ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 12 aprilie 2023privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 13 aprilie 2023  Având în vedere că prin Politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027 sunt alocate României importante resurse financiare sub formă de fonduri externe nerambursabile în valoare de aproximativ 30,98 mld. euro, la care se adaugă aproximativ 15,46 mld. euro sub formă de cofinanțare, iar pentru aceste fonduri a fost aprobat, prin decizie a Comisiei Europene, la data de 25 iulie 2022, acordul de parteneriat prin care se asigură cadrul strategic necesar pentru accesarea acestor fonduri în diferite domenii de investiții de importanță strategică pentru România,deoarece programele aprobate prevăd alocări financiare aferente unor investiții de importanță strategică pentru România, iar pentru aceasta procedurile de accesare a fondurilor trebuie să fie adaptate la nevoile reale ale beneficiarilor astfel încât să fie asigurat accesul facil și flexibil al acestora la fondurile externe nerambursabile,întrucât toate programele subsecvente acordului de parteneriat au fost aprobate prin decizie a Comisiei Europene, iar autoritățile de management urmează să definitiveze sistemele de management și control ale programelor și să lanseze apelurile de proiecte,având în vedere necesitatea adoptării actului normativ în regim de urgență, determinată de cerința lansării apelurilor de proiecte într-o manieră unitară pe aspectele orizontale, astfel încât beneficiarii care depun proiecte pe mai multe apeluri să dispună de o abordare armonizată,luând în considerare faptul că, potrivit art. 69 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare, statele membre ale Uniunii Europene se asigură că orice schimb de informații între beneficiari și autoritățile responsabile de programe se efectuează prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date,ținând cont de faptul că Sistemul de management și control, denumit în continuare SMC, al programelor trebuie să fie construit astfel încât să fie operaționale o serie de măsuri privind transparentizarea și accesul facil al beneficiarilor la fondurile externe nerambursabile pentru a asigura implementarea proiectelor până la data de 31 decembrie 2029 și, concomitent, pentru a asigura un nivel cât mai ridicat al gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile alocate României prin politica de coeziune,considerând faptul că perioada de programare 2021-2027 reprezintă primul exercițiu de gestionare descentralizată a 8 din cele 16 programe aprobate, există riscul unei abordări neunitare care poate afecta implementarea proiectelor, precum și riscul unei rate ridicate de eroare și de creștere a incidenței neregulilor.Deoarece în această perioadă se finalizează dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care stă la baza gestionării fondurilor externe nerambursabile și, în aceste condiții, trebuie să fie construit în conformitate cu regulile de transparentizare și acces facil la fonduri și care trebuie preluate în Ghidul solicitantului și Manualul beneficiarului aplicabile perioadei de programare 2021-2027,Ținând cont de faptul că adoptarea cu întârziere a actului normativ afectează substanțial dezvoltarea și operaționalizarea funcționalităților sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care condiționează demararea implementării programelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică“,având în vedere că, în cazul în care aceste măsuri nu se vor implementa încă de la începutul perioadei de programare 2021-2027, se vor înregistra consecințe cu efecte negative asupra absorbției și utilizării fondurilor externe nerambursabile alocate prin Politica de coeziune 2021-2027,întrucât în construcția SMC trebuie avute în vedere, în mod obligatoriu, dispozițiile Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de faptul că absența unui cadru legal care să reglementeze unitar managementul ciclului de viață al programelor, respectiv principii și reguli comune pentru evaluare și selecție, contractare, implementare, monitorizare, raportare, management financiar, a condus la abordări diferite la nivelul autorităților de management și la un risc ridicat de încălcare a principiilor egalității de tratament și nediscriminării,întrucât în lipsa aprobării în regim de urgență a prezentului act normativ se vor înregistra efecte negative, respectiv întârzieri în procesul de dezvoltare a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care stă la baza gestionării fondurilor externe nerambursabile, afectarea procesului de lansare a apelurilor de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, întârzierea procesului de absorbție a fondurilor europene alocate pentru perioada de programare 2021-2027, nu va exista o abordare armonizată la nivelul autorităților de management în tratarea aspectelor orizontale și care nu au legătură cu specificul programului pe care îl gestionează și se va îngreuna accesul beneficiarilor la fondurile europene care trebuie accesate într-un cadru legal și procedural predictibil, flexibil și considerabil simplificat.Luând în considerare efectele negative preconizate, este necesară promovarea de urgență a acestui act normativ pentru a asigura premisele unei dezvoltări în timp util a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, lansării apelurilor de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 într-un cadru legal și procedural predictibil, flexibil și considerabil simplificat, inițierii măsurilor necesare pentru procesul de absorbție a fondurilor europene alocate pentru perioada de programare 2021-2027, în contextul unei alocări de fonduri mult mai mari decât în perioada 2014-2020, simplificării modalității de evaluare a proiectelor, accesului beneficiarilor la fondurile europene, consolidării funcției de monitorizare a proiectelor, armonizării regulilor legale și procedurale pentru beneficiarii fondurilor europene.Deoarece în lipsa măsurilor urgente preconizate prin prezentul act normativ există posibilitatea unui număr redus de proiecte, precum și posibile întârzieri, blocaje și dificultăți în implementare, accentuându-se riscul dezangajării resurselor disponibile alocate prin implementarea politicii de coeziune,luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență conduce la diminuarea efectelor de antrenare în economie a proiectelor care pot viza inclusiv încurajarea și atragerea investițiilor, cu impact direct asupra reducerii veniturilor la bugetul de stat,având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, reprezintă o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență, Notă
  Art. 1 și 2 din ORDONANȚA nr. 28 din 10 august 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 737 din 10 august 2023, prevăd:
  Articolul 1
  (1) Pentru apelurile de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027 pentru care vor fi declarate cheltuieli Comisiei Europene până la sfârșitul anului 2023, autoritatea de management sau organismul intermediar ori organismul cu funcție contabilă, după caz, potrivit atribuțiilor specifice, asigură derularea proceselor de pregătire și lansare a apelului de proiecte, depunerea cererii de finanțare, evaluarea și selecția, contractarea, implementarea, monitorizarea proiectului, autorizarea și plata cheltuielilor, gestionarea neregulilor aferente acestora și agregarea cheltuielilor într-o formă compatibilă cu formatele standard privind declararea cheltuielilor la Comisia Europeană prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare, denumit, în continuare, Regulamentul (UE) 2021/1.060, în sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+, conform funcțiilor, etapelor și fluxurilor existente la nivelul acestuia.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru apelurile de proiecte, aferente perioadei de programare 2021-2027, lansate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pentru care vor fi declarate cheltuieli și vor fi transmise cereri de plată Comisiei Europene până la sfârșitul anului 2023, autoritățile de management sau organismul intermediar ori organismul cu funcție contabilă, după caz, potrivit atribuțiilor specifice, asigură derularea prin sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+ a etapelor pentru care sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu este operațional, respectiv contractare, implementare, monitorizare proiect, autorizare și plată cheltuieli, gestionare nereguli aferente acestora și agregare cheltuieli într-o formă compatibilă cu formatele standard privind declararea cheltuielilor la Comisia Europeană prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/1.060.
  Articolul 2
  (1) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027 nu se aplică apelurilor de proiecte prevăzute la art. 1 alin. (1).
  (2) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 nu se aplică pentru etapele prevăzute la art. 1 alin. (2), derulate prin sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se instituie măsuri de simplificare și digitalizare în domeniul gestionării fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, care au drept scop asigurarea accesului facil, transparent, nediscriminatoriu, competitiv și simplificat la fondurile externe nerambursabile, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritățile de management, organismele intermediare, precum și alte entități care fac parte din sistemul de management și control al programelor cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă pentru perioada de programare 2021-2027, denumite în continuare autorități implicate în gestionarea fondurilor europene, au obligația de a pune în aplicare măsurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență prin elaborarea, actualizarea și aprobarea sistemelor de management și control ale programelor pe care le gestionează, în cadrul procedurilor operaționale, în procesul de elaborare a Ghidului solicitantului, lansare a apelurilor de proiecte, evaluare și selecție, contractare, monitorizare și verificare și autorizare cheltuieli, precum și de a utiliza sistemul informatic unic MySMIS2021/SMIS2021+ de gestionare unitară a programelor, odată cu operaționalizarea acestuia, pentru perioada de programare 2021-2027.(3) Măsurile reglementate de prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru toate programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă, în perioada de programare 2021-2027 în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică“.(4) În vederea asigurării accesului facil, transparent, nediscriminatoriu, competitiv și simplificat la fondurile externe nerambursabile, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, are obligația ca în procedurile proprii să prevadă măsuri și activități care:a) să reducă sarcina administrativă proprie, a solicitanților, a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari;b) să simplifice și să reducă durata proceselor de evaluare, selecție și contractare, în termenele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;c) să eficientizeze și să accelereze procesul de implementare și monitorizare a proiectelor astfel încât să asigure o utilizare eficientă a fondurilor externe nerambursabile.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile „program“, „autoritate de management“, „organism intermediar“, „beneficiar“, „operațiune“, „operațiune de interes strategic“, „grup de acțiune locală (GAL)“, „Comitet de monitorizare“, „indicatori de realizare“, „indicatori de rezultat“ și „marcă de excelență“ au înțelesurile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.(2) Termenii și expresiile „fonduri europene“, „cheltuieli eligibile“, „cheltuieli neeligibile“, „contract de finanțare“, „decizie de finanțare“, „lider de parteneriat“, „decizie de reziliere a contractului de finanțare“ au înțelesurile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) activitate de bază în cadrul unui proiect - activitate sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:(i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;b) apel de proiecte - invitație publică adresată de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul solicitantului, în vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul programului;c) calendar de apeluri de proiecte - calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care cuprinde informațiile minime prevăzute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare; (la 15-12-2023, Litera c), Alineatul (3), Articolul 2, Capitolul I a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) d) cerere de finanțare - document standardizat, disponibil în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și documentele specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte; în cadrul cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;e) dată lansare apel de proiecte - data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz;f) declarație unică a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat - declarație pe propria răspundere a solicitantului, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării;g) Ghidul solicitantului - documentul asimilat celui prevăzut la art. 73 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, emis de autoritatea de management care stabilește condițiile acordării sprijinului financiar în cadrul unui apel de proiecte;h) indicatori de etapă - repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;i) plan de monitorizare a proiectului - plan inclus în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management/organismele intermediare, după caz;j) prag de calitate - prag minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de calitate este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice și financiare sau este stabilit conform altor mecanisme prevăzute în metodologia de evaluare și selecție aprobată de Comitetul de monitorizare care nu presupun acordarea de punctaje;k) prag de excelență - etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de contractare;l) proiect - ansamblu de activități și acțiuni care sunt cuprinse într-o cerere de finanțare depusă în cadrul unui apel de proiecte și care este supusă procedurilor de evaluare, selecție și contractare sau pentru care se încheie un contract de finanțare/se emite decizie de finanțare, după caz;m) procesul de evaluare, selecție și contractare - totalitatea mecanismelor și activităților prin care autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, asigură: evaluarea și selecția proiectelor pe baza metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aprobate de Comitetul de monitorizare în aplicarea prevederilor art. 40 și 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, precum și mecanismul de acordare a finanțărilor și semnare a contractului de finanțare/emitere a deciziei de finanțare, după caz, în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție detaliat în Ghidul solicitantului și cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat în una sau mai multe etape;n) solicitant - persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027.(4) Termenii și expresiile „obiectiv/proiect de investiție“, „investiție publică“, „proiect tehnic de execuție“ au înțelesurile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Pregătirea și lansarea apelurilor de proiecte  +  Articolul 3(1) În vederea asigurării predictibilității, transparenței și eficienței alocării fondurilor externe nerambursabile, autoritatea de management are următoarele obligații:a) elaborarea și publicarea calendarului de apeluri de proiecte și actualizarea acestuia ori de câte ori este necesar, în condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;b) elaborarea și publicarea ghidurilor solicitantului în consultare publică, cu respectarea calendarului prevăzut la lit. a). Perioada de consultare publică pentru ghidurile solicitantului aferente apelurilor competitive este de cel puțin 15 zile lucrătoare; (la 15-12-2023, Litera b), Alineatul (1), Articolul 3, Capitolul II a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) c) asigurarea resurselor necesare pentru derularea procesului de evaluare și selecție a proiectelor, cu respectarea termenelor de evaluare și selecție prevăzute în procedurile operaționale ale autorității de management/organismului intermediar, cu încadrarea în termenele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;d) lansarea apelurilor de proiecte;e) respectarea atribuțiilor stabilite prin regulamentele europene și prin reglementările naționale aplicabile.(2) Calendarul apelurilor de proiecte este instrumentul de management al fondurilor externe nerambursabile prin care se asigură planificarea și predictibilitatea, pe termen scurt și mediu, a apelurilor de proiecte pentru solicitanți și conține în mod obligatoriu:a) zona geografică vizată de apelul de proiecte;b) obiectivul de politică sau obiectivul specific vizat;c) tipul de solicitanți eligibili;d) cuantumul total al sprijinului și cuantumul contribuției Uniunii Europene pentru apelul de proiecte; (la 15-12-2023, Litera d), Alineatul (2), Articolul 3, Capitolul II a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) e) data de începere și de încheiere a apelului de proiecte;f) abrogată; (la 15-12-2023, Litera f), Alineatul (2), Articolul 3, Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) g) abrogată; (la 15-12-2023, Litera g), Alineatul (2), Articolul 3, Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) h) abrogată. (la 15-12-2023, Litera h), Alineatul (2), Articolul 3, Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (3) Abrogat. (la 15-12-2023, Alineatul (3), Articolul 3, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (4) Calendarul de apeluri de proiecte se publică pe pagina de internet a autorității de management nu mai târziu de data de 15 ianuarie pentru anul calendaristic în curs. În cazul în care, pentru anul în curs, sunt prevăzute lansări de noi apeluri de proiecte înainte de data de 15 ianuarie, calendarul trebuie publicat, prin grija autorității de management, anterior datei de lansare a primelor apeluri. Orice actualizare a calendarului de apeluri de proiecte inițial se aduce de îndată la cunoștința solicitanților prin publicare pe pagina de internet a autorității de management.(5) Calendarul de apeluri de proiecte se comunică de către fiecare autoritate de management structurii de specialitate cu atribuții în domeniul programării și coordonării sistemului de management și control din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în termen de o zi lucrătoare după publicarea pe pagina de internet a autorității de management, în vederea elaborării și actualizării calendarului de apeluri de proiecte consolidat la nivelul tuturor programelor care intră în sfera de cuprindere a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Calendarul consolidat de apeluri de proiecte se publică pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (4). Calendarul inițial se actualizează în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea actualizărilor de la autoritățile de management.(7) Autoritatea de management este responsabilă pentru respectarea calendarului de apeluri de proiecte.(8) Autoritatea de management lansează apelurile de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, fiind interzisă lansarea apelurilor de proiecte prin intermediul altor sisteme informatice.(9) În situația în care autoritatea de management lansează apeluri de proiecte prin alte sisteme informatice decât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, acestea sunt nule de drept, cu excepția situației prevăzute la alin. (10), autoritatea de management fiind responsabilă de consecințele cauzate în relația cu solicitanții/beneficiarii.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (8), înainte de operaționalizarea modulelor specifice ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pentru lansarea apelurilor de proiecte, autoritatea de management poate utiliza sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+ și are obligația, cu sprijinul unității de coordonare SMIS din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, de a transfera informațiile și documentele aferente cererilor de finanțare depuse care vor fi/sunt contractate/respinse și în sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, după operaționalizarea acestuia, în termen de 90 de zile calendaristice, calculat de la data operaționalizării, sub sancțiunea suspendării accesului autorității de management în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și, după caz, MySMIS2014/SMIS2014+ până la îndeplinirea acestei obligații de transfer.(11) Apelurile de proiecte, cu excepția celor lansate în cadrul programului de asistență tehnică și a priorităților de asistență tehnică din cadrul programelor, nu pot fi deschise în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ dacă autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, nu are asigurate resursele necesare pentru evaluarea și selecția cererilor de finanțare. Prin resurse necesare se înțelege existența cel puțin a următoarelor: modulele aferente procesului de evaluare și selecție funcționale în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, proceduri operaționale aprobate, evaluatori disponibili sau care vor fi disponibili la data și/sau pe parcursul etapelor de evaluare și selecție, resursele financiare necesare. (la 15-12-2023, Alineatul (11), Articolul 3, Capitolul II a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 )  +  Articolul 4(1) Ghidul solicitantului este elaborat de autoritatea de management cu respectarea structurii-cadru aprobate prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, aplicabil tuturor apelurilor de proiecte. Ghidul solicitantului se aprobă prin decizie a ordonatorului principal de credite în cadrul căruia este organizată structura cu rol de autoritate de management și, respectiv, pentru programele regionale, prin decizie a conducătorului autorității de management.(2) Autoritatea de management asigură respectarea principiului parteneriatului în procesul de elaborare a Ghidului solicitantului. Ministerele și alte autorități cu responsabilități în domeniul formulării, implementării și monitorizării politicilor publice pot fi consultate în procesul de elaborare a Ghidului solicitantului și participă la monitorizarea implementării programelor în calitate de membri sau observatori, după caz, în comitetele de monitorizare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și respectarea cerințelor privind evitarea conflictelor de interese. În cazul programelor cofinanțate integral din Fondul social european Plus, denumit în continuare FSE+, precum și pentru componentele finanțate din FSE+ în cadrul diverselor programe, altele decât cel de asistență tehnică, Ghidul solicitantului pentru apelurile necompetitive este elaborat de autoritatea de management în colaborare cu ministerele responsabile pentru formularea politicilor publice în domeniul/ domeniile vizat/vizate de Ghidul solicitantului în ceea ce privește aspectele relevante pentru realizarea finalităților și implementarea politicilor publice în cauză. Pentru apelurile competitive aferente programelor/componentelor programelor cofinanțate din FSE+, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale participă/este consultat la elaborarea Ghidului solicitantului, în ceea ce privește aspectele relevante pentru realizarea finalităților și implementarea politicilor publice pe care le gestionează.(3) Autoritatea de management asigură transparența procesului de consultare publică. Răspunsul pentru petenții care au formulat propuneri, observații sau au adresat întrebări în perioada de consultare este furnizat de autoritatea de management, cu asigurarea unui termen rezonabil de răspuns, care nu poate depăși data publicării ghidului final. Autoritatea de management indică, pentru perioada de consultare publică, condițiile și perioada de transmitere a eventualelor propuneri și observații la Ghidul solicitantului. Răspunsurile la propunerile și observațiile formulate de petenți se publică de autoritatea de management pe pagina sa de internet la secțiunea «Întrebări și răspunsuri» deschisă pentru Ghidul solicitantului lansat în consultare publică sau se utilizează altă modalitate care să asigure accesul celor interesați la propunerile formulate și răspunsurile furnizate de autoritatea de management, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal. (la 15-12-2023, Alineatul (3), Articolul 4, Capitolul II a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (4) Autoritatea de management are obligația să prevadă în Ghidul solicitantului condițiile și termenele în care pot fi adresate solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în cadrul acestuia, precum și termenele de transmitere a răspunsurilor de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, și să asigure publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite în legătură cu Ghidul solicitantului aplicabil, pe întreaga durată a unui apel de proiecte.(5) Prin Ghidul solicitantului nu se pot impune limitări în ceea ce privește numărul de solicitări de clarificări prevăzut pentru etapele de evaluare, selecție și de contractare.(6) Autoritatea de management are obligația să se asigure că toate cerințele din Ghidul solicitantului sunt clare și precise.(7) Autoritatea de management are obligația să prevadă în Ghidul solicitantului categoriile de activități eligibile, precum și, fără a avea caracter limitativ, categoriile de activități neeligibile în cadrul respectivului apel de proiecte. În definirea și descrierea categoriilor de activități eligibile și neeligibile, autoritatea de management are în vedere cerințe referitoare la cel puțin următoarele aspecte:a) claritatea formulării și interdicția încadrării unei activități, în mod simultan, atât în categoria activităților eligibile, cât și în categoria activităților neeligibile;b) încadrarea în categoriile de activități eligibile specifice fondului european din care este cofinanțat programul, respectiv apelului de proiecte, precum și conformitatea cu obiectivele priorității și apelului de proiecte;c) evidențierea explicită a obligației solicitantului de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru bugetul sau, după caz, durata maximă de implementare a proiectului.(8) Ghidul solicitantului trebuie să conțină prevederi explicite referitoare la indicatorii de etapă care urmează a fi cuprinși în planul de monitorizare și care să acopere cel puțin: informații sau orientări privind stabilirea indicatorilor de etapă și a criteriilor și documentelor prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a proiectului, prevederile contractuale aplicabile indicatorilor de etapă, informații privind importanța acestora în activitatea de monitorizare, precum și implicațiile asociate neîndeplinirii indicatorilor de etapă.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru prioritățile de asistență tehnică ale programelor din Politica de coeziune 2021-2027, autoritatea de management poate emite instrucțiuni care stabilesc condițiile de acordare a sprijinului în sensul art. 73 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Apelurile de proiecte pot fi:a) competitive, cu termen-limită de depunere sau cu depunere continuă și cu termen de închidere a apelului, în cadrul cărora autoritatea de management poate utiliza praguri de excelență;b) necompetitive, cu termen-limită de depunere sau cu depunere continuă cu sau fără termen de închidere a depunerii.(2) Metodologia și criteriile de evaluare și selecție a proiectelor se elaborează de către autoritatea de management și se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, la nivel de program/apel de proiecte, după caz.(3) Condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare și selecție sunt parte a Ghidului solicitantului și sunt aduse la cunoștința solicitanților prin publicarea acestuia.(4) Numărul de criterii utilizate pentru evaluarea tehnică și financiară nu poate fi mai mare de 10.(5) Criteriile de evaluare stabilite conform prevederilor alin. (4) pot fi detaliate la nivel de subcriterii, al căror număr cumulat nu poate fi mai mare de 30.(6) În formularea criteriilor de selecție a proiectelor, autoritatea de management respectă cerințele prevăzute la art. 73 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.(7) Criteriile de evaluare și selecție, propuse de autoritatea de management și aprobate de Comitetul de monitorizare, trebuie să respecte următoarele cerințe:a) să fie clar formulate și ușor de înțeles de către solicitanți;b) să fie în concordanță cu cerințele și obiectivele specifice ale priorității din programul de finanțare, în special cu criteriile de prioritizare prevăzute în program pentru prioritatea/obiectivul specifică/specific în cadrul căreia/căruia este lansat apelul de proiecte;c) să aibă un caracter obiectiv, fiind prioritară utilizarea de criterii cantitative de evaluare;d) să urmărească impactul proiectului asupra realizării obiectivelor specifice ale priorității, precum și eficiența utilizării fondurilor externe nerambursabile, inclusiv prin utilizarea indicatorilor de performanță financiară.(8) Abrogat. (la 15-12-2023, Alineatul (8), Articolul 5, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (9) Pentru criteriile sau subcriteriile digitalizate care sunt utilizate în evaluarea tehnică și financiară, punctajele sau calificativele sunt stabilite prin grija autorității de management/organismului intermediar, pe baza metodologiei aprobate de Comitetul de monitorizare, și sunt calculate/alocate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. (la 15-12-2023, Alineatul (9), Articolul 5, Capitolul II a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (10) În cadrul fiecărui apel de proiecte, autoritatea de management stabilește pragul de calitate sub care proiectele depuse la finanțare sunt declarate respinse și care este de minimum 50% din punctajul maxim care poate fi acordat pentru toate programele cofinanțate în cadrul politicii de coeziune, cu excepția programelor cofinanțate FSE+ pentru care punctajul minim este de 70% din punctajul maxim care poate fi acordat.(11) Prin excepție de la prevederile alin. (9) și (10), în situația în care programul sau apelul de proiecte prevede mecanisme specifice de evaluare și selecție care nu implică acordarea de puncte, autoritatea de management are obligația stabilirii unui prag de calitate în conformitate cu mecanismul de evaluare aprobat. Pragul de calitate se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare a programului și este prezentat de către autoritatea de management în Ghidul solicitantului.(12) În cadrul apelurilor de proiecte competitive, autoritatea de management poate stabili un prag de excelență a cărui atingere determină, în mod direct, decizia de demarare a etapei de contractare, în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare. Pragul de excelență poate fi stabilit pe baza mai multor praguri valorice, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (13). Mecanismul de implementare, inclusiv modalitatea de tratare a situațiilor în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelență depășește bugetul alocat apelului de proiecte și limitele pragurilor valorice, se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare al programului și este prezentat detaliat de către autoritatea de management în Ghidul solicitantului.(13) Pragul de excelență nu poate fi mai mic de 70% din punctajul maxim care poate fi acordat. Pentru proiectele depuse în cadrul programelor finanțate din FSE+, pragul de excelență nu poate fi mai mic de 90% din punctajul maxim care poate fi acordat.(14) Prin excepție de la prevederile alin. (9) și (13), în situația în care programul sau apelul de proiecte prevede mecanisme specifice de evaluare și selectare a proiectelor care nu implică acordarea de puncte, autoritatea de management poate stabili un prag de excelență în conformitate cu prevederile programului aprobat. Pragul de excelență și etapele acestuia, după caz, se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare a programului. Mecanismul de aplicare a pragului de excelență este detaliat de către autoritatea de management în Ghidul solicitantului.(15) Pentru proiectele care întrunesc condiția de prag de excelență, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, demarează etapa de contractare și, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, încheie contractele de finanțare/emite deciziile de finanțare, în limita bugetului alocat apelului de proiecte, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația în care bugetele proiectelor care întrunesc acest prag depășesc bugetul alocat apelului de proiecte, criteriile de departajare se stabilesc de către autoritatea de management și se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare a programului.(16) Prevederile alin. (4)-(6), (10), (11), (13) și (14) se aplică și pentru situațiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b) și d) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.(17) În aplicarea prevederilor alin. (2), (5), (6), (11) și (14), pentru proiectele care beneficiază de o „marcă de excelență“, pentru stabilirea pragurilor de calitate, a pragurilor de excelență și a metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție, autoritatea de management și Comitetul de monitorizare a programului asigură aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 73 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Depunerea cererii de finanțare  +  Articolul 6(1) Cererea de finanțare depusă de solicitanți respectă modelul-cadru aprobat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.(2) Autoritatea de management are obligația ca la elaborarea Ghidului solicitantului și a anexelor la acesta să respecte conținutul cererii de finanțare implementate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ pentru perioada de programare 2021-2027.(3) La cererea de finanțare solicitantul anexează, indiferent de program sau de apelul de proiecte, declarația unică, care se completează conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) și prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă. Formatul și structura-cadru a declarației unice se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.(4) Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare. Solicitantul are obligația de a anexa, la cererea de finanțare, toate documentele justificative, documentele-suport și anexele prevăzute în Ghidul solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, acesta fiind responsabil pentru lipsa unora din aceste informații, documente sau anexe care poate conduce la decizii de respingere a cererii de finanțare în orice etapă de evaluare, selecție și contractare.(5) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, are obligația să solicite depunerea documentelor justificative, a documentelor-suport și a anexelor într-un format care să respecte cerințele de formă și conținut prevăzute în legislația națională și europeană, în situația în care pentru aceste documente este reglementat un format sau conținut standard.(6) Dacă împreună cu cererea de finanțare se depune autorizația de construire valabilă la data depunerii cererii de finanțare, emisă pentru solicitant/liderul de parteneriat sau partener, după caz, pentru obiectivul de investiții vizat de cererea de finanțare, nu este necesară și nu se solicită depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau a altor documente, inclusiv cele privind regimul de proprietate/ dreptul real principal asupra imobilelor, infrastructurilor sau obiectivelor, care au stat la baza emiterii acesteia. În situația în care cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să asigure valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz.(7) Pentru proiectele de investiții publice pentru care nu este obligatorie obținerea autorizației de construire, documentațiile tehnico-economice care se depun împreună cu cererea de finanțare vor fi însoțite și de planuri de amplasament sau planuri de situații și alte documente prevăzute de legislația aplicabilă.(8) La depunerea cererii de finanțare nu se solicită depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau a altor documente care au stat la baza emiterii autorizației de construire sau aprobării documentațiilor tehnico-economice care însoțesc cererea de finanțare, în condițiile în care acestea au fost aprobate potrivit competențelor stabilite prin art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care acestea cuprind recomandări, punerea lor în aplicare este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.(9) Autoritățile publice care emit avize, acorduri, certificate, autorizații sau alte documente potrivit legii, care însoțesc autorizația de construire, sunt responsabile pentru legalitatea acestora și respectarea legislației specifice în domeniul pentru care acestea emit, iar autoritatea publică ce emite autorizația de construire este responsabilă pentru verificarea existenței și valabilității acestora.(10) Autoritățile publice care emit avize, acorduri, certificate, autorizații sau alte documente potrivit legii, care însoțesc autorizația de construire, sunt obligate să pună la dispoziția autorităților de management, organismelor intermediare, organelor de control și de audit din domeniul fondurilor externe nerambursabile toate documentele și informațiile pe care le dețin în legătură cu avize, acorduri, certificate, autorizații sau alte documente care, potrivit legii, au stat la baza emiterii autorizației de construire, pe baza unei solicitări scrise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii respectivei solicitări.(11) Pentru proiectele de investiții publice pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, solicitantul are obligația, în condițiile și la termenele din Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, respectiv nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, de a face dovada unui drept real principal, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (12) asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare, în condițiile stabilite de autoritatea de management/organismul intermediar în Ghidul solicitantului. În situația în care, în etapa de contractare, beneficiarul nu demonstrează că este titularul dreptului real principal, cererea de finanțare poate fi respinsă sau, după caz, contractul de finanțare se încheie, respectiv decizia de finanțare se emite cu clauză rezolutorie de a cărei îndeplinire, în termenul prevăzut în contractul/decizia de finanțare și care poate fi de maximum 1 an de la semnarea contractului/emiterea deciziei de finanțare, depinde finanțarea proiectului, dacă această posibilitate este prevăzută în Ghidul solicitantului și în condițiile specificate în acesta. (la 15-12-2023, Alineatul (11), Articolul 6, Capitolul III a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (12) Pentru proiectele de investiții publice pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire, precum și pentru proiectele care vizează exclusiv achiziția de servicii și/sau dotări, solicitantul are obligația, în condițiile și la termenele din Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, respectiv nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, de a face dovada unui drept real sau a unui drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului. În situația în care, în etapa de contractare, beneficiarul nu demonstrează că este titularul dreptului real sau al unui drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat, cererea de finanțare este respinsă. (la 15-12-2023, Articolul 6, Capitolul III a fost completat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 )  +  Articolul 7(1) Bugetul proiectului este cuprins în cererea de finanțare și respectă formatul-cadru și conținutul minim aprobat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene. Bugetul proiectului se generează în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+.(2) La întocmirea bugetului, solicitantul are în vedere faptul că valorile pe care se fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru proiectele de investiții publice, bugetul proiectului se corelează cu devizul general al investiției, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare. Matricea de corelare se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene și se anexează la Ghidul solicitantului prin grija autorității de management/organismului intermediar, după caz.(4) Pentru alte tipuri de proiecte decât cele menționate la alin. (3), bugetul se justifică și se detaliază de solicitant, cu respectarea metodologiei specificate în Ghidul solicitantului.  +  Capitolul IV Evaluarea și selecția proiectelor  +  Articolul 8(1) Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul MySMIS 2021/SMIS2021+, indiferent de programul din care se cofinanțează, se evaluează în conformitate cu metodologia de evaluare și selecție aprobată de Comitetul de monitorizare a programului, cu respectarea regulilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, sunt asumate prin declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca, în situația în care, după evaluarea tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative.(3) Prin declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul, liderul de parteneriat și partenerul/partenerii, după caz, declară îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, așa cum au fost prevăzute în Ghidul solicitantului, și că va/vor face dovada îndeplinirii acestor condiții, la cererea autorității de management/organismului intermediar, după caz, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.(4) Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia sau împuternicitul acestuia.(5) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual completează declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului sau împuternicitul acestuia, după caz.(6) Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantului/liderului de parteneriat și partenerului/partenerilor, după caz, i/li se aduce la cunoștință, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, că în etapa de contractare are/au obligația de a face dovada celor declarate.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în condițiile aplicării prevederilor art. 3 alin. (10), declarația unică este completată și încărcată în aplicația informatică MySMIS 2014/SMIS2014+ de către solicitant, respectiv de liderul de parteneriat și parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.(8) Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantul/liderul de parteneriat și partenerul nu mai sunt obligați să depună documente doveditoare, cu excepția acelor documente și anexe solicitate în Ghidul solicitantului care urmează a fi depuse împreună cu cererea de finanțare și care sunt evaluate în etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului.(9) Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se dovedește de către solicitant în etapa de contractare, prin prezentarea de documente justificative, specificate în Ghidul solicitantului aplicabil.(10) Solicitantul/Liderul de parteneriat și partenerul, după caz, care, în etapa de contractare până la termenul stabilit de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, nu fac dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform declarației unice prezentate în etapa de depunere a cererii de finanțare, sunt declarați respinși, iar contractul de finanțare nu este semnat/decizia de finanțare nu se emite, cu excepția situației de încheiere a contractelor/de emitere a deciziei de finanțare cu clauză rezolutorie potrivit art. 6 alin. (11).(11) Solicitantul declară de asemenea, pe propria răspundere, odată cu întocmirea declarației unice potrivit alin. (2) și (3), că deține sau, după caz, urmează să dețină, până la semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz, pentru proiectele de investiții publice prevăzute la art. 6 alin. (11) un drept real principal sau pentru proiectele de investiții publice prevăzute la art. 6 alin. (12) un drept real sau un drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului. (la 15-12-2023, Alineatul (11), Articolul 8, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (12) Pentru proiectele de investiții publice prevăzute la art. 6 alin. (11), bunurile imobile care fac obiectul cererii de finanțare trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz, următoarele condiții:a) să fie libere de orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activităților proiectului;b) să nu facă obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;c) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;d) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. (la 15-12-2023, Alineatul (12), Articolul 8, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (13) Pentru proiectele de investiții publice prevăzute la art. 6 alin. (11), aflate în perioada de implementare, respectiv în perioada în care este asigurat caracterul durabil al proiectului, în condițiile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea de management/organismul intermediar poate stabili prin Ghidul solicitantului limitele dreptului invocat care să nu fie incompatibile cu realizarea activităților proiectului, pentru bunurile imobile care fac obiectul cererii de finanțare. (la 15-12-2023, Articolul 8, Capitolul IV a fost completat de Punctul 13., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (14) Pentru proiectele de investiții publice, prevăzute la art. 6 alin. (12), aflate în perioada de implementare, respectiv în perioada în care este asigurat caracterul durabil al proiectului, în condițiile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea de management/organismul intermediar poate stabili prin Ghidul solicitantului limitele dreptului invocat, care să nu fie incompatibile cu realizarea activităților proiectului, pentru bunurile imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau bunurile imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului. (la 15-12-2023, Articolul 8, Capitolul IV a fost completat de Punctul 13., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 )  +  Articolul 9(1) Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generate de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.(2) După verificarea conformității administrative, realizată conform alin. (1), solicitantul sau, după caz, liderul de parteneriat este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerințelor de conformitate administrativă, situație în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în condițiile aplicării prevederilor art. 3 alin. (10), evaluarea conformității administrative se realizează manual, pe baza declarației unice încărcate în aplicația informatică, și autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, informează solicitantul sau liderul de parteneriat, după caz, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau cu privire la elementele de neconformitate care nu permit trecerea în etapa de evaluare tehnică și financiară, prin transmiterea unei notificări.  +  Articolul 10(1) Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare constituite la nivelul autorității de management/organismului intermediar, după caz, în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și de către grupurile de acțiune locală (GAL), în exercitarea atribuțiilor care le revin în condițiile prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru proiectele finanțate din FSE+, etapa de evaluare tehnică și financiară poate cuprinde o etapă de evaluare preliminară, pe baza criteriilor de evaluare eliminatorii prevăzute în Ghidul solicitantului. Cererile de finanțare care îndeplinesc criteriile eliminatorii vor continua procesul de evaluare și vor fi evaluate pe baza criteriilor de evaluare tehnică și financiară prevăzute în Ghidul solicitantului. Cererile de finanțare care nu îndeplinesc criteriile eliminatorii vor fi respinse și nu vor fi incluse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru a fi evaluate din punct de vedere calitativ.(4) Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări, cu respectarea cerințelor și a termenelor stabilite prin procedurile operaționale, cu condiția ca prin clarificările solicitate să nu încalce principiul tratamentului egal și nediscriminării.(5) În etapa de evaluare tehnică și financiară, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, se asigură, prin proceduri operaționale proprii, că nu impune limitări în ceea ce privește numărul de clarificări, precum și că termenul de răspuns este rezonabil și raportat la complexitatea acestora, fără ca utilizarea acestui mecanism să conducă la măsuri abuzive de respingere sau de încălcare a principiului tratamentului egal și nediscriminării sau la depășirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (17) și (18). În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.(6) Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.(7) Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, prin grija autorității de management/organismului intermediar, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014/ SMIS2014+ în situația prevăzută la art. 3 alin. (10), indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte, pentru apelurile de proiecte pentru care este prevăzută acordarea de punctaje. În cazul apelurilor de proiecte care nu presupun acordarea de punctaje, rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se calificativul, respectiv rezultatul obținut pentru fiecare criteriu în parte, însoțit de justificarea aferentă.(8) Cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare, solicitantul/liderul de parteneriat, după caz, poate formula contestație pe cale administrativă în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data comunicării acestuia prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+, în situația prevăzută la art. 3 alin. (10).(9) Contestația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;c) obiectul contestației;d) criteriul/criteriile contestat(e);e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.(10) Pentru soluționarea contestațiilor, prin decizie a conducătorului autorității de management sau al organismului intermediar, după caz, se constituie Comitetul de soluționare a contestațiilor, care poate solicita informații și documente necesare pentru soluționarea contestației, cu respectarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării. Atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de soluționare a contestațiilor sunt stabilite prin decizie a conducătorului autorității de management/ organismului intermediar, după caz, conform procedurilor operaționale.(11) Comitetul de soluționare a contestațiilor soluționează contestația, prin decizie motivată, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data înregistrării acesteia la autoritatea de management/organismul intermediar, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Decizia de soluționare a contestației se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, prin grija autorității de management/organismului intermediar, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv a sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+, în situația prevăzută la art. 3 alin. (10). (la 15-12-2023, Alineatul (11), Articolul 10, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (12) Împotriva deciziei emise potrivit alin. (11), solicitantul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(13) În condițiile aplicării prevederilor art. 3 alin. (10), evaluarea tehnică și financiară se realizează potrivit procedurilor operaționale și regulilor din sistemul informatic MySMIS2014/ SMIS2014+, pe baza informațiilor și documentelor încărcate de solicitant/liderul de parteneriat și parteneri, după caz, în aplicația informatică.(14) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, comunică solicitantului sau, după caz, liderului de parteneriat, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ în situația prevăzută la art. 3 alin. (10), decizia cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare, dispozițiile alin. (11) și (12) fiind aplicabile.(15) În cazul admiterii contestației ca rezultat al reevaluării tehnice și financiare, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, procedează la inițierea etapei de contractare, având în vedere considerentele deciziei de soluționare a contestației.  +  Capitolul V Contractarea proiectelor  +  Articolul 11(1) După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, demarează etapa de contractare.(2) În cazul utilizării de praguri de excelență pentru apelurile competitive, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, are obligația să includă în Ghidul solicitantului prevederi privind modalitățile de aplicare a acestui mecanism, precum și criterii de departajare a proiectelor aplicabile în situația în care pe ultima poziție eligibilă pentru demararea procesului de contractare sunt situate proiecte care au același punctaj, respectiv obțin același rezultat sau calificativ în cazul apelurilor de proiecte pentru care nu se utilizează evaluarea pe bază de punctaj.(3) Pentru cererile de finanțare, altele decât cele care obțin pragul de excelență și care nu se încadrează în prevederile alin. (2), etapa de contractare este demarată ulterior finalizării procesului de soluționare a contestațiilor, în baza rezultatelor finale, respectiv a punctajelor finale sau a rezultatelor sau calificativelor în cazul apelurilor de proiecte pentru care nu se utilizează evaluarea pe bază de punctaj și cu încadrarea în bugetul disponibil.(4) Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare au întrunit pragul de excelență sau care au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului și ale căror rezultate confirmă îndeplinirea condițiilor pentru selecție sunt notificați cu privire la trecerea în etapa de contractare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data soluționării contestațiilor pentru proiectele prevăzute la alin. (3).(5) În etapa de contractare, în condițiile din Ghidul solicitantului, solicitanților li se solicită de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.(6) Este interzis autorității de management/organismului intermediar, după caz, să solicite documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și pe care le-a considerat că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, precum și a documentelor pentru care se constată erori materiale.(7) Emitenții de acorduri, avize, certificate, autorizații și alte documente necesare, prevăzute de legislația aplicabilă, pot prelungi valabilitatea acestora fără a mai fi necesară începerea unei noi proceduri și/sau solicitarea de noi documente pentru acele categorii de proiecte aflate în etapa de contractare, la solicitarea scrisă a solicitanților, în condițiile legii.(8) Solicitanții au obligația să se asigure că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.(9) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, nu cere solicitantului să prezinte documente și informații necesare în vederea confirmării realității informațiilor din declarația unică depusă de către solicitant/liderul de parteneriat/partener pe care le poate obține în mod direct, în baza consimțământului acestora, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor prevăzute la art. 22-25.(10) Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor prevăzute la alin. (9) nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, are obligația să solicite solicitantului clarificări și documentele justificative, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (11).(11) Solicitantul/Liderul de parteneriat transmite documentele solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în termenul stabilit prin Ghidul solicitantului, calculat de la data primirii solicitării autorității de management/organismului intermediar, după caz. Prin excepție, acest termen poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea de management/organismul intermediar în baza unei justificări fundamentate. (la 15-12-2023, Alineatul (11), Articolul 11, Capitolul V a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (12) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări în termenul stabilit de autoritatea de management/organismul intermediar care nu poate depăși 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. (la 15-12-2023, Alineatul (12), Articolul 11, Capitolul V a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (13) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant/liderul de parteneriat, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția autorității de management/organismului intermediar, după caz, din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor prevăzute la art. 22-25, precum și a informațiilor și a documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.(14) Anterior încheierii contractelor de finanțare sau emiterii deciziilor de finanțare, după caz, autoritatea de management/ organismul intermediar, după caz, se asigură că sunt îndeplinite cerințele minime obligatorii pentru selectarea proiectelor, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 73 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte condiții ce decurg din normele europene și naționale aplicabile ajutorului de stat/de minimis pentru proiectele care implică acordarea de ajutor de stat/de minimis.(15) Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.(16) Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, va proceda la încheierea contractului de finanțare/ emiterea deciziei de finanțare, după caz.(17) În cazul apelurilor de proiecte cu termen-limită de depunere, durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de finanțare nu poate depăși 180 de zile calendaristice, calculate de la închiderea apelului de proiecte. În cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, o singură dată, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea solicitanților prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a autorității de management. (la 15-12-2023, Alineatul (17), Articolul 11, Capitolul V a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (18) În cazul apelurilor de proiecte cu depunere continuă fără termen-limită de depunere, durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de finanțare nu poate depăși 150 de zile calendaristice, calculate de la depunerea cererii de finanțare. În cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, o singură dată, cu maximum 60 de zile calendaristice, cu informarea solicitanților prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a autorității de management. (la 15-12-2023, Alineatul (18), Articolul 11, Capitolul V a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (19) Respectarea termenului de contractare este responsabilitatea exclusivă a autorității de management/ organismului intermediar, după caz.(20) În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, liderul de parteneriat și parteneri, după caz, la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare. Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice.(21) În condițiile aplicării prevederilor art. 3 alin. (10), verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează potrivit procedurilor operaționale și regulilor din sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+, pe baza informațiilor și documentelor încărcate de solicitant/liderul de parteneriat și parteneri, după caz, în aplicația informatică.  +  Articolul 12(1) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în Ghidul solicitantului:a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul solicitantului;b) solicitantul nu răspunde în termenele prevăzute la art. 11 alin. (11) și/sau alin. (12), cu excepția situației de încheiere a contractului cu clauză rezolutorie potrivit art. 6 alin (11).(2) Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și conține cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare ale solicitantului și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitului acestuia;c) conținutul deciziei de respingere;d) motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului;e) termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;f) organele împuternicite cu soluționarea contestației;g) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului autorității de management/organismului intermediar, după caz.(3) Împotriva deciziei de respingere a finanțării, solicitantul/ liderul de parteneriat poate formula contestație pe cale administrativă, la autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.(4) Contestația trebuie să cuprindă:a) datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;e) dovezile pe care se întemeiază, dacă este cazul;f) semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului.(5) Comitetul de soluționare a contestațiilor, numit prin decizie a conducătorului autorității de management/organismului intermediar, după caz, soluționează contestația, prin decizie motivată, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data înregistrării acesteia la autoritatea de management/organismul intermediar, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Decizia de soluționare a contestației se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, prin grija autorității de management/organismului intermediar, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, respectiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ în situația prevăzută la art. 3 alin. (10). (la 15-12-2023, Alineatul (5), Articolul 12, Capitolul V a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (6) Împotriva soluției stabilite prin decizie de către Comitetul de soluționare a contestațiilor, solicitantul/liderul de parteneriat se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13În cazul admiterii contestației ca rezultat al reverificării modului de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, procedează la emiterea deciziei de finanțare sau semnarea contractului de finanțare, având în vedere considerentele deciziei de soluționare a contestației.  +  Capitolul VI Contractul de finanțare/Decizia de finanțare  +  Articolul 14(1) Contractul de finanțare/Decizia de finanțare, după caz, se generează de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management/organismului intermediar, după caz, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitantul sau liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit.(2) Modelul de contract de finanțare/decizie de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.(3) Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz, și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz.(4) Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și valorile de bază/de referință ale acestora, dacă există.(5) Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, verifică și validează indicatorii de etapă care vor prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului. În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor fi elaborate și aprobate, prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, orientări metodologice privind indicatorii de etapă, în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare/emiterii deciziei de finanțare, după caz, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare sau a emiterii deciziei de finanțare, după caz.(8) În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente activității de bază.(9) În intervalul dintre doi indicatori de etapă consecutivi, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, monitorizează proiectul în cauză pe baza rapoartelor de progres și a vizitelor de monitorizare, putând utiliza, în funcție de specificul proiectului, un sistem specific de repere intermediare și instrumente de monitorizare detaliate în procedurile operaționale ale autorității de management/organismului intermediar care să permită evaluarea permanentă a evoluției progresului implementării proiectului și posibile abateri de la graficul de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat. (la 15-12-2023, Alineatul (9), Articolul 14, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (10) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare sau deciziei de finanțare, după caz.(11) Abrogat. (la 15-12-2023, Alineatul (11), Articolul 14, Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 18., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (12) Abrogat. (la 15-12-2023, Alineatul (12), Articolul 14, Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 18., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (13) În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar. Dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile planificate în perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres prevăzute la art. 17 alin. (2) și (5), îndeplinirea indicatorului de etapă la finalul perioadei pentru care se face raportarea se probează prin raportul de progres și prin documentele justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului de progres. Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.(14) Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut la alin. (13).(15) Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se notifică beneficiarul și autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă.(16) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (13), prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, autorității de management/organismului intermediar, după caz, deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.(17) În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă.(18) În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă. (la 15-12-2023, Alineatul (18), Articolul 14, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (19) Neîndeplinirea unui indicator de etapă nu are implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-12-2023, Alineatul (19), Articolul 14, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (20) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în contractul/decizia de finanțare, următoarele măsuri: (la 15-12-2023, Partea introductivă a Alineatului (20), Articolul 14, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;e) rezilierea contractului/deciziei de finanțare de către autoritatea de management/organismul intermediar;f) alte măsuri specifice prevăzute de autoritatea de management/organismul intermediar în contractul/decizia de finanțare, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naționale și regulamentelor europene aplicabile.(21) Sumele respinse în condițiile alin. (20) lit. b) pot fi incluse de beneficiar și resolicitare la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.(22) În cazul proiectelor de investiții publice implementate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, măsurile prevăzute la alin. (20) lit. f) pot include rețineri de 5% pentru deschiderile de credite bugetare și transferuri de disponibil efectuate de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și beneficiarii Programului de Transport.(23) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul/decizia de finanțare, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, poate proceda la rezilierea contractului de finanțare/deciziei de finanțare, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului. (24) Posibilitatea de aplicare, condițiile și modalitățile de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (20)-(23), inclusiv eventualele excepții de la aplicarea acestora, precum și alte măsuri specifice pe care le poate aplica autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pentru întârzieri și/sau nerealizări din motive imputabile solicitantului și/sau partenerilor în atingerea indicatorilor de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare sunt prevăzute explicit în contractul/ decizia de finanțare. Măsurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se vor aplica gradual.(25) Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul/decizia de finanțare.(26) Abrogat. (la 15-12-2023, Alineatul (26), Articolul 14, Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 18., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 )  +  Articolul 15(1) Părțile din contractul/decizia de finanțare au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz, de a conveni modificări, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și contractul de finanțare/decizia de finanțare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare/decizia de finanțare poate fi modificat/ă de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, unilateral, prin notificare, în următoarele situații:a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare/deciziei de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ;b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la informarea de către beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare/decizia de finanțare poate fi modificat/ă de beneficiar printr-o notificare, care nu face obiectul aprobării de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații:a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului;b) schimbarea contului special deschis pentru proiect;c) înlocuirea reprezentantului legal;d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social european plus pentru care se aplică prevederile alin. (6) lit. j);e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului și Manualul beneficiarului.(3^1) În situația în care modificările enumerate la alin. (3) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de management, în condițiile alin. (7). (la 15-12-2023, Articolul 15, Capitolul VI a fost completat de Punctul 19., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (4) Netransmiterea notificării atrage după sine imposibilitatea modificării clauzelor contractului/deciziei de finanțare.(5) Modificările prevăzute la alin. (3) se aduc la cunoștința autorității de management/organismului intermediar, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de autoritatea de management/organismul intermediar, după caz.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare/decizia de finanțare poate fi modificat(ă) prin notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată autorității de management/organismului intermediar, după caz, atunci când intervine una din următoarele situații:a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de proiect după caz;b) modificarea secțiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;d) înlocuirea managerului de proiect;e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare;f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare/deciziei de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile și, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare.j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european plus.(7) Aprobarea sau respingerea notificării se realizează de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS/SMIS 2021+. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către autoritatea de management/ organismul intermediar, după caz, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.(8) Notificarea prevăzută la alin. (6) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către autoritatea de management/organismul intermediar a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (7).(9) Contractul de finanțare/Decizia de finanțare nu se modifică în cazul respingerii de către autoritatea de management/organismului intermediar a notificării prevăzute la alin. (6). Respingerea notificării trebuie comunicată beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (7).(10) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.(11) Prevederile alin. (10) privind reglementarea prin acte normative a circumstanțelor de modificare a valorii eligibile nerambursabile nu se aplică în cazul Programului Asistență Tehnică și al priorităților de asistență tehnică ale programelor din perioada de programare 2021-2027 pentru care valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului/deciziei de finanțare se poate majora în funcție de necesități, pentru cazuri justificate.  +  Capitolul VII Implementarea și monitorizarea proiectului  +  Articolul 16(1) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea proiectului în condițiile specificate în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz.(2) Autoritatea de management elaborează și aprobă Manualul beneficiarului, care include prevederi clare și neechivoce, inclusiv etape, documente și orice informație necesară beneficiarului în relația cu autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, inclusiv în ceea ce privește modificările contractuale, managementul financiar, monitorizarea, verificarea, autorizarea și rambursarea cheltuielilor, atât pentru perioada de implementare, cât și pentru perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare. Manualul beneficiarului are, pentru beneficiari, caracterul unor orientări/îndrumări și trebuie să fie disponibil acestora, cel mai târziu, înainte de semnarea contractelor de finanțare, respectiv de emitere a deciziei de finanțare.  +  Articolul 17(1) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz, și a anexelor la acesta/aceasta, în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Instrumentul principal utilizat în activitățile de monitorizare a proiectelor este reprezentant de Planul de monitorizare a proiectului, parte a contractului de finanțare/deciziei de finanțare, prevăzut la art. 14.(2) În procesul de monitorizare a proiectelor se elaborează raportul de progres și raportul de vizită, al căror conținut-cadru este aprobat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.(3) Procesul de monitorizare a proiectelor de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, se realizează prin:a) verificarea rapoartelor de progres disponibile în aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+ și a documentelor justificative care însoțesc raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare a proiectului și al realizării indicatorilor de etapă din plan;b) vizite de monitorizare care pot fi vizite la fața locului, speciale de tip ad-hoc, încrucișate și ex post, vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât și postimplementare, pe perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;c) urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului și pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar, inclusiv a informațiilor și documentelor care însoțesc raportul de progres și a constatărilor autorității de management/organismului intermediar în urma vizitelor de monitorizare;d) analizarea stadiului implementării proiectelor în vederea modificării, suspendării, rezilierii, rezoluțiunii contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz, conform prevederilor contractuale.(4) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, prin activitățile de monitorizare este responsabil(ă) de validarea îndeplinirii sau neîndeplinirii indicatorilor de etapă prevăzuți în planul de monitorizare a proiectului, de monitorizare a implementării de către beneficiar a soluțiilor identificate în condițiile art. 14 alin. (9)-(11) pentru atingerea indicatorului de etapă nerealizat, precum și de decizia de a nu aplica măsuri și mecanisme corective în cazul nerealizării indicatorului de etapă, în condițiile prevăzute în regulamentele europene și cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(5) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar și se transmite periodic, conform prevederilor Ghidului solicitantului și ale contractului/deciziei de finanțare, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. Autoritatea de management/Organismul intermediar poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres și pe care are obligația de a le prevedea în contractul/decizia de finanțare. (la 15-12-2023, Alineatul (5), Articolul 17, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 20., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (6) Raportul de vizită se elaborează de autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021, în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale și se generează în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului.  +  Articolul 18(1) În cadrul activităților de monitorizare, pentru proiectele de investiții publice, autoritatea de management/ organismul intermediar, după caz, are obligația să prevadă clauze în contractele de finanțare/deciziile de finanțare prin care beneficiarul finanțării se obligă să prevadă, la rândul său, clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție.(2) Abrogat. (la 15-12-2023, Alineatul (2), Articolul 18, Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 21., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (3) În situația în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au fost încheiate contracte de achiziții publice/achiziții sectoriale și/sau contracte de achiziție încheiate de către beneficiarii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat care nu aplică legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, beneficiarii finanțărilor încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura implementarea prevederilor alin. (1). (la 15-12-2023, Alineatul (3), Articolul 18, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 22., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 )  +  Capitolul VIII Autorizarea și plata cheltuielilor  +  Articolul 19(1) Eligibilitatea cheltuielilor aferente implementării unui proiect se verifică de către autoritatea de management/ organismul intermediar, după caz, iar plățile se efectuează numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, în termenele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. Aceste termene sunt respectate pentru toate etapele proceselor de verificare și autorizare realizate la nivelul organismului intermediar și al autorității de management.(2) În vederea autorizării plăților, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, se asigură că respectiva cheltuială se încadrează în limitele bugetului categoriei de cheltuială din care se efectuează plata, conform prevederilor contractului/deciziei de finanțare.(3) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, are obligația de a verifica și confirma, după caz, îndeplinirea indicatorului de etapă, în condițiile prevăzute la art. 14.(4) În situația programelor pentru care autoritatea de management a delegat funcția de verificare a cheltuielilor, organismele intermediare propun autorizarea cheltuielilor către autoritățile de management prin emiterea unui aviz care se transmite autorității de management, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care s-a depus cererea de prefinanțare, cererea de plată sau de rambursare. În acest caz, autoritatea de management are la dispoziție un termen de 5 zile lucrătoare pentru autorizarea cheltuielilor, calculat de la data transmiterii de către organismul intermediar a propunerii de autorizare, pentru a realiza verificări, pe bază de eșantion stabilit în funcție de riscul cheltuielilor propuse la autorizare. Prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS 2021+, beneficiarul este informat cu privire la avizele și fazele specifice verificării și autorizării cheltuielilor pentru cererea de prefinanțare, cererea de plată sau cererea de rambursare/cererea de rambursare aferentă cererii de plată, după caz.(5) Verificarea și autorizarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții publice se pot realiza de autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe bază de eșantion de cheltuieli, stabilit în funcție de risc, din articolele de deviz care sunt parte din situațiile de lucrări ce însoțesc facturile prezentate în vederea autorizării.(6) Autoritatea de management comunică beneficiarului, prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021, autorizarea de cheltuieli în termen de o zi lucrătoare de la data autorizării, printr-o notificare care cuprinde:a) suma autorizată la plată;b) sume care au făcut obiectul reducerilor procentuale/ corecțiilor financiare/deducerilor financiare/reținerilor, după caz, inclusiv al celor reglementate de prezenta ordonanță de urgență, și motivele pentru care nu au fost autorizate. Notă
  Articolul 5 din ORDONANȚA nr. 28 din 10 august 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 737 din 10 august 2023, prevede:
  Articolul 5
  Pentru cheltuielile care urmează să fie declarate Comisiei până la sfârșitul anului 2023, autoritatea de management/organismul intermediar trebuie să se asigure că autorizarea acestora în sistemul informatic MySMIS2014/ SMIS2014+ se face până la data de 30 noiembrie 2023.
   +  Articolul 20În situația în care, în procesul de verificare pe bază de eșantion, sunt constatate nereguli, autoritatea de management procedează la aplicarea mecanismelor de recuperare specifice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, începând cu următoarele avize emise de organismele intermediare până la recuperarea integrală a valorii neregulilor, și/sau poate revizui funcțiile delegate organismului intermediar.  +  Articolul 21(1) Plata cererilor de prefinanțare, a cererilor de plată și a cererilor de rambursare are loc numai după autorizarea cheltuielilor în condițiile prevăzute la art. 21-27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 133/2021 și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, detaliate în procedurile operaționale ale autorităților de management.(2) Autoritatea de management/Organismul intermediar, după caz, informează beneficiarul, prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021, cu privire la efectuarea plății în termen de o zi lucrătoare de la data efectuării plății.
   +  Capitolul IX Interogarea bazelor de date. Atribuții și responsabilități  +  Articolul 22În vederea exercitării atribuțiilor de management, evaluare și selecție, monitorizare, verificare, control, identificare, prevenire și management al neregulilor și audit, de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, prin grija Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se interoperabilizează cu sistemele, bazele de date sau registrele administrate de către autoritățile și instituțiile publice menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate sau prin mecanismele de interoperabilitate existente.  +  Articolul 23Până la interoperabilizarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021 cu sistemele, bazele de date sau registrele administrate de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute în anexă, respectivele autorități sau instituții publice asigură pentru autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene și utilizatorii desemnați de acestea, după caz, accesul la respectivele sisteme, date sau registre, inclusiv prin interogarea sistemelor, bazelor de date și, după caz, a registrelor, prin intermediul unor servicii online pentru furnizarea de date actualizate sau de validare a datelor din respectivele registre/baze de date sau prin alte mecanisme.  +  Articolul 24(1) În aplicarea prevederilor art. 22 și 23, condițiile tehnice pentru asigurarea schimbului de date, mecanismele de interoperabilitate, precum și condițiile de interogare sau validare a sistemelor și bazelor de date, a sistemelor și registrelor prevăzute în anexă, precum și normele de acces la acestea se stabilesc prin acorduri și protocoale de colaborare încheiate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care gestionează sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pentru toate autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, cu autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexă, în limitele prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a acesteia.(2) În vederea corelării informațiilor privind cetățenii români înregistrați în MySMIS2021/SMIS2021, sistemul informatic se interconectează cu serviciul pus la dispoziție de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru validarea online a datelor cu caracter personal introduse în MySMIS2021/SMIS2021+ și furnizarea unor date actualizate din Registrul național de evidență a persoanelor.(3) Pentru registrele și bazele de date administrate de autoritatea prevăzută la lit. b) din anexă, accesul la date se realizează în baza protocoalelor de colaborare încheiate în temeiul art. 70^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Registrul Național de Publicitate Mobiliară se accesează, direct și gratuit, pe paginile de internet oficiale, www.mj.rpm.ro sau www.co.rnpm.ro, conform anexei nr. 4 la Ordinul ministrului justiției nr. 29/C/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor prin efectuarea înscrisurilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.(5) Acordurile și protocoalele de colaborare prevăzute la alin. (1)-(3) au o durată de valabilitate care acoperă întreaga perioadă de programare până la data de 15 februarie 2031, cu posibilitatea de prelungire în condițiile prelungirii duratei prevăzute la art. 43 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.(6) Acordurile și protocoalele de colaborare prevăzute la alin. (1)-(3) pot fi modificate de către părțile semnatare prin act adițional.  +  Articolul 25(1) În aplicarea prevederilor art. 22-24, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene exercită următoarele atribuții și responsabilități:a) prin politica de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabilă aplicațiilor SMIS2021/MySMIS2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene stabilește și implementează măsurile necesare în vederea informării persoanelor vizate asupra operațiunilor de prelucrare, precum și modul de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;b) respectă regimurile de acces la date prevăzute la nivel național și la nivelul Uniunii Europene și acordă angajaților și reprezentanților lor drepturile de acces la date prelucrate prin intermediul aplicațiilor SMIS2021/MySMIS2021, după caz, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;c) în realizarea prelucrărilor de date prevăzute la lit. a), autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, precum și ale Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare;d) datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul aplicațiilor SMIS2021/MySMIS2021 sunt stocate pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către autoritatea de management către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;e) cererile referitoare la datele din aplicațiile SMIS2021/MySMIS2021, precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează și se soluționează de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care gestionează sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.(2) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul/decizia de finanțare, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.(3) Rolul și atribuțiile entităților prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se raportează la definiția operatorului de date cu caracter personal și a persoanei împuternicite de acesta, prevăzută la art. 4 alin. (7) și (8) din Regulamentul (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul X Costuri simplificate  +  Articolul 26(1) În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a autorităților de management/ organismelor intermediare, după caz, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei 2021/C200/01 - orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, autoritățile de management/organismele intermediare, după caz, utilizează opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru proiectele al căror cost total depășește 200.000 de euro, autoritatea de management efectuează analize în vederea utilizării costurilor simplificate, ținând cont și de reglementările în materie de ajutor de stat.(3) Opțiunile privind costurile simplificate se pot utiliza atunci când rezultatul analizelor reflectă una sau mai multe dintre următoarele situații:a) costurile reale sunt dificil de verificat, cu multe documente justificative pentru sume mici cu un impact singular redus sau inexistent asupra realizărilor estimate ale proiectelor sau cu procedee de repartizare complexe;b) proiectele aparțin unui cadru standard, respectiv sunt proiecte-tip;c) există deja metode privind opțiunile simplificate în materie de costuri pentru tipuri similare de proiecte și de beneficiari în cadrul unei scheme finanțate la nivel național sau în cadrul unui alt instrument al UE;d) sunt disponibile date fiabile privind execuția financiară și cantitativă a operațiunilor.(4) În conformitate cu art. 54 lit. (a) și (c) din Regulamentul UE 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management/organismele intermediare, după caz, calculează costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare la costurile directe eligibile.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), autoritățile de management/organismele intermediare, după caz, pot calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare la costurile directe cu personalul eligibile pentru proiectele care presupun cheltuieli cu personalul semnificative, în conformitate cu art. 54 lit. (b) din Regulamentul UE 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) Costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect. Costurile directe pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile decât cele cu investițiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă.(2) Pentru proiectele de investiții publice, costurile directe includ cel puțin costurile prevăzute la capitolele 1, 2, 4, 6 și în subcapitolele 5.1 și 5.3 din devizul general al investiției, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru alte tipuri de proiecte decât cele prevăzute la alin. (2), autoritățile de management au obligația evidențierii în Ghidul solicitantului a tuturor tipurilor de cheltuieli care se încadrează în categoria costurilor directe.(4) Costurile indirecte sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe.(5) Pentru aplicarea opțiunilor privind costurile simplificate, așa cum sunt prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b)-d) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management au obligația introducerii în Ghidul solicitantului a prevederilor alin. (1), (2) și (4).(6) Autoritățile de management au obligația de a evidenția în Ghidul solicitantului categoriile de costuri care intră în structura baremelor standard pentru costurile unitare, sumelor forfetare și ratelor forfetare, precum și categoriile de costuri care reprezintă baza aplicării ratelor forfetare.  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28(1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (12), după semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, în condiții obiective și justificate, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada prevăzută la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare/ deciziei de finanțare.(2) Beneficiarul este obligat să transmită autorității de management/organismului intermediar, după caz, o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea acestora. În cazul imobilelor, aceasta este însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat pe baza contractului de finanțare/deciziei de finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat ANEVAR.  +  Articolul 29(1) Ordonatorii de credite/Reprezentanții legali ai solicitantului și ai partenerilor, după caz, au obligația de a semna cu semnătură electronică calificată și pot transmite în format electronic toate documentele care stau la baza parcurgerii celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.(2) Ordonatorii de credite care aplică prevederile alin. (1) stabilesc prin proceduri proprii documentele care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, circuitul acestora, persoanele împuternicite să efectueze operațiunile respective, precum și modalitatea de arhivare, în condițiile legii.  +  Articolul 30(1) Schimbul de informații între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, și beneficiar are loc electronic prin utilizarea sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.(2) În mod excepțional, schimbul de informații între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, și beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade.(3) Atunci când sistemul informatic funcționează din nou în mod corespunzător, când este restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, partea în cauză introduce de îndată în SMIS2021/MySMIS2021 informațiile deja transmise prin e-mail și/sau pe suport hârtie, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului informatic, respectiv încetarea cauzei de forță majoră.  +  Articolul 31(1) Începând cu perioada de programare 2021-2027, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz nu mai poate impune condiții de eligibilitate prin Ghidul solicitantului referitoare la obligația solicitanților de a încheia contracte de achiziție publică ulterior încheierii contractului de finanțare/emiterii deciziei de finanțare, cu excepția situațiilor în care apelul de proiecte necesită aplicarea unor scheme de ajutor de stat, cu respectarea art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile sunt eligibile dacă au fost suportate de beneficiar ulterior datei de 1 ianuarie 2021, în conformitate cu art. 63 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32(1) Toate prevederile prezentei ordonanțe de urgență care fac referire la autoritatea de management se aplică și în cazul organismului intermediar, în limita funcțiilor delegate de autoritatea de management, în baza acordului de delegare.(2) Autoritatea de management/Organismul intermediar poate asigura resursele necesare prin: angajarea de experți în afara organigramei în baza unor contracte individuale de muncă și/sau prin acorduri-cadru sau contracte de servicii atribuite în baza unei proceduri de achiziție publică și/sau prin alte modalități permise de lege care nu afectează descrierea sistemelor de management și control, pentru activitățile specifice de evaluare tehnică și financiară și selecție a proiectelor și, după caz, pentru activitățile de monitorizare, verificare, autorizare și plată de cheltuieli, precum și pentru alte categorii de activități justificate, cu aprobarea conducătorului instituției sau a ordonatorului de credite. Cheltuielile cu experții în afara organigramei sau cheltuielile aferente unor acorduri-cadru sau contracte de servicii sunt cheltuieli eligibile din fonduri externe nerambursabile în cadrul priorităților de asistență tehnică și al programului de asistență tehnică, dacă sunt realizate conform prevederilor legale în vigoare. (la 15-12-2023, Alineatul (2), Articolul 32, Capitolul XI a fost modificat de Punctul 23., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 )  +  Articolul 33(1) Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ este dezvoltat și operaționalizat în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ asigură modalitatea de desfășurare a procesului de verificare administrativă, evaluare tehnico-financiară, contractare, implementare și monitorizare, verificare și autorizare cheltuieli și plată, comunicare stabilită prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în condițiile art. 3 alin. (10), până la operaționalizarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în sensul prevederilor de mai sus, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, asigură derularea proceselor reglementate de prezenta ordonanță de urgență conform funcțiilor existente la nivelul sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ și adaptează procedurile operaționale în mod corespunzător.(3) În condițiile aplicării prevederilor art. 3 alin. (10), facilitățile disponibile în sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+ se adaptează în mod corespunzător.(4) Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu rol de programare și coordonare sistem, coordonare SMIS și asistență gestionare programe regionale consiliază autoritățile de management și elaborează ghiduri și metodologii în situația identificării unor aspecte cu caracter orizontal privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene și publicate pe pagina de internet a instituției. (la 15-12-2023, Alineatul (4), Articolul 33, Capitolul XI a fost modificat de Punctul 24., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (5) Instrucțiunile și orientările metodologice emise de structura prevăzută la alin. (4) sunt obligatorii pentru autoritățile de management și organismele intermediare și alte autorități implicate în gestionarea fondurilor europene și au drept scop îmbunătățirea accesului beneficiarilor la fondurile europene, precum și consolidarea sistemelor de management și control care stau la baza implementării programelor aflate sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Aceste instrucțiuni și orientări metodologice se publică pe pagina de internet proprie și sunt aduse la cunoștința autorităților de management/ organismelor intermediare.  +  Articolul 34(1) Autoritățile de management elaborează și aprobă instrucțiuni în limita funcțiilor pe care le exercită conform prevederilor regulamentelor europene și cu respectarea prevederilor legale la nivel național care sunt obligatorii pentru beneficiarii de fonduri externe nerambursabile.(2) Autoritățile de management/Organismele intermediare sunt obligate să prevadă în contractele de finanțare/deciziile de finanțare, după caz, clauze prin care beneficiarii au obligația să pună în aplicare instrucțiunile elaborate și aprobate de autoritățile de management.(3) Instrucțiunile prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a programelor și sunt aduse la cunoștința beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 35(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emite ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene prevăzut la art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și (3), art. 14 alin. (2) și art. 17 alin. (2).(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică proiectelor care vor fi etapizate și pentru care finanțarea a demarat în perioada de programare 2014-2020, urmând a fi finalizate în perioada de programare 2021-2027, în ceea ce privește etapele de conformitate administrativă, evaluare tehnică și financiară.(3) Condițiile specifice de închidere a programelor operaționale din politica de coeziune 2014-2020, stabilirea categoriilor de proiecte etapizate/nefuncționale și/sau aflate în curs de cercetare la organele cu atribuții în domeniul neregulilor/fraudelor se stabilesc prin acte normative specifice.(4) Abrogat. (la 15-12-2023, Alineatul (4), Articolul 35, Capitolul XI a fost abrogat de Punctul 25., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul educației,
  Bogdan Cristescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 aprilie 2023.Nr. 23.  +  ANEXĂ
  LISTA
  sistemelor, bazelor de date sau registrelor prevăzute la art. 22 și 23 din ordonanța de urgență
  a) Registrul național de evidență a persoanelor, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cazierul judiciar - ROCRIS, Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interneb) Sistemul PATRIMVEN, Situații financiare anuale, Certificate atestare fiscală, Cazier fiscal, Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a fost anulată, Sistemul național privind factura electronică e-Factura, aflate în responsabilitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscalăc) Registrul comerțului, ținut de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, Registrul beneficiarilor reali, ținut de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, precum și la art. 19 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; Buletinul procedurilor de insolvență, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fiziced) Registrul național al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale, Registrul național al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, aflate în responsabilitatea Ministerului Finanțelore) Registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, prevăzut de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, aflate în responsabilitatea Ministerului Justițieif) Platforma software centralizată pentru identificare digitală - PSCID, Registrul furnizorilor acreditați pentru emitere certificate calificate, Registrul național al instituțiilor publice din România, Sistemul electronic de achiziții publice - SEAP, aflate în responsabilitatea Autorității pentru Digitalizarea Românieig) Registrul diriginților de șantier, autorizați de Inspectoratul de Stat în Construcții, aflat în responsabilitatea Inspectoratului de Stat în Construcțiih) Carvertical, aflat în responsabilitatea Registrului Auto Români) Registrul electronic autorizații auditori, aflat în responsabilitatea Camerei Auditorilor Financiari din Româniaj) Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, aflat în responsabilitatea Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutark) Buletinele statistice de prețuri, aflate în responsabilitatea Institutului Național de Statisticăl) SIIIR, Registrul matricol unic, Registrul educațional integrat, aflate în responsabilitatea Ministerului Educațieim) Registrul brevete, Registrul mărci înregistrate, Registrul desene și modele înregistrate, aflate în responsabilitatea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărcin) Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prevăzut de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale, prevăzut de aceeași lege, aflate în responsabilitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarăo) Registrul ajutoarelor de stat - REGAS, aflat în responsabilitatea Consiliului Concurențeip) Registrul general de evidență a salariaților - Revisal, gestionat de Inspecția Munciiq) Registrul persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, aflat în responsabilitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncăr) Registrul electronic național privind persoanele cu handicap, aflat în responsabilitatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociales) Registrul electronic unic al serviciilor sociale, în conformitate cu Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, aflat în responsabilitatea Ministerului Muncii și Solidarității Socialeș) Registrul național al furnizorilor de servicii de ocupare, aflat în responsabilitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncăt) Registrul național al furnizorilor de formare profesională autorizați, aflat în responsabilitatea Ministerului Muncii și Solidarității Socialeț) Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale, aflat în responsabilitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncău) Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar acreditate, aflat în responsabilitatea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitarv) Registrul beneficiarilor de asistență socială (programul informatic integrat pentru administrarea și gestionarea beneficiilor de asistență socială SAFIR), gestionat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
  -----