ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  Monitorul Oficial nr. 746 din 6 octombrie 2015  Având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene structurale și de investiții (Fonduri ESI), pentru perioada de programare 2014-2020, precum și asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor și al capacității de absorbție,luând în considerare:- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;- prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;- prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,luând în considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, conform căruia Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional, care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ național care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene.În absența actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanțare cu beneficiarii selectați, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaționale.Ținând cont că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din FESI, acest fapt vizând interesul general public și constituind situație de urgență și extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,având în vedere că, în absența actului normativ, beneficiarii selectați nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, pe cale de consecință neputând fi efectuate plăți către beneficiari, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate anual, cumulat 2014 și 2015, prin programele operaționale, în cuantum de aproximativ 5.310 mii euro, deoarece până la 31 decembrie 2018 aceste proiecte trebuie implementate, precum și faptul că sumele aferente cheltuielilor eligibile autorizate și plătite trebuie cuprinse ulterior în declarații de cheltuieli, înaintate Comisiei Europene,luând în considerare prevederile art. 22a din Regulamentul (UE) 2015/779 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013, în ceea ce privește acordarea unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de Inițiativa "Locuri de Muncă pentru Tineri", în cazul acestor finanțări, România va trebui să transmită către Comisia Europeană, până la data de 23 mai 2016, cereri de rambursare în valoare de cel puțin 15,1 milioane euro, în caz contrar trebuind să ramburseze Comisiei întreaga sumă suplimentară acordată la prefinanțarea ILMT, respectiv 30,2 milioane euro, precum și faptul că este imperios necesară semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în cel mai scurt timp, pentru a se putea demara efectiv implementarea proiectelor astfel încât să se poată justifica, până cel mai târziu la 23 mai 2016, sumele aferente din prefinanțarea suplimentară,în considerarea faptului că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din fonduri europene, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public și constituind o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Obiectul reglementat. Definiții  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de programare 2014-2020, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.  +  Articolul 2(1) Termenii «program», «operațiune», «autoritate de management», «organism intermediar», «beneficiar», «fond de fonduri» au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. (la 16-11-2016, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) (1^1) Termenul «instrumente financiare» are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului. (la 16-11-2016, Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) (2) Termenii "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli", "autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) fonduri europene - reprezintă asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european, Fondului de coeziune și Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;b) Autoritate de certificare - structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor europene și transferarea acestora către unități de plată din cadrul autorităților de management;c) unitate de plată - structura la nivelul autorității de management, având responsabilitatea efectuării plăților către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri;d) cofinanțare publică - orice contribuție din fonduri publice naționale destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului;e) cofinanțare privată - orice contribuție a unui beneficiar la finanțarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea prevăzută la lit. d);f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale;g) contribuția publică națională - fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanțare;h) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuției din fonduri europene, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și contravaloarea cheltuielilor publice și/sau private, altele decât cele eligibile;i) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei/ ordinului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor. (la 03-09-2017, Litera i) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 ) j) cerere de rambursare aferentă cererii de plată - documentul depus de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor solicitate prin cererea de plată;k) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării;l) prefinanțare - sumele transferate din fonduri europene, în tranșe, de către unitățile de plată către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare; (la 03-09-2017, Litera l) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 ) m) cerere de prefinanțare - cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare; (la 30-06-2017, Litera m) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 ) n) INEA - Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele instituită în baza Deciziei Comisiei Europene 2013/801/UE din data de 23 decembrie 2013, responsabilă cu implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei;o) acord de finanțare - document juridic încheiat în vederea implementării instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, între autoritatea de management și instituția financiară care implementează instrumentul financiar/instituția financiară desemnată ca fond de fonduri. (la 16-11-2016, Lit. o) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) p) proiect nefinalizat - proiect care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități și care la data depunerii cererii de finanțare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018 ) r) decizia de reziliere a contractului de finanțare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar ca urmare a rezilierii contractului de finanțare în condițiile stabilite prin clauzele acestuia. (la 24-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) s) solicitant - orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, care a depus o cerere de finanțare pentru care a fost inițiat procesul de evaluare, selecție și aprobare. (la 14-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Capitolul II Managementul financiar al fondurilor europene  +  Articolul 3Fondurile europene se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.  +  Articolul 4(1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării economiei naționale, Ministerul Fondurilor Europene asigură coordonarea implementării și gestionării acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu toate instituțiile/structurile cu atribuții în domeniul fondurilor europene structurale și de investiții, precum și cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, putând propune, în acest sens, prin hotărâri ale Guvernului, măsuri pentru accelerarea absorbției fondurilor europene.(2) Ministerul Finanțelor Publice asigură gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, putând emite în acest sens instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru autoritățile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat și/sau parteneri, în domeniul financiar-contabil.(3) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare și de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri între programele operaționale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.(5) Pentru proiectele preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevăzuți la art. 6 și 7 sunt autorizați să introducă în buget creditele de angajament și creditele bugetare respective, repartizate pe ani, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5(1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăților aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene.(2) Pe tot parcursul exercițiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorității de certificare, determinat ca diferență între totalul sumelor alocate și totalul sumelor restituite Ministerului Finanțelor Publice, nu poate depăși plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalent și include plățile aferente cheltuielilor eligibile finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și fonduri europene 2014-2020. (la 14-12-2015, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015. ) (3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadență, prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile și penalitățile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se asigură de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.  +  Articolul 5^1(1) În scopul derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea de management deschide un cont, în euro, la o instituție financiar-bancară.(2) La solicitarea autorității de management, Autoritatea de certificare efectuează transferul, în euro, al sumelor aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1).(3) Autoritatea de management transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituției financiare care implementează instrumentul financiar/instituției financiare desemnate ca fond de fonduri, conform prevederilor acordului de finanțare. (la 16-11-2016, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. )  +  Capitolul III Contribuția publică națională  +  Articolul 6(1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.(2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor din domeniul transporturilor, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. (la 24-12-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (2^1) În bugetul Ministerului Economiei se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de închidere și ecologizare a obiectivelor miniere aprobate la închidere prin hotărâri ale Guvernului, înscrise în inventarul național al siturilor contaminate/potențial contaminate gestionat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, al căror beneficiar este Ministerul Economiei prin Societatea de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN“ - S.A. București, operator economic, cu rol în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene, care funcționează sub autoritatea acestuia. (la 24-01-2019, Alineatul (2^1) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 ) (3) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente proiectelor de investiții din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(4) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării Proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)", al cărui beneficiar este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH.(4^1) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sumele necesare unităților administrativ-teritoriale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară pentru finanțarea proiectelor implementate în parteneriat cu beneficiarii menționați la alin. (2), astfel cum acestea sunt reglementate la art. 5-7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, cu completările ulterioare. (la 07-04-2022, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (4^2) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sumele necesare unităților administrativ-teritoriale în vederea finanțării pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul infrastructurii de transport care se vor implementa în perioada de programare 2021-2027, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate cu beneficiarii prevăzuți la alin. (2), astfel cum acestea sunt reglementate prin art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020, cu modificările ulterioare. (la 12-12-2022, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 171 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 12 decembrie 2022 ) (5) În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.(6) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, pentru proiectele din domeniul energiei și telecomunicațiilor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (7) și (8), se pot asigura sumele necesare finanțării de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la poziția Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 07-04-2022, Alineatul (6) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (6^1) Se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, sumele individuale pentru plata despăgubirilor aferente exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes național în infrastructura de transport menționate la alin. (6). (la 24-01-2019, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 ) (6^2) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, pentru proiectele din domeniul transporturilor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (7) și (8), se pot asigura sumele necesare finanțării de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la poziția Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 07-04-2022, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (6^3) Sumele necesare finalizării proiectelor din domeniul transporturilor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei și preluate integral sau parțial de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene potrivit prevederilor alin. (6^2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, urmând ca rambursarea cheltuielilor eligibile să fie efectuată conform regulilor stabilite de INEA în acordurile de finanțare semnate cu beneficiarii proiectelor. (la 07-04-2022, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către INEA. (la 02-06-2016, Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. ) (7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în cazul în care pentru implementarea acestor proiecte nu se primesc sume în avans de la Comisia Europeană/INEA. (la 10-12-2017, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 ) (8) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetul fondurilor externe nerambursabile. (la 02-06-2016, Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. ) (9) Pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor prevăzuți la alin. (5), la art. 7 alin. (1) și (2), precum și în bugetele beneficiarilor instituții publice autonome se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii. (la 16-11-2016, Alin. (9) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. )  +  Articolul 7(1) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 11.(2) În bugetele beneficiarilor instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 11.(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.  +  Articolul 8(1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cuprinderea în bugetul propriu de către liderul de parteneriat, precum și de către partenerii acestuia a creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 6 și 7 se realizează în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul/decizia de finanțare.(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii acestuia instituții publice pot cuprinde în bugetele proprii sume pentru ordonatorii de credite secundari sau terțiari, instituții aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, cu rol în implementarea proiectului, așa cum sunt prevăzuți în cererea de finanțare. (la 16-11-2016, Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) (3) Cheltuielile efectuate de instituțiile cu rol în implementare prevăzute la alin. (2) sunt eligibile în condițiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanțare fără a exista obligativitatea acestor instituții de a fi partener în proiect în sensul acordului de parteneriat. (la 16-11-2016, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) (4) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind la o poziție distinctă, la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor prevăzute la art. 6 alin. (4^1), iar la partea de venituri sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sub formă de subvenții. (la 07-04-2022, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (5) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind la o poziție distinctă credite de angajament și credite bugetare necesare finanțării valorii totale a contractelor de implementare încheiate cu operatorii regionali de apă și apă uzată, iar la partea de venituri sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management POIM, sub formă de subvenții. (la 14-07-2022, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 9În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind:a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4), (6) și (6^2); (la 07-04-2022, Litera a) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari;c) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul instituției financiare care implementează instrumentul financiar/instituției financiare desemnate ca fond de fonduri; (la 16-11-2016, Lit. c) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) d) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 12;d^1) abrogată; (la 17-11-2023, Litera d^1), Articolul 9, Capitolul III a fost abrogată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023 ) d^2) abrogată; (la 17-11-2023, Litera d^2), Articolul 9, Capitolul III a fost abrogată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023 ) d^3) abrogată; (la 17-11-2023, Litera d^3), Articolul 9, Capitolul III a fost abrogată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023 ) e) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Autoritatea de certificare sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare, în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la solicitarea Autorității de certificare;h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6), conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b);i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora;j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale față de beneficiarii finanțării nerambursabile sau contractorii acestora implicați în implementarea contractelor din cadrul proiectului, după caz. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cei prevăzuți la art. 6 și 7, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate și/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă; (la 16-07-2023, Litera j), Articolul 9, Capitolul III a fost modificată de Punctul 1., Articolul II din ORDONANȚA nr. 22 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 13 iulie 2023 ) k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile solicitanților/beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre. (la 14-07-2022, Litera k) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 4, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. h) și k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;m) sumele aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial mediu 2007-2013, suportate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu completările ulterioare, în cazul proiectelor preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada 2014-2020;n) sumele necesare pentru plata dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadență a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum și a diferențelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare.o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, pentru:(i) operatorii regionali de apă definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (ii) autorități ale administrației publice locale și asociații de dezvoltare intercomunitară, care implementează proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor, siturilor poluate istoric și modernizării sistemelor de termoficare și în domeniul transporturilor, dezvoltării rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, precum și în domeniul creșterii producției de energie din resurse regenerabile; (la 16-07-2023, Punctul (ii), Litera o), Articolul 9, Capitolul III a fost modificat de Punctul 2., Articolul II din ORDONANȚA nr. 22 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 13 iulie 2023 ) (iii) regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările ulterioare;(iv) beneficiarii din cadrul Programului operațional Regional 2014-2020 axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii de importanță regională, precum și a sistemelor de transport durabile, axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;(v) beneficiarii sumelor alocate pentru continuarea și finalizarea proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, precum și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2020, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-04-2023, Litera o) din Articolul 9 , Capitolul III a fost completată de Punctul 4^2, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 94 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 18 aprilie 2023 ) (la 07-04-2022, Litera o) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în clauza 8 «Cheltuieli suplimentare» din acordul de finanțare; (la 16-11-2016, Lit. p) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) q) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare; (la 16-11-2016, Lit. q) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) r) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial și oricare alte taxe aferente autentificării acordului de finanțare; (la 16-11-2016, Lit. r) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) s) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă instrumentelor financiare care se vor reflecta la o poziție distinctă în clasificația bugetară. (la 16-11-2016, Lit. s) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) ș) sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situațiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunțării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecții de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene; (la 24-12-2019, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) t) sumele necesare pentru finanțarea ratei forfetare, conform art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele care au fost aprobate prin acest mecanism, sumele aferente diferenței dintre procentul contribuției proprii și procentul echivalent al ratei forfetare, precum și taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferență, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj și Sălaj, prevăzute la art. 18^1 alin. (4). (la 07-04-2022, Litera t) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 )  +  Articolul 9^1(1) În bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene pot fi cuprinse sume necesare asigurării cofinanțării pentru proiecte aprobate spre finanțare în cadrul programelor comunitare gestionate de către Comisia Europeană ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1).(2) Domeniile și criteriile de eligibilitate pe baza cărora se acordă sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului fondurilor europene. (la 16-11-2016, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. )  +  Articolul 10În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la o poziție globală distinctă se cuprind:a) sumele necesare asigurării, prin intermediul autorităților de management, a prefinanțării proiectelor pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6), și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene și în cazul depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional pentru proiectele încheiate potrivit art. 12, corespunzător fondurilor europene; (la 17-11-2023, Litera a), Articolul 10, Capitolul III a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023 ) b) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile unităților de plată;c) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare;d) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare și care nu sunt considerate eligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. b).  +  Articolul 11(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 9 lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor.(2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5), art. 7 și 8 se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor. Fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) sunt avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.(2^1) Prin excepție de la alin. (2), fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) sunt avizate de principiu de către Organismul intermediar pentru transport, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. (la 19-03-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018 ) (3) Avizul de principiu al autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.(3^1) Avizul de principiu al Organismului intermediar pentru transport se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acestuia de a accepta la finanțare proiectul respectiv. (la 19-03-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018 ) (4) Propunerile de credite de angajament și bugetare prevăzute la art. 6-10 se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din fonduri europene și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat.(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 6 și 8 să efectueze, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice de către ordonatorii principali ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, însoțite de anexele corespunzătoare la bugetul acestora.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (6).(8) În bugetul ordonatorului de credit din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, iar în bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management al Programului Infrastructura mare și dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare; b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) obiectivul/proiectul de investiții îndeplinește condițiile prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-03-2018, Alineatul (8) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018 ) (8^1) În bugetul ordonatorului de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale din transport aprobate conform legii;d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice. (la 19-03-2018, Alineatul (8^1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018 ) (8^2) În bugetele ordonatorilor de credite și/sau bugetele unităților care funcționează în coordonare, din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3), se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat, venituri proprii sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Autorității de management al Programului operațional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale aprobate conform legii;d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice. (la 19-03-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018 ) (9) În cazul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate pentru finanțarea drepturilor de natură salarială din fondurile alocate asistenței tehnice, beneficiarii includ la titlul prevăzut la alin. (4) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială pentru personalul prevăzut în proiect.(10) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 9. Aceste modificări se comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 12(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. Astfel:a) în limita a 100% pentru autoritatea de management Programul operațional regional și autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate;b) în limita a 200% pentru autoritatea de management Programul operațional Infrastructura mare;c) în limita a 50% pentru autoritatea de management Programul operațional Capital uman, autoritatea de management pentru Programul operațional Capacitatea administrativă și autoritatea de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;d) în limita a 20% pentru autoritatea de management Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate. (la 19-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018 ) (1^1) Prin excepție de la alin. (1) lit. a), pentru autoritatea de management Programul operațional regional, pentru axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, limita este de 200% pentru proiectele care intră sub incidența regulilor de ajutor de stat. (la 09-08-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 1 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 06 august 2018 ) (1^2) Prevederile art. 9 lit. d^1) se aplică în cazul contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare încheiate/emise potrivit prevederilor alin. (1) pentru proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în categoria proiectelor de infrastructură din domeniul transportului, mediului, deșeurilor, iluminatului public, educației, dezvoltării urbane pentru municipiile reședință de județ și regenerării orașelor mici și mijlocii și a proiectelor pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;b) fac parte din documente strategice/planuri de dezvoltare/studii, precum și orice alte categorii de documente prin care se stabilesc direcții de dezvoltare la nivel național sau la nivel județean/local;c) se pot delimita cheltuielile efectuate în perioada de programare 2014-2020 față de cheltuielile care urmează a se efectua în perioada de programare 2021-2027 în vederea încadrării acestora în categoria proiectelor fazate după aprobarea regulamentelor europene;d) se încadrează în prioritățile de finanțare specifice pentru exercițiul financiar 2021-2027. (la 24-12-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (1^3) Prevederile art. 9 lit. d^2) se aplică în cazul contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare încheiate/emise potrivit prevederilor alin. (1) pentru proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în categoria proiectelor de infrastructură din domeniul transportului, mediului, deșeurilor, iluminatului public, educației, dezvoltării urbane pentru municipiile reședință de județ și regenerării orașelor mici și mijlocii și a proiectelor pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;b) fac parte din documente strategice/planuri de dezvoltare/ studii, precum și orice alte categorii de documente prin care se stabilesc direcții de dezvoltare la nivel național sau la nivel județean/local. (la 24-12-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (1^4) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să efectueze redistribuirea între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, la solicitarea acestora, a creditelor de angajament aprobate potrivit prevederilor alin. (1) pentru categoriile de proiecte care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1^2), cu încadrarea în limitele valorii creditelor de angajament la nivel de program conform legii. (la 24-12-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (1^5) Autoritățile de management desemnate, conform legii, pentru perioada de programare 2021-2027 sunt obligate să includă la finanțare proiectele fazate ale căror cheltuieli sunt prevăzute la art. 9 lit. d^1) și să asigure sursele de finanțare necesare continuării implementării acestora, cu condiția încadrării în prioritățile de investiții ale viitoarei perioade de programare. (la 24-12-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în condițiile legii. (la 30-06-2017, Litera (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 ) (2^1) Autoritățile de management pot încheia/emite contracte/decizii/ordine de finanțare cu clauză rezolutorie, de a cărei îndeplinire va depinde finanțarea proiectelor respective. (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 ) (2^2) Se autorizează autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructura mare/Organismul intermediar pentru transport să încheie acte adiționale cu acordul părților la contractele/deciziile de finanțare și să emită ordine de modificare și/sau completare a ordinelor de finanțare pentru proiectele de infrastructură publică, în vederea asigurării ajustărilor de preț, efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în baza unei metodologii de ajustare aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, în limitele stabilite la alin. (1). (la 24-12-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (3) Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane care au încheiat contracte de finanțare cu autoritățile de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.(3^1) Ordonatorii de credite prevăzuți la art. 7 pot lansa proceduri de achiziție publică cu clauză suspensivă, în baza fondurilor cuprinse în bugete proprii potrivit art. 11 alin. (4). (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 ) (3^2) Contractele rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție lansate potrivit alin. (3^1) vor fi semnate numai după îndeplinirea clauzei rezolutorii menționate la alin. (2^1), prevăzută în contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management. (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 ) (3^3) Ordonatorii de credite prevăzuți la art. 7 se asigură că valabilitatea ofertelor tehnice și financiare aferente procedurilor de achiziție publică cu clauză suspensivă acoperă cel puțin durata estimată până la îndeplinirea clauzei rezolutorii menționate la alin. (2^1), prevăzută în contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management. (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 ) (3^4) În cazul în care clauza rezolutorie prevăzută la alin. (2^1) nu este îndeplinită, beneficiarii prevăzuți la art. 7 pot semna contractele aferente procedurilor de achiziție publică lansate cu clauză suspensivă numai dacă se identifică o altă sursă de finanțare decât cea prevăzută la art. 11 alin. (4). (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 ) (4) Abrogat. (la 03-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 ) (5) Abrogat. (la 03-09-2017, Alineatul (5) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 ) (6) Abrogat. (la 03-09-2017, Alineatul (6) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 ) Notă
  Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023, prevede:
  Articolul V
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2023, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (15) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional regional 2014-2020, să modifice creditele de angajament la poziția „Finanțare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, inclusiv cu majorarea creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Acesta comunică Ministerului Finanțelor modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional regional 2014-2020, este abilitat să dezangajeze credite de angajament aferente angajamentelor legale încheiate în anul 2023 pe seama fondurilor naționale.
  (3) Creditele de angajament rezultate din dezangajările prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate de ordonatorul principal de credite în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional regional 2014-2020 în vederea încheierii/emiterii de noi angajamente legale.
   +  Articolul 12^1(1) În cazul proiectelor de infrastructură de transport cuprinse la titlu de clasificație bugetară a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020, cuprinse în buget în baza avizului de principiu al autorității de management, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) aflați sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de ordonator de credite întocmesc note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractelor de finanțare. (la 14-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 12^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (2) Notele justificative prevăzute la alin. (1) conțin informații privind necesitatea plății pentru implementarea proiectului și sunt aprobate de ordonatorul principal de credite cu avizul organismului intermediar pentru transport pentru existența fondurilor în buget conform avizului de principiu al autorității de management. (la 14-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 12^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) (3) Prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de organism intermediar pentru sectorul de transport se aprobă depunerea de cereri de rambursare pentru proiecte majore din domeniul transport, după stabilirea admisibilității sau a altei forme de confirmare a depunerii proiectului cu toate documentele necesare, de către Comisia Europeană, proiecte care respectă criteriile aprobate de comitetul de monitorizare pentru Programul operațional Infrastructură mare, în vederea includerii pe declarații de cheltuieli transmise către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene.(4) Cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore din domeniul transport, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene, sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiții specifice:a) a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari/contractul de finanțare cu clauză rezolutorie în conformitate cu prevederile alin. (1);b) sunt în conformitate cu prevederile cererii de finanțare pentru care a fost stabilită admisibilitatea de către Comisia Europeană.(5) Cheltuielile efectuate și plătite în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în condițiile în care cererile de finanțare sunt respinse de către Comisia Europeană. Finalizarea proiectelor se va realiza în conformitate cu baza legală națională de finanțare și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație. (la 29-11-2016, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul V, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 12^2(1) În cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorității de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3) solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanțare. (la 01-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 12^2 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 ) (2) Notele justificative vor conține elemente tehnice și financiare care definesc cheltuielile și necesitatea plății acestora pentru implementarea proiectului.(3) Cheltuielile efectuate și plătite în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în condițiile în care nu este încheiat contractul de finanțare. Finalizarea proiectelor se va realiza în conformitate cu baza legală națională de finanțare și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație. (la 19-03-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 12^3La atingerea, la nivelul unei axe prioritare din cadrul unui program operațional, a pragului de absorbție de 100% din alocarea financiară stabilită prin program, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management continuă efectuarea plăților către beneficiari în limitele prevăzute la art. 9 lit. d^3), urmând ca, după aprobarea de către Comisia Europeană a modificărilor programului operațional, acestea să fie incluse în aplicații de plată intermediare sau în aplicația de plată finală. Plățile către beneficiari nu pot depăși valoarea alocată la nivel de program operațional. (la 14-07-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 13(1) Abrogat. (la 12-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) (2) Din sumele prevăzute la art. 9 lit. g), autoritatea de management reîntregește conturile Autorității de certificare cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 și, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programului operațional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare și le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 14(1) Disponibilitățile din fondurile europene destinate finanțării/prefinanțării, rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile Autorității de certificare și unităților de plată, precum și disponibilitățile din fonduri europene și/sau cofinanțare de la bugetul de stat rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4), se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor instituții publice, se reportează și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație. (la 16-11-2016, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. )
   +  Capitolul IV Prefinanțarea  +  Articolul 15(1) Pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6). (la 30-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 ) Notă
  Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022 prevede:
  Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3), (4) și (6) din aceeași ordonanță de urgență, se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, cu condiția să existe în implementare contracte de achiziție de produse, echipamente, lucrări sau contracte de achiziții de servicii pentru documentațiile tehnico-economice aferente actelor juridice prevăzute la art. 13 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) transmit cererea de acordare a tranșei de prefinanțare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare.
  Alineatele (1) și (2) ale articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022 prevăd:
  Articolul VIII(1) Prevederile art. IV-VII se aplică proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanțate din Programul operațional Asistență tehnică și Programul operațional Capital uman - obiectivul specific 4.9. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 30 iunie 2023.(2) Prevederile art. IV și V se aplică cererilor de prefinanțare depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prevederile art. VI alin. (2) și (3) și ale art. VII se aplică cererilor de plată și cererilor de rambursare neautorizate de către autoritatea de management la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din contribuția publică eligibilă a proiectului. (la 12-12-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) (1^2) Pentru proiectele finanțate din Programul operațional Infrastructură mare ai căror beneficiari sunt operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare. (la 14-07-2022, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(3) Cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate conform alin. (1), următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa anterior acordată. (la 30-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 ) (4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare conform alin. (1) are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare. (la 24-12-2019, Alineatul (4) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) Notă
  Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022 prevede:
  Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. 15 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență, precum și beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. IV alin. (1) au obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.
  Alineatele (1) și (2) ale articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022 prevăd:
  Articolul VIII(1) Prevederile art. IV-VII se aplică proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanțate din Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Capital uman - obiectivul specific 4.9. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, Programul operațional Competitivitate și Programul operațional Regional 2014-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2022.(2) Prevederile art. IV și V se aplică cererilor de prefinanțare depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prevederile art. VI alin. (2) și (3) și ale art. VII se aplică cererilor de plată și cererilor de rambursare neautorizate de către autoritatea de management la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (4^1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea/cererile de rambursare în termenul prevăzut la alin. (4) este obligat să justifice utilizarea prefinanțării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare. (la 24-12-2019, Alineatul (4^1) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (4^2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanțare a inclus sume aferente activităților unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităților liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care se justifică tranșa anterioară de prefinanțare, în cuantum de minimum 50% din valoare acordată pentru activitățile acestora. (la 01-07-2018, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7^1, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 ) (5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare și a normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență. (la 03-09-2017, Alineatul (5) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 ) (6) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (5) din prefinanțarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional.(7) Prefinanțarea acordată beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (2), rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituției publice locale, după caz, și va fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (4) și (4^1), sumele acordate ca prefinanțare operatorilor regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare și a normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență. (la 03-09-2017, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 ) (9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și autorităților publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă și apă uzată pentru implementarea unor părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale. (la 14-07-2022, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )
  Notă
  Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023, prevede:
  Articolul VI
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2023, prin derogare de la prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, tranșele de prefinanțare se acordă cu condiția prezentării de către beneficiar a extrasului de cont corespunzător contului de prefinanțare și a situației plăților din tranșele de prefinanțare acordate anterior, din care să reiasă că prefinanțarea acordată anterior a fost utilizată în procent de minimum 95%. Prefinanțarea acordată poate fi utilizată inclusiv pentru plata facturilor incluse în cereri de plată pentru care nu s-a finalizat procesul de verificare și autorizare la nivelul Autorității de management/Organismului intermediar, cu condiția ca beneficiarul să solicite retragerea cererilor de plată de pe circuitul de verificare.
  (2) Tranșele de prefinanțare acordate conform prevederilor alin. (1) se justifică inclusiv la cererea de rambursare finală și se recuperează în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 15^1(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanțare conform art. 15 alin. (1) pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislația națională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât și cofinanțării de la bugetul de stat.(2) Ȋn cazul în care autoritatea de management autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare prevăzute la alin. (1), aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.(3) Autoritatea de management are obligația de a reîntregi contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile din care a fost acordată prefinanțarea prin virarea sumei corespunzătoare cotei de cofinanțare dedusă potrivit alin. (2), din contul aferent cofinanțării asigurate de la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 9 lit. a) în contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile corespunzător. (la 20-04-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 16(1) Autoritățile de management notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligația restituirii sumelor prevăzute de art. 15 alin. (5).(2) În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu restituie autorităților de management sumele calculate în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (5) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanțării pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata. (la 12-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 ) (3) Titlul de creanță prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(5) Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării, autoritățile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autoritățile de management care au emis decizia de recuperare a prefinanțării au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării.(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (10). Dobânzile aferente fondurilor europene se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional, iar dobânzile aferente cofinanțării publice se fac venit la bugetul de stat.(14) Acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu dispune, dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(15) Prevederile alin. (1)-(14) se aplică și autorităților publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă și apă uzată pentru implementarea unor părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale. (la 14-07-2022, Articolul 16 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 17În cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive, prin care sunt admise integral/parțial pretențiile autorităților de management, acestea aplică dispozițiile privind constituirea și recuperarea debitelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Recuperarea sumelor cu respectarea prevederilor art. 15-17 și art. 20 se efectuează în conturile de disponibil/conturile de cheltuieli bugetare ale autorităților de management din care au fost acordate sau la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent", după caz, cu excepția dobânzii prevăzute la art. 16 alin. (13).  +  Articolul 18^1(1) Pentru proiectele din sectorul de apă și apă uzată, aprobate la finanțare cu o rată forfetară, în temeiul art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru proiectele aprobate în baza contribuției beneficiarilor, autoritatea de management asigură temporar finanțarea a 6% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație. (la 07-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 18^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (2) Acordarea ratei forfetare potrivit alin. (1) pentru proiectele care adoptă acest mecanism se efectuează după implementarea a 75% din proiect.(3) Mecanismul de acordare și de justificare/recuperare a ratei forfetare acordate potrivit alin. (1) se stabilește prin normele de aplicare, ținând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor de către operatorii de apă și apă uzată.(3^1) Beneficiarii sunt exceptați de la reținerea a 6% aferent contribuției lor până la atingerea unui progres financiar de 75%, aferent proiectelor sau fazelor din proiectele finanțate în cadrul perioadei de programare 2014-2020, urmând să solicite la rambursare, în vederea autorizării, inclusiv valoarea cheltuielilor aferente acestui procent. (la 07-04-2022, Alineatul (3^1) din Articolul 18^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (3^2) După atingerea progresului financiar de 75%, beneficiarii justifică procentul exceptat conform alin. (3^1) prin cheltuieli efectuate în cadrul proiectului sau fazei din proiectul finanțat în perioada de programare 2014-2020. (la 07-04-2022, Articolul 18^1 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (4) Pentru proiectele aprobate în baza contribuției beneficiarilor în situația în care aceasta depășește rata forfetară aferentă proiectelor prevăzute la alin. (1), autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare este autorizată să asigure finanțarea din fonduri alocate de la bugetul de stat a diferenței dintre procentul contribuției proprii și procentul echivalent al ratei forfetare, precum și a taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferență, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj și Sălaj. (la 07-04-2022, Alineatul (4) din Articolul 18^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (la 24-12-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 )
   +  Capitolul V Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată  +  Articolul 19În procesul de implementare a programelor, autoritățile de management pot utiliza atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și pe cel al decontării cererilor de plată.  +  Articolul 20Mecanismul decontării cererilor de plată(1) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6).(2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia. (la 03-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 ) (3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru Programul operațional Competitivitate, Programul operațional regional și Programul operațional Capital uman, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată (la 17-11-2023, Articolul 20, Capitolul V a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023 ) (5) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) și (4), organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.(6) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management sau de către organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (5) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(7) Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/ parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(8) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor. (la 30-06-2017, Alineatul (8) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 ) (9) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.(10) Nerespectarea prevederilor alin. (8) de către beneficiari/ lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului/ ordinului/deciziei de finanțare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia.(11) Nerespectarea prevederilor alin. (5) și (6) de către personalul din cadrul autorității de management/organismului intermediar cu responsabilități în verificarea și decontarea cererii de plată constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și/sau cu prevederile contractelor de finanțare.(12) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (9) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16. (la 19-03-2018, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018 ) (13) Prevederile alin. (2) și (5)-(12) se aplică și autorităților publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă și apă uzată pentru implementarea unor părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale. (la 14-07-2022, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 9, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) Notă
  Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022 prevede:Articolul VI(1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din aceeași ordonanță de urgență, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.(2) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență, organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.(3) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (2), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/ partenerilor.
  Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022 prevede:Articolul VIII(1) Prevederile art. IV-VII se aplică proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanțate din Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Capital uman - obiectivul specific 4.9. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, Programul operațional Competitivitate și Programul operațional Regional 2014-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2022.(2) Prevederile art. IV și V se aplică cererilor de prefinanțare depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prevederile art. VI alin. (2) și (3) și ale art. VII se aplică cererilor de plată și cererilor de rambursare neautorizate de către autoritatea de management la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   +  Articolul 21Cererea de rambursare(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare pentru programele operaționale, altele decât Programul operațional Regional 2014-2020, cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare. (la 07-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (1^1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritatea de management/organismele intermediare pentru Programul operațional Regional 2014-2020 cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, astfel: a) în termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care se încadrează la art. 15 alin. (4);b) în termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care nu se încadrează la art. 15 alin. (4), dacă valoarea cererii de rambursare este de minimum 200.000 lei;c) la data când valoarea cheltuielilor efectuate cuprinse în cererea de rambursare este de 200.000 lei, dacă în termenul de 3 luni prevăzut la lit. b) beneficiarul nu cumulează această valoare. (la 07-04-2022, Articolul 21 din Capitolul V a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este obligatoriu și pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6.(3) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/ deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.(4) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), notificarea beneficiarilor/liderilor de parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autoritățile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.(6) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, fără a depăși 90 de zile.(7) Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanțare atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(8^1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, format din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, finanțate din fonduri europene, pentru partenerii publici externi care nu au obligația să se înregistreze fiscal în România potrivit legislației fiscale din România, iar legislația incidentă acestora în țara de origine le interzice să se înregistreze fiscal într-o altă țară, autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în contul de disponibilități deschis de liderul de parteneriat la o bancă comercială, în vederea primirii de la autoritatea de management a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate la nivelul proiectului de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România. (la 20-04-2018, Articolul 21 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018 ) (8^2) Liderul de parteneriat are obligația de a vira, în valută, partenerilor publici externi neînregistrați fiscal în România sumele primite în lei de la autoritatea de management, precum și cofinanțarea stabilită prin acordurile de parteneriat, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite de la autoritatea de management. Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării de către liderul de parteneriat a plății în valută către partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România a sumelor primite în lei de la autoritatea de management se suportă de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România. (la 20-04-2018, Articolul 21 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018 ) (9) Nerespectarea prevederilor alin. (3)-(6) de către personalul din cadrul autorității de management/organismului intermediar cu responsabilități în verificarea și decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislația în vigoare și/sau cu prevederile contractelor de finanțare.(10) Prevederile alin. (1) și (3)-(7) se aplică și autorităților publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă și apă uzată pentru implementarea unor părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale. (la 14-07-2022, Articolul 21 din Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) Notă
  Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022 prevede:Articolul VII(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare pentru programele operaționale, altele decât Programul operațional Regional 2014-2020, cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. VI alin. (3), în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritatea de management/ organismele intermediare pentru Programul operațional Regional 2014-2020 cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează în prevederile art. VI alin. (3), cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, astfel:a) în termen de maximum 6 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care se încadrează în prevederile art. V;b) în termen de maximum 6 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care nu se încadrează în prevederile art. V, dacă valoarea cererii de rambursare este de minimum 200.000 lei;c) la data când valoarea cheltuielilor efectuate cuprinse în cererea de rambursare este de 200.000 lei, dacă în termenul de 6 luni prevăzut la lit. b) beneficiarul nu cumulează această valoare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
  Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022 prevede:Articolul VIII(1) Prevederile art. IV-VII se aplică proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanțate din Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Capital uman - obiectivul specific 4.9. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, Programul operațional Competitivitate și Programul operațional Regional 2014-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2022.(2) Prevederile art. IV și V se aplică cererilor de prefinanțare depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prevederile art. VI alin. (2) și (3) și ale art. VII se aplică cererilor de plată și cererilor de rambursare neautorizate de către autoritatea de management la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   +  Articolul 22(1) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele din fonduri europene și cofinanțare, după caz, cuvenit a fi rambursate în condițiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5) și art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. (la 16-11-2016, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. ) (2) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5) și art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în conturile indicate în contractul de finanțare/cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile. (la 10-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 ) (4) Prin excepție de la alin. (1), pentru proiectele nefinalizate finanțate inițial din fonduri externe rambursabile, aprobate la finanțare din fonduri europene, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 6 alin. (1), după autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele din fonduri europene cuvenite a fi rambursate în condițiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în contul de venituri 20A46.04.00 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020», deschis pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor la Trezoreria Statului. (la 12-12-2018, Articolul 22 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 )
   +  Capitolul VI Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor  +  Articolul 23(1) Proiectele implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri europene sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri europene, pot fi anuale sau multianuale.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia și în conformitate cu prevederile art. 12 și se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program.(4) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora și au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor/partenerilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor.  +  Articolul 24(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor către ordonatorii de credite cu rol de organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituții implicate și/sau pe baza acordului de delegare de atribuții, încheiat între autoritatea de management și organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene.(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare menționat la alin. (1).(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 23 alin. (3), cu avizul autorității de management, și poate efectua unele operațiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.(4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional regional, poate delega agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuții încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor Uniunii Europene.(5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare menționat la alin. (4).  +  Capitolul VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 25(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaționale se exercită la nivelul autorității de management/organismului intermediar și Autorității de certificare, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de management/organismului intermediar/Autorității de certificare în vederea gestionării financiare a programelor finanțate din fonduri europene, cu excepția proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare are calitatea de beneficiar. (la 02-06-2016, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. )  +  Articolul 26(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații. (la 02-06-2016, Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. ) (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă.(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(5) Autoritatea de management poate evalua și controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurare a realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor, regulamentelor Comisiei Europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.(6) Beneficiarii prevăzuți la art. 9 lit. o) care, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 02-06-2016, Alin. (6) al art. 26 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. )  +  Articolul 27(1) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plățile efectuate către Autoritatea de certificare, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autoritățile române.(3) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management:a) la data închiderii programului operațional, orice sume din categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), transferate unităților de plată, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional;b) până cel târziu la data închiderii programului operațional, orice sume din fonduri europene și din categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), transferate unităților de plată care, ulterior plăților efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de certificare în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizării unor nereguli, și nu au fost recuperate de la beneficiari. (la 17-11-2023, Alineatul (3), Articolul 27, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023 ) (4) Autoritățile de management/organismele intermediare au obligația de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate și declarate de beneficiari, pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel național și comunitar.(5) Autoritatea de certificare reîntregește sumele utilizate din bugetul de stat, conform prevederilor art. 10 lit. a), cu excepția celor utilizate pentru depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, potrivit prevederilor art. 12, din fonduri europene, prin virarea la bugetul de stat, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, fără a se ține cont de programul operațional pentru care a fost efectuată operațiunea, din sumele primite de la Uniunea Europeană, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acestora, după onorarea obligațiilor privind transferul de fonduri către unitățile de plată din cadrul autorităților de management. (la 17-11-2023, Articolul 27, Capitolul VII a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 17 noiembrie 2023 )  +  Capitolul VIII Proiecte implementate în parteneriat  +  Articolul 28Proiectele finanțate din fonduri europene pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiția desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România, excepție făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială.  +  Articolul 29(1) Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 28, entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului legal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.(2) Autoritățile de management stabilesc prin ghidurile aferente operațiunilor finanțate din fonduri europene categoriile de activități care nu pot fi realizate de către partenerii entități private în implementarea proiectelor prevăzute la alin. (1).(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), cheltuielile efectuate de partenerul entitate privată sunt neeligibile. (la 14-10-2015, Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 40 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015. ) (4) În cazul proiectelor, inclusiv al celor implementate în parteneriat, depuse în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, se aplică regulile stabilite de INEA, prin apelurile de proiecte.  +  Articolul 29^1Pentru neregulile constatate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, titlurile de creanță se emit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pe numele liderului de parteneriat și/sau a partenerului din a cărui acțiune sau inacțiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate și regularitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene. (la 12-12-2018, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018 )  +  Capitolul VIII^1 Decizia de reziliere a contractului de finanțare (la 24-12-2019, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 )  +  Articolul 29^2(1) Autoritățile de management emit pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor decizie de reziliere a contractului de finanțare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională.(2) Decizia de reziliere a contractului de finanțare constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata. (la 24-12-2019, Capitolul VIII^1 a fost completat de Punctul 10, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 )  +  Articolul 29^3(1) Recuperarea sumelor prevăzute la art. 29^2 alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor art. 16.(2) În aplicarea alin. (1), în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3) și (4), prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (9), sumele prevăzute la art. 29^2 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform mecanismului care se stabilește în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 29^3 , Capitolul VIII^1 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 ) (la 24-12-2019, Capitolul VIII^1 a fost completat de Punctul 10, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 )  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 30La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiară, în scopul accelerării absorbției fondurilor europene.  +  Articolul 31În termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emit norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 32(1) Sumele necesare finalizării proiectelor nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară 2007-2013, cu excepția proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5), se asigură de la bugetul de stat pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (2) lit. a) și d) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele necesare proiectelor, cu o valoare totală de cel puțin 50 de milioane de lei, finanțate în cadrul Programului operațional Capacitate administrativă, obiectiv specific 2.3 «Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia», care nu se finalizează din cauza unor circumstanțe obiective justificate, stabilite de către autoritatea de management, în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu excepția proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5), se asigură de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1) din bugetul propriu, în condițiile aprobate de autoritatea de management prin act adițional la contractul de finanțare. Durata contractelor de finanțare aferente acestor proiecte se poate prelungi după data de 31 decembrie 2023, în condițiile prevăzute de legislația europeană și națională aplicabilă. (la 25-10-2022, Articolul 32 din Capitolul IX a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 25 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 25 octombrie 2022 )  +  Articolul 33(1) Decontărilor cererilor de rambursare aferente plăților efectuate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență li se aplică dispozițiile legale în vigoare la momentul plății.(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari care au angajat și plătit cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC și FEAD 2014-2020, din titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile», potrivit prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, vor asigura reîntregirea conturilor din care au fost efectuate plățile prin deschideri de credite bugetare de la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020». (la 02-06-2016, Alin. (2) al art. 33 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. )  +  Articolul 34(1) Înregistrarea fiscală a partenerilor, persoanelor juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se poate realiza prin emiterea unui certificat de înregistrare fiscală, fie la solicitarea plătitorului de venit (ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management), în condițiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, fie direct sau prin intermediul unui împuternicit. În cazul depunerii declarației de către un împuternicit, desemnarea împuternicitului se face în condițiile art. 18 din legea sus menționată. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal competent actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.(2) După eliberarea certificatului de înregistrare fiscală de către organul fiscal competent, partenerii, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se adresează Trezoreriei Municipiului București în vederea deschiderii conturilor, prin intermediul liderului de parteneriat care are calitatea de împuternicit. Operațiunile de deschidere, gestionare a conturilor și efectuarea plăților, se realizează de către partenerii persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, doar prin intermediul liderului de parteneriat, care are calitate de împuternicit. Contul de disponibil se deschide de către Trezoreria Municipiului București pe numele partenerului și se codifică cu codul alocat conform certificatului de înregistrare fiscală emis conform prevederilor alin. (1).(3) Elementele minimale cu privire la forma și conținutul împuternicirii prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin instrucțiuni emise de către ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management.(4) Mecanismul prevăzut de prezentul articol se utilizează exclusiv pentru mecanismul cererilor de plată. (la 03-09-2017, Capitolul IX a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )  +  Articolul 35(1) Pentru programele operaționale aferente perioadei de programare 2014-2020, valoarea cofinanțării private pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înființate conform legislației în vigoare, inclusiv universități, sindicate și patronate, este de maximum 2%.(2) Rata de cofinanțare privată este stabilită de fiecare autoritate de management, cu respectarea cuantumului maxim prevăzut la alin. (1), și se aprobă prin ghidul solicitantului. (la 10-12-2017, Capitolul IX a fost completat de Punctul 8, Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 )  +  Articolul 36(1) În cazul parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului operațional Competitivitate, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă conform pct. 90 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, se încheie contracte subsidiare ulterior contractului de finanțare.(2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanțare și trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:a) datele de identificare ale organizației de cercetare și ale întreprinderii;b) drepturile și obligațiile organizației de cercetare și întreprinderii;c) valoarea totală a contractului și a fiecărei activități, defalcată pentru organizația de cercetare și întreprindere;d) contribuția financiară proprie a întreprinderii;e) conturile bancare deschise de către organizația de cercetare și întreprindere; f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului.(3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanță de urgență, precum și din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător și parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului operațional Competitivitate. (4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităților proprii ale organizației de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru transfer de cunoștințe, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele organizației de cercetare/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar. (la 01-07-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 9, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 )  +  Articolul 36^1(1) Contractele de implementare între operatorii regionali de apă și apă uzată și autoritățile publice locale care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și apă uzată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile se vor încheia ulterior contractului de finanțare între operatorul regional de apă și apă uzată și Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare. (2) Contractele de implementare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanțare și trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:a) obiectul contractului de implementare;b) valoarea contractului de implementare, care nu poate depăși bugetul alocat pentru partea de rețea de apă și apă uzată care este alocat prin contractul de finanțare acesteia;c) durata contractului de implementare, care nu poate depăși durata de implementare pentru partea de rețea de apă și apă uzată stabilită prin contractul de finanțare;d) atribuții și responsabilități ale operatorului regional de apă și apă uzată;e) atribuții și responsabilități ale autorității publice locale;f) planul de activități ale proiectului;g) planul de achiziții publice ale proiectului;h) documentația tehnico-economică care însoțește proiectul de apă și apă uzată;i) alte drepturi și obligații pe care părțile le consideră necesare.(3) Prevederile referitoare la beneficiari, precum și excepțiile referitoare la operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, din prezenta ordonanță de urgență, precum și din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător autorităților publice locale care au încheiat contracte de implementare în condițiile alin. (1).(4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităților proprii ale autorităților publice locale în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Pentru neregulile identificate în cadrul contractelor de implementare, încheiate în condițiile alin. (1), notificările și titlurile de creanță se emit pe numele autorității publice locale care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli. (la 14-07-2022, Capitolul IX a fost completat de Punctul 11, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 37Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) se pot reconstitui de la bugetul de stat după semnarea contractului de finanțare plățile efectuate din veniturile proprii pentru cheltuieli de investiții, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiții sau prin alte acte normative incidente, pentru proiectele aflate în implementare. (la 24-12-2019, Capitolul IX a fost completat de Punctul 11, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Radu Podgorean,
  secretar de stat
  București, 23 septembrie 2015.Nr. 40.------