ORDIN nr. 6 din 20 aprilie 2023privind modificarea și completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 9 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 22 alin. (1) și ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 41 alin. (1) și ale art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și ale art. 39 și 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 și 383 bis din 13 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 și 96 bis din 10 februarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIAnexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 și 540 bis din 20 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică după cum urmează:1. prevederile art. I se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exercițiului financiar al anului 2022;2. prevederile art. II se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, cu excepția prevederilor pct. 2 lit. a) din anexa nr. 2, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;3. prevederile art. III se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, cu excepția prevederilor pct. 6, 7 și 10 din anexa nr. 3 la prezentul ordin, care se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 20 aprilie 2023.Nr. 6.  +  Anexa nr. 1
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile
  anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice,
  aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2/2020
  1. La capitolul II „Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale și formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituțiilor de credit“, la punctul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Formatul*) formularului aferent codului 20 - Contul de profit sau pierdere este următorul:*) Formularul este reprodus în facsimil.2. La capitolul II „Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale și formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituțiilor de credit“, punctul 3 alineatul (5), după formatul formularului de raportare anuală cod 30 - „Date informative la data de 31 decembrie ........“, referirile la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012, se înlocuiesc cu referiri la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2.152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.3. La capitolul II „Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale și formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituțiilor de credit“, la punctul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Formatul*) formularelor aferente codului 40 - Situația imobilizărilor necorporale și corporale este următorul:4. La capitolul III „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“, punctul 2, corespondența cu planul de conturi a formularului „Contul de profit sau pierdere (cod 20)“ se completează cu corespondența aferentă unor noi poziții, cu următorul cuprins:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  3811 și 26342
  3821 și 263421
  3831 și 263423
  5851 și 2701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 741 + 742 + 744 + 746 + 747 + 748 + 749 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 781
  6231 și 2ex. 693
  6261 și 2– ex. 793
  6631 și 2ex. 693
  6661 și 2– ex. 793
  5. La capitolul III „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“, punctul 2, corespondența cu planul de conturi a pozițiilor 620 și 660 din formularul „Contul de profit sau pierdere (cod 20)“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  6201 și 2ex. 691 + ex. 692 + ex. 693 – ex. 791 – ex. 793
  6601 și 2ex. 691 + ex. 692 + ex. 693 – ex. 791 – ex. 793
  *) Formularul este reprodus în facsimil.
   +  Anexa nr. 2
  MODIFICĂRI
  ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare
  Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010
  1. La capitolul II „Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale (individuale) ale instituțiilor de credit“, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins:23^1. Instituțiile vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor situațiile financiare anuale, în termenele prevăzute de prezentele reglementări. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale, instituțiile folosesc programul de asistență pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau care poate fi descărcat de pe serverul web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.2. La capitolul VII, punctul 210 se modifică după cum urmează:a) Denumirea planșei de conturi „Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Planul de conturi pentru instituțiile care aplică IFRS“.b) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 63 - Cheltuieli cu stocurile, lucrările și serviciile executate de terți, denumirea contului 6342 „Cheltuieli privind energia și apa“ se modifică și va avea următorul cuprins: „6342 Cheltuieli privind utilitățile“.c) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 63 - Cheltuieli cu stocurile, lucrările și serviciile executate de terți, la contul 6342 „Cheltuielile privind utilitățile“ se introduc patru noi conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:A 63421 - Cheltuieli privind consumul de energieA 63422 - Cheltuieli privind consumul de apăA 63423 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturaleA 63424 - Cheltuieli privind alte utilități.d) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, după cum urmează:A 693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profite) La clasa 7 „Venituri“, denumirea grupei 79 „Venituri din impozitul pe profit amânat“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Venituri din impozitul pe profit“.f) La clasa 7 „Venituri“, grupa 79 - Venituri din impozitul pe profit, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, după cum urmează:P 793 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit3. La capitolul VII, punctul 212 se modifică după cum urmează:a) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 63 - Cheltuieli cu stocurile, lucrările și serviciile executate de terți, denumirea contului 6342 „Cheltuieli privind energia și apa“ se modifică după cum urmează: „6342 «Cheltuieli privind utilitățile»“ și va avea următorul cuprins:6342 - cheltuieli privind consumul de energie, apă, gaze naturale și alte utilități.b) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 63 - Cheltuieli cu stocurile, lucrările și serviciile executate de terți, la contul 6342 „Cheltuieli privind utilitățile“ se introduc patru noi conturi sintetice de gradul III:63421 - Cheltuieli privind consumul de energie63422 - Cheltuieli privind consumul de apă63423 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale63424 - Cheltuieli privind alte utilități.c) La Clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următorul cuprins:693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit693 - cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal.d) La clasa 7 „Venituri“, denumirea grupei 79 „Venituri din impozitul pe profit amânat“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Grupa 79 „Venituri din impozitul pe profit“.e) La clasa 7 „Venituri“, grupa 79 - Venituri din impozitul pe profit, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, cu următorul cuprins:793 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit793 - venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal.
   +  Anexa nr. 3
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015
  1. La capitolul V „Aprobarea, semnarea, depunerea și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate“, după punctul 240 se introduce un nou punct, punctul 240^1, cu următorul cuprins:240^1. Entitățile vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor situațiile financiare anuale, în formatul și în termenele prevăzute de prezentele reglementări, însoțite de formularul «Date informative» și formularul «Situația activelor imobilizate», în formatul stabilit de Banca Națională a României. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.2. La capitolul VIII „Planul de conturi“, punctul 410 se modifică după cum urmează:a) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 63 - Cheltuieli cu materialele, lucrările și serviciile executate de terți, denumirea contului 6342 „Cheltuieli privind energia și apa“ se modifică și va avea următorul cuprins: 6342 „Cheltuieli privind utilitățile“.b) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 63 - Cheltuieli cu materialele, lucrările și serviciile executate de terți, la contul 6342 „Cheltuieli privind utilitățile“ se introduc patru noi conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:A 63421 - Cheltuieli privind consumul de energieA 63422 - Cheltuieli privind consumul de apăA 63423 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturaleA 63424 - Cheltuieli privind alte utilități.c) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, după cum urmează:A 693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.d) La clasa 7 „Venituri“, după grupa 78 - Venituri din operațiuni între instituții și instituțiile de credit se introduce o nouă grupă, grupa 79 „Venituri din impozitul pe profit“, după cum urmează:Grupa 79 - Venituri din impozitul pe profitP 793 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.3. La capitolul VIII „Planul de conturi“, punctul 412 se modifică după cum urmează:a) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 63 - Cheltuieli cu materialele, lucrările și serviciile executate de terți, denumirea contului „6342 Cheltuieli privind energia și apa“ se modifică după cum urmează: „6342 Cheltuieli privind utilitățile“ și va avea următorul cuprins:6342 - cheltuieli privind consumul de energie, apă, gaze naturale și alte utilități.b) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 63 - Cheltuieli cu materialele, lucrările și serviciile executate de terți, contul 6342 „Cheltuieli privind utilitățile“, se introduc patru conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:63421 - Cheltuieli privind consumul de energie63422 - Cheltuieli privind consumul de apă63423 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale63424 - Cheltuieli privind alte utilități.c) La clasa 6 „Cheltuieli“, grupa 69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, cu următorul cuprins:693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit693 - cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal.d) La clasa 7 „Venituri“, după grupa 78 - Venituri din operațiuni între instituții și instituțiile de credit se introduce o nouă grupă, grupa 79 - „Venituri din impozitul pe profit“, după cum urmează:Grupa 79 - Venituri din impozitul pe profit793 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit793 - venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal.4. La capitolul IX „Formatul bilanțului, contului de profit și pierdere și exemple de prezentare a situației fluxurilor de trezorerie, situației modificărilor capitalurilor proprii și a notelor explicative, aplicabile instituțiilor“, formatul*) contului de profit și pierdere se modifică și va avea următorul cuprins:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 31 decembrie ..........
  - lei -
  5. La capitolul X „Formatul bilanțului și contului de profit și pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar“, formatul*) contului de profit și pierdere, aplicabil pentru exercițiul financiar al anului 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 31 decembrie ..........
  - lei -
  6. La capitolul X „Formatul bilanțului, contului de profit și pierdere și exemple de prezentare a situației fluxurilor de trezorerie, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare“, formatul*) contului de profit și pierdere, aplicabil începând cu exercițiul financiar al anului 2023, se modifică și va avea următorul cuprins:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 31 decembrie ..........
  - lei -
  7. La Capitolul X^1 „Formatul bilanțului și contului de profit și pierdere, aplicabile schemelor de garantare a depozitelor“, formatul*) contului de profit și pierdere se modifică și va avea următorul cuprins:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 31 decembrie .........
  - lei -
  8. Capitolul XI „Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere aplicabile instituțiilor“ se modifică și se completează după cum urmează:a) Exemplele de corespondență a planului de conturi cu formatul contului de profit și pierdere se completează cu corespondența aferentă unor noi poziții, cu următorul cuprins:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  088 - Cheltuieli privind utilitățile6342
  088a - Cheltuieli privind consumul de energie63421
  088b - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale63423
  223 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit693
  226 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit793
  b) Corelațiile în cadrul modelului de cont de profit și pierdere se modifică și vor avea următorul cuprins:CORELAȚII ÎN CADRUL MODELULUI DE CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE030 = 033 + 035 + 037080 = 083 + 087153 = 010 – 020 + 030 + 040 – 050 ± 060 + 070 – 080 – 090 – 100 – 110 + 120 – 130 + 140, dacă (010 – 020 + 030 + 040 – 050 ± 060 + 070 – 080 – 090 – 100 – 110 + 120 – 130 + 140) ≥ 0156 = – (010 – 020 + 030 + 040 – 050 ± 060 + 070 – 080 – 090 – 100 – 110 + 120 – 130 + 140), dacă (010 – 020 + 030 + 040 – 050 ± 060 + 070 – 080 – 090 – 100 – 110 + 120 – 130 + 140) < 0183 = 160 – 170, dacă (160 – 170) ≥ 0186 = (160 – 170), dacă (160 – 170) < 0213 = 190 – 200, dacă (190 – 200) ≥ 0216 = (190 – 200), dacă (190 – 200) < 0243 = 213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230, dacă (213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230) ≥ 0246 = – (213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230), dacă (213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230) < 0243 – 246 = 213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230
  9. La capitolul XII „Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere, aplicabile Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare“, exemplele de corespondență a planului de conturi cu formatul contului de profit și pierdere se completează cu corespondența aferentă unor noi poziții, cu următorul cuprins:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  078 - Cheltuieli privind utilitățile6342
  078a - Cheltuieli privind consumul de energie63421
  078b - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale63423
  10. La capitolul XII^1 „Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere, aplicabile schemelor de garantare a depozitelor“, exemplele de corespondență a planului de conturi cu formatul contului de profit și pierdere se completează cu corespondența aferentă unor noi poziții, cu următorul cuprins:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  078 - Cheltuieli privind utilitățile 6342
  078a - Cheltuieli privind consumul de energie 63421
  078b - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 63423
  -----