ORDIN nr. 904 din 15 mai 2023privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 29 mai 2023    Având în vedere prevederile art. 15 lit. b) și art. 48^1 alin. (1) și (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. II din Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 17 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) P.A.T.J. va include o bază de date geospațială realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecție stereografică 1970, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 6.2. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Planul urbanistic general se elaborează în format analog și digital (piese scrise și desenate) pe suport topografic realizat în sistem de proiecție stereografică 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 5.3. La articolul 18, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog și digital (piese scrise și desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecție stereografică 1970, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 5.4. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Planul de urbanism de detaliu se elaborează în format analog și digital (piese scrise și desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecție stereografică 1970, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 5.5. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.6. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.7. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, planurile de amenajare a teritoriului județean și documentațiile de urbanism finanțate prin componenta 10 - Fondul local din cadrul Planului național de redresare și reziliență sau prin programe de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în anexa nr. 1 și în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(2) Începând cu 1 ianuarie 2025, planurile de amenajare a teritoriului județean și documentațiile de urbanism se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în anexa nr. 1 și în anexa nr. 2 la prezentul ordin, indiferent de sursa de finanțare.(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației publică pe site-ul propriu structura minimală a seturilor de date spațiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului județean și documentațiilor de urbanism, în format Geopackage, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila-Zoltán
    București, 15 mai 2023.Nr. 904.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la normele metodologice)NORME TEHNICEprivind seturile de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la normele metodologice)NORME TEHNICEpentru realizarea seturilor de date spațiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului județean