ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 26 februarie 2001privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 8 decembrie 2000, şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 decembrie 2000, se abroga.  +  Articolul 2 (1) Salariile de baza şi celelalte drepturi salariale ale funcţionarilor publici se stabilesc, în continuare, potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, ale altor acte normative în vigoare, aplicabile în sectorul bugetar. (2) Salariile de baza şi celelalte drepturi salariale ale personalului diplomatic se stabilesc, în continuare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 125/2000, şi, după caz, ale altor acte normative în vigoare, aplicabile personalului diplomatic.  +  Articolul 3 (1) Aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă şi ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizaţiei de delegare, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se suspenda până la data de 1 ianuarie 2002. (2) De asemenea, se suspenda până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 41^1 alin. (1) care cuprind dispoziţii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă şi ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum şi aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000. (3) Pe perioada suspendării aplicării prevederilor legale menţionate la alin. (1) şi (2) redevin aplicabile dispoziţiile legale în materie existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000, precum şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 237/2000.  +  Articolul 4Începând cu luna martie 2001 salariile de baza pentru funcţiile prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea valorile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 5Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora până la data de 1 iulie 2001 un proiect de lege prin care să se asigure revizuirea sistemului de salarizare în sectorul bugetar şi o politica unitară prin stabilirea salariilor în funcţie de importanţa domeniului de activitate şi de performanţele profesionale individuale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. I la O.U.G. nr. 24/2000)-----------------------------------ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)A. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1.Secretar generalS10.000.000
    2.Secretar general adjunctS9.000.000
  NOTĂ:Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IAS1.575.0005.500.000
    2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS1.400.0004.810.000
    3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1.400.0004.357.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1.400.0003.905.000
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1.400.0003.509.000
    6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1.400.000-
    7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IASSD1.400.0004.810.000
    8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD1.400.0003.905.000
    9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD1.400.0003.509.000
    10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD1.400.0003.169.000
    11.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    12.Consilier juridic gradul IAS2.193.0005.500.000
    13.Consilier juridic gradul IS2.005.0004.810.000
    14.Consilier juridic gradul IIS1.816.0004.357.000
    15.Consilier juridic gradul IIIS1.627.0003.905.000
    16.Consilier juridic gradul IVS1.462.0003.509.000
    17.Consilier juridic debutantS1.448.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    18.Referent IAM1.400.0002.800.000
    19.Referent IM1.400.0002.434.000
    20.Referent IIM1.400.0002.264.000
    21.Referent IIIM1.400.0001.981.000
    22.Referent IVM1.400.0001.811.000
    23.Referent debutantM1.400.000-
  ---------- Notă *) Funcţiile prevăzute în cap. I B se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, potrivit legii.II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de ConturiA. Funcţii de conducere specifice
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1.Şef departament, director generalS10.000.000
  B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    2.Şef birou senatorial, şef cabinetS2.005.0004.810.000
    3.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD1.674.0004.018.000
    4.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM1.400.0003.509.000
    5.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL1.557.0004.018.000
    6.Director de cabinetS3.584.0008.601.000
    7.ConsilierS3.584.0008.601.000
    8.ExpertS3.278.0007.866.000
    9.ConsultantS2.240.0005.376.000
    10.Secretar cabinet, secretar dactilografM1.400.0002.943.000
  ------------- Notă *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.III. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda financiară - personal militarizat
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comisar principal IAS1.996.0005.500.000
    2.Comisar principal IS1.785.0004.810.000
    3.Comisar principal IIS1.533.0004.244.000
    4.Comisar principal IIIS1.400.0003.905.000
    5.Comisar principal IVS1.400.0003.792.000
    6.Comisar debutantS1.400.000-
    7.Comisar principal ISSD1.616.0004.357.000
    8.Comisar principal IISSD1.441.0003.905.000
    9.Comisar principal IIISSD1.400.0003.509.000
    10.Comisar debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Comisar IAM1.400.0002.943.000
    12.Comisar IM1.400.0002.603.000
    13.Comisar IIM1.400.0002.377.000
    14.Comisar IIIM1.400.0002.151.000
    15.Comisar debutantM1.400.000-
  Audit intern
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Auditor-ofiţerS4.692.0007.894.000
    2.Auditor-expertS3.278.0006.196.000
    3.Auditor-inspectorS2.335.0005.065.000
    4.Auditor-asistentS1.863.0004.499.000
  b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizateFuncţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    1.Casier trezorier IM1.400.0002.264.000
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G1.400.0001.981.000
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G1.400.000-
  2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Referent transmitere IM1.400.0002.434.000
    2.Referent transmitere IIM1.400.0002.207.000
    3.Referent transmitere IIIM1.400.0001.981.000
    4.Referent debutantM1.400.000-
  3. MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Ministru consilierS2.193.0008.828.000*)
    2.Consilier economicS2.005.0004.810.000
    3.Secretar economic IS1.816.0004.358.000
    4.Secretar economic IIS1.627.0003.905.000
    5.Secretar economic IIIS1.462.0003.509.000
  ----------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.4. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIFuncţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD1.627.0003.905.000
    2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD1.462.0003.509.000
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD1.400.0003.169.000
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD1.400.000-
  5. MINISTERUL DE INTERNEFuncţii specifice Arhivelor Naţionale
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Arhivist gradul IAS1.575.0005.500.000
    2.Arhivist gradul IS1.400.0004.810.000
    3.Arhivist gradul IIS1.400.0004.358.000
    4.Arhivist gradul IIIS1.400.0003.905.000
    5.Arhivist gradul IVS1.400.0003.509.000
    6.Arhivist debutantS1.400.000-
    7.Arhivist gradul IASSD1.400.0004.810.000
    8.Arhivist gradul ISSD1.400.0003.905.000
    9.Arhivist gradul IISSD1.400.0003.509.000
    10.Arhivist gradul IIISSD1.400.0003.169.000
    11.Arhivist debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Arhivar IAM1.400.0002.800.000
    13.Arhivar IM1.400.0002.434.000
    14.Arhivar IIM1.400.0002.264.000
    15.Arhivar IIIM1.400.0001.981.000
    16.Arhivar debutantM1.400.000-
  IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea GuvernuluiOFICIUL CONCURENTEI
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector de concurenţă gradul IS2.193.0005.500.000
    2.Inspector de concurenţă gradul IIS2.005.0004.810.000
    3.Inspector de concurenţă gradul IIIS1.816.0004.358.000
  ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. II la O.U.G. nr. 24/2000)------------------------------------ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂPrefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IAS1.627.0003.905.000
    2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS1.439.0003.452.000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS1.400.0002.999.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS1.400.0002.717.000
    5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS1.400.000-
    6.Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IASSD1.400.0002.773.000
    7.Conductor arhitect I, referent I, subinginer ISSD1.400.0002.395.000
    8.Conductor arhitect II, referent II, subinginer IISSD1.400.0002.160.000
    9.Conductor arhitect, referent, subinginer; debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10.Consilier juridic gradul IAS2.193.0004.358.000
    11.Consilier juridic gradul IS2.005.0003.905.000
    12.Consilier juridic gradul IIS1.816.0003.452.000
    13.Consilier juridic gradul IIIS1.627.0002.999.000
    14.Consilier juridic gradul IVS1.462.0002.603.000
    15.Consilier juridic debutantS1.448.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    16.Referent, inspector; IAM1.400.0002.547.000
    17.Referent, inspector; IM1.400.0002.377.000
    18.Referent, inspector; IIM1.400.0002.151.000
    19.Referent, inspector; IIIM1.400.0001.981.000
    20.Referent, inspector; debutantM1.400.000-
    21.Agent agricol IM1.400.0002.094.000
    22.Agent agricol IIM; G1.400.0001.981.000
    23.Agent agricol IIIM; G1.400.0001.811.000
    24.Agent agricol debutantM; G1.400.000-
  II. Salarii de baza pentru funcţii din aparatul prefecturilor şi al consiliilor1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    1.Secretar general al prefecturii9.500.000
    2.Secretar9.500.000
  2. Prefecturi şi consilii judeţene
           
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
    Categoria ICategoria II
    3.Secretar general al prefecturii8.900.0008.300.000
    4.Secretar8.900.0008.300.000
  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
                 
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
    Cu peste  320.000 de locuitori*)Categoria
    IIIIII
    5.Municipii        
      -secretar7.400.0006.700.0006.100.0005.500.000
    6.Oraşe        
      -secretar-4.600.0004.150.0003.500.000
  -------- Notă *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
               
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
    Cu peste  15.000 locuitoriCategoria
    I  între  7.001-15.000  locuitoriII între 3.001-7.000  locuitoriIII până la  3.000  locuitori
    7.Comune - secretar3.300.0003.000.0002.750.0002.600.000
  NOTĂ:Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. IV/1 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------SĂNĂTATEI. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele cliniceA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    1.Medic primarS2.661.0005.562.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.269.0008.343.000
    2.Medic specialistS2.281.0003.981.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.661.0005.195.000
    3.Medic rezident anii II-VIIS1.901.0003.163.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.145.000
    4.Medic rezident anul IS1.673.0002.836.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.129.0003.490.000
    5.MedicS1.521.0003.490.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.098.0004.826.000
    6.Medic stagiarS1.521.000-
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.962.000-
    7.Farmacist primar*)S2.281.0004.171.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.585.0006.435.000
    8.Farmacist specialistS1.977.0003.490.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.613.000
    9.Farmacist rezident anii II-IIIS1.673.0002.727.000
    10.Farmacist rezident anul IS1.673.000-
    11.FarmacistS1.400.0002.754.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.851.0004.254.000
    12.Farmacist stagiarS1.400.000-
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.821.000-
    13.Fiziokinetoterapeut principalS1.573.0004.145.000
    14.Fiziokinetoterapeut specialistS1.400.0003.272.000
    15.FiziokinetoterapeutS1.400.0002.727.000
    16.Fiziokinetoterapeut debutantS1.400.000-
    17.Dentist principalSSD1.400.0003.054.000
    18.DentistSSD1.400.0002.700.000
    19.Dentist debutantSSD1.400.000-
    20.Asistent medical principal**)PL1.400.0003.054.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.954.0003.763.000
    21.Asistent medical**)PL1.400.0002.727.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.521.0003.163.000
    22.Asistent medical debutant**)PL1.400.000-
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.467.000-
    23.Asistent medical principal**)M1.400.0002.836.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.749.0003.381.000
    24.Asistent medical**)M1.400.0002.400.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.445.0002.727.000
    25.Asistent medical debutant**)M1.400.000-
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.432.000-
    26.Tehnician dentar principal***)M1.400.0002.945.000
    27.Tehnician dentar***)M1.400.0002.509.000
    28.Tehnician dentar debutant***)M1.400.000-
    29.Soră medicală principală****)M1.400.0002.618.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.604.0003.272.000
    30.Soră medicală****)M1.400.0002.182.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.400.0002.400.000
    31.Soră medicală debutantă****)M1.400.000-
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.400.000-
  ---------- Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva, care au studii de acest nivel. Notă ***) Se aplica şi funcţiei de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva. Notă ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2.281.0004.145.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.592.0006.435.000
    33.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1.977.0003.272.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.613.000
    34.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1.400.0002.727.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.851.0003.272.000
    35.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1.400.000-
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.817.000-
    36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1.400.0003.218.000
    37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS1.400.0002.945.000
    38.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutantS1.400.000-
    39.Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)SSD1.400.0003.054.000
    40.Profesor C.F.M., biolog, chimist*)SSD1.400.0002.700.000
    41.Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)SSD1.400.000-
    C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
    42.Infirmieră, agent D.D.D.G1.400.0001.636.000
    43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG1.400.000-
    44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG1.400.0001.473.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)G1.400.0002.291.000
    45.Ambulanţier**)   1.400.0002.400.000
    46.Şofer autosanitară I***)   1.400.0002.182.000
    47.Şofer autosanitară II***)   1.400.0001.963.000
    48.Şofer autosanitară III***)   1.400.0001.745.000
  ---------- Notă *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecventa. Notă **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I. Notă ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Medic primarS3.041.0006.729.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.649.0009.202.000
    2.Medic specialistS2.661.0005.235.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.041.0006.326.000
    3.Medic rezident anii II-VIIS2.281.0003.817.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.661.0004.690.000
    4.Medic rezident anul IS2.053.0003.381.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.509.0004.035.000
    5.Farmacist primar*)S2.281.0005.453.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.813.0007.034.000
    6.Farmacist specialistS1.901.0004.363.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.129.0005.617.000
    7.Fiziokinetoterapeut principalS1.445.0005.453.000
    8.Fiziokinetoterapeut specialistS1.400.0004.363.000
    9.Asistent medical principal**)PL1.400.0004.035.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.030.0004.908.000
    10.Asistent medical**)PL1.400.0003.599.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.673.0003.926.000
    11.Asistent medical principal**)M1.400.0003.490.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.885.0004.363.000
    12.Asistent medical**)M1.400.0003.163.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.536.0003.490.000
    13.Soră medicală principală***)M1.400.0003.163.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.749.0004.035.000
    14.Soră medicală***)M1.400.0002.727.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.483.0003.163.000
  B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    15.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2.281.0005.453.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.813.0007.034.000
    16.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1.901.0004.363.000
      -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.129.0005.617.000
    17.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1.491.0005.235.000
    18.Profesor C.F.M. principalSSD1.400.0004.035.000
  ---------*1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale menţionate la cap. II lit. A nr. crt. 1-6 şi lit. B nr. crt. 15-17.*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai mare, prevăzut la pct. 2 din nota din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie. Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiei de asistent farmacie. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.NOTĂ:1. La cap. II salariul de baza pentru personalul medical cuprinde şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică, din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza cuprinse în cap. II "Unităţi clinice, institute şi centre medicale", lit. B. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 4 -------(Anexa nr. IV/2 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------CERCETARE UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS2.529.0007.890.000
    2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS2.023.0007.380.000
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS1.726.0005.755.000
    4.Cercetător ştiinţificS1.517.0004.448.000
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5.Asistent de cercetare ştiinţificăS1.400.0003.500.000
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1.400.000-
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7.Asistent IM1.400.0002.796.000
    8.Asistent IIM1.400.0002.380.000
    9.Asistent IIIM1.400.0002.201.000
    10.Asistent stagiarM1.400.000-
  NOTĂ:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1-4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 5 -------(Anexa nr. IV/3 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------CULTURAUNITĂŢI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I;S    
      gradul I   1.773.0004.908.000
      gradul II   1.523.0003.654.000
      gradul III   1.400.0003.272.000
      gradul IV   1.400.0002.890.000
      gradul V   1.400.0002.672.000
      debutant   1.400.000-
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic;S    
      gradul I   1.682.0004.035.000
      gradul II   1.409.0003.381.000
      gradul III   1.400.0002.890.000
    3.Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S    
      gradul I   1.523.0003.654.000
      gradul II   1.400.0003.272.000
      gradul III   1.400.0002.890.000
      gradul IV   1.400.0002.672.000
      debutant   1.400.000-
    4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   1.400.0003.109.000
      gradul II   1.400.0002.836.000
      gradul III   1.400.0002.672.000
      debutant   1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
      I   1.400.0002.672.000
      II   1.400.0002.291.000
      III   1.400.0002.018.000
      debutant   1.400.000-
    6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;    
      I   1.400.0002.672.000
      II   1.400.0002.291.000
      III   1.400.0002.018.000
      debutant   1.400.000-
    7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
      I   1.400.0003.272.000
      II   1.400.0002.890.000
      III   1.400.0002.672.000
      IV   1.400.0002.291.000
      V   1.400.0002.073.000
      debutant   1.400.000-
    8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
      I   1.400.0002.345.000
      II   1.400.0002.182.000
      III   1.400.0001.963.000
      debutant   1.400.000-
    9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
      I   1.400.0002.345.000
      II   1.400.0002.182.000
      III   1.400.0001.963.000
      debutant   1.400.000-
    10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G1.400.0001.854.000
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
    11.Muncitor calificat      
      I   1.400.0002.318.000
      II   1.400.0002.182.000
      III   1.400.0002.018.000
      IV   1.400.0001.854.000
      V   1.400.0001.691.000
      VI   1.400.0001.555.000
  ---------- Notă *) La salarizarea funcţiei de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II şi III.II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
      gradul I   1.400.0003.272.000
      gradul II   1.400.0002.890.000
      gradul III   1.400.0002.672.000
      debutant   1.400.000-
    2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
      gradul I*)   1.400.0003.163.000
      gradul II   1.400.0002.836.000
      gradul III   1.400.0002.618.000
      debutant   1.400.000-
    3.Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
      gradul I   1.400.0003.109.000
      gradul II   1.400.0002.836.000
      gradul III   1.400.0002.672.000
      debutant   1.400.000-
    4.Redactor, secretar de redacţie;SSD    
      gradul I   1.400.0002.890.000
      gradul II   1.400.0002.672.000
      gradul III   1.400.0002.291.000
      debutant   1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
      treapta IA   1.400.0002.672.000
      treapta I   1.400.0002.345.000
      treapta II   1.400.0002.182.000
      debutant   1.400.000-
    6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
      treapta I   1.400.0002.291.000
      treapta II   1.400.0002.018.000
      treapta III   1.400.0001.854.000
      debutant   1.400.000-
  --------- Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editura).III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S    
      gradul IA   1.500.0004.363.000
      gradul I   1.400.0002.999.000
      gradul II   1.400.0002.727.000
      debutant   1.400.000-
    2.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist;SSD    
      gradul I   1.400.0003.272.000
      gradul II   1.400.0002.672.000
      gradul III   1.400.0002.291.000
      debutant   1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar, custode sală;M    
      treapta I   1.400.0002.672.000
      treapta II   1.400.0002.345.000
      treapta III   1.400.0002.182.000
      debutant   1.400.000-
    4.BibliotecarM    
      treapta IA   1.400.0002.672.000
      treapta I   1.400.0002.345.000
      treapta II   1.400.0002.182.000
      debutant   1.400.000-
    5.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G1.400.0001.854.000
  ----------- Notă *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.ReferentS    
      gradul I   1.400.0003.109.000
      gradul II   1.400.0002.836.000
      gradul III   1.400.0002.672.000
      debutant   1.400.000-
    2.ReferentSSD    
      gradul I   1.400.0002.890.000
      gradul II   1.400.0002.672.000
      gradul III   1.400.0002.291.000
      debutant   1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Referent      
      treapta IA   1.400.0002.672.000
      treapta I   1.400.0002.345.000
      treapta II   1.400.0002.182.000
      debutant   1.400.000-
  NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale şi ai Bibliotecii Academiei Române, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 6 -------(Anexa nr. IV/4 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------CULTESalarii de baza pentru personalul clerical*)Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    1.Preot      
      gradul IS1.636.0003.926.000
      gradul IIS1.400.0003.272.000
      definitivS1.400.0002.945.000
      debutantS1.400.000-
    2.Preot      
      gradul IM1.400.0002.836.000
      definitivM1.400.0002.727.000
      debutantM1.400.000-
  --------- Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot. ** * Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 7 -------(Anexa nr. IV/5 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA   1.605.0004.066.000
    2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   1.449.0003.478.000
    3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   1.400.0003.103.000
    4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   1.400.0002.836.000
    5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   1.400.0002.622.000
    6.Instructor sportiv debutant   1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Instructor sportiv I, referent I   1.400.0002.622.000
    8.Instructor sportiv II, referent II   1.400.0002.354.000
    9.Instructor sportiv III, referent III   1.400.0002.194.000
    10.Instructor sportiv debutant   1.400.000-
  ---------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   1.400.0003.210.000
    2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   1.400.0002.836.000
    3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   1.400.0002.622.000
    4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   1.400.0002.408.000
    5.Antrenor categoria V   1.400.0002.194.000
    6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   1.400.000-
  ----------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 8 -------(Anexa nr. IV/6 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VAMILORSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS2.987.0007.169.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2.542.0006.099.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.363.0005.671.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.185.0005.243.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.007.0004.815.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS1.828.0004.387.000
    7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1.797.000-
    8.Referent gradul ISSD2.051.0004.922.000
    9.Referent gradul IISSD1.873.0004.494.000
    10.Referent gradul IIISSD1.695.0004.066.000
    12.Referent debutantSSD1.668.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    13.Referent IAM1.918.0004.601.000
    14.Referent IM1.739.0004.173.000
    15.Referent IIM1.561.0003.745.000
    16.Referent IIIM1.400.0003.317.000
    17.Referent IVM1.400.0002.889.000
    18.Referent debutantM1.400.000-
   +  Capitolul CAPITOLUL II Direcţia Generală a VamilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS3.567.0008.025.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS3.032.0007.276.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.854.0006.848.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.631.0006.313.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.408.0005.778.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS2.185.0005.243.000
    7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2.154.000-
    8.Referent gradul ISSD2.497.0005.992.000
    9.Referent gradul IISSD2.274.0005.457.000
    10.Referent gradul IIISSD2.051.0004.922.000
    11.Referent debutantSSD2.020.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Referent IAM2.363.0005.671.000
    13.Referent IM2.140.0005.136.000
    14.Referent IIM1.962.0004.708.000
    15.Referent IIIM1.784.0004.280.000
    16.Referent IVM1.605.0003.852.000
    17.Referent debutantM1.579.000-
   +  Capitolul CAPITOLUL III Direcţia regionala vamalăSalarii de baza pentru activitatea de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS2.631.0006.313.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2.185.0005.243.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.007.0004.815.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS1.784.0004.280.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS1.605.0003.852.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1.579.000-
    7.Referent gradul ISSD1.739.0004.173.000
    8.Referent gradul IISSD1.561.0003.745.000
    9.Referent gradul IIISSD1.427.0003.424.000
    10.Referent debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Referent IAM1.561.0003.745.000
    12.Referent IM1.427.0003.424.000
    13.Referent IIM1.400.0003.103.000
    14.Referent IIIM1.400.0002.675.000
    15.Referent debutantM1.400.000-
   +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţi e pe grade profesionale
    1.Expert vamalS sau şcoală vamală2.363.0005.671.000
    2.Inspector vamal principalS sau şcoală vamală1.918.0004.601.000
    3.Inspector vamal gradul IS sau şcoală vamală1.739.0004.173.000
    4.Inspector vamal gradul IIS sau şcoală vamală1.561.0003.745.000
    5.Inspector vamal gradul IIIS sau şcoală vamală1.400.0003.317.000
    6.Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală1.400.000-
    7.Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD1.583.0003.799.000
    8.Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD1.400.0003.317.000
    9.Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD1.400.0002.889.000
    10.Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Controlor vamal IM1.427.0003.424.000
    12.Controlor vamal IIM1.400.0003.103.000
    13.Controlor vamal IIIM1.400.0002.675.000
    14.Controlor vamal debutantM1.400.000-
  B. Funcţii de execuţie de categoria B
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector pentru datoria vamală principalS1.918.0004.601.000
    2.Inspector pentru datoria vamală gradul IS1.739.0004.173.000
    3.Inspector pentru datoria vamală gradul IIS1.561.0003.745.000
    4.Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS1.400.0003.317.000
    5.Inspector pentru datoria vamală debutantS1.400.000-
    6.Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD1.583.0003.799.000
    7.Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD1.400.0003.317.000
    8.Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD1.400.0002.889.000
    9.Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Controlor pentru datoria vamală IM1.427.0003.424.000
    11.Controlor pentru datoria vamală IIM1.400.0003.103.000
    12.Controlor pentru datoria vamală IIIM1.400.0002.675.000
    13.Controlor pentru datoria vamală debutantM1.400.000-
  ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 9 -------(Anexa nr. IV/7 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURISalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    1.Comandant instructorS1.400.0004.280.000
    2.Şef mecanic instructorS1.400.0003.103.000
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3.ComandantS1.405.0003.906.000
    4.Şef mecanicS1.400.0003.157.000
    5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS1.400.0002.675.000
    6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1.400.0002.515.000
    7.Ofiţer aspirantS1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare , tehnice, fluviale
    8.Căpitan dragorM1.400.0002.622.000
    9.CăpitanM1.400.0002.408.000
    10.Şef mecanicM1.400.0002.354.000
    11.Dragor-şefM1.400.0002.301.000
    12.Ofiţer punteM1.400.0002.194.000
    13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1.400.0002.140.000
    14.DragorM1.400.0001.980.000
    15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM1.400.000-
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16.Şef staţie RTGM1.400.0002.301.000
    17.Ofiţer RTG IM1.400.0002.087.000
    18.Ofiţer RTG IIM1.400.0001.926.000
    19.Şef echipaj   1.400.0002.247.000
    20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   1.400.0002.087.000
    21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   1.400.0001.980.000
    22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   1.400.000-
    23.Scafandru autonom   1.400.0002.515.000
    24.Scafandru greu   1.400.0002.301.000
    25.Scafandru debutant   1.400.000-
    d ) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
    26.Căpitan de port specialistS1.400.0003.157.000
    27.Căpitan de port gradul IS1.400.0002.657.000
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
    28.Căpitan de port gradul IIM1.400.0002.408.000
    29.Ofiţer de port gradul IM1.400.0002.301.000
    30.Ofiţer de port gradul IIM1.400.0002.087.000
    31.Ofiţer de port debutantM1.400.000-
  Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexa, în funcţie de dotarea şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 10 --------(Anexa nr. IV/8 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS1.427.0004.280.000
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS1.400.0002.996.000
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS1.400.0002.622.000
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS1.400.0002.515.000
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS1.400.000-
    6.Medic primar veterinar**)S1.672.0004.815.000
    7.Medic veterinar gradul IS1.427.0003.424.000
    8.Medic veterinar gradul IIS1.400.0002.996.000
    9.Medic veterinar gradul IIIS1.400.0002.515.000
    10.Medic veterinar debutantS1.400.000-
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; ISSD1.400.0002.996.000
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IISSD1.400.0002.408.000
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIISSD1.400.0002.247.000
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM1.400.0002.568.000
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1.400.0002.194.000
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM1.400.0001.980.000
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM1.400.000-
    19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM1.400.0002.568.000
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1.400.0002.301.000
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM1.400.0002.087.000
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM1.400.000-
    23.Agent veterinar IŞcoală profesională1.400.0001.980.000
    24.Agent veterinar IIŞcoală profesională1.400.0001.766.000
    25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională1.400.000-
  ----------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie etc.). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie etc.). ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 11 --------(Anexa nr. IV/9 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUISalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer cadastru gradul I AS1.628.0004.280.000
    2.Inginer cadastru gradul IS1.400.0002.996.000
    3.Inginer cadastru gradul IIS1.400.0002.729.000
    4.Inginer cadastru gradul IIIS1.400.0002.515.000
    5.Inginer cadastru debutantS1.400.000-
    6.Subinginer cadastru ISSD1.400.0002.996.000
    7.Subinginer cadastru IISSD1.400.0002.568.000
    8.Subinginer cadastru IIISSD1.400.0002.247.000
    9.Subinginer cadastru debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician cadastru I AM1.400.0002.568.000
    11.Tehnician cadastru IM1.400.0002.194.000
    12.Tehnician cadastru IIM1.400.0001.980.000
    13.Tehnician cadastru debutantM1.400.000-
    14.Operator cadastru IM; G1.400.0001.980.000
    15.Operator cadastru IIM; G1.400.0001.766.000
    16.Operator cadastru debutantM; G1.400.000-
  ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 12 --------(Anexa nr. IV/10 la O.U.G. nr. 24/2000)---------------------------------------PROTECŢIA MEDIULUIINSPECTORATE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S1.427.0004.280.000
    2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS1.400.0002.996.000
    3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS1.400.0002.622.000
    4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS1.400.0002.515.000
    5.Inspector, inginer*); debutantS1.400.000-
    6.Subinginer ISSD1.400.0002.996.000
    7.Subinginer IISSD1.400.0002.408.000
    8.Subinginer IIISSD1.400.0002.247.000
    9.Subinginer debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, observator condiţii mediu; I A**)M1.400.0002.568.000
    11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M1.400.0002.194.000
    12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M1.400.0001.980.000
    13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M1.400.000-
  ----------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 13 --------(Anexa nr. IV/11 la O.U.G. nr. 24/2000)---------------------------------------AVIAŢIA SPORTIVAAEROCLUBUL ROMÂNIEII. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFuncţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      
      clasa I   1.472.0004.280.000
      clasa a II-a   1.400.0003.050.000
      clasa a III-a   1.400.0002.675.000
      clasa a IV-a   1.400.0002.515.000
      clasa a V-a   1.400.000-
  --------- Notă *) Nivelul studiilor şi nivelul de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. 2. Personal tehnic aeronautic
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1.Inginer de aviaţieS    
      clasa I   1.472.0004.280.000
      clasa a II-a   1.400.0003.050.000
      clasa a III-a   1.400.0002.675.000
      clasa a IV-a   1.400.0002.515.000
      debutant   1.400.000-
    2.Tehnician de aviaţieM    
      clasa I   1.400.0002.568.000
      clasa a II-a   1.400.0002.354.000
      clasa a III-a   1.400.0002.140.000
      clasa a IV-a   1.400.0001.980.000
      debutant   1.400.000-
    3.Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
      clasa I   1.400.0002.729.000
      clasa a II-a   1.400.0002.354.000
      clasa a III-a   1.400.0002.087.000
      clasa a IV-a   1.400.0001.980.000
      debutant   1.400.000-
    4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M; Şcoală profesională    
      clasa I   1.400.0002.568.000
      clasa a II-a   1.400.0002.247.000
      clasa a III-a   1.400.0002.087.000
      clasa a IV-a   1.400.0001.980.000
      debutant   1.400.000-
    5.Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri aviaţie    
      clasa I   1.400.0002.782.000
      clasa a II-a   1.400.0002.568.000
      clasa a III-a   1.400.0002.194.000
  3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Meteorolog aeronautic specialistS    
      gradul I   1.472.0004.280.000
      gradul II   1.400.0003.050.000
      gradul III   1.400.0002.675.000
      gradul IV   1.400.0002.515.000
      debutant   1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2.Meteorolog aeronauticM+curs de calificare    
      I1.400.0002.301.000
      II1.400.0002.087.000
      debutant1.400.000-
    3.Controlor trafic dirijareM+curs de calificare    
      I1.400.0002.568.000
      II1.400.0002.301.000
      III1.400.0002.087.000
    4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM+curs de calificare    
      I1.400.0002.354.000
      II1.400.0002.140.000
      III1.400.0001.980.000
      debutant1.400.000-
  ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 14 --------(Anexa nr. V/1 la O.U.G. nr. 24/2000)-------------------------------------FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNTI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IAS1.558.0003.704.000
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS1.400.0002.963.000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS1.400.0002.755.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS1.400.0002.547.000
    5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS1.400.000-
    6.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD1.400.0002.778.000
    7.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD1.400.0002.570.000
    8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD1.400.0002.292.000
    9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10.Consilier juridic gradul IAS1.558.0003.704.000
    11.Consilier juridic gradul IS1.400.0002.963.000
    12.Consilier juridic gradul IIS1.400.0002.755.000
    13.Consilier juridic gradul IIIS1.400.0002.547.000
    14.Consilier juridic debutantS1.400.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM1.400.0002.292.000
    16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1.400.0002.130.000
    17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1.400.0001.922.000
    18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM1.400.0001.760.000
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM1.400.000-
  II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesiona le
    1.Expert-consultant IAS1.684.0003.704.000
    2.Expert-consultant IS1.474.0003.241.000
    3.Expert-consultant IIS1.400.0002.871.000
  III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie p e grade profesio nale
    1.Expert gradul IS1.474.0003.241.000
    2.Expert gradul IIS1.400.0002.778.000
    3.Expert gradul IIIS1.400.0002.547.000
    4.Expert debutantS1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesio nale
    5.Instructor IM1.400.0002.547.000
    6.Instructor IIM1.400.0002.176.000
    7.Instructor IIIM1.400.0001.991.000
    8.Instructor debutantM1.400.000-
  NOTĂ:Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi funcţiilor de specialitate din Şcoala populara de arta.IV. ProiectareSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS1.642.0003.612.000
    2.Proiectant gradul IIS1.431.0003.149.000
    3.Proiectant gradul IIIS1.400.0002.732.000
    4.Proiectant gradul IVS1.400.0002.501.000
    5.Proiectant debutantS1.400.000-
    6.Subinginer cartograf ISSD1.400.0002.778.000
    7.Subinginer cartograf IISSD1.400.0002.547.000
    8.Subinginer cartograf IIISSD1.400.0002.223.000
    9.Subinginer cartograf debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician proiectant IM1.400.0002.547.000
    11.Tehnician proiectant II*)M1.400.0002.176.000
    12.Tehnician proiectant III*)M1.400.0001.991.000
    13.Tehnician proiectant debutant*)M1.400.000-
  ------------- Notă *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf. V. Unităţi de informaticaSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS1.768.0003.704.000
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS1.600.0003.519.000
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS1.431.0003.149.000
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS1.400.0002.732.000
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS1.400.0002.501.000
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutant S1.400.000-
    7.Informatician, conductor tehnic; ISSD1.400.0002.778.000
    8.Informatician, conductor tehnic; IISSD1.400.0002.547.000
    9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD1.400.0002.223.000
    10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Analist (programator) ajutor IAM1.400.0002.547.000
    12.Analist (programator) ajutor IM1.400.0002.362.000
    13.Analist (programator) ajutor IIM1.400.0002.130.000
    14.Analist (programator) ajutor IIIM1.400.0001.945.000
    15.Analist (programator) debutantM1.400.000-
    16.Operator, controlor date; IM1.400.0002.362.000
    17.Operator, controlor date; IIM1.400.0002.130.000
    18.Operator, controlor date; IIIM1.400.0001.945.000
    19.Operator, controlor date; IVM1.400.0001.760.000
    20.Operator, controlor date; debutantM1.400.000-
  ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 15 --------(Anexa nr. V/2 la O.U.G. nr. 24/2000)-------------------------------------ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
    1.Stenodactilograf IA*)M1.400.0002.428.000
    2.Stenodactilograf IM1.400.0002.057.000
    3.Stenodactilograf IIM1.400.0001.884.000
    4.Stenodactilograf debutantM1.400.000-
    5.Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)M1.400.0002.280.000
    6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G1.400.0002.008.000
    7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G1.400.0001.833.000
    8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G1.400.000-
    9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G1.400.0001.933.000
    10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G1.400.0001.760.000
    11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G1.400.000-
    12.Administrator IM1.400.0002.453.000
    13.Administrator IIM1.400.0002.230.000
    14.Administrator IIIM1.400.0002.008.000
    15.Şef depozit IM1.400.0002.206.000
    16.Şef depozit IIM1.400.0002.008.000
    17.Casier, magaziner; IM1.400.0002.155.000
    18.Casier, magaziner; IIM; G1.400.0001.933.000
    19.Casier, magaziner; debutantM; G1.400.000-
    20.Funcţionar, arhivar; IM1.400.0002.106.000
    21.Funcţionar, arhivar; IIM1.400.0001.933.000
    22.Funcţionar, arhivar; IIIM1.400.0001.760.000
    23.Funcţionar, arhivar; debutantM1.400.000-
    24.Şef formaţie pază, pompieri   1.400.0001.933.000
    25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   1.400.0001.660.000
    26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   1.400.0001.537.000
    27.Maistru I   1.400.0002.379.000
    28.Maistru II   1.400.0002.206.000
    29.Şofer I A***)   1.400.0002.775.000
    30.Şofer I***)   1.400.0002.428.000
    31.Şofer II****)   1.400.0002.329.000
    32.Muncitor calificat I   1.400.0002.329.000
    33.Muncitor calificat II   1.400.0002.206.000
    34.Muncitor calificat III   1.400.0002.057.000
    35.Muncitor calificat IV   1.400.0001.933.000
    36.Muncitor calificat V   1.400.0001.784.000
    37.Muncitor calificat VI   1.400.0001.660.000
    38.Muncitor necalificat   1.400.0001.537.000
  ---------*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. Notă *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu. Notă ****) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice încadrarea soferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.-------