ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 10 mai 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 11 mai 2023  Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,întrucât la acordarea sprijinului temporar aferent anului 2023 către categoriile de persoane vulnerabile, pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, au fost identificate situații neprevăzute care necesită o reglementare urgentă, respectiv cazurile în care unitățile administrativ-teritoriale, autoritățile publice locale, companiile publice sau private și alte entități publice sau private efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin redistribuirea cheltuielilor cu energia către terțe persoane sau cazurile în care beneficiarii de sprijin își schimbă domiciliul/reședința,în considerarea faptului că sprijinul acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie este suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, fapt ce necesită prelucrarea cu acuratețe a informațiilor existente în bazele de date, pentru asigurarea unor piste de audit adecvate,elementele menționate mai sus vizează interesul public, iar pentru a asigura îndeplinirea obiectivului asumat de evitare a riscului de deprivare materială severă, a riscului de sărăcire severă pentru persoanele vulnerabile vizate de actul normativ menționat anterior, precum și de evitare a angajării unor cheltuieli nejustificate din bugetul de stat și din fondurile europene alocate se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență prin modificarea și completarea în consecință a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilesc măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleți, brichete, combustibili lichizi sau solizi și orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor.....................................................(6) Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. i se încredințează cu titlu de exclusivitate prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare și condiționare a plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și de distribuire, prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărire, distribuire și colectare a declarațiilor pe propria răspundere, pentru procesarea informațiilor aferente anchetelor sociale și a înștiințărilor privind schimbarea domiciliului/ reședinței beneficiarilor de sprijin, precum și de efectuare de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.2. La articolul 2, literele d), f), g), i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) furnizor de energie - orice operator economic sau orice alte entități publice sau private care își desfășoară activitatea potrivit legii și livrează sau comercializează energie destinată populației, precum și autorități publice locale, companii publice sau private, asociații de proprietari/locatari, alte entități publice sau private care efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin refacturarea cheltuielilor sau prin redistribuirea cheltuielilor cu energia către beneficiarii de sprijin;..................................................f) certificat de validare a datoriei - certificat emis de furnizorii de energie care efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin redistribuirea cheltuielilor către beneficiarii de sprijin, prin care se certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin, rezultată din furnizarea de energie, și care servește ca document justificativ la efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal. Prin excepție, în cazul asociațiilor de proprietari/locatari, certificatul de validare a datoriei poate fi emis doar pentru consumul de energie termică sau electrică furnizată în sistem centralizat;g) dovada serviciului de mandat poștal - documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială și/sau, după caz, în format electronic pentru plățile efectuate la domiciliul beneficiarului de sprijin, la sediul subunităților poștale, precum și prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A., prin care beneficiarul sprijinului efectuează plățile prin serviciul de mandat poștal, respectiv prin care sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie;......................................................i) convenție pentru prestarea serviciului de mandat poștal - convenție încheiată între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, și Compania Națională «Poșta Română» - S.A., pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și de distribuire, prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărire, distribuire, preluare și prelucrare a declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, pentru procesarea informațiilor aferente anchetelor sociale, precum și efectuare de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;......................................................k) loc de consum - adresa de domiciliu sau de reședință a beneficiarului de sprijin pentru care se va asigura compensarea prețului la energie în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, menționată în actul de identitate, sau, după caz, adresa menționată în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1), care poate fi mandatul poștal sau decizia ori dispoziția de acordare a sprijinului la venitul minim garantat sau alocației pentru susținerea familiei;3. La articolul 2, după litera n) se introduc trei noi litere, lit. o)-q), cu următorul cuprins:o) energie - energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleți, brichete, combustibili lichizi sau solizi și orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor, în regim propriu sau în regim centralizat, precum și taxele, accizele și alte cheltuieli stabilite conform legii, aferente livrării de energie;p) emitenți ai certificatelor de validare a datoriilor - furnizorii de energie care efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin redistribuirea cheltuielilor către beneficiarii de sprijin și care prin emiterea certificatelor de validare a datoriilor certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin, rezultată din furnizarea de energie;q) lemn de foc - orice material lemnos, inclusiv lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, conform prevederilor art. 45 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte deșeuri de lemn care sunt destinate încălzirii locuințelor.4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:a) 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna februarie 2023;b) 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna septembrie 2023.5. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Documentele justificative prin care se face dovada datoriei curente și/sau restante față de furnizorii de energie trebuie să fie emise după data de 1 ianuarie 2023 și pentru consumuri de energie ulterioare datei de 1 februarie 2022.6. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Deținerea cardului de energie confirmă titularului calitatea de beneficiar al sprijinului pentru compensarea prețului la energie, respectiv pentru achitarea datoriilor curente și/sau restante la furnizorii de energie, nu are valoare nominală și nu poate face obiectul tranzacționării. Orice tentativă de tranzacționare atrage după sine anularea cardului de energie, precum și a dreptului de a deține sume în mandat poștal pentru a compensa prețul la energie, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.7. La articolul 7, alineatele (5^1), (5^3) și (5^4), litera c) a alineatului (7), litera c) a alineatului (8), precum și alineatele (12), (16), (19) și (23) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) pot încasa în numerar, la oficiile poștale, sumele plătite pentru procurarea de lemn de foc. În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;c) documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise începând cu luna august 2022 și până la data de 27 decembrie 2023, cum ar fi avizul de însoțire a mărfii, factura, bonuri fiscale, prin care fac dovada că au achiziționat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative și dovada achitării acestora către furnizorul de lemn de foc;d) în situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reședință decât cel/cea care este inscripționat/ inscripționată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea materialului lemnos la domiciliu sau reședință împreună cu declarația pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la adresa unde locuiește......................................................(5^3) La decontarea sumelor reprezentând contravaloarea lemnelor de foc potrivit dispozițiilor alin. (5^1) și (5^2), Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va exercita aceleași obligații precum cele prevăzute la alin. (8), inclusiv interogarea bazei de date de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC, prin intermediul unui serviciu web pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, în colaborare cu ONRC, pentru validarea furnizorului de lemn de foc sau, după caz, prin interogarea de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A. a Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.(5^4) Furnizorii de lemn de foc care, pentru decontare prin orice modalitate: numerar, transfer bancar, cec și alte instrumente de plată, utilizează sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie finanțat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate și a prețurilor practicate, fiind obligați să evidențieze distinct sumele care au fost achitate în numerar de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1).......................................................c) documentul/documentele justificativ/justificative prin care fac dovada datoriei curente și/sau restante față de furnizorul de energie;......................................................c) să verifice informațiile de pe documentele justificative prezentate de beneficiarul de sprijin pentru efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal și să le introducă în sistemul informatic pentru a fi transmise în vederea virării sumelor către furnizorul/furnizorii de energie;......................................................(12) Dovada serviciilor de mandat poștal este documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială și, după caz, în format electronic pentru plățile efectuate atât la domiciliul beneficiarului de sprijin, cât și la sediul subunităților poștale, prin care beneficiarul sprijinului efectuează plățile prin serviciul de mandat poștal prin intermediul salariatului poștal, respectiv sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie.......................................................(16) Eventualele sume rămase neutilizate aferente plăților prin serviciul de mandat poștal, precum și suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. în care MIPE virează sumele necesare plății sprijinului pentru compensarea prețului la energie și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se returnează unității de implementare din cadrul MIPE de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A., în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de utilizare prevăzut la art. 5 alin. (1) și se constituie venit la bugetul de stat......................................................(19) Sesizările depuse de beneficiarii de sprijin în cadrul serviciului telefonic dedicat vor fi analizate de personalul acestuia, iar sesizările care nu pot fi soluționate la nivelul Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. vor fi redirecționate, după caz, către MMSS, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DGEP, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, spre soluționare, în limita atribuțiilor și competențelor stabilite în prezenta ordonanță de urgență și a termenelor legale.......................................................(23) Compania Națională «Poșta Română» - S.A. are obligația de a trimite către emitenții certificatelor de validare a datoriilor modelul de certificat de validare a datoriilor și instrucțiuni privind modul de completare a acestuia. De asemenea, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. are obligația să transmită înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.8. La articolul 7, după alineatul (5^6) se introduce un nou alineat, alin. (5^7), cu următorul cuprins:(5^7) Furnizorii de lemn de foc care utilizează pentru decontare prin orice modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile pentru categoriile de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația ca la încheierea protocolului cu Compania Națională «Poșta Română» - S.A., așa după cum este acesta prevăzut la art. 10 alin. (1), să facă dovada că au dreptul să comercializeze material lemnos către populație.9. La articolul 7, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) Plățile pentru datoriile față de furnizorii de energie nu pot include penalități sau alte daune/interese pentru plata cu întârziere a cheltuielilor cu energia, aceste cheltuieli fiind în sarcina beneficiarului de sprijin.(6^2) Documentul/Documentele justificativ/justificative prin care se face dovada datoriei curente și/sau restante față de furnizorul de energie trebuie să fie emis(e) exclusiv pentru persoane fizice.10. La articolul 7, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (13^1), cu următorul cuprins:(13^1) În cazul plăților prin mandat poștal efectuate prin dispozitive portabile, denumite în continuare PDA, dovada serviciilor de mandat poștal trebuie să conțină:a) datele de identificare ale emitentului, Compania Națională «Poșta Română» - S.A.;b) numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului de sprijin;c) valoarea plăților care fac obiectul sumelor plătite prin servicii de mandat poștal;d) denumirea și codul fiscal ale furnizorului de energie;e) datele de identificare ale documentelor justificative care au stat la baza efectuării de plăți prin servicii de mandat poștal și valoarea acestora;f) semnătura salariatului poștal;g) semnătura de primire a beneficiarului de sprijin;h) soldul contului disponibil aferent cardului energetic.11. După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Beneficiarii de sprijin, posesori ai unui card de energie, au obligația de a înștiința Compania Națională «Poșta Română» - S.A. despre schimbarea domiciliului/reședinței acestora.(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută de către beneficiarul de sprijin prin prezentarea la sediul subunităților poștale, direct la salariatul poștal, sau prin intermediul serviciului telefonic pus la dispoziție de Compania Națională «Poșta Română» - S.A., prevăzut la art. 7 alin. (18).(3) Ca urmare a schimbării domiciliului/reședinței, se reia procedura de validare a eligibilității beneficiarului de sprijin, raportat la noul loc de consum, conform art. 24 și 25, și se procedează după cum urmează:a) dacă se constată că beneficiarul de sprijin este eligibil la noul loc de consum, iar pentru noul loc de consum nu a mai fost emis un card de energie, se anulează cardul emis pentru vechiul loc de consum, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimbă domiciliul/reședința, și se emite un nou card de energie pentru noul loc de consum al beneficiarului de sprijin, cu preluarea soldului disponibil, dacă este cazul;b) dacă se constată că beneficiarul de sprijin este eligibil la noul loc de consum, iar pentru noul loc de consum a fost emis deja un card de energie, se anulează cardul de energie de la vechiul loc de consum, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimbă domiciliul/reședința, se anulează și cardul de energie deja existent pentru noul loc de consum și se emite un nou card de energie pentru noul loc de consum, cu includerea beneficiarului care și-a schimbat domiciliul/reședința și cu preluarea soldului disponibil de la noul loc de consum;c) dacă se constată că beneficiarul de sprijin nu este eligibil la noul loc de consum, cardul de energie de la vechiul loc de consum se anulează, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimbă domiciliul/reședința, cu decontarea sumelor utilizate până la schimbarea domiciliului/ reședinței.(4) În cazul în care cardul de energie emis pentru vechiul loc de consum a fost emis pentru mai mulți beneficiari, iar aceștia sunt în continuare beneficiari de sprijin conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se păstrează valabilitatea cardului de energie în cauză, dar acesta nu mai poate fi folosit de către beneficiarul de sprijin care își schimbă domiciliul/ reședința, fiind operată această interdicție în aplicația informatică prevăzută la art. 24 și preluată, ulterior, în listele prevăzute la art. 25.12. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Emitenții certificatelor de validare a datoriilor curente și/sau restante pentru consumul de energie eliberează, la solicitarea beneficiarilor de sprijin, certificatele de validare a datoriilor și au obligația de a solicita beneficiarului de sprijin acordul acestuia privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu legislația națională aplicabilă domeniului protecției datelor.(2) În baza certificatelor de validare a datoriilor eliberate și înregistrate de emitenți se pot efectua plăți prin serviciul de mandat poștal dacă acestea sunt însoțite de cardul de energie, precum și de documentele prevăzute la art. 7 alin. (7).(3) Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;b) suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie;c) datele de identificare ale emitentului certificatului de validare a datoriilor și contul bancar al acestuia;d) perioada de consum;e) datele de identificare ale furnizorului de energie către emitentul certificatului de validare a datoriilor.(4) Modelul de certificat de validare a datoriei se stabilește prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la emitent, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Națională «Poșta Română» - S.A., ca anexă la documentele care stau la baza plății prin serviciul de mandat poștal.(6) Certificatul de validare a datoriilor se emite doar pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidențele emitentului, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță.(7) Certificatul de validare a datoriilor nu se poate emite de două ori pentru aceeași perioadă de consum și nu pot fi efectuate mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum.(8) Sumele plătite necuvenit din culpa beneficiarilor de sprijin se recuperează de la aceștia și sunt asimilate creanțelor fiscale pentru care se emit titluri de creanță de către ANAF în baza sesizărilor primite din partea MIPE, prin unitatea de implementare. Titlurile de creanță fiscală emise urmează regimul procedurilor de executare silită.(9) Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare și/sau efectuarea de plăți în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor față de furnizorii de energie atrag răspunderea civilă și penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.(10) Emitenții certificatelor de validare a datoriilor primesc sumele transmise prin mandat poștal de la Compania Națională «Poșta Română» - S.A., operează încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin, iar ulterior virează sumele la furnizorii de energie, la termenele prevăzute în propriile lor contracte de furnizare, conform procedurilor proprii, fără a fi obligatoriu ca plata către furnizorii de energie să fie efectuată pentru fiecare beneficiar și pentru fiecare încasare primită în numele acestuia.(11) Contul bancar înscris în cadrul certificatelor de validare a datoriilor va fi verificat de către instituțiile bancare odată cu efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal.(12) În cazul în care în urma verificărilor efectuate prevăzute la alin. (11) se constată că titularul contului bancar nu este entitatea emitentă a certificatului de validare a datoriilor, instituțiile bancare au obligația de a informa Compania Națională «Poșta Română» - S.A. și de a nu derula tranzacțiile financiare respective.(13) Emitenții certificatelor de validare a datoriilor vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.(14) Emitenții certificatelor de validare a datoriilor au obligația de a completa certificatele de validare a datoriei în conformitate cu instrucțiunile primite în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (23).13. La articolul 9, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pe baza plăților prin serviciul de mandat poștal, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. virează sumele necesare în conturile bancare ale furnizorilor de energie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data plăților prin serviciul de mandat poștal.....................................................(3) Utilizarea sumelor care provin din plăți aferente unor sume prin servicii de mandat poștal de către furnizorii de servicii are loc conform prevederilor legale pentru finanțarea activității curente și de investiții, cu excepția emitenților certificatelor de validare a datoriilor, care au obligația virării acestor sume în conturile furnizorilor de energie, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (10).14. La articolul 10, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Furnizorii de energie vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie și pentru evidențierea eventualelor sume restituite de către furnizorii de energie Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A., pentru cazurile prevăzute la alin. (5).(2) Furnizorii de energie care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie finanțat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate și a prețurilor practicate, fiind obligați să evidențieze distinct sumele primite prin serviciul de mandat poștal.......................................................(4) Furnizorii de energie care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie finanțat din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de audit/ organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris.15. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Furnizorii de energie care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie finanțat din fonduri externe nerambursabile au obligația de a restitui către Compania Națională «Poșta Română» - S.A. sumele primite prin serviciul de mandat poștal, în următoarele cazuri:a) sumele care reprezintă penalități sau alte daune/interese aferente cheltuielilor cu energia;b) sumele suplimentare primite din cauza erorilor materiale intervenite la efectuarea plăților prin mandat poștal, în cazul în care aceste sume nu pot fi compensate din valoarea facturilor emise ulterior deoarece beneficiarii de sprijin nu solicită plata acestora prin mandat poștal.(6) În cazul în care furnizorii de energie primesc sume suplimentare din cauza erorilor materiale intervenite la efectuarea plăților prin mandat poștal, aceste sume se compensează din valoarea facturilor emise ulterior, în cazul în care beneficiarii de sprijin solicită plata acestora prin mandat poștal.16. La articolul 11, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) valoarea nominală a cardurilor de energie utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal, cont din care Compania Națională «Poșta Română» - S.A. virează, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, sumele aferente mandatelor poștale emise pentru beneficiarii de sprijin în conturile furnizorilor de energie;17. La articolul 11, după litera d) se introduc patru noi litere, lit. e)-h), cu următorul cuprins:e) valoarea serviciilor de procesare a informațiilor aferente anchetelor sociale prevăzute la art. 25 alin. (17).f) valoarea cheltuielilor cu comisioanele bancare aferente plăților efectuate de Compania Națională «Poșta Română» - S.A. către furnizorii de energie;g) valoarea cheltuielilor cu comisioanele bancare aferente operațiunilor cu numerar efectuate de Compania Națională «Poșta Română» - S.A., în condițiile aplicării prevederilor art. 7 alin. (5^1) și (5^2);h) valoarea serviciilor de procesare a înștiințărilor privind schimbarea domiciliului/reședinței beneficiarilor de sprijin, prevăzute la art. 7^1 alin. (1).18. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Naționale de Pensii Publice listele asumate cu beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) aflați în evidența acestora, întocmite în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (24), în vederea centralizării și transmiterii de către Casa Națională de Pensii Publice a listei finale la MMSS, cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea situației către STS.19. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cazul în care beneficiarul sprijinului pentru persoane vulnerabile nu se mai încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1), unitatea de implementare din cadrul MIPE, în baza informărilor de la MMSS, are obligația de a anunța Compania Națională «Poșta Română» - S.A. în termen de 5 zile lucrătoare de la certificarea situației înregistrate, în vederea sistării utilizării sprijinului material primit prin intermediul cardului de energie.(2) În cazul în care pe durata valabilității cardului de energie se constată, din motive de indisponibilitate sau acuratețe a informațiilor la momentul efectuării interogărilor bazelor de date, că la momentul acordării sprijinului beneficiarul nu era eligibil pentru primirea sprijinului, cardul de energie se anulează și sumele cheltuite aferente cardului de energie se suportă din bugetul de stat.20. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) MIPE încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, o convenție cu Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuirea prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea și prelucrarea declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, pentru procesarea informațiilor aferente anchetelor sociale și a înștiințărilor privind schimbarea domiciliului/ reședinței beneficiarilor de sprijin, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modelul de card de energie, modelul de certificat pentru validarea datoriei față de furnizorii de energie, precum și modelul de înștiințare privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.21. La articolul 15, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) Tariful aferent serviciului de procesare a informațiilor aferente anchetelor sociale prevăzute la art. 25 alin. (17) este de 2,85 lei/anchetă socială procesată.(10) Tariful aferent serviciului de procesare a înștiințărilor privind schimbarea domiciliului/reședinței beneficiarilor de sprijin, prevăzute la art. 7^1 alin. (1), este de 2,85 lei/înștiințare procesată.22. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea prețurilor la energie destinat categoriilor de persoane vulnerabile poate avea ca sursă de finanțare fonduri externe nerambursabile prin bugetul MIPE, prin Programul RePower EU, în limita sumelor care pot fi alocate cu această destinație la nivelul programului.23. La articolul 19 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) tariful aferent serviciului de mandat poștal emis pe baza cardului de energie pentru virarea sumelor către destinatari, respectiv către furnizorii de energie;24. La articolul 19 alineatul (2), după litera c) se introduc patru noi litere, lit. d)-g), cu următorul cuprins: d) valoarea serviciilor de procesare a informațiilor aferente anchetelor sociale prevăzute la art. 25 alin. (17);e) valoarea cheltuielilor cu comisioanele bancare aferente plăților efectuate de Compania Națională «Poșta Română» - S.A. către furnizorii de energie;f) valoarea cheltuielilor cu comisioanele bancare aferente operațiunilor cu numerar efectuate de Compania Națională «Poșta Română» - S.A., în condițiile aplicării prevederilor art. 7 alin. (5^1) și (5^2);g) valoarea serviciilor de procesare a înștiințărilor privind schimbarea domiciliului/reședinței beneficiarilor de sprijin, prevăzute la art. 7^1 alin. (1).25. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Convenția încheiată între MIPE și Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pentru emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuirea prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea și prelucrarea declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, pentru procesarea informațiilor aferente anchetelor sociale și a înștiințărilor privind schimbarea domiciliului/ reședinței beneficiarilor de sprijin, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin constituie document justificativ în baza căruia se angajează, lichidează, ordonanțează și se efectuează plata, potrivit normelor legale în vigoare.26. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Pentru derularea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în vederea acordării sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea prețului la energie cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va asigura sistemul informatic necesar gestionării programului, dotările și echipamentele necesare, precum și alte cheltuieli necesare, în condițiile art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sistemul informatic prevăzut la alin. (1) permite interogarea soldului disponibil pentru fiecare card de energie, în timp real, inclusiv posibilitatea afișării soldului disponibil pe echipamentele PDA utilizate de lucrătorii poștali.(3) Prin intermediul aplicației informatice prevăzute la alin. (1), Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pune la dispoziția MIPE, în timp real, toate operațiunile efectuate cu fiecare card de energie, declarația pe propria răspundere, ancheta socială, înștiințarea de neeligibilitate, plata prin mandat poștal, în urma interogării bazelor de date la nivel de beneficiar de sprijin, pe bază de CNP.27. La articolul 25, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) După verificările efectuate conform alin. (4), pentru potențialii beneficiari care îndeplinesc condițiile individuale de venit, după cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), STS interoghează prin intermediul aplicației informatice prevăzute la alin. (1) datele disponibile la DGEP, în vederea obținerii listei persoanelor care au domiciliul sau, după caz, reședința comună aferentă unui loc de consum. Rezultatele returnate în urma interogării conțin informații privind validitatea CNP și, după caz, CNP-ul actual, numele și prenumele, date privind statutul de persoană decedată, date privind statutul de persoană fără domiciliu în România, precum și CNP-ul cetățenilor români care au domiciliul sau, după caz, reședința stabilit/ă la adresa de domiciliu a persoanei interogate.28. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul în care o persoană are o mențiune valabilă privind stabilirea reședinței, rezultatele returnate în urma interogării conțin următoarele informații: validitatea CNP și, după caz, CNP-ul actual, numele și prenumele, date privind statutul de persoană decedată, date privind statutul de persoană fără domiciliu în România, adresa de reședință, precum și CNP-ul cetățenilor români care au domiciliul sau, după caz, reședința stabilit/ă la adresa de reședință a persoanei interogate.29. La articolul 25, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins:(22) Lista prevăzută la alin. (11) este pusă la dispoziție de STS către MMSS prin intermediul aplicației informatice prevăzute la alin. (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listei menționate la alin. (2) sau de la data interogării sistemului informatic prevăzut la art. 24, pentru situațiile reglementate la alin. (17) și (21), și stă la baza identificării de către MMSS, prin entitățile din subordine sau coordonare, a calității de beneficiar eligibil pentru primirea sprijinului și a emiterii cardurilor de energie.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 10 mai 2023.Nr. 32.-----