ORDIN nr. 4.319 din 26 mai 2023privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 31 mai 2023  Având în vedere:– prevederile art. 23, art. 24 alin. (1), ale art. 27 și 28 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,– prevederile art. 8, 10, 15 și 16 din Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2022;– prevederile art. 89 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022;– Referatul de aprobare nr. 969DGIP din 5.05.2023 al proiectului de ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală informatizare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 26 mai 2023.Nr. 4.319.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIE-CADRUde înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare  +  Anexa nr. 2
  CALENDARUL
  înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024
  în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar
  și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare
  EtapaDescrierea etapeiPerioada
  Etapa de reînscrieriSunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 10 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.319/2023.6-14 iunie 2023
  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri14 iunie 2023, ora 14.00
  Etapa I din cadrul procesului de înscrieriCopiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.15-30 iunie 2023 Faza 1 15-20 iunie 2023 Faza a II-a 21-26 iunie 2023 Faza a III-a 27-30 iunie 2023
  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri30 iunie 2023, ora 14.00
  Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieriÎn această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.3-18 iulie 2023 Faza 1 3-6 iulie 2023 Faza a II-a 7-12 iulie 2023 Faza a III-a 13-18 iulie 2023
  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri18 iulie 2023, ora 14.00
  Etapa de ajustăriÎn această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza20-30 august 2023
  dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii: - copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani; - copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE; - copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art. 23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări31 august 2023, ora 14.00
  Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023-2024 în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar8 septembrie 2023, ora 16.00
  ------