LEGE nr. 153 din 30 mai 2023pentru completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 31 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 21, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), studenții Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne care sunt declarați inapți pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă dispusă de către autoritățile competente pot opta pentru continuarea studiilor în aceeași instituție în programul de studii de licență de drept, organizat la forma de învățământ cu frecvență, fără ca la absolvire să li se acorde gradul profesional și fără obligația de a fi încadrați în Ministerul Afacerilor Interne.2. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 70^1Studenții Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne aflați în situația prevăzută la art. 21 alin. (1^2) sunt exonerați de obligația restituirii cheltuielilor efectuate pe timpul desfășurării programelor de studii, asumată prin angajamentele încheiate în condițiile art. 70 alin. (1).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 30 mai 2023.Nr. 153.-----