LEGE nr. 23 din 17 decembrie 1971PRIVIND APĂRAREA SECRETULUI DE STAT ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 17 decembrie 1971     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Apărarea secretului de stat este o îndatorire patriotica, o obligaţie de onoare a tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România - muncitori, ţărani, intelectuali şi alte categorii de oameni ai muncii - prin care aceştia îşi aduc contribuţia la apărarea cuceririlor revoluţionare ale poporului român, a independentei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului nostru.  +  Articolul 2Constituie secrete de stat, potrivit prevederilor Codului penal, informaţiile, date şi documentele care prezintă în mod vadit acest caracter, precum şi cele declarate sau calificate astfel prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Transmiterea sau divulgarea informaţiilor, datelor şi documentelor ce constituie secrete de stat, pierderea, deţinerea în afară îndatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea ori sustragerea documentelor cu un astfel de caracter, neglijenţa care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane să între în posesia unor informaţii, date sau documente de natura sa pună în pericol interesele economice, tehnico-ştiinţifice, militare sau politice ale statului, precum şi orice alte încălcări ale normelor privind apărarea secretului de stat, constituie fapte deosebit de grave şi sînt pedepsite de legea penală.Conducătorii şi salariaţii organizaţiilor socialiste, precum şi orice alte persoane care iau cunoştinţa despre săvîrşirea unei fapte privind pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor ce constituie secrete de stat sau despre transmiterea ori divulgarea unor informaţii sau date avînd un astfel de caracter au obligaţia sa sesizeze îndată şefii ierarhici, precum şi organele Consiliului Securităţii Statului.  +  Articolul 3În funcţie de importanţa lor, informaţiile, datele şi documentele ce constituie secrete de stat se clasifica astfel: strict secrete de importanţa deosebită, strict secrete şi secrete.Informaţiile, datele şi documentele care se încadrează în una din categoriile prevăzute la alineatul precedent se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Informaţiile, datele sau documentele care, potrivit prezentei legi, nu constituie secrete de stat, dar nu sînt destinate publicităţii, sînt secrete de serviciu şi nu pot fi divulgate.  +  Articolul 5Publicarea sau difuzarea prin presa, radio, televiziune sau prin orice alte mijloace a datelor referitoare la planurile de producţie, investiţii, forte de muncă şi mijloace de producţie, precum şi a datelor referitoare la capacitatile de producţie în funcţiune sau perspectiva, altele decît cele cuprinse în statisticile oficiale, se face, de regula, în procente, iar atunci cînd este necesar, şi în cifre absolute cu aprobarea scrisă a conducătorilor organelor centrale sau a preşedinţilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, inclusiv pentru organizaţiile socialiste subordonate acestora.Se interzice scoaterea, difuzarea sau publicarea în străinătate a lucrărilor sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului român.  +  Capitolul 2  +  Articolul 6Răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare a secretului de stat o au miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale, preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducătorii organizaţiilor economice, întreprinderilor şi instituţiilor, precum şi şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România.Conducătorii organizaţiilor socialiste vor asigura un control permanent asupra păstrării şi manipulării documentelor ce constituie secrete de stat, pentru prevenirea şi descoperirea oricăror pierderi, alterări, distrugeri, sustrageri ori transmiteri sau divulgari ale acestora.Semestrial, organele de conducere prevăzute la alineatul 1 vor analiza modul cum se asigura păstrarea secretului de stat, atît la organul central, cît şi în întreprinderile, organizaţiile economice şi instituţiile subordonate şi vor lua măsuri pentru aplicarea riguroasă a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 7Conducătorii organizaţiilor socialiste sînt obligaţi sa ţină evidenta persoanelor care au primit aprobare sa lucreze cu informaţii, date sau documente secrete de stat ori în sectoare unde se executa lucrări cu un asemenea caracter. Evidenta lor se va tine şi după desfacerea contractului de muncă, timp de 3 ani.  +  Articolul 8Conducătorii organizaţiilor socialiste sînt obligaţi sa menţioneze, după caz, în adresa de solicitare a vizei sau pe cererea salariatului care urmează sa plece în străinătate în interes de serviciu ori personal, dacă acesta lucrează sau a lucrat cu informaţii, date şi documente secrete de stat, dacă lucrează la invenţii sau inovaţii cu caracter deosebit, exprimindu-şi totodată părerea asupra garanţiilor moral-politice pe care le prezintă.Persoana care a lucrat cu documente strict secrete de importanţa deosebită nu poate pleca definitiv din ţara decît după cel puţin 3 ani de la data cînd a încetat sa mai lucreze cu astfel de documente.  +  Articolul 9În vederea apărării secretului de stat, Consiliul Securităţii Statului are următoarele obligaţii: a) controlează periodic la ministere, celelalte organe centrale sau alte organizaţii socialiste, modul de aplicare a dispoziţiilor legale privind apărarea secretului de stat, stabilind măsuri obligatorii pentru înlăturarea deficienţelor constatate; b) stabileşte împreună cu conducătorii organizaţiilor socialiste, obiectivele şi locurile în care este interzisă fotografierea, filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice; c) sprijină organizaţiile socialiste în vederea organizării activităţii privind evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete de stat şi asigura instruirea necesară pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi.Preşedintele Consiliului Securităţii Statului va informa periodic Consiliul de Stat şi Consiliul de Miniştri asupra modului de aplicare a dispoziţiilor legale privind apărarea secretului de stat.  +  Articolul 10Persoana căreia îi sînt încredinţate date sau documente ce constituie secrete de stat este direct răspunzătoare pentru asigurarea securităţii acestora.  +  Articolul 11Este interzis ca salariatul care are acces la informaţii, date sau documente ce constituie secrete de stat, precum şi persoana care, prin natura serviciului sau profesiei, afla asemenea date, sa divulge sub orice formă conţinutul acestora, atît faţă de cetăţenii români, cît şi faţă de cei străini. Interdicţia este obligatorie şi după încetarea raporturilor de muncă în cadrul cărora persoana respectiva a luat cunoştinţa despre informaţii, date, documente ce constituie secrete de stat.  +  Articolul 12Persoana care nu lucreza cu informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat dar care afla de conţinutul acestora sau intră în posesia lor, este obligată sa anunţe ori, după caz, să le predea de îndată organelor Consiliului Securităţii Statului.  +  Articolul 13Salariatul care deţine informaţii, date ori documente ce constituie secrete de stat sau desfăşoară activitate în locuri unde se executa lucrări cu un astfel de caracter nu poate stabili relaţii de serviciu cu organizaţiile internaţionale, reprezentantele şi organizaţiile străine, fără aprobarea prealabilă a conducătorului organizaţiei socialiste din care face parte.Stabilirea relaţiilor în interes de serviciu cu străinii care nu au domiciliu în Republica Socialistă România, de către persoana prevăzută la alineatul precedent, se poate face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului organizaţiei socialiste din care aceasta face parte. În cazul în care cererea de aprobare prealabilă nu a fost posibila, salariatul va informa în termen de 24 ore pe conducătorul organizaţiei socialiste, despre relaţiile stabilite.Se interzice ca salariatul care deţine informaţii, date ori documente ce constituie secrete de stat sa stabilească relaţii personale cu străinii care nu au domiciliu în Republica Socialistă România, dacă acestea afectează interesele statului român.  +  Articolul 14Se interzice cetăţenilor români de a avea orice fel de legătură cu posturile de radio şi televiziune ori cu organele de presa din străinătate, care, prin acţiunile lor, desfăşoară o activitate de defaimare sau contrară intereselor statului român.  +  Articolul 15Acordarea de interviuri organelor de presa, agentiilor de presa ori posturilor de radio sau televiziune străine de către cetăţenii români, în ţara sau pe timpul cît se afla în străinătate în interes de serviciu sau personal, pentru probleme ce privesc interese politice, social-economice, de apărare şi tehnico-ştiinţifice ale statului român, se va face numai cu aprobarea conducătorului organului central în subordinea căruia se afla organizaţia din care face parte cel în cauza sau, după caz, a preşedintelui comitetului executiv al consiliului popular judeţean ori al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 16Conducătorii organizaţiilor socialiste vor lua toate măsurile ce se impun pentru educarea salariaţilor în spiritul păstrării secretului de stat, al vigilentei, cinstei şi demnităţii în relaţiile cu străinii.Radioul, televiziunea, presa centrala şi locală, revistele şi publicaţiile periodice vor acorda o atenţie deosebită dezvoltării la toţi cetăţenii a simtului răspunderii pentru păstrarea cu stictete a secretului de stat, precum şi pentru sporirea vigilentei şi combativitatii împotriva tuturor celor care prin palavrageala, laudarosenie sau neglijenţa aduc prejudicii securităţii statului român.Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, împreună cu uniunile de creaţie vor stimula realizarea şi publicarea unor lucrări menite să contribuie la educarea cetăţenilor pentru apărarea şi păstrarea secretului de stat.  +  Capitolul 3  +  Articolul 17Ministerele şi celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, organizaţiile economice, întreprinderile şi instituţiile vor asigura evidenta, păstrarea şi manipularea datelor şi documentelor ce constituie secrete de stat şi a celor care constituie secrete de serviciu, separat de documentele nesecrete.  +  Articolul 18La organizaţiile socialiste cu volum mare de informaţii, date şi documente cu caracter secret de stat se organizează compartimente speciale pentru evidenta, păstrarea şi manipularea acestora, în cadrul numărului de posturi şi al fondului de salarii existente la data prezentei legi. Acolo unde volumul de documente secrete nu justifica înfiinţarea unor astfel de compartimente, conducătorul organizaţiei socialiste va desemna un salariat care, pe lîngă atribuţiile ce îi revin potrivit funcţiei sale, va îndeplini şi astfel de sarcini, facindu-se menţiune în acest sens în statele de funcţii.Compartimentele speciale prevăzute la alineatul precedent vor fi înfiinţate de conducerea organului central sau de comitetul executiv al consiliului popular judeţean ori al municipiului Bucureşti, cu acordul Consiliului Securităţii Statului.Înfiinţarea compartimentelor prevăzute la alineatul 1 în cadrul Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne se face numai cu aprobarea conducătorilor acestor organe centrale.Angajarea sau numirea salariaţilor ce vor încadra compartimentele speciale, precum şi desemnarea celor care vor exercita şi atribuţii cu privire la evidenta, păstrarea şi manipularea informaţiilor, datelor şi documentelor cu caracter secret de stat se fac cu avizul Consiliului Securităţii Statului.  +  Articolul 19În afară programului de lucru, documentele cu caracter secret de stat se păstrează la compartimentul special sau la salariatul care exercită şi atribuţii cu privire la evidenta, păstrarea şi manipularea informaţiilor, datelor şi documentelor cu caracter secret de stat.Se interzice scoaterea din incinta organizaţiei socialiste a documentelor ce conţin secrete de stat pentru a fi duse la domiciliu sau în alte locuri neautorizate.Şefii ori secretarii de cabinete de la Marea Adunare Naţionala, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniştri, de la miniştri, ceilalţi conducatori ai organelor centrale şi adjunctii acestora, de la preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi secretarii conducătorilor centralelor industriale şi marilor întreprinderi, sînt consideraţi salariaţi care îndeplinesc şi atribuţii legate de evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor cu caracter secret de stat.  +  Articolul 20Multiplicarea documentelor ce constituie secrete de stat se face numai de către persoane care au aprobare sa lucreze cu astfel de documente, pastrindu-se o evidenta stricta a exemplarelor multiplicate.Se interzice multiplicarea documentelor strict secrete de importanţa deosebită primite de la alte organizaţii socialiste.  +  Articolul 21Persoana care se angajează la o organizaţie socialistă şi urmează să-şi desfăşoare activitatea într-un loc de muncă unde se executa lucrări cu caracter secret de stat, va fi incunostiintata de specificul activităţii şi i se va cere să semneze un angajament cu privire la păstrarea cu stricteţe a secretului de stat. Un astfel de angajament va fi semnat şi de salariatul care, la data prezentei legi, executa sau are acces la asemenea lucrări.Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent cadrele permanente ale forţelor armate care s-au angajat în acest sens prin jurămîntul militar.Salariatul care, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, trebuie să lucreze sau sa consulte date şi documente ce constituie secrete de stat, urmează să aibă o aprobare specială în acest scop.Aprobarea prevăzută la alineatul precedent se da de către: a) conducătorul organizaţiei socialiste pentru categoria strict secret de importanţa deosebită şi strict secret; b) locţiitorul conducătorului organizaţiei socialiste, împuternicit în acest scop, pentru categoria secret.Aprobarea data pentru accesul la o categorie superioară de documente permite accesul şi la o categorie inferioară.Persoanele care fac practica în organizaţiile socialiste sau în locurile de muncă unde se afla informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat ori se executa lucrări cu un astfel de caracter, li se aplică acelaşi regim ca şi salariaţilor, în ce priveşte apărarea secretului de stat.  +  Articolul 22Accesul în organizaţiile socialiste este admis pe bază de legitimatii, permise sau bilete de intrare, după distincţiile prevăzute în prezenta secţiune.Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplică compartimentelor organizaţiilor socialiste care prestează servicii publice.  +  Articolul 23Este interzis accesul cu aparate de fotografiat sau filmat în locurile în care se afla documente ce constituie secrete de stat ori unde se executa lucrări cu un asemenea caracter.  +  Articolul 24Conducătorii organizaţiilor socialiste vor stabili reguli cu privire la circulaţia şi ordinea interioară în incinta unităţilor, astfel încît accesul în locurile şi sectoarele în care se afla informaţii, date sau documente ce constituie secrete de stat sau unde se executa lucrări cu un astfel de caracter sa nu fie posibil decît pentru persoanele care au primit aprobare, potrivit prevederilor art. 32, 34 şi 35.  +  Articolul 25Accesul ocazional pentru intervenţii tehnice, reparaţii şi alte asemenea activităţi, în locurile prevăzute la art. 32, este permis pe baza unui bilet de acces nominal eliberat de şeful sectorului unde se executa lucrarea.  +  Articolul 26Pentru a distinge salariaţii care au acces în diferite locuri de muncă sau sectoare de producţie, aceştia vor purta, după caz, diferenţiate pe sectoare de muncă sau specialităţi, insigne, ecusoane, banderole, bonete sau echipamentul de protecţie ori de lucru în culori diferite.Pe echipamentul de protecţie ori de lucru, salariaţii vor avea cusut ecusonul pe care este menţionat numele şi prenumele acestuia, precum şi locul de muncă.Salariaţii care nu au dreptul la echipament de protecţie sau de lucru vor purta, pe ţinuta de serviciu, insigne, banderole sau, în mod vizibil, legitimatia de serviciu.Determinarea locurilor de muncă, sau sectoarelor de producţie, modelul insignelor, ecusoanelor, banderolelor, culoarea echipamentului de protecţie sau de lucru, repartizarea şi modul de purtare a acestora, se vor stabili prin regulamente de ordine interioară.  +  Articolul 27Pătrunderea sau facilitarea patrunderii unui salariat într-un sector pentru care nu are aprobare de acces, nepurtarea echipamentului specific sectorului de muncă sau, după caz, a insignei ori a altor semne distinctive ce au fost stabilite prin regulamentele de ordine interioară, sînt considerate abateri de la disciplina muncii, aplicindu-se, în raport cu gravitatea faptelor, sancţiuni potrivit legii.  +  Articolul 28În cazurile în care din cercetările administrative rezultă ca salariaţii în cauza - prin nerespectarea regulilor de acces menţionate în prezenta secţiune - au urmărit sau inlesnesc săvîrşirea unor infracţiuni, conducerea organizaţiei socialiste va informa de îndată organele Consiliului Securităţii Statului.  +  Articolul 29Salariatul care îşi pierde echipamentul, legitimatia, insigna sau un alt semn distinctiv este obligat sa anunţe de îndată pe şeful sau ierarhic.Cazurile de înstrăinare a echipamentului, a insignei ori a altor semne distinctive, sau de pierdere a acestora vor fi cercetate de către şefii sectoarelor în care lucrează cei ce le-au avut în primire, informind de fiecare data şefii lor ierarhici şi organele Consiliului Securităţii Statului.Evidenta legitimatiilor pierdute sau furate va fi ţinuta la organul care le-a emis. Acesta va comunică personalului însărcinat cu controlul la intrările în incinta organizaţiei socialiste care sînt legitimatiile pierdute sau furate, pentru a preveni folosirea lor de către alte persoane.  +  Articolul 30Accesul fiecărui salariat în incinta organizaţiei socialiste în care lucrează este admis pe baza legitimatiei de serviciu, prevăzută cu fotografie şi semnată de conducătorul acesteia sau de către alte persoane anume desemnate, care fac parte din colectivul de conducere a unităţii. Accesul se face prin intrari anume stabilite, în funcţie de întinderea, nevoile serviciului şi măsurile de asigurare a securităţii organizaţiei socialiste.  +  Articolul 31Legitimatiile de serviciu vor fi clasificate pe locuri de muncă, prin aplicarea pe acestea a unor litere sau a altor semne distinctive. Pe ele se va menţiona poarta pe unde are acces salariatul în incinta organizaţiei socialiste. Legitimatiile se vizează semestrial.Salariaţii care au pierdut legitimatiile de serviciu li se vor elibera permise provizorii de acces, pînă la emiterea unor noi legitimatii.La încetarea angajării, legitimatiile de acces vor fi ridicate şi anulate.  +  Articolul 32Este interzis accesul altor persoane în afară salariaţilor care au legitimatii de serviciu cu fotografie şi cu menţiunea prevăzută la art. 31 în locurile în care se afla informaţii, date şi documente cu caracter secret de stat sau care, deşi nu au asemenea caracter nu sînt destinate publicităţii, în staţiile pilot, în sectoare a căror procese tehnologice reprezintă secret de fabricaţie, în cele în care încep ori se experimenteaza tehnologii de producţie cu elemente considerate noutati tehnico-ştiinţifice, precum şi în orice alt loc unde se executa lucrări cu caracter secret de stat. Accesul altor salariaţi decît al acelora care lucrează în aceste locuri de muncă este admis numai cu aprobarea conducătorului organizaţiei socialiste sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului sau.Legitimatiile de serviciu prevăzute cu fotografii ale persoanelor care lucrează în locurile de muncă stabilite la alineatul precedent se poarta de către acestea, în timpul programului de lucru, la loc vizibil. Aceeaşi obligaţie revine şi salariaţilor care îndeplinesc sarcini privind evidenta, păstrarea şi manipularea datelor şi documentelor cu caracter secret de stat.  +  Articolul 33Accesul în incinta organizaţiilor socialiste al salariaţilor sau membrilor altor organizaţii socialiste, în interes de serviciu, este admis numai cu bilet de intrare, eliberat pe baza buletinului de identitate, cu aprobarea şefului compartimentului competent.  +  Articolul 34Accesul salariaţilor santierelor de construcţii în incinta organizaţiilor socialiste în care se afla asemenea santiere se face cu permise de intrare eliberate de conducătorii acestor organizaţii socialiste sau de către alte persoane din conducerea acestora, la cererea conducătorilor santierelor de construcţii.Permisul se eliberează cu valabilitate pe întreaga durata a executării lucrărilor şi se vizează trimestrial. La terminarea lucrărilor, el se restituie emitentului.  +  Articolul 35Aprobarea accesului salariaţilor altor organizaţii socialiste, în interes de serviciu, în locurile unde se afla informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat sau se executa lucrări cu un astfel de caracter, se da de către conducătorul organizaţiei socialiste căreia i se solicita accesul sau locţiitorul acestuia, pe baza unei delegaţii semnate de conducătorul organizaţiei socialiste din care face parte salariatul delegat. Pe delegaţie se vor menţiona datele şi documentele ce vor fi consultate ori locurile unde urmează să aibă acces.  +  Articolul 36În locurile de muncă de importanţa deosebită, accesul salariaţilor altor organizaţii socialiste în interes de serviciu este permis numai pe baza aprobării conducătorului organului central sau înlocuitorului acestuia.  +  Articolul 37Aprobarea prevăzută la art. 35 şi 36 se poate acorda pentru a avea acces o singură dată sau pentru o perioadă care să nu depăşească o luna.  +  Articolul 38Salariaţii organizaţiilor socialiste care, potrivit legii, au sarcini permanente de control, vor avea acces în unităţile şi locurile de muncă în care se afla secrete de stat sau se executa lucrări cu un asemenea caracter pe baza legitimatiei sau delegaţiei speciale semnată de conducătorul organului cu sarcini de control din care face parte salariatul.Pentru accesul în unităţile şi locurile de muncă de importanţa deosebită, legitimatiile sau delegatiile speciale de control vor fi semnate de conducătorul organului central în subordinea căruia se afla organul de control şi vor fi valabile timp de un an.  +  Articolul 39Persoanele aflate la practica în organizaţiile socialiste, precum şi indrumatorii şi supraveghetorii acestora din afară unităţii au acces numai în sectorul în care sînt repartizaţi, pe baza permisului de intrare eliberat cu respectarea prevederilor din prezentul capitol.  +  Articolul 40Persoanele din afară organizaţiilor socialiste care vin pentru angajari, audiente, cereri, reclamaţii, sesizări şi propuneri, nu au acces în incinta organizaţiei. Acestea pot avea acces numai în pavilioanele administrative, pe baza biletului de intrare, eliberat cu aprobarea şefului compartimentului competent şi vor fi primite, de regula, în încăperi special amenajate.Primirea în audienta la conducerea organizaţiilor socialiste se poate face şi în birourile de lucru ale acesteia. În asemenea cazuri, cei care vin în audienta vor fi însoţiţi atît la venire, cît şi la plecare.  +  Articolul 41Vizitarea unor unităţi sau sectoare de producţie, altele decît cele de importanţa deosebită, se poate face numai cu aprobarea conducătorilor organizaţiilor socialiste respective, care vor stabili în acest scop traseele de acces şi persoanele care vor însoţi pe vizitatori.  +  Capitolul 4  +  Articolul 42Fotografierea, filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, fără autorizaţie specială eliberata de către Consiliul Securităţii Statului, este interzisă dacă priveşte: a) întreprinderile industriale sau secţiile acestora unde se executa produse interesînd apărarea naţionala, ori încep sau se experimenteaza tehnologii de producţie cu elemente considerate noutati tehnico-ştiinţifice, precum şi staţiile pilot; b) armamentul militar şi tehnica de lupta, cu excepţia celor scoase la paradele militare; c) construcţiile militare de orice natura, poligoanele, aerodromurile şi porturile militare, cu excepţia celor ce se vor stabili de Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Consiliul Securităţii Statului.Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care obiectivele enumerate la alineatul precedent sînt în curs de construire.Obiectivele şi mijloacele prevăzute la literele a, b şi c pot fi filmate şi fotografiate de către personalul militar, pentru nevoile interne ale Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, pe baza unei aprobări; aceasta poate fi data de către ministrul forţelor armate, ministrul afacerilor interne şi preşedintele Consiliului Securităţii Statului sau de împuterniciţii lor, fiecare pentru mijloacele din dotarea ori obiectivele din administrarea organului central respectiv.  +  Articolul 43Trupele Ministerului Forţelor Armate, Consiliului Securităţii Statului sau ale Ministerului Afacerilor Interne aflate pe cîmpul de instrucţie sau de aplicaţii, pot fi fotografiate sau filmate în scopuri educative şi de pregătire militară cu aprobarea ministrilor sau a adjunctilor acestora, respectiv a preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului Securităţii Statului, fără autorizaţie specială.  +  Articolul 44Se interzice, indiferent de obiectiv, fotografierea şi filmarea din avion.Aceste operaţii se pot executa numai în interes de serviciu de persoane ce poseda autorizaţii speciale eliberate de organele competente ale Consiliului Securităţii Statului.Militarii de specialitate pot executa misiuni de serviciu de aerofotogrametrie pe baza ordinului de serviciu eliberat de către organele militare.  +  Articolul 45Cererea adresată Consiliului Securităţii Statului pentru eliberarea unei autorizaţii de filmare, fotografiere sau de executare a lucrărilor de arte plastice va cuprinde obligatoriu menţionarea obiectului acestora, data sau perioada de timp în care urmează a se executa, numele persoanei care o va efectua, precum şi avizul organizaţiei socialiste în a carei administrare operativă se afla obiectul respectiv.Titularii autorizaţiilor emise în baza prezentei legi sînt obligaţi a se prezenta, înainte de începerea lucrărilor, la conducătorii organizaţiilor socialiste unde vor executa lucrările, pentru a se pune de acord cu aceştia.  +  Articolul 46Fotografierea ori filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice în incinta organizaţiilor socialiste ce nu sînt prevăzute în art. 42 este permisă numai cu încuviinţarea conducătorilor organizaţiilor socialiste respective.  +  Articolul 47Obiectivele, părţile din obiective şi zonele în care accesul, precum şi fotografierea, filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice sînt interzise, vor fi marcate cu indicatoare de interdicţie în acest sens.Indicatoarele vor fi instalate prin grija organizaţiilor socialiste, respectiv a consiliilor populare în a căror administrare operativă se afla obiectivele sau zonele prevăzute la alineatul precedent.  +  Capitolul 5  +  Articolul 48Străinii care desfăşoară activităţi pe bază de contracte au acces în organizaţiile socialiste beneficiare cu aprobare scrisă a conducătorilor organizaţiilor socialiste respective sau a inlocuitorilor acestora, numai în secţiile sau sectoarele de producţie în care prezenta lor este legată de îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi în pavilioanele administrative.  +  Articolul 49Străinii care vin în organizaţiile socialiste în scopul efectuării unor tranzacţii comerciale au acces numai în pavilioanele administrative şi în expoziţii. În cazuri justificate, accesul acestora va putea fi admis şi în secţiile de producţie al căror proces tehnologic nu constituie secret de stat sau de fabricaţie, cu aprobarea conducătorului organului central căruia îi este subordonata organizaţia socialistă.  +  Articolul 50Accesul străinilor în organizaţiile socialiste, în scopul documentării tehnico-ştiinţifice, este admis numai cu aprobarea scrisă a conducerii organului central în a cărui subordine se afla organizaţia respectiva şi este limitat la compartimentele strict necesare documentării pentru care au primit aprobare şi nu se găsesc date şi documente ce constituie secret de stat.  +  Articolul 51În unităţile şi locurile de muncă de importanţa deosebită, accesul străinilor este admis numai cu aprobarea, după caz, a preşedintelui Consiliului de Stat sau a preşedintelui Consiliului de Miniştri.Lista unităţilor şi locurilor de muncă prevăzute la alineatul precedent va fi întocmită de preşedintele Consiliului Securităţii Statului şi va fi supusă spre aprobare preşedintelui Consiliului de Stat.  +  Articolul 52Străinii prevăzuţi la art. 48-51, pe timpul cît se afla în sediul organizaţiei socialiste, vor purta semne distinctive, diferite de cele folosite de salariaţii proprii, puse la dispoziţie de aceasta organizaţie.Pe timpul vizitei, străinii vor fi însoţiţi de persoane anume desemnate de conducerea organizaţiei socialiste.  +  Articolul 53Este interzis accesul cetăţenilor străini şi al persoanelor fără cetăţenie la informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat.  +  Articolul 54Dispoziţiile art. 53 nu se aplică străinilor care vin în ţara pentru a coopera la executarea unor lucrări sau pentru schimb de experienta, în baza convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi alte asemenea înţelegeri încheiate de către statul român sau organizaţiile socialiste române în ce priveşte informaţiile, datele şi documentele în legătură cu obiectul cooperării ori al schimbului de experienta. În acest caz, aprobarea de acces va fi data de către conducătorul organului central tutelar, cu avizul Consiliului Securităţii Statului.  +  Articolul 55Străinii, inclusiv membrii misiunilor diplomatice acreditate în Republica Socialistă România, pot fotografia, filma sau executa lucrări de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România avînd ca subiecte edificii, monumente şi obiective de interes cultural şi artistic, precum şi valori din oraşe şi peisaje dacă acestea nu privesc obiectivele arătate la art. 42 şi 43 sau obiectivele situate în zonele în care străinii nu au acces.Străinii pot executa lucrări de fotografiere, filmare sau de arte plastice privind obiectivele indicate la art. 42, precum şi acelea situate în zonele în care nu au acces, numai dacă poseda autorizaţii speciale eliberate de către Consiliul Securităţii Statului.De asemenea, străinii pot executa lucrări de fotografiere, filmare sau de arte plastice în timpul deplasarii cu avionul numai dacă poseda autorizaţii speciale eliberate de către Consiliul Securităţii Statului.  +  Capitolul 6  +  Articolul 56Consiliul Securităţii Statului organizează şi răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei cu caracter secret de stat.  +  Articolul 57Documentele care constituie secrete de stat, precum şi cele care nu sînt destinate publicităţii, nu pot fi transportate în străinătate de către delegatiile sau salariaţii organizaţiilor socialiste decît cu aprobarea ministrului sau conducătorului organului central, respectîndu-se şi normele legale stabilite cu privire la transportul şi păstrarea corespondentei diplomatice.Documentele strict secrete de importanţa deosebită nu pot fi transportate în străinătate de către delegatiile sau salariaţii organizaţiilor socialiste fără aprobarea preşedintelui Consiliului de Miniştri.Aprobările prevăzute la alineatele precedente se vor da numai pentru acele documente care sînt strict necesare şi numai dacă în exterior exista condiţii pentru păstrarea secretului lor.  +  Articolul 58Documentele ce constituie secrete de stat care se transporta în străinătate vor fi predate şefului delegaţiei sau salariatului ce pleacă în străinătate numai prin compartimentul special pentru evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete, pe bază de proces-verbal.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 59Nerespectarea dispoziţiilor legale privind apărarea secretului de stat constituie o faptă deosebit de grava şi se pedepseşte potrivit legii penale, dacă sînt întrunite elementele vreunei infracţiuni.Faptele de încălcare a normelor privind apărarea secretului de stat care nu întrunesc elementele infracţiunii atrag, după caz, răspunderea administrativă ori disciplinară, materială sau civilă.  +  Articolul 60Constituie contravenţii la normele privind apărarea secretului de stat următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni: a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 12, 23, 24, 29 alin. 1 şi art. 35, de către cei cărora, potrivit legii, le revin astfel de obligaţii; b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 30, 31, 33, 34 şi 39-41, de către cei cărora, potrivit legii, le revin astfel de obligaţii; c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 7, 18 alin. 4, art. 19 alin. 1 şi 2, art. 20, 21, 25, 32, 48-53, 57 şi 58, de către cei cărora, potrivit legii, le revin astfel de obligaţii; d) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art.42-46, 55 alin. 2 şi 3, de către cei cărora, potrivit legii, le revin astfel de obligaţii; e) nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. 3, art. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 36 şi 38 şi neglijenţa care a dat posibilitatea unei persoane neautorizate sa cunoască sau sa posede date şi documente secrete de stat, precum şi divulgarea secretului de stat atunci cînd nu constituie o infracţiune, ori divulgarea de informaţii sau date care, deşi nu constituie secrete de stat, nu sînt destinate publicităţii; f) nerespectarea normelor cu privire la evidenta, întocmirea, multiplicarea, manipularea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret de stat.Contravenţiile prevăzute la literele a, b şi f se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei, cele prevăzute la literele c şi d cu amendă de la 400 la 1000 lei, iar cele prevăzute la litera e cu amendă de la 1000 la 5000 lei.  +  Articolul 61Contravenţiile prevăzute la art. 60 se constata de ofiţerii de securitate, iar cele de la art. 60 litera b şi de ofiţerii şi subofiterii de militie.Contravenţiile prevăzute la art. 60 litera d se constata şi de ofiţerii anume împuterniciţi de Ministerul Forţelor Armate sau Ministerul Afacerilor Interne.Contravenţiile prevăzute la art. 60 literele a, b, c, d şi f, săvîrşite de angajaţii organizaţiilor socialiste la locul de muncă sau de alte persoane în incinta organizaţiilor socialiste se constata şi de către conducătorul compartimentului din care face parte contravenientul sau al celui unde s-a produs contravenţia.  +  Articolul 62Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate face o plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării; aceasta se rezolva după cum urmează:- în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 60 litera e, constatate de ofiţerii de securitate, de către preşedinte, primul vicepreşedinte sau vicepreşedinţii Consiliului Securităţii Statului.  +  Articolul 63Dispoziţiile art. 60-62 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenientilor, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 64În unele organizaţii socialiste de importanţa deosebită se vor organiza servicii, secţii sau birouri subordonate conducătorilor acestora, care vor avea următoarele atribuţii: a) controlează aplicarea şi respectarea de către toţi salariaţii a normelor privind apărarea secretului de stat; b) asigura paza şi securitatea inventiilor şi inovatiilor din obiective; c) îndrumă şi controlează activitatea tuturor salariaţilor în probleme de relaţii şi protocol; d) organizează accesul şi circulaţia în interiorul obiectivelor şi asigura respectarea regulilor de ordine interioară; e) elaborează planurile de paza şi securitate a obiectivelor şi controlează modul de aplicare a lor; f) organizează şi controlează paza contra incendiilor.Înfiinţarea serviciilor, secţiilor sau birourilor prevăzute în prezentul articol se aproba de către organul central respectiv, cu acordul Consiliului Securităţii Statului şi al Ministerului Afacerilor Interne, în limita numărului de posturi şi a fondurilor de salarii existente la data prezentei legi.  +  Articolul 65Organizaţiile obşteşti de orice fel sînt obligate să aplice normele prevăzute în prezenta lege cu privire la apărarea secretului de stat.  +  Articolul 66Organizarea, inventarierea, expertizarea şi predarea documentelor secrete de stat la fondul arhivistic se fac în conformitate cu normele privind evidenta, păstrarea şi folosirea Fondului arhivistic naţional al Republicii Socialiste România.  +  Articolul 67Nomenclatura funcţiilor, condiţiile de studii şi vechime, precum şi salariile tarifare ale personalului însărcinat cu evidenta, păstrarea şi manipularea datelor şi documentelor ce constituie secrete de stat, precum şi ale personalului din serviciile, secţiile şi birourile prevăzute la art. 64 se stabilesc de către Ministerul Muncii, prin asimilare cu salariile tarifare în vigoare ale funcţiilor corespunzătoare din compartimentele de personal şi administrativ, la care se adauga un spor de importanţa de 5-25%, calculat la salariul tarifar de încadrare. Acest spor se include în salariul tarifar.Procentul de calcul al sporului pe funcţii şi compartimente de activitate se stabileşte diferenţiat, în raport cu importanţa şi condiţiile specifice fiecărei unităţi, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu acordul Consiliului Securităţii Statului şi cu avizul Ministerului Muncii.  +  Articolul 68În cadrul Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului aprobările prevăzute la art. 21, 34 şi 41 se dau de către comandantii (şefii) de unităţi, respectiv de loctiitorii acestora.  +  Articolul 69Consiliul de Miniştri va emite norme cu privire la evidenta, întocmirea, multiplicarea, manipularea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret de stat şi a celor care constituie secrete de serviciu, în înţelesul acestei legi.  +  Articolul 70Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 zile de la publicare.  +  Articolul 71Decretul nr. 430/1969 privind apărarea secretului de stat, devenit Legea nr. 29/1969, Decretul nr. 332/1958 privind reglementarea condiţiilor de executarea a unor lucrări de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2293/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind executarea unor lucrări de fotografiere, filmare şi de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, prevederile art. 15-23 din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea pazei civile la instituţii, întreprinderi, organizaţii economice de stat şi cooperatiste, modul de acces în aceste unităţi, precum şi condiţiile de angajare a paznicilor civili şi a personalului care controlează accesul în instituţii, întreprinderi, organizaţii economice de stat şi cooperatiste, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1270/1958 şi prevederile art. 1 lit. C din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2286/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind paza civilă la organizaţiile socialiste, paza obsteasca în comune şi paza de cimp, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.-------------