ORDIN nr. 2.349 din 7 iunie 2023privind modificarea art. 16 alin. (2) din Schema de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iunie 2023  Având în vedere:– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene capital uman nr. 84.370 din 24.05.2023,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul ILa articolul 16 din Schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 14.545.720,89 euro, echivalent în lei, din care 13.812.184,85 euro contribuția UE din Fondul social european și 733.536,04 euro contribuția națională, conform următorului tabel:
  RegiuneTotal euroTotal fonduri publice euro
  Contribuție naționalăContribuție comunitară
  ProcentValoare euroProcentValoare euro
  Regiuni mai puțin dezvoltate14.420.720,895%721.036,0495%13.699.684,85
  Regiunea dezvoltată București-Ilfov125.000,0010%12.500,0090%112.500,00
  Total14.545.720,89NA733.536,04NA13.812.184,85
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 7 iunie 2023.Nr. 2.349.-----