ORDIN nr. 557/1.624/1.038/2023privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Arsenal Reșița - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 557 din 28 aprilie 2023
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.624 din 22 mai 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.038 din 4 mai 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 29 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare, ministrul economiei, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Arsenal Reșița - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEISocietatea Arsenal Reșița - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.Adresa: Reșița, Str. BârzavițeiCod unic de înregistrare: RO 14366231
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
  mii lei
   INDICATORINr.rd.Propuneri an curent 2023
  01234
  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)13.050
   1 Venituri totale din exploatare, din care:23.050
    a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare3 
    b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare4 
  2 Venituri financiare50
  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)63.346
   1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:73.346
   A.cheltuieli cu bunuri si servicii8911
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate9165
  C.cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din care:102.025
  C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)11117
  C1ch. cu salariile12108
  C2bonusuri139
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:141.750
   cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal150
  C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete16152
  C5cheltuieli cu contributiile datorate de angajator176
  D.alte cheltuieli de exploatare18245
  2 Cheltuieli financiare190
  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)20-296
  IV1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
   2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT22 
   3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT23 
   4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI24 
   5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS25 
  V  PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24- RD.25), din care:26-296
   1 Rezerve legale27 
  2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege28 
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți29 
  4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi30 
  5 Alte repartizări prevăzute de lege31 
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=032 
  7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință33 
  8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
   a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
   b)- dividende cuvenite bugetului local36 
   c)- dividende cuvenite altor acționari37 
   9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE39 
  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40 
    a)cheltuieli materiale41 
    b)cheltuieli cu salariile42 
    c)cheltuieli privind prestarile de servicii43 
    d)cheltuieli cu reclama si publicitate44 
    e)alte cheltuieli45 
  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:46150
   1 Alocații de la buget470
     alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori48 
  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49150
  X  DATE DE FUNDAMENTARE  
   1 Nr. de personal prognozat la finele anului5032
  2 Nr.mediu de salariați total5132
  3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)523.111
  4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)532.667
  5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)541.017
  6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)551.017
  7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)56 
  8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000571.097
  9 Plăți restante581.110
  10 Creanțe restante5945
  *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
  ------