ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 1 iunie 2023pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 1 iunie 2023  Deoarece serviciul public de educație reprezintă o prioritate strategică națională la toate nivelurile, iar statul, mediul privat și cetățenii își asumă împreună responsabilități pentru susținerea, modernizarea și eficientizarea acestui important serviciu public al României de care depind nivelul de educație și viitorul generațiilor de elevi și studenți, prin care se urmărește ca obiectiv pe termen scurt, mediu și lung susținerea tuturor celor implicați: elevi, cadre didactice și părinți, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea și afirmarea demnității umane au prioritate, întrucât personalul didactic, precum și personalul didactic auxiliar reprezintă o categorie de personal din sistemul de învățământ de stat, cu rol strategic în asigurarea performanței educaționale, iar pentru a excela într-o serie de roluri specifice procesului de învățământ, cadrele didactice trebuie să își adapteze în permanență activitatea la nevoile educaționale specifice elevilor, ținând cont de faptul că personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat are de asemenea un rol important în asigurarea condițiilor necesare desfășurării procesului de învățământ de stat, iar pentru aceasta are nevoie de un sistem de motivare corespunzător pentru a susține activitățile specifice procesului educațional, în acest context, modificarea cadrului legal privind salarizarea personalului din învățământ reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională a personalului didactic în vederea creșterii calității și echității sistemului educațional, generând performanță pe termen lung. Ținând cont de necesitatea atragerii și menținerii cadrelor didactice în sistemul de învățământ de stat, în vederea garantării accesului la educație de calitate pentru elevi și studenți, ca obiectiv pe termen lung pentru modernizarea sistemului public de educație al României, având în vedere faptul că în lipsa unor măsuri concrete și rapide ar fi afectat dreptul la educație al elevilor, cu impact semnificativ asupra nivelului de educație al acestora, ținând cont de faptul că situația excepțională generată de greva generală care afectează sistemul de învățământ preuniversitar de stat conduce la o situație care în lipsa adoptării unui cadru legal adecvat ar determina imposibilitatea încheierii anului școlar 2022-2023, cu afectarea dreptului la educație pentru trei milioane de elevi, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I La Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. I cap. I lit. A se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 din 9 decembrie 2022, după alineatul (1^1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^2)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^2) Începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. I cap. I lit. A la aceeași lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.(1^3) Începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și modificările și completările ulterioare, salariile de bază aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum și pentru celelalte categorii de funcții prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, și care își desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ se majorează cu suma de 1.000 de lei fiecare.(1^4) Începând cu data de 1 iunie 2023 prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază stabilite potrivit alin. (1^1) pentru personalul nedidactic din sistemul național de învățământ se majorează cu suma de 400 de lei fiecare.
  PRIM MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 1 iunie 2023. Nr. 53.  +  ANEXĂ  +  Anexa nr. I
  Familia ocupațională de funcții bugetare "Învățământ"
   +  Capitolul I lit. A - Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorSalariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1Rector*)S14705172325,886,89
  2Prorector*)S12582159165,036,37
  3Director general administrativ al universitățiiS12003154774,806,19
  4Decan*)S12003154774,806,19
  5Prodecan*)S11037134594,415,38
  6Director de departament*)S11423150374,576,01
  7Director general adjunct administrativ al universității/DirectorS9493118803,804,75
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice. NOTE:1. Salarizarea președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse.
  2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorSalariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1Inspector școlar general*)S9375102833,754,11
  2Inspector școlar general adjunct*)S887196783,553,87
  3Director casa corpului didacticS887196783,553,87
  4Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*)S825088713,303,55
  5Director unitate de învățământ*) **)S800083823,203,35
  6Director adjunct unitate de învățământ*) **)S797581003,193,24
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice. **) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. NOTE:1. Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorSalariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  Învățământ superior
  1Director, contabil-șefS8019101253,214,05
  2Administrator șef facultateS758085463,033,42
  3Secretar-șef universitateS9493118803,804,75
  4Secretar-șef facultateS752082003,013,28
  5Șef serviciuS752082003,013,28
  6Șef birouS695076502,783,06
  Învățământ preuniversitar**)
  1Contabil-șef *) — nivel maximS652872292,612,89
  2Secretar-șef unitate de învățământ*) — nivel maximS652872292,612,89
  3Contabil-șef *) — nivel maximM525953882,102,16
  4Secretar-șef unitate de învățământ*) — nivel maximM525953882,102,16
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție. **) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. NOTE:1. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  4. Salarii de bază învățământ universitar
  Nr.crt.Funcția*)NivelulstudiilorVechimea în învățământAnSalariul de bază - lei - Gradația 0Coeficient
  Anul 2022
  1Profesor universitarSpeste 25 de ani118804,75
  S20—25 de ani101254,05
  S15—20 de ani82503,30
  S10—15 ani69502,78
  S5—10 ani66252,65
  2Conferențiar universitarSpeste 25 de ani85463,42
  S20—25 de ani75803,03
  S15—20 de ani65172,61
  S10—15 ani61012,44
  S5—10 ani58282,33
  S3—5 ani55082,20
  3Sef lucrări(lector universitar)Speste 25 de ani62122,48
  S20—25 de ani58282,33
  S15—20 de ani55542,22
  S10—15 ani54172,17
  S5—10 ani53722,15
  S3—5 ani53262,13
  4Asistent universitarSpeste 25 de ani55542,22
  S20—25 de ani54172,17
  S15—20 de ani53262,13
  S10—15 ani52592,10
  S5—10 ani52162,09
  S3—5 ani51732,07
  Spână la 3 ani51302,05
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. NOTE:1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație.
  5. Salarii de bază învățământ preuniversitar
  Nr.crt.Funcția didactică și gradul didactic*)NivelulstudiilorVechimea în învățământSalariul de bază - lei - Gradația 0Coeficient
  An2022
  1Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic ISpeste 25 de ani65172,61
  S20—25 de ani61012,44
  S15—20 de ani58282,33
  S10—15 ani56002,24
  S5—10 ani55082,20
  S1—5 ani53722,15
  2Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic IISpeste 25 de ani58282,33
  S20—25 de ani55542,22
  S15—20 de ani54172,17
  S10—15 ani53722,15
  S5—10 ani53262,13
  S1—5 ani52352,09
  3Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitivSpeste 25 de ani55542,22
  S20—25 de ani54172,17
  S15—20 de ani53262,13
  S10—15 ani52352,09
  S5—10 ani51892,08
  S1—5 ani51442,06
  4Profesor studii superioare de lungă durată, debutantSpână la 1 an50982,04
  5Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic ISSDpeste 25 de ani56002,24
  SSD20—25 de ani54632,19
  SSD15—20 de ani53722,15
  SSD10—15 ani53262,13
  SSD5—10 ani52352,09
  6Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic IISSDpeste 25 de ani54632,19
  SSD20—25 de ani52802,11
  SSD15—20 de ani52352,09
  SSD10—15 ani51892,08
  SSD5—10 ani51442,06
  SSD1—5 ani50982,04
  7Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitivSSDpeste 25 de ani53262,13
  SSD20—25 de ani52352,09
  SSD15—20 de ani51892,08
  SSD10—15 ani51442,06
  SSD5—10 ani50982,04
  SSD1—5 ani50522,02
  8Profesor studii superioare de scurtă durată, debutantSSDpână la 1 an50072,00
  9Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată, grad didactic ISpeste 25 de ani56002,24
  S20—25 de ani55082,20
  S15—20 de ani54172,17
  S10—15 ani53722,15
  S5—10 ani52802,11
  10Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată, grad didactic IISpeste 25 de ani54632,19
  S20—25 de ani53722,15
  S15—20 de ani53262,13
  S10—15 ani52802,11
  S5—10 ani52352,09
  S1—5 ani51892,08
  11Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată, grad didactic definitivSpeste 25 de ani53722,15
  S20—25 de ani53262,13
  S15—20 de ani52802,11
  S10—15 ani52352,09
  S5—10 ani51892,08
  S1—5 ani51442,06
  12Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată, debutantSpână la 1 an50982,04
  13Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic ISSDpeste 25 de ani54632,19
  SSD20—25 de ani53262,13
  SSD15—20 de ani52352,09
  SSD10—15 ani51892,08
  SSD5—10 ani51442,06
  14Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic IISSDpeste 25 de ani53722,15
  1520—25 de ani52802,11
  SSD15—20 de ani52352,09
  SSD10—15 ani51892,08
  SSD5—10 ani51442,06
  SSD1—5 ani50982,04
  15Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic definitivSSDpeste 25 de ani52802,11
  SSD20—25 de ani52352,09
  SSD15—20 de ani51892,08
  SSD10—15 ani51442,06
  SSD5—10 ani50982,04
  SSD1—5 ani50522,02
  16Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată, debutantSSDpână la 1 an50072,00
  17Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic IMpeste 25 de ani53722,15
  M20—25 de ani52802,11
  M15—20 de ani51892,08
  M10—15 ani51442,06
  M5—10 ani50982,04
  18Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic IIMpeste 25 de ani52802,11
  M20—25 de ani52352,09
  M15—20 de ani51892,08
  M10—15 ani51442,06
  M5—10 ani50982,04
  M1—5 ani50522,02
  19Învățător, educatoare, maistru-instructor;(cu studii de nivel liceal) grad didactic definitivMpeste 25 de ani52352,09
  M20—25 de ani51892,08
  M15—20 de ani51442,06
  M10—15 ani50982,04
  M5—10 ani50522,02
  M1—5 ani50072,00
  20Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutantMpână la 1 an49161,97
  21Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)Mpeste 25 de ani51892,08
  M20—25 de ani51442,06
  M15—20 de ani50982,04
  M10—15 ani50522,02
  M5—10 ani50072,00
  M1—5 ani49611,98
  Mpână la 1 an49161,97
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011. NOTĂ: Salariile de bază de la nr. crt. 1-8 și 17-21 se aplică și funcției didactice de educator-puericultor, conform studiilor absolvite. Diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile absolvite se stabilește prin ordin al ministrului educației, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar.
  6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.Funcția, gradul sau treapta profesionalăNivelulstudiilorSalarii de bază - lei – Gradația 0Coeficient
  Funcții de execuție2022
  1Administrator financiar, bibliotecar*) grad IS53452,14
  grad IIS51302,05
  grad IIIS50872,03
  debutantS49501,98
  2Informatician, analist programator; gradul I AS56472,26
  gradul IS53022,12
  gradul IIS52162,09
  debutantS49501,98
  3Secretar instituție/unitate de învățământ; grad IS52592,10
  grad IIS51302,05
  grad IIIS50872,03
  debutantS49501,98
  4Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I AS51732,07
  grad IS51302,05
  grad IIS50872,03
  debutantS49501,98
  5Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară; gradul IS51302,05
  gradul IIS50872,03
  debutantS49501,98
  6Administrator patrimoniu; grad IS51732,07
  grad IIS50872,03
  grad IIIS50002,00
  debutantS49501,98
  7Administrator financiar, bibliotecar*); grad ISSD50872,03
  grad IISSD49501,98
  grad IIISSD49001,96
  debutantSSD48501,94
  8Informatician, analist programator; gradul ISSD50872,03
  gradul IISSD49501,98
  gradul IIISSD49001,96
  debutantSSD48501,94
  9Secretar instituție/unitate de învățământ; grad ISSD50872,03
  grad IISSD49501,98
  grad IIISSD49001,96
  debutantSSD48501,94
  10Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad ISSD50872,03
  grad IISSD49501,98
  grad IIISSD49001,96
  debutantSSD48501,94
  11Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; gradul ISSD49501,98
  gradul IISSD49001,96
  debutantSSD48501,94
  12Administrator patrimoniu; grad ISSD50002,00
  grad IISSD49501,98
  grad IIISSD49001,96
  debutantSSD48501,94
  13Administrator financiar, bibliotecar; treapta IM49001,96
  treapta IIM48501,94
  treapta IIIM47501,90
  debutantM46101,84
  14Informatician, analist programator; treapta I APL/M49501,98
  treapta IPL/M49001,96
  treapta IIPL/M48501,94
  debutantPL/M47501,90
  15Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta I AM49001,96
  treapta IM48501,94
  treapta IIM47501,90
  debutantM46101,84
  16Pedagog școlar; treapta I AM49001,96
  treapta IM48501,94
  treapta IIM47501,90
  debutantM46101,84
  17Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta I AM49001,96
  treapta IM48501,94
  treapta IIM47501,90
  debutantM46101,84
  18Corepetitor; treapta IM48501,94
  treapta IIM47501,90
  debutantM46101,84
  19Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta IM49001,96
  treapta IIM48501,94
  treapta IIIM47501,90
  debutantM46101,84
  20Laborant; treapta IPL/M49001,96
  treapta IIPL/M48501,94
  debutantPL/M47501,90
  21Instructor, model; treapta IM48501,94
  treapta IIM47501,90
  debutantM46101,84
  22Mediator școlar; treapta IM/G43001,72
  treapta IIM/G40501,62
  debutantM/G39501,58
  23Supraveghetor noapte; treapta IM/G35701,43
  treapta IIM/G35001,40
  *) Se utilizează doar în bibliotecile din unitățile de învățământ preuniversitar. NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
  ------