ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 24 mai 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 mai 2023  Ținând cont de competențele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, exercitate în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale care stabilește, la nivel național, politica în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport și care elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare a activităților în cadrul politicii generale a Guvernului pe domeniile coordonate și îndeplinește rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate,luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură de transport sunt investiții publice de importanță strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor,având în vedere faptul că drumurile de interes național care sunt în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R. - S.A., fac parte din Rețeaua transeuropeană de transport, denumită în continuare TEN-T, precum și necesitatea alinierii României la standardele europene privind circulația rutieră,având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora C.N.A.I.R. - S.A. desfășoară în principal activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere contractul de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin care C.N.A.I.R. - S.A., persoană juridică de interes strategic național, desfășoară activități specifice în domeniul infrastructurii de transport rutier, respectiv activități de proiectare, construire, modernizare, reabilitare, reparare, administrare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, în condiții de siguranță a circulației, precum și activități privind implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice, în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cerințele economiei naționale și cu cele de apărare,ținând cont de faptul că, potrivit obiectului său de activitate, C.N.A.I.R. - S.A. asigură condiții de siguranță a circulației pe autostrăzi și drumuri naționale deschise circulației publice, exercitând atribuțiile care îi revin conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de angajamentele asumate pe plan internațional de România, pe bază de reciprocitate, în susținerea obiectivelor militare, prin facilitarea circulației vehiculelor care:a) aparțin forțelor armate, în temeiul Legii nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, denumit în continuare NATO-SOFA, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;b) aparțin forțelor armate ale Tratatului Atlanticului de Nord și Parteneriatului pentru Pace, denumite în continuare NATO-SOFA-PfP, în temeiul Legii nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor și a protocolului adițional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;c) aparțin forțele armate ale Statelor Unite ale Americii și sunt folosite de către acestea, în temeiul Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;d) aparțin forțelor armate ale NATO-SOFA, NATO-SOFA-PfP, în temeiul Legii nr. 126/2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015;e) aparțin unei forțe armate, numai pe bază de reciprocitate, în temeiul Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, către capabilitățile militare, respectiv spre zonele în care urmează a fi îndeplinite misiuni de către forțele armate,având în vedere evoluția dinamică și imprevizibilă a situației generate de conflictul militar din Ucraina, ca urmare a contextului geopolitic actual, în care România a devenit zonă de importanță strategică,luând în considerare necesitatea asigurării unui acces facil la obiectivele militare, precum și faptul că Sistemul național de apărare al țării include obiective militare de importanță strategică, este necesar ca drumurile de acces către acestea să fie încadrate în categoria funcțională a drumurilor de interes național.Având în vedere solicitările consiliilor locale în ceea ce privește realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare a sectoarelor de drum situate în intravilanul/extravilanul unor localități, ce pot fi preluate temporar în administrarea autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului, potrivit dispozițiilor art. 22^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesar să se creeze un mecanism rapid și eficient de delegare temporară a dreptului de administrare, potrivit art. 21 alin. (9) coroborat cu art. 22^1 alin. (3) din același act normativ, prin încheierea unor protocoale în acest sens între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin C.N.A.I.R. - S.A., și unitățile administrativ-teritoriale, prin consiliile locale respective.Luând în considerare că starea de fapt independentă de voința Guvernului a situației extraordinare este determinată de necesitatea aprobării unor măsuri urgente, prin care să fie creat cadrul legal pentru asigurarea accesului la obiectivele militare prin intermediul drumurilor de interes național, prin facilitarea circulației vehiculelor către capabilitățile militare spre zonele în care urmează a fi îndeplinite misiuni de către forțele armate, precum și crearea unui mecanism rapid și eficient de delegare temporară a dreptului de administrare, astfel încât consiliile locale să poată realiza lucrări de reabilitare sau modernizare a sectoarelor de drum situate în intravilanul/extravilanul unor localități, prin atragerea inclusiv a fondurilor europene,având în vedere că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgență a propunerii pentru modificarea pct. (i) al lit. d) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are drept consecință nerespectarea angajamentelor asumate pe plan internațional de România, în ceea ce privește susținerea obiectivelor de apărare națională, prin limitarea asigurării legăturilor dintre obiectivele militare de importanță strategică la rețeaua de drumuri publice, respectiv îngreunarea îndeplinirii misiunilor specifice de către forțele armate, iar neasigurarea cadrului legal privind delegarea temporară a dreptului de administrare conduce la pierderea fondurilor europene alocate României pentru modernizarea infrastructurii rutiere aflate în intravilanul/extravilanul unor localități,ținând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor preconizate prin prezenta ordonanță de urgență poate conduce la efecte negative privind pierderea de fonduri europene și la imposibilitatea realizării angajamentelor asumate prin acorduri internaționale de către România,luând în considerare că elementele sus-menționate vizează un interes public și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1) litera d), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) drumuri naționale care asigură legătura capitalei țării cu orașele reședință de județ, legăturile dintre acestea, legăturile cu obiectivele militare, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. h) din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României;2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Drumurile care asigură legătura cu obiectivele militare, precum și cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României sunt exceptate de la prevederile alin. (2).(7) Lista cu drumurile care asigură legătura cu obiectivele militare se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului apărării naționale până la data de 31 iulie 2023 și se actualizează o dată la 3 ani.3. După articolul 22^1 se introduce un nou articol, art. 22^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^2(1) Delegarea temporară a dreptului de administrare în condițiile art. 21 alin. (9) și ale art. 22^1 alin. (3) se face pe bază de protocol de delegare temporară a dreptului de administrare, cu indicarea expresă a începutului, respectiv încetării delegării temporare a dreptului de administrare, la solicitarea unității administrativ-teritoriale sau a administratorului drumului, după caz, încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și unitățile administrativ-teritoriale, prin consiliile locale respective, ulterior emiterii acordului expres al unității administrativ-teritoriale respective.(2) Delegarea temporară a dreptului de administrare prevăzută la alin. (1) are loc exclusiv pe durata realizării lucrărilor de reabilitare sau modernizare a sectoarelor de drum.(3) La data încetării delegării temporare a dreptului de administrare, prevăzută la alin. (1), sectoarele de drum se predau pe bază de protocol de predare-preluare administratorului drumului.(4) Protocoalele prevăzute la alin. (1) și (3) vor conține datele de identificare ale părților, obiectul protocolului, drepturi și obligații ale părților, starea tehnică și juridică a terenului, precum și orice alte informații pe care părțile le consideră necesare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 40.-----