LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea contabilității nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 și ulterior a mai fost modificată prin Legea nr. 259/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007. Notă
  Conform art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, în tot cuprinsul Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, sintagmele "auditor financiar" și "audit financiar" se înlocuiesc cu sintagmele "auditor statutar" și "audit statutar".
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.(2) Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară.(3) Unitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu sediul în România, unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi. (la 26-02-2021, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară.(5) Persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venit, definite de Codul fiscal, și ale căror venituri sunt determinate în sistem real au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepția situației în care în legislația fiscală se prevede altfel. (la 05-06-2015, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (6) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) organizează și conduc, după caz, și contabilitatea de gestiune, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. (la 22-04-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 2(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori. (la 22-04-2011, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (2) Contabilitatea publică cuprinde:a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;b) contabilitatea Trezoreriei Statului;c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;d) abrogată. (la 22-04-2011, Lit. d) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (3) Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum și a conturilor anuale de execuție ale bugetelor locale.  +  Articolul 3(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.(2) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.(3) Abrogat. (la 22-04-2011, Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 4(1) Ministerul Finanțelor Publice elaborează și emite norme și reglementări în domeniul contabilității, planul de conturi general, modelele situațiilor financiare, registrelor și formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă, normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora. Notă
  – A se vedea:– Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005;– Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014.
  (2) Ministerul Finanțelor Publice elaborează și emite norme privind contabilitatea în partidă simplă.(3) Normele și reglementările contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaborează și se emit de instituțiile cu atribuții în acest sens, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, după cum urmează:a) de către Banca Națională a României, pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare și schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Națională a României, precum și pentru orice alte entități care intră în sfera sa de reglementare contabilă, conform legislației specifice aplicabile; (la 26-02-2021, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) b) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de această instituție. (la 01-01-2015, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) Notă
  A se vedea:– Ordinul BNR nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010;– Ordinul BNR nr. 6 din 17 iulie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015;– Norma ASF nr. 34 din 20 august 2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entităților din domeniul asigurărilor publicată în Monitorul Oficial nr. 780 din 26 august 2020;– Norma ASF nr. 14 din 5 august 2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private publicat în Monitorul Oficial nr. 706 din 21 septembrie 2015;– Norma ASF nr. 36 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, publicat în Monitorul Oficial nr. 976 din 29 decembrie 2015;– Norma ASF nr. 39 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare publicat în Monitorul Oficial nr. 982 din 30 decembrie 2015;– Norma ASF nr. 40 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare publicat în Monitorul Oficial nr. 980 din 30 decembrie 2015;– Norma ASF nr. 41 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare publicat în Monitorul Oficial nr. 2 din 4 ianuarie 2016;- Instrucțiunea nr. 2 din 20 iulie 2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 580 din 29 iulie 2016.
  (4) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.
   +  Articolul 5(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligația să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fără a întocmi situații financiare anuale pentru propria activitate. (la 22-04-2011, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (1^1) Abrogat. (la 01-01-2015, Alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (1^2) Abrogat. (la 01-01-2015, Alin. (1^2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (1^3) Abrogat. (la 01-01-2015, Alin. (1^3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (1^4) Abrogat. (la 01-01-2015, Alin. (1^4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (2) Categoriile de persoane care pot ține contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Pentru organizații patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, având în vedere și cerințele organismelor europene de profil.  +  Articolul 6(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.  +  Articolul 7(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării ori transformării sau al lichidării și în alte situații prevăzute de lege. (la 26-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cele două Camere ale Parlamentului, prin structurile de specialitate, efectuează inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aferente activității deputaților și senatorilor în cadrul birourilor parlamentare, la finalul mandatului de deputat sau senator. (la 02-12-2023, Articolul 7, Capitolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 353 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 29 noiembrie 2023 ) (2) Ministerul Finanțelor Publice poate aproba excepții de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituțiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.(2^1) În cazul în care în perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situații speciale constând în schimbări ale sediilor și/sau ale spațiilor de depozitare ale bunurilor aflate în patrimoniul, inclusiv în administrarea instituțiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru bunurile existente în sediile și/sau în spațiile de depozitare respective, să se cuprindă în registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate și înscrise în listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrările și ieșirile de bunuri până la finele perioadei de raportare. (la 11-12-2015, Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. ) (2^2) Prevederile alin. (2^1) nu se aplică în cazul reorganizărilor instituțiilor publice, potrivit legii. Ordonatorii de credite vor cuprinde în raportul de analiză pe bază de bilanț ce însoțește situațiile financiare anuale informații cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii în condițiile alin. (2^1). (la 11-12-2015, Alin. (2^2) al art. 7 a fost introdus de art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. ) (3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 8(1) Evaluarea elementelor deținute cu ocazia inventarierii și prezentarea acestora în situațiile financiare anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă, în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile. (la 22-04-2011, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (3) Evaluarea elementelor monetare în valută și a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (la 22-04-2011, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (4) Valoarea activelor și datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9(1) Documentele oficiale de prezentare a activității economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situațiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile și care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile legii, referitoare la activitatea desfășurată. (la 22-04-2011, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (2) Pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli este situația financiară trimestrială și anuală.(3) Societățile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăți, întocmesc și prezintă și situații financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. (la 01-01-2015, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )
   +  Capitolul II Organizarea și conducerea contabilității  +  Articolul 10(1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective. (la 22-04-2011, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (2) Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau contabil-șef se înțelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare și care are atribuții privind conducerea contabilității entității. (la 05-06-2015, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (3) Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(3^1) Abrogat. (la 01-01-2015, Alin. (3^1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.(4^1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), răspunderea pentru organizarea contabilității revine acestora. Conducerea contabilității se poate efectua de către aceste persoane, situație în care răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora. În cazul în care contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) sau pe bază de contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestor persoane, potrivit legii și prevederilor contractuale. (la 22-04-2011, Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (5) Instituțiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcție publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achizițiile publice de bunuri și servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinație. (la 22-04-2011, Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 11Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. (la 22-04-2011, Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 12(1) Contabilitatea imobilizărilor se ține pe categorii și pe fiecare obiect de evidență.(2) Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric sau numai valoric, în condițiile stabilite de reglementările legale.  +  Articolul 13Înregistrarea, evaluarea și prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile. (la 22-04-2011, Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 22-04-2011, Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 15Valoarea acțiunilor emise sau a altor titluri, precum și vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.  +  Articolul 16Contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.  +  Articolul 17(1) Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, după caz.(2) Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.(3) Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat se ține pe subdiviziunile clasificației bugetare.  +  Articolul 18Contabilitatea instituțiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 19(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar.(2) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia.(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați. (la 15-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018 ) (3^1) Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz. (la 15-07-2018, Articolul 19 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018 ) (3^2) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar potrivit alin. (3^1) trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop. (la 15-07-2018, Articolul 19 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018 ) (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților.(5) La instituțiile publice rezultatul execuției bugetare se stabilește anual, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens*). (la 22-04-2011, Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) Notă
  *) A se vedea și Ordinul nr. 4.075 din 18 decembrie 2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 950 din 22 decembrie 2015.
  (6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către instituțiile publice, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice*). Notă
  A se vedea și Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Capitolul III Registrele de contabilitate  +  Articolul 20Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice*). Notă
  A se vedea Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015.
   +  Articolul 21Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.  +  Articolul 22Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește balanța de verificare, cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor contabile, precum și la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declarația privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii. (la 22-04-2011, Art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 23(1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligația să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul și păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite. (la 15-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 36 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023 ) (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să asigure autorităților fiscale accesul la datele păstrate pe suporturi tehnice. (la 22-04-2011, Art. 23 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 24Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea ori lichidarea, potrivit legii, a activității persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situații. (la 26-02-2021, Articolul 24 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )  +  Articolul 25Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii. (la 15-01-2023, Articolul 25 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 36 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 25^1În cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri pentru păstrarea și arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative și a registrelor de contabilitate. (la 22-04-2011, Art. 25^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 26În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forță majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia. (la 22-04-2011, Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Capitolul IV Situații financiare  +  Articolul 27(1) Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.(2) Durata exercițiului financiar este de 12 luni.(3) Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și pentru persoanele juridice cu sediul în România.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică: instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(5) Persoanele nou-înființate, care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3), pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.(6) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3) și (5), au următoarele obligații:a) să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute la art. 37;b) să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales. Persoanele nou-înființate depun înștiințarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării.(7) Cu excepția cazurilor în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină își schimbă data de raportare ori au loc operațiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale în condițiile prevăzute la alin. (3) nu poate fi modificată de la un exercițiu financiar la altul.(8) Exercițiul financiar al unităților nou-înființate începe la data înființării, potrivit legii.(9) Exercițiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar distinct față de cel precedent, indiferent de durata sa.(10) Exercițiul financiar pentru instituțiile publice este anul bugetar. (la 01-01-2015, Art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )  +  Articolul 28(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligația să întocmească situații financiare anuale. (la 01-01-2015, Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (1^1) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul fuziunii, divizării și transformării, precum și în situația lichidării, în condițiile legii, caz în care situațiile financiare au aceleași componente cu situațiile financiare anuale. (la 26-02-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (2) Ministerul Finanțelor Publice poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent. (la 09-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 238 din 6 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 ) (2^1) Situațiile financiare și raportările contabile prevăzute la alin. (2) se păstrează timp de 10 ani. (la 26-02-2021, Articolul 28 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.(4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene întocmesc situații financiare anuale, care au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.(5) Abrogat. (la 22-04-2011, Alin. (5) al art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (6) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale, care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului. (la 22-04-2011, Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (7) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (la 26-02-2021, Alineatul (7) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (8) Condițiile pentru întocmirea, auditarea și publicarea situațiilor financiare anuale de către sucursalele din România ale instituțiilor de credit și ale altor instituții financiare cu sediul în străinătate se stabilesc de instituțiile cu atribuții de reglementare prevăzute la art. 4 alin. (3). Instituțiile respective stabilesc și cerințele referitoare la informațiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, în situația în care acestea nu sunt obligate să întocmească și să publice situații financiare anuale referitoare la activitatea proprie. (la 22-04-2011, Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (8^1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare. (la 15-07-2018, Articolul 28 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018 ) (9) Instituțiile publice întocmesc situații financiare trimestriale și anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice. Notă
  A se vedea și Ordinul nr. 82 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 57 din 26 ianuarie 2016.
  (10) Situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. (la 22-04-2011, Alin. (10) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (11) Situațiile financiare anuale și raportările contabile pot fi întocmite și semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. (la 22-04-2011, Alin. (11) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (12) Abrogat. (la 01-01-2015, Alin. (12) al art. 28 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (13) Situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. (la 22-04-2011, Alin. (13) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (14) Situațiile financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice se semnează de ordonatorul de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.În situația în care instituțiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcție publică, potrivit legii, situațiile financiare trimestriale și anuale se semnează de ordonatorul de credite și de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. (la 22-04-2011, Alin. (14) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )
   +  Articolul 29(1) Abrogat. (la 26-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (2) O societate-mamă trebuie să întocmească atât situații financiare anuale pentru propria activitate, cât și situații financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.(2^1) Situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum și raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia. (la 26-02-2021, Articolul 29 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (3) Dacă situațiile financiare anuale ale societății-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situațiile financiare anuale consolidate, societatea-mamă poate prezenta un singur raport de audit asupra situațiilor financiare anuale depuse, în cazul în care societatea-mamă are obligația de auditare. (la 05-06-2015, Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 3 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )  +  Articolul 30Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.  +  Articolul 31Situațiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă a administratorului societății-mamă prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea grupului.  +  Articolul 32(1) Membrii organelor de administrație, de conducere și supraveghere ale persoanelor juridice au obligația de a asigura ca situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul privind plățile către guverne, atunci când există obligația întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite și publicate în conformitate cu legislația națională.(2) Membrii organelor de administrație, de conducere și supraveghere ale societății-mamă au obligația de a asigura ca situațiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor și raportul consolidat privind plățile către guverne, atunci când există obligația întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite și publicate în conformitate cu legislația națională. (la 01-01-2015, Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )  +  Articolul 33(1) Obiectivul situațiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(2) Situațiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar și au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. (la 01-01-2015, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (3) Atunci când societatea-mamă are obligația să întocmească și să depună și situații financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport. (la 05-06-2015, Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 4 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )  +  Articolul 34(1) Situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari autorizați, în condițiile legii, sau firme de audit autorizate, în condițiile legii. (la 26-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (2) În înțelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înțelege: societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; instituțiile de credit; instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată; Fondul de garantare a depozitelor bancare; schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Națională a României; societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome. (la 26-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (2^1) Prevederile alin. (1) se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, precum și societăților-mamă care au obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (la 22-04-2011, Alin. (2^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (3) Sunt auditate și situațiile financiare întocmite de entitățile care au această obligație conform legislației specifice acestora.(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situațiile financiare întocmite în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, divizare sau transformare ori a operațiunilor de lichidare, dacă persoanele respective au obligația auditării situațiilor financiare anuale. (la 26-02-2021, Alineatul (4) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (5) Prin ordin al ministrului finanțelor publice pot fi stabilite și alte cazuri în care situațiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar*). (la 22-04-2011, Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, prin înlocuirea sintagmei "audit financiar" cu sintagma "audit statutar". ) Notă
  A se vedea Ordinul 2.844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial nr. 1020 din 19 decembrie 2016.
   +  Articolul 34^1(1) Situațiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (8^1) sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.(2) Situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii. (la 15-07-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018 )  +  Articolul 35(1) Situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 22-04-2011, Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (2) Acționarii și angajații unei societăți au dreptul să se informeze în legătură cu situațiile financiare anuale la sediul social al societății sau al societății-mamă, fără nicio discriminare.(3) Situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, precum și situațiile financiare interimare se păstrează timp de 10 ani. (la 26-02-2021, Alineatul (3) din Articolul 35 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (4) În caz de încetare a activității persoanelor prevăzute la art. 1, situațiile financiare anuale, precum și registrele și celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.  +  Articolul 36(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, după cum urmează:a) societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;b) celelalte persoane juridice, în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Notă
  Conform articolului XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 16 aprilie 2020, pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.
  (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfășurat activitate, depun o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.(3) Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conținut se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. Notă
  - Ordinul nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 86 din 1 februarie 2017.
  Notă
  Conform articolului XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 16 aprilie 2020, pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.
  (4) Situațiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, divizare ori transformare sau a lichidării persoanelor respective se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în condițiile prevăzute de reglementările contabile emise în acest sens. (la 26-02-2021, Alineatul (4) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (5) Consiliul de administrație, respectiv directoratul societății-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situațiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exercițiului financiar al societății-mamă. (la 01-01-2015, Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) (6) Instituțiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București depun un exemplar al situațiilor financiare trimestriale și anuale la instituțiile ierarhic superioare la termenele prevăzute la alin. (7)-(10).(7) Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul județului și al municipiului București privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, depun la Ministerul Finanțelor Publice un exemplar al situațiilor financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:a) în termen de 50 de zile de la încheierea exercițiului financiar;b) în termen de 40 de zile de la încheierea trimestrului de referință.(8) Instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la instituțiile ierarhic superioare un exemplar al situațiilor financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice, la următoarele termene:a) în termen de 40 de zile de la încheierea exercițiului financiar;b) în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referință.(9) Instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la instituțiile ierarhic superioare un exemplar al situațiilor financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice, la următoarele termene:a) în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar;b) în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului de referință.(10) Instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situațiilor financiare trimestriale și anuale la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, potrivit normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice, la următoarele termene:a) în termen de 40 de zile de la încheierea exercițiului financiar;b) în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referință. (la 22-04-2011, Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )
   +  Articolul 36^1Se interzice depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar. (la 01-01-2015, Art. 36^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )  +  Articolul 36^2Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3), după caz. (la 01-01-2015, Art. 36^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )  +  Articolul 37Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, Ministerul Finanțelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) să depună, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conținut se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 22-04-2011, Art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) Notă
  A se vedea:– Ordinul nr. 864 din 29 martie 2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale și a situațiilor financiare anuale, publicat în Monitorul Oficial nr. 229 din 12 aprilie 2010.– Ordinul nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 86 din 1 februarie 2017.
  Notă
  Conform articolului XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 16 aprilie 2020, pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.
   +  Articolul 37^1Informațiile cu caracter public, cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale, sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor și sunt extrase din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale depuse de entități la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. (la 26-02-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )  +  Articolul 37^2(1) Ministerul Finanțelor, direct sau prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, poate încheia protocoale cu autorități publice și instituții publice și de interes public, instituții de cercetare, instituții de învățământ superior, organisme profesionale reglementate și alte entități de interes public, având ca obiect schimbul de informații, atunci când actul de înființare/reglementare a acestora prevede atribuții a căror realizare necesită utilizarea informațiilor cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor.(2) Prin protocoalele prevăzute la alin. (1) se stabilesc modalitatea și periodicitatea transmiterii informațiilor, cu respectarea cadrului legal aplicabil în ceea ce privește confidențialitatea datelor existente în baza de date a Ministerului Finanțelor. (la 26-02-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
   +  Capitolul V Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice  +  Articolul 38(1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează și funcționează pe principiul execuției de casă și asigură înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în conturi de venituri și cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite și subdiviziunile clasificației bugetare stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.(2) În contabilitatea Trezoreriei Statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise și repartizate și pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele locale, precum și conturi de disponibilități din care se pot efectua plăți.(3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigură informații cu privire la derularea execuției bugetare în condiții de echilibru financiar, aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum și în limita disponibilităților aflate în conturi.(4) Organizarea contabilității operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la nivelul unităților Trezoreriei Statului, se asigură potrivit art. 18. (la 22-04-2011, Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților sale subordonate și cuprinde operațiunile privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne și externe, precum și alte operațiuni financiare efectuate în contul organelor administrației publice centrale și locale.(6) Organizarea și conducerea contabilității Trezoreriei Statului se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice. Notă
  A se vedea și Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Articolul 39(1) La încheierea exercițiului financiar, în contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la încheierea execuției bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice, după cum urmează:a) încheierea execuției bugetului de stat se efectuează de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului;b) încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unitățile Ministerului Muncii și Justiției Sociale;c) încheierea execuției bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.(2) Ministerul Finanțelor Publice întocmește trimestrial și anual bilanțul general al Trezoreriei Statului, în structura stabilită de acesta, care se aprobă în condițiile legii.  +  Articolul 40(1) Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.(2) Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, se prezintă Guvernului pentru adoptare odată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.
   +  Capitolul VI Contravenții și infracțiuni  +  Articolul 41Constituie contravenție următoarele fapte:1. deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate;2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:a) aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație;b) utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate;c) întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;d) efectuarea inventarierii;e) întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile; (la 28-03-2021, Litera e) din Punctul 2. , Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) e^1) întocmirea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (2^1); (la 28-03-2021, Punctul 2. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) f) întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, potrivit legii;g) depunerea declarației din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfășurat activitate, respectiv a înștiințării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b); (la 01-01-2015, Lit. g) a pct. 2 al art. 41 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. ) 3. prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor prevăzute la art. 30 și 31;5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale;6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidate;7. nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare; (la 28-03-2021, Punctul 7. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) 8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile; (la 28-03-2021, Punctul 8. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) 9. nerespectarea prevederilor art. 10 și 36^1.----------Pct. 9 al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. (la 22-04-2011, Art. 41 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 42(1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se sancționează cu amendă, după cum urmează:a) cele prevăzute la pct. 1 și 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) și c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;c) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;d) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;e) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;f) cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 și 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;g) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;h) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;i) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;j) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare;k) cea prevăzută la pct. 2 lit. e^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare. (la 28-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 42 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (2) Abrogat. (la 22-04-2011, Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în funcție de rata inflației.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finanțelor, respectiv ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, respectiv ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 28-03-2021, Alineatul (4) din Articolul 42 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) Notă
  Conform alineatului (3) al articolului V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021, ordinele prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care sunt stabilite alte structuri ale Ministerului Finanțelor, respectiv ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și personalul din cadrul acestora care constată contravențiile și aplică amenzile, se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispozițiilor art. II pct. 18.
  (5) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor în cazul asociațiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuții de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și ale sectoarelor municipiului București și de alte persoane anume împuternicite de consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.(6) Amenzile contravenționale prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă de persoanele vinovate.(7) Contravențiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Articolul LVIII, Secțiunea a 2-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023 prevede:Articolul LVIIIPrin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare, contravenienții sancționați în baza prevederilor prezentului capitol, secțiunea 1 și secțiunea a 2-a, art. LVII și LXV, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.
  (8) În situația în care în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute de lege nu se depun situațiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finanțelor Publice va lua următoarele măsuri:a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și ai bugetelor locale;b) blocarea conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele autorităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii. (la 22-04-2011, Alin. (8) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (9) Se exceptează de la prevederile alin. (8) următoarele operațiuni:a) plățile din fonduri externe nerambursabile sau finanțări primite de la instituții ori organizații internaționale pentru derularea unor programe și proiecte, precum și fondurile de cofinanțare și prefinanțare aferente;b) plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, precum și a drepturilor de asigurări și asistență socială;c) rambursările de credite interne și externe, comisioanele și alte costuri aferente;d) contribuții și cotizații către organizații internaționale;e) plățile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, potrivit legii.
   +  Articolul 43Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 43 a fost abrogat de art. 41, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )
   +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 44Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora și vor actualiza permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 45Ministerul Finanțelor Publice exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi.  +  Articolul 46Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992*). Notă
  *) A se vedea și datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.
   +  Articolul 47Prevederile prezentei legi se aplică și subunităților fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparțin persoanelor prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul în România, cât și subunităților cu sediul în România, ce aparțin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.  +  Articolul 48Abrogat. (la 01-01-2015, Art. 48 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )  +  Articolul 49Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:– Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor și evidențelor cu conținut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;– Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea și conducerea contabilității, atribuțiile și răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;– Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;– Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătățirea analizei pe bază de bilanț, creșterea operativității și calității informațiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităților socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;– Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferențelor de curs valutar aferente capitalului social în devize și alte operațiuni aplicabile începând cu bilanțul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilității, verificarea și certificarea bilanțului contabil în baza prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenților economici a unor operațiuni economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;– orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.
  Notă
  NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii contabilității nr. 82/1991 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 259/2007:"Art. II. - (1) Aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) și ale art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2009.(2) Societățile comerciale vor depune un exemplar al situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare ale anilor 2007 și 2008 la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiilor financiare respective. Societățile comerciale care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) alin. (1) al art. 27 și anexa nr. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;b) lit. D și E din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie 1999."
  -----