ORDIN nr. 188 din 12 mai 2023privind modificarea și completarea unor ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în domeniul agriculturii
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 15 mai 2023    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 221.964 din 12 mai 2023, în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 2 martie 2022, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2023, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la DAJ/DAMB, până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv.(1^2) Operatorii/Grupurile de operatori, care desfășoară activitatea de producție și care nu și-au înregistrat activitatea de producție până la data-limită prevăzută de alin. (1) sau (1^1), după caz, își pot înregistra activitatea de producție până cel târziu la data de 15 noiembrie inclusiv, cu reînceperea perioadei de conversie, anul I.2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Fișele de înregistrare depuse la DAJ/DAMB de către operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: producție, pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, depuse potrivit alin. (2), sunt valabile până: a) la data înregistrării activității în anul următor, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (1) pentru operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție;b) la data înregistrării activității în anul următor, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (2) pentru operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură.  +  Articolul IIOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2023 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 și 170 bis din 28 februarie 2023, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În anul de cerere 2023, cererile de plată completate de fermieri conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 se depun în perioada 1 martie-31 mai 2023 la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA. Cererile de plată pot fi depuse și după data de 31 mai 2023, până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depășește data de 9 iunie 2023, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor.(2) Modificările la cererile de plată se depun fără penalități de întârziere până la data de 9 iunie 2023 inclusiv. Modificările la cererile de plată pot fi depuse și după data de 9 iunie 2023, până cel târziu la data de 16 iunie 2023 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificările ar fi fost depuse până la termenul stabilit.2. La anexa nr. 1 „Cerere de plată 2023“, la capitolul V, subcapitolul 3, secțiunea 2 V.3.2 „Angajamente și declarații*) - M11 - Agricultură ecologică“ submăsura 11.1 „Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică“ (sM11.1) paragraful „Angajamente“, punctul 1 va avea următorul cuprins: 1. Mă angajez să mă înregistrez ca operator în agricultura ecologică, în fiecare an pentru care solicit sprijin, până la data de 16 mai (inclusiv) conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică. Pentru anul 2023, termenul de înregistrare a activității de producție este până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv.3. La anexa nr. 1 „Cerere de plată 2023“, la capitolul V subcapitolul 3 secțiunea 3 V.3.3 „Angajamente și declarații“ - M11 - Agricultură ecologică“ submăsura 11.2 „Sprijin pentru menținerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică“ (sM11.2) paragraful „Angajamente“, punctul 1 va avea următorul cuprins: 1. Mă angajez să mă înregistrez ca operator în agricultura ecologică, în fiecare an pentru care solicit sprijin, până la data de 16 mai (inclusiv) conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică. Pentru anul 2023, termenul de înregistrare a activității de producție este până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv.4. La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului de cerere de plată 2023“, secțiunea „Depunerea cererii de plată“, primul paragraful va avea următorul cuprins: Fermierii completează în IPA-Online o singură cerere de plată, chiar dacă dețin suprafețe de teren și/sau exploatații zootehnice cu cod ANSVSA în diferite localități sau județe. Cererea de plată, completată de către fermieri prin utilizarea aplicației IPA-Online, se închide cu acordul fermierilor la centrele locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în perioada 1 martie-31 mai 2023 și se înregistrează în IACS. Cererile de plată pot fi depuse și după data de 31 mai 2023, până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depășește data de 9 iunie 2023, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor.5. În anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului de cerere de plată 2023“, secțiunea „Modificarea cererii de plată“, paragraful referitor la termenul-limită va avea următorul cuprins: Modificările la cererile de plată se depun fără penalități de întârziere până la data de 9 iunie 2023 inclusiv. Modificările la cererile de plată pot fi depuse și după data de 9 iunie 2023, până cel târziu la data de 16 iunie 2023 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificările ar fi fost depuse până la termenul stabilit.6. În anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului de cerere de plată 2023“, secțiunea „Modificarea cererii de plată“, primul și al doilea paragraf vor avea următorul cuprins: Termenul-limită pentru transmiterea/depunerea la APIA a formularelor de tip M1 și M2 este până la data de 9 iunie 2023 inclusiv, fără aplicarea de penalități. Fermierii pot transmite modificări ale cererii de plată și după data de 9 iunie 2023, până cel târziu la data de 16 iunie 2023 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificările ar fi fost depuse până la termenul stabilit. Formularele M1 și M2 transmise după data de 16 iunie 2023 vor fi primite și înregistrate, dar sunt considerate inadmisibile, solicitările adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2023.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 12 mai 2023.Nr. 188.-----