NORME TEHNICE din 15 mai 2023privind seturile de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 29 mai 2023  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 904 din 15 mai 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 29 mai 2023.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Seturile de date spațiale pentru documentațiile de urbanism, denumite în continuare seturi de date spațiale, stabilite în prezenta anexă, se corelează cu temele de date spațiale prevăzute în anexa nr. 3 - Teme de date spațiale III, pct. III.4. Utilizarea terenului la Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată.  +  Articolul 2Seturile de date spațiale se realizează în Sistemul național de proiecție Stereografic 1970 având codul SRID (identificatorul sistemului de referință spațială) 3844 în cadrul registrului EPSG (European Petroleum Survey Group).  +  Articolul 3Alegerea echipamentelor, aplicațiilor software și a metodelor de lucru pentru realizarea seturilor de date spațiale aparține elaboratorului documentației de urbanism, cu condiția îndeplinirii cerințelor de conținut și calitate prevăzute în prezenta anexă.  +  Capitolul II Structura standardizată de directoare și fișiere pentru realizarea documentației de urbanism în format GIS  +  Articolul 4(1) Documentațiile de urbanism vor utiliza o structură standardizată de directoare și fișiere, organizată astfel:^1)^1) Tabelul este reprodus în facsimil.(2) Toate denumirile de directoare și fișiere din structura standardizată descrisă la alin. (1) vor respecta în mod obligatoriu următoarele convenții:a) toate spațiile vor fi înlocuite cu simbolul linie de subliniere („_“);b) nu vor conține diacritice.(3) Directorul conținând subdirectoarele și fișierele specifice documentației de urbanism, denumit în acord cu specificațiile descrise la alin. (1), va fi transmis către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în format arhivat (.ZIP) necriptat.(4) Prevederile alin. (3) vor fi aplicate atât pentru demersurile necesare obținerii avizului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cât și pentru transmiterea documentației de urbanism aprobate prin hotărâre a consiliului local, în vederea preluării în Observatorul teritorial național.  +  Articolul 5(1) În cadrul zonelor funcționale existente și propuse se vor detalia subzone funcționale, în raport cu specificul local, și se vor standardiza în condițiile prezentului ordin.(2) În vederea standardizării documentațiilor de urbanism, zonele funcționale existente și propuse vor fi următoarele:a) zonă aflată permanent sub ape;b) fond forestier;c) terenuri agricole;d) unități agrozootehnice;e) echipare tehnico-edilitară;f) căi de comunicație și transporturi;g) zonă centrală;h) zonă mixtă;i) zonă instituții publice;j) zonă comerț și servicii;k) zonă locuințe și funcțiuni complementare;l) zonă unități industriale și de depozitare;m) zonă gospodării comunale;n) zonă spații verzi, sport și agrement;o) zonă cu destinație specială;p) zonă exploatare resurse naturale;q) zonă terenuri neproductive;r) alte zone definite de specificul teritoriului.(3) Reglementările aplicabile conform regulamentului local de urbanism se vor atribui la nivelul subzonelor funcționale propuse, în condițiile prezentului ordin.(4) Sistemul de clasificare ierarhică INSPIRE a utilizării terenului HILUCS (Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System) este inclus în mod obligatoriu cu scopul exclusiv de a asigura conformitatea cu Directiva INSPIRE și nu impune restricții specifice asupra procesului de delimitare a zonelor funcționale existente sau propuse.(5) În vederea corelării reglementărilor descrise în cadrul regulamentului local de urbanism cu fiecare zonă de reglementare din partea desenată și din bazele de date aferente, structura minimală a regulamentului standardizat va fi următoarea:a) prescripții generale;b) reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor;c) reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit;d) reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public;e) reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii;f) reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii;g) reguli cu privire la echiparea edilitară;h) reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții;i) reguli cu privire la spațiile publice: amplasarea de spații verzi și împrejmuiri, respectiv piețe urbane, drumuri publice.(6) În vederea standardizării documentațiilor de urbanism, zonele de reglementare suplimentară/de restricții vor fi următoarele:a) arie naturală de interes comunitar (Natura 2000 - SCI și SPA);b) zonă naturală protejată de interes național (rezervații ale biosferei, parcuri naturale, parcuri naționale, monumente și rezervații ale naturii etc.);c) zonă naturală protejată de interes internațional (RAMSAR, UNESCO etc.);d) zonă naturală protejată de interes local;e) zonă de protecție monumente istorice (existente) și situri arheologice;f) zonă cu risc de alunecări;g) zonă centrală;h) zonă protecție țărm;i) zonă de risc la inundații;j) zonă de protecție - zonă aflată permanent sub ape (lacuri naturale, lacuri de acumulare, cursuri de apă);k) zonă de protecție lucrări hidrotehnice;l) zonă protecție construcții și rețele tehnico-edilitare;m) zonă de siguranță și zonă de protecție căi de comunicații - circulații feroviare;n) zonă de siguranță și zonă de protecție căi de comunicații - circulații rutiere;o) zonă de protecție - circulații navale;p) zonă de siguranță și zonă de protecție căi de comunicații - circulații aeriene (zonele I, II, III, IV de referință aeronautică);q) zonă de protecție obiective cu destinație specială;r) zonă de protecție/siguranță SEVESO;s) zonă de protecție sanitară;t) zonă de regenerare urbană;u) zonă de restructurare urbană;v) obiective de utilitate publică;w) zona supusă circulației juridice a terenurilor;x) zonă de protecție rețele de apă;y) zonă de protecție transport și alimentare cu energie electrică;z) zonă de protecție rețele de canalizare și ape uzate;aa) zonă de protecție transport și alimentare cu gaze naturale;bb) zonă de protecție linii telecomunicații;cc) zonă cu interdicție permanentă de construire;dd) zonă cu interdicție temporară de construire;ee) zonă amplasare accent de înălțime;ff) zonă construită protejată;gg) alt tip de zonă de reglementare suplimentară sau de restricție.  +  Capitolul III Cerințe minime privind setul de date spațiale  +  Articolul 6Toate elementele grafice conținute în documentația de urbanism, precum și atributele acestora vor fi transpuse într-un set de date spațiale, alcătuit cel puțin din clasele de obiecte spațiale (feature class) și nonspațiale indicate în cap. IV.  +  Articolul 7Seturile de date spațiale vor fi realizate în format Geopackage (GPKG), cu respectarea specificațiilor tehnice realizate de Open Geospatial Consortium în varianta 1.3.1 sau într-o versiune superioară.  +  Articolul 8Toate obiectele de tip vector vor fi exclusiv de tip poligon simplu, linie sau punct, conform specificațiilor Open Geospatial Consortium detaliate în standardul ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture.  +  Articolul 9(1) În cazul obiectelor spațiale utilizate pentru zonificarea funcțională a teritoriului administrativ vor fi respectate următoarele reguli de topologie:a) nu vor exista suprapuneri spațiale între geometrii;b) nu vor exista spații libere între geometriile specifice zonificării funcționale;c) în cazul planurilor urbanistice generale nu vor exista spații libere între geometriile specifice zonificării funcționale și limita administrativă.(2) În cazul obiectelor spațiale de tip linie vor fi respectate următoarele reguli de topologie:a) rețelele tehnico-edilitare și căile de comunicație vor fi conectate prin noduri (segmentele vor avea un punct comun acolo unde se intersectează în realitate);b) nu vor exista suprapuneri spațiale între geometriile care fac parte din același obiect spațial (nu vor exista două segmente de linii suprapuse decât în situația în care pe teren nu sunt la același nivel).(3) Obiectele spațiale de tip punct nu pot să se suprapună.  +  Articolul 10(1) Unitatea minimă de interes reprezintă cea mai mică suprafață poligonală pentru obiectele spațiale care constituie utilizarea terenului, cuprinse în cadrul setului de date spațiale.(2) Vectorizarea obiectelor spațiale referitoare la zone funcționale (ZFExistenta, ZFPropusa) și zone de reglementare suplimentară (ZonaReglementareSuplimentara) se va realiza, pe cât posibil, la nivel de imobil, cu excepția celor ce necesită mai multe zone de reglementare.  +  Capitolul IV Schema conceptuală a setului de date spațiale și corelarea cu regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE  +  Articolul 11(1) Clasele de obiecte implementate în setul de date spațiale se întocmesc în conformitate cu schemele de mai jos, care sunt corelate cu cerințele tehnice definite în cadrul temei III.4. Utilizarea terenurilor (Land Use) din Directiva INSPIRE.(2) La elaborarea documentațiilor de urbanism se utilizează cel puțin clasele de obiecte spațiale (feature class) și nonspațiale (tabele fără geometrie asociată) prevăzute în prezentul ordin.(3) Schema conceptuală pentru seturile de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism este sintetizată în fig. 1*).*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.Fig. 1 - Schema conceptuală a setului de date spațiale pentru documentațiile de urbanism -  +  Articolul 12PlanSpatial este clasa de obiecte care implementează clasa „Plan Spațial“ (SpatialPlan) din regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE și corespunde limitei de aplicare a documentației de urbanism. Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelul este reprodus în facsimil.  +  Articolul 13(1) ZFExistenta este clasa de obiecte care implementează clasa „Element de zonare“ (ZoningElement) din regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE și corespunde limitei de aplicare a zonei funcționale specifice unei categorii de reglementări urbanistice existente. Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelul este reprodus în facsimil.(2) Atributele indicate se pot detalia prin subzone funcționale cu caracteristici specifice. Zonele funcționale (Cod_ZF și Tip_ZF) sunt detaliate de realizatorii documentațiilor la nivel de subzone funcționale (Cod_SZF și Tip_SZF).(3) Sistemul de clasificare ierarhică INSPIRE a utilizării terenului (HILUCS) este organizat pe trei niveluri ierarhice, și anume HILUCS_N1, HILUCS_N2 și HILUCS_N3 (de la superior la inferior). Este obligatorie completarea nivelului ierarhic N1. Valorile pentru celelalte două niveluri (N2 și N3) vor fi completate doar în măsura în care informațiile sunt disponibile.  +  Articolul 14(1) ZFPropusa este clasa de obiecte care implementează clasa „Element de zonare“ (ZoningElement) din regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE și corespunde limitei de aplicare zonei funcționale specifice unei categorii de reglementări urbanistice propuse (planificate). Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelul este reprodus în facsimil.(2) Zonele funcționale (Cod_ZF și Tip_ZF) sunt detaliate de elaboratorii documentațiilor la nivel de subzone funcționale (Cod_SZF și Tip_SZF).(3) Sistemul de clasificare ierarhică INSPIRE a utilizării terenului (HILUCS) este organizat pe trei niveluri ierarhice, și anume HILUCS_N1, HILUCS_N2 și HILUCS_N3 (de la superior la inferior). Este obligatorie completarea nivelului ierarhic N1. Valorile pentru celelalte două niveluri (N2 și N3) vor fi completate doar în măsura în care informațiile sunt disponibile.  +  Articolul 15Pentru atributele corespunzătoare zonelor funcționale reprezentate în cadrul obiectelor spațiale ZFExistenta, ZFPropusa și în cadrul obiectului nonspațial RegulamentLocalUrbanism va fi utilizată exclusiv următoarea listă de valori admise:
  Cod unic de identificare al zonei funcționale (Cod_ZF și Cod_ZF_ZRS)Tipul/Categoria zonei funcționale existente (Tip_ZF și Tip_ZF_ZRS)
  ZF01Zonă aflată permanent sub ape
  ZF02Fond forestier
  ZF03Terenuri agricole
  ZF04Unități agrozootehnice
  ZF05Echipare tehnico-edilitară
  ZF06Căi de comunicație și transporturi
  ZF07Zonă centrală
  ZF08Zonă mixtă
  ZF09Zonă instituții publice
  ZF10Zonă comerț și servicii
  ZF11Zonă locuințe și funcțiuni complementare
  ZF12Zonă unități industriale și de depozitare
  ZF13Zonă gospodării comunale
  ZF14Zonă spații verzi, sport și agrement
  ZF15Zonă cu destinație specială
  ZF16Zonă exploatare resurse naturale
  ZF17Zonă terenuri neproductive
  ZF18Alte zone definite de specificul teritoriului
   +  Articolul 16(1) ZonaReglementareSuplimentara este clasa de obiecte care implementează clasa „Reglementare suplimentară specifică“ (SupplementaryRegulation) din regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE și corespunde limitei de aplicare a unei alte reglementări decât funcțiuni urbanistice, de exemplu restricții, protecții sau alte tipuri de reglementări specifice prevăzute în documentația de urbanism. Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelul este reprodus în facsimil.(2) Zonele de reglementare suplimentară (Cod_ZRS și Tip_ZRS) sunt detaliate de realizatorii documentațiilor la nivel de zone de reglementare suplimentară de detaliu (Cod_ZRS_D și Tip_ZRS_D), în funcție de necesitățile identificate în teritoriu.(3) Pentru atributele corespunzătoare zonelor de reglementare suplimentară reprezentate în cadrul obiectelor spațiale ZonaReglementareSuplimentara și RegulamentLocalUrbanism vor fi utilizate exclusiv următoarele liste de valori:
  Cod unic de identificare al zonei de reglementare suplimentară/de restricții (Cod_ZRS și Cod_ZF_ZRS)Tipul/Categoria zonei de reglementare suplimentară (Tip_ZRS și Tip_ZF_ZRS)
  ZRS01Arie naturală de interes comunitar (Natura 2000)
  ZRS02Zonă naturală protejată de interes național
  ZRS03Zonă naturală protejată de interes internațional
  ZRS04Zonă naturală protejată de interes local
  ZRS05Zonă de protecție monumente istorice (existente) și situri arheologice
  ZRS06Zonă cu risc de alunecări
  ZRS07Zonă centrală
  ZRS08Zonă de protecție țărm
  ZRS09Zonă de risc la inundații
  ZRS10Zonă de protecție - zonă aflată permanent sub ape
  ZRS11Zonă de protecție lucrări hidrotehnice
  ZRS12Zonă de protecție construcții și rețele tehnico-edilitare
  ZRS13Zonă de siguranță și zonă de protecție căi de comunicații - circulații feroviare
  ZRS14Zonă de siguranță și zonă de protecție căi de comunicații - circulații rutiere
  ZRS15Zonă de protecție - circulații navale
  ZRS16Zonă de siguranță și zonă de protecție căi de comunicații - circulații aeriene
  ZRS17Zonă de protecție obiective cu destinație specială
  ZRS18Zonă de protecție/siguranță SEVESO
  ZRS19Zonă de protecție sanitară
  ZRS20Zonă de regenerare urbană
  ZRS21Zonă de restructurare urbană
  ZRS22Obiective de utilitate publică
  ZRS23Zonă supusă circulației juridice a terenurilor
  ZRS24Zonă de protecție rețele de apă
  ZRS25Zonă de protecție transport și alimentare cu energie electrică
  ZRS26Zonă de protecție rețele de canalizare și ape uzate
  ZRS27Zonă de protecție transport și alimentare cu gaze naturale
  ZRS28Zonă de protecție linii telecomunicații
  ZRS29Zonă cu interdicție permanentă de construire
  ZRS30Zonă cu interdicție temporară de construire
  ZRS31Zonă amplasare accent de înălțime
  ZRS32Zonă construită protejată
  ZRS33Alt tip de zonă de reglementare suplimentară sau de restricție
   +  Articolul 17(1) RegulamentLocalUrbanism este clasa de obiecte nonspațiale care implementează clasa „Documentație oficială“ (OfficialDocumentation) din regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE și corespunde regulamentului local de urbanism.(2) Acest obiect reunește reglementările aplicabile zonelor funcționale (câmpurile Cod_ZF și Tip_ZF) din cadrul obiectului spațial ZFPropusa și zonelor de reglementare suplimentară din cadrul obiectului spațial ZonaReglementareSuplimentara (câmpurile Cod_ZRS și Tip_ZRS). Astfel, câmpurile Cod_ZF și Cod_ZRS sunt reunite în câmpul comun Cod_ZF_ZRS. De asemenea, câmpurile Tip_ZF și Tip_ZRS sunt reunite într-un câmp comun, Tip_ZF_ZRS. Pentru identificarea facilă a celor două categorii de zone (funcționale și de reglementare suplimentară) în cadrul obiectului, se adaugă câmpul Tip_zona.(3) Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelul este reprodus în facsimil.  +  Articolul 18(1) RegulamentLocalUrbanismDetaliat este clasa de obiecte nonspațiale care implementează clasa „Documentație oficială“ (OfficialDocumentation) din regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE și corespunde Regulamentului de urbanism aplicat la nivelul subzonelor funcționale și la nivelul zonelor de reglementare suplimentară de detaliu.(2) Acest obiect reunește reglementările aplicabile subzonelor funcționale (câmpurile Cod_SZF și Tip_SZF) din cadrul obiectului spațial ZFPropusa și zonelor de reglementare suplimentară de detaliu din cadrul obiectului spațial ZonaReglementareSuplimentara (câmpurile Cod_ZRS_D și Tip_ZRS_D). Astfel, câmpurile Cod_SZF și Cod_ZRS_D sunt reunite în câmpul comun Cod_SZF_ZRS_D. De asemenea, câmpurile Tip_SZF și Tip_ZRS_D sunt reunite într-un câmp comun, Tip_SZF_ZRS_D. Pentru identificarea facilă a celor două categorii de zone (subzone funcționale și zone de reglementare suplimentară de detaliu) în cadrul obiectului, se adaugă câmpul Tip_zona.(3) Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelul este reprodus în facsimil.  +  Articolul 19LimitaIntravilanExistenta este clasa de obiecte care extinde regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE și corespunde limitei de intravilan prevăzute în documentațiile de urbanism aflate în vigoare (aprobate). Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.  +  Articolul 20LimitaIntravilanPropusa este clasa de obiecte care extinde regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE și corespunde limitei de intravilan propuse la actualizarea documentației de urbanism. Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelele sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 21(1) ReteleTehnicoEdilitare este clasa de obiecte de tip liniar (ex.: echipare tehnico-edilitară), altele decât zonificarea funcțională și zonele de reglementare suplimentară, care conține elementele privind echiparea tehnico-edilitară a localităților.(2) Elementele liniare nu vor înlocui elementele poligon, acolo unde acestea din urmă sunt definite în mod explicit în cadrul setului de date spațiale (ex.: rețelele de canalizare vor fi adăugate suplimentar față de zonele de tip „Echipare tehnico-edilitară“, incluse obligatoriu în obiectele spațiale ZFExistenta și ZFPropusa).(3) Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.(4) Pentru atributele corespunzătoare rețelelor tehnico-edilitare reprezentate în cadrul obiectului spațial ReteleTehnicoEdilitare vor fi utilizate exclusiv următoarele liste de valori:
  Tipul/Categoria rețelelor tehnico-edilitare (Tip_RTE)Subtipul/Subcategoria rețelelor tehnico-edilitare (Subtip_RTE)
  Rețea de alimentare cu apăConductă de aducțiune
  Rețea majoră de distribuție a apei potabile
  Rețea majoră de distribuție a apei industriale
  Alte elemente ale infrastructurii de alimentare cu apă
  Rețea canalizareRețea majoră de canalizare a apei uzate menajere
  Rețea majoră de canalizare a apei pluviale
  Rețea majoră de canalizare a apelor uzate în sistem unitar
  Alte elemente ale infrastructurii de canalizare
  Rețea alimentare cu energie electricăLinie electrică aeriană pentru transport
  Linie electrică aeriană pentru distribuție
  Linie electrică subterană pentru distribuție
  Alte elemente ale infrastructurii de energie electrică
  Rețea telecomunicațiiRețea magistrală de fibră optică
  Rețea magistrală de cablu
  Alte elemente ale infrastructurii de telecomunicații
  Rețea termoficareRețea de termoficare subterană
  Rețea de termoficare supraterană
  Alte elemente ale infrastructurii de termoficare
  Rețea alimentare cu gaze naturaleRețea de gaze pentru repartiție
  Rețea de gaze pentru distribuție
  Alte rețele de gaze
  Alte tipuri de infrastructură tehnico-edilitarăAlte elemente ale infrastructurii tehnico-edilitare
   +  Articolul 22(1) CaiComunicatie este clasa de obiecte de tip liniar, altele decât zonificarea funcțională și zonele de reglementare suplimentară, care conține elementele specifice rețelelor de transport.(2) Elementele liniare nu vor înlocui elementele poligon, acolo unde acestea din urmă sunt definite în mod explicit în cadrul setului de date spațiale (ex.: rețelele de drumuri vor fi adăugate suplimentar față de zonele „Căi de comunicație și transporturi“, incluse obligatoriu în obiectele spațiale ZFExistenta și ZFPropusa).(3) Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelul este reprodus în facsimil.(4) Pentru atributele corespunzătoare căilor de comunicație reprezentate în cadrul obiectului spațial CaiComunicatie vor fi utilizate exclusiv următoarele liste de valori:
  Tipul/Categoria rețelelor tehnico-edilitare (Tip_CCom)Subtipul/Subcategoria rețelelor tehnico-edilitare (Subtip_CCom)
  Căi de comunicație rutiereAutostradă
  Drum expres
  Drum național
  Drum județean
  Drum comunal
  Stradă categoria I
  Stradă categoria II
  Stradă categoria III
  Stradă categoria IV
  Alte categorii de căi de comunicație rutiere
  Căi de comunicație feroviareCale ferată electrificată
  Cale ferată neelectrificată
  Alte categorii de căi de comunicațieAlte categorii de căi de comunicație
   +  Articolul 23(1) ReglementariUrbanisticePunct este clasa de obiecte care corespunde reglementărilor urbanistice de tip punct, pentru localizarea imobilelor cu reglementări urbanistice specifice, detaliate în raport cu scara documentației de urbanism.(2) Atributele indicate în schemă*) sunt obligatorii.*) Tabelul este reprodus în facsimil.  +  Articolul 24(1) Pentru atributele HILUCS_N1, HILUCS_N2 și HILUCS_N3 vor fi folosite exclusiv listele de categorii de utilizare a terenului care sunt specificate în regulamentele și ghidurile tehnice aferente Directivei INSPIRE, în funcție de nivelul ierarhic corespunzător.(2) Listele categoriilor de utilizare a terenului permise sunt preluate din Regulamentul (UE) nr. 1.253/2013 al Comisiei din 21 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale, anexa IV - Cerințe privind categoriile de date spațiale enumerate în anexa III la Directiva 2007/2/CE, cap. 4. Utilizarea terenului (Land Use), subcap. 4.3.2 Liste de coduri, secțiunea 4.3.2.1 HILUCS (HILUCSValue)^1.(3) Lista de valori*) permise pentru nivelul ierarhic N1 corespunzător câmpului HILUCS_N1 este următoarea:*) Tabelul este reprodus în facsimil.(4) Lista de valori*) permise pentru nivelul ierarhic N2 corespunzător câmpului HILUCS_N2 este următoarea:*) Tabelul este reprodus în facsimil.(5) Lista de valori permise*) pentru nivelul ierarhic N3 corespunzător câmpului HILUCS_N3 este următoarea:*) Tabelul este reprodus în facsimil.  +  Articolul 25Clasele de obiecte prevăzute mai jos se obțin de către beneficiarul documentației de urbanism de la entitățile responsabile, conform fiecărei teme prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale (INIS) în România, republicată:a) limite administrative;b) rețele edilitare;c) arii naturale;d) zone de risc.
  ------