ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 24 mai 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 mai 2023  Având în vedere că Planul național de redresare și reziliență al României (PNRR) componenta 14 - Buna guvernanță, la investiția 4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de a promova cetățenia activă, de a se angaja profesional în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale abordate de Planul național de redresare și reziliență și de a monitoriza reformele aferente - jalonul 449 prevede intrarea în vigoare a unei noi legi privind dialogul social, negociată cu partenerii sociali. Legea va remedia deficiențele procesului de dialog social, astfel cum au fost evidențiate în recomandarea specifică de țară relevantă, și va fi în conformitate cu recomandările Organizației Internaționale a Muncii emise în aprilie 2018 și menționate în considerentul 25 din recomandările specifice de țară pentru 2020,întrucât în PNRR la jalonul 449 se menționează că Legea privind dialogul social va prevedea o revizuire a definiției sectoarelor economice, ca bază pentru contractele colective la nivel de sector,ținând cont de faptul că la data la care au fost primite Recomandările Organizației Internaționale a Muncii, respectiv octombrie 2022, și de calendarul de adoptare foarte strâns - decembrie 2022, precum și de efortul deosebit în procesul de adoptare din plenul Comisiei de muncă și protecție socială al Camerei Deputaților la care au participat și reprezentanții mediului de afaceri și ai tuturor confederațiilor sindicale și patronale reprezentative, precum și de necesitatea îndeplinirii cu bună-credință a obligațiilor asumate,ținând cont de faptul că predictibilitatea și stabilitatea resurselor umane sunt esențiale pentru asigurarea unei bune funcționări și desfășurări a activităților specifice din domeniile de activitate a operatorilor economici, pentru a nu bloca activitatea acestora prin conflicte colective de muncă sau litigii de muncă, întrucât o lipsă de reacție rapidă, în contextul actual, ar conduce chiar la întreruperea activităților economice derulate de întreprinderi, cu efecte privind producția, serviciile și buna desfășurare a vieții economice și sociale,luând în considerare faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar putea duce la creșterea practicilor incorecte ce pot să apară în situația negocierii colective la nivel de unitate, grup de unități sau sectorial, fapt care ar crea prejudicii pentru angajatorii care inițiază/participă la negocierea colectivă, angajatorii care se implică în demersurile necesare negocierii, și implicit va afecta atât activitatea, cât și drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților/lucrătorilor sindicalizați pe piața muncii din România,având în vedere că pentru considerarea acestor aspecte este necesară stabilirea unor reguli astfel încât operaționalizarea registrelor de dobândire a reprezentativității organizațiilor sindicale și patronale să creeze un flux unitar de lucru la nivel național,întrucât Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, precum și Hotărârea Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă a codurilor CAEN aferente acestora sunt acte normative conexe, acestea nu pot fi disociate și produc efecte corelate în contextul negocierii, încheierii și înregistrării contractelor colective de muncă la nivel sectorial,întrucât garantarea securității raporturilor juridice este prejudiciată, deoarece se încalcă principiul neretroactivității legii prin utilizarea la timpul trecut a unor verbe în cadrul textului Legii nr. 367/2022,având în vedere faptul că accesibilitatea legii nu este respectată deoarece există necorelări între articole și previzibilitatea legii, iar lipsa unor clarificări asupra instanțelor competente sau a documentelor care trebuie depuse la acestea va duce la creșterea exponențială a numărului de conflicte colective de muncă și de litigii în instanțe, la o aglomerare inutilă a acestora, precum și în interpretarea și aplicarea neunitară a legii,întrucât este necesară corelarea termenilor utilizați cu prevederile Codului muncii, Codului administrativ și Codului de procedură civilă, precum și cu normele de aplicare a acestuia care determină agravarea situațiilor prezentate anterior și lipsa unor garanții juridice orientate spre asigurarea stabilității raporturilor sociale în cadrul statului, născute în baza Legii nr. 367/2022,având în vedere că este prioritar interesul general pentru reglementarea imediată a cadrului legal optim care să permită o colaborare mult mai orientată spre rezultat, simplificată administrativ și cu diminuarea riscului de nerespectare a calendarelor și a jaloanelor asumate de România,luând în considerare necesitatea creării unui cadru legal cât mai lipsit de ambiguitate, pentru a putea fi duse la îndeplinire recomandările de țară primite din partea Comisiei Europene în perioada 2016-2022, recomandările Organizației Internaționale a Muncii din 2015, 2018, 2022, precum și dispozițiile prevăzute prin Programul național de redresare și reziliență al României,în vederea aplicării cu obiectivitate a prevederilor mai sus menționate, dar și pentru a elimina orice alte lacune legislative ce pot genera efecte negative la nivel economic pe piața muncii, se impune adoptarea unor măsuri imediate pentru reglementarea acestor situații urgente, care nu suferă amânare.Întrucât una dintre consecințele negative ale neadoptării prezentei ordonanțe de urgență o reprezintă riscul la care piața muncii este expusă ca urmare a echivocului în materia jurisdicției muncii, atât pentru drepturile individuale, cât și colective, ceea ce afectează drepturile fundamentale la apărare și informare, dreptul la muncă și protecție socială a muncii, dreptul la grevă - garantate de Constituția României, republicată, prin lipsa unei garanții reale a respectării acestor drepturi în situația în care statul ar rămâne în pasivitate în privința îndepărtării unui pericol real și iminent care afectează însăși existența acestor drepturi,întrucât de la intrarea în vigoare a Legii nr. 367/2022, în activitatea de monitorizare a calității și cantităților dialogului social pe piața muncii, s-a constatat necesitatea clarificării atât a unor definiții, cât și a unor aspecte tehnice,ținând cont de faptul că unele dispoziții din cuprinsul Legii nr. 367/2022 au un caracter echivoc și pot conduce la interpretări diferite în ceea ce privește aplicarea și înțelegerea anumitor termeni,având în vedere necesitatea respectării obligației României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de atingere a țintei de 80% a lucrătorilor acoperiți de negocieri colective, prevăzută de Directiva privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană,dat fiind că se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestor situații urgente, care nu suferă amânare, în scopul creării pârghiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de către factorii implicați, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele stabilite de Legea nr. 367/2022 și Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare, care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative pentru activitatea economică a angajatorilor, luând în considerare faptul că reglementarea operativă nu se poate realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat, întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public,luând în considerare că cele expuse mai sus constituie situații extraordinare ce vizează realizarea cu maximă eficiență a obiectivelor și indicatorilor de performanță ai PNRR,se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 367/2022 privind dialogul social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 din 22 decembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctele 8, 20 și 23 se modifică și vor avea următorul cuprins:8. organizație sindicală - denumire generică pentru sindicat, federație sindicală, confederație sindicală și uniune sindicală teritorială. Se constituie pe baza dreptului de liberă asociere a angajaților/lucrătorilor, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice, sociale, cultural-artistice și sportive, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă, în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, în convențiile colective de muncă, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte;...............................................20. depozitar al contractului/acordului colectiv de muncă - autoritatea publică ce are competența să înregistreze contractele/acordurile colective de muncă;............................................23. sectoare de negociere colectivă - sectoarele economiei naționale în care partenerii sociali convin să negocieze colectiv se stabilesc de către Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social și se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;2. La articolul 1 punctul 25, partea introductivă a literei b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) neacordarea, în mod colectiv, a unor drepturi individuale prevăzute de contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă aplicabile, în condițiile în care a fost început un litigiu în acest sens în instanță și nu s-a finalizat în termen de maximum 45 de zile, calculat de la data primului termen de judecată, pentru:3. La articolul 1, punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:30. grevă împotriva politicii sociale și economice a Guvernului - încetarea voluntară și colectivă a lucrului de către angajați/lucrători ca urmare a efectelor politicilor sociale sau economice care conduc la diminuarea unor drepturi prevăzute de contractele/acordurile colective de muncă aplicabile la data adoptării politicilor respective;4. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Nicio persoană nu poate să fie constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se afilieze sau nu ori să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizație sindicală.5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizația sindicală constituie vechime în muncă, în condițiile legii. Pe durata în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizația sindicală, la notificarea acesteia, contractul său individual de muncă/raportul său de serviciu se suspendă în conformitate cu prevederile art. 50 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 514 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data notificării.(2) Pe durata suspendării prevăzute la alin. (1), angajatorii sunt obligați să păstreze funcția și locul de muncă, iar pe postul respectiv, angajatorul poate angaja, în condițiile legii, o altă persoană, numai pe durata determinată.6. La articolul 17, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Judecătoria este obligată să țină un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: denumirea și sediul sindicatului, numele și prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, funcția sindicală a membrilor, data înscrierii în registru, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de dobândire a personalității juridice...........................................(4) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber și gratuit la informațiile din baza de date conținute în registrul special prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).7. La articolul 20 alineatul (3), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice și copie a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului sau a componenței organelor de conducere, după caz;...........................................d) lista cu membrii organului executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal și funcția sindicală a membrilor;8. La articolul 30, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Angajatorul invită organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate să participe la lucrările consiliului de administrație sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic și social cu impact asupra angajaților/lucrătorilor, în condițiile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care nu există organizație sindicală reprezentativă la nivel de unitate, sindicatele din unitate își desemnează un reprezentant ales să participe potrivit prevederilor alin. (1).9. La articolul 31 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) alte informații necesare solicitate de organizațiile sindicale sau de reprezentanții angajaților/lucrătorilor, precum și de persoanele terțe care le asistă.10. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Regimul informațiilor confidențiale aplicabil angajaților/lucrătorilor, reprezentați conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, și persoanelor prevăzute la alin. (1) este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006, cu modificările și completările ulterioare.11. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34La cererea organizațiilor sindicale afiliate, federațiile sau confederațiile sindicale, după caz, vor delega reprezentanți sau terțe persoane care să le asiste ori să le reprezinte interesele în relația cu angajatorii sau organizațiile acestora.12. La articolul 42, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), orice membru al organizației sindicale poate cere instanței judecătorești competente efectuarea mențiunii prevăzute la alin. (1).(3) Mențiunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina și la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) și/sau la art. 49 alin. (1).13. La articolul 44, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Federațiile sau confederațiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale, cu sau fără personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică își desfășoară activitatea în baza statutului organizațiilor sindicatelor din care fac parte.14. La articolul 45, alineatul (2) partea introductivă și literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În vederea dobândirii personalității juridice, împuternicitul special al federației sau confederației sindicale va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul aceasta o cerere pentru dobândirea personalității juridice, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, a următoarelor documente:...........................................c) hotărârile judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale care se asociază, precum și ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului sau componenței organelor de conducere, după caz;...........................................e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal, funcția sindicală a membrilor și durata mandatului;15. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 44 alin. (3), dobândesc personalitate juridică la cererea federației sau a confederației sindicale care a hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federației sau confederației va depune o cerere de dobândire a personalității juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul uniunea sindicală teritorială, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor documente:a) hotărârea federației sau a confederației pentru constituirea uniunii, potrivit statutului;b) statutul federației sau confederației sindicale care a hotărât constituirea uniunii;c) hotărârea judecătorească de dobândire a personalității juridice a federației sau confederației, rămasă definitivă, precum și ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului și/sau a organelor de conducere;d) statutul uniunii sindicale teritoriale;e) lista membrilor din organul executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcția sindicală a membrilor și durata mandatului;f) dovada sediului uniunii.(2) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 44 alin. (3), se desființează în baza hotărârii organului de conducere al federației sau confederației care a hotărât constituirea acestora.16. La articolul 48, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronunțare.17. La articolul 49, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber și gratuit la informațiile din baza de date conținute în registrul special prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.18. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Procesul-verbal de constituire și statutul, împreună cu câte un exemplar al celorlalte documente depuse, se restituie organizației sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor documentelor prevăzute la art. 45 alin. (2) sau la art. 46, în copii semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, se păstrează în arhiva tribunalului.19. La articolul 52 alineatul (2), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice și copie a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului sau a componenței organelor de conducere, după caz;...............................................d) lista cu membrii organului executiv de conducere, care va cuprinde: numele, prenumele, codul numeric personal, funcția sindicală a membrilor și durata mandatului;20. La articolul 52, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Instanța este obligată să menționeze în registrul special prevăzut la art. 49 alin. (1) modificările din statut, precum și schimbările din componența organului executiv de conducere al organizației sindicale.21. La articolul 54 alineatul (1) litera B), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) au statut legal de federație sindicală;22. La articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Îndeplinirea de către organizațiile sindicale a condițiilor de reprezentativitate prevăzute la alin. (1) lit. A și B se constată, la cererea acestora, prin hotărâre de către Tribunalul București, iar îndeplinirea de către organizațiile sindicale a condițiilor de reprezentativitate prevăzute la alin. (1) lit. C se constată la cererea acestora de către judecătoria în a cărei rază teritorială își au sediul, prin depunerea la instanță a documentației prevăzute la art. 55.23. La articolul 55 litera A, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către confederație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;24. La articolul 55 litera B, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către federație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;............................................c) adresă de la Institutul Național de Statistică sau de la alte instituții abilitate prin lege cu privire la numărul total de angajați/lucrători din sectorul de negociere colectivă la nivelul căruia se solicită reprezentativitatea, exclusiv persoanele prevăzute la art. 4;25. La articolul 55 litera C, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către federație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;26. La articolul 55 litera D, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către organizația sindicală și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organului executiv de conducere;27. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Anterior depunerii dosarului pentru obținerea reprezentativității la Tribunalul București, confederațiile și federațiile sindicale vor depune în format electronic o copie a respectivului dosar la ministerul responsabil cu dialogul social, care o va înregistra și va emite o dovadă în acest sens.(2) Dovada emisă de ministerul responsabil cu dialogul social este obligatorie pentru acceptarea de către Tribunalul București a depunerii dosarului de reprezentativitate.(3) După constatarea reprezentativității organizațiilor sindicale, instanța competentă va înscrie în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) sau art. 49 alin. (1), după caz, și următoarele informații: data hotărârii de admitere a cererii de constatare a reprezentativității și informațiile solicitate la art. 55 privind numărul total al membrilor organizațiilor sindicale.(4) Confederațiile și federațiile sindicale sunt obligate ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității, să transmită în format electronic o copie a acesteia ministerului responsabil cu dialogul social.(5) O copie a dosarului prevăzut la alin. (1) și a hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității vor fi publicate pe site-ul ministerului responsabil cu dialogul social în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, respectiv de la data primirii hotărârii judecătorești.(6) Anterior depunerii dosarului pentru obținerea reprezentativității la judecătorie, sindicatul sau federația va depune, în format electronic, o copie a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra și va emite o dovadă în acest sens.(7) Dovada emisă de inspectoratul teritorial de muncă este obligatorie pentru acceptarea de către judecătorie a dosarului de reprezentativitate.(8) Sindicatele și federațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sunt obligate ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității, să transmită o copie a acesteia în format electronic atât la inspectoratul teritorial de muncă, care o va publica, în termen de 3 zile lucrătoare, pe site-ul instituției, cât și angajatorului.28. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61Pentru reprezentanții angajaților/lucrătorilor, numărul de ore în cadrul programului normal de lucru, destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit, se stabilește prin contractul/acordul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea unității.29. La articolul 64 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) patronii/angajatorii se pot asocia pentru constituirea unui patronat/federație patronală/a angajatorilor;30. La articolul 64 alineatul (4), partea introductivă și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Uniunile patronale teritoriale, constituite potrivit alin. (3), dobândesc personalitate juridică la cererea federațiilor sau a confederațiilor patronale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federațiilor sau confederațiilor patronale va depune o cerere de dobândire a personalității juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul uniunea patronală teritorială, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor documente:a) hotărârea definitivă a federației sau a confederației de constituire a uniunii, potrivit statutului;b) statutul federațiilor sau confederațiilor patronale care au hotărât constituirea uniunii, hotărârile judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către acestea, precum și ultimele hotărâri judecătorești privind modificarea statutului și/sau a organelor de conducere, după caz;31. La articolul 64, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Un patron/angajator poate fi afiliat la mai multe patronate, conform obiectelor de activitate înregistrate la registrul comerțului, pentru protejarea intereselor specifice fiecărui obiect de activitate. În scopul constatării reprezentativității la nivelul unui sector de negociere colectivă, un angajator poate fi reprezentat de un singur patronat sau de o singură federație patronală, respectiv de o singură confederație patronală.32. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Statutul va cuprinde, sub sancțiunea nulității, cel puțin următoarele elemente:a) denumirea organizației patronale și sediul principal;b) obiectul de activitate și scopul;c) patrimoniul inițial, mărimea și compunerea acestuia;d) sursele de finanțare;e) drepturile și obligațiile membrilor;f) organele de conducere și durata mandatului acestora;g) criteriul de constituire;h) procedura de fuziune, dizolvare și lichidare a organizației patronale.(2) Personalitatea juridică a organizației patronale se dobândește potrivit prezentei legi.(3) Pentru dobândirea personalității juridice de către o organizație patronală, împuternicitul special al membrilor fondatori, menționat în procesul-verbal de constituire a patronatului, respectiv împuternicitul special al federației sau confederației patronale trebuie să depună o cerere de dobândire a personalității juridice la judecătoria, respectiv la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul acesta/aceasta, după caz.(4) La cererea de dobândire a personalității juridice a organizației patronale se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor acte, după caz:a) procesul-verbal de constituire a organizației patronale, semnat de membrii fondatori;b) hotărârea de constituire a federației sau confederației patronale;c) hotărârile organizațiilor patronale de a se asocia într-o federație sau confederație, semnate de reprezentanții legali;d) hotărârile judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către organizațiile patronale care se asociază, precum și ultimele hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului sau componenței organelor de conducere, după caz;e) statutul organizației patronale;f) lista membrilor organului executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcția patronală a membrilor și durata mandatului;g) dovada existenței sediului.(5) În condițiile alin. (3) și ale art. 64 alin. (4), după caz, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, instanța competentă examinează:a) în condițiile alin. (4) și ale art. 64 alin (4), dacă s-au depus actele, după caz;b) dacă procesul-verbal de constituire a organizației patronale și statutele organizațiilor patronale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.(6) În condițiile alin. (3) și ale art. 64 alin. (4), în cazul în care constată că cerințele legale pentru constituirea organizației patronale nu sunt îndeplinite, președintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special căruia îi solicită, în scris, remedierea, în termen de cel mult 7 zile, a neregularităților constatate.(7) În condițiile alin. (3) și ale art. 64 alin. (4), în cazul în care sunt întrunite cerințele, instanța va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației patronale.(8) Instanța pronunță o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.(9) Hotărârea instanței se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare.(10) Hotărârea instanței este supusă numai apelului.(11) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la data comunicării hotărârii.(12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației patronale, în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul judecătoriei sau tribunalului, după caz, în termen de 5 zile de la pronunțare.33. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Judecătoria sau tribunalul, după caz, este obligată/obligat să țină un registru special de evidență a organizațiilor patronale, în care se înscriu: denumirea și sediul organizației patronale, criteriul de constituire, numele și prenumele membrilor organului executiv de conducere, codul numeric personal al acestora, funcția și durata mandatului, data înscrierii în registru, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de dobândire a personalității juridice.(2) Înscrierea organizației patronale în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de instanța de judecată.(3) Certificatul de înscriere a organizației patronale în registrul special se comunică acesteia în termen de 5 zile de la înscriere.(4) Procesul-verbal de constituire și statutul, pe care judecătoria sau tribunalul, după caz, certifică înscrierea pe fiecare pagină, împreună cu câte un exemplar al celorlalte documente depuse, se restituie organizației patronale, iar al doilea exemplar al tuturor documentelor prevăzute la art. 64 alin. (4) și la art. 67 alin. (4), în copii semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special și vizate de judecătorie sau tribunal, după caz, se va păstra în arhiva acesteia/acestuia.(5) Organizațiile patronale sunt obligate să comunice judecătoriei sau tribunalului în a cărei/cărui rază teritorială își au sediul, după caz, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum și orice schimbare în componența organului de conducere.(6) Instanța prevăzută la alin. (5) menționează în registrul special prevăzut la alin. (1) modificările din statut, precum și schimbările din componența organului de conducere al organizației patronale.(7) Cererea privind modificarea statutelor și/sau a organelor de conducere a organizației patronale va fi însoțită de următoarele documente, în două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere:a) procesul-verbal al ședinței statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului și/sau a componenței organelor de conducere;b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de dobândire a personalității juridice și copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere, după caz;c) statutul în forma modificată, după caz;d) lista membrilor organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcția patronală a membrilor și durata mandatului;e) dovada noului sediu, dacă este cazul.(8) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber și gratuit la informațiile din baza de date conținute în registrul special prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).34. La articolul 71 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) înființează și administrează, în condițiile legii, în interesul membrilor lor, societăți mass-media, unități sociale, societăți comerciale, de cultură, de învățământ și cercetare în domeniul propriu de interes, societăți de asigurări, precum și bancă proprie;35. La articolul 76 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) înființarea și administrarea de unități de pregătire, certificare profesională și consultanță în domeniile specifice sectoarelor de negociere colectivă din economia națională pe care le reprezintă, potrivit legii;36. Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 78(1) În termen de 5 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizației patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obligați să solicite instanței judecătorești competente, care a operat înscrierea în registrul special al organizațiilor patronale ca persoană juridică, să facă mențiunea dizolvării organizației patronale.(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) orice membru al organizației patronale poate cere instanței judecătorești competente efectuarea mențiunii prevăzute la alin. (1).(3) Mențiunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina unde s-a făcut înscrierea în registrul special prevăzut la art. 68 alin. (1).37. La articolul 79 alineatul (1) litera A, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) au ca membri patroni ale căror unități cuprind cel puțin 7% din angajații/lucrătorii din economia națională, cu excepția angajaților/lucrătorilor din sistemul bugetar;38. La articolul 79 alineatul (1) litera B, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) au ca membri patroni ale căror unități cuprind cel puțin 10% din efectivul angajaților/lucrătorilor sectorului de negociere colectivă, cu excepția angajaților/lucrătorilor din sistemul bugetar.39. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81(1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul București, confederațiile și federațiile patronale vor depune o copie în format electronic a respectivului dosar la ministerul responsabil cu dialogul social care o va înregistra și va emite dovadă în acest sens.(2) După constatarea reprezentativității federațiilor sau confederațiilor patronale, Tribunalul București va înscrie în registrul special prevăzut la art. 68 alin. (1) data hotărârii de admitere a cererii de constatare a reprezentativității.(3) Confederațiile și federațiile patronale sunt obligate ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității, să transmită în format electronic o copie a acesteia ministerului responsabil cu dialogul social.(4) O copie a dosarului prevăzut la alin. (1) și o copie a hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității vor fi publicate pe site-ul ministerului responsabil cu dialogul social în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, respectiv de la primirea hotărârii.(5) Dovada emisă de ministerul responsabil cu dialogul social este obligatorie pentru acceptarea de către Tribunalul București a depunerii dosarului de reprezentativitate.40. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82În vederea promovării bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai înalt nivel se constituie Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, denumit în continuare Consiliul Național Tripartit, organism consultativ la nivel național.41. La articolul 85, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) stabilirea sectoarelor de negociere colectivă în care partenerii sociali convin să negocieze colectiv se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;42. Articolul 92 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 92(1) Președinția comisiilor de dialog social se asigură astfel:a) la nivelul fiecărui minister, de către un secretar de stat sau, în situații excepționale și cu acordul partenerilor sociali, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al ministrului;b) la nivelul celorlalte instituții/autorități publice prevăzute la art. 89 alin. (1), de către un reprezentant numit de conducătorul instituției/autorității publice;c) la nivel teritorial, în baza principiului copreședinției, de către prefect și președintele consiliului județean sau, pentru municipiul București, de către primarul general.(2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigură de instituția publică în cadrul căreia acestea funcționează.43. La articolul 97, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care există încheiat un contract colectiv de muncă în vigoare, inițiatorul negocierii colective, potrivit alin. (2), poate iniția negocierea cu cel puțin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă la nivel de unitate/grup de unități/sector de negociere colectivă.44. La articolul 98, alineatele (1)-(3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În termen de 15 zile calendaristice de la data declanșării procedurilor de negociere prevăzute de art. 97 alin. (3) la acel nivel, angajatorul are obligația să convoace toate părțile îndreptățite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să organizeze prima ședința de negociere.(2) La prima ședință a părților se stabilesc informațiile publice și cu caracter confidențial pe care angajatorul sau organizația patronală le va pune la dispoziția părții sindicale sau a reprezentanților angajaților/lucrătorilor și data până la care urmează a îndeplini această obligație.(3) Regimul informațiilor confidențiale puse la dispoziție de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, cu modificările și completările ulterioare............................................(5) Părțile vor consemna în procesul-verbal al primei ședințe următoarele:a) componența nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unei împuterniciri scrise;b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;c) durata maximă a negocierilor convenită de părți;d) locul și calendarul ședințelor;e) în cazul sindicatelor afiliate, existența dovezii reprezentativității sindicatului, federației sau confederației, după caz, iar în cazul sindicatelor nereprezentative și neafiliate, numărul de membri de sindicat din unitate;f) în cazul în care nu există organizații sindicale, dovada alegerii reprezentanților angajaților/lucrătorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 57 și 58;g) existența dovezii convocării tuturor părților îndreptățite să participe la negociere;h) pentru negocierile la nivel de unitate existența dovezii personalității juridice a organizațiilor sindicale;i) alte detalii privind negocierea.45. La articolul 99, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau la nivel de grup de unități, organizațiile patronale sau angajatorii care nu sunt semnatare/semnatari ale/ai contractelor colective de muncă pot adera ulterior la acestea în baza unei solicitări scrise adresate părților semnatare ale contractului colectiv de muncă la acel nivel. Solicitarea de aderare se transmite și depozitarului.46. La articolul 100, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:(5^1) În toate contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau național se introduc clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, definite în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(5^2) Situația prevăzută la alin. (5^1) se aplică în condițiile în care în sectorul de negociere colectivă există sau se înființează IMM-uri.(5^3) Dacă în contractul colectiv de muncă, încheiat la nivel de sector de negociere colectivă sau național, nu se introduc clauze specifice fiecărei categorii de IMM-uri, conform alin. (5^1), întreprinderile mici și mijlocii, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația aplicării contractului colectiv de muncă respectiv.47. La articolul 100, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național nu poate include clauze referitoare la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, care este stabilit prin hotărâre a Guvernului.48. Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102(1) Părțile contractului/acordului colectiv de muncă sunt angajatorul și angajații/lucrătorii, reprezentați după cum urmează:A. Angajatorul:a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcționare, după caz;b) la nivel de grup de unități, de către persoana/persoanele mandatată/mandatate de conducerile unităților din grup să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;c) la nivelul sectoarelor de negociere colectivă, de către organizațiile/federațiile patronale legal constituite și reprezentative potrivit prezentei legi;d) în lipsa organizațiilor prevăzute la lit. c), de către confederațiile patronale legal constituite și reprezentative la nivel național care au patronate/federații membre în sector, la solicitarea și în baza mandatului acestora;e) de către ordonatorul/ordonatorii principal/principali de credite al/ai autorității/autorităților publice centrale competente;f) la nivelul regiilor autonome, companiilor naționale, al societăților cu unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale, precum și la nivelul grupului de unități constituit de acestea, de către conducătorul regiei autonome, companiei naționale sau al societății, respectiv conducătorii unităților din grup; în cazul autorităților și instituțiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forța de muncă, de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice;g) la nivel național, de către confederațiile patronale legal constituite și reprezentative, potrivit prezentei legi.B. Angajații/Lucrătorii:a) la nivel de unitate:1. de către organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității;2. în cazul în care nu există organizații sindicale care să reprezinte angajații/lucrătorii, conform pct. 1, de către federațiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului de negociere colectivă, la solicitarea și în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;3. în cazul în care nu există organizații care să reprezinte angajații/lucrătorii, conform pct. 1 și 2, de către federațiile sindicale nereprezentative din sectorul de negociere colectivă membre ale confederațiilor reprezentative la nivel național, la solicitarea și în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;4. în cazul în care nu există organizații care să reprezinte angajații/lucrătorii, conform pct. 1-3, de către toate sindicatele nereprezentative din unitate;5. dacă nu există sindicate constituite la nivelul unității, de către reprezentanții angajaților/lucrătorilor aleși prin votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților/lucrătorilor din unitate și mandatați special în acest scop, cu respectarea dispozițiilor art. 58 alin. (2);b) la nivel de grup de unități, de către federațiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unități împreună cu sindicatele legal constituite și reprezentative la nivelul unităților din grup. În toate situațiile, sindicatele au dreptul să solicite participarea la negociere a federațiilor reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă la care sunt afiliate;c) la nivelul sectoarelor de negociere colectivă, de către federațiile sindicale legal constituite și reprezentative potrivit legii;d) în cazul în care la nivel de sector de negociere colectivă nu există federații sindicale reprezentative sau în cazul în care acestea există, dar refuză să participe la negociere, reprezentarea la negocierea colectivă a angajaților/lucrătorilor se face de către confederațiile sindicale reprezentative la nivel național care au afiliate federații sindicale în sectorul respectiv, la solicitarea și în baza mandatului federațiilor sindicale afiliate;e) la nivelul regiilor autonome, companiilor naționale și societăților cu unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale, la nivelul instituțiilor bugetare, al autorităților și instituțiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, de către organizațiile sindicale reprezentative, potrivit legii; în situația în care nu există organizații reprezentative, reprezentarea se face similar cu cea prevăzută la lit. B lit. a);f) la nivel național, de către confederațiile sindicale legal constituite și reprezentative potrivit legii.(2) La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel sectorial participă un reprezentant al organizațiilor patronale reprezentative ale IMM-urilor, îndreptățite să participe la negociere conform legii.(3) Refuzul scris de participare și/sau semnare, conform alin. (2), nu reprezintă motiv de neînregistrare al contractului colectiv de muncă.(4) În situația existenței, la nivel de unitate, a mai multor sindicate nereprezentative îndreptățite să participe la negocierea colectivă, potrivit alin. (1) lit. B lit. a) pct. 4, acestea își vor desemna de comun acord echipa de negociere, care va include maximum 10 reprezentanți.(5) În contractele/acordurile colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă pentru personalul din sistemul bugetar, părțile stabilesc expres modalitățile de negociere a contractelor/acordurilor colective de muncă la nivelul autorităților și instituțiilor care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, autorități/instituții aflate în coordonarea sau în subordinea autorității publice centrale.49. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103Confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național, conform prezentei legi, pot participa la negocierea contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de negociere colectivă în care au patronate/sindicate/federații membre, după caz, la solicitarea și în baza mandatului din partea acestora.50. La articolul 104, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea aplicării prevederilor art. 102, anterior încheierii și semnării contractelor colective de muncă, angajatorii membri ai organizațiilor patronale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă și la nivel național, după caz, și persoanele prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. A lit. b) și e), după caz, precum și organizațiile sindicale membre ale federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă și la nivel de grup de unități și ale confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național, după caz, îndreptățite să participe la negocieri își vor împuternici reprezentanții să negocieze și să semneze prin mandat special.51. Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105(1) Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate pentru angajații/lucrătorii din sistemul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi salariale ale căror acordare și cuantum sunt prevăzute de legislația în vigoare pentru categoria respectivă de personal.(2) Prin excepție de la prevederile art. 97, contractele colective de muncă în sistemul bugetar se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele și în condițiile stabilite prin acestea.(3) Drepturile salariale din sistemul bugetar se stabilesc prin lege în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, care nu pot constitui obiect al negocierilor și nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În cazul în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime și maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective.(4) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1)-(3) sunt lovite de nulitate.(5) Răspunderea pentru încheierea contractelor colective de muncă cu nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) revine angajatorului, care este obligat la recuperarea sumelor acordate necuvenit.52. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) Negocierea acordurilor colective de muncă pentru funcționarii publici se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și ale Hotărârii Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective.(2) Înregistrarea și publicarea pe pagina de internet și în Monitorul Oficial al României, după caz, a acordurilor colective de muncă negociate pentru funcționarii publici se fac conform procedurii prevăzute de lege pentru înregistrarea contractelor colective de muncă.53. La articolul 107, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate, la nivel de grup de unități, după caz, partea reprezentând angajatorul conform art. 102 alin. (1) lit. A transmite în scris tuturor părților îndreptățite să negocieze contractul colectiv de muncă anunțul/invitația privind intenția de începere a negocierilor colective, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea acestora.(2) În cazul contractului colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă, federațiile sindicale îndreptățite să participe la negocieri vor notifica părții patronale îndreptățite să participe la negocieri lista cu unitățile în care au membri, în vederea invitării angajatorilor din acele unități care nu fac parte din federațiile patronale/patronatele îndreptățite să negocieze colectiv.54. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul contractului colectiv de muncă la nivel național, confederațiile sindicale îndreptățite să participe la negocieri vor notifica părții patronale îndreptățite să participe la negocieri anunțul/invitația privind intenția de începere a negocierilor colective, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea acestora.55. La articolul 109, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nulitatea unei clauze a contractului colectiv de muncă/acordului colectiv negociate cu nerespectarea dispozițiilor art. 100, art. 101 alin. (3) și ale art. 105 alin. (1)-(3) din prezenta lege este cerută de către părțile interesate, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de excepție, pe durata existenței contractului colectiv de muncă.56. La articolul 110 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) dovezile de reprezentativitate ale părților sau lista de semnături ale membrilor de sindicat sau dovada încasării cotizațiilor membrilor, după caz, cu specificarea numărului total de membri sau procesele-verbale de alegere a reprezentanților angajaților/lucrătorilor. În cazul grupului de unități constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel, partea patronală va face dovada constituirii grupului de unități, conform art. 96 alin. (3) sau prevederilor referitoare la companiile naționale, regiile autonome, instituțiile și autoritățile publice;57. La articolul 113, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:a) părțile nu au depus dosarul în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (2);b) nu s-a făcut dovada invitării tuturor părților îndreptățite să participe la negocieri, conform art. 107;c) nu sunt semnate de toți reprezentanții părților la negociere, mandatați în acest scop, conform art. 102 și 104.d) nu sunt îndeplinite dispozițiile prevăzute la art. 100 alin. (5^1).58. La articolul 122, alineatul (2) se abrogă.59. La articolul 126, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) dacă angajatorul refuză să adere la contractul/acordul colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă în condițiile art. 99 alin. (3).60. Articolul 129 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Pe durata valabilității unui contract sau acord colectiv de muncă angajații/lucrătorii nu pot declanșa conflictul colectiv de muncă la nivelul de negociere respectiv, cu excepția situațiilor prevăzute în prezenta lege.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul contractului/acordului colectiv de muncă înregistrat la nivel de sector de negociere colectivă, angajații/lucrătorii unităților în care organizațiile sindicale semnatare ale contractului au membri pot declanșa conflictul colectiv de muncă la nivelul unităților dacă angajatorii refuză să adere la contractul colectiv de muncă sectorial în condițiile art. 99 alin. (3).(3) Organizația sindicală reprezentativă semnatară poate solicita în scris angajatorilor să adere la contractul sectorial, angajatorul având obligația de a răspunde organizației sindicale, în termen de maximum 10 zile de la data notificării.(4) În termenul prevăzut la alin. (3) are loc concilierea prin intermediul inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia își are sediul unitatea, lipsa acordului la expirarea termenului dând dreptul organizației sindicale reprezentative semnatare de a declanșa greva la nivelul angajatorului respectiv.(5) Prin excepție de la procedura prevăzută la art. 146-151, declanșarea grevei în condițiile alin. (4) se face după expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (3), prin notificare adresată angajatorului de către organizația sindicală reprezentativă semnatară, cu cel puțin 48 de ore înainte de declanșarea grevei.61. La articolul 147, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În situațiile prevăzute la art. 173, acordul prevăzut la alin. (5) va cuprinde modalitatea de stabilire a unei treimi din activitate prevăzută de lege.62. La articolul 147, alineatul (7) se abrogă.63. La articolul 155, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cu minimum 10 zile anterior declarării grevei, organizațiile sindicale organizatoare au obligația de a notifica Guvernul cu privire la declanșarea grevei. Guvernul invită reprezentanții organizațiilor sindicale organizatoare la negocieri.64. La articolul 160, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu al angajatului se suspendă la inițiativa angajatului. Pe perioada suspendării se mențin doar drepturile de asigurări de sănătate.65. La articolul 175 alineatul (1), literele c), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2) și (3), cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei;..............................................g) refuzul nejustificat al părților semnatare de înregistrare a contractelor colective de muncă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare parte care refuză înregistrarea;h) încălcarea dispozițiilor art. 57 alin. (3), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;66. La articolul 175 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:i) nerespectarea prevederilor art. 147 alin. (5) teza a II-a constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.67. La articolul 178, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Organizațiile sindicale și patronale care și-au dobândit personalitatea juridică anterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin excepție de la prevederile art. 55 lit. A lit. a), lit. B lit. a), lit. C lit. a), lit. D lit. a) și art. 80 lit. A lit. a), lit. B lit. a), vor depune la dosarul de reprezentativitate hotărârile judecătorești de dobândire a personalității juridice obținute în baza actelor normative în vigoare la momentul dobândirii acesteia.68. Articolul 179 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 179Modelul, modul de completare și operare a registrelor speciale ale organizațiilor sindicale, respectiv ale organizațiilor patronale, prevăzute la art. 17 alin. (1) și (4), art. 20 alin. (2), art. 42 alin. (3), art. 49 alin. (1) și (4), art. 52 alin. (4), art. 56 alin. (3) și art. 68 alin. (1), (6) și (8), art. 78 alin. (3), art. 81 alin. (2) și art. 181 alin. (2^1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului responsabil cu dialogul social, cu consultarea Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după consultarea partenerilor sociali.69. La articolul 181, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care o organizație sindicală sau patronală își pierde reprezentativitatea, instanța prevăzută la alin. (2) va înscrie în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1), la art. 49 alin. (1) sau la art. 68 alin. (1), după caz, data hotărârii de admitere a cererii de contestare a reprezentativității.70. Articolul 184 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 184(1) În termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul responsabil cu dialogul social aprobă ordinul prevăzut la art. 85 lit. f) referitor la stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora.(2) Pe baza solicitării consensuale a partenerilor sociali reprezentativi la nivel național și/sau sectorial se pot forma noi sectoare de negociere colectivă, cu specificarea grupelor CAEN de 4 cifre, cu aprobarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.(3) Procedura de constituire de noi sectoare de negociere colectivă, precum și încadrarea în sectoarele stabilite se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) În termen de 30 de zile de la aprobarea solicitării prevăzute la alin. (2), ministrul responsabil cu dialogul social va emite ordinul de redefinire a sectoarelor de negociere colectivă.71. La anexa nr. 2 „Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale“ punctul I, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. reprezentanți ai partenerilor sociali - reprezentanții confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național conform copiilor hotărârilor judecătorești depuse la secretariatul comisiei de dialog social. Organizațiile sindicale și patronale, membre ale comisiilor de dialog social, desemnează prioritar din cadrul federațiilor sectoriale reprezentative afiliate câte un titular și un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor și al instituțiilor publice prevăzute la art. 89 alin. (1).72. La anexa nr. 3 „Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice locale“ punctul I, subpunctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. reprezentanți ai partenerilor sociali - reprezentanții confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național conform copiilor hotărârilor judecătorești depuse la secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul ministerului responsabil cu dialogul social. Secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul ministerului responsabil cu dialogul social transmite comisiilor de dialog social constituite la nivel județean și al municipiului București lista confederațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, conform acestor hotărâri judecătorești. Organizațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național desemnează câte un titular și un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivel județean și al municipiului București din structurile proprii în teritoriu.73. La anexa nr. 4 - Fișa grevei, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Sectorul de negociere colectivă, conform legii  +  Articolul IILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 152^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe durata perioadei prevăzute la alin. (1) salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate2. La articolul 229, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 10 salariați.3. La articolul 231^1, alineatele (2) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabilește că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii..............................................(10) În cazul în care părțile au încheiat numai o înțelegere parțială, precum și în cazurile prevăzute la alin. (9) lit. b) și c), orice parte se poate adresa instanței competente cu respectarea prevederilor art. 269, în vederea soluționării în totalitate a conflictului individual de muncă.4. Articolul 269 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 269(1) Cauzele referitoare la conflictele individuale de muncă și conflictele colective de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal.(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează tribunalului în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă ori, după caz, sediul.(3) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanța competentă pentru oricare dintre reclamanți.5. La articolul 271, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii.(2^2) Hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului.  +  Articolul III(1) Litigiile aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se judecă de către instanțele competente la data sesizării acestora.(2) Dispozițiile referitoare la competență se aplică și proceselor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Trimiterea dosarelor se va face, pe cale administrativă, instanțelor competente să le judece potrivit prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVTermenele de apel care au început să curgă și nu s-au împlinit la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să curgă timp de 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VPrevederile prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 65-66, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2023, se abrogă la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul economiei,
  Flavius Constantin Nedelcea,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 42.-----