ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 13 mai 2013  Notă
  Conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 13 din 15 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate constatându-se că prevederile art. 78 alin. (1^1) și (1^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constituționale în măsura în care schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
  În contextul crizei economico-financiare actuale din România care a afectat și afectează în continuare sectorul agricol,având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condițiile actualei crize economice mondiale, resimțită în mod drastic și la nivelul economiei naționale,în considerarea faptului că Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut,ținând cont de importanța creșterii animalelor și de facilitarea accesului acestora la suprafețele de pajiști disponibile, aflate atât în domeniul public, cât și în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, începând cu luna mai 2013, în condițiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obținută de pe pajiști,în condițiile în care Legea nr. 214/2011 instituie obligativitatea concesionării suprafețelor de teren ocupate cu pajiști, aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, doar asociațiilor locale de crescători de animale și având în vedere că suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, este necesară reglementarea în regim de urgență a modului de utilizare a pajiștilor.Luând în considerare faptul că utilizatorii de pajiști beneficiază de plăți unice pe suprafață, iar termenul-limită de solicitare a acestora este 15 mai 2013,situația extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de adoptare a unei noi reglementări în domeniul pajiștilor, în vederea eliminării inadvertențelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață pentru anul 2013.Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera efecte negative, concretizate în dificultăți în asigurarea hranei animalelor, fapt care conduce la diminuarea producțiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurării resurselor alimentare pentru populație,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă reglementarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente din extravilanul localităților. (la 05-07-2014, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (1^1) Pajiștile permanente din extravilanul localităților, denumite în continuare pajiști permanente, sunt terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin 5 ani sau mai mult, așa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulament. (la 05-07-2014, Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (1^2) Pajiștile permanente pot include și alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, utilizați și pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante, precum și terenurile bune pentru pășunat care fac parte din practicile și obiceiurile locului, unde, în mod obișnuit, suprafețele de pășunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă și cu alte plante furajere erbacee. (la 05-07-2014, Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (2) Abrogat. (la 05-07-2014, Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (3) În categoria pajiști sunt cuprinse și:a) pășunile împădurite cu consistența mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră;b) pășunile alpine;c) pășunile situate în zonele inundabile ale râurilor și în Lunca Dunării și Rezervația Biosferei "Delta Dunării";d) pajiștile cultivate sau recoltate în sistem de paludicultură. (la 14-05-2023, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 116 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pajiștilor care urmează să fie împădurite, dacă împădurirea se realizează cu respectarea condițiilor de mediu potrivit legii, exceptând plantațiile de brazi de Crăciun și speciile cu creștere rapidă, cultivate pe termen scurt, așa cum este prevăzut în ultimul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) iarbă și alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod tradițional pe pășunile și fânețele naturale sau care sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânțări și supraînsămânțări, din familiile de graminee și de leguminoase utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează producția, valoarea nutrițională a pajiștii și capacitatea de pășunat;b) pășuni și fânețe - suprafețe agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii de folosință, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă și alte plante erbacee pentru animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin pășunare; (la 05-07-2014, Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) c) unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale;d) utilizator de pășuni și fânețe:(i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE) și/sau în SIIE/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE și/sau în SIIE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an; sau (la 29-07-2022, Punctul (i) din Litera d) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziție, în condițiile legii, suprafața agricolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o dată pe an; (la 05-03-2016, Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 16 din 29 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 2 martie 2016, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) e) Registrul național al exploatațiilor (RNE) - colecția de date în format electronic care cuprinde informațiile de identificare a fiecărei exploatații din România, potrivit Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare;f) deținători de pajiști - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deținători precari ai pajiștilor; (la 05-07-2014, Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) g) schimbarea destinației suprafețelor de pajiște - schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște.h) Sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor (SIIE) - colecția de date în format electronic realizată potrivit Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-07-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) i) paludicultură - practică agricolă desfășurată pe terenuri mlăștinoase, pe turbării umede, care poate include cultivarea sau recoltarea de diferite tipuri de stuf. (la 14-05-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 116 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 3Sunt supuse regimului de organizare, administrare și exploatare următoarele categorii de pajiști:a) pajiști proprietate publică a statului, administrate de Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS;b) pajiști proprietate publică a comunelor, orașelor, municipiilor și a municipiului București, administrate de consiliile locale ale acestora;c) pajiști proprietate privată a statului, administrate de ADS;d) pajiști proprietate privată a comunelor, orașelor, municipiilor și a municipiului București, administrate de consiliile locale ale acestora;e) pajiști proprietate privată a persoanelor fizice și juridice;f) pajiști proprietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 4(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin intermediul registrului agricol va centraliza anual suprafețele din categoria de folosință pajiști permanente pentru verificarea, controlul și menținerea suprafeței totale ocupate cu pajiști în România la data de 1 ianuarie 2007, așa cum este prevăzut în art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.(2) Suprafața din categoria de folosință prevăzută la alin. (1) se actualizează în registrul agricol potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin autoritățile cu atribuții în domeniu aflate în subordinea sa, este autoritatea competentă pentru verificarea respectării prevederilor alin. (1). (la 05-07-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) Notă
  Conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 13 din 15 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate constatându-se că prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, sunt constituționale în măsura în care obligația de menținere în categoria de folosință a pajiștilor incumbă deținătorilor de pajiști înregistrate ca atare în Registrul agricol la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013.
   +  Articolul 5(1) Pajiștile se folosesc pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje.(2) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor din extravilanul localităților.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru:a) amplasarea obiectivelor de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;b) înființarea de noi capacități de producere a energiei regenerabile, în condițiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a pajiștilor; suprafața ocupată cu pajiști permanente se poate utiliza în sistem dual atât pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje, cât și pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile. (la 24-07-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 5 a fost modificată de Articolul III din LEGEA nr. 254 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022 ) Notă
  Potrivit articolului II din LEGEA nr. 254 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022, dispozițiile legii produc efecte juridice până la data de 31 decembrie 2026.
  b^1) instalarea de elemente de infrastructură fizică subterane sau supraterane, necesare susținerii rețelelor publice de comunicații electronice; (la 28-07-2016, Lit. b^1) a alin. (3) al art. 5 a fost introdusă de art. 51 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. ) c) lucrări privind apărarea, ordinea publică și siguranța națională, declarate de utilitate publică în condițiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;d) operațiuni și lucrări legate de explorarea, dezvoltarea, exploatarea țițeiului și a altor resurse minerale naturale, desfășurate în baza acordurilor de concesiune petrolieră, operațiuni și lucrări de construcții în legătură cu acestea și operațiuni legate de extracția, depozitarea, procesarea, transportul, distribuirea și comercializarea producției de țiței și resurse minerale naturale;e) reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare; (la 26-01-2018, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/județeană/regională inițiate de autoritățile administrației publice locale.
  (4) Excepțiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d) se realizează cu obligația ca beneficiarul suprafeței scoase definitiv din circuitul agricol al pajiștilor permanente situate în extravilan să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligația de recuperare se face până la echivalarea suprafeței de pajiști din România cu suprafața prevăzută la art. 4 alin. (1). Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât să nu scadă suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național, după caz, sub cea prevăzută la art. 4 alin. (1). (la 26-01-2018, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (4^1) Fac excepție de la obligația prevăzută la alin. (4) obiectivele de interes public local aprobate prin hotărâre a consiliului local. (la 26-01-2018, Alineatul (4^1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (5) Excepțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează cu obligația ca beneficiarul pajiștilor permanente situate în extravilan, scoase definitiv din circuitul agricol, să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național să nu scadă, după caz. (la 26-01-2018, Alineatul (5) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (6) Pe terenurile recuperate prevăzute la alin. (4) și (5) se efectuează toate lucrările necesare pentru refacerea covorului vegetal.(7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiști situate în extravilanul localităților pentru realizarea obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-01-2018, Alineatul (7) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (8) Pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiști nu se face recuperare.(9) Abrogat. (la 26-01-2018, Alineatul (9) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (10) Abrogat. (la 26-01-2018, Alineatul (10) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (11) Abrogat. (la 26-01-2018, Alineatul (11) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (la 05-07-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. )
   +  Articolul 5^1(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (3) se aprobă după cum urmează:a) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile în suprafață de până la 100 ha inclusiv, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole cu suprafața de peste 100 ha, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Direcțiile pentru agricultură județene transmit, lunar, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizată la nivelul județului privind suprafața ocupată cu pajiști permanente situate în extravilan.(3) Beneficiarii aprobării scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente sunt obligați să înregistreze decizia de aprobare la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol. (la 26-01-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 5^2(1) Introducerea în intravilanul localităților a pajiștilor permanente se face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente situate în intravilan se face în baza autorizației de construire și cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) și (5) și a obligației unității administrativ-teritoriale privind menținerea suprafeței de pajiști permanente la nivel local, județean sau național, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007.(3) Recuperarea din terenurile neproductive a suprafeței egale cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol se face până la data emiterii autorizației de construire.(4) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a actualiza registrul agricol cu suprafețele având categoria de pajiști permanente, cu respectarea dispozițiilor art. 4 alin. (2), și de a transmite situația privind suprafața ocupată cu pajiști permanente către direcțiile pentru agricultură județene aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(5) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 4 alin. (1), direcțiile pentru agricultură județene comunică situația centralizată privind suprafața ocupată cu pajiști permanente situate în intravilan la nivelul județului către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 26-01-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 5^3(1) Schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor permanente, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007, în alte categorii de folosință este interzisă.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) terenurile ocupate cu pajiști permanente care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenurile pe care se vor executa lucrări de ameliorare și amenajare potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru terenurile ocupate cu pajiști permanente prevăzute la alin. (2), aprobarea schimbării categoriei de folosință se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Beneficiarii aprobării schimbării categoriei de folosință a terenurilor ocupate cu pajiști permanente sunt obligați să înregistreze decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol.(5) După înregistrarea deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosință în registrul agricol, beneficiarii au obligația să solicite actualizarea categoriei de folosință a imobilului la biroul de cadastru și publicitate imobiliară competent pentru imobilele înregistrate în sistem informatic integrat de cadastru și carte funciară, în termen de 30 de zile. În decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință se va menționa identificatorul unic al imobilului din sistemul integrat de cadastru și carte funciară. (la 26-01-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 6(1) Modul de gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale.(1^1) Determinarea amplasamentului amenajamentului pastoral pe unități administrativ-teritoriale și pe blocuri fizice se stabilește pe baza datelor georeferențiate la nivel național, furnizate de instituțiile deținătoare. (la 26-01-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (2) Consiliile locale au obligația să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2^1) Fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu excepția lucrărilor pentru identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice și a soluțiilor de gospodărire a arboretelor și a vegetației forestiere aflate pe pajiști, care se finanțează de utilizatori, conform procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 26-01-2018, Alineatul (2^1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (3) Conținutul amenajamentului pastoral se aprobă și se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(4) Folosirea și exploatarea pajiștilor se fac cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(5) În vederea reglementării perioadelor și condițiilor de pășunat, consiliile locale pot aproba regulamentul de pășunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ-teritoriale. (la 05-03-2016, Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 16 din 29 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 2 martie 2016, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (la 05-07-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. )  +  Articolul 7(1) Supraînsămânțarea pajiștilor se realizează numai cu semințe de plante erbacee furajere din familiile de graminee și leguminoase perene sau amestecuri ale acestora. (la 05-07-2014, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (2) Supraînsămânțarea pajiștilor cuprinse în ariile protejate se realizează numai cu semințe din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate.  +  Articolul 8În cazul înstrăinării pajiștilor prevăzute la art. 3 lit. d) și e), noul proprietar este obligat să mențină categoria de folosință a terenului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9(1) Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SIIE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. (la 29-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (2) Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SIIE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie în condițiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SIIE. (la 29-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (2^1) Asociațiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Entitățile înființate cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii au drept de preempțiune, cu condiția de a face dovada desfășurării de activitate economică specifică domeniului respectiv. (la 05-05-2019, Alineatul (2^1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 75 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 02 mai 2019 ) (2^2) Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiștile aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE și/sau în SIIE care asigură încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (1). (la 29-07-2022, Alineatul (2^2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (3) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la inițierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, orașului, respectiv al municipiului.(4) Anual, până la data de 1 martie, primarii comunelor, orașelor, respectiv ai municipiilor verifică respectarea încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafețele utilizate, și stabilesc disponibilul de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare.(5) Lucrările de întreținere a pajiștilor și a utilităților zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc. Condițiile și nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de concesiune/închiriere, întocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, emis în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Pentru contractele încheiate potrivit alin. (1) și (2) se va asigura o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. Metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență.(7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajiștilor proprietate publică sau privată a comunelor, orașelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, după caz.(7^1) Prețul concesiunii/închirierii se stabilește ținând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producției de iarbă disponibilă și obligațiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiștii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral. (la 05-07-2014, Alin. (7^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (7^2) Unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligația de a include în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pajiștilor permanente amenajamentul pastoral și condiții speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 05-07-2014, Alin. (7^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (7^3) Concesiunea/Închirierea pajiștilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferință al asociațiilor patrimoniale ale membrilor colectivității locale, proprietari de animale înscrise în RNE. (la 05-07-2014, Alin. (7^3) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (8) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru anul 2013, consiliile locale ale comunelor, orașelor, respectiv ale municipiilor trebuie să inițieze procedura de concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(9) Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-01-2018, Alineatul (9) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (10) Specialiștii cu atribuții pentru întocmirea amenajamentelor pastorale prevăzuți la alin. (9) se vor constitui în grup de lucru prin ordin al prefectului. Nominalizarea membrilor grupului de lucru se face prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, și a primarului. (la 26-01-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 10(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în perioada de pășunat. Începând cu data de 1 ianuarie 2025 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. (la 23-12-2023, Alineatul (1), Articolul 10 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 415 din 19 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1155 din 20 decembrie 2023 ) (2) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari ai acestora, au obligația să asigure cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației, fără a avea obligația asigurării încărcăturii minime de animale.(3) În cazul proprietarilor de animale membri ai colectivității locale sau care au sediul exploatației pe teritoriul localității respective și sunt membri ai unei asociații constituite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și exploatează în comun o suprafață de pajiști, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociația, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale și suprafața care revine pe fiecare membru al asociației. (la 29-07-2022, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 11Utilizatorii pajiștilor au obligația de a lua toate măsurile pentru întreținerea acestora, cu menținerea categoriei de folosință.  +  Articolul 12(1) Pentru pajiștile aflate în proprietatea publică și privată a statului administrate de ADS, atribuirea contractelor de concesiune, arendă și a altor contracte de exploatare eficientă a acestora, încheiate de ADS, se face potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pajiștile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate numai de către crescătorii de animale, persoane fizice/juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SIIE, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (6). (la 29-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (3) Beneficiarii constituirii și reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietății au obligația de a menține categoria de folosință pajiști.  +  Articolul 13Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea administrativă, contravențională, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 14(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat;b) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;c) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract;d) circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele folosite pentru activități agricole de către cel care utilizează pajiștea, cu excepția circulației cu orice mijloace de transport în situații de urgență generate de calamități, accidente de orice natură, precum și cu autovehicule, motociclete și ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activități sportive, de recreere și turism, cu acordul deținătorului sau al utilizatorului, în condițiile legii; (la 05-07-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) e) nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu așa cum se prevede la art. 1 alin. (2);f) arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor legislației în vigoare; (la 05-07-2014, Lit. f) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) g) concesionarea/închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptățite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) și (2);h) amplasarea pe pajiște a altor obiective de investiții decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3);i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște fără aprobările legale în vigoare;j) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (7^1). (la 05-07-2014, Lit. j) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) k) neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie a fiecărui an; (la 26-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) l) neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii disponibilului de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii; (la 26-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) m) neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la elaborarea și realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente; (la 26-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) n) neaplicarea amenajamentului pastoral în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f); (la 05-07-2014, Lit. a) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d), e) și n); (la 26-01-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 14 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) și c);d) abrogată; (la 05-07-2014, Lit. d) a alin. (2) al art. 14 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g)-j). (la 05-07-2014, Lit. e) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) f) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. k), l) și m). (la 26-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) (3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială pe cheltuiala contravenientului.  +  Articolul 15(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de către primar și persoanele împuternicite de acesta, precum și de către polițiștii de frontieră pentru faptele constatate în zona specifică de competență.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) și f) se fac și de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de către ofițerii și subofițerii din cadrul serviciilor de urgență profesioniste.(3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 14 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz.  +  Articolul 16Prevederile art. 14 și 15 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17(1) Drepturile și obligațiile ce decurg din angajamentele de agromediu încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se transmit crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, care au încheiat contracte de concesiune/închiriere pentru suprafețele de pajiști respective.(2) Obiectivelor de investiții aprobate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru realizarea cărora este necesară scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor suprafețe de pajiști, precum și obiectivelor de investiție care au fost introduse în intravilan, în condițiile legii, prin documentații urbanistice PUG/PUZ, anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, nu li se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 05-07-2014, Alin. (2) al art. 17 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. )  +  Articolul 18Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 05-07-2014, Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. )  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se abrogă.  +  Articolul 20Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 78, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 78(1) Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile, altele decât cele prevăzute la art. 77, vii și livezi, deținute de persoane juridice în care statul deține majoritatea acțiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.2. La articolul 78, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Schimbarea categoriei de folosință în alte categorii de folosință a pajiștilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, așa cum este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, în Registrul agricol, este interzisă.(1^2) Fac excepție de la prevederile alin. (1^1) terenurile ocupate de pajiști care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare și amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (la 05-01-1998, Alin. (1^2) al art. 78 din Legea nr. 18/1991 republicată de la pct. 2 al art. 20 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. ) (1^3) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1^1) sunt lovite de nulitate absolută.2^1. La articolul 92, literele c) și f) ale alineatului (2) și alineatul (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, precum: depozite de îngrășăminte minerale ori naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, adăposturi de animale;..................................................................................................f) specifice acvaculturii, cu infrastructura și utilitățile necesare, inclusiv amenajări piscicole/amenajări prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate în extravilan;..................................................................................................(6) Prin excepție de la alin. (5) nu se datorează tarifele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru:a) amplasarea construcțiilor care servesc activităților agricole, anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, lucrările de îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiții de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;b) în cazul perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucție. (la 26-01-2018, Articolul 20 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) 2^2. La articolul 92, alineatele (10)-(12) se abrogă. (la 26-01-2018, Articolul 20 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) 2^3. După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 92^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 92^1(1) Introducerea în intravilanul unităților administrativ-teritoriale a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu plata tarifului datorat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, calculat conform anexei nr. 1.(2) Prin excepție de la alin. (1) tariful nu se plătește pentru introducerea în intravilanul unităților administrativ-teritoriale:a) a terenurilor agricole din extravilan ai căror beneficiari sunt autoritățile și instituțiile administrației publice, prin Planul urbanistic general/Planul urbanistic zonal;b) a terenurilor agricole din extravilan în vederea amplasării construcțiilor care servesc activităților și/sau serviciilor conexe, obiectivelor de investiții realizate din fonduri europene, din domeniul agriculturii și/ori industriei alimentare, anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, lucrărilor de îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiții de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;c) a perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucție.(3) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în baza notei de calcul emise de către direcțiile pentru agricultură județene și a documentației necesare pentru obținerea avizului prealabil privind clasa de calitate, emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 26-01-2018, Articolul 20 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) 2^4. La articolul 93, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Perioada aprobată la alin. (1) pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi cu încă 2 ani din motive temeinic justificate de către beneficiari, cu plata tarifului prevăzut la alin. (1). (la 26-01-2018, Articolul 20 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) 2^5. La articolul 93^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție, tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se restituie, fără dobândă, în următoarele cazuri:a) autoritățile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol;b) autoritățile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate;c) autoritățile competente nu au adoptat hotărârea de aprobare a introducerii terenului în intravilan sau nu au emis autorizația de construire, cu obligația redării terenului în circuitul agricol;d) Guvernul nu a adoptat hotărârea privind scoaterea din circuitul agricol. (la 26-01-2018, Articolul 20 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) 2^6. La articolul 94, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan pentru amplasarea construcțiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) și (3) se aprobă după cum urmează: (la 26-01-2018, Articolul 20 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) 3. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 107^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 107^1Schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor, așa cum sunt evidențiate la art. 78 alin. (1^1), fără aprobările legale în vigoare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și cu sancțiunea complementară constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială pe cheltuiala contravenientului.3^1. La articolul 111, litera j) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:j) înființarea culturilor energetice nonagricole, pe terenurile arabile situate în extravilan, fără respectarea prevederilor art. 92 alin. (4). (la 26-01-2018, Articolul 20 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 ) 4. În tot cuprinsul legii, sintagma «pășuni și fânețe» se înlocuiește cu sintagma «pajiști permanente». (la 05-07-2014, Pct. 4 al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul economiei,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Dan Nica
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  Ministrul transporturilor,
  Relu Fenechiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 23 aprilie 2013.Nr. 34.-------