ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 154 din 16 noiembrie 2022privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 16 noiembrie 2022  În contextul restricțiilor manifestate pe piață ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, al perturbărilor lanțurilor de aprovizionare și al creșterii majore a prețurilor la energia electrică, combustibil și transport este necesară instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea în industria de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.Deoarece Comunicarea CE - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131/01), cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cadru temporar Ucraina, constituie baza legală prin care statele membre pot pune în aplicare scheme de ajutor de stat și, așa cum se precizează în Cadrul temporar Ucraina, criza geopolitică provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are consecințe grave asupra aprovizionării cu cereale, îndeosebi cu grâu și porumb și cu semințe oleaginoase, respectiv floarea-soarelui,având în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piață la energie și gaze naturale, cu efecte negative raportate la creșterea costurilor de producție la niveluri nesustenabile și, implicit, a prețurilor pe piață ale produselor agricole primare, care conduc la prețuri crescute la produsele procesate oferite populației și la furajele necesare pentru animale,având în vedere că prețurile la energie electrică și combustibil au crescut cu 25% în mai 2022 față de decembrie 2021, iar impactul acestor creșteri de prețuri se resimte în privința lichidității, volatilității piețelor, lipsei accesului la o finanțare urgentă și necesară, luând în considerare faptul că în perioada scursă de la declanșarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei s-au înregistrat disfuncționalități pe piața cerealelor și semințelor oleaginoase, precum și în industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă din cauza blocării exporturilor de cereale din Ucraina și Rusia prin Marea Neagră, a dezechilibrării comerțului cu grâu cu Africa și limitării volumului care se poate tranzita prin România și Polonia, precum și blocării accesului la inputurile pentru agricultură provenite din Rusia și Ucraina,raportat la faptul că intervenția militară a Rusiei în Ucraina a avut consecințe negative multiple în sectoare economice importante, cuantificate prin creșteri accentuate ale prețurilor la materia primă, precum grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, rapiță și soia, care au crescut cu peste 20% în martie 2022, la începutul războiului, iar începând cu trimestrul II al anului 2022 s-au dublat față de aceeași perioadă a anului 2021, iar prețul laptelui crud materie primă la poarta fermei a crescut cu circa 20% în luna martie 2022 față de anul 2021 și cu circa 28% în luna august 2022 față de luna martie 2022, precum și faptul că prețul energiei electrice a înregistrat creșteri cuprinse între 80 și 100%, iar constituirea stocurilor de produse agricole primare precum grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, rapiță și soia, lapte crud materie primă, necesare procesării, a fost afectată de creșterea costurilor cheltuielilor logistice de transport/colectare pe fondul creșterii prețurilor la combustibili, cu 25-30%,în considerarea faptului că situația menționată a diminuat semnificativ capacitatea financiară a operatorilor din industria de procesare a cerealelor, de fabricare a uleiurilor, a operatorilor din industria produselor lactate și cea a operatorilor din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă de a-și constitui pe parcursul acestui an stocuri de materie primă necesară desfășurării activității, respectiv stocuri de grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, rapiță și soia,deoarece sunt afectați procesatorii de produse agricole primare și de lapte crud materie primă de creșterile în lanț ale prețurilor la utilități, care pot avea ca rezultat distorsiuni în lanțul de aprovizionare și constituire a stocurilor de produse agricole primare, precum grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, rapiță și soia și lapte crud materie primă, necesare unor sectoare vitale pentru asigurarea necesarului de consum al populației, precum produse de panificație, făină, mălai, ulei de floarea-soarelui, carne și produse din carne, lapte și produse lactate,în considerarea faptului că se înregistrează creșteri ale cheltuielilor de procesare, precum și ale prețurilor la produsele agricole primare și la lapte crud destinate procesării, care au condus la situația în care activitățile economice de procesare în sectoarele de morărit, de fabricare a uleiurilor, de fabricare a produselor lactate și de producere a preparatelor pentru hrana animalelor se desfășoară la limita rentabilității sau au devenit chiar nerentabile, în condițiile existenței unor dificultăți în aprovizionarea internă cu cereale și semințe oleaginoase, precum și cu plante proteice, cu impact asupra sectorului de procesare, și în contextul celor prezentate este nevoie de sprijin pentru procesatorii cei mai vulnerabili din sectoarele de morărit, de fabricare de uleiuri, de procesare a laptelui crud, de producere a preparatelor pentru hrana animalelor, ale căror costuri cresc la niveluri nesustenabile și periclitează activitatea acestor sectoare.În scopul evitării blocajelor, al asigurării unui lanț de aprovizionare funcțional și menținerii în funcțiune a operatorilor din industria de procesare a cerealelor, de fabricare a uleiurilor, de procesare a laptelui crud, de producere a preparatelor pentru hrana animalelor, este necesară aprobarea de urgență a unei scheme de ajutor de stat în baza secțiunii 2.1 Ajutoare limitate, pct. 41 (a) din Cadrul temporar Ucraina, care prevede o limită maximă de 500.000 euro per întreprindere.Având în vedere că schema de ajutor de stat constituie o compensare parțială a creșterii costurilor suportate de operatorii din industria de procesare a cerealelor, de fabricare a uleiurilor, de procesare a laptelui crud, de producere a preparatelor pentru hrana animalelor, pentru aprovizionarea cu materii prime, respectiv grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, rapiță, soia, lapte crud, și a costurilor legate de transportul, depozitarea și procesarea acestora, ținând cont de dificultățile întâmpinate pe lanțurile de aprovizionare și costurile ridicate la utilități, este necesară susținerea activității operatorilor din industria de procesare a cerealelor, de fabricare a uleiurilor și grăsimilor, de obținere a laptelui pentru consum și a produselor lactate, de producere a preparatelor pentru hrana animalelor, în anul 2022, prin măsuri economice adecvate.În vederea asigurării hranei pentru populație, furajelor pentru animalele de fermă și menținerii locurilor de muncă, având în vedere necesitatea reglementării fără întârziere a acestor aspecte și ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ va avea următoarele consecințe negative:a) desfășurarea activităților economice de procesare în sectoarele de morărit, de fabricare a uleiurilor, de fabricare a produselor lactate, de producere a preparatelor pentru hrana animalelor la limita rentabilității sau chiar sub această limită, deoarece, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor la utilități și a cheltuielilor de procesare, s-a diminuat semnificativ capacitatea financiară a operatorilor economici de a constitui stocurile de materii prime necesare procesării;b) imposibilitatea operatorilor din industria de procesare a cerealelor, de fabricare a uleiurilor, de fabricare a produselor lactate, de producere a preparatelor pentru hrana animalelor de a asigura continuarea activității sau chiar oprirea activității de procesare și diminuarea numărului operatorilor din aceste domenii cu efecte sociale deosebit de importante;c) impact economic negativ, determinat de lipsa materiilor prime necesare consumului uman și pentru sectorul zootehnic, cu risc previzibil în asigurarea securității alimentare;d) apariția unor dezechilibre în funcționarea pieței produselor agroalimentare pe fondul constituirii unor stocuri de materii prime cu prețuri ridicate și al înregistrării unor cheltuieli de producție majorate;e) menținerea stării de vulnerabilitate a operatorilor economici din sectoarele de procesare pentru panificație, fabricare a uleiurilor, fabricare a produselor lactate, producere a preparatelor pentru hrana animalelor, întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional și vizează interesele economice ale României, având în vedere că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență instituie o schemă de ajutor de stat sub formă de grant acordat operatorilor din industria de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor pentru obținerea de făină de grâu, secară, mălai și ulei de floarea-soarelui, operatorilor din industria de fabricare a produselor lactate în scopul prelucrării și procesării laptelui crud materie primă și operatorilor din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă în scopul obținerii de furaje combinate.(2) Schema de ajutor de stat sub formă de grant, denumită în continuare schema, se acordă în vederea compensării parțiale a creșterii costurilor de transport, depozitare și procesare, suportate de operatorii economici din industriile de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor, de fabricare a produselor lactate, de fabricare a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, precum și în vederea compensării parțiale a creșterii costurilor suportate de aceștia cu privire la constituirea stocurilor de materie primă de grâu, secară, porumb, orz, floarea-soarelui, șrot de floarea-soarelui, soia, șrot de soia și rapiță, lapte crud materie primă.(3) Materiile prime utilizate de către operatorii economici beneficiari ai prezentei scheme trebuie să fie produse pe teritoriul României și să respecte legislația privind trasabilitatea produselor agricole prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. (la 07-12-2023, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 2(1) Prezenta schemă respectă prevederile secțiunii 2.1 - Ajutoare limitate din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C131/01), denumită în continuare Comunicarea Comisiei Europene (2022/C131/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 131 din 23 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) Schema de ajutor de stat se notifică Comisiei Europene în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 3Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare DAJ, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.  +  Articolul 4(1) Grantul reprezintă suma maximă care se acordă per operator din industria de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor pentru asigurarea unor cantități minime de faină de grâu, secară, mălai și ulei de floarea-soarelui, per operator din industria de fabricare a produselor lactate pentru asigurarea unei cantități minime de lapte de consum și produse lactate, precum și per operator din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă pentru asigurarea unor cantități minime de furaje combinate. (la 07-12-2023, Alineatul (1), Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) (2) Schema se aplică până la data de 30 iunie 2023 inclusiv, pe întreg teritoriul României, și se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Ajutoare limitate pct. 41 lit. a) din Comunicarea Comisiei Europene (2022/C131/01), cu respectarea pragului maxim de 500.000 euro/beneficiar. (3) Orice sume primite prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Ajutoare limitate pct. 41 lit. a) din Comunicarea Comisiei Europene (2022/C131/01) se deduc din pragul maxim al grantului financiar de 500.000 euro/beneficiar care se poate acorda în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. (4) Plata ajutorului de stat menționat de prezenta schemă se efectuează până la data de 30 iunie 2023 inclusiv.  +  Articolul 5Beneficiarii prezentei scheme sunt operatorii economici care desfășoară activități încadrate în următoarele clase:a) cod CAEN 1061- Fabricarea produselor de morărit; b) cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;c) cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;d) cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.  +  Articolul 6Pentru a fi eligibili la acordarea grantului prevăzut de prezenta schemă, beneficiarii prevăzuți la art. 5 trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;b) să constituie stocuri de materii prime produse pe teritoriul României necesare procesării, respectiv stocuri de grâu și/sau secară în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv sau stocuri de porumb în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv sau stocuri de floarea-soarelui în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv sau stocuri de lapte crud materie primă în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu și/sau secară și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță și/sau șrot de floarea-soarelui și/sau șrot de soia, în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv; (la 07-12-2023, Litera b), Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) c) să dețină autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizație sanitar-veterinară/certificat de înregistrare emisă/ emis de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operațională de măciniș/procesare a unității;d) să prezinte un raport lunar de producție din anul 2022;e) să dețină certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator sau certificat de grefă emis de judecătoria în raza căreia își are sediul societatea agricolă constituită conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea codului/codurilor CAEN prevăzut(e) la art. 5; (la 07-12-2023, Litera e), Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) f) să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor și emise în perioadele prevăzute la lit. b), cu menționarea cantității;f^1) în cazul operatorilor economici care au organizată atât activitatea de producție agricolă, cât și procesarea produselor agricole proprii se vor depune:1. avizul de însoțire a mărfii din depozitul de produse agricole în depozitul unității de procesare și/sau a laptelui crud materie primă către unitatea proprie de procesare sau bonul de cântar/nota de intrare-recepție cu confirmarea cantității primite în unitatea de procesare;2. bonul de predare/transfer, restituire produse;3. declarația pe proprie răspundere ca întreaga cantitate de materii prime, grâu, secară, porumb, floarea-soarelui, lapte crud materie primă, orz, soia, rapiță, șrot de floarea-soarelui și/sau șrot de soia pentru care se solicită sprijinul va fi prelucrată în unitatea proprie; (la 07-12-2023, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau certificatului de grefă emis de judecătoria în raza căreia își are sediul societatea agricolă constituită conform Legii nr. 36/1991, cu modificările și completările ulterioare, după caz, la data depunerii solicitării pentru ajutor. (la 07-12-2023, Litera g), Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 7(1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde și declarația pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, potrivit evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau certificatului de grefă emis de judecătoria în raza căreia își are sediul societatea agricolă constituită conform Legii nr. 36/1991, cu modificările și completările ulterioare, după caz, la data depunerii solicitării ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente: (la 07-12-2023, Partea introductivă a alineatului (1), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) a) copie a documentelor prevăzute la art. 6 lit. c)-f^1); (la 07-12-2023, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.(2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Cererea de solicitare a ajutorului, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1), poate fi transmisă la DAJ, respectiv a municipiului București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.(4) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului. Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023, cererile pentru solicitarea de granturi, precum și documentele prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se depun/transmit în termen de 25 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   +  Articolul 8DAJ verifică documentația depusă de către beneficiari, pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, și documentele solicitate prevăzute la art. 7, iar nerespectarea acestora atrage după sine neeligibilitatea solicitantului la acordarea ajutorului financiar.  +  Articolul 9În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la art. 7 alin. (2), DAJ verifică respectarea prevederilor art. 8, stabilesc sumele și beneficiarii, întocmesc și transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene situația centralizatoare cu beneficiarii eligibili, structurată distinct pe fiecare cod CAEN potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1), și sumele aferente grantului care se acordă beneficiarilor schemei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Notă
  Conform alineatului (2) al articolului II din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023, termenele prevăzute la art. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2022, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică în mod corespunzător și cererilor de solicitare a grantului depuse conform alin. (1).
   +  Articolul 10(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 9, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene verifică încadrarea solicitărilor financiare în valoarea totală alocată la nivel de cod CAEN, iar în cazul în care aceasta depășește resursele financiare totale alocate per cod CAEN, sumele aferente grantului cuvenit beneficiarilor respectivi se reduc proporțional și se comunică la DAJ.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor cererea de deschidere a creditelor bugetare însoțită de situația centralizatoare cu sumele aferente grantului care se acordă beneficiarilor schemei, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare DAJ, iar acestea virează sumele în conturile beneficiarilor. Notă
  Conform alineatului (2) al articolului II din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023, termenele prevăzute la art. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2022, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică în mod corespunzător și cererilor de solicitare a grantului depuse conform alin. (1).
   +  Articolul 11(1) Valoarea maximă a grantului care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro.(2) Grantul financiar se acordă în lei, la cursul valutar de schimb euro/leu comunicat de către Banca Națională a României la data de 1 august 2022, respectiv de 4,9287 lei/euro.(3) Nivelul stocurilor constituite în perioadele prevăzute la art. 6 lit. b), pentru care se acordă grantul financiar maxim, este de 14.280,00 tone de grâu și/sau secară sau 14.280,00 tone porumb sau 9.615,00 tone de floarea-soarelui sau 10.000,00 tone lapte crud materie primă sau pentru obținerea de furaje combinate 10.600,00 tone constituite din grâu și/sau secară și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță și/sau șrot de floarea-soarelui și/sau șrot de soia. (la 07-12-2023, Alineatul (3), Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) (4) Dacă stocurile constituite în perioada prevăzută la art. 6 lit. b) sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (3), nivelul grantului financiar se diminuează procentual, în mod corespunzător.(5) Dacă stocurile constituite de beneficiar în perioada prevăzută la art. 6 lit. b) sunt mai mari decât cele prevăzute la alin. (3), se acordă nivelul maxim al grantului financiar prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12(1) Resursele financiare totale necesare implementării schemei reprezintă 985.740.000 lei, echivalent în euro al sumei de 200.000,00 mii euro, calculat la cursul valutar de schimb prevăzut la art. 11 alin. (2), care se distribuie astfel:a) 100.000,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit, în vederea obținerii de făină de grâu și/sau secară; (la 07-12-2023, Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) b) 10.000,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit, în vederea obținerii de mălai;c) 42.730,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor, în vederea obținerii uleiului comestibil de floarea-soarelui;d) 17.270,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; (la 07-12-2023, Litera d), Alineatul (1), Articolul 12 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) e) 30.000,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, în vederea obținerii de furaje combinate. (la 07-12-2023, Litera e), Alineatul (1), Articolul 12 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 ) (2) Resursele financiare totale prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023.(3) În cazul în care valoarea totală a solicitărilor la nivel de cod CAEN depășește resursele financiare alocate per cod CAEN conform prevederilor alin. (1), suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional.  +  Articolul 13(1) În cazul în care, după efectuarea de către structurile DAJ a controalelor administrative, se constată nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 6, beneficiarii schemei sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului.(2) Recuperarea sumelor rezultate din aplicarea alin. (1) se realizează potrivit prevederilor titlurilor V și VII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Vânzarea stocurilor de materie primă constituite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență de către beneficiarii care au încasat grantul financiar acordat conform schemei de ajutor de stat este interzisă.(2) DAJ verifică respectarea prevederilor alin. (1), iar în cazul încălcării acestora procedează la recuperarea sumelor reprezentând grantul acordat potrivit prevederilor titlurilor V și VII din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzute la art. 13 alin. (2) și art. 14 alin. (2), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmit de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în acesta.(4) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către DAJ de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală calculează obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(7) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către DAJ se individualizează într-un titlu de creanță. (8) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către DAJ.(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit integral la bugetul de stat și se virează într-un cont de venituri distinct.  +  Articolul 16(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului de stat acordat potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la DAJ, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.  +  Articolul 17Textul prezentei scheme și informațiile aferente fiecărui beneficiar al cărui sprijin financiar depășește valoarea de 10.000 euro se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la adresa www.madr.ro și pe site-urile DAJ, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 18La data primirii deciziei Comisiei Europene privind acordarea ajutorului de stat se stabilește eligibilitatea beneficiarului și se constituie obligația de plată a acestui ajutor de stat.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 noiembrie 2022.Nr. 154.  +  Anexa nr. 1
  CERERE
  de solicitare a grantului acordat operatorilor din industria de
  fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a
  produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  (model)
  DAJ ..............................Nr. și dată cerere ..............................Modalitate de depunere
  Numele, prenumele și semnătura funcționarului care primește cerereaPersonal[ ]Poștă [ ]Format electronic[ ]
  I. Date de identificare solicitantPERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  Înregistrată la ONRC/în registrul societăților agricole cu nr. .......................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE:
  Banca/TrezorerieSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumePrenume
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii
  II. Stocuri constituite și suma solicitatăÎn temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2023, solicit grant de .......... euro, pentru următoarele stocuri constituite, după cum urmează:
  Cod CAEN 1061- Fabricarea produselor de morăritSpecificare produs necesar procesării pentru făină de grâu (denumire)Stoc total de produs constituit(to)Nivel grant calculat conform stoc constituit (*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morăritSpecificare produs necesar procesării pentru făină de secară(denumire)Stoc total de produs constituit(to)Nivel grant calculat conform stoc constituit(*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morăritSpecificare produs necesar procesării pentru mălai(denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant calculat conform stoc constituit (*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilorSpecificare produs necesar procesării pentru ulei de floarea-soarelui(denumire)Stoc total de produs constituit(to)Nivel grant calculat conform stoc constituit(*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilorSpecificare produs necesar fabricării laptelui de consum și produselor lactate(denumire)Stoc total de produs/produse constituit(to)Nivel grant calculat conform stoc constituit(*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermăSpecificare produs/produse necesar(e) procesării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă(denumire)Stoc total de produs/produse constituit (to)Nivel grant calculat conform stoc constituit (*)
  ...................................................
  (*) Se calculează, după caz, astfel:a) pentru cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit, respectiv făină de grâu, secară sau mălai, grantul financiar este rezultatul înmulțirii stocului de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului de 500.000 euro și al împărțirii la 14.280,0 to;b) pentru cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor, grantul este rezultatul înmulțirii stocului de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 9.615,0 to;c) pentru cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, grantul este rezultatul înmulțirii stocului de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 10.000,0 to;d) pentru cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, grantul este rezultatul înmulțirii stocului de produs/produse constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 10.600,0 to.
  Nr. crt.Documente atașate cereriiDANUDANUNu este cazul.
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  1.Copie autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu|_||_||_||_||_|
  2.Copie autorizație sanitar-veterinară/certificat de înregistrare|_||_||_||_||_|
  3.Declarație pe propria răspundere privind capacitatea operațională de măciniș/procesare a unității|_||_||_||_||_|
  4.Copie raport lunar de producție din anul 2022|_||_||_||_||_|
  5.Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator sau certificat de grefă emis de judecătoria în raza căreia își are sediul societatea agricolă constituită conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea codului/codurilor CAEN|_||_||_||_||_|
  6.Copii facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor, cu menționarea cantității|_||_||_||_||_|
  Semnătura solicitantului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicituluiȘtampila (dacă este cazul)Data ................................
  NOTĂ: – Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse.– Coloanele (2) și (3) se completează de către beneficiar.– Coloanele (4), (5) și (6) se completează de către funcționarul DAJ care a preluat cererea.Semnătura funcționarului DAJ care a preluat cererea ..........
  III. Declarații și angajamenteSubsemnatul, ..................., CNP/CUI ............. administrator/reprezentant legal al ....(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale)....., cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoștință de:– condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naționale și europene, pe care mă angajez să le respect;– mă oblig să notific în scris DAJ, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informațiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;– faptul că DAJ poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.Drept care declar și mă angajez la următoarele:– declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;– mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la fața locului;– să restitui ajutorul de stat încasat, cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului;– nu mă aflu în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data depunerii solicitării pentru ajutor;– nu am primit sume prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Ajutoare limitate, pct. 41 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei/am primit sume prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Ajutoare limitate, pct. 41 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, după cum urmează:a) actul normativ ............... suma ............;b) actul normativ ............... suma ............;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  SemnăturaȘtampila (după caz)Data ..............................
  (la 07-12-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 2D.A.J., respectiv a municipiului București ...........Nr. de înregistrare .................. Data .................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii eligibili și sumele aferente grantului acordat
  operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a
  uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor
  pentru hrana animalelor de fermă
  (model)

  Bun de plată
  pentru suma de ...... lei
  Director executiv,
  ...............
  (semnătura)
  I. Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit
  Nr.crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar procesării pentru făină de grâu(denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit(lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 14.280,0 to.
  II. Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit
  Nr.crt.Beneficiar Denumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar procesării pentru făină de secară (denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit(lei)(*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 14.280,0 to.
  III. Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit
  Nr.crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar procesării pentru mălai (denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit(lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 14.280,0 to.
  IV. Cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  Nr. crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar procesării pentru ulei de floarea-soarelui(denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit(lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 9.615,0 to.
  V. Cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  Nr. crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar fabricării laptelui de consum și produselor lactate(denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit (lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone, cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 10.000,0 to.
  VI. Cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  Nr.crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs/produse necesar procesării pentru hrana animalelor de fermă (denumire)Stoc total de produs/produse constituit (to)Nivel grant cuvenit (lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs/produse constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 10.600,0 to.
  Certificat din punctul de vedere al legalității, realității și regularitățiiDirector executiv adjunct,......................... (semnătura)Șef serviciu,......................... (semnătura) (la 07-12-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 354 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția generală buget-finanțe și fonduri europeneSe aprobă.Ordonator principal de credite
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente grantului care se acordă beneficiarilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor
  din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate
  și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  (model)
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea grantului cuvenit(lei)
  1Alba
  2Arad
  3Argeș
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistrița-Năsăud
  7Botoșani
  8Brașov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraș-Severin
  12Călărași
  13Cluj
  14Constanța
  15Covasna
  16Dâmbovița
  17Dolj
  18Galați
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomița
  24Iași
  25Ilfov
  26Maramureș
  27Mehedinți
  28Mureș
  29Neamț
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiș
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42București
  Total general:

  Director general,
  .............................
  ----