LEGE nr. 124 din 19 mai 2023privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 12 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 31 ianuarie 2022, cu următoarele completări:1. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, pct. 11^1, cu următorul cuprins:11^1. După articolul 25 se introduce un nou articol, art. 25^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 25^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2), transportul rutier național contra cost de mărfuri și transportul rutier internațional contra cost de mărfuri între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene se pot efectua de către operatorii de transport rutier români și cu vehicule închiriate, înmatriculate sau puse în circulație în conformitate cu legislația altui stat membru din Uniunea Europeană, în aceleași condiții ca în cazul vehiculelor deținute în proprietate, cu respectarea următoarelor condiții:a) vehiculul închiriat să fie înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația oricărui stat membru din Uniunea Europeană și, după caz, să fie utilizat în conformitate cu regulamentele (CE) nr. 1.071/2009 și (CE) nr. 1.072/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului;b) contractul să se refere numai la închirierea unui vehicul fără conducător auto și să nu fie însoțit de un contract de servicii încheiat cu același operator de transport rutier care să cuprindă conducători auto sau personal de însoțire;c) vehiculul închiriat să fie în mod exclusiv la dispoziția operatorului de transport rutier care îl utilizează pe durata contractului de închiriere;d) vehiculul închiriat să fie condus de personalul operatorului de transport rutier care îl utilizează;e) vehiculul închiriat să dețină copie conformă a licenței comunitare eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate pe durata contractului de închiriere, prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3).În sensul prezentului articol, prin vehicul închiriat se înțelege orice autovehicul, remorcă, semiremorcă sau combinație de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri care, în schimbul unei plăți și pentru o perioadă determinată, este pusă la dispoziția unui operator de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri contra cost, în temeiul unui contract cu întreprinderea care pune la dispoziție autovehiculul, remorca, semiremorca sau combinația de vehicule.(2) Dovada respectării condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se face prin:a) prezentarea de către conducătorul auto al vehiculului închiriat, pe suport hârtie sau în format electronic, a contractului de închiriere sau a unui extras din respectivul contract, certificat pentru conformitate, care să menționeze în special numele locatorului, numele locatarului, data și durata contractului și datele de identificare a vehiculului, și a copiei conforme a licenței comunitare pentru vehiculul închiriat, în original, copia conformă trebuind să existe în original la bordul vehiculului;b) conducătorul auto al vehiculului închiriat este angajat al operatorului de transport rutier care utilizează respectivul vehicul.(3) Utilizarea de către același operator de transport rutier român a vehiculului închiriat, înmatriculat sau pus în circulație în alt stat membru din Uniunea Europeană este permisă pentru o perioadă de maximum două luni consecutive într-un an calendaristic dat.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), durata contractului de închiriere nu trebuie să depășească perioada de două luni. (5) Numărul maxim permis de vehicule închiriate, înmatriculate sau puse în circulație în conformitate cu legislația altui stat membru din Uniunea Europeană, care pot fi utilizate de către un operator de transport rutier român, este de 25% din parcul de vehicule de marfă deținut cu orice titlu de acesta, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, calculat la data la care operatorul de transport rutier începe să utilizeze vehiculul închiriat.(6) În cazul unui operator de transport rutier care deține un parc auto cu un număr de vehicule mai mare de unu și mai mic de patru, acestuia i se permite să utilizeze cel puțin un astfel de vehicul.(7) Numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat, înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația unui alt stat membru din Uniunea Europeană, utilizat de o întreprindere care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri, este introdus în registrul electronic național al operatorilor de transport rutier. (8) Prelucrarea datelor privind numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat respectă cerințele privind informațiile menționate la art. 16 alin. (2) lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, astfel cum se specifică la art. 16 alin. (2) al treilea și al cincilea paragraf, precum și la art. 16 alin. (3) și (4) din regulamentul respectiv.(9) Datele privind numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat sunt accesibile autorităților competente în timpul controalelor în trafic.(10) În scopul facilitării punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului articol și pentru asigurarea asistenței rapide în relația cu autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene se desemnează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. ca punct național responsabil cu schimbul de informații cu respectivele autorități.(11) Schimbul de informații menționat la alin. (10) se realizează prin intermediul Registrului european al întreprinderilor de transport rutier, astfel cum se specifică în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei.(12) Informațiile furnizate Autorității Rutiere Române - A.R.R. de către autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost solicitate, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopul respectării dispozițiilor prezentului articol și respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.(13) Cooperarea și asistența administrativă reciprocă se furnizează de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu titlu gratuit. (14) O solicitare de informații nu împiedică autoritățile competente să ia măsuri în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislația națională aplicabilă pentru a investiga și a preveni presupusele încălcări ale normelor stabilite în prezentul articol.2. La articolul I, după punctul 16 se introduc două noi puncte, pct. 16^1 și 16^2, cu următorul cuprins:16^1. La articolul 67, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Examinările prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de către o comisie de examinare, formată din trei membri, specialiști în domeniul transporturilor rutiere, nominalizați astfel: un membru din cadrul autorității competente și doi membri din cadrul unității din subordinea acesteia cu atribuții în autorizarea operatorilor de transport rutier.16^2. La articolul 67, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Nominalizarea membrilor comisiei de examinare prevăzute la alin. (3) se realizează în baza îndeplinirii unor criterii de performanță specifice și de pregătire profesională, în condițiile stabilite de autoritatea competentă prin norme.3. La dispoziția privind transpunerea normelor comunitare se introduce un nou paragraf, paragraful nr. 2, cu următorul cuprins:Articolul 25^1 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere transpune prevederile art. 1 pct. 1-3 și ale art. 2 alin. (1) din Directiva (UE) 2022/738 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 137 din 16 mai 2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 19 mai 2023.Nr. 124.-----