ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (**republicată**)privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 9 septembrie 2004  Notă
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 128/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 89/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 1 iunie 1999, și a mai fost modificată prin:
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 182/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 15 noiembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 235/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002;
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, respinsă prin Legea nr. 285/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 iunie 2001;
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001 și abrogată prin Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. Legea nr. 345/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
  - Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările ulterioare, și abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.
   +  Titlul I Organizarea și efectuarea transporturilor pe căile ferate române  +  Capitolul I Organizarea transporturilor feroviare  +  Articolul 1(1) Prin transport pe căile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se înțelege orice deplasare de persoane și de bunuri, realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviară. Transportul feroviar, precum și serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operațiuni de transport feroviar.(2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.(3) Transportul feroviar public reprezintă un serviciu public esențial pentru societate ce contribuie la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la creșterea eficienței economice a sistemului național de transport, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor poluante, la libera circulație a persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, în interiorul țării și în trafic internațional, cu un grad înalt de siguranță, în condiții ecologice și eficiente, constituind astfel un sector strategic de interes național. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (4) Serviciile conexe transportului feroviar sunt serviciile ce se desfășoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului, precum, dar fără a se limita la acestea: asigurarea accesului pe infrastructura feroviară, manevra vehiculelor feroviare, asigurarea informațiilor privind călătoria, vânzarea titlurilor de călătorie, încărcarea/descărcarea sau transbordarea mărfurilor. (la 01-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (5) Serviciile adiacente transportului feroviar sunt serviciile ce au ca obiect asigurarea desfășurării în siguranță a transportului, precum, dar fără a se limita la acestea: asigurarea trenurilor de intervenție pentru restabilirea circulației, inspecția tehnică a materialului rulant, verificarea eficacității sistemelor de frânare ale trenurilor. (la 01-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (5^1) Serviciile furnizate de administratorul infrastructurii feroviare, de gestionarii de infrastructură feroviară și de alți operatori de infrastructuri de servicii către operatorii de transport feroviar sau către beneficiarii transportului în scopul realizării transportului feroviar constituie, după caz, servicii conexe transportului feroviar, conform prevederilor alin. (4), sau servicii adiacente transportului feroviar, conform prevederilor alin. (5). (la 01-07-2022, Articolul 1 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (6) Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport.(7) Contractul de transport se încheie și se execută în conformitate cu prevederile Codului civil, ale Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată, ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte și ale actelor normative date în aplicarea acestora. (la 13-06-2011, Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de art. 194, Secțiunea a 3-a, Cap. VII din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. ) (8) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activităților proprii, cu mijloace de transport deținute în proprietate sau închiriate.(9) Serviciile de transport feroviar public și serviciile de transport feroviar în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar. (la 01-07-2022, Alineatul (9) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (9^1) Activitățile de transport feroviar în interes propriu ale administratorului infrastructurii feroviare și ale gestionarilor de infrastructură feroviară pot fi realizate de către aceștia fără licență de transport și certificat de siguranță, nefiind necesar să apeleze la serviciile unui operator de transport feroviar. (la 01-07-2022, Articolul 1 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (10) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:a) operator de transport feroviar - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 18 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 202/2016; (la 01-07-2022, Litera a) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) b) administratorul infrastructurii - compania națională rezultată din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în conformitate cu prevederile titlului II, care este responsabilă de operarea, mentenanța și reînnoirea infrastructurii feroviare pe rețeaua de căi ferate din România, precum și de participarea la dezvoltarea acesteia; (la 01-07-2022, Litera b) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) b^1) gestionar de infrastructură feroviară - orice persoană juridică sau grup de persoane juridice care au ca obiect de activitate întreținerea și exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de la administratorul infrastructurii feroviare, în condițiile legii. Pe perioada închirierii infrastructurii feroviare neinteroperabile administratorul infrastructurii feroviare exercită drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru infrastructura feroviară închiriată; (la 29-11-2016, Alineatul (10) al Articolului I din Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) b^2) solicitant - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 28 din Legea nr. 202/2016; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) b^3) societăți feroviare cu capital integral de stat - administratorul infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar, precum și filialele acestora, în perioada în care statul este acționar unic; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) c) abrogată; (la 01-07-2022, Litera c) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) d) abrogată; (la 01-07-2022, Litera d) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) e) abrogată; (la 01-07-2022, Litera e) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) f) transport feroviar de călători - servicii de transport de călători care sunt prestate de operatorii feroviari de călători care dețin licență de transport și operează pe infrastructura feroviară, în condițiile legii; (la 14-11-2019, Litera f) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) g) transport feroviar de marfă - servicii de transport de marfă care sunt prestate de operatorii feroviari de marfă, care dețin licență de transport și operează pe infrastructura feroviară, în condițiile legii; (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) h) transport public de călători - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; (la 01-07-2022, Litera h) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) h^1) servicii publice de transport feroviar de călători - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. aa) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) i) transport public de marfă - serviciile de transport de marfă care sunt de interes economic general și care sunt prestate către clienți în mod nediscriminatoriu și continuu; (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) j) drept exclusiv - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) k) obligație de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) k^1) obligație de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local - o cerință definită sau stabilită de către o autoritate locală competentă pentru a asigura servicii publice de transport feroviar de călători de interes local, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi remunerat; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) l) contract de servicii publice - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) m) compensație de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) n) operator de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) o) serviciu public de transport feroviar de interes național - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul rețelei naționale de cale ferată sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; (la 01-07-2022, Litera o) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) o^1) serviciu public de transport feroviar de călători de interes local - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul unei zone limitate a rețelei naționale de cale ferată sau la nivelul unei rețele independente locale sau regionale, constituită în aria teritorială a unei unități administrativ-teritoriale sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară. Prin rețea independentă locală sau regională se înțelege orice linie ferată sau rețea de linii ferate fără racordare, direct sau prin intermediul unei linii ferate industriale existente, la liniile infrastructurii feroviare publice; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) p) transport intermodal de marfă - serviciile de transport de marfă în care activitatea specifică transportului se realizează prin intermediul a cel puțin două moduri de transport, utilizând aceeași unitate de încărcare pe tot parcursul expediției de marfă. (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) q) funcționarea infrastructurii feroviare - furnizarea de către administratorul infrastructurii a serviciilor prevăzute în anexa nr. II la Legea nr. 202/2016, cu respectarea obiectivelor de performanță din Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., în vederea realizării transportului de călători și marfă; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) r) asigurarea funcționării infrastructurii feroviare - ansamblul activităților administratorului infrastructurii privind furnizarea serviciilor prevăzute la lit. q); (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) s) exploatarea infrastructurii feroviare - ansamblul activităților tehnice și economice ale administratorului/gestionarului infrastructurii privind operarea infrastructurii feroviare și a infrastructurilor de servicii, precum și privind valorificarea activelor aferente patrimoniului administrat de compania/societatea respectivă, în scopul realizării transportului feroviar; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) ș) strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare - are înțelesul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) t) echilibrul financiar al administratorului infrastructurii - are înțelesul prevăzut la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 202/2016; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) ț) sistemul național de transport - are înțelesul prevăzut la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) u) pachetul minim de acces pe infrastructura feroviară - serviciile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) v) servicii suplimentare - serviciile prevăzute la pct. 3 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) w) servicii auxiliare - serviciile prevăzute la pct. 4 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) x) autoritate a administrației publice locale - are înțelesul prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 57/2019; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) y) asociație de dezvoltare intercomunitară - are înțelesul prevăzut la art. 89 din OUG nr. 57/2019; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) y^1) subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor - are înțelesul prevăzut la art. 5 lit. mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 57/2019; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) y^2) consorțiu administrativ - are înțelesul prevăzut la art. 89 alin. (8^1) din OUG nr. 57/2019; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) y^3) asociere de U.A.T.-uri - structură de cooperare a unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 89 din OUG nr. 57/2019; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) y^4) zonă metropolitană - are înțelesul prevăzut la art. 5 lit. qq) din OUG nr. 57/2019; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) z) accident - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020, denumită în continuare OUG nr. 73/2019; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) aa) incident - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 15 din OUG nr. 73/2019; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) bb) amprenta de carbon a sistemului național de transport - contribuția sistemului național de transport, măsurată în procente, la emisiile totale de gaze cu efect de seră realizate la nivel național; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) cc) cota modală a unui mod de transport - raportul, exprimat în procente, dintre parcursul total al călătorilor sau mărfurilor, după caz, realizat prin intermediul modului de transport respectiv și suma parcursurilor totale ale călătorilor sau mărfurilor realizate prin intermediul modurilor de transport luate în considerare în cadrul analizei. Parcursul total al călătorilor se exprimă în călători-km, iar parcursul total al mărfurilor se exprimă în tone-km; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) dd) costuri externe ale unui mod de transport - costuri generate de modul de transport respectiv, precum, dar fără a se limita la acestea: costuri pentru siguranța transportului, costuri pentru acoperirea efectelor emisiilor poluante și ale emisiilor de gaze cu efect de seră, costuri generate de accidentele produse în timpul transportului. Aceste costuri nu sunt incluse în prețurile serviciilor furnizate în cadrul modului de transport respectiv; (la 01-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) ee) regenerarea urbană - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană, cu completările ulterioare; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) ff) dezvoltarea zonelor rurale - dedicate îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din zonele rurale, având ca obiective:1. conservarea și valorificarea resurselor naturale și antropice existente;2. diversificarea activităților economice ca o condiție prealabilă pentru stabilizarea demografică;3. creșterea accesibilității rutiere și feroviare și a conectivității digitale;4. îmbunătățirea accesului populației la servicii de interes general;5. creșterea rezilienței la schimbările climatice, riscuri naturale și crize economice;6. stimularea capacității de cooperare și, după caz, asociere a unităților administrativ-teritoriale în vederea gestionării unor provocări comune sau a valorificării unor elemente de potențial; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) gg) autocar/autobuz de înlocuire tren de călători - servicii regulate speciale, definite la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, precum și cel prevăzut la art. 76 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 27/2011; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) hh) tarif de călătorie - prețul perceput călătorilor, stabilit conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2011, aprobată prin Legea nr. 21/2021 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) ii) contract de transport călători - contract de transport, în sensul prevăzut la art. 3 pct. 6 din Regulamentul (UE) 2021/782 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 782/2021; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) jj) legitimație de călătorie/titlu de călătorie - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 7 din Regulamentul (UE) nr. 782/2021; (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) kk) călătorie - are înțelesul prevăzut la art. (3) pct. 11 din Regulamentul (UE) nr. 782/2021. (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 1, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 1^1(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) și pentru asigurarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă derulate prin intermediul altor moduri de transport, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și alte autorități competente acționează în scopul asigurării concurenței cu alte moduri de transport, în cadrul de tarifare, pe baza unei concurențe echitabile și nediscriminatorii între diversele moduri de transport.(2) În scopul prevăzut la alin. (1), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii aplică măsuri care să asigure acoperirea de către beneficiarii transporturilor a costurilor de mediu, de accident, de infrastructură, precum și a altor costuri externe, pentru toate modurile de transport, în mod echitabil și nediscriminatoriu.(3) În perioada de tranziție până la atingerea obiectivului prevăzut la alin. (2), în scopul creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport derulate prin intermediul altor moduri de transport, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii aplică măsuri pentru echilibrarea competiției între modurile de transport, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea legislației naționale și europene în domeniul ajutorului de stat, precum:a) finanțarea din fonduri publice a infrastructurii feroviare, în scopul acoperirii costurilor necesare pentru administrarea infrastructurii feroviare și asigurării echilibrului financiar al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară;b) instituirea unor obligații de serviciu public privind transportul feroviar de călători și compensarea corespunzătoare a obligației de serviciu public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007;c) instituirea, în condițiile legii, a unui sistem de compensare a operatorilor de transport feroviar pentru utilizarea infrastructurii feroviare cu privire la costurile de mediu, de accident și de infrastructură ale modurilor de transport concurente despre care se poate demonstra că nu au fost plătite, în măsura în care aceste costuri depășesc costurile echivalente ale căii ferate;d) acordarea unor stimulente administratorului infrastructurii în vederea reducerii costurilor de furnizare a infrastructurii și a nivelului tarifelor de utilizare a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 202/2016;e) instituirea unor scheme de ajutor de stat pentru operatorii de transport feroviar, destinate încurajării transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport derulate prin intermediul altor moduri de transport;f) achiziția materialului rulant necesar pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la lit. b) și e) și punerea acestuia la dispoziția operatorilor de transport feroviar desemnați să realizeze aceste obligații de serviciu public. (la 01-07-2022, Capitolul I din Titlul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-07-2022, Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-07-2022, Articolul 3 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-07-2022, Articolul 4 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 5(1) Transportul feroviar de călători are caracter de transport public de călători. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și alte autorități competente acționează în domeniul transportului public de călători pe calea ferată pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună și au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței. În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate centrală, încheie, prin autoritatea competentă din subordine, în condițiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de interes național în vederea furnizării de servicii de transport adecvate. (2) Obligațiile de serviciu public de interes național privind transportul feroviar al călătorilor sunt diferențiate în raport cu segmentele de piață relevante, respectiv, dar fără a se limita la piața internă de transport al pasagerilor, piața internațională de transport al pasagerilor, piața de transport suburban al pasagerilor, piața de transport regional al pasagerilor, piața de transport de lung parcurs al pasagerilor, piața de transport de mare viteză al pasagerilor și sunt stabilite astfel încât să asigure realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători.(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, stabilește obligațiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, ce conțin obligatoriu, pentru fiecare segment de piață relevant, următoarele elemente:a) principalele caracteristici ale categoriilor de servicii de transport feroviar de călători care fac obiectul obligației de serviciu public;b) cerințe minimale privind serviciile conexe și dotările care trebuie asigurate pentru fiecare dintre categoriile de servicii de transport feroviar prevăzute la lit. a); c) rutele care fac obiectul obligației de serviciu public și categoriile de servicii de transport feroviar de călători necesare pe fiecare rută;d) numărul zilnic de trenuri pentru fiecare rută și categorie de servicii de transport feroviar, precum și principalele repere orare recomandabile în vederea asigurării unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor;e) materialul rulant pus la dispoziție de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării obligației de serviciu public, dacă este cazul;f) cerințele de performanță măsurabile, transparente și verificabile ale serviciilor prevăzute la lit. a), cel puțin în ceea ce privește viteza comercială, punctualitatea serviciilor, capacitatea de transport și calitatea materialului rulant, precum și sistemul de stimulente care trebuie aplicat operatorilor de servicii publice pentru îndeplinirea acestor cerințe;g) tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport furnizate în cadrul obligației de serviciu public, inclusiv regulile privind reducerile care pot fi acordate pentru fidelizarea clienților;h) obiective privind costurile de realizare a obligației de serviciu public;i) condițiile în care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și, după caz, acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligației de serviciu public. (3^1) Tariful de călătorie se percepe de către un operator de serviciu public de transport feroviar de călători pentru un contract de transport călători și include, după caz, diferențe de tarif, tarife de rezervare și tarife pentru servicii conexe și auxiliare transportului feroviar de călători, inclusiv tarife de bagaje și mesagerie. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (3^2) Contractul de călătorie se încheie în baza achitării tarifului de călătorie sau dovedirii dreptului la călătorie gratuită pentru categoria de tren și clasă pentru care se solicită eliberarea legitimației de călătorie. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (3^3) Legitimația de călătorie/Titlul de călătorie, care reprezintă dovada încheierii unuia sau a mai multor contracte de transport de călători, este emisă/emis prin canalele de vânzare ale operatorilor de transport feroviar de călători, canalele de vânzare ale autorităților publice sau canalele de vânzare ale partenerilor acestora și este valabilă/valabil, după caz, pentru efectuarea:a) unei călătorii simple, cu unul sau mai multe trenuri ale unui singur operator de serviciu public;b) unei călătorii simple, cu trenuri ale mai multor operatori de serviciu public;c) unei călătorii multimodale, cu unul sau mai multe trenuri ale operatorilor de serviciu public și cu mijloacele de transport public ale altor operatori de transport autorizați/licențiați, inclusiv cu autocare/autobuze de înlocuire tren de călători;d) călătoriilor multiple, pe o anumită perioadă și distanță, de tip abonament, autorizații de călătorie, permise de călătorie cu unul sau mai mulți operatori de transport feroviar de călători sau, după caz, pentru efectuarea de călătorii multimodale. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (4) Obligațiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) sunt stabilite pe baza unor studii de specialitate în cadrul cărora se realizează analize multicriteriale cuprinzătoare, pe o perioadă de referință cel puțin egală cu durata contractelor prevăzute la alin. (1), care iau în considerare cel puțin următoarele elemente și criterii: a) necesitățile de mobilitate a persoanelor pe rute interurbane și internaționale și evoluția prognozată a acestora în perioada de referință;b) politicile și strategiile la nivel european, național și sectorial în domeniul transportului de călători;c) cele mai bune practici ale statelor membre în domeniul serviciilor publice de transport feroviar al călătorilor;d) obiectivele stabilite privind creșterea cotei modale a transportului feroviar pe piața serviciilor publice de transport de călători;e) evoluția prognozată a parametrilor de performanță și disponibilitate ai infrastructurii feroviare;f) concurența între modurile de transport și distribuția modală a cererilor de transport;g) disponibilitatea capacităților necesare de infrastructură, confirmată de administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare publice;h) caracteristicile segmentelor de piață care diferențiază obligațiile de serviciu public; i) materialul rulant necesar pentru realizarea obligațiilor de serviciu public, precum și infrastructurile de servicii necesare pentru mentenanța și exploatarea acestui material rulant;j) costurile de realizare a obligațiilor de serviciu public și măsurile necesare pentru eficientizarea acestor costuri;k) costurile și beneficiile la nivelul societății și al economiei naționale, luând în considerare inclusiv costurile externe ale diferitelor moduri de transport.(5) Studiile prevăzute la alin. (4) sunt elaborate de către operatori economici în baza unor contracte de achiziții publice de servicii, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și sunt supuse dezbaterii publice anterior adoptării oricărei decizii, prin afișarea pe pagina de internet a autorității competente din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, dar fără a se limita la aceasta. (6) Principalii indicatori privind investițiile, parametrii de exploatare și de compensare ai obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2), stabiliți pe baza studiilor de specialitate prevăzute la alin. (4), se adoptă prin hotărâre a Guvernului. (7) Obligațiile de serviciu public stabilite conform prevederilor alin. (2)-(6) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (20). (8) Durata contractelor prevăzute la alin. (1) este limitată, cu respectarea prevederilor art. 4 și art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Pentru contractele a căror durată estimată conform studiilor de specialitate prevăzute la alin. (4) este mai mare de 5 ani, obligațiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) sunt revizuite și actualizate periodic, în condițiile alin. (4)-(6), la intervale de cel mult 5 ani, în scopul adaptării la evoluția condițiilor economico-sociale și atingerii obiectivelor stabilite privind creșterea cotei modale a transportului feroviar pe piața serviciilor publice de transport de călători.(9) Calendarul activităților de stabilire a obligațiilor de serviciu public în baza prevederilor alin. (2)-(6), de actualizare conform prevederilor alin. (8) și de repartizare a acestora către operatorii de transport feroviar conform prevederilor alin. (7) și (14) asigură respectarea calendarului de alocare a capacităților de infrastructură prevăzut în anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016.(10) Pentru realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, acționează pentru asigurarea materialului rulant necesar pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) prin:a) elaborarea și actualizarea strategiei de achiziționare sau închiriere, după caz, a materialului rulant necesar pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2);b) elaborarea și actualizarea strategiei de modernizare a materialului rulant existent, în scopul alinierii la cerințele obligațiilor de serviciu public de interes național privind transportul feroviar al călătorilor și eficientizării costurilor de realizare a acestor obligații de serviciu public;c) achiziționarea sau închirierea, după caz, pe baza strategiei prevăzute la lit. a), de material rulant destinat realizării obligațiilor de serviciu public de interes național privind transportul feroviar al călătorilor;d) includerea în contractele prevăzute la alin. (1) a obligațiilor operatorilor de serviciu public privind achiziționarea sau închirierea de material rulant sau a obligațiilor operatorilor de serviciu public privind modernizarea materialului rulant existent, după caz;e) strategiile prevăzute la lit. a) și b) sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului.(11) Achiziționarea sau închirierea materialului rulant de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, prevăzut la alin. (10) lit. c), se poate realiza, după caz, prin:a) achiziționare prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate;b) închiriere fără opțiune de cumpărare;c) leasing cu opțiune de cumpărare. (12) Materialul rulant prevăzut la alin. (10) lit. c) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în vederea utilizării în perioada de valabilitate a acestor contracte pentru realizarea obligațiilor de serviciu public contractate.(13) Condițiile de utilizare a materialului rulant prevăzut la alin. (10) lit. c) sunt stabilite prin contractele prevăzute la alin. (1). (14) Până la termenul stabilit prin art. 8 alin. (2) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (20), contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) se pot atribui conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Până la acest termen, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, stabilește și aplică măsuri privind creșterea eficienței economice și a calității serviciilor publice de transport feroviar de călători, inclusiv măsurile prevăzute la art. 1^1 alin. (2).(15) Prin contractele de servicii publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc condițiile în care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.(16) Compensația de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se acordă operatorilor de transport feroviar de călători pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, pentru acoperirea costurilor suportate în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2). În conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, compensația de serviciu public acordată în cazul contractelor de serviciu public atribuite direct nu poate depăși o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public asupra costurilor și veniturilor operatorului de serviciu public.(17) Efectul financiar net prevăzut la alin. (16) se calculează conform următorului mecanism: efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit maxim determinat, în cazul contractelor atribuite direct, pe baza ratelor swap publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenței, Rețeaua Națională de Ajutor de Stat, valabile la data emiterii deciziei autorității competente din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata swap relevantă, în care semnificația termenilor este următoarea:a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public conținute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) și/sau într-o normă generală;b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în cauză;d) profitul este calculat la costurile suportate.(17^1) Criteriul de atribuire utilizat în cadrul procedurilor competitive, transparente, nediscriminatorii și necondiționate pentru atribuirea contractelor de servicii publice, organizate conform prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, este cel mai bun raport calitate-preț, stabilit conform prevederilor art. 39 alin. (1^1) lit. b) și adoptat prin decizie a autorității competente din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^2) Documentația de atribuire necesară derulării procedurilor competitive prevăzute la alin. (17^1) se publică pe o platformă electronică de licitații stabilită prin decizie a autorității competente din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^3) Modificarea contractelor de servicii publice atribuite prin proceduri competitive prevăzute la alin. (17^1) se realizează, prin act adițional, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu respectarea prevederilor art. 221 și 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 98/2016, ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 39 alin. (1^1) și (1^2). (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^4) Actele adiționale prevăzute la alin. (17^3) se publică pe site-ul propriu al autorității competente din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1^2) lit. h). (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^5) La solicitarea fundamentată a operatorilor de serviciu public, pentru implementarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, se poate aproba prin acte adiționale la contractele de servicii publice înlocuirea temporară a unor servicii de transport feroviar de călători cu servicii de autocare/autobuze de înlocuire tren de călători, în vederea implementării, după caz, a proiectelor de reconstrucție, de reînnoire, de modernizare sau de reparații capitale a căii ferate din România. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^6) Operatorii de serviciu public de transport feroviar de călători contractează serviciile regulate speciale de la operatori de transport rutier autorizați. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^7) În cazul în care operatorii de serviciu public de transport feroviar de călători dețin calitatea de entitate contractantă în temeiul art. 4 alin. (1) coroborat cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, contractarea serviciilor regulate speciale se realizează cu respectarea legislației în materie de achiziții sectoriale. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^8) Prestația autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători se raportează în echivalent tren-km, în limita volumului de tren-km al serviciului înlocuit, prevăzut în contractul de servicii publice pentru care se introduc serviciile de înlocuire, pe baza foilor de parcurs validate conform alin. (17^15). (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^9) Compensația preliminată unitară solicitată pentru prestația autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători se încadrează:a) în valoarea unitară din contractul de servicii publice pentru care se introduc serviciile de înlocuire;b) în sumele aprobate și alocate Autorității pentru Reformă Feroviară de la bugetul de stat, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate, la capitolul 84.01 «Transporturi», subcapitolul 84.01.04 «Transport feroviar», paragraf84.01.04.01 «Transport pe calea ferată», titlul IV «Subvenții», articol 40.04 «Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători», și în limita valorii estimate a compensației preliminate totale pentru anul de analiză, prevăzută în contractul de servicii publice pentru care se introduc serviciile de înlocuire. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^10) Autocarele/Autobuzele de înlocuire tren de călători sunt marcate minimal, la exterior, electronic sau pe suport tipărit, cu privire la indicativul trenului pe care îl înlocuiesc. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^11) Punctele de îmbarcare și debarcare a călătorilor sunt avizate de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^12) Pasagerii din autocarele/autobuzele de înlocuire tren de călători fac dovada dreptului la călătorie în baza legitimațiilor de călătorie pe calea ferată, valabile pentru trenurile înlocuite. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^13) Pentru deplasarea cu autocarele/autobuzele de înlocuire tren de călători se emit doar legitimații de călătorie de transport pe calea ferată ale operatorului de serviciu public de transport feroviar de călători care contractează serviciile operatorului de transport rutier, în condițiile de aplicare a tarifelor de transport feroviar public de călători valabile pentru serviciul de transport feroviar înlocuit. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^14) Personalul feroviar, care reprezintă operatorul de serviciu public de transport feroviar de călători și care însoțește autocarele/autobuzele de înlocuire tren de călători, prezintă legitimație de călătorie emisă de operatorul de serviciu public de transport feroviar personalizată minimal cu fotografie și serie și număr de buletin sau codul numeric personal, vizată la zi, și ordin de deplasare valabil. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^15) Administratorul sau, după caz, gestionarul infrastructurii feroviare validează, în stația de plecare inițială, precum și în cea de sosire finală ale serviciului de înlocuire, foile de parcurs ale autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători și introduc în sistemul informatic IRIS datele privind sosirea și plecarea autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători, în vederea confirmării prestației serviciului de înlocuire. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (17^16) Autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii emite decizii ale președintelui privind normele de organizare a serviciilor cu autocare/autobuze de înlocuire tren de călători, care se publică pe pagina de internet proprie și se comunică operatorilor de serviciu public. (la 29-12-2023, Articolul 5, Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (18) După aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 a contractelor prevăzute la alin. (1), modificarea în cursul anului a parametrilor pe baza cărora s-a stabilit compensația de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (16) nu conduce la majorarea și suportarea din bugetul de stat a unor compensații de serviciu public suplimentare față de cele prevăzute prin contractele de servicii publice.(19) Prin excepție de la prevederile alin. (18), modificarea în cursul anului a obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) poate conduce la majorarea compensației de serviciu public acordate, în limita fondurilor aprobate cu această destinație de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în scopul acoperirii, în condițiile prevăzute la alin. (16), a costurilor suplimentare generate de noile obligații de serviciu public contractate.(20) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (16) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați conform prevederilor alin. (6), în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.(21) Sumele prevăzute la alin. (20) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine.(22) Sumele prevăzute la alin. (20) se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare.(23) În cazul în care obligația achitării către administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, după caz, a tarifelor aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) revine operatorilor de serviciu public, plata către operatorii de serviciu public a sumelor prevăzute la alin. (20) este condiționată de prezentarea documentelor care dovedesc respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (22).(24) Diferența dintre suma alocată prevăzută la alin. (20) și sumele utilizate potrivit alin. (22) se utilizează pentru a asigura celelalte cheltuieli necesare în scopul realizării obligației de serviciu public specificate în contractele prevăzute la alin. (1).(25) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, răspunde de modul de aplicare a prevederilor alin. (22) și (23).(26) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar prevăzute la alin. (1), cât și alte activități, conturile aferente respectivelor servicii publice trebuie separate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(27) În vederea furnizării de servicii publice de transport feroviar al călătorilor în condiții echitabile, nediscriminatorii și transparente, precum și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport:a) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la art. 5^2 alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local;b) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la art. 5^2 alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. (10) și la art. 5^2 alin. (8);c) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local, prevăzute la lit. a), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare;d) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant, prevăzute la lit. b), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare. (la 01-07-2022, Articolul 5 din Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 5^1(1) În cazul prestării de servicii de transport de marfă, operatorii de serviciu pot beneficia de măsuri de sprijin, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.(2) În cazul prestării de servicii de transport intermodal de marfă, operatorii de servicii pot beneficia de subvenții, în baza unor scheme de ajutor de stat aprobate conform legii.(3) În cazul efectuării de servicii de transport public de marfă sau călători pe calea ferată pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice care beneficiază, din dispoziția autorităților publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri se vor asigura compensații corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat. (la 14-11-2019, Articolul 5^1 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (la 29-11-2016, Capitolul I din Titlul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 5^2(1) În scopul prevăzut la art. 5 alin. (1) și în vederea furnizării de servicii adecvate de transport feroviar al călătorilor, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de autorități locale competente, denumite în continuare autorități locale competente, pot încheia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, diferențiate, dacă este cazul, în raport cu segmentele de piață relevante.(2) Autoritatea locală competentă înființează și, după caz, modifică serviciul public de transport feroviar de călători de interes local cu avizul prealabil al administratorului sau al gestionarilor de infrastructură feroviară, după caz, privind disponibilitatea capacităților de infrastructură necesară.(3) Autoritatea locală competentă stabilește obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), pe baza unor studii de specialitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, și conțin obligatoriu, pentru fiecare segment de piață relevant, următoarele elemente:a) principalele caracteristici ale categoriilor de servicii de transport feroviar de călători care fac obiectul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;b) cerințe minimale privind serviciile conexe și dotările care trebuie asigurate pentru fiecare dintre categoriile de servicii de transport feroviar prevăzute la lit. a);c) rutele care fac obiectul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local și categoriile de servicii de transport feroviar de călători necesare pe fiecare rută;d) numărul zilnic de trenuri pentru fiecare rută și categorie de servicii de transport feroviar, precum și principalele repere orare recomandabile în vederea asigurării unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor;e) materialul rulant pus la dispoziție de autoritatea locală competentă în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;f) cerințele de performanță măsurabile, transparente și verificabile ale serviciilor prevăzute la lit. a), cel puțin în ceea ce privește viteza comercială, punctualitatea serviciilor, capacitatea de transport și calitatea materialului rulant, precum și sistemul de stimulente care trebuie aplicat operatorilor de servicii publice pentru îndeplinirea acestor cerințe;g) tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport furnizate în cadrul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, inclusiv regulile privind reducerile care pot fi acordate pentru fidelizarea clienților;h) stabilirea costurilor-țintă necesare pentru realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;i) condițiile în care autoritatea locală competentă compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.(4) Autoritatea locală competentă repartizează obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local stabilite conform prevederilor alin. (3) operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (15).(5) Autoritatea locală competentă atribuie contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.(6) Durata contractelor prevăzute la alin. (1) este limitată, cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Pentru contractele a căror durată estimată conform studiilor de specialitate prevăzute la alin. (3) este mai mare de 5 ani, autoritatea locală competentă revizuiește și actualizează periodic obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite în baza prevederilor alin. (3), la intervale de cel mult 5 ani, în scopul adaptării la evoluția condițiilor economico-sociale și atingerii obiectivelor stabilite privind creșterea cotei modale a transportului feroviar pe piața serviciilor publice de transport de călători și susținerea cerințelor de mobilitate a persoanelor în zona geografică aflată în responsabilitatea autorității locale competente.(7) Autoritatea locală competentă asigură respectarea calendarului de alocare a capacităților de infrastructură prevăzut în anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016 în cadrul calendarului activităților de stabilire a obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local în baza prevederilor alin. (3), de actualizare conform prevederilor alin. (6) și de repartizare a acestora către operatorii de transport feroviar conform prevederilor alin. (4) și (5).(8) Pentru realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători, autoritățile locale competente prevăzute la alin. (1) pot deține material rulant destinat realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.(9) Materialul rulant prevăzut la alin. (8) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1) în vederea utilizării în perioada de valabilitate a acestor contracte, pentru realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local contractate.(10) Autoritatea locală competentă stabilește prin contractele prevăzute la alin. (1) condițiile de utilizare a materialului rulant prevăzut la alin. (8).(11) Autoritatea locală competentă stabilește, prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), condițiile în care poate compensa, în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și, după caz, acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.(12) Autoritatea locală competentă acordă operatorilor de transport feroviar de călători, pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), compensația de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, pentru acoperirea costurilor suportate în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite conform prevederilor alin. (3).(13) Efectul financiar net prevăzut la alin. (12) se calculează conform următorului mecanism: Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit maxim determinat, în cazul contractelor atribuite direct, pe baza ratelor swap publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenței, Rețeaua națională de ajutor de stat, valabile la data emiterii deciziei autorității locale competente privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata swap relevantă, în care semnificația termenilor este următoarea:a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public conținute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) și/sau într-o normă generală;b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în cauză;d) profitul este calculat la costurile suportate.(14) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale sau adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot modifica în cadrul contractelor prevăzute la alin. (1) parametrii pe baza cărora s-a stabilit compensația de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (12) sau a obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local care face obiectul contractului.(15) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (12) se asigură de la bugetul local, prin bugetul autorității locale competente respective, în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.(16) Autoritățile locale competente prevăzute la alin. (1) asigură sumele prevăzute la alin. (15) în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate cu respectiva autoritate locală competentă.(17) În scopul asigurării capacităților de infrastructură feroviară necesare pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (1), autoritățile locale competente pot acționa în calitate de solicitant în raport cu administratorul infrastructurii sau pot delega această atribuție către operatorii de transport feroviar prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1).(18) În situația în care acționează în calitate de solicitant, autoritatea locală competentă încheie cu administratorul infrastructurii contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2), în scopul de a stabili drepturile și obligațiile reciproce cu privire la alocarea capacităților de infrastructură necesare în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).(19) Contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2) stabilesc inclusiv responsabilitățile privind achitarea către administratorul infrastructurii a tarifelor aferente serviciilor furnizate de acesta în legătură cu realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).(20) În situația prevăzută la alin. (18), autoritatea locală competentă poate încheia cu administratorul infrastructurii, în condițiile legii, acorduri-cadru pentru alocarea, pe o durată care depășește perioada de valabilitate a unui grafic de circulație, a capacităților de infrastructură necesare în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).(21) Sumele prevăzute la alin. (15) se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare.(22) În cazul în care obligația achitării către administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, după caz, a tarifelor aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1) revine operatorilor de serviciu public, plata către operatorii de serviciu public a sumelor prevăzute la alin. (15) este condiționată de prezentarea documentelor care dovedesc respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (21).(23) Diferența dintre suma alocată prevăzută la alin. (15) și sumele utilizate potrivit alin. (21) se utilizează pentru a asigura celelalte cheltuieli necesare în scopul realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local specificate în contractele prevăzute la alin. (1).(24) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) răspund de modul de aplicare a prevederilor alin. (21)-(23).(25) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), cât și alte activități, conturile aferente respectivelor servicii publice trebuie separate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(26) În vederea furnizării de servicii publice de transport feroviar al călătorilor în condiții echitabile, nediscriminatorii și transparente, precum și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport:a) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local;b) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. (8) și la art. 5 alin. (10);c) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local, prevăzute la lit. a), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare;d) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant, prevăzute la lit. b), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare.(27) Principiile și criteriile privind corelarea obligațiilor de serviciu public de interes național și a celor de interes local în vederea furnizării de servicii adecvate în cadrul unui sistem integrat de servicii publice de transport al călătorilor și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport, precum și principiile și criteriile privind corelarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. (8) și la art. 5 alin. (10) se stabilesc de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și se adoptă prin hotărâre a Guvernului. (la 01-07-2022, Capitolul I din Titlul I a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 6Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât să se asigure un sistem unitar, echilibrat și funcțional, în conformitate cu cerințele siguranței circulației, confortului și tehnologiilor specifice de transport pe calea ferată, în condiții de compatibilitate și interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar european.  +  Capitolul II Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare  +  Articolul 7(1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare care asigură dezvoltarea și siguranța transporturilor feroviare.(2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, are următoarele atribuții principale în domeniul transporturilor feroviare:a) elaborează, astfel încât să asigure creșterea competitivității transportului feroviar pe piața transporturilor de persoane și bunuri:(i) studiile de oportunitate privind dezvoltarea infrastructurii feroviare;(ii) studiile de oportunitate privind dezvoltarea activităților de transport feroviar;(iii) strategiile de dezvoltare a infrastructurii feroviare;(iv) strategiile de dezvoltare a activităților de transport feroviar;(v) programele de dezvoltare și de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;(vi) programele investiționale în domeniul infrastructurii feroviare;(vii) programele investiționale în domeniul materialului rulant feroviar;(viii) programele de acțiune în domeniul infrastructurii feroviare;(ix) programele de acțiune în domeniul materialului rulant;(x) programele de acțiune în domeniul serviciilor de transport feroviar; (la 29-12-2023, Litera a), Alineatul (2), Articolul 7, Capitolul II, Titlul I a fost modificată de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) a^1) aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, documentele prevăzute la lit. a) pct. (i) și (ii); (la 29-12-2023, Alineatul (2), Articolul 7, Capitolul II, Titlul I a fost completat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) b) supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului documentele prevăzute la lit. a) pct. (iii)-(x); (la 29-12-2023, Litera b), Alineatul (2), Articolul 7, Capitolul II, Titlul I a fost modificată de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) b^1) asigură alocarea fondurilor publice necesare pentru implementarea programelor prevăzute la lit. b); (la 14-11-2019, Litera b^1) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) c) asigură, în condiții identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal și nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică, conform reglementărilor interne, legislației Uniunii Europene, precum și acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte; (la 29-11-2016, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) d) asigură beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport liber ales; (la 29-11-2016, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) e) sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului feroviar public, în vederea susținerii mobilității persoanelor și a bunurilor prin intermediul unui sistem național de servicii publice de transport cu nivel ridicat de performanță, calitate și eficiență economică; (la 29-11-2016, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) f) asigură condițiile unui mediu concurențial echitabil în transportul feroviar, precum și condițiile unui mediu concurențial echitabil între modurile de transport; (la 14-11-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) g) asigură efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale și a transporturilor de intervenție în caz de calamități naturale sau în alte situații deosebite;h) asigură dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele naționale de cercetare;i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar;j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat;k) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport; (la 29-11-2016, Litera k) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) l) asigură gestionarea proprietății publice și private a statului din domeniul transportului feroviar;m) asigură gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat;n) avizează cadrul de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice prevăzut la art. 37 alin. (2) lit. e); (la 01-07-2022, Litera n) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) o) clasifică infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele naționale și internaționale;p) stabilește regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari;q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescripțiilor și instrucțiunilor cu specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare;r) emite reglementări specifice domeniului transportului feroviar. (la 01-07-2022, Litera r) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atribuții principale:a) reprezintă Guvernul în organismele internaționale și în relațiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor feroviare;b) elaborează și promovează reglementări specifice, destinate asigurării compatibilității sistemului național de transport feroviar cu sistemele de transport internaționale;c) emite reglementări privind construcția, modernizarea, exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică a infrastructurii feroviare și a materialului rulant; (la 01-07-2022, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) d) stabilește nomenclatorul de funcții al personalului care lucrează sau concură la siguranța circulației trenurilor;e) emite reglementări privind atestarea, certificarea și licențierea personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranța circulației, și stabilește condițiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licențelor acordate; (la 01-07-2022, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) f) emite reglementări și organizează, prin autoritatea competentă din subordine, după caz, examenele de atestare, certificare și licențiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranța circulației, respectiv stabilește condițiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licențelor acordate; (la 01-07-2022, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) g) emite reglementări privind licențierea operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activități de transport feroviar și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de retragere a licențelor; (la 01-07-2022, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) h) emite reglementări privind siguranța traficului în transporturile feroviare, precum și pentru transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora; (la 01-07-2022, Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) i) emite reglementări privind efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată; (la 01-07-2022, Litera i) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) j) abrogată; (la 01-07-2022, Litera j) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost abrogată de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) k) exercită activitatea de registru, de inspecție și de control în transporturile feroviare;l) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, înregistrarea materialului rulant și a infrastructurii feroviare în registrele europene specifice; (la 01-07-2022, Litera l) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) m) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, evaluarea de conformitate, autorizarea, omologarea, agrementarea tehnică a subsistemelor structurale, constituenților și echipamentelor de interoperabilitate, a vehiculelor feroviare și infrastructurii feroviare, precum și a produselor, materialelor și serviciilor utilizate la construirea, repararea și întreținerea acestora; (la 01-07-2022, Litera m) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) n) autorizează efectuarea de lucrări care se execută în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurii căilor ferate române;o) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, investigarea accidentelor și a incidentelor produse în activitățile de transport feroviar și în activitățile de transport cu metroul; (la 01-07-2022, Litera o) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) p) asigură, prin rețeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranței circulației; (la 01-07-2022, Litera p) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) q) autorizează, din punct de vedere tehnic, agenții economici care efectuează lucrările de construcție, întreținere și reparație a elementelor infrastructurii feroviare și a materialului rulant;r) aprobă norme și regulamente obligatorii pentru deținătorii de linii ferate industriale și de mijloace de transport pe calea ferată proprietate privată, indiferent de obiectul de activitate, care au acces pe infrastructura feroviară deschisă accesului public, după caz, precum și pentru beneficiarii de transport;r^1) aprobă norme și regulamente obligatorii pentru transportul cu metroul, transportul urban pe șine, transportul pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, transportul pe rețeaua cu ecartament diferit de ecartamentul normal de 1.435 mm, precum și pentru mijloace de transport care circulă pe aceste căi ferate, indiferent de obiectul de activitate, respectiv pentru beneficiarii de transport care utilizează aceste sisteme de transport; (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) s) autorizează înființarea și funcționarea centrelor de pregătire, perfecționare și autorizare a personalului din transporturile feroviare;t) abrogată; (la 01-07-2022, Litera t) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost abrogată de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) u) elaborează reglementări privind alocarea nediscriminatorie către solicitanți a capacităților infrastructurii feroviare și a traselor; (la 01-07-2022, Litera u) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) v) stabilește obligațiile de serviciu public de interes național și încheie, pentru și în numele statului, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată și se conformează acestor obligații de serviciu public; (la 01-07-2022, Litera v) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) w) coordonează corelarea obligațiilor de serviciu public de interes național și a celor de interes local, precum și corelarea strategiilor de achiziție a materialului rulant necesar pentru realizarea acestor obligații de serviciu public, în vederea furnizării de servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport; (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) x) asigură identificarea, desemnarea infrastructurilor critice feroviare naționale și evaluarea necesității de a îmbunătăți protecția acestora, cu scopul creșterii capacității de asigurare a stabilității, securității și siguranței sistemelor economico-sociale și protecției persoanelor; (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) y) instituie și îndeplinește procedurile necesare pentru evaluarea, notificarea, desemnarea și monitorizarea organismelor feroviare de evaluare a conformității. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (4) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită atribuțiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competențe către una sau mai multe autorități feroviare organizate ca instituții publice care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Prin autoritate feroviară se pot înțelege inclusiv agențiile, autoritățile sau organismele cu specific feroviar, independente. (la 01-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Capitolul IIIInfrastructura feroviară și administrarea acesteia (la 01-07-2022, Titlul capitolului III din Titlul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 8(1) Infrastructura feroviară este alcătuită din elementele prezentate în anexa nr. I la Legea nr. 202/2016. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Infrastructura feroviară cuprinde infrastructura feroviară proprietate publică a statului, denumită în continuare infrastructură feroviară publică, precum și cea aflată în proprietate privată, denumită în continuare infrastructură feroviară privată.(3) Infrastructura feroviară publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviară transeuropeană, precum și pe cea care nu poate fi conectată la aceasta, după cum urmează:a) infrastructura feroviară interoperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului național și internațional, administrată în concordanță cu prevederile legislației privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar și care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european și preluate în legislația din România;b) infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă și care este administrată și se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne.  +  Articolul 9(1) Administrarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigură de către o companie națională rezultată ca urmare a reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redevenței, infrastructura feroviară publică și care deține în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadă de 49 de ani.(3) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 10(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice, în vederea administrării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri și persoane.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă publică, închiriată altor persoane juridice.(3) Închirierea unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitație publică, conform prevederilor legale. (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (4) Veniturile obținute din închirierea unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acestora exclusiv pentru executarea de lucrări de întreținere, reparații curente, reparații capitale/reînnoire, reabilitare și modernizare la infrastructura feroviară publică interoperabilă. (la 14-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 10 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (5) Condițiile specifice de administrare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și condițiile de închiriere a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 11(1) Infrastructura feroviară publică se compune din:a) liniile ferate de circulație, terenul aferent pe care sunt construite, precum și terenurile situate de o parte și de alta a axei căii ferate, care constituie zona de siguranță a infrastructurii feroviare;b) podurile, tunelurile, viaductele și alte lucrări de artă, care au legătură cu liniile ferate deschise circulației publice, precum și terenurile aferente acestora;c) lucrările geotehnice de protecție și de consolidare, plantațiile de protecție a liniilor ferate și terenurile aferente pe care sunt amplasate;d) instalațiile fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare;e) triajele de rețea ale căii ferate și terenurile aferente acestora;f) alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare.(2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care administrează infrastructura feroviară publică sau, după caz, a societăților naționale și a societăților comerciale, rezultate din reorganizare, precum și a Societății Naționale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare.  +  Articolul 11^1(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către filiala sa S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, instalațiile de tracțiune electrică și de electroalimentare cu echipamentele aferente, aparținând infrastructurii feroviare publice, pentru asigurarea funcționării infrastructurii feroviare în scopul realizării transportului feroviar public.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către filiala sa S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente instalațiilor de tracțiune electrică și de electroalimentare, cu echipamentele aferente.(3) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către S.C. Telecomunicații C.F.R. - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu acordul Ministerului Transporturilor, rețeaua de telecomunicații C.F.R., cu excepția rețelei GSM-R, cu echipamentele aferente, parte a infrastructurii feroviare publice, în vederea administrării acesteia.(4) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către S.C. Telecomunicații C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente rețelei de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente.(4^1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară are obligația de a acorda, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare, furnizorilor de rețele de comunicații electronice drept de acces asupra infrastructurii feroviare publice în vederea executării de lucrări de construcții pentru instalarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de rețea. (la 10-07-2022, Articolul 11^1 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul 48, Sectiunea a 3-a, Capitolul III din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (5) Prin derogare de la prevederile art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri imobile sau părți din acestea, proprietate publică a statului, către persoane fizice sau juridice înregistrate în România, prin licitație publică, în condițiile legii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu excepția curților, grădinilor și terenurilor aferente locuințelor de serviciu vândute, care pot fi închiriate direct proprietarilor construcțiilor, și cu excepția bunurilor imobile care fac obiectul parteneriatelor aprobate în baza prevederilor art. 11^2, care pot fi închiriate direct unităților administrativ-teritoriale sau asociațiilor de dezvoltare intercomunitară legal constituite. (la 09-01-2023, Alineatul (5) din Articolul 11^1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 ) (5^1) Contractul prin care se acordă drept de acces furnizorilor de rețele de comunicații electronice la infrastructura fizică de transport a căilor ferate se încheie conform dispozițiilor Legii nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Articolul 11^1 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul 48, Sectiunea a 3-a, Capitolul III din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol și a prevederilor art. 29 alin. (3^2), condițiile de închiriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, la propunerea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară. (la 14-11-2019, Alineatul (6) din Articolul 11^1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (la 29-11-2016, Articolul 11^1 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 11^2(1) După caz, pentru inițierea, continuarea și realizarea unor proiecte de dezvoltare locală, județeană, zonală sau regională, unitățile administrativ-teritoriale, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, asocierile de U.A.T.-uri, denumite în continuare unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor autorității deliberative, sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorțiile administrative legal constituite, în baza hotărârilor adunării generale, pot propune Ministerului Transporturilor și Infrastructurii încheierea de acorduri de asociere în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 39/2018, pe infrastructura feroviară publică și pe bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea sau concesiunea administratorului infrastructurii feroviare:a) pentru realizarea unor obiective/proiecte noi de investiții în domeniul construcțiilor, al lucrărilor de intervenții la construcții existente și al altor lucrări de investiții;b) pentru continuarea unor obiective/proiecte de investiții în domeniul construcțiilor, al lucrărilor de intervenții la construcții existente și al altor lucrări de investiții;c) pentru exploatarea bunurilor. (la 29-12-2023, Alineatul (1), Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (1^1) Cu respectarea normelor de siguranță a circulației pe căile ferate române, prevăzute la art. 34-36, obiectul acordurilor de asociere prevăzute la alin. (1) poate fi, după caz:a) serviciul public de transport feroviar de călători de interes local;b) dezvoltarea infrastructurii feroviare publice;c) rețelele locale și regionale independente destinate serviciilor pentru transportul de călători pe infrastructura feroviară;d) rețelele destinate pentru operarea serviciilor feroviare de transport urban sau suburban de călători;e) liniile ferate industriale și, după caz, infrastructura feroviară privată;f) infrastructura de servicii conexe transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (4), sau, după caz, de servicii adiacente transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (5);g) gările pentru călători, clădirile acestora;h) regenerarea urbană;i) dezvoltarea zonelor rurale;j) căile de comunicație, clădiri, împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice care contribuie la reutilizarea spațiului urban sau, după caz, rural și la creșterea calității vieții pentru cetățenii din zonele vizate;k) producerea, gestionarea inteligentă, distribuția, stocarea și, după caz, utilizarea de energie din surse regenerabile;l) sistemele de transport inteligente și, după caz, subsisteme sau componente ale acestora;m) sistemele de transport multimodal. (la 29-12-2023, Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost completat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (2) Odată cu propunerea transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a implementa acorduri de asociere, prevăzute la alin. (1) și în condițiile O.U.G. nr. 39/2018:a) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorțiile administrative legal constituite au obligația de a fundamenta capacitatea de implementare, derulare și administrare, după caz, a proiectelor prevăzute la alin. (1), precum și să își asume respectarea condițiilor de siguranța circulației pe căile ferate române prevăzute la art. 34-36;b) reprezentantul legal al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și, după caz, al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, zonelor metropolitane sau consorțiilor administrative legal constituite depune dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute la lit. a) sau, după caz, o declarație pe proprie răspundere, privind conformarea în termen de 6 luni de la aprobarea proiectului. (la 29-12-2023, Alineatul (2), Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (3) În vederea implementării, derulării și, după caz, administrării proiectelor de dezvoltare locală, județeană, zonală sau regională prevăzute la alin. (1), lista proiectelor și mandatarea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea asocierilor în condițiile O.U.G. nr. 39/2018 și pentru aprobarea protocoalelor de implementare, acordurilor de asociere și, după caz, contractelor de activitate locală:a) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate a capacității de implementare, derulare și administrare, după caz, a proiectelor;b) se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii trimestrial sau ori de câte ori este cazul. (la 29-12-2023, Alineatul (3), Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (4) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului normele metodologice pentru implementarea proiectelor și, după caz, exploatarea bunurilor aferente proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3). (la 29-12-2023, Alineatul (4), Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (5) La încetarea asocierii constituite potrivit prevederilor alin. (1) și în condițiile O.U.G. nr. 39/2018, bunurile private ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, zonelor metropolitane sau consorțiilor administrative legal constituite, rezultate în urma implementării acordurilor de asociere, pot fi trecute în domeniul privat al statului potrivit prevederilor art. 359 din Codul administrativ. (la 29-12-2023, Alineatul (5), Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (6) Pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3), unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorțiile administrative legal constituite, în calitate de asociat, derulează următoarele categorii de activități:a) după caz, elaborarea, modificarea, revizuirea, completarea, actualizarea studiilor de oportunitate, strategiilor de dezvoltare, programelor investiționale, programelor de acțiune, documentațiilor de urbanism prevăzute în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, documentațiilor tehnico-economice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și supunerea spre aprobare conform legii;b) după caz, transferul, cu titlu gratuit, către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și societățile feroviare cu capital integral de stat, al studiilor, strategiilor, programelor și documentațiilor prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor din domeniul ajutorului de stat;c) elaborarea, participarea la elaborarea, depunerea și, după caz, participarea la depunerea cererilor de prefinanțare, plată sau rambursare a cheltuielilor rezultate din implementarea acordurilor de asociere;d) derularea procedurilor de achiziție publică și încheierea contractelor de achiziție publică, în calitate de autoritate contractantă;e) monitorizarea și implementarea proiectelor;f) întocmirea și supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de recepție a documentațiilor de urbanism și, după caz, a documentațiilor tehnico-economice prevăzute la lit. a), la terminarea lucrărilor sau, după caz, la livrarea produselor;g) alte categorii de activități care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor. (la 29-12-2023, Alineatul (6), Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (6^1) După caz, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și structurile de cooperare ale unităților administrativ-teritoriale locale:a) au dreptul de a elabora studiile de oportunitate, strategiile de dezvoltare, programele investiționale și programele de acțiune proprii, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), în corelare cu prevederile celor elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și aprobate de Guvernul României în conformitate cu prevederile art. 7 și cu respectarea condițiilor de siguranța circulației pe căile ferate române prevăzute la art. 34-36;b) au obligația, în situația exercitării dreptului prevăzut la lit. a), de a supune avizării Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, și aprobării prin hotărâre a Guvernului studiile de oportunitate, strategiile de dezvoltare, programe investiționale și programele de acțiune, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), după obținerea acordului administratorului infrastructurii feroviare. (la 29-12-2023, Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost completat de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (7) Cheltuielile generate de activitățile prevăzute la alin. (6) pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3) se finanțează, după caz, de la bugetele autorităților publice locale, de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din fonduri externe nerambursabile, în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor europene și naționale în ceea ce privește regulile de eligibilitate a cheltuielilor, sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.(8) Cheltuielile prevăzute la alin. (7) includ următoarele categorii:a) cheltuieli cu investiția de bază;b) cheltuieli privind asigurarea relocării utilităților;c) cheltuieli cu amenajarea terenurilor și lucrări de sistematizare;d) cheltuieli privind utilitățile din corpul drumurilor sau liniilor de cale ferată;e) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului sau liniei de cale ferată;f) cheltuieli cu semnalizarea rutieră sau feroviară;g) cheltuieli cu amenajările hidrologice;h) cheltuieli cu protecția mediului;i) cheltuieli cu dotările și echipamentele necesare;j) cheltuieli cu impozitele și taxele;k) cheltuieli cu protejarea patrimoniului cultural;l) alte categorii de cheltuieli necesare implementării proiectelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare.(9) Cheltuielile aferente procedurilor de expropriere se suportă de la bugetul local sau de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau din fonduri europene nerambursabile, în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor europene și naționale în ceea ce privește regulile de eligibilitate a cheltuielilor, după caz.(10) Pentru inițierea, continuarea și realizarea unor programe de dezvoltare locală, județeană, zonală sau, după caz, regională, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor autorității deliberative, sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorțiile administrative legal constituite în baza hotărârilor adunării generale pot propune încheierea de acorduri de asociere în condițiile O.U.G. nr. 39/2018, având ca obiect proiectele prevăzute la alin. (1), care implică bunurile imobile aflate în proprietatea privată a societăților feroviare cu capital integral de stat. (la 29-12-2023, Alineatul (10), Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (11) Odată cu propunerea transmisă societăților feroviare cu capital integral de stat prevăzute la alin. (10) de a implementa proiecte în asociere, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sau consorțiile administrative legal constituite au obligația de a fundamenta capacitatea de implementare, derulare și administrare a proiectelor. (la 29-12-2023, Alineatul (11), Articolul 11^2, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) (12) După verificarea capacității de implementare a proiectelor respective, conform prevederilor alin. (11), prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se aprobă și se actualizează, trimestrial sau ori de câte ori este cazul, lista proiectelor pentru constituirea parteneriatelor prevăzute la alin. (10).(13) Cheltuielile generate de activitățile prevăzute la alin. (6) pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (12) se finanțează, după caz, de la bugetele autorităților publice locale, de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor europene și naționale în ceea ce privește regulile de eligibilitate a cheltuielilor sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. (14) Cheltuielile prevăzute la alin. (13) sunt aprobate cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(15) La încetarea parteneriatului, bunurile rezultate în baza proiectelor prevăzute la alin. (10) sunt trecute în domeniul privat al statului potrivit prevederilor art. 359 din OUG nr. 57/2019. (16) Forma, durata și condițiile parteneriatului se aprobă cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2022, Capitolul III din Titlul I a fost completat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 11^3(1) Cu respectarea prevederilor art. 11^2 alin. (2)-(9) și a condițiilor de siguranță a circulației pe căile ferate române, prevăzute la art. 34-36, unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau la care ministerul îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de unic acționar pot propune Ministerului Transporturilor și Infrastructurii constituirea de acorduri de asociere în condițiile O.U.G. nr. 39/2018 pentru realizarea unor obiective/proiecte noi de investiții în domeniul construcțiilor, al lucrărilor de intervenții la construcții existente și al altor lucrări de investiții sau continuarea unor obiective/proiecte de investiții în domeniul construcțiilor, al lucrărilor de intervenții la construcții existente și al altor lucrări de investiții.(2) Obiectul acordurilor de asociere prevăzute la alin. (1) poate fi reprezentat de:a) liniile ferate industriale și, după caz, infrastructura feroviară privată;b) rețelele destinate doar pentru operarea serviciilor feroviare de transport urban sau suburban de călători;c) rețelele locale și regionale independente destinate serviciilor pentru transportul de călători pe infrastructura feroviară;d) dezvoltarea unor elemente care alcătuiesc infrastructura feroviară publică;e) infrastructura de servicii conexe transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (4), sau, după caz, de servicii adiacente transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (5);f) gările pentru călători, clădirile acestora;g) căile de comunicație, clădiri, împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice care contribuie la reutilizarea spațiului urban sau, după caz, rural și la creșterea calității vieții pentru cetățenii din zonele vizate;h) producerea, gestionarea inteligentă, distribuția, stocarea și, după caz, utilizarea de energie din surse regenerabile;i) sistemele de transport inteligente și, după caz, subsisteme sau componente ale acestora;j) sistemele de transport multimodal. (la 29-12-2023, Capitolul III, Titlul I a fost completat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 12Administratorul infrastructurii răspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune și controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 13Listele secțiilor de circulație ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructură feroviară interoperabilă sau neinteroperabilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 14(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară realizează în principal următoarele categorii de activități:a) operarea infrastructurii feroviare publice și private, în scopul realizării transportului feroviar de călători și marfă și satisfacerii cerințelor de mobilitate a persoanelor și mărfurilor pe teritoriul României;b) operarea infrastructurilor de servicii pe care le deține, inclusiv asigurarea accesului pe calea ferată la aceste infrastructuri de servicii și la serviciile furnizate în cadrul acestora;c) asigurarea stării de funcționare a liniilor, instalațiilor și a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare publice și private, la parametrii stabiliți conform art. 16, prin activități de întreținere, reparații și reînnoire;d) modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare publice și private, în scopul îmbunătățirii performanțelor globale ale acesteia, ținând cont de necesitățile pieței interne a transporturilor și de nevoile generale ale Uniunii Europene, în vederea satisfacerii necesităților viitoare de mobilitate a persoanelor și mărfurilor pe teritoriul României;e) exploatarea patrimoniului administrat de companie; f) asigurarea stării de funcționare a activelor aparținând patrimoniului administrat de companie, altele decât cele prevăzute la lit. c), prin activități de întreținere, reparații și reînnoire, după caz;g) îndeplinirea ansamblului funcțiilor tehnice și economice necesare în vederea realizării obiectului său de activitate.(2) Operarea infrastructurii feroviare publice și private include ansamblul activităților privind:a) repartizarea și alocarea către solicitanți, în mod echitabil și nediscriminatoriu, a capacităților de infrastructură și a traselor;b) planificarea și conducerea operativă a circulației trenurilor pe rețeaua de căi ferate din România;c) stabilirea și perceperea tarifului privind utilizarea infrastructurii feroviare, precum și a tarifelor pentru serviciile furnizate, în condițiile legii.(3) Operarea infrastructurilor de servicii include ansamblul activităților privind:a) asigurarea accesului pe calea ferată la infrastructurile de servicii și la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri, într-o manieră echitabilă și nediscriminatorie;b) furnizarea către operatorii de transport feroviar, în mod echitabil și nediscriminatoriu, a serviciilor specifice acestor infrastructuri de servicii;c) stabilirea și perceperea tarifelor privind serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri de servicii și a tarifelor privind accesul pe calea ferată la aceste infrastructuri de servicii.(4) Exploatarea patrimoniului administrat de companie include ansamblul activităților privind:a) valorificarea, în condițiile legii, a unor active ale patrimoniului administrat de companie, inclusiv prin activități hoteliere și de alimentație publică desfășurate prin unitățile proprii;b) stabilirea și perceperea tarifelor și chiriilor, după caz, aferente acțiunilor prevăzute la lit. a). (la 01-07-2022, Articolul 14 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 14^1(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară furnizează către toți operatorii de transport feroviar, în mod echitabil și nediscriminatoriu, pe baza contractului prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. c), serviciile aferente pachetului minim de acces pe infrastructura feroviară publică.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară furnizează către operatorii de transport feroviar, la cerere, într-o manieră nediscriminatorie, serviciile specifice infrastructurilor de servicii pe care le operează, precum și servicii de acces pe calea ferată la infrastructurile de servicii prevăzute la art. 27 din Legea nr. 202/2016, în cazul în care acestea există. Aceste servicii includ și accesul la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri de servicii.(3) Compania națională care administrează infrastructura feroviară furnizează către operatorii de transport feroviar, la cerere, într-o manieră nediscriminatorie, servicii suplimentare și servicii auxiliare, precum și alte servicii și, după caz, poate asigura următoarele dotări, dar fără a se limita la acestea:a) magazine, restaurante, bufete, birouri de schimb valutar în stații;b) cărucioare pentru bagaje;c) panouri și pictograme;d) diagrame de formare a trenurilor. (la 01-07-2022, Capitolul III din Titlul I a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 15Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru menținerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (9) și (9^1), fără plata tarifelor prevăzute la art. 23 alin. (1). (la 01-07-2022, Articolul 15 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 16Parametrii elementelor infrastructurii feroviare române trebuie să corespundă normelor interne și internaționale sau celor stabilite prin acorduri și convenții internaționale la care România este parte. Acești parametri trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare române, în întregul ei sau pe direcții și coridoare de transport, cu ansamblul internațional al căilor ferate.  +  Articolul 17(1) Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum și terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe și impozite.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară utilizează în mod gratuit spectrul de frecvență alocat la nivel european pentru rețeaua GSM-R-benzile de frecvență 876880 MHz și 921-925 MHz. (la 09-01-2023, Articolul 17 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 18(1) Accesul și circulația pe infrastructura feroviară publică sunt permise unui operator de transport feroviar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (la 01-07-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) a) operatorul de transport feroviar deține o licență în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;b) operatorul de transport feroviar deține un certificat de siguranță în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;c) există un contract de acces pe infrastructura feroviară, încheiat între operatorul de transport feroviar și administratorul/ gestionarul infrastructurii feroviare, în condițiile legii. (la 29-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) (1^1) Condițiile reglementate prin contractele prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (1^2) sunt nediscriminatorii și transparente și sunt stabilite în conformitate cu cerințele prevăzute în art. 41 alin. (2) din Legea nr. 202/2016. (la 01-07-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^2) În cazul unui solicitant care nu are calitatea de operator de transport feroviar, accesul pe infrastructura feroviară publică este permis dacă există un contract de alocare încheiat între solicitant și administratorul infrastructurii feroviare, în condițiile legii, în scopul de a stabili drepturile și obligațiile reciproce cu privire la alocarea capacităților de infrastructură. (la 01-07-2022, Articolul 18 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Operatorii de transport feroviar sunt acceptați pentru circulație pe infrastructura feroviară în condițiile legii, acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2^1) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (3) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (4) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (5) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (6) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (6) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (7) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (7) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (8) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (8) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 18^1Abrogat. (la 01-07-2022, Articolul 18^1 din Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-07-2022, Articolul 19 din Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 20(1) Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificări structurale sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice, după caz, se avizează de către Ministerul Apărării Naționale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului național de apărare.(2) Proiectele de întreținere, reparare, reînnoire sau modernizare a suprastructurii sau infrastructurii feroviare, după caz, care se execută pe aceleași amplasamente și nu modifică structura constructivă a liniei de cale ferată, lucrările punctuale pentru eliminarea restricțiilor de viteză, lucrările de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii, lucrări de înlocuire a elementelor de instalații de semnalizare feroviară, telecomunicații și electrificare sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de reînnoire a elementelor suprastructurii sau infrastructurii căii, lucrările punctuale pentru eliminarea restricțiilor de viteză, lucrările de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii, lucrările de reînnoire și modernizare a instalațiilor de semnalizare feroviară, telecomunicații și electrificare, lucrările de înlocuiri ale elementelor instalațiilor de semnalizare feroviară, telecomunicații și electrificare, după caz, se execută fără autorizație de construire. (la 01-07-2022, Articolul 20 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 21Persoanele juridice sau persoanele fizice pot construi infrastructuri feroviare proprii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor și cu avizele autorităților publice locale și Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 21^1(1) În perioada în care transportul feroviar public nu poate concura cu alte moduri de transport în cadrul de tarifare existent, pe baza unei concurențe echitabile și nediscriminatorii între diversele moduri de transport, statul, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, urmărește să asigure echilibrul financiar al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară prin: a) fonduri alocate de la bugetul de stat, pe baza unui program multianual de finanțare, în scopul acoperirii costurilor necesare pentru administrarea infrastructurii feroviare;b) garantarea de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, a unor credite interne sau externe destinate finanțării activităților de administrare a infrastructurii feroviare.(2) Programul multianual de finanțare prevăzut la alin. (1) se stabilește pe baza necesităților de finanțare determinate prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare și se adoptă prin hotărâre a guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(3) Cheltuielile anuale necesare pentru asigurarea funcționării infrastructurii feroviare din România se stabilesc de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, în principal pe baza următoarelor elemente:a) necesitățile de finanțare determinate conform prevederilor alin. (2);b) normativele tehnice de întreținere, reparație și reînnoire a infrastructurii feroviare;c) planul de realizare a proiectelor de investiții pentru reînnoirea, reabilitarea, consolidarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare.(4) Compania națională care administrează infrastructura feroviară va prezenta anual Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea aprobării:a) justificarea elementelor de cheltuială din bugetul de venituri și cheltuieli necesare pentru a asigura funcționarea infrastructurii feroviare în condiții de siguranță și desfășurarea traficului feroviar contractat cu operatorii feroviari;b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de utilizare a infrastructurii și alte tarife specifice;c) justificarea sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat în completarea veniturilor proprii pentru asigurarea echilibrului financiar al companiei. (la 01-07-2022, Articolul 21^1 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 22(1) Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice se realizează de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pe baza veniturilor proprii și, în completare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din fonduri alocate de la bugetul de stat. (la 21-06-2011, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 16 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011. ) (2) Veniturile proprii ale companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se constituie din:a) veniturile obținute din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare, în lei și în valută;a^1) veniturile obținute din servicii feroviare conexe, precum și cele obținute din alte servicii, conform contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) b) veniturile obținute din activitatea de închiriere a secțiilor neinteroperabile;c) veniturile obținute din alte activități de închiriere a activelor;d) abrogată; (la 01-07-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogată de Punctul 47, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) e) veniturile obținute din activități de valorificare a activelor;f) veniturile obținute din exploatarea, inclusiv prin închiriere către persoane fizice și juridice, a bunurilor proprietate publică a statului concesionate companiei în baza contractului de concesionare încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor; (la 14-11-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) g) veniturile obținute din executarea garanțiilor de participare la licitații, a garanțiilor aferente sumelor reținute, a altor garanții constituite conform contractelor de lucrări de investiții finanțate din bugetul statului sau din fonduri externe nerambursabile, precum și veniturile obținute din penalitățile și dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor de investiții finanțate din bugetul statului sau din fonduri externe nerambursabile, cu condiția utilizării acestora pentru proiectele de infrastructură de transport în cadrul cărora au fost încheiate respectivele contracte; (la 14-11-2019, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) h) venituri financiare și extraordinare, după caz, în sensul definit prin legislația națională în vigoare, în principal Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-11-2019, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) i) veniturile obținute prin contractele prevăzute la art. 37^1 pentru întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (la 29-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) (3) Veniturile obținute potrivit prevederilor alin. (2) lit. f), ale art. 11^1 și ale art. 29 alin. (3^2) se încasează de compania națională care administrează infrastructura feroviară și se utilizează pentru lucrări și servicii de întreținere și reparație curentă a bunurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare, pentru lucrări și servicii de reparații capitale/reînnoire, reabilitare și modernizare la infrastructura feroviară publică, pentru lucrări de intabulare a terenurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare și pentru acoperirea unor cheltuieli de administrare și funcționare a infrastructurii feroviare publice. (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (4) Veniturile obținute potrivit alin. (2) lit. g) se utilizează, cu prioritate, pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare continuării și finalizării obiectivelor proiectelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, cu respectarea legislației în vigoare. (la 14-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor alocă anual companiei naționale care administrează infrastructura feroviară fonduri de la bugetul de stat care reprezintă diferența dintre costurile totale pentru întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice și veniturile proprii ale companiei. (la 14-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (5^1) Sumele prevăzute la alin. (5) se asigură și se transferă lunar companiei naționale care administrează infrastructura feroviară și se constituie ca venituri destinate să asigure realizarea echilibrului financiar al companiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 202/2016. (la 01-07-2022, Articolul 22 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (5^2) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (5) se utilizează cu prioritate, în condițiile legii, pentru întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice, achitarea obligațiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. (la 01-07-2022, Articolul 22 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (6) Abrogat. (la 14-11-2019, Alineatul (6) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (7) Veniturile obținute pe baza unui contract de activitate locală, prevăzut la art. 37^1, se utilizează pentru finanțarea activităților prevăzute în contractul respectiv. (la 01-07-2022, Articolul 22 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 23(1) Operatorii de transport feroviar, precum și alți solicitanți care efectuează transporturi publice ori în interes propriu, de marfă sau de călători, folosind capacitățile infrastructurii feroviare, plătesc către compania națională care administrează infrastructura:a) tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru serviciile furnizate prevăzute la art. 14^1 alin. (1); b) tarife pentru serviciile solicitate și furnizate prevăzute la art. 14^1 alin. (2) și (3);c) alte tarife stabilite de administratorul infrastructurii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^1) Stabilirea cadrului pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, prevăzută la alin. (1) lit. a), se face prin contractul prevăzut la art. 37. Regulile specifice de tarifare se stabilesc de către compania națională care administrează infrastructura și se publică de către aceasta în documentul de referință al rețelei, împreună cu cadrul pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare. Compania națională care administrează infrastructura calculează și percepe tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare în conformitate cu cadrul și regulile specifice de tarifare stabilite conform prevederilor art. 29-34 din Legea nr. 202/2016. (la 01-07-2022, Articolul 23 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se stabilesc de către compania națională care administrează infrastructura și se publică de către aceasta în documentul de referință al rețelei. Tarifele aferente serviciilor furnizate în cadrul infrastructurilor de servicii, prevăzute la art. 14^1 alin. (2), se stabilesc astfel încât să nu depășească costurile necesare de administrare a infrastructurilor de servicii respective, plus un profit rezonabil. (la 01-07-2022, Articolul 23 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^3) Lista completă a denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1^2) care pot fi percepute de către compania națională care administrează infrastructura de la operatorii de transport feroviar sau, după caz, de la solicitanți, pentru serviciile furnizate acestora, se stabilește prin contractul prevăzut la art. 37. (la 01-07-2022, Articolul 23 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^4) După ce sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 37, cadrul de tarifare prevăzut la alin. (1^1) și lista prevăzută la alin. (1^3) rămân valabile până la modificarea acestora, cu respectarea dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 202/2016, coroborat cu art. 32 alin. (6). (la 01-07-2022, Articolul 23 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^5) Tarifele pentru serviciile prestate, prevăzute la alin. (1), se plătesc în condițiile și la termenele stabilite prin contractul prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. c) sau, după caz, prin contractul prevăzut la art. 18alin. (1^2). (la 01-07-2022, Articolul 23 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^6) Compania națională care administrează infrastructura suspendă temporar, până la achitarea tarifelor prevăzute la alin. (1), furnizarea unor servicii prevăzute în anexa nr. II la Legea nr. 202/2016 operatorului în cauză sau, după caz, solicitanților, care depășesc termenele de plată prevăzute la alin. (1^5). (la 01-07-2022, Articolul 23 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Abrogat. (la 29-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 24 După caz, promovarea proiectelor pentru construcții de tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea și/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum și pentru magistralele destinate circulației cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii:a) la propunerea fundamentată a administratorului infrastructurii feroviare, după consultarea operatorilor de transport feroviar;b) la propunerea fundamentată a unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a structurilor de cooperare ale unităților administrativ-teritoriale, pe baza documentațiilor elaborate conform prevederilor art. 112, în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate de către administratorul infrastructurii feroviare. (la 29-12-2023, Articolul 24, Capitolul III, Titlul I a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 25(1) Cheltuielile pentru reparații curente, reparații capitale, reînnoiri, investiții pentru modernizări, reabilitări, consolidări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanțate de la bugetul de stat și, după caz, din fondurile externe nerambursabile, în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor europene și naționale în ceea ce privește regulile de eligibilitate a cheltuielilor, din fonduri de la bugetele locale obținute potrivit art. 37^1 și din veniturile obținute potrivit art. 22 alin. (2). (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Abrogat. (la 09-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 25^1(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, se alocă anual, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, sume necesare pentru:a) întreținerea, exploatarea și reparația curentă a infrastructurii feroviare;b) reparația capitală/reînnoirea, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare;c) dotarea cu echipamente și utilaje necesare lucrărilor de construcție, reparație și întreținere a infrastructurii feroviare;d) alte cheltuieli de investiții.(2) Din sumele alocate de la bugetul de stat pentru întreținerea și reparația curentă a infrastructurii feroviare, compania națională care administrează infrastructura feroviară poate deconta:a) lucrările și serviciile realizate în regie proprie, cu respectarea prevederilor legale, prin intermediul sucursalelor, potrivit reglementărilor și normelor specifice activității de întreținere, exploatare și funcționare a infrastructurii feroviare;b) materialele necesare realizării lucrărilor și serviciilor potrivit lit. a), achiziționate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) lucrările și serviciile realizate prin intermediul societăților afiliate pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;d) lucrările și serviciile realizate prin intermediul societăților terțe pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) De la bugetul de stat se alocă sumele necesare:a) plății hotărârilor definitive emise de instanțele judecătorești, de instanțele arbitrale sau de oricare dintre instituțiile abilitate și a cheltuielilor conexe procedurilor de judecată pentru proiectele de investiții în infrastructura feroviară publică finanțate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile;b) reîntregirii veniturilor proprii, prin acoperirea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ca urmare a executărilor silite în baza hotărârilor definitive emise de instanțele judecătorești, de instanțele arbitrale sau de oricare dintre instituțiile abilitate pentru proiectele de investiții în infrastructura feroviară publică finanțate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, în limita prevederilor bugetare anuale;c) finalizării procedurilor de expropriere pentru investițiile finanțate din fonduri nerambursabile.(4) Fondurile externe nerambursabile ale companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se utilizează, dar fără a se limita la aceste destinații, pentru proiectarea, asistența tehnică, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii feroviare, pentru dotarea cu echipamente și utilaje necesare lucrărilor de construcție în cadrul unui contract de reabilitare pe fonduri europene și pentru alte cheltuieli de investiții, în conformitate cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanțare încheiate potrivit legii.(5) Creditele interne și externe contractate de compania națională care administrează infrastructura feroviară se utilizează pentru proiectarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și construcția infrastructurii feroviare și pentru alte cheltuieli de investiții. Elementele contractului de creditare încheiat de companie în nume propriu referitoare la valoarea creditului, destinația acestuia, dobânzile și garanțiile creditului se aprobă prin memorandum de către Guvern. Aceste credite interne și/sau externe pot fi garantate cu bunurile care fac parte din proprietatea companiei și nu pot depăși 30% din valoarea acestor bunuri.(6) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (3) se transferă în conturile proprii ale companiei naționale care administrează infrastructura feroviară deschise la bănci comerciale autorizate în condițiile legii și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a companiei.(7) În primele șase luni ale anului următor expirării valabilității contractului prevăzut la art. 37 sau, după caz, a actelor adiționale anuale la acest contract, sumele alocate de la bugetul de stat companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se transferă acesteia în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, indiferent de stadiul aprobării contractului sau, după caz, a actelor adiționale anuale la acest contract. (la 01-07-2022, Articolul 25^1 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 54, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (la 14-11-2019, Articolul 25^1 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 01-07-2022, Articolul 26 din Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 55, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 27(1) Liniile ferate aparținând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de eficiență economică. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Închiderea liniilor ferate din motive tehnologice se face de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, în conformitate cu normele de exploatare a infrastructurii în condiții de siguranță a circulației.(2^1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe baza recomandărilor unor studii de specialitate realizate din inițiativa sa, stabilește și propune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate de către administratorul infrastructurii, liniile de cale ferată identificate pentru închidere, din motive de eficiență economică. (la 01-07-2022, Articolul 27 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2^2) Studiile de specialitate prevăzute la alin. (2^1) realizează analize multicriteriale cuprinzătoare pentru fiecare linie de cale ferată care face obiectul studiului, pe o perioadă de referință de minimum 30 de ani, cel puțin pe baza următoarelor elemente și criterii: a) necesitățile de mobilitate a persoanelor și mărfurilor;b) concurența între modurile de transport și distribuția modală a cererilor de transport;c) costurile și beneficiile la nivelul societății și al economiei naționale, inclusiv costurile externe ale diferitelor moduri de transport;d) creșterea eficienței economice a sistemului național de transport și reducerea costurilor totale generate de sectorul transporturi la nivelul economiei naționale;e) politicile și strategiile la nivel național și sectorial în domeniul transporturilor;f) politicile și strategiile Uniunii Europene în domeniul transporturilor;g) cele mai bune practici în domeniul feroviar ale statelor membre.Aceste studii sunt supuse dezbaterii publice anterior adoptării oricărei decizii. (la 01-07-2022, Articolul 27 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (3) Închiderea liniilor ferate din motive de eficiență economică, urmată de conservare sau de dezafectare, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Apărării Naționale și al autorităților administrației publice locale interesate. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (4) Costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor de cale ferată închise prin hotărârea prevăzută la alin. (3) se suportă de la bugetul de stat. (la 01-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 27 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (5) Unitățile administrativ-teritoriale, în colaborare cu administratorul infrastructurii și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pot stabili soluții de finanțare a infrastructurii feroviare de la bugetele locale, în completarea fondurilor publice alocate administratorului infrastructurii de la bugetul de stat, inclusiv în scopul menținerii în exploatare a unora dintre liniile prevăzute la alin. (2^1). (la 01-07-2022, Articolul 27 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 28(1) În cazul unor calamități naturale, dezastre, incidente sau accidente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în funcțiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în condițiile legii. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Cheltuielile ocazionate de repunerea în funcțiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamități naturale sau dezastre, se acoperă de la bugetul de stat.  +  Capitolul IV Siguranța și protecția infrastructurii feroviare  +  Articolul 29(1) În scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii incidentelor și accidentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii feroviare publice. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. (la 14-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019, prin abrogarea Punctului 23, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016) ) (2^1) Toaletarea, doborârea și îndepărtarea arborilor aflați în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare și care periclitează elementele căii ferate și/sau circulația pe calea ferată se realizează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, în baza acordului ocolului silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, al proprietarului. Ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarul, după caz, își exprimă acordul scris și asigură marcarea arborilor destinați tăierii, conform prevederilor legale, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării formulate de compania națională care administrează infrastructura feroviară. (la 20-05-2021, Alineatul (2^1) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021 ) (2^2) În scopul prevenirii accidentelor și incidentelor feroviare determinate de arbori/părți de arbori căzuți peste elementele căii ferate, compania națională care administrează infrastructura feroviară asigură îndeplinirea simultană a următoarelor condiții:a) înălțimea maximă permisă a oricărui arbore existent în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este egală cu distanța dintre baza arborelui și cea mai apropiată șină de cale ferată minus trei metri;b) distanța maximă permisă, măsurată în plan orizontal, între extremitatea oricărui element de vegetație aflată în zona de siguranță a infrastructurii feroviare și cea mai apropiată șină de cale ferată este de trei metri. (la 01-07-2022, Alineatul (2^2) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2^3) Prin derogare de la prevederile art. 63 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii accidentelor feroviare determinate de arbori/părți de arbori căzuți peste elementele căii ferate, compania națională care administrează infrastructura feroviară asigură în regim de urgență extragerea și îndepărtarea arborilor căzuți, fără marcarea prealabilă a acestora. (la 20-05-2021, Alineatul (2^3) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021 ) (2^4) După efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2^3), estimarea volumului de masă lemnoasă și marcarea cioatelor se realizează de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice sau, după caz, de către ocolul silvic nominalizat. (la 04-07-2019, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) (2^5) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (2^1) și (2^2) se încadrează în categoria produse extraordinare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, și se valorifică în condițiile legii. (la 04-07-2019, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) (3) În cazurile în care limitele stabilite conform alin. (2) cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii. (la 04-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) (3^1) În zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de interes public în domeniul infrastructurilor de transport și a altor proiecte pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. (la 01-07-2022, Alineatul (3^1) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 63, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (3^2) În zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcții sau instalații neferoviare supraterane. Prin excepție, cu avizul companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, se pot închiria astfel de terenuri, în condițiile specificate la art. 11^1 alin. (6), în vederea amplasării de construcții provizorii sau pentru executarea proiectelor prevăzute la alin. (3^1). (la 01-07-2022, Alineatul (3^2) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 63, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (3^3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3^2) cu privire la executarea unor proiecte de interes public în domeniul infrastructurilor de transport ale autorităților publice locale, prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, se pot închiria autorităților publice locale, la solicitarea acestora, fără licitație, terenuri aflate în proprietatea publică a statului din zona de siguranță a infrastructurii feroviare. (la 14-11-2019, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 24^1, Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (3^4) În vederea realizării unor lucrări de întreținere, amenajare, proiecte de regenerare sau revitalizare urbană sau rurală, după caz, ori creării sau reabilitării infrastructurii pietonale, rutiere sau de ciclism, terenurile proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aflate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare, se pot transmite în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, la solicitarea acestora, în condițiile art. 292 și art. 292^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-01-2023, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 ) (4) Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia. Pentru zonele de protecție a infrastructurii feroviare publice noi, administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate. (la 29-11-2016, Alineatul (4) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 25, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) (5) În zona de protecție a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, cu aprobarea administratorului infrastructurii feroviare. (la 14-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 25^1, Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )  +  Articolul 30(1) În zona de protecție a infrastructurii feroviare se interzice:a) amplasarea oricăror construcții, fie și cu caracter temporar, fără aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, cu respectarea regimului juridic al zonei de protecție, respectiv de siguranță, după caz; (la 29-11-2016, Litera a) din Articolul 30 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 26, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) a^1) depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare; (la 29-11-2016, Articolul 30 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) b) utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;c) efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuștilor, extragerea de materiale de construcții sau prin modificarea echilibrului freatic;d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului feroviar.(2) În zona de protecție a infrastructurii feroviare pot fi efectuate lucrări de igienizare de către autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor alin. (1), cu acordul companiei naționale care administrează infrastructura feroviară. (la 01-07-2022, Articolul 30 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 64, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 31(1) În zona de protecție a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale și utilaje necesare întreținerii acesteia, în scopul eliminării consecințelor incidentelor și accidentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranța circulației feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării.În caz de neînțelegere, acordarea de despăgubiri și cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 31 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiționat de plata prealabilă a despăgubirii.  +  Articolul 32Pe traseul liniilor ferate aparținând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, compania națională care administrează infrastructura feroviară este în drept să utilizeze zona de protecție pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube cu această ocazie, sunt aplicabile dispozițiile art. 31 alin. (1).  +  Articolul 33(1) Traversarea căii ferate de către alte căi de comunicații sau de către Sistemul național de transport al petrolului - gaze naturale/țiței, proprietate publică a statului, se realizează și se menține în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de celelalte ministere implicate și de către organele administrației publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul căii de comunicație/ Sistemul național de transport al petrolului a oricăror daune produse la infrastructura feroviară. (la 29-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) (2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate și numai cu respectarea normelor și a prescripțiilor în vigoare.(3) Compania națională care administrează infrastructura feroviară, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Capitolul V Siguranța circulației pe căile ferate române  +  Articolul 34Transportul feroviar public trebuie să se desfășoare într-un climat de disciplină fermă, asigurându-se condițiile necesare pentru deplina siguranță a călătorilor și a bunurilor transportate.  +  Articolul 35Personalul cu sarcini de siguranță a circulației al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară și al gestionarilor de infrastructură feroviară, precum și operatorii de transport feroviar se supun prevederilor din instrucțiunile de serviciu și reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranța circulației trenurilor. (la 01-07-2022, Articolul 35 din Capitolul V , Titlul I a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 36În scopul realizării circulației feroviare în condiții de siguranță, compania națională care administrează infrastructura feroviară și operatorii de transport feroviar licențiați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență exercită, în limita competențelor aprobate, următoarele atribuții:a) asigură, organizează și coordonează circulația și manevra, aplică măsurile de siguranță a circulației pe calea ferată, în scopul prevenirii accidentelor și incidentelor de cale ferată; (la 01-07-2022, Litera a) din Articolul 36 , Capitolul V , Titlul I a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) b) elaborează și propun spre aprobare norme, instrucțiuni și regulamente obligatorii privind activitățile care se desfășoară pe infrastructura feroviară;c) elaborează instrucțiuni de exploatare tehnică proprii;d) organizează și exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activității de producție și exploatare și de siguranță a circulației feroviare;e) exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, a instalațiilor, utilajelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transportului feroviar public și a proceselor de producție;f) iau măsuri pentru folosirea rațională și în condiții de siguranță a mijloacelor de transport feroviar, a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întreținerea și repararea acestora, aferente activității proprii;g) propun spre aprobare sau aprobă, după caz, în condițiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări și obiective de investiții noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau execuția de obiective de investiții noi și participă la recepția și la punerea în funcțiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;h) avizează caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport feroviar și soluțiile tehnice pentru lucrările de construcție și de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi, a instalațiilor de transport pe căile ferate, precum și în cazul modernizării celor existente;i) avizează funcționarea mijloacelor de transport feroviar și exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifică personalul care le deservește, în condițiile stabilite de regulamentele proprii căilor ferate române, după caz;j) avizează caracteristicile tehnice ale instalațiilor complexe ce urmează a fi importate, precum și ale mașinilor și instalațiilor unicat, de mare importanță, care urmează a fi procurate din țară sau din străinătate, pentru transporturile pe căile ferate;k) avizează orice fel de lucrări de construcții și instalații care se execută în zona infrastructurii feroviare sau care pot afecta stabilitatea și siguranța căilor ferate și a instalațiilor feroviare;l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întreținerea și repararea mijloacelor de transport;m) aprobă normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, întreținerea, siguranța circulației feroviare, proiectarea și repararea liniilor de cale ferată, a instalațiilor și a tuturor utilajelor din dotare;n) asigură și urmăresc executarea lucrărilor de construcții-montaj și de reparație a mijloacelor din dotare;o) organizează recepția materialului rulant, a liniilor de cale ferată, a instalațiilor și echipamentelor la unitățile furnizoare și de reparații, în scopul asigurării unei calități corespunzătoare siguranței circulației feroviare;p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, funcțiile și meseriile din activitatea proprie, precum și răspunderea acestora față de siguranța circulației;q) elaborează și propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor și componentelor, în raport cu importanța lor în siguranța circulației feroviare;r) elaborează și propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea și atestarea calității, din punct de vedere al siguranței feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant și componentelor utilizate în circulația pe căile ferate române, care au importanță pentru siguranța circulației feroviare;s) elaborează și propun spre aprobare norme metodologice pentru selecționarea, școlarizarea, verificarea cunoștințelor și aptitudinilor psihofizice ale întregului personal autorizat, cu atribuții în siguranța circulației pe căile ferate române;t) elaborează și propun spre aprobare norme metodologice și de calitate pentru întreținerea și repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant și componentelor utilizate, cu relevanță în siguranța circulației pe căile ferate;u) avizează tehnologiile de producție, de reparații și de întreținere pentru instalații, echipamente și material rulant;v) organizează, în condițiile legii, autorizarea personalului cu răspunderi în siguranța circulației pe calea ferată, precum și a celui care îndeplinește sarcini de verificare și de îndrumare metodologică pentru siguranța circulației feroviare;w) exercită controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de siguranța circulației feroviare și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta;x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele judiciare, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și cu alte organe abilitate prevăzute de lege, pentru salvarea și evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de accidentele și incidentele de cale ferată, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de acestea și pentru reluarea traficului feroviar, precum și pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor și a vinovaților care au condus la producerea unor astfel de evenimente. (la 01-07-2022, Litera x) din Articolul 36 , Capitolul V , Titlul I a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Capitolul VIContractele de activitate și contractele de servicii publice (la 01-07-2022, Titlul Cap. VI a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 37(1) Raporturile dintre compania națională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, și autoritățile administrației publice centrale, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în numele statului. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^1) Contractul prevăzut la alin. (1) stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale administratorului infrastructurii și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru asigurarea funcționării infrastructurii feroviare, care să garanteze desfășurarea transporturilor de marfă și de călători pe căile ferate române în condiții de performanță și siguranță a circulației. De asemenea, contractul stabilește regulile și responsabilitățile privind monitorizarea și evaluarea performanței activității administratorului infrastructurii. (la 01-07-2022, Articolul 37 din Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 70, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^2) Contractul prevăzut la alin. (1) stabilește obligațiile asumate de către administratorul infrastructurii și de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii privind realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare. (la 01-07-2022, Articolul 37 din Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 70, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (1^3) Reglementarea prin contractul prevăzut la alin. (1) a relațiilor dintre părți are în vedere următoarele principii:a) responsabilitățile și obligațiile principale ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere asigurarea surselor financiare de la bugetul de stat necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite în strategia prevăzută la alin. (1^2), pe baza unui plan multianual de finanțare, precum și asigurarea cadrului legal care să permită desfășurarea activității administratorului infrastructurii în condiții normale, într-un cadru concurențial echitabil în raport cu alte moduri de transport, cu aplicarea principiului autonomiei administratorului infrastructurii;b) responsabilitățile și obligațiile principale ale administratorului infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite în strategia prevăzută la alin. (1^2), în scopul derulării în bune condiții a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată și a creșterii competitivității transportului feroviar pe piața internă a transporturilor. (la 01-07-2022, Articolul 37 din Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 70, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Contractul prevăzut la alin. (1) respectă cel puțin principiile și parametrii de bază prevăzuți în Legea nr. 202/2016. Contractul cuprinde și următoarele elemente:a) indicatorii de performanță și monitorizare privind activitățile de administrare a infrastructurii feroviare, cu impact asupra calității serviciilor de transport feroviar de călători și marfă. Indicatorii de performanță și monitorizare vizează cel puțin următoarele categorii de activități:– mentenanța și reînnoirea infrastructurii feroviare;– exploatarea infrastructurii feroviare;– pregătirea și implementarea proiectelor de investiții prevăzute la lit. l).b) obiective generale și specifice privind activitățile de administrare a infrastructurii feroviare în perioada de valabilitate a contractului, stabilite prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare;c) principalele lucrări de reparații ale infrastructurii feroviare publice necesare în perioada de valabilitate a contractului pentru menținerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectați și în concordanță cu normativele privind uzura și intensitatea traficului;d) principalele lucrări de reînnoire ale infrastructurii feroviare publice necesare în perioada de valabilitate a contractului pentru readucerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectați în vederea creșterii nivelului de performanță și siguranță al serviciilor de transport feroviar public;e) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare publice;f) lista completă a denumirii tarifelor care pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport feroviar sau, după caz, de la solicitanți, pentru serviciile furnizate acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14^1 alin. (1);g) capacitățile de infrastructură care trebuie asigurate de administratorul infrastructurii pentru a permite îndeplinirea obligațiilor de serviciu public de interes național definite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.h) necesitățile financiare pentru administrarea infrastructurii feroviare în perioada de valabilitate a contractului, stabilite pe baza strategiei prevăzute la alin. (1^2), structurate pe categorii de cheltuieli; (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) i) planul multianual de finanțare din fonduri publice a administratorului infrastructurii în perioada de valabilitate a contractului, prevăzut la art. 21^1 alin. (1) lit. a), structurat pe categorii de cheltuieli; (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) j) principalele lucrări de reparații ale infrastructurii feroviare publice prevăzute la litera c), care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului în condițiile finanțării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i); (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) k) principalele lucrări de reînnoire a infrastructurii feroviare publice care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului în condițiile finanțării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i); (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) l) programele și proiectele prioritare de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare și pentru creșterea eficienței activităților de administrare a infrastructurii feroviare, stabilite prin strategia prevăzută la alin. (1^2), care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului; (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) m) proiecția multianuală pentru perioada de valabilitate a contractului a obiectivelor asociate indicatorilor de performanță prevăzuți la lit. a), în condițiile finanțării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i); (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) n) metodologia de evaluare anuală a nivelului de performanță al activității administratorului infrastructurii, care ia în considerare cel puțin următoarele elemente:– gradul de realizare a obiectivelor asociate indicatorilor de performanță prevăzuți la lit. a);– gradul de realizare a finanțării prevăzute la lit. i); (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) o) obligațiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în vederea evaluării nivelului de performanță al activității acestuia; (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) p) sistemul de stimulente pentru creșterea nivelului de performanță al activității administratorului infrastructurii, în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) q) stimulentele acordate administratorului infrastructurii, conform prevederilor art. 1^1 alin. (3) lit. d), în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) r) sistemul de stimulente prevăzut la lit. p) și stimulentele prevăzute la lit. q) sunt incluse în contractul de activitate și performanță al administratorului infrastructurii după expirarea contractului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 privind aprobarea Contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2021-2025, în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (la 25-07-2005, Art. 37 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 37^1(1) Raporturile dintre compania națională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, și unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe de altă parte, sunt reglementate prin contracte de activitate locală elaborate și aprobate în coordonare cu contractul prevăzut la art. 37.(2) Contractul prevăzut la alin. (1) stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale părților pentru asigurarea funcționării infrastructurii feroviare care face obiectul contractului. De asemenea, contractul poate stabili regulile și responsabilitățile specifice privind activitatea desfășurată de administratorul infrastructurii în baza contractului.(3) Reglementarea prin contractul prevăzut la alin. (1) a relațiilor dintre părți are în vedere următoarele principii:a) responsabilitățile și obligațiile principale prevăzute prin contract ale autorității administrației publice locale sau, după caz, a asociației de dezvoltare intercomunitară au în vedere asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite prin contract, pe baza unui plan multianual de finanțare, cu aplicarea principiului autonomiei administratorului infrastructurii;b) responsabilitățile și obligațiile principale ale administratorului infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract, în scopul derulării în bune condiții a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată și a creșterii competitivității transportului feroviar în zona aferentă infrastructurii feroviare care face obiectul contractului.(4) În ceea ce privește la guvernanța infrastructurii feroviare și tratarea nediscriminatorie a solicitanților și operatorilor de transport feroviar, contractul prevăzut la alin. (1) asigură conformitatea cu prevederile Legii nr. 202/2016.(5) Contractul prevăzut la alin. (1) conține cel puțin următoarele elemente:a) definirea elementelor infrastructurii feroviare care fac obiectul contractului;b) principalele activități care trebuie realizate de administratorul infrastructurii pentru a realiza obiectivele contractului, structurate pe categoriile:– întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii;– reparații curente; – reparații capitale sau reînnoire; – investiții pentru modernizarea, dezvoltarea, reabilitarea, consolidarea infrastructurii;c) perioada de valabilitate a contractului;d) indicatori de performanță privind funcționarea infrastructurii feroviare prevăzute la lit. a), cu impact asupra calității serviciilor de transport feroviar de călători sau de marfă, după caz, inclusiv proiecția multianuală pentru perioada de valabilitate a contractului a obiectivelor asociate acestor indicatori în condițiile finanțării asigurate potrivit prevederilor de la lit. e);e) planul multianual de finanțare a administratorului infrastructurii în perioada de valabilitate a contractului pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract, structurat pe categoriile de activități prevăzute la lit. b);f) obligațiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în vederea evaluării gradului de realizare a obligațiilor asumate prin contract;g) reguli specifice privind actualizarea contractului prin acte adiționale.(6) În cazul în care infrastructura feroviară prevăzută la alin. (5) lit. a) intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 202/2016 sau nu face obiectul contractului prevăzut la art. 37, după caz, contractul prevăzut la alin. (1) poate conține elemente precum: a) definirea serviciilor care trebuie furnizate de administratorul infrastructurii pe infrastructura feroviară respectivă și a regulilor specifice privind furnizarea acestor servicii;b) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare respective;c) lista tarifelor care pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport feroviar pentru serviciile furnizate acestora pe infrastructura feroviară respectivă. (la 01-07-2022, Capitolul VI din Titlul I a fost completat de Punctul 73, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 38(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5 se încheie între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, pentru și în numele statului, și operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată și se conformează obligațiilor de serviciu public de interes național. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite sau redactate, după caz, în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor solicită operatorilor de servicii publice să respecte condițiile de performanță și calitate care sunt cuprinse în caietele de sarcini și/sau în contractele de servicii publice. (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (3^1) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (3^1) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost abrogat de Punctul 75, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sumele corespunzătoare compensației de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice, în condițiile stabilite prin art. 5 și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. (la 01-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparține operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziția sa, conform prevederilor legale în vigoare. (la 29-11-2016, Alineatul (5) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 33, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) (6) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (6) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost abrogat de Punctul 77, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (la 25-07-2005, Art. 38 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 38^1(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5^1 se încheie între unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, denumite în continuare autoritate locală competentă, și operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată și se conformează obligațiilor de serviciu public de interes local stabilite de respectiva autoritate contractantă.(2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite sau redactate, după caz, în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), autoritatea locală competentă solicită operatorilor de servicii publice să respecte condițiile de performanță și calitate care sunt cuprinse în caietele de sarcini sau în contractele de servicii publice, atribuite de respectiva autoritate contractantă, după caz.(4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul autorității locale competente, sumele corespunzătoare compensației de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), în condițiile stabilite de autoritatea locală competentă și în conformitate cu prevederile art. 5^1 și ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.(5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparține operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziția sa.(6) Autoritatea locală competentă notifică administratorul sau gestionarul de infrastructură feroviară, după caz, cu privire la atribuirea oricărui contract de servicii publice prevăzut la alin. (1), cu precizarea obligațiilor de serviciu public care fac obiectul contractului. (la 01-07-2022, Capitolul VI din Titlul I a fost completat de Punctul 78, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 39(1) Contractul prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de până la 5 ani, se aprobă de către Guvern și se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat. (la 14-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 39 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (1^1) În vederea atribuirii contractelor de servicii publice prevăzute la art. 5, care reprezintă acțiuni multianuale în sensul prevăzut la art. 4 alin. (5) și (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 500/2002, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului, la propunerea fundamentată a autorității competente din subordine:a) elementele principale ale caietelor de sarcini și ale contractelor de servicii publice conform prevederilor art. 5 alin. (3), (6) și (20);b) elementele care definesc criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, care includ un element legat de preț și factorii de evaluare a aspectelor calitative a serviciilor publice;c) structura obligațiilor de servicii publice, respectiv modul de grupare a rutelor și serviciilor vizate;d) valoarea compensației de serviciu public, precum și valoarea facilităților și gratuităților de călătorie, aferente implementării tuturor obligațiilor de serviciu public stabilite conform prevederilor art. 5 alin. (4) și, defalcat, pentru fiecare contract de servicii publice în parte, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002;e) care părți ale contractelor de servicii publice sunt confidențiale și nu sunt publicate. (la 29-12-2023, Alineatul (1^1), Articolul 39, Capitolul VI, Titlul I a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) Notă
  Art. IX din Ordonanța de urgență nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1198 din 29 decembrie 2023, prevede:
  Prevederile art. I. pct. 13 și 14 nu se aplică pentru procedurile de atribuire competitivă în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (1^2) Autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:a) elaborează propunerile de caiete de sarcini și de contracte de servicii publice conform prevederilor ordinelor ministrului transporturilor și infrastructurii, adoptate conform alin. (1^1);b) supune consultării de piață propunerile de caiete de sarcini și de contracte de servicii publice elaborate conform prevederilor lit. a);c) adoptă forma finală a propunerilor de caiete de sarcini și de contracte de servicii publice rezultate în urma consultărilor de piață prevăzute la lit. b);d) derulează procedurile de transparență și de atribuire a contractelor de servicii publice prevăzute la art. 5 alin. (14) și art. 38 alin. (1);e) în baza modificărilor condițiilor de piață sau a rezultatelor studiilor de specialitate realizate conform prevederilor art. 5 alin. (4), supune analizei Ministerului Transporturilor și Infrastructurii propuneri de amendare a ordinelor adoptate de acesta, prevăzute la alin. (1^1);f) actualizează contractele de servicii publice ori de câte ori este necesar, cu încadrarea în limitele prevederilor din ordinele ministrului transporturilor și infrastructurii și prevăzute la alin. (1^1);g) transmite fiecărui operator de serviciu public contractele de servicii publice încheiate cu acesta, inclusiv părțile declarate confidențiale conform prevederilor alin. (1^1) lit. d);h) publică și arhivează pe pagina de internet proprie contractele de servicii publice atribuite și actele adiționale adoptate, incluzând referințe vizibile la părțile declarate confidențiale conform prevederilor alin. (1^1) lit. d);i) asigură accesul liber al cetățenilor la informațiile declarate confidențiale din cadrul contractelor de servicii publice, conform alin. (1^1) lit. d), cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-12-2023, Articolul 39, Capitolul VI, Titlul I a fost completat de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 29 decembrie 2023 ) Notă
  Art. IX din Ordonanța de urgență nr. 131 din 28 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1198 din 29 decembrie 2023, prevede:
  Prevederile art. I. pct. 13 și 14 nu se aplică pentru procedurile de atribuire competitivă în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) În scopul asigurării continuității serviciilor publice de interes național privind transportul feroviar de călători, până la aprobarea bugetului de stat și a contractelor sau actelor adiționale, după caz, prevăzute la art. 38, în condițiile prevăzute la alin. (1^1), acordarea către operatorii de transport feroviar de călători a compensației de serviciu public prevăzută la art. 5 se face după cum urmează:a) în cazul în care bugetul de stat se aprobă ulterior începerii anului bugetar, până la data aprobării acestuia compensația de serviciu public se acordă fiecărui operator de transport feroviar în limita a 1/12 din cuantumul compensației de serviciu public prevăzută în contractul de servicii publice din anul anterior sau, după caz, în limita a 1/12 din sumele aprobate cu această destinație prin proiectul de buget, în situația în care acestea din urmă sunt mai mici decât cele din anul precedent;b) în cazul în care contractele prevăzute la art. 38 sau, după caz, actele adiționale la aceste contracte se aprobă ulterior începerii anului bugetar, până la data aprobării acestora compensația de serviciu public se acordă fiecărui operator de transport feroviar în condițiile prevăzute la lit. a), fără a depăși 1/12 din fondurile alocate prin legea bugetului de stat pentru compensarea obligației de serviciu public de interes național. c) după aprobarea bugetului de stat și a contractelor sau actelor adiționale prevăzute la art. 38, după caz, în condițiile prevăzute la alin. (1^1), regularizarea sumelor acordate operatorilor de transport feroviar de călători se face potrivit prevederilor acestor contracte. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 39 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 80, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) (3) Abrogat. (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 39 , Capitolul VI , Titlul I a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (la 05-04-2012, Art. 39 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2012. )
   +  Articolul 39^1(1) Durata contractelor prevăzute la art. 37^1 este limitată și se încheie pentru o perioadă de cel puțin 3 ani și poate fi prelungită cu acordul părților, prin act adițional, și nu depășește șase ani.(2) Durata contractelor prevăzute la art. 38^1 se stabilește cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. (la 01-07-2022, Capitolul VI din Titlul I a fost completat de Punctul 81, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 29-11-2016, Articolul 40 din Capitolul VI , Titlul I a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 41Compania națională care administrează infrastructura feroviară și operatorii de transport feroviar licențiați pot avea în structură corpuri de gardieni feroviari, a căror activitate se desfășoară pe baza regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 42Personalul companiei naționale care administrează infrastructura feroviară și cel al operatorilor de transport feroviar licențiați, cu atribuții de serviciu privind paza, ordinea publică și controlul trenurilor, gărilor și al altor unități din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice.
   +  Capitolul VII Dispoziții speciale  +  Articolul 43Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 43 a fost abrogat de art. 70, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 44În cazul nerespectării prevederilor art. 29 alin. (5) și ale art. 30, compania națională care administrează infrastructura feroviară va acționa imediat, în condițiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desființarea construcțiilor interzise de lege, fără plata nici unei despăgubiri, precum și pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecție a infrastructurii căilor ferate române.  +  Articolul 45Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 atrage după sine retragerea totală sau parțială a licenței pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public, precum și răspunderea penală sau contravențională, după caz, a persoanei juridice sau fizice răspunzătoare pentru consecințele generate de astfel de situații.  +  Articolul 46Faptele care constituie contravenții la normele privind transportul feroviar, inclusiv cele care constituie contravenții la normele de protecție a infrastructurii feroviare, sancțiunile care se aplică și organele împuternicite să sancționeze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
   +  Titlul II Reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 47(1) Societatea Națională a Căilor Ferate Române se reorganizează, prin divizare, într-o companie națională, în societăți naționale și societăți comerciale, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) Compania Națională de Căi Ferate - «C.F.R.» S.A., cu statut de societate, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea infrastructurii feroviare; (la 01-07-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 47 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 82, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) b) Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - "C.F.R. - Marfă", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de mărfuri;c) Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. - Călători", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de călători;d) Societatea de Administrare Active Feroviare - "S.A.A.F.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;e) Societatea de Servicii de Management Feroviar - "S.M.F.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar-contabile, administrarea creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice.(2) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, prevăzute la alin. (1), funcționează pe principii comerciale, specifice economiei de piață, cu orientare spre obținerea de profit.(3) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, prevăzute la alin. (1), preiau, parțial, patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 48Societatea Națională a Căilor Ferate Române continuă să ființeze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei și a creanțelor existente la data reorganizării. După finalizarea procesului de divizare Societatea Națională a Căilor Ferate Române se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acesteia.  +  Articolul 49Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale prevăzute la art. 47 se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acestora.  +  Articolul 50Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate administrarea infrastructurii căilor ferate române, efectuarea transportului de călători, de mărfuri și de alte bunuri, vor prelua de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române activele strict necesare pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență pentru traficul existent la data reorganizării.  +  Articolul 51Activele care nu se preiau de către compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare, în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 52(1) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale rezultate din reorganizare:a) preiau drepturile și obligațiile Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în limitele și în condițiile stabilite prin actul de înființare a acestora;b) dețin, în concesiune sau în proprietate, după caz, bunurile imobile și mobile care le revin prin împărțirea patrimoniului Societății Naționale a Căilor Ferate Române;c) pot constitui societăți comerciale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate, în condițiile legii;d) asigură realizarea activității de ansamblu a transportului feroviar de interes național.(2) Capitalul social inițial al companiei naționale, al societăților naționale și al societăților comerciale, rezultate din reorganizare, este subscris și vărsat integral de statul român, la data înființării acestora.(3) Acțiunile emise inițial de compania națională, de societățile naționale și de societățile comerciale, rezultate din reorganizare, sunt proprietate a statului, iar drepturile acestuia, ca acționar, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor.(4) Acțiunile emise de compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, pot fi cotate la bursă și tranzacționate liber pe piață.(5) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizare, precum și filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, în condițiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.(6) În perioada în care statul este acționar unic la compania națională, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, acestea pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, în noi companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale, după caz, capitalul social inițial fiind subscris și integral vărsat de statul român ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor.(7) În funcție de condițiile locale pot fi înființate societăți comerciale de transport feroviar public de călători care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societățile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acestora.(8) Personalului preluat de noile companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale, precum și personalului excedentar i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 55 și 56.  +  Articolul 53În realizarea obiectului lor de activitate, compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizare, pot, după caz:a) să stabilească și să adapteze la condițiile pieței, în condițiile legii, tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători și de mărfuri, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul lor de activitate; (la 01-07-2022, Litera a) din Articolul 53 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 83, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) b) să elaboreze prescripțiile, tehnologiile, normativele și normele de muncă specifice activității proprii, inclusiv cele de prevenire și stingere a incendiilor;c) să inițieze și să încheie convenții și contracte de transport intern și internațional, potrivit reglementărilor în vigoare;d) să participe, în nume propriu, la organismele internaționale din domeniul feroviar sau din domenii conexe;e) să acorde unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități de călătorii sau de transport, în condițiile legii; (la 01-07-2022, Litera e) din Articolul 53 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 83, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) f) să introducă sau să retragă servicii de transport, servicii din stațiile de călători sau de mărfuri, cu respectarea condițiilor contractelor de activitate prevăzute la art. 37 și 37^1, respectiv a contractelor de servicii publice prevăzute la art. 38 și 38^1; (la 01-07-2022, Litera f) din Articolul 53 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 83, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 ) g) să negocieze obținerea de credite garantate de stat sau garantate cu bunurile pe care le au în proprietate, după caz;h) să organizeze structuri proprii de pază și de păstrare a ordinii, în condițiile legii;i) să dețină sau să participe cu capital social la alte persoane juridice și să decidă, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine;j) să efectueze activități de producție, turism, comerț intern și internațional, prestări de servicii, precum și de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară, cu respectarea normelor legale care reglementează aceste activități;k) să organizeze activități proprii de cercetare, proiectare, informatică, învățământ, asistență medicală, medicina și psihologia muncii, perfecționare profesională;l) să editeze publicații și lucrări referitoare la prestație, producție, știință și tehnică, specifice activităților pe care le desfășoară;m) să facă propuneri privind prescripțiile tehnice în domeniul transporturilor feroviare, al construcțiilor și realizărilor tehnice în domeniu;n) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, care include alocațiile și compensațiile de la bugetul de stat și care se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 54Creditele în curs de derulare sau de contractare la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, care se reorganizează, împreună cu drepturile și obligațiile aferente, se repartizează companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale, nou-înființate, prin hotărâre a Guvernului de înființare a acestora, preluându-se corespunzător și contractele de credit.  +  Articolul 55(1) Personalul necesar companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale nou-înființate se preia, în mod selectiv, de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române și se consideră transferat. Criteriile de selecționare a personalului vor ține seama, în mod prioritar, de competența profesională, disciplina în activitate și de asigurarea posturilor necesare siguranței circulației feroviare.(2) În cazul în care, în procesul reorganizării, rezultă un excedent de personal, acesta se disponibilizează de către Societatea Națională a Căilor Ferate, în condițiile legii.  +  Articolul 56(1) Personalul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, existent la data declanșării procesului de reorganizare, beneficiază de facilități de călătorie gratuită pe calea ferată, în aceleași condiții în care a beneficiat ca salariat al Societății Naționale a Căilor Ferate Române, indiferent de situația acestuia după reorganizare.(1^1) În condițiile alin. (1) va fi asimilat și personalul necesar Autorității pentru Reformă Feroviară. (la 14-11-2019, Articolul 56 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 39, Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (2) Pensionarii și membrii de familie (soțul, soția și copiii minori) ai personalului prevăzut la alin. (1), precum și personalul disponibilizat beneficiază de permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condițiile legii.(3) La stabilirea vechimii în unitățile de căi ferate pentru acordarea permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată pensionarilor și membrilor de familie ai acestora se ia în considerare și perioada în care a prestat munca în Ministerul Transporturilor, în Societatea Națională a Căilor Ferate Române, în fostul departament al căilor ferate cu unitățile din subordine, până la data desființării acestuia, și în compartimentele din aparatul propriu al fostului Minister al Transporturilor și Telecomunicațiilor, care au efectuat lucrări pentru calea ferată.(4) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de călători, se substituie obligațiilor Societății Naționale a Căilor Ferate Române privitoare la acordarea legitimațiilor și permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată.  +  Articolul 57(1) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale nou-înființate sunt conduse de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului și ai celorlalți deținători de acțiuni.(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.(3) Atribuțiile și componența adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale nou-înființate.  +  Articolul 58Abrogat. (la 01-07-2022, Articolul 58 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 59(1) Începând cu data înființării primei societăți naționale/comerciale de transport marfă, rezultată în urma reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române, tarifele transporturilor feroviare de marfă se formează liber pe piață.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tarifele transporturilor feroviare de marfă necesare încurajării transferului modal către calea ferată al fluxurilor prevăzute la art. 1^1 alin. (3) lit. e) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. (la 01-07-2022, Articolul 59 din Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 85, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 60Investițiile, modernizările, dezvoltările și reparațiile la infrastructura feroviară publică, precum și investițiile pentru realizarea proiectelor de importanță națională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanțează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat și rambursate de la bugetul de stat.  +  Articolul 61Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligațiilor către stat și instituții publice, existente la data înmatriculării în registrul comerțului a companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, a societăților naționale și a societăților comerciale rezultate din reorganizare, precum și majorările datorate de Societatea Națională a Căilor Ferate Române în forma rămasă după reorganizare sunt scutite de la plată.  +  Articolul 62(1) În scopul ținerii evidenței bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, a societăților naționale și a societăților comerciale, rezultate din reorganizare, și pentru asigurarea opozabilității titlurilor acestora față de terți și inițierea acțiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale se întocmesc evidențe și documentații proprii de cadastru, în condițiile legii.(2) Sumele necesare întocmirii documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare, în condițiile legii, pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se vor aloca de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație. (la 21-06-2011, Alin. (2) al art. 62 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 16 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011. )  +  Articolul 63În perioada în care statul este acționar unic se pot efectua transferuri de active și orice alte elemente patrimoniale între compania națională, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2022, Articolul 63 din Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 86, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 01-07-2022, Articolul 64 din Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 65În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului de înființare a companiei naționale, a societăților naționale și a societăților comerciale, rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, prevăzute la art. 47 alin. (1), Ministerul Transporturilor va supune spre aprobare Guvernului contractele de activitate prevăzute la art. 37 și 38.  +  Articolul 66(1) Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, și cu modificările și completările aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 40/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 1997, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 privind înființarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 12 aprilie 1991, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare până la finalizarea procesului de reorganizare.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 182/1999, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998:"Art. II. - Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 se aplică în mod corespunzător și companiilor naționale, societăților naționale, societăților naționale și societăților comerciale ce se vor înființa în baza prezentei ordonanțe de urgență."-------