ORDIN nr. 197/74/2023pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 197 din 23 mai 2023
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 74 din 26 mai 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 222.104 din 22.05.2023 al Centrului operativ pentru situații de urgență și al Direcției generale de politici agricole,ținând seama de Avizul nr. 1.802.491 din 24.05.2023 al Departamentului pentru Situații Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost calamitate în procent de peste 30%, depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel târziu la data de 1 august inclusiv pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 octombrie inclusiv pentru celelalte culturi agricole.(2) Înștiințările scrise, care se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cuprind datele de identificare ale utilizatorului de teren agricol, datele de identificare ale suprafeței calamitate, respectiv număr bloc fizic și număr parcelă agricolă, suprafața parcelei agricole calamitate, cultura calamitată, cu specificarea dacă suprafața calamitată se află în zonă irigabilă.2. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16În baza înștiințărilor prevăzute la art. 15, comitetul local pentru situații de urgență întocmește un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înștiințărilor, pe care îl transmite în termen de maximum 24 de ore de la întocmire către Centrul operațional din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență județean și către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din județ.3. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17În termen de maximum 24 de ore de la primirea rapoartelor operative prevăzute la art. 16, Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din județ întocmește centralizatorul rapoartelor operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, pe care îl înaintează comitetului județean pentru situații de urgență.4. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Prefectul, în calitatea sa de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență, numește, prin ordin, comisiile de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole.(2) Din cadrul comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanți desemnați din cadrul administrației publice locale, un reprezentant al centrului județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și un reprezentant al direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) Prezența în teren a tuturor reprezentanților prevăzuți la alin. (2) și a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.(4) Secretariatele comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole sunt asigurate de către reprezentanți din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(5) Comisiile prevăzute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, al căror model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament, prin validarea și centralizarea datelor conținute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență și evaluarea acestora.(6) Procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 15 august inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 30 noiembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, și se comunică prin grija secretariatelor comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole comitetului local pentru situații de urgență, iar după semnarea de către președintele comitetului local pentru situații de urgență secretariatele transmit câte un exemplar membrilor comisiilor și producătorului agricol.(7) Suprafețele de terenuri cu destinație agricolă ocupate cu culturile agricole calamitate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înștiințări conform prevederilor art. 15, pot fi recoltate sau reînsămânțate și anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, prevăzut la alin. (5).(8) În aplicarea prevederilor alin. (7), producătorii agricoli au obligația identificării suprafețelor calamitate, respectiv a blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente și menținerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânțate, în suprafață de minimum 5% din suprafața blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziția comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturi agricole.(9) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligația asumării proceselor-verbale pe baza experienței și a cunoștințelor tehnice/profesionale deținute.(10) Comitetul local pentru situații de urgență înregistrează procesele-verbale pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole și le înaintează comitetului județean pentru situații de urgență.(11) Comitetul județean pentru situații de urgență înaintează procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii rapoartelor de sinteză cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.(12) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 decembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, și se comunică instituției prefectului, consiliului județean și Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.5. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, din cadrul comisiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmesc un raport centralizator privind calamitățile generate de seceta pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament, pe care îl transmit către Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.6. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul Regulament.7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.8. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.9. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.10. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.11. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.12. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament)UAT .............................................., județul ...............................Comitetul local pentru situații de urgență Nr. ............... din ............................
  ÎNȘTIINȚARE
  (model)
  Denumirea PJ/PFA/ÎI/ÎFNumele și prenumele PF
  Cod unic de înregistrare (CUI)/ Cod de identificare fiscală (CIF)
  CNP pentru PF
  Numele titularului/administratorului/reprezentantului legalPrenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal
  CNP-ul titularului/administratorului/reprezentantului legal
  Codul țării și nr. actului de identitate (pentru altă cetățenie)
  Sediul social PJ/PFA/ÎI/ÎFDomiciliul PF
  Județul/SectorulLocalitatea
  Satul/StradaNr.Cod poștalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumelePrenumele
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii
  Declar că am luat cunoștință de Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare.Depun la UAT ...................................., județul ........................., Comitetul local pentru situații de urgență, următoarea înștiințare privind suprafețe calamitate ca urmare a manifestării secetei pedologice, situate pe raza administrativ-teritorială a UAT:
  Nr. crt.CulturaBloc fizicNumăr parcelă agricolă/tarlaSuprafață parcelă agricolă declarată conform cerere plată APIA (ha)Suprafață parcelă agricolă calamitată (ha)
  012345
  1
  2
  ..................................................................
  Total(X)(X)
  Menționez că suprafața parcelei/parcelelor agricole calamitate, de .................ha, se află/nu se află în perimetru irigabil.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise sunt corecte, complete și perfect valabile.Denumirea/Prenumele, numele .................................Semnătura .............................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la regulament)
  RAPORT OPERATIV
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
  (model)
  UAT .........................., județul .......................
  Nr. crt.CulturaBloc fizicNumăr parcelă agricolă/tarlaSuprafață parcelă agricolă declarată conform cerere plată APIA (ha)Suprafață parcelă agricolă calamitată (ha)
  012345
  1.
  2.
  3.
  ...
  Data .......................Președintele Comitetului local pentru situații de urgență,
  Primar,
  ...............................................
  (numele și prenumele)
  ...............................................
  (semnătura/ștampila, după caz)
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la regulament)
  CENTRALIZATORUL
  rapoartelor operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole,
  asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
  (model)
  Județul .................................
  Nr. crt.CulturaSuprafața totală declarată (ha)Din care suprafața calamitată (ha)
  0123
  1.
  2.
  3.
  ...
  Data ....................Șeful Grupului de suport tehnic
  Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene ...........................
  ...............................................
  (numele și prenumele)
  ...............................................
  (semnătura)
  Membrii Grupului de suport tehnic
  1.Reprezentantul ...........................Numele și prenumele ........................... Semnătura ...........................
  2.Reprezentantul ...........................Numele și prenumele ...........................Semnătura ...........................
  3.Reprezentantul ........................... Numele și prenumele ...........................Semnătura ...........................
  4.Reprezentantul ........................... Numele și prenumele ...........................Semnătura ...........................
  .............................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la regulament)
  PROCES-VERBAL
  de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole
  (model)
  UAT ....../Localitatea ................... Nr. .................. din ...............Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, numită prin Ordinul prefectului nr. .............................. din .............................., formată din reprezentanți ai:– unității administrativ-teritoriale (UAT) ......... (numele, prenumele și funcția).......;– direcției pentru agricultură județene/a municipiului București (DAJ) .... (numele, prenumele și funcția).......;– centrului județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ........ (numele, prenumele și funcția).....,ca urmare a Înștiințării nr. ............... din ......................., depusă de către producătorul agricol .......(numele, prenumele/denumirea)......., identificat cu ID APIA nr. ................./................, s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că ..... (la data, perioada).. s-au produs calamități ale suprafețelor culturilor declarate de producătorul agricol, cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:
  Nr. crt.CulturaBloc fizicNumăr parcelă agricolă/tarlaSuprafața declarată conform cerere plată APIA (ha)Suprafața calamitată (ha)Evaluarea nivelului producției pe suprafața calamitată (kg/ha)Producția medie pe 5 ani anteriori (kg/ha)Procent calamitare producție (%)
  012345678
  1.
  2.
  ….
  Total……(x)(x)
  1.
  2.
  …….
  Total……(x)(x)
  Total general(x)(x)
  NOTĂ:1. Coloana 5 - se stabilește prin măsurare/determinare de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole.2. Coloana 6 - constatarea și evaluarea producției pe suprafața calamitată se fac de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, conform Normelor tehnice de evaluare a producției pentru fiecare cultură calamitată.3. Coloana 7 - producția medie pe 5 ani anteriori, din care se elimină valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică, se stabilește după cum urmează:– pentru producători agricoli persoane fizice și pentru producători agricoli care nu au istoric de activitate sau nu au istoric pentru cultura calamitată, se stabilește de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. - Tempo On line „AGR110A - Producția medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe“ pentru cultura/județul în cauză;– pentru producătorii agricoli persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice, care dețin evidențe contabile și au istoric de activitate, se stabilește pe baza datelor de producție din evidențele contabile proprii, puse la dispoziția comisiei de către producătorii agricoli.4. Coloana 8 - se determină de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole prin aplicarea următoarei formule de calcul:% = 100 – coloana (6) împărțit la coloana (7) și înmulțit cu 100Situația culturilor la data constatării pagubelor:1. Stadiul de dezvoltare ...............................................2. Aspecte de vătămare (dăunare) ..............................3. Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ...............................................4. Detalierea situației existente la momentul constatării, cu referire la suprafețele aflate în perimetrul irigabil, respectiv cât din suprafața calamitată este situat în perimetrul irigabil (ha) ........................................Determinările s-au realizat în prezența producătorului agricol/persoanei împuternicite:Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul se predă producătorului agricol/persoanei împuternicite.Comisia:1. ...........................................................2. ...........................................................3. ........ (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)........Producător agricol/Împuternicit .................. (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)...................,CNP/CUI .....................................Președintele Comitetului local pentru situații de urgență,
  Primar,
  ................................................................................................
  (numele/prenumele/semnătura)
  NOTĂ:Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se atașează la înștiințarea cu privire la forța majoră, care se prezintă la instituțiile statului.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5 la regulament)AprobatPreședintele comitetului județean pentru situații de urgență,Prefect,..........................
  RAPORT DE SINTEZĂ
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri
  (model)
  Nr. crt.Municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoarePagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  CulturaSuprafața totală declarată (ha)Din care suprafața calamitată (ha)
  01234
  1. UAT ................................................ cod SIRUTA ....................
  Localitatea 1
  ....................................................................................
  Localitatea 2
  ....................................................................................
  ............................
  Localitatea n
  ....................................................................................
  2. UAT .......................................... cod SIRUTA ............................
  Localitatea 1
  ....................................................................................

  RAPORT DE SINTEZĂ
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri și producători agricoli
  (model)
  Nr. crt.Municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoareProducător agricol (date de identificare/cod ID APIA)Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  Suprafața totală declarată (ha)Din care suprafața calamitată (ha)
  01234
  UAT 1 ...................................... cod SIRUTA ....................
  Cultura 1 ..............................
  Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  ..........................................................
  Total
  Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  ............................................................
  Total
  Total cultura 1
  Cultura 2 ..............................
  Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  ........................................................
  Total
  Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  ........................................................
  Total
  Total cultura 2
  Total UAT 1 (total cultura 1 + total cultura 2 + total cultura.....)
  UAT 2 ..................................... cod SIRUTA ....................
  Cultura 1 ..............................
  Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  .............................................................
  Total
  Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  .............................................................
  Total
  Total cultura 1
  Cultura 2 ..............................
  Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  .............................................................
  Total
  Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  .............................................................
  Total
  Total cultura 2
  Total UAT 2 (total cultura 1 + total cultura 2 + total cultura .....)
  Total general (total UAT 1 + total UAT 2 + total UAT ....)

  Șeful Grupului de suport tehnic,
  ................................................................
  Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene ..............,
  ................................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ................................................................
  Întocmit
  Reprezentant cu rol principal în GST DAJ,
  ...............................................................
  Reprezentant cu rol principal în GST APIA,
  ...............................................................
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 6 la regulament)
  RAPORT CENTRALIZATOR
  privind calamitățile generate de seceta pedologică
  Direcția pentru Agricultură Județeană ................................, respectiv a Municipiului București
  Nr. crt.SpecificareCultura 1 ..........Cultura 2 ..........Cultura 3 ..........................
  012345
  1.Suprafața totală declarată (ha)
  2.Suprafața totală calamitată (ha)
  3.Număr de solicitanți
  Data ..............................................Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  Reprezentant al Direcției pentru Agricultură Județene ............................,
  .......................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura ....................................
  Director executiv,
  ......................................................
  (numele și prenumele)
  ......................................................
  (semnătura/ștampila, după caz)
  ------