ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 24 mai 2023privind înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, precum și pentru stabilirea unor măsuri instituționale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023  Luând în considerare că prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare, s-a instituit schema de ajutor de stat ce are ca scop sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constând atât în filme cinematografice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și în filme și seriale de televiziune, precum și orice alte producții audiovizuale, astfel cum sunt definite în Convenția Europeană asupra coproducțiilor cinematografice, în vederea atragerii de producții străine,având în vedere că în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este furnizorul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, preluând această activitate prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și, respectiv, a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care au preluat atribuțiile furnizorului schemei de ajutor de stat, respectiv Comisia Națională de Strategie și Prognoză, luând în considerare că schema de ajutor de stat are caracter multianual și se derulează până la data de 31 decembrie 2023, care reprezintă termenul-limită până când se pot încheia acorduri de finanțare, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2025, acoperind maximum 45% din cheltuielile eligibile pentru producția de film efectuate pe teritoriul României, în baza acordurilor de finanțare încheiate, în limita creditelor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă,având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 9 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să depună cererea de plată la autoritatea finanțatoare a schemei de ajutor de stat ulterior finalizării proiectului de film și utilizării fondurilor bugetare alocate, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea acordului de finanțare, însoțită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu acordul de finanțare și cu reglementările legale în vigoare, ținând cont de faptul că, pentru a fi decontate cererile de plată, trebuie analizate rapoartele de audit care certifică suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate, ceea ce implică o analiză de specialitate în domeniul proiectelor culturale, precum și ținând cont de urgența realizării unei astfel de analize pentru încheierea acordurilor de finanțare în condiții optime,având în vedere neadoptarea unei proceduri care să prevadă modalitatea de analizare a rapoartelor de audit și de decontare a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat în baza Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că, în lipsa unei astfel de proceduri care să detalieze modalitatea de decontare a cererilor de plată, termenele de analiză aplicabile furnizorului nu au început să curgă, precum și faptul că întârzierea în soluționarea proiectelor depuse nu poate fi imputată solicitanților,în considerarea aplicării pe scară largă a unor programe de stimulare a investițiilor în acest domeniu la nivel european, aspect ce face deblocarea schemei de ajutor de stat reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, o condiție esențială pentru ca România să redevină o destinație atractivă pentru investitorii internaționali în domeniul producției operelor audiovizuale și proiectelor culturale,luând în considerare circumstanțele excepționale de la data prezentei ordonanțe de urgență, legate de imposibilitatea finalizării analizei proiectelor depuse în lipsa aportului și expertizei specialiștilor în domeniu, cu consecința unor întârzieri semnificative în analizarea proiectelor și apariția a numeroase litigii,având în vedere întârzierea în analizarea cererilor de finanțare și semnarea acordurilor de finanțare pentru proiectele depuse în sesiunile 2018-2020, precum și lipsa sesiunilor de concurs din anii 2021 și 2022,în considerarea faptului că, în lipsa unor măsuri imediate care să deblocheze administrarea schemei de ajutor de stat, o serie de proiecte de investiții și de producție de opere audiovizuale vor fi redirecționate către alte state, care oferă deja aceste facilități, fără intervenția legislativă imediată România va continua să fie ocolită de investitorii în producția de opere audiovizuale, iar companiile naționale din industrie și din domeniile conexe nu vor beneficia de condiții de finanțare adecvate pentru a derula proiecte internaționale pe teritoriul României,având în vedere faptul că, la nivelul Uniunii Europene, programele similare sunt administrate cu celeritate și eficiență în cadrul unor instituții având personal specializat în atragerea și gestionarea investițiilor în domeniul cultural,ținând cont de faptul că Ministerul Culturii are ca atribuții administrarea și gestionarea bunurilor, bugetelor și fondurilor alocate, prin subvenții sau finanțări nerambursabile, în materie de artă, cultură și patrimoniu, iar produsul cultural prin însăși definiția sa ține de domeniul cultural, având în vedere nevoia urgentă de creștere a gradului de absorbție al investițiilor private naționale și internaționale în domeniul culturii și producției de opere audiovizuale, obiectiv de importanță națională datorită impactului direct în economie și în mediul cultural și artistic,în vederea organizării și gestionării eficiente a programelor de atragere a investițiilor în domeniul cultural și al producției de opere audiovizuale, inclusiv schema de ajutor de stat pentru producția de opere audiovizuale, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru promovarea României ca destinație de investiții în domeniul cultural și al producției de opere audiovizuale și a altor produse culturale, prin personal având expertiză și atribuții specifice particularităților proiectelor culturale,în conformitate cu obiectivele Ministerului Culturii, aprobate conform Programului de guvernare 2021-2024,ținând cont că este necesar ca furnizorul schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice să fie o instituție dedicată din subordinea Ministerului Culturii, urmând ca bugetul Ministerului Culturii să fie suplimentat cu sumele necesare finanțării schemei de ajutor de stat, astfel încât să se atingă obiectivele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu impact pozitiv asupra dezvoltării industriei cinematografice din România,întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență ar conduce la majorarea cheltuielilor ocazionate de întârzierea în deblocarea schemei de ajutor de stat și pierderea unor sume considerabile reprezentând investiții străine în producția de opere audiovizuale pe teritoriul României, având în vedere toate argumentele anterioare care impun reglementarea, prin ordonanță de urgență, a înființării unei instituții de cultură specializate, care să urmărească și să atingă obiectivele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu impact asupra dezvoltării industriei cinematografice din România, și să vină în sprijinul relansării economiei sectorului cultural în cel mai scurt timp de la constituirea sa, dat fiind faptul că aspectele indicate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează Oficiul de Film și Investiții Culturale, denumit în continuare Oficiul, instituție publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, prin fuziunea prin contopire a Studioului de Creație Cinematografică din București și a Studioului Video Art, instituții publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Culturii, care se desființează.(2) Cheltuielile curente și de capital ale Oficiului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.(3) Finanțarea schemelor de ajutor de stat și a altor programe de finanțare gestionate de Oficiu se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în limitele creditelor bugetare și de angajament aprobate sau din veniturile proprii.(4) Oficiul este condus de către un manager (director general) potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, care are calitatea de ordonator terțiar de credite.(5) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Culturii, se aprobă hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Oficiului. (6) Înființarea Oficiului, respectiv desființarea prin fuziune a instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) vor produce efecte juridice la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5).(7) Personalul instituțiilor care se reorganizează potrivit alin. (1) se preia și va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Oficiu, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul Oficiului.(8) Încadrarea personalului instituțiilor care se reorganizează în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din cadrul Oficiului, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(9) Patrimoniul instituțiilor care se desființează, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se preia pe bază de protocoale de predare-preluare în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (5). Protocoalele de predare-preluare încheiate între instituțiile publice reorganizate cuprind și prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul curent care se predă-preia între acestea.(10) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetul Ministerului Culturii pe anul 2023 corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorului principal de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare.(11) Se autorizează Ministerul Culturii să detalieze modificările prevăzute la alin. (10), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor.(12) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (9), instituțiile supuse reorganizării se finanțează din bugetele entităților existente anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(13) La solicitarea Ministerului Culturii, Ministerul Finanțelor va emite precizări în legătură cu modificările în execuția bugetară ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) În vederea realizării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului va pregăti spre predare documentația aferentă schemei de ajutor de stat transferate și va pune la dispoziția Ministerului Culturii o sinteză a proiectelor depuse, proiectelor analizate, hotărârilor adoptate de Comisia de Film în România, a acordurilor de finanțare semnate și a cererilor de plată depuse, cu indicarea expunerii bugetare aferente. (2) Începând cu data de 30 septembrie 2023, pe baza protocolului de predare-preluare semnat conform art. 2 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul se subrogă în drepturile și obligațiile Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de administrator al schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, constituită potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare, conform legii și în limita bugetului aprobat cu această destinație.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), la propunerea Ministerului Culturii, se aprobă hotărârea Guvernului privind procedura de gestionare și verificare a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanțare și de efectuare a plăților aferente schemei preluate conform art. 2 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările și completările ulterioare. (4) Oficiul va desemna membrii Secretariatului tehnic și va demara analizarea dosarelor din sesiunile anterioare, predate conform art. 2 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările și completările ulterioare, fiind repus în termenele procedurale și de analiză a proiectelor depuse în cadrul schemei de ajutor de stat, care vor începe să curgă în termen de 30 de zile de la data aprobării procedurii prevăzute la alin. (3).(5) Oficiul va realiza analizarea dosarelor din sesiunile anterioare, cu luarea în considerare a respectării termenelor din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației secundare în vigoare, a situației litigioase, cu aplicarea normei în vigoare la data emiterii actelor supuse analizării, va solicita Comisiei de Film în România să emită hotărâri pentru cererile de finanțare deja depuse și care îndeplinesc condițiile legale, va încheia acorduri de finanțare pentru cererile deja depuse și care îndeplinesc condițiile legale și va efectua plățile pentru acordurile de finanțare care respectă condițiile cerute de lege.  +  Articolul 3(1) Începând cu data de 30 septembrie 2023, încetează mandatul Comisiei de Film în România, desemnată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.246/2020*) privind aprobarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Film în România, cu modificările ulterioare. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 2 alin. (3), Ministerul Culturii va desemna membrii Comisiei de Film în România prin ordin, conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare.*) Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.246/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei de Film din România, începând cu data desemnării potrivit alin. (1), membrii au dreptul la o indemnizație lunară pentru lunile în care desfășoară activitate, indiferent de numărul de ședințe, care se stabilește prin ordin al ministrului culturii și nu poate depăși 10% din indemnizația stabilită pentru secretar de stat. Plata indemnizației se asigură de la bugetul de stat.  +  Articolul 4(1) Durata schemei de ajutor de stat instituite conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, și preluate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se prelungește cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2024.(2) Oficiul poate încheia acorduri de finanțare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2024, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă.(3) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2027, fără modificarea bugetului maxim al schemei, după cum urmează: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanțare pentru perioada 2018-2024;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018-2027.  +  Articolul 5La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (7)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Începând cu data de 30 septembrie 2023, ajutorul plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare, va fi suportat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în limita bugetului aprobat cu această destinație.(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (7) este Ministerul Culturii, iar administrator al schemei de ajutor de stat este Oficiul de Film și Investiții Culturale.(9) În termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, Ministerul Culturii, în calitate de furnizor al schemei, împreună cu Oficiul de Film și Investiții Culturale, în calitate de administrator al schemei, preia de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, pe bază de protocol de predare-preluare: toate acordurile de finanțare existente, cererile de ajutor depuse de aplicanți, cererile de plată, procesele-verbale și documentele emise de Comisia de Film în România, rapoartele de audit, întreaga documentație aferentă schemei de ajutor de stat pe care o deține, dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată al căror obiect vizează derularea schemei de ajutor de stat, precum și elementele patrimoniale aferente schemei de ajutor de stat, stabilite pe baza situațiilor financiare întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 30 septembrie 2023 se suspendă aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare.(2) Procedura de soluționare a cererilor de finanțare și a cererilor de plată depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va fi continuată de către Ministerul Culturii, în calitate de furnizor al schemei, împreună cu Oficiul, în calitate de administrator al schemei, începând cu data de 30 septembrie 2023.(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență vor fi puse în aplicare cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 39.-----