PROTOCOL ADIŢIONAL din 12 ianuarie 1998la Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicatiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 28 februarie 2001    Notă *) Traducere.Statele membre ale Consiliului Europei, alte state şi Comunitatea Europeană, semnatare ale prezentului protocol adiţional la Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicatiile biologiei şi medicinei,luând act de evenimentele ştiinţifice intervenite în materie de clonare a mamiferelor, în special prin diviziune embrionara şi prin transfer de nucleu,constiente de progresele pe care anumite tehnici le pot aduce în sine cunoaşterii ştiinţifice, precum şi aplicatiilor lor medicale,luând în considerare ca clonarea ar putea deveni o posibilitate tehnica,luând nota ca diviziunea embrionara se poate produce natural şi poate conduce uneori la naşterea de gemeni identici din punct de vedere genetic,luând în considerare totuşi ca instrumentalizarea fiinţei umane prin crearea deliberata de fiinţe umane identice din punct de vedere genetic este contrară demnităţii omului şi constituie o utilizare improprie a biologiei şi medicinei,luând totodată în considerare marile dificultăţi de ordin medical, psihologic şi social pe care o atare practica biomedicala, utilizata deliberat, le-ar putea implica pentru toate persoanele în cauza,luând în considerare obiectul Convenţiei privind drepturile omului şi biomedicina şi, în special, principiul enuntat la art. 1, menit sa protejeze fiinta umană în demnitatea şi identitatea sa,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 11. Este interzisă orice intervenţie având drept scop crearea unei fiinţe umane genetic identice unei alte fiinţe umane vii sau moarte.2. În sensul prezentului articol, prin expresia fiinta umană genetic identică unei alte fiinţe umane se înţelege o fiinta umană care are în comun cu o alta fiinta umană ansamblul genelor nucleare.  +  Articolul 2Nici o derogare nu este autorizata de la dispoziţiile prezentului protocol în baza art. 26 paragraful 1 din convenţie.  +  Articolul 3Părţile considera art. 1 şi 2 din prezentul protocol drept articole adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei se aplică în consecinţa.  +  Articolul 4Prezentul protocol este deschis spre semnare de către semnatarii convenţiei. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fără sa fi ratificat, acceptat sau aprobat convenţia anterior sau simultan. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 51. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, printre care cel puţin 4 state membre ale Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul de a fi legate prin protocol conform dispoziţiilor art. 4.2. Pentru orice semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin protocol acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 61. După intrarea în vigoare a prezentului protocol orice stat care a aderat la convenţie va putea adera şi la prezentul protocol.2. Aderarea se va efectua prin depunerea la secretarul general al Consiliului Europei a unui instrument de aderare care va începe sa producă efecte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii sale.  +  Articolul 71. Orice parte poate, în orice moment, sa denunţe prezentul protocol, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.2. Denunţarea va începe sa producă efecte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 8Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, Comunităţii Europene, oricărui semnatar, oricărei părţi şi oricărui alt stat care a fost invitat sa adere la convenţie: a) orice semnatura; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentului protocol conform art. 5 şi 6; d) orice alt act, notificare sau comunicare care are legătură cu prezentul protocol.Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul protocol.Întocmit la Paris la 12 ianuarie 1998, în limbile engleza şi franceza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii conforme cu originalul fiecărui stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea convenţiei, oricărui stat invitat sa adere la convenţie şi Comunităţii Europene.-------------