ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 133 din 17 decembrie 2021privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1207 din 20 decembrie 2021  Luând în considerare:– prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;– prevederile Regulamentului (UE, Euroatom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;– prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.153 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 și (UE) nr. 283/2014;– prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri,având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene, pentru perioada de programare 2021-2027, precum și asigurarea unui management financiar eficient și eficace al fondurilor și al capacității de absorbție,luând în considerare faptul că regulamentele europene aplicabile exercițiului financiar 2021-2027 au fost adoptate cu întârziere la nivel european și, ulterior, se vor aproba programele operaționale,luând în considerare faptul că prevederile art. 105 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, conform căruia Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional, care nu a fost utilizată pentru prefinanțare sau pentru care nu au fost transmise aplicații de plată până la data de 31 decembrie a celui de al treilea an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2026, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ național care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene.Având în vedere că, în absența actului normativ și a deciziilor Comisiei Europene de adoptare a programelor operaționale, nu pot fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv în bugetul Ministerului Finanțelor sumele reprezentând cofinanțarea de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene, precum și cheltuielile neeligibile, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaționale, stabilite conform legii în sarcina autorităților de management, ceea ce generează imposibilitatea încheierii contractelor de finanțare cu beneficiarii selectați, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine creșterea riscului dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaționale,ținând cont că, în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2021-2027, nu pot fi implementate proiecte finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă, acest fapt vizând interesul general public și constituind situație de urgență și extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,având în vedere că în absența actului normativ beneficiarii selectați nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, nu pot genera cheltuieli care să fie rambursate și ulterior declarate Comisiei Europene, solicitând contribuția aferentă din partea bugetului Uniunii Europene, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate în acest buget prin programele operaționale,întrucât aceste elemente vizează un interes public și strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Obiectul reglementat. Definiții  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, în perioada de programare 2021-2027, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.  +  Articolul 2(1) Termenii „program“, „operațiune“, „operațiune de importanță strategică“, „operațiune finalizată“, „autoritate de management“, „organism intermediar“, „beneficiar“, „instrument financiar“, „organism de execuție a unui instrument financiar“, „acord de finanțare“, au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.(2) Termenii „neregulă“ și „creanțe bugetare rezultate din nereguli“ au înțelesurile prevăzute la lit. a) și j) de la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Termenul „convenție de finanțare“ are înțelesul prevăzut la art. 6 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021.(4) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) fonduri europene - asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului de coeziune, Fondului social european Plus, Fondului pentru o tranziție justă;b) Autoritatea de Certificare și Plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor, îndeplinind funcția de organism contabil și de organism responsabil cu primirea de la Comisia Europeană a fondurilor europene, astfel cum sunt acestea prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, precum și pe aceea de organism responsabil de transferarea acestor fonduri către autoritățile de management;c) cofinanțare publică - orice contribuție din fonduri publice naționale destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului;d) cofinanțare privată - orice contribuție a unui beneficiar la finanțarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea prevăzută la lit. c);e) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060; Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  f) cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decât cele eligibile;g) contract de finanțare - actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor;h) decizie de finanțare - actul unilateral intern prin care autoritatea de management/organismul intermediar acordă asistență financiară nerambursabilă persoanei juridice din care face parte;i) contribuția publică națională totală - fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanțarea publică și cheltuielile publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul/decizia de finanțare;j) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuției din fonduri europene, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și contravaloarea cheltuielilor publice și/sau private, altele decât cele eligibile;k) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor;l) cerere de rambursare aferentă cererii de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată;m) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării;n) prefinanțare - sumele transferate din fonduri europene, în tranșe, de către autoritățile de management/organisme intermediare către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;o) cerere de prefinanțare - cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ deciziilor de finanțare;p) agenție executivă - agenție europeană instituită în baza Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare, responsabilă și cu implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei; (la 20-07-2023, Litera p), Alineatul (4), Articolul 2, Capitolul I a fost modificată de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) q) lider de parteneriat - organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare;r) decizia de reziliere a contractului de finanțare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care încetează raporturile contractuale și, după caz, sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar/lider de parteneriat ca urmare a rezilierii contractului de finanțare în condițiile stabilite prin clauzele acestuia.
   +  Capitolul II Managementul financiar al fondurilor europene  +  Articolul 3Fondurile europene se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.  +  Articolul 4(1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării economiei naționale, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene asigură coordonarea implementării și gestionării acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu toate instituțiile/ structurile/organismele cu atribuții în domeniul fondurilor europene, precum și cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Ministerul Finanțelor asigură gestionarea fondurilor europene aferente programelor operaționale prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Finanțelor poate emite instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru autoritățile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat și/sau parteneri, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.(4) Prin derogare de la art. 236 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sunt supuse executării silite sumele aferente derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, care constituie creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (9) și art. 37 alin. (2), precum și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru proiectele preluate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, beneficiarii prevăzuți la art. 7 și 8 sunt autorizați să introducă în buget creditele de angajament și creditele bugetare respective, repartizate pe ani, conform contractelor de finanțare încheiate în cadrul perioadei de programare 2021-2027.
   +  Articolul 5(1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor deschis la Banca Națională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management și agențiilor pentru dezvoltare regională în calitate de autorități de management, prin Autoritatea de Certificare și Plată, pentru programele operaționale regionale, în vederea asigurării plăților aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) Pe tot parcursul exercițiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare autorităților de management, prin intermediul Autorității de Certificare și Plată, determinat ca diferență între totalul sumelor alocate și totalul sumelor restituite Ministerului Finanțelor, nu poate depăși plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalentul în euro și include plățile aferente cheltuielilor eligibile finanțate din fonduri europene 2014-2020 și fonduri europene 2021-2027.(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadență, prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile și penalitățile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se asigură de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii, respectiv din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, pentru agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
   +  Articolul 6(1) În scopul derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea de management deschide un cont, în euro, la o instituție financiar-bancară. Alegerea instituției financiar-bancare se realizează cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) La solicitarea autorității de management, Autoritatea de Certificare și Plată efectuează transferul, în euro, al sumelor aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1).(3) Autoritatea de management transferă sumele dedicate implementării instrumentelor financiare în contul organismului de execuție al instrumentului financiar conform prevederilor acordului de finanțare.
   +  Capitolul III Contribuția publică națională totală și managementul financiar al acesteia  +  Articolul 7(1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14.(2) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor din domeniul transporturilor, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu excepția celor prevăzute la alin. (6).(3) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se cuprind la o poziție de transferuri creditele de angajament și creditele bugetare reprezentând cofinanțare publică pentru proiectele ai căror beneficiari sunt spitale publice din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14.(4) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente proiectelor de investiții din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează în subordinea/autoritatea/în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(5) În bugetul Ministerului Economiei se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de închidere și ecologizare a obiectivelor miniere aprobate la închidere prin hotărâri ale Guvernului, al căror beneficiar este Ministerul Economiei prin Societatea de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN“ - S.A. București, operator economic cu rol în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene, care funcționează sub autoritatea acestuia.(6) În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14.(7) Pentru instituțiile publice finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale pot fi aprobate subvenții în bugetele ordonatorilor principali de credite ierarhic superiori pentru finanțarea contravalorii cofinanțării care trebuie asigurată de beneficiar, precum și a cheltuielilor neeligibile.(8) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, pentru proiectele din domeniul energiei și digital, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, sume necesare finanțării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (11) și (13). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 20-07-2023, Alineatul (8), Articolul 7, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (9) Se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, sumele individuale pentru plata despăgubirilor aferente exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes național în infrastructura de transport menționate la alin. (10).(10) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, pentru proiectele din domeniul transporturilor, se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, sume necesare finanțării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (11) și (13). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și celor aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către agenția executivă. (la 20-07-2023, Alineatul (11), Articolul 7, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (12) Prin excepție de la prevederile alin. (11), în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, în cazul în care pentru implementarea acestor proiecte nu se primesc sume în avans de la Comisia Europeană/agenția executivă. (la 20-07-2023, Alineatul (12), Articolul 7, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (13) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/agenția executivă pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei în bugetul fondurilor externe nerambursabile. (la 20-07-2023, Alineatul (13), Articolul 7, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (14) Pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor prevăzuți la alin. (6), la art. 8 alin. (1) și (2), precum și în bugetele beneficiarilor instituții publice autonome se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii.(15) În bugetul Ministerului Apărării Naționale se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente proiectelor de investiții din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează în subordinea/autoritatea/în coordonarea Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 8(1) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14.(2) În bugetele beneficiarilor instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14.(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată, precum și pentru proiectele implementate de societățile la care acestea sunt acționari, corespunzător cu contribuția stabilită în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, contribuție confirmată de autoritatea de management. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile pentru proiectele implementate de societățile la care sunt acționari numai pentru bunuri din domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativ- teritoriale, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. (la 29-12-2023, Alineatul (3), Articolul 8, Capitolul III a fost modificat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1197 din 29 decembrie 2023 ) (4) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind la o poziție distinctă, la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor prevăzute la art. 9 alin (2), iar la partea de venituri sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sub formă de subvenții.  +  Articolul 9(1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cuprinderea în bugetul propriu de către liderul de parteneriat, precum și de către partenerii acestuia a creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 7 și 8 se realizează în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/decizia de finanțare.(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul parteneriatelor dintre beneficiarii menționați la art. art. 7 alin. (2) și unități administrativ-teritoriale/asociații de dezvoltare intercomunitare, sumele aferente valorii totale a proiectelor implementate de către unitățile administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la subdiviziuni distincte de transferuri, cu respectarea prevederilor art. 10 și 14.  +  Articolul 10(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(6) și (15), art. 8 și art. 9 se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor. Fișele de fundamentare ale beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15) sunt avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor de finanțare. (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul 10, Capitolul III a fost modificat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) Avizul de principiu al autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 7 și 9, precum și Ministerul Finanțelor pentru agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de beneficiari în cadrul programelor operaționale regionale, pentru sumele prevăzute la art. 12 alin. (5), să efectueze, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, precum și virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, însoțite de anexele corespunzătoare la bugetul acestora. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (4) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (3).(5) Beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15) care au obținut avizul de principiu al autorității de management sunt obligați să depună cereri de finanțare în condițiile stabilite prin ghidurile solicitantului în termen de cel mult un an de la data obținerii avizului. (la 20-07-2023, Alineatul (5), Articolul 10, Capitolul III a fost modificat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (6) În cazul proiectelor de infrastructură de transport cuprinse la titlul de clasificație bugetară a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, cuprinse în buget în baza avizului de principiu al autorității de management, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (2) aflați sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de ordonator de credite, întocmesc note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractelor de finanțare.(7) Notele justificative prevăzute la alin. (6) conțin informații privind necesitatea plății pentru implementarea proiectului și sunt aprobate de ordonatorul principal de credite cu avizul Autorității de management pentru Programul operațional Transport pentru existența fondurilor în buget conform avizului de principiu al autorității de management. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
   +  Articolul 11(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind:a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15); (la 20-07-2023, Litera a), Alineatul (1), Articolul 11, Capitolul III a fost modificată de Punctul 5., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari;c) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul organismului de execuție al instrumentului financiar;d) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea programelor, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/ deciziilor de finanțare, potrivit prevederilor art. 15;e) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de Certificare și Plată, în cazul aplicării prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, la solicitarea Autorității de Certificare și Plată;h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15), conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b); (la 20-07-2023, Litera h), Alineatul (1), Articolul 11, Capitolul III a fost modificată de Punctul 5., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de către beneficiari, pentru care sau întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora;j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la trimiterea în judecată. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și cei prevăzuți la art. 7 și 8, aceste sume se vor achita condiționat de prezentarea unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă;k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. h) și k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;m) sumele necesare pentru plata dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadență a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum și a diferențelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare;n) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute la clauza referitoare la cheltuieli suplimentare din acordul de finanțare;o) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare;p) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial și oricare alte taxe aferente autentificării acordului de finanțare;q) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă instrumentelor financiare care se vor reflecta la o poziție distinctă în clasificația bugetară;r) sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situațiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunțării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecții de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene;s) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 din sectoarele de mediu și energie prin Programul operațional Dezvoltare durabilă; Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  ș) sumele necesare pentru finanțarea ratei forfetare, prevăzute la art. 27 alin. (2);t) sumele asigurate de autoritatea de management conform art. 27 alin. (5);ț) sumele necesare pentru finanțarea ratei forfetare în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (3).
  (2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor.
   +  Articolul 12(1) În cazul programelor operaționale regionale pentru care agențiile de dezvoltare regională au calitatea de autorități de management, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor, se asigură următoarele:a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15); (la 20-07-2023, Litera a), Alineatul (1), Articolul 12, Capitolul III a fost modificată de Punctul 6., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari;c) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul organismului de execuție al instrumentului financiar;d) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea programelor, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/ deciziilor de finanțare, potrivit prevederilor art. 15;e) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de Certificare și Plată, în cazul aplicării prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, la solicitarea Autorității de Certificare și Plată;h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15), conform prevederilor cadrului legal național, și autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b); (la 20-07-2023, Litera h), Alineatul (1), Articolul 12, Capitolul III a fost modificată de Punctul 6., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora;j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la trimiterea în judecată. Pentru beneficiari, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cei prevăzuți la art. 7 și 8, aceste sume se vor achita condiționat de prezentarea unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă;k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. j) și k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;m) sumele necesare pentru plata dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadență a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum și a diferențelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare;n) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute la clauza referitoare la cheltuieli suplimentare din acordul de finanțare;o) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare;p) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial și oricare alte taxe aferente autentificării acordului de finanțare;q) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, aferentă instrumentelor financiare care se vor reflecta la o poziție distinctă în clasificația bugetară;r) sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situațiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunțării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecții de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc de către agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (3) În vederea cuprinderii în bugetul Ministerului Finanțelor a sumelor prevăzute la alin. (1), precum și pentru reflectarea acestor sume în anexele corespunzătoare la bugetul Ministerului Finanțelor, agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, au obligația să completeze formularele bugetare aferente programului pe care îl gestionează, conform prevederilor sau instrucțiunilor prevăzute în metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, și să le transmită Autorității de Certificare și Plată. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (4) Ministerul Finanțelor asigură gestionarea fondurilor prevăzute la alin. (1) prin conturi deschise la Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021, sumele aferente derulării proiectelor finanțate din fonduri europene de către autoritățile de management ale programelor operaționale regionale, în calitate de beneficiari, până la aprobarea programelor operaționale, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se cuprind la poziții distincte de transferuri în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, și se virează în conturile de disponibil ale agențiilor de dezvoltare regională, în calitate de beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, pe bază de cereri de fonduri. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
   +  Articolul 13În bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, la o poziție globală distinctă se cuprind:a) sumele necesare asigurării, prin intermediul autorităților de management, a prefinanțării proiectelor pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15), și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene; (la 20-07-2023, Litera a), Articolul 13, Capitolul III a fost modificată de Punctul 7., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) b) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor în conturile autorităților de management;c) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritatea de Certificare și Plată;d) sumele necesare plății dobânzii negative bonificate de Banca Națională a României pentru disponibilitățile de fonduri europene din conturile administrate de Ministerul Finanțelor, prin Autoritatea de Certificare și Plată.  +  Articolul 14(1) Propunerile de credite de angajament și bugetare prevăzute la art. 7-13 se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027.(2) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (1), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din fonduri europene și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară, la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 14 mai 2024, prin derogare de la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare,în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum și la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) În cazul contractelor/deciziilor de finanțare semnate pentru finanțarea drepturilor de natură salarială din fondurile alocate asistenței tehnice, beneficiarii includ la titlul prevăzut la alin. (1) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială pentru personalul prevăzut în proiect.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv Ministerul Finanțelor, să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 11 și 12. Aceste modificări se comunică lunar Ministerului Finanțelor de către ordonatorii principali de credite, însoțite de anexele la bugetul acestora modificate corespunzător.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 12 alin. (1) necesare pentru implementarea programelor operaționale regionale pe baza solicitărilor de fonduri suplimentare de la agențiile de dezvoltare regională centralizate de Autoritatea de Certificare și Plată. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (6) Prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare și de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, respectiv la nivelul autorităților de management pentru programele operaționale regionale, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri între programele operaționale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (7) Convențiile de finanțare prevăzute la art. 6 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021, se revizuiesc corespunzător, ca urmare a virărilor de credite prevăzute la alin. (5), respectiv a redistribuirilor de credite de angajament și ale creditelor bugetare de la alin. (6).
   +  Articolul 15(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale, astfel:a) în limita a 50% Autoritatea de management Programul operațional Incluziune și demnitate socială, Autoritatea de management Programul operațional Educație și ocupare, Autoritatea de management Programul operațional Asistență tehnică; Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  b) în limita a 100% pentru Autoritatea de management Programul operațional Dezvoltare durabilă, cu excepția domeniului apă și apă uzată din cadrul programului operațional, pentru Autoritatea de management Programul operațional Sănătate, pentru Autoritatea de management Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare și pentru autoritățile de management programele operaționale regionale, Autoritatea de management Programul Tranziție justă; (la 20-07-2023, Litera b), Alineatul (1), Articolul 15, Capitolul III a fost modificată de Punctul 8., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) c) în limita a 200% pentru Autoritatea de management Programul operațional Transport și pentru Autoritatea de management Programul operațional Dezvoltare durabilă, exclusiv pentru domeniul apă și apă uzată din cadrul programului operațional. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pot dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor de finanțare, în condițiile legii.(3) Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă, care au încheiat contracte de finanțare cu autoritățile de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.
   +  Articolul 16(1) Din sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f), autoritatea de management reîntregește conturile Autorității de Certificare și Plată cu echivalentul sumelor deduse de către Comisia Europeană, în cazul aplicării prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 și, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programului operațional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de Certificare și Plată și le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile de fonduri europene administrate de Ministerul Finanțelor - Autoritatea de Certificare și Plată, prevăzute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la aceste disponibilități, altele decât cele provenite din prefinanțarea primită de la Comisia Europeană, pe parcursul perioadei de implementare a programelor operaționale. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (3) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunii prevăzute la alin. (2) se transferă la bugetul de stat, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programelor operaționale. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (4) Dobânda pozitivă generată de sumele aferente prefinanțării se utilizează potrivit art. 90 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
   +  Articolul 17(1) Disponibilitățile din fondurile europene destinate finanțării/prefinanțării, rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile Autorității de Certificare și Plată și autorităților de management, precum și disponibilitățile din fonduri europene și/sau cofinanțare de la bugetul de stat rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15), se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație. (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul 17, Capitolul III a fost modificat de Punctul 9., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) Disponibilitățile din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit art. 12, rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile autorităților de management pentru Programele Operaționale Regionale, se supun prevederilor art. 6 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (3) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor instituții publice, se reportează și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.
   +  Capitolul IV Prefinanțarea  +  Articolul 18(1) Pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă se poate acorda prefinanțare în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, fără depășirea valorii totale eligibile a acestuia, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15). Tranșa solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanțării, prin cereri de rambursare, nu poate depăși procentul indicat anterior. (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul 18, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare în una sau mai multe tranșe de maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, de o instituție financiară nebancară sau de o societate de asigurări, cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.(3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea care poate fi solicitată conform alin. (1) și (2) de unul dintre parteneri este proporțională cu sumele aferente activităților acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare, respectiv cu ponderea ajutorului de stat/de minimis acordat acelui partener din valoarea totală a ajutorului.(4) Pentru proiectele implementate în parteneriat, garanția prevăzută la alin. (2) este depusă de fiecare partener în proiect, lider de parteneriat/partener, pentru tranșa de prefinanțare solicitată de acesta.(5) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(6) Cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate conform alin. (1), următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranșa anterior acordată.(7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare conform alin. (1) și (2) are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.(8) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanțare a inclus sume aferente activităților unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităților liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor dacă au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care fiecare justifică minimum 50% din tranșa anterioară proprie de prefinanțare acordată.(9) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea potrivit prevederilor alin. (7), modalitatea de restituire fiind prevăzută în cuprinsul normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență.(10) Sumele recuperate din prefinanțarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (11) Prefinanțarea acordată beneficiarilor prevăzuți la art. 8 alin. (1) și (2), rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituției publice locale, după caz, și va fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație.(12) Prin excepție de la prevederile alin. (7), sumele acordate ca prefinanțare operatorilor regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare și normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
   +  Articolul 19(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanțare conform art. 18 alin. (1) pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislația națională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât și cofinanțării de la bugetul de stat.(2) În cazul în care autoritatea de management autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare prevăzute la alin. (1), aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz.(3) Autoritatea de management are obligația de a reîntregi contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile din care a fost acordată prefinanțarea prin virarea sumei corespunzătoare cotei de cofinanțare deduse potrivit alin. (2), din contul aferent cofinanțării asigurate de la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv din contul de disponibil al agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management, în care au primit cofinanțarea potrivit art. 12 alin. (1) lit. a), în contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile corespunzător.  +  Articolul 20(1) Autoritățile de management notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligația restituirii sumelor prevăzute la art. 18 alin. (9).(2) În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu restituie autorităților de management sumele calculate în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (9) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanțării pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.(3) Titlul de creanță prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la emitentul titlului de creanță contestat.(5) Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.(9) În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligației de restituire conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării, autoritățile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate potrivit alin. (9) se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autoritățile de management care au emis decizia de recuperare a prefinanțării au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării.(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (10). Dobânzile aferente fondurilor europene se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional, iar dobânzile aferente cofinanțării publice se fac venit la bugetul de stat. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (14) În cazul în care sumele care trebuie restituite reprezintă contravaloarea ajutorului primit de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, recuperarea acestora trebuie să respecte prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.(15) Acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu dispune, dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
   +  Capitolul V Mecanismul cererilor de plată/ Mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile  +  Articolul 21În procesul de implementare a programelor, autoritățile de management pot utiliza atât mecanismul cererilor de plată, cât și cel al rambursării cheltuielilor efectuate.  +  Articolul 22(1) Mecanismul cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15). (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul 22, Capitolul V a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.(3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate în conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(4) În situația în care cheltuielile prevăzute la alin. (3) provin din facturi emise în altă valută decât moneda națională de către furnizori externi, neînregistrați fiscal în România, sumele plătite în conturile liderului de parteneriat/partenerilor, corespunzător alin. (3), sunt calculate la cursul BNR din data emiterii facturii.(5) Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării plăților facturilor externe prevăzute la alin. (4) sunt suportate de către liderul de parteneriat/partener/parteneri.(6) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 7 și 8, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.(7) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, cu respectarea prevederilor alin. (2), organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.(8) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management sau de către organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (7) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(9) Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(10) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (7), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din documentele prevăzute la alin. (2) decontate prin cererea de plată, cu respectarea prevederilor alin. (6). În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.(11) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.(12) Nerespectarea prevederilor alin. (10) de către beneficiari/ lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului/deciziei de finanțare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia/revocarea acesteia.(13) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (11) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 20.  +  Articolul 23(1) Înregistrarea fiscală a partenerilor, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se poate realiza prin depunerea unei declarații de înregistrare fiscală la organul fiscal competent fie direct sau prin intermediul unui împuternicit, fie la solicitarea plătitorului de venit - persoana juridică cu rol de autoritate de management, în condițiile prevăzute la art. 82 și art. 86 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pe baza declarației de înregistrare fiscală depuse, organul fiscal competent eliberează certificatul de înregistrare fiscală. În cazul depunerii declarației de înregistrare fiscală de către un împuternicit, desemnarea împuternicitului se face în condițiile art. 18 din legea susmenționată.(2) După eliberarea certificatului de înregistrare fiscală de către organul fiscal competent, partenerii, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se adresează Trezoreriei Municipiului București în vederea deschiderii conturilor, prin intermediul liderului de parteneriat care are calitatea de împuternicit. Operațiunile de deschidere, gestionare a conturilor și efectuarea plăților se realizează de către partenerii persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent doar prin intermediul liderului de parteneriat, care are calitate de împuternicit. Contul de disponibil se deschide de către Trezoreria Municipiului București pe numele partenerului și se codifică cu codul alocat conform certificatului de înregistrare fiscală emis conform prevederilor alin. (1).(3) Elementele minimale cu privire la forma și conținutul împuternicirii prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin instrucțiuni emise de către autoritatea de management.(4) Mecanismul prevăzut de prezentul articol se utilizează exclusiv pentru mecanismul cererilor de plată.  +  Articolul 24(1) Recuperarea sumelor, cu respectarea prevederilor art. 18-20 și art. 22, cu excepția dobânzii prevăzute la art. 20 alin. (13), se efectuează după cum urmează:a) sumele aferente fondurilor externe nerambursabile în conturile de disponibil ale autorităților de management din care au fost acordate;b) sumele asigurate de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea publică și unele cheltuieli neeligibile, după caz, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management sau conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, după caz, respectiv în conturile de disponibil ale autorităților de management pentru programele operaționale regionale din care au fost acordate. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) Autoritățile de management pentru programele operaționale regionale au obligația restituirii la bugetul de stat a sumelor recuperate de către acestea din fondurile asigurate de la acest buget reprezentând cofinanțarea publică și unele cheltuieli neeligibile, după caz, în contul de cheltuieli bugetare al Ministerului Finanțelor din care au fost încasate inițial sumele respective sau, după caz, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul sumelor provenite din finanțarea anilor precedenți, după caz. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
   +  Articolul 25(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează la art. 22 alin. (10).(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.(3) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (2) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(4) În cazul cererii de rambursare finale depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul de autorizare prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.(5) Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/decizia de finanțare atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.(6) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/ partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, format din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, finanțate din fonduri europene, pentru partenerii publici externi care nu au obligația să se înregistreze fiscal în România potrivit legislației fiscale din România, iar legislația incidentă acestora în țara de origine le interzice să se înregistreze fiscal într-o altă țară, autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate în contul de disponibilități deschis de liderul de parteneriat la o bancă comercială, în vederea primirii sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate la nivelul proiectului de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România.(8) Liderul de parteneriat are obligația de a vira, în valută, partenerilor publici externi neînregistrați fiscal în România sumele primite în lei de la autoritatea de management, precum și cofinanțarea stabilită prin acordurile de parteneriat, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite de la autoritatea de management. Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării de către liderul de parteneriat a plății în valută către partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România a sumelor primite în lei de la autoritatea de management se suportă de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România.  +  Articolul 26(1) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației europene și naționale, sumele din fonduri europene și cofinanțare, după caz, cuvenit a fi rambursate în condițiile art. 25 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(6) și (15) și art. 8, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul 26, Capitolul V a fost modificat de Punctul 12., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(6) și (15) și art. 8, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în conturile indicate în contractul/decizia de finanțare sau în cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora. (la 20-07-2023, Alineatul (2), Articolul 26, Capitolul V a fost modificat de Punctul 12., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.(4) Prin excepție de la alin. (1), pentru proiectele care nu constituie operațiuni finalizate, finanțate inițial din fonduri externe rambursabile, aprobate la finanțare din fonduri europene, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 7 alin. (1), după autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele din fonduri europene cuvenite a fi rambursate în condițiile art. 25 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în contul de venituri al bugetului din care a fost asigurată sursa de finanțare a cheltuielilor, deschis pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor la Trezoreria Statului.(5) Prin excepție de la alin. (1), contravaloarea sumelor reprezentând fonduri europene, asigurate inițial din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, transferate potrivit art. 12 alin. (5), se virează de către autoritățile de management pentru programele operaționale regionale, după autorizarea cheltuielilor, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor la Trezoreria Statului. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
   +  Articolul 27(1) Pentru proiectele pregătite în cadrul Programului operațional Infrastructură mare și finanțate în cadrul Programului operațional Dezvoltare durabilă ca proiecte noi sau ca proiecte etapizate, în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, aprobate la finanțare cu o rată forfetară, ai căror beneficiari sunt operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, beneficiarii vor asigura rata forfetară de 6% după atingerea progresului financiar de 75% din proiect. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) Beneficiarii menționați la alin. (1) sunt exceptați de la reținerea ratei forfetare de 6% aferentă contribuției lor până la atingerea unui progres financiar de 75% pentru proiectele finanțate în cadrul perioadei de programare 2021-2027, urmând să solicite la rambursare, în vederea autorizării, inclusiv valoarea cheltuielilor aferente acestui procent. După atingerea progresului financiar de 75%, beneficiarii justifică procentul exceptat prin cheltuieli efectuate în cadrul proiectului sau în cadrul fazei a doua a proiectelor preluate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027.(3) În cazul beneficiarilor care nu vor putea susține financiar rata forfetară specificată la alin. (1) ordonatorul de credite în cadrul căruia funcționează autoritatea de management poate asigura finanțarea acesteia, cu titlu de împrumut, din bugetul de stat alocat cu această destinație.(4) Mecanismul de acordare și de justificare/recuperare a ratei forfetare acordate potrivit alin. (3) se stabilește prin normele metodologice, ținând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor de către operatorii de apă și apă uzată.(5) Pentru proiectele aprobate în baza contribuției beneficiarilor în situația în care aceasta depășește rata forfetară aferentă proiectelor prevăzute la alin. (1), autoritatea de management este autorizată să asigure finanțarea din fonduri alocate de la bugetul de stat a diferenței dintre procentul contribuției proprii și procentul echivalent al ratei forfetare, precum și taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferență, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj și Sălaj, beneficiari ai proiectelor preluate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
   +  Capitolul VI Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor  +  Articolul 28(1) Proiectele implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri europene sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri europene, pot fi anuale sau multianuale.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia și în conformitate cu prevederile art. 15 și se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program, cu excepția programelor operaționale regionale care se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Finanțelor conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (4) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora și au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor.(5) Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, încheie contracte de finanțare cu beneficiarii, respectiv emit decizii de finanțare și efectuează plățile aferente acestora potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021, și au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor și a reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale Autorității de Certificare și Plată pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor operaționale regionale. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
   +  Articolul 29(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor către ordonatorii de credite cu rol de organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituții implicate și/sau pe baza acordului de delegare de atribuții, încheiat între autoritatea de management și organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene.(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare menționat la alin. (1).(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 28 alin. (3), cu avizul autorității de management, și poate efectua unele operațiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.
   +  Capitolul VI^1 Autorizarea autorităților de management pentru încheierea de contracte de gestionare a instrumentelor financiare cu instituțiile financiare internaționale (la 26-05-2023, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 29^1(1) Autoritățile de management ale programelor pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, în mod direct, contracte pentru executarea instrumentelor financiare cu instituțiile financiare internaționale prevăzute la art. 59 alin. (3) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, în limita bugetelor alocate cu această destinație prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene.(2) Pentru încheierea contractelor pentru executarea instrumentelor financiare cu instituțiile financiare internaționale prevăzute la alin. (1), autoritățile de management sunt mandatate prin memorandum aprobat de Guvernul României la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cu avizul Ministerului Finanțelor.(3) Contractele încheiate pentru executarea instrumentelor financiare cu instituțiile financiare internaționale prevăzute la alin. (1) și (2) produc efecte după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. (la 26-05-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 29^2(1) Autoritățile de management ale programelor pot atribui, în mod direct, contracte pentru executarea instrumentelor financiare cu organismele de execuție a instrumentelor financiare, cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute la art. 59 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, în limita bugetelor alocate cu această destinație prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene.(2) Pentru încheierea contractelor pentru executarea instrumentelor financiare cu organismele de execuție a instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1), autoritățile de management sunt mandatate prin memorandum aprobat de Guvernul României la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cu avizul Ministerului Finanțelor. (la 26-05-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 29^3Contractele de executare a instrumentelor financiare cu alte organisme decât cele prevăzute la art. 29^1 și 29^2, în limita bugetelor alocate cu această destinație prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene, se încheie cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. (la 26-05-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023 )  +  Capitolul VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 30(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaționale se exercită la nivelul ordonatorilor de credite cu rol de autorități de management/organisme intermediare, al agențiilor pentru dezvoltare regională cu rol de autorități de management pentru programele operaționale regionale și la nivelul Autorității de Certificare și Plată cu rol de organism contabil, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul organismelor cu rol de autorități de management/organisme intermediare/ organism contabil, în vederea gestionării financiare a programelor finanțate din fonduri europene, cu excepția proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/organismul contabil are calitatea de beneficiar.(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele pentru care autoritățile de management/ organismele intermediare ale programelor regionale au calitatea de beneficiar se supun controlului financiar preventiv propriu. (la 26-05-2023, Articolul 30 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 2, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023 )
   +  Articolul 31(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului. Obligația poate fi îndeplinită și prin arhivarea electronică a tuturor documentelor aferente proiectului, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, al reprezentanților Parchetului European, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată/plătită de către autoritatea de management, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă.(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către autoritatea de management, aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(5) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2014.  +  Articolul 32(1) Autoritatea de Certificare și Plată recuperează de la autoritatea de management/alte instituții sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plățile efectuate către Autoritatea de Certificare și Plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autoritățile române. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
  (2) Autoritatea de Certificare și Plată recuperează de la autoritățile de management, până cel târziu la data închiderii programului operațional, orice sume din fonduri europene și din categoriile prevăzute la art. 13 lit. a), transferate acestora, care, ulterior plăților efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de Certificare și Plată în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizării unor nereguli, și nu au fost recuperate de la beneficiari. Notă
  Conform articolului XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023, în toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea și controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operațional“ se înlocuiește cu termenul „program“.
   +  Capitolul VIII Proiecte implementate în parteneriat  +  Articolul 33Proiectele finanțate din fonduri europene pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiția desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România.  +  Articolul 34(1) Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 33, entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă cel puțin principiile transparenței, tratamentului legal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.(2) Autoritățile de management stabilesc, dacă este cazul, prin ghidurile aferente operațiunilor finanțate din fonduri europene categoriile de activități care nu pot fi realizate de către partenerii entități private în implementarea proiectelor prevăzute la alin. (1).(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), cheltuielile efectuate de partenerul entitate privată sunt neeligibile.(4) În cazul proiectelor, inclusiv al celor implementate în parteneriat, depuse în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, se aplică regulile stabilite de agenția executivă, prin apelurile de proiecte. (la 20-07-2023, Alineatul (4), Articolul 34, Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 13., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Articolul 35Pentru neregulile constatate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, titlurile de creanță se emit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pe numele liderului de parteneriat și/sau al partenerului din a cărui acțiune sau inacțiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate și regularitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene.  +  Articolul 36(1) În cazul parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă conform pct. 90 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, se încheie contracte subsidiare ulterior contractului de finanțare.(2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanțare și trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:a) datele de identificare ale organizației de cercetare și ale întreprinderii;b) drepturile și obligațiile organizației de cercetare și întreprinderii;c) valoarea totală a contractului și a fiecărei activități, defalcată pentru organizația de cercetare și întreprindere;d) contribuția financiară proprie a întreprinderii;e) conturile bancare deschise de către organizația de cercetare/unitatea administrativ-teritorială și întreprindere; (la 20-07-2023, Litera e), Alineatul (2), Articolul 36, Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 14., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului;g) cuantumul ajutorului de tip minims, respectiv ajutor de stat, de care beneficiază întreprinderea ca urmare a semnării contractului subsidiar;h) obligația întreprinderii beneficiare a contractului subsidiar de a respecta cerințele minime cu privire la informarea și publicitatea privind operațiunea finanțată din fonduri europene, conform Regulamentului (UE) 2021/1.060.(3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanță de urgență, precum și din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător și parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului Creșterea inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, Programului Sănătate și programelor regionale. (la 26-05-2023, Alineatul (3) din Articolul 36 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 3, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 mai 2023 ) (4) Autoritatea de management virează sumele aferente activităților proprii ale organizației de cercetare/unității administrativ-teritoriale, respectiv ale întreprinderilor în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 20-07-2023, Alineatul (4), Articolul 36, Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 14., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru transfer de cunoștințe, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele organizației de cercetare/unității administrativ-teritoriale/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar. (la 20-07-2023, Alineatul (5), Articolul 36, Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 14., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Capitolul IX Decizia de reziliere a contractului de finanțare  +  Articolul 37(1) Autoritățile de management emit pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o decizie de reziliere a contractului de finanțare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională.(2) Decizia de reziliere a contractului de finanțare constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.  +  Articolul 38(1) Recuperarea sumelor prevăzute la art. 37 alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor art. 20.(2) În aplicarea alin. (1), în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15), prin excepție de la prevederile art. 20 alin. (9), sumele prevăzute la art. 37 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 20-07-2023, Alineatul (2), Articolul 38, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 15., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 39Sumele necesare finalizării proiectelor care nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu excepția proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (4), se asigură de la bugetul de stat pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 40În termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 17 decembrie 2021.Nr. 133.-----