ORDIN nr. 1.447 din 2 mai 2023pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 mai 2023    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 1, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:35^1. Reconstituirea prevăzută de prezentele norme este obligatorie pentru documentele financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilității.3. În anexa nr. 1, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:37^1. Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din legea contabilității timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.4. Articolul 5, punctele 38 și 39 ale anexei nr. 1, precum și anexa nr. 4 se abrogă.  +  Articolul IIReglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. (1) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor care conduc contabilitatea în partidă simplă timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.(2) Documentele justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viată mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora.2. La capitolul IV, punctele 2-4 se abrogă.  +  Articolul IIIReglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul 2 litera B, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:10^1. (1) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.(2) Documentele justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora.2. La capitolul 2 litera B, punctele 11-13 se abrogă.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 2 mai 2023.Nr. 1.447.----