ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023  Proiectele de infrastructură, atât cele de interes local implementate de autoritățile administrației publice locale, cât și cele de interes național implementate de autoritățile publice centrale, constituie o prioritate strategică la nivel național, întrucât asigură dezvoltarea României și a comunităților locale pe termen lung, îmbunătățirea condițiilor de locuire și de viață, condițiilor de mobilitate, dar și a celor de dezvoltare economică pe termen lung.În implementarea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile au fost semnalate probleme majore determinate de reglementarea insuficientă ce vizează anumite aspecte specifice ale aplicării legislației în vigoare, în special Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a actualizării costurilor investițiilor în diferite perioade de timp cu indici ai costurilor în construcții comunicați de Institutul Național de Statistică, care generează diferențe superioare ale valorii costurilor investițiilor actualizate prin proiectele tehnice de execuție față de valorile actualizate prin studiile de fezabilitate.De asemenea, prin programele operaționale derulate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, atât la nivel regional, cât și la nivel național, sunt stipulate perioade clare de implementare, nerespectarea acestora atrăgând după sine pierderea finanțării externe, cu consecința suportării categoriilor de cheltuieli specifice proiectelor de infrastructură din fonduri alocate prin bugetul de stat sau, după caz, bugetele locale.În plus, proiectele de infrastructură care sunt rezultat al activității de cercetare-dezvoltare sau sunt proiecte de specializare inteligentă care conțin activități de cercetare și/sau inovare au nevoie de măsuri în regim de urgență pentru a asigura cash-flow-ul necesar implementării acestora prin măsuri precum implementarea amortizării accelerate specifice sau prin inițierea unor măsuri care să determine implementarea acestora în regim de parteneriat bazat pe activități de transfer tehnologic între institutele naționale de cercetare și întreprinderile selectate în vederea operării transferului tehnologic.Totodată, proiectele de infrastructură de interes public, atât cele de importanță națională, cât și cele de interes local, au nevoie de un cadru legal de implementare cât mai flexibil care să permită obținerea de acorduri/avize/autorizații în regim de urgență, indiferent că este vorba de terenuri care sunt în proprietatea publică a statului român aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ sau a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. sau concesionate către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A., deoarece aceste categorii de proiecte au un impact deosebit asupra calității vieții oamenilor și a standardelor de locuire.De asemenea, pentru a accelera implementarea proiectelor de infrastructură, inclusiv pentru perioada de programare 2021-2027, sunt necesare măsuri care să asigure operaționalizarea programelor pentru a garanta accesul la aceste fonduri în valoare de peste 46 mld euro.Deoarece pentru perioada de programare 2014-2020 sunt o prioritate strategică proiectele de infrastructură, atât cele la nivel național, cât și cele la nivel local, dar și faptul că la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență sunt în risc de decomitere aproximativ 9,2 miliarde de euro,luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură de interes local și național sunt de importanță strategică și contribuie la dezvoltarea României pe termen lung, iar finanțarea și derularea într-un timp cât mai scurt a acestor proiecte asigură implementarea în termenul dat, respectiv absorbția integrală a fondurilor externe nerambursabile alocate,în acest context se impune reglementarea de urgență a unor măsuri necesare implementării pentru soluționarea situațiilor de blocaj identificate, care să permită implementarea adecvată a tuturor proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și maximizarea absorbției acestora, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la nivel național și regional în raport cu Comisia Europeană.Ținând cont de faptul că perioada de eligibilitate pentru actuala perioadă de programare se finalizează la 31 decembrie 2023, iar închiderea programelor operaționale prin intermediul cărora s-au implementat proiectele/operațiunile eligibile în perioada 2014-2020 trebuie realizată până la data de 15 februarie 2025,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare 2021-2024 și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) În vederea operaționalizării programelor care fac parte din Politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național al acestora și responsabil de implementarea acestora în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, poate transfera atribuții/activități/responsabilități de la structurile autorităților de management ale programelor operaționale existente în perioada de programare 2014-2020, pe care le gestionează, către structurile autorităților de management specifice programelor din perioada de programare 2021-2027 pe care le are în coordonare/implementare pentru a asigura operaționalizarea sistemelor de management și control, cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare și funcționare.(2) Transferul de atribuții/activități/responsabilități prevăzut la alin. (1) se face prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare și funcționare, precum și cu respectarea cerințelor privind sistemele de management și control ale programelor operaționale.(3) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator al programelor și responsabil cu implementarea acestora în calitate de ordonator principal de credite, care fac parte din Politica de coeziune 2021-2027, poate reorganiza activitatea unor structuri care gestionează programe din Politica de coeziune 2014-2020 prin fuzionarea acestora cu structuri care gestionează programele din Politica de coeziune 2021-2027, pentru a asigura operaționalizarea sistemelor de management și control ale programelor.(4) Reorganizarea prin fuziune a structurilor prevăzute la alin. (3) se realizează, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare și funcționare al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu respectarea cerințelor privind sistemele de management și control ale programelor operaționale.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile și din Planul național de redresare și reziliență al României.2. La articolul 3, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:(12) Pentru contractele de achiziție care conțin clauze de ajustare de preț, dar care nu acoperă creșterile de preț generate de cauze imprevizibile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, se pot aplica prevederile art. 17, sau după caz, ale art. 37, cu condiția parcurgerii etapelor prevăzute la art. 10, întocmirii notei justificative de la art. 43 și aplicării formulei de ajustare pentru valoarea rămasă de executat a contractului.3. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) După atingerea pragului maxim de 50% din prețul inițial al contractelor prevăzute la alin. (1) și (2), în cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări, care conțin clauze de ajustare de preț în documentația de atribuire și a căror formulă de ajustare a fost înlocuită cu formula de la art. 17 alin. (8) sau, după caz, cu formula de la art. 31, în scopul reechilibrării contractelor de lucrări până la efectuarea recepției acestora, în situația în care lucrările nu au fost recepționate, autoritățile contractante, la solicitarea contractanților, pot recurge la aplicarea formulei de ajustare inițială din contract, cu modificarea contractului în acest sens, prin încheierea de acte adiționale, întocmind o notă justificativă.(5) În sensul prevederilor alin. (4), utilizarea formulei de ajustare inițiale din contract, ulterior înlocuirii acesteia cu formula prevăzută la art. 17 alin. (8) sau, după caz, cu formula prevăzută la art. 31, este asimilată situațiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e), coroborat cu art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 240 alin. (2), coroborat cu art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, realizându-se prin aplicarea mecanismului contractual inițial.4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat și prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) și celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanță de urgență. În cazul contractelor de achiziție încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare, contractanții pot transmite, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca și pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) și celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanță de urgență. În condițiile aplicării art. 42, adresa poate fi inițiată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru încheierea unui act adițional la contractul de achiziție, în vederea constituirii rezervei de implementare potrivit art. 9. Încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție se realizează în termenul de valabilitate a contractelor și cu respectarea prevederilor capitolului II.5. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel puțin 50% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, cu excepția proiectelor finanțate prin PNDR, în cazul cărora procentul se stabilește în conformitate cu procedurile interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru proiectele care sunt structurate în faze/etape, procentul de 50% se va raporta la valoarea eligibilă a fazei/etapei;6. La articolul 17, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Formulele de ajustare aplicabile sunt următoarele:a.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. a), exclusiv activitatea de proiectare, după caz, se utilizează următoarea formulă de calcul:Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.În situația în care indicele de cost în construcții total, ICC_r sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor ICC_mr nu sunt disponibili și definitivi, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitivi, cu excepția situației de plată finală, când ultimii indici disponibili vor fi considerați definitivi.În situația în care raportul între indicii de cost în construcții, totali, realizat, respectiv prognozat, aplicați, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcții total, prognozat, cu indicele de cost în construcții total, realizat, și se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICC_plr va avea valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință.În situația în care și acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31 decembrie 2023, cu condiția ca prin aplicarea raportului să nu se depășească condiția prevăzută la art. 8.În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții, ponderi prevăzute în tabelul 15A din Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel:a) clădiri rezidențiale noi;b) clădiri nerezidențiale noi;c) construcții inginerești noi;d) clădiri rezidențiale reparații capitale;e) clădiri nerezidențiale reparații capitale;f) construcții inginerești reparații capitale;g) clădiri rezidențiale reparații;h) clădiri nerezidențiale reparații;i) construcții inginerești reparații.a.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. a), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul:b.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează următoarea formulă de calcul:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrului IV al anului 2021 și IVUI_TRr este aferent anului 2021:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022 sau 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III și IV ale anului 2022 și IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III și IV ale anului 2021:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III și IV ale anului 2023 și IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III și IV ale anului 2021:Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referința va fi asimilată lunii ianuarie 2021.În cazul în care indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, IVUI_Tr, nu este disponibil și definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil, respectiv când valoarea va deveni definitivă, cu excepția situației de plată finală, când ultimii indici disponibili vor fi considerați definitivi.Atunci când raportul intre indicii valorii unitare - total, la import, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitar se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiția încadrării în prevederile art. 8.În situația în care în timpul derulării contractelor de furnizare apar suplimentări de produse, prețul acestora se va ajusta în următoarele condiții:a) în situația suplimentării cantităților de produse, pentru cantitățile de produse care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) în situația suplimentării cantităților de produse, pentru cantitățile suplimentare de produse care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.b.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. b), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul:c.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. c), exclusiv activitatea de proiectare, după caz, al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național și european, infrastructura majoră de apă-apă uzată și deșeuri, se utilizează următoarea formulă de calcul:Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.În situația în care indicele de cost în construcții total, ICC_r, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor ICC_mr nu sunt disponibili și definitivi, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitivi, cu excepția situației de plată finală, când ultimii indici disponibili vor fi considerați definitivi.În situația în care raportul între indicii de cost în construcții, totali, aplicabili, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitară, se poate opta ca aceasta să aibă valoarea 1 cu condiția încadrării în prevederile art. 8.În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale sau din diferite alte motive nu se poate stabili valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții, ponderi prevăzute în tabelul 15A din Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel:a) construcții inginerești noi;b) construcții inginerești reparații capitale.Prețul lucrărilor/serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanțate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului și neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rezerve de implementare altele decât cele introduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va ajusta în următoarele condiții:a) pentru lucrările/serviciile care au echivalent în oferta inițială se va ajusta luând în considerare ca lună de referință pentru ajustarea prețului luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) pentru lucrările/serviciile care nu au echivalent în oferta inițială se va ajusta luând în considerare că luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertelor de preț pentru aceste lucrări/servicii.c.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. c), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul:d.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. d), precum și pentru activitatea de proiectare din cadrul contractelor definite la alin. (3) lit. a) și c), se utilizează următoarea formulă de calcul:Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.Atunci când IPC_lr - indicele lunar al prețului de consum total este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Prețul serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanțate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului și neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rezerve de implementare altele decât cele introduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va ajusta în următoarele condiții:a) pentru serviciile care au echivalent în oferta inițială se va ajusta luând în considerare ca lună de referință pentru ajustarea prețului luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) pentru serviciile care nu au echivalent în oferta inițială se va ajusta luând în considerare că lună de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertelor de preț pentru aceste servicii.d.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. c), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul:7. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1(1) În vederea modificării contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, în baza devizului general revizuit la faza SF/DALI/Proiect Tehnic de Execuție, se poate actualiza devizul general potrivit prevederilor art. 19-29. Valoarea inițială a investiției la momentul contractării proiectului poate fi ajustată, cu respectarea încadrării inițiale a cheltuielilor eligibile/neeligibile, și numai valoarea eligibilă a acestei ajustări va fi suportată de AM din fondurile nerambursabile pe care le gestionează.(2) În cazul în care valoarea actualizată a devizului la faza SF/DALI/Proiect Tehnic de Execuție este mai mare decât valoarea devizului actualizat potrivit prevederilor art. 19-29, diferența de valoare va fi suportată de beneficiar.(3) În cazul în care valoarea devizului general revizuit la faza SF/DALI/Proiect Tehnic de Execuție este mai mică decât valoarea devizului actualizat potrivit prevederilor art. 19-29, se consideră cheltuială eligibilă numai valoarea devizului general revizuit la faza Proiect Tehnic de Execuție în baza căruia s-a lansat procedura de achiziție.(4) Anul de referință/bază pentru actualizarea devizului general este anul în care a fost aprobat devizul general, care a stat la baza semnării contractului de finanțare/deciziei de finanțare.8. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Elementele de cost semnificative pentru proiectele din domeniile de infrastructură de transport local și județean, domeniul reabilitării zonei costiere și a infrastructurii navigabile, din domeniile eficiență energetică, educație și regenerare urbană se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de proiect de infrastructură și se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.9. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Indicele de cost în construcții defalcat pe elemente de cost semnificative potrivit art. 31 se publică lunar de Institutul Național de Statistică, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a ordinelor ministrului investițiilor și proiectelor europene prin care se stabilesc elementele de cost semnificative pentru proiectele prevăzute la art. 32.10. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Formula pentru ajustare de preț prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. c1), aferentă contractelor în vigoare, contractelor aflate în derulare sau în curs de atribuire, prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c), poate fi înlocuită cu formula prevăzută la art. 31, unde data cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei anterioară lunii ianuarie 2021 va fi asimilată cu ianuarie 2021, pentru a asigura echilibrarea contractuală în condiții de imprevizibilitate, numai cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (13) și numai după stabilirea indicilor de cost în construcții specifici elementelor de cost semnificative prevăzute la art. 32 și 33, respectiv parcurgerea procedurii prevăzute la art. 43 alin. (1) și a procedurii prevăzute de art. 10. În acest caz, formula prevăzută la art. 31 se completează cu prevederile din cadrul art. 17 alin. (8) lit. c1) referitoare la modul de ajustare a lucrărilor suplimentare și a lucrărilor/serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanțate din rezervele de implementare. În baza actelor adiționale încheiate potrivit art. 10, autoritățile de management ale programelor operaționale au obligația de a parcurge procedura prevăzută la art. 20-27.11. După articolul 48 se introduce un nou articol, art. 48^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 48^1Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și contractelor care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri aferente Planului național de redresare și reziliență al României, precum și contractelor de finanțare aferente.12. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIIArticolul VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 14 iulie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2023, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VIPentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată care au încheiate contracte de finanțare sau au fost depuse pentru finanțare și se află în evaluare în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, având prevăzute cheltuieli neeligibile ca urmare a încadrării aglomerărilor sub 2.000 de locuitori echivalenți în proiecte sau pentru proiectele din care au fost eliminate aglomerările sub 2.000 de locuitori echivalenți în procesul de pregătire a acestora, se alocă fonduri distinct, rezervate în acest scop, din Planul național de redresare și reziliență al României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 458 din 29 mai 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Prevederi referitoare la mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu, specializare inteligentă și infrastructură rutieră județeană2. La articolul 13, literele b.3) și b.5) vor avea următorul cuprins:b.3) cu unitățile administrativ-teritoriale pentru proiectele de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, sau cu unitățile administrativ-teritoriale în parteneriat cu unități de cult sau separat cu unități de cult pentru clădiri de patrimoniu, pe baza selecției de fișe de proiecte organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare de către agențiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puțin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului operațional regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea implementării proiectelor;...................................................b.5) cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse/unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate terenuri/infrastructuri pe care se pot înființa/extinde/reabilita/ moderniza centre de agrement/baze turistice/tabere școlare sau parteneriate între acestea, în baza prioritizării realizate de agenția pentru dezvoltare regională de la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, din categoria celor mai puțin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS).3. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Proiectele privind centre de agrement/baze turistice/tabere școlare pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a documentațiilor cadastrale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să facă parte dintr-o strategie elaborată la nivel local, județean sau regional/național, după caz;b) să aibă valoarea estimată totală, fără TVA, echivalent în lei, a proiectului de minimum 200.000 euro și maximum 3.000.000 euro.  +  Articolul VArticolul 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 705 din 6 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Valoarea contractelor de finanțare care se pot încheia între MIPE prin AM-POC și MAT, în parteneriat AIMMAIPE și STS, este în limita valorii prevăzute la art. 4 alin. (2) și art. 11 alin. (4), la care se aplică supracontractarea prevăzută la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării care nu pot fi decontate din alocarea Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin realocări/economii înregistrate la nivelul programului sau, după caz, sunt declarate cheltuieli neeligibile de către autoritățile competente rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.  +  Articolul VIArticolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 559 din 26 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Pentru proiectele de cercetare-dezvoltare, proiectele de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare în cadrul cărora se aplică scheme de ajutor de stat, beneficiarii finanțării pot opta pentru aplicarea metodei de amortizare accelerată specifică, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin amortizare accelerată specifică proiectelor de cercetare-dezvoltare se înțelege posibilitatea recuperării valorii de intrare în patrimoniu a activelor imobilizate utilizate în cadrul unui contract de finanțare din fonduri externe nerambursabile, în limita unui procent cuprins între 50% și 75% din valoarea de intrare în patrimoniu a acestora, în primul an de funcționare a activelor de natura clădirilor, echipamentelor, utilajelor și altor active similare rezultate din implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum și a proiectelor de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare, restul de valoare urmând a fi recuperată liniar pe durata rămasă până la sfârșitul duratei de utilizare a activelor imobilizate prevăzute conform cataloagelor tehnice în vigoare. Procentul din valoarea de intrare menționat se stabilește prin decizie a conducătorului unității beneficiare a finanțării.(3) Autoritățile de management care gestionează proiecte de cercetare-dezvoltare, precum și proiecte de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, vor lua în considerare eligibilitatea cheltuielilor cu amortizarea accelerată specifică, în aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), și vor efectua, după caz, regularizarea valorii cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum și a proiectelor de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare care optează pentru metoda de amortizare accelerată specifică.(4) Sumele plătite de către autoritățile de management beneficiarilor prevăzuți la alin. (1), reprezentând avansuri plătite de către beneficiari furnizorilor activelor imobilizate utilizate în cadrul contractelor de finanțare, vor fi deduse proporțional din valoarea eligibilă a amortizării aferente inclusă în cererile de rambursare.  +  Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1207 din 20 decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 29 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, alcătuit din art. 29^1-29^3, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VI^1 Autorizarea autorităților de management pentru încheierea de contracte de gestionare a instrumentelor financiare cu instituțiile financiare internaționale  +  Articolul 29^1(1) Autoritățile de management ale programelor pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, în mod direct, contracte pentru executarea instrumentelor financiare cu instituțiile financiare internaționale prevăzute la art. 59 alin. (3) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, în limita bugetelor alocate cu această destinație prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene.(2) Pentru încheierea contractelor pentru executarea instrumentelor financiare cu instituțiile financiare internaționale prevăzute la alin. (1), autoritățile de management sunt mandatate prin memorandum aprobat de Guvernul României la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cu avizul Ministerului Finanțelor.(3) Contractele încheiate pentru executarea instrumentelor financiare cu instituțiile financiare internaționale prevăzute la alin. (1) și (2) produc efecte după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.  +  Articolul 29^2(1) Autoritățile de management ale programelor pot atribui, în mod direct, contracte pentru executarea instrumentelor financiare cu organismele de execuție a instrumentelor financiare, cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute la art. 59 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, în limita bugetelor alocate cu această destinație prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene.(2) Pentru încheierea contractelor pentru executarea instrumentelor financiare cu organismele de execuție a instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1), autoritățile de management sunt mandatate prin memorandum aprobat de Guvernul României la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cu avizul Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 29^3Contractele de executare a instrumentelor financiare cu alte organisme decât cele prevăzute la art. 29^1 și 29^2, în limita bugetelor alocate cu această destinație prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene, se încheie cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele pentru care autoritățile de management/ organismele intermediare ale programelor regionale au calitatea de beneficiar se supun controlului financiar preventiv propriu.3. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanță de urgență, precum și din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător și parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului Creșterea inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, Programului Sănătate și programelor regionale.  +  Articolul VIIILa articolul 25 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Prin derogare de la prevederile art. 299 și 300 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la dispozițiile art. 24 alin. (3) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la dispozițiile art. 2 alin. (2) și anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin excepție de la alin. (5), pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru proiectele a căror documentații tehnico-economice necesare pentru finanțare din fonduri externe nerambursabile se află în pregătire, exclusiv în scopul pregătirii și implementării acestor proiecte, se conferă beneficiarilor proiectelor un drept legal de administrare temporară asupra imobilelor, astfel cum sunt ele definite la art. 1 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din domeniul public al apelor, fără a face anterior dovada deținerii imobilelor și fără obligativitatea de a înscrie dreptul de administrare temporară în cartea funciară, exclusiv pe durata implementării și monitorizării proiectelor prevăzute în contractele de finanțare. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului.(9) Beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pot aloca fonduri pentru elaborarea, aprobarea documentațiilor cadastrale necesare pentru înscrierea dreptului de administrare temporară în cartea funciară, dacă prin condițiile de finanțare se prevede obligația beneficiarului de a deține dreptul de administrare temporară înscris în cartea funciară. Intabularea în cartea funciară a dreptului legal de administrare temporară se efectuează în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, în cuprinsul căreia sunt precizați identificatorii imobilului - număr cadastral/topografic, număr de carte funciară, precum și faptul că acestuia i se aplică dispozițiile prezentului alineat. Radierea acestei înscrieri se dispune în baza dovezii finalizării duratei de implementare sau, după caz, a duratei de monitorizare a proiectului.  +  Articolul IXOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193 din 12 decembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul XII, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prin derogare de la prevederile art. 299 și art. 300 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, exclusiv în scopul implementării acestor proiecte, se conferă beneficiarilor proiectelor instituții publice/autorități publice sau entități cu capital majoritar de stat un drept legal de administrare temporară asupra imobilelor, astfel cum sunt ele definite la art. 1 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din domeniul public al statului, constituit pe baza unui protocol de delegare încheiat între administratorul de drept și beneficiarul proiectului, exclusiv pe durata implementării și monitorizării prevăzută în contractele de finanțare aferente proiectelor, fără obligativitatea de a înscrie dreptul de administrare temporară în cartea funciară. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului. Beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pot aloca fonduri pentru elaborarea, aprobarea documentațiilor cadastrale necesare pentru înscrierea dreptului de administrare temporară în cartea funciară, dacă prin condițiile de finanțare se prevede obligația beneficiarului de a deține dreptul de administrare temporară înscris în cartea funciară.2. La articolul XII, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru implementarea proiectelor de infrastructură de interes public, definite potrivit legii, a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile și care au ca beneficiari instituții publice/autorități publice, la solicitarea acestora, Ministerul Energiei va modifica, în condițiile legii, contractele de concesiune încheiate cu S.C. Hidroelectrica - S.A., prin diminuarea obiectului contractului de concesiune cu suprafețele de teren din domeniul public al statului, necesare implementării proiectelor.(1^2) După modificarea contractelor de concesiune prevăzute la alineatul precedent, Ministerul Energiei, pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, exclusiv în scopul implementării acestor proiecte, va conferi beneficiarilor proiectelor instituții publice/autorități publice sau entități cu capital majoritar de stat un drept legal de administrare temporară asupra imobilelor, astfel cum sunt ele definite la art. 1 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din domeniul public al statului, constituit pe baza unui protocol de delegare încheiat între Ministerul Energiei și beneficiarul proiectului, exclusiv pe durata implementării și monitorizării prevăzută în contractele de finanțare aferente proiectelor, fără obligativitatea de a înscrie dreptul de administrare temporară în cartea funciară. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului. Beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pot aloca fonduri pentru elaborarea, aprobarea documentațiilor cadastrale necesare pentru înscrierea dreptului de administrare temporară în cartea funciară, dacă prin condițiile de finanțare se prevede obligația beneficiarului de a deține dreptul de administrare temporară înscris în cartea funciară.(1^3) După încetarea dreptului de administrare temporară prevăzut la alin. (1^2), între Ministerul Energiei și autoritățile administrației publice locale se încheie un protocol de delegare, cu respectarea prevederilor alin. (3) și (5), în privința imobilelor aferente proiectelor prevăzute la alin. (1^2).  +  Articolul XOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13^3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Prin excepție de la prevederile art. 12 și 13, finanțarea unor astfel de activități/lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe se poate asigura, pentru perioada de programare 2021-2027, din fondurile europene nerambursabile aferente Politicii de coeziune 2021-2027, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor prin care se asigură finanțarea unor astfel de intervenții, cu asigurarea următoarelor cote de cofinanțare:a) în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003, cu modificările ulterioare:(i) 90% din fondurile europene nerambursabile și din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul programelor, conform ratei de cofinanțare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;(ii) 5% din alocații de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul de stat față de contribuția prevăzută la lit. a) subpct. (i);(iii) 5% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor și nu poate depăși 3%. La cota maximă de 3% a contribuției proprii a autorităților administrației publice locale, prin hotărâre a consiliilor locale/județene, se pot adăuga cheltuielile pentru categoriile sociale de persoane prevăzute la art. 14 alin. (8), care nu se recuperează de la acestea;b) în cazul regiunilor mai dezvoltate, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003, cu modificările ulterioare:(i) 90% din fondurile europene nerambursabile și din alocații de la bugetul de stat și din bugetele locale, în cazul regiunilor mai dezvoltate, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul programelor, conform ratei de cofinanțare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;(ii) 5% din alocații de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul de stat față de contribuția prevăzută la lit. b) subpct. (i);(iii) 5% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul local față de contribuția prevăzută la lit. b) subpct. (i), precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale, reprezentând contribuția suplimentară de la bugetul local, se stabilește pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor și nu poate depăși 3%. La cota maximă de 3% a contribuției proprii a autorităților administrației publice locale, prin hotărâre a consiliilor locale/județene, se pot adăuga cheltuielile pentru categoriile sociale de persoane prevăzute la art. 14 alin. (8), care nu se recuperează de la acestea.2. La articolul 14, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) Prin excepție de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari, prevăzute la art. 13 alin. (3), sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;c) veterani de război și soți/soții supraviețuitori/ supraviețuitoare ai/ale acestora;d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie;e) persoane aflate în sărăcie energetică, definită la art. 3 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, inclusiv persoane identificate ca și consumatori vulnerabili de energie.  +  Articolul XILegea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a drumurilor de interes național, județean și local, lucrărilor de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, inclusiv a infrastructurilor și echipamentelor necesare pentru desfășurarea activităților nonaeronautice, precum și a infrastructurii de transport naval, lucrărilor de construcție, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrărilor de construire - construcții și infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru construcții administrative necesare funcționării administrației publice centrale și locale, lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a obiectivelor prevăzute în proiectele de investiții strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru proiecte de dezvoltare și regenerare urbană inițiate de autoritățile publice centrale și locale, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcțiile hidrotehnice și lucrările anexe, acumulările de apă permanente și nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundațiilor, construcțiile și instalațiile hidrometrice, instalațiile de determinare automată a calității apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor și derivațiilor hidrotehnice, stațiile de pompare, precum și alte construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede și de asigurare a conectivității laterale, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare a stațiunilor turistice de interes național, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii și gheții artificiale și de întreținere a pârtiilor, instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor și echiparea cu instalații și echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul național de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare, lucrărilor de interes național pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului și distribuției de energie electrică, transportului și distribuției de gaze naturale, de extracție a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului și gazelor naturale și lucrărilor miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru împădurirea terenurilor degradate, lucrărilor de interes public de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducțiuni, inclusiv a stațiilor de captare și tratare, a infrastructurii de apă uzată și lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare, lucrărilor de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, lucrărilor de interes public național, regional, interjudețean, județean și local de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională pentru construcții administrative, sociale, culturale, de învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de conservare sau de amenajare a spațiilor verzi, lucrărilor de regenerare urbană, lucrărilor de protecție și de restaurare a clădirilor de patrimoniu, lucrărilor de interes public local de amenajare a teritoriului și de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbană, conform proiectului de strategie de dezvoltare urbană și teritorială prevăzut de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sau studiului de fezabilitate propus și aprobat prin hotărâre a consiliului local, după caz, în domeniile reglementate de prezentul articol, precum și cele prevăzute la art. 286 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrărilor de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri în baza unor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, lucrărilor realizate în cadrul sistemelor de gestionare a deșeurilor efectuate de stat și unitățile administrativ-teritoriale, lucrărilor de interes național pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de supraveghere meteorologică și lucrărilor de interes național pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea telecomunicațiilor speciale, inclusiv a infrastructurii necesare funcționării acestora.2. La articolul 2 alineatul (3), literele a), c) și e) vor avea următorul cuprins:a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum și prin Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A., pentru toate lucrările de construcție de drumuri de interes național, prin Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru lucrările de construcție, reabilitare, întreținere prin înlocuire la rând a elementelor de suprastructură a căii și extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A. pentru lucrările necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente sau prin municipiul Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului de infrastructură de transport «Tren metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj», prin aeroporturile de interes național și județean, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, inclusiv a infrastructurilor si echipamentelor necesare pentru desfășurarea activităților nonaeronautice, precum și pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcția de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administrațiile portuare și/sau de căi navigabile, precum și instituțiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii de transport naval, precum și pentru lucrările portuare de transport feroviar și rutier;...................................................c) Ministerul Turismului, prin beneficiarii obiectivelor de investiții de interes național sau județean și local care își exprimă acordul explicit prin act administrativ al autorității deliberative județene sau locale pentru realizarea etapelor de expropriere potrivit procedurilor prevăzute în prezenta lege, pe perioada derulării proiectelor, pentru toate lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare a stațiunilor turistice de interes național, pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii artificiale și gheții, de întreținere a pârtiilor, instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor și echiparea cu instalațiile și echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul național de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare;..................................................e) unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, inclusiv a infrastructurilor și echipamentelor necesare pentru desfășurarea activităților nonaeronautice, precum și de autoritățile administrației publice locale pentru lucrările de interes public de construcție, reabilitare și de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcție, reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spațiilor verzi existente și de amenajare de noi spații verzi, pentru lucrările de regenerare urbană, pentru lucrările de conservare și protejare a clădirilor de patrimoniu și pentru lucrările de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole.  +  Articolul XIILa articolul 9 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2^2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^3)-(2^5), cu următorul cuprins:(2^3) Pentru asigurarea continuității lucrărilor de înregistrare sistematică contractate în cadrul Proiectului major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România», Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va putea încheia acte adiționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin acordul părților, pentru prelungirea cu maximum 1 an a termenelor de prestare a serviciilor din contractele având ca obiect lucrări de înregistrare sistematică și din acordurile-cadru încheiate, în care s-a prevăzut o clauză de reziliere de drept, fără notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, cauzată de depășirea cuantumului penalităților de întârziere, chiar și în situațiile în care aceasta este determinată de neîndeplinirea/întârzierea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor legale ce revin unor terți.(2^4) Modificările contractelor rezultate ca urmare a aplicării prezentului articol nu constituie o modificare substanțială a contractului, nefiind necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire, fiind asimilate situațiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e) coroborat cu art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(2^5) Modificărilor aduse contractelor de servicii le sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XIIILa articolul 2 din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) În domeniul guvernanței corporative, băncile de dezvoltare aplică dispozițiile prezentei legi și ale actelor emise în aplicarea acesteia. În măsura în care regulile de guvernanță corporativă prevăzute de legislația specifică băncilor de dezvoltare nu dispun, se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XIVLa articolul 1 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1268 din 29 decembrie 2022, după litera a) se introduc două noi litere, lit. a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) unități de cult care au în proprietate sau în administrare clădiri de patrimoniu în zonele de regenerare urbană.a^2) parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) și unități de cult care au în proprietate sau în administrare clădiri de patrimoniu în zonele de regenerare urbană, stabilite pe baza acordului de parteneriat încheiat conform prevederilor capitolului VIII - Proiecte implementate în parteneriat din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă  +  Articolul XVÎn toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.  +  Articolul XVI(1) Dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru proiectele care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 9/2019, în situația în care unitățile administrative-teritoriale partenere au încheiat acte adiționale la contractele de achiziție, după utilizarea unui procent de 50% din valoarea eligibilă alocată respectivului partener, potrivit ordinelor de finanțare specifice.(2) Dispozițiile art. 11 alin. (1) și ale art. 27^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și procedurilor de atribuire aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Dispozițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și contractelor aflate în derulare sau în curs de atribuire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Dispozițiile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum și proiectelor de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare în cadrul cărora se aplică scheme de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, care beneficiază de finanțare din fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și perioadei de programare 2021-2027.(5) Autoritățile de management ale programelor care gestionează proiecte de cercetare-dezvoltare, precum și proiecte de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare, prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță de urgență, emit instrucțiuni în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru stabilirea cheltuielilor eligibile cu amortizare accelerată specifică.(6) Autoritățile de management ale programelor operaționale care operează cu proiecte de cercetare-dezvoltare, precum și cu proiecte de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, la autorizarea cheltuielilor, vor lua în considerare eligibilitatea cheltuielilor cu amortizarea accelerată specifică, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Aplicarea metodei de amortizare accelerată specifică se realizează inclusiv pentru proiectele de cercetare-dezvoltare, precum și pentru proiectele de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru echipamentele achiziționate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum și în cadrul proiectelor de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare aflate în derulare, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, se poate opta pentru metoda de amortizare specifică, fiind posibilă recalcularea amortizării, dacă echipamentele utilizate sunt în cadrul unui contract de finanțare în vigoare și se aplică pe durata de implementare a proiectului.(7) Contractanții au obligația de a solicita încheierea actelor adiționale prevăzute la art. 9 alin. (2^3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(8) Actele adiționale prevăzute la art. 9 alin. (2^3) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, se vor încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(9) Prelungirea termenelor de execuție prin actele adiționale prevăzute la art. 9 alin. (2^3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, nu reprezintă un caz de stingere a penalităților datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul energiei,
  Pavel-Casian Nițulescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 44.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022)
  Recalcularea valorii estimate în prețuri actualizate și a rezervei de ajustare a prețurilor
  1. Calculul valorii estimate, respectiv al costului investiției revizuit, în prețuri actualizate, se realizează utilizând:a) valoarea estimată în lei, exprimată în anul de bază (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sau 2021, după caz). Aceasta este valoare în prețuri constante, fără TVA și fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de prețuri;b) indicii costurilor în construcții total pentru fiecare an - coeficienți publicați de către Institutul Național de Statistică pentru perioada 2014-2021, din tabelul următor:
  An bază20142015201620172018201920202021
  ICC101,7799,72101,21107,92124,11134,54136,06152,54
  c) ultimul indice de cost în construcții total, publicat de către Institutul Național de Statistică, la data actualizării devizului general al investiției;d) coeficientul de ajustare al devizului general al investiției va fi egal cu raportul dintre ultimul indice al costului în construcții total, lunar, definitiv, publicat de Institutul Național de Statistică la data actualizării devizului general, și indicele mediu de bază raportat la anul în care a fost întocmit devizul general inițial.Exemplu: pentru actualizarea la data de 14 octombrie 2022 a unui deviz general al unei investiții la nivelul anului 2016, indicele folosit va fi egal cu raportul dintre ultimul indice de cost în construcții total, publicat de INS (187,1 - pentru iulie 2022) și indicele mediu de bază raportat la anul 2016 (101,21 - conform tabelului), respectiv 187,1/101,21 = 1,8486
  2. Calculul rezervei de ajustare a prețurilor se realizează utilizând:a) costul investiției revizuit (determinat conform pct. 1) pentru procedurile de achiziție publicate/nepublicate, respectiv pentru proceduri de achiziție publică în situația de a fi reluate;b) creșterea costului în construcții (%) - medie anuală pentru anul 2022, respectiv anul 2023, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici“ la „Evoluția prețurilor și a cursului de schimb“, la data actualizării devizului general al investiției.
  -----