ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 26 mai 2023pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023  Având în vedere necesitatea asigurării cadrului instituțional de gestionare și control al programelor Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg IPA România-Serbia pentru perioada de programare 2021-2027, precum și asigurării unei bune gestiuni financiare a fondurilor destinate obiectivului Cooperare teritorială europeană (Interreg), sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă, cu impact major asupra dezvoltării comunităților locale,ținând cont de faptul că pentru îndeplinirea activității de control pentru verificarea eligibilității cheltuielilor beneficiarilor români în cadrul programelor Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg IPA România-Serbia pentru perioada de programare 2021-2027 și în scopul exercitării funcțiilor prevăzute la art. 46 alin. (3) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1.059 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg), sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă, este necesar să se completeze cadrul legal pentru exercitarea atribuțiilor aferente activității de control pentru verificarea eligibilității cheltuielilor beneficiarilor români în cadrul programelor Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg IPA România-Serbia de către structurile distincte din cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră Călărași, Oradea și Timișoara,luând în considerare că lipsa asigurării, în regim de urgență, a cadrului legal și a condițiilor necesare pentru realizarea activității de control pentru verificarea eligibilității cheltuielilor beneficiarilor români în cadrul programelor Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg IPA România-Serbia poate conduce la depășirea termenului impus de prevederile art. 69 alin. 11 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, privind transmiterea descrierii sistemului de management și control și anume 30 iunie 2023, precum și la întârzierea implementării programelor Interreg mai sus menționate, având drept consecință riscul crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă în perioada 2021-2027,având în vedere că, în lipsa reglementării cadrului general aplicabil activității de control nu se poate realiza verificarea eligibilității cheltuielilor beneficiarilor români în cadrul programelor Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg IPA România-Serbia, pentru perioada de programare 2021-2027, acest fapt vizând interesul general public și constituind o situație extraordinară și de extremă urgență, a cărei reglementare nu poate fi amânată,întrucât aceste elemente vizează un interes public și strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile alocate României pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg), sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă, și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Agențiile de dezvoltare regională din regiunile de dezvoltare care au în componența lor județe situate de-a lungul frontierei comune se pot asocia, formând birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră, în scopul asigurării managementului administrativ, financiar și tehnic al programelor de cooperare transfrontalieră. Pentru perioada de programare 2021-2027 se autorizează birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră Călărași, Oradea și Timișoara, prin structuri distincte din cadrul acestora, să acționeze în regim de putere publică, exclusiv pentru activitatea de control pentru verificarea eligibilității cheltuielilor beneficiarilor români, pentru programele Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg VI-A IPA România-Serbia, fiind asimilate, în limita acestei activități, autorităților publice, respectiv autorităților regionale, în scopul îndeplinirii condițiilor instituite de dispozițiile art. 46 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2021/1.059 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.059.2. La articolul 8, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), cu următorul cuprins:(15) Pentru perioada de programare 2021-2027, exercitarea activității de control pentru verificarea eligibilității cheltuielilor beneficiarilor români în cadrul programelor Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg IPA România-Serbia se realizează de către structurile distincte din cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră Călărași, Oradea și Timișoara, conform prevederilor art. 46 alin. (3) și (8) din Regulamentul (UE) 2021/1.059. Actele emise în exercitarea acestei activități sunt asimilate actelor administrative și pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 mai 2023.Nr. 46.------