NORME METODOLOGICE din 23 iunie 2022de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 27 iunie 2022  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 822 din 23 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 27 iunie 2022.
   +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2Tichetul de activități casnice poate fi utilizat în condițiile legii doar în scopul remunerării activităților casnice desfășurate de către prestatorul casnic sau de către persoanele care exercită ocazional profesia de bonă, prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege.  +  Articolul 3(1) Pentru desfășurarea de activități casnice remunerate, în condițiile legii, atât beneficiarii casnici, cât și prestatorii casnici se înregistrează prin crearea unui cont personal în Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, gestionată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă potrivit art. 13 alin. (2) din lege, denumită în continuare platforma electronică.(2) Înregistrarea beneficiarilor casnici și prestatorilor casnici în platforma electronică și crearea contului personal se pot face fie individual de către aceștia, fie prin intermediul personalului agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă, la sediul acestor agenții.  +  Articolul 4Între un beneficiar casnic și unul sau mai mulți prestatori casnici sau între un prestator casnic și unul sau mai mulți beneficiari casnici se pot stabili, în același timp, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 3 alin. (2),(3) și (6) din lege, raporturi juridice în vederea prestării activităților casnice, prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă.  +  Articolul 5(1) Modelul tichetului de activități casnice pe suport electronic este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Modelul tichetului de activități casnice pe suport hârtie este prevăzut în anexa nr. 2.(3) Modelele prevăzute la alin. (1) și (2) conțin elementele obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (4) din lege.  +  Articolul 6(1) Preschimbarea în bani a tichetelor de activități casnice se poate realiza la sediul oricărei agenții pentru ocuparea forței de muncă, la sediile unităților furnizorului de serviciu universal, prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege, sau prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin platforma electronică.(2) Pentru preschimbarea în bani a tichetelor de activități casnice pe suport hârtie la sediile unităților furnizorului de serviciu universal, prestatorul casnic trebuie să fie înregistrat în platforma electronică, potrivit art. 3.(3) Atât Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cât și furnizorul de serviciu universal, prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege, publică pe paginile proprii de internet adresele sediilor prevăzute la alin. (1).(4) Preschimbarea tichetelor de activități casnice potrivit alin. (1) se face prin plata contravalorii calculate conform art. 7 alin. (5) din lege în numerar sau în contul bancar indicat de către prestator prin platforma electronică.(5) Preschimbarea în bani a tichetelor de activități casnice la sediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sau la sediile unităților furnizorului de serviciu universal, potrivit alin. (1) și (2), se face în baza actului de identitate prezentat de către prestatorul casnic, iar plata contravalorii prevăzute la alin. (4) se evidențiază într-un borderou de plată întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se semnează de către prestatorul casnic.  +  Articolul 7Costul de tipărire și distribuire a tichetelor de activități casnice pe suport hârtie se suportă de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.  +  Articolul 8(1) În aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (3) din lege, furnizorul de serviciu universal, prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege, efectuează următoarele operațiuni:a) solicită, lunar, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială se găsesc sediile unităților acestuia eliberarea tichetelor de activități casnice estimate a fi necesare;b) eliberează beneficiarilor casnici tichetele de activități casnice solicitate și încasează de la aceștia contravaloarea aferentă;c) virează sumele încasate din vânzarea tichetelor de activități casnice în conturile distincte de disponibil deschise în acest scop la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării;d) solicită, lunar, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prevăzute la lit. a) sumele necesare plății contravalorii tichetelor de activități casnice solicitate de către prestatorii casnici;e) plătesc prestatorilor casnici valoarea netă a tichetelor de activități casnice preschimbate, rezultată după calculul aferent reținerii impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale;f) restituie sumele neachitate prestatorilor casnici în conturile distincte de disponibil deschise în acest scop la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, până în data de 28 a lunii în care trebuiau plătite;g) transmite Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă orice alte informații necesare pentru asigurarea gestionării tichetelor de activități casnice.(2) Cheltuielile efectuate de către furnizorul de serviciu universal în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (3) din lege se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în baza unui contract de achiziție publică încheiat în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și furnizorul de serviciu universal.  +  Articolul 9(1) Pentru tichetele de activități casnice achiziționate de beneficiarul casnic sau de angajatorul prevăzut la art. 11 alin. (1) din lege, agenția pentru ocuparea forței de muncă sau, după caz, furnizorul de serviciu universal prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege emite factură fiscală sau chitanță fiscală, după caz, în care înscriu următoarele informații:a) numărul de tichete de activități casnice achiziționate;b) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de activități casnice, din care cea corespunzătoare numărului de tichete de activități casnice livrate beneficiarului casnic sau angajatorului prevăzut la art. 11 alin. (1) din lege;c) valoarea nominală a tichetului de activități casnice imprimată pe acesta, din seria livrată;d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de activități casnice livrate;e) numărul contului bancar distinct și denumirea instituției de credit la care își are deschis contul beneficiarul casnic sau angajatorul prevăzut la art. 11 alin. (1) din lege.(2) Pentru tichetele de activități casnice emise pe suport electronic, documentul fiscal de achiziție prevăzut la alin. (1) este generat automat de platforma electronică și comunicat beneficiarului casnic potrivit opțiunii acestuia, pe suport hârtie sau în format electronic, prin poștă sau prin e-mail, la adresa furnizată de beneficiarul casnic.  +  Articolul 10(1) Termenul prevăzut la art. 7 alin. (3) din lege se calculează de la data primirii tichetului de activități casnice de către prestatorul casnic, respectiv data înscrisă pe tichet.(2) Termenul prevăzut la art. 7 alin. (7) din lege se calculează de la data achiziționării tichetului de activități casnice de către beneficiarul casnic, prin metodele prevăzute la art. 6 alin. (1) din lege, respectiv data înscrisă pe tichetul de activități casnice de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau, după caz, de furnizorul de serviciu universal ori data generată automat de platforma electronică.(3) Termenul prevăzut la art. 7 alin. (8) din lege se împlinește la ora 24.00 a celei de-a 30-a zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (7) din lege.(4) În situația în care termenul prevăzut la alin. (3) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la ora 24.00 a primei zile lucrătoare care urmează.  +  Articolul 11(1) Returnarea tichetelor de activități casnice, prevăzută la art. 7 alin. (8) din lege, se realizează la cererea scrisă a beneficiarului casnic, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, la care se atașează tichetele de activități casnice neutilizate.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) și tichetele de activități casnice pe suport hârtie neutilizate se depun la oricare agenție pentru ocuparea forței de muncă, personal de beneficiarul casnic, prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin servicii de curierat.(3) Pentru returnarea tichetelor de activități casnice emise pe suport electronic neutilizate, cererea prevăzută la alin. (1) se depune prin intermediul platformei electronice, iar valoarea acestora se achită în contul bancar al beneficiarului casnic asociat contului personal creat pe platforma electronică, potrivit art. 3.(4) Suma cuvenită conform art. 7 alin. (8) din lege se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii conform alin. (2) sau (3), după caz.(5) Tichetele de activități casnice achiziționate de beneficiar și nevalorificate în perioada prevăzută la art. 7 alin. (7) din lege sau nereturnate în condițiile art. 7 alin. (8) din lege se anulează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care înscrie mențiunea „Anulat“ în platforma electronică.  +  Articolul 12(1) Pentru acordarea în mod gratuit a tichetelor de activități casnice prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege, beneficiarul casnic depune o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința, prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin servicii de curierat, prin poșta electronică sau prin intermediul platformei electronice.(2) Tichetele de activități casnice prevăzute la alin. (1) se acordă în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a îndeplinirii condiției prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege.  +  Articolul 13(1) În aplicarea art. 13 alin. (1) din lege, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale achiziționează servicii de implementare a sistemului informatic suport pentru platforma electronică, cu respectarea prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(2) Platforma electronică prevăzută la alin. (1) se predă de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în gestiune Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă până la data de 31 decembrie 2023.(3) Platforma electronică poate fi accesată de către persoanele înregistrate conform art. 3 atât online, prin intermediul unei pagini web dedicate, cât și de pe orice dispozitiv mobil, prin intermediul unei aplicații mobile.  +  Articolul 14(1) Prin intermediul platformei electronice, beneficiarul casnic înregistrat conform art. 3 poate:a) solicita și plăti tichetele de activități casnice emise pe suport hârtie sau pe suport electronic;b) solicita tichetele de activități casnice acordate gratuit potrivit art. 10 alin. (1) din lege;c) solicita returnarea tichetelor de activități casnice emise pe suport electronic, potrivit art. 7 alin. (8) din lege.(2) Prin intermediul platformei electronice, prestatorul casnic înregistrat conform art. 3 poate fi remunerat în tichete de activități casnice emise pe suport electronic și poate preschimba tichetele de activități casnice emise pe suport electronic.(3) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în calitate de operator de date cu caracter personal, gestionează baza de date a platformei electronice, cu respectarea prevederilor art. 15 din lege.  +  Articolul 15(1) Pentru angajatorii prevăzuți la art. 11 alin. (1) din lege, tichetele de activități casnice pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii, aprobate potrivit legii.(2) La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de activități casnice prevăzute la art. 11 alin. (1) din lege se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de activități casnice, numărul de angajați care vor beneficia de tichete de activități casnice și numărul tichetelor de activități casnice care se acordă lunar/anual angajaților.(3) Pentru acordarea de tichete de activități casnice, în condițiile art. 11 alin. (5) din lege, angajatorii încheie un contract cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.(4) Contractul pentru achiziționarea tichetelor de activități casnice, încheiat de către angajator cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) necesarul total anual și eșalonarea lunară a tichetelor de activități casnice, după caz;b) date și informații referitoare la salariați necesare pentru emiterea tichetelor de activități casnice individualizate și pentru utilizarea acestora în calitate de beneficiar casnic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(5) În vederea încheierii contractului prevăzut la alin. (4), angajatorii depun o cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 16(1) Pentru acordarea în mod gratuit a tichetelor de activități casnice prevăzute la art. 11 alin. (8) din lege, angajatorul prevăzut la art. 11 alin. (1) din lege depune o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, la agenția pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia are sediul/sediul social sau punctul de lucru, prin prezentarea la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin servicii de curierat sau prin poșta electronică.(2) Tichetele de activități casnice prevăzute la alin. (1) se acordă în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a îndeplinirii condiției prevăzute la art. 11 alin. (8) din lege.  +  Articolul 17(1) În aplicarea art. 9 alin. (4) din lege, agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază de reședință își are domiciliul sau, după caz, reședința prestatorul casnic depune „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) În aplicarea art. 9 alin. (5) și (6) din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă transmit caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, pe bază de protocol încheiat în condițiile art. 322 alin. (1)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situația lunară cu prestatorii casnici care au preschimbat în bani, în luna anterioară raportării, cel puțin 85 de tichete de activități casnice.(3) În vederea confirmării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă eliberează prestatorilor casnici, în condițiile art. 3 alin. (7) și (8) și ale art. 9 alin. (5) și (6) din lege, o adeverință întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(4) În vederea menținerii calității de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în condițiile art. 3 alin. (7) și (8) și ale art. 9 alin. (5) și (6) din lege, prestatorul casnic preschimbă lunar tichetele de activități casnice.(5) Calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a prestatorului casnic încetează în condițiile art. 267 alin. (2^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Impozitul pe venit datorat potrivit art. 11 alin. (6) din lege se reține, se plătește și se declară de angajatorii prevăzuți la art. 11 alin. (1) din lege în numele angajaților care primesc tichete de activități casnice sub formă de primă sau bonus începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au acordat tichetele de activități casnice.  +  Articolul 19Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă transmite lunar/trimestrial/anual Ministerului Muncii și Solidarității Sociale rapoarte statistice generate de platforma electronică.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Modelul tichetului de activități casnice pe suport electronic
  Denumirea bonului valoric, respectiv „Tichet de activități casnice“Rubrică pentru înscrierea/tipărirea datelor personale de identificare ale beneficiarul casnic care a achiziționat tichetul de activități casniceNumele și prenumele:Codul numeric personal:Rubrică pentru completarea datei la care a fost achiziționat tichetul de activități casnice:Valoarea nominală în lei (în cifre):Seria și numărul tichetului de activități casnice:Rubrică pentru înscrierea/tipărirea datelor personale de identificare ale prestatorului casnicNumele și prenumele:Codul numeric personal:Rubrică pentru înscrierea datei la care au fost prestate activitățile casnice remunerateRubrică pentru semnătura/acordul, după caz, a/al prestatorului casnic, prin care atestă faptul că a fost informat cu privire la drepturile și obligațiile potrivit Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic.Alte informații: Imprimarea următorului text: „Prezentul tichet de activități casnice nu este transferabil, nu poate fi utilizat pentru achiziția de bunuri și alte servicii și poate fi utilizat numai de prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.“
   +  Anexa nr. 2*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.la normele metodologice
  Modelul tichetului de activități casnice pe suport hârtie
  (la 02-01-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 822 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 17 noiembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  BORDEROU DE PLATĂ
  din ziua de ...................
  Nr. crt.Numele și prenumele prestatorului casnicCodul numeric personalActul de identitateValoarea tichetelor după reținerea contribuției de asigurări sociale și a impozitului pe venit, potrivit legiiDataSemnătura de primire a prestatorului casnic

  Întocmit
  .............................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  CERERE
  de returnare a tichetelor de activități casnice, în temeiul art. 7 alin. (8) din Legea nr. 111/2022
  CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............................/Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata, ................................................, născut/născută la data de ........................, domiciliat/domiciliată/cu reședința în localitatea ................., str. ................. nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ....... nr. ................., codul numeric personal ................, în temeiul art. 7 alin. (8) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, solicit returnarea unui număr de ............. tichete de activități casnice, cu seria și numărul ................, în schimbul contravalorii nominale a acestora, din care se scade, în situația tichetelor de activități casnice emise în format fizic, pe hârtie, costul suportat de agenția de ocupare cu tipărirea și distribuirea acestora:[ ] în numerar[ ] cod IBAN: ................................
  Data
  ...........................
  Semnătura
  ...........................
  NOTĂ: Se va marca cu „x“ opțiunea beneficiarului casnic.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  CERERE
  de solicitare a tichetelor de activități casnice, în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 111/2022
  CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ........../Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata, ....................................., cu domiciliul/reședința în localitatea ..................., str. ................. nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ....... nr. ................., codul numeric personal ................, în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, solicit acordarea cu titlu gratuit a unui număr de 75 de tichete de activități casnice, pe suport:[ ] hârtie[ ] electronicNOTĂ: Se va marca cu „x“ opțiunea beneficiarului casnic.
  Data
  ...........................
  Semnătura
  ...........................
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  CERERE
  de solicitare a tichetelor de activități casnice, în temeiul art. 11 alin. (5) din Legea nr. 111/2022
  Date de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .........................Codul de identificare fiscală ................................Codul CAEN ........................................................Județul .................................................................Sediul/Adresa ......................................................Contul IBAN/Banca .............................................Telefon/Fax .........................................................E-mail/Pagină de internet ....................................CătreAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăPersoana juridică ......................................, cu sediul/adresa în ............................, județul ..................., telefon .............., cod fiscal (CUI) ....................., cont IBAN ..................., deschis la Banca ..................., reprezentată prin doamna/domnul ......................., având funcția de .................., vă rog să îmi aprobați demararea procedurii de încheiere a unui contract privind achiziția unui număr total de ...... tichete de activități casnice în luna/anul .................... .
  Reprezentantul legal al angajatorului,
  ..............................
  Aprob.
  Președintele
  Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
  ............................................
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  CERERE
  de solicitare a tichetelor de activități casnice, în temeiul art. 11 alin. (8) din Legea nr. 111/2022
  CătreAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăPersoana juridică ........................., cu sediul/adresa în ..............., județul .............., telefon .............., cod fiscal (CUI) ....................., cont IBAN ..................., deschis la Banca ..................., reprezentată legal prin doamna/domnul ......................., având funcția de .................., solicit acordarea cu titlu gratuit a unui număr de ....... de tichete de activități casnice, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (8) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, pentru un număr de ..... angajați, precizați în tabelul nominal:TABEL NOMINAL
  Nr. crt.NumelePrenumeleCNPNr. tichete de activități casnice

  Reprezentant legal al angajatorului,
  ......................................
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului .........../Municipiului București
  ADEVERINȚĂ
  privind confirmarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 111/2022
  privind reglementarea activității prestatorului casnic
  Seria ........ nr. ..............Prin prezenta se confirmă următoarele:Domnul/Doamna ..........................................(numele/prenumele/cod numeric personal), legitimat(ă) cu BI/CI seria ...... nr. ..............,eliberat(ă) de ...................... la data de ............., cu domiciliul în localitatea .............................., județul/sectorul ..........., str. ....................... nr. ......, bl. ........., sc. ...., ap. ...., prestator casnic înregistrat în evidențele Agenției de Ocupare a Forței de Muncă .......................................................(a Județului ................./Municipiului București/locală),îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9. alin. (5) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic.Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
  Director executiv,
  ..........................
  -----