HOTĂRÂRE nr. 543 din 8 iunie 2023pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru actualizarea denumirii, datelor de identificare, a valorilor de inventar și a adresei, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", precum și pentru modificarea codului unic de înregistrare fiscală al institutului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 12 iunie 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 369/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 8 iunie 2017, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, cu sediul în municipiul Galați, Str. Portului nr. 54, județul Galați, și cu puncte de lucru în municipiul Tulcea, Str. Portului nr. 34A, județul Tulcea, în comuna Pojejena, satul Pojejena, nr. 334, județul Caraș-Severin, în municipiul Giurgiu, Piața Centrală, pavilion 2 Pescărie, județul Giurgiu, în comuna Corbu, satul Corbu, Str. Principală nr. 310A, județul Constanța, în comuna Ghidici, str. Mihai Viteazu nr. 144, județul Dolj, ca instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pisciculturii și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN: a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0112 - Cultivarea orezului; clasa 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 - Cultivarea strugurilor; clasa 0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; grupa 014 - Creșterea animalelor; clasa 0147 - Creșterea păsărilor; grupa 015 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); clasa 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); grupa 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală;b) diviziunea 03 - Pescuitul și acvacultura; grupa 031 - Pescuitul; clasa 0311 - Pescuitul maritim; clasa 0312 - Pescuitul în ape dulci; grupa 032 - Acvacultura; clasa 0321 - Acvacultură maritimă; clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci; c) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 102 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor; clasa 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor; grupa 106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon; clasa 1061 - Fabricarea produselor de morărit; grupa 108 - Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate; clasa 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;d) diviziunea 18 - Tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor; grupa 181 - Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi; clasa 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire; e) diviziunea 20 - Fabricarea substanțelor și a produselor chimice; grupa 204 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie; clasa 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă);f) diviziunea 35 - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; grupa 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice; clasa 3511 - Producția de energie electrică;g) diviziunea 43 - Lucrări speciale de construcții; grupa 431 - Lucrări de demolare și de pregătire a terenului; clasa 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;h) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor; clasa 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne; clasa 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; i) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 472 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate; clasa 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;j) diviziunea 49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte; grupa - 494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; clasa – 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;k) diviziunea 52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări;l) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 - Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5819 - Alte activități de editare; m) diviziunea 68 - Tranzacții imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; n) diviziunea 70 - Activități de management și de consultanță în management; grupa 702 - Activități de consultanță în management; clasa 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;o) diviziunea 71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică; grupa 712 - Activități de testări și analize tehnice; clasa 7120 - Activități de testări și analize tehnice;p) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; q) diviziunea 74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; grupa 749 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; clasa 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; r) diviziunea 75 - Activități veterinare; grupa 750 - Activități veterinare; clasa 7500 - Activități veterinare;s) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; ș) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 - Alte forme de învățământ; clasa 8559 - Alte forme de învățământ;t) diviziunea 93 - Activități sportive, recreative și distractive; grupa 931 - Activități sportive; clasa 9319 - Alte activități sportive.3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați are în dotare un parc auto format din: 3 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator, un autoturism de teren, o autoutilitară, o navă pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare pe ape interioare și maritime și o ambarcațiune cu motor cu destinație specială - cercetare științifică.  +  Articolul II(1) Se aprobă actualizarea denumirii, datelor de identificare, adresei și a valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, precum și modificarea codului unic de înregistrare fiscală al institutului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanțelor vor opera în mod corespunzător datele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 iunie 2023.Nr. 543.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea
  Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură
  - Galați - C.U.I. 14785680, pentru care se actualizează denumirea,
  datele de identificare, adresa și valorile de inventar, după caz
  Nr. crt.Nr. MF/Codul de clasificațieDenumireaDescrierea tehnică pe scurtAdresaValoarea de inventar- lei -
  1.108393Cod 8.28.10Stație mecanizată tipizată pentru reproducere artificială BrateșSuprafața construită la sol = 354 mp; nr. niveluri: 1; CF 132376-C9Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 129, parcela 450, Brateș522.731
  2.108403Cod 8.28.10Bazin circular 1 BrateșSuprafața construită la sol = 97 mp; nr. niveluri: 1; CF 132376-C10Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 129, parcela 450, Brateș84.535
  3.108407Cod 8.29.08Clădire sediu ICDEAPA GalațiCorp BSuprafața construită la sol = 455 mp; suprafața desfășurată = 720 mp; regim de înălțime = demisol parțial + P; CF 129334-C1Județul Galați, municipiul GalațiStr. Portului nr. 2-48.670
  4.108412Cod 8.28.10Bazin de decantare BrateșSuprafața construită la sol = 181 mp; nr. niveluri: 1; CF 132376-C8Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 129, parcela 450, Brateș23.992
  5.108416Cod 8.28.10Platformă portuară GalațiConstrucție specială - platformă pietruită; suprafața construită - 3.026,16 mp; CF 106962Județul Galați, municipiul GalațiStr. Portului nr. 5490.404
  6.108425Cod 8.28.10Dig FrumușițaDig 6.015 mp; CF 107568Județul GalațiCotu-Chiului411.657
  7.108428Cod 8.28.10Bazin circular 2 BrateșSuprafața construită la sol = 108 mp; nr. niveluri: 1; CF 132376-C11Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 129, parcela 450, Brateș103.534
  8.108432Cod 8.28.10Canal de legătură cu PrutulCanal 1.112 mp; CF 108350Județul GalațiCotu-Chiului102.591
  9.108435Cod 8.28.10Dig FolteștiDig 46.089 mp; CF 108350Județul GalațiRâul Prut km 36-383.154.261
  10.108437Cod 8.28.10Canton muncitoriSuprafața construită la sol = 62 mp; suprafața desfășurată = 124 mp; regim de înălțime = P + 1E; CF 108350-C4Județul GalațiCotu-Chiului77.833
  11.108439Cod 8.29.08Clădire sediu ICDEAPA GalațiCorp ASuprafața construită la sol = 255 mp; suprafața desfășurată = 765 mp; regim de înălțime = demisol + P + 1E; CF 129334-C2Județul Galați, municipiul GalațiStr. Portului nr. 2-4703.101
  12.108440Cod 8.28.10Magazie furaje BrateșSuprafața construită la sol = 631 mp; nr. niveluri: 1; CF 132376-C3Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 129, parcela 450, Brateș271.136
  13.108441Cod 8.28.10Clădire stație pompe BrateșSuprafața construită la sol = 135 mp; nr. niveluri: 1; CF 132376-C2Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 129, parcela 450, Brateș112.189
  14.108442Cod 8.28.10Stație incubație BrateșSuprafața construită la sol = 381 mp; nr. niveluri: 1; CF 132376-C7Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 129, parcela 450, Brateș499.569
  15.108445Cod 8.28.10Diguri Pepiniera Piscicolă BrateșIncintă îndiguită 20,3000 ha - CF 129335Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 9, parcelele 51/2 și 5716.186.033
  16.108448Cod 8.28.10Clădire sediu BrateșSuprafața construită la sol = 381 mp; nr. niveluri: 1; CF 132376-C1Județul Galați, municipiul Galațitarlaua 129, parcela 450, Brateș653.260
  17.108452Cod 8.28.10Atelier de prototipuri utilaje pentru mecanizarea operațiilor în pescuit și pisciculturăSuprafața construită la sol = 773,84 mp; suprafața desfășurată = 1.496 mp; regimul de înălțime = P + 2E; CF 106962-C1Județul Galați, municipiul GalațiStr. Portului nr. 542.638.523
  18.108463Cod 8.05.03Total suprafață439,1439 ha, din care: 1,1960 ha - CF 132376; 320,0000 ha - CF 129335; 0,1211 ha - CF 129334; 0,3800 ha - CF 106962; 3,60000 ha - CF 107568;0,2700 ha - CF 53238; 113,5768 ha - CF 108350Județele Galați și Neamț37.142.280
  --------