METODOLOGIE din 1 august 2019de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 bis din 7 august 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 171 din 1 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 654 bis din 7 august 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE METODOLOGIEI  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabilește modalitatea de determinare a veniturilor reglementate și de calcul al tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice.(2) Veniturile reglementate prevăzute la alin. (1) nu includ costurile de achiziție a serviciilor tehnologice de sistem. (la 28-08-2020, Articolul 1 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 2 Venitul reglementat pentru serviciul de transport se determină prin utilizarea unei metode de reglementare de tip "venit plafon".  +  Articolul 3 Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:a) un mediu de reglementare eficient;b) o alocare echitabilă a câștigurilor rezultate prin creșterea eficienței în activitatea de transport peste țintele stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, între operatorul de transport și de sistem și clienții serviciului de transport;c) cadrul pentru funcționarea efectivă și eficientă a companiei de transport;d) prevenirea obținerii de către operatorul de transport și de sistem a oricăror avantaje posibile cauzate de poziția de monopol;e) promovarea investițiilor eficiente în rețeaua electrică de transport;f) promovarea unor practici eficiente de mentenanță și exploatare a rețelei de transport al energiei electrice;g) folosirea eficientă a infrastructurii existente;h) îmbunătățirea continuă a calității serviciului de transport;i) viabilitatea financiară a companiei de transport;j) o abordare transparentă privind procesul de reglementare;k) operarea în condiții de siguranță a rețelei de transport.  +  Secţiunea 2 DOMENIU DE APLICARE  +  Articolul 4 Metodologia este utilizată de către:a) operatorul de transport și de sistem pentru calculul veniturilor reglementate și al tarifelor de transport din cadrul fiecărei perioade de reglementare;b) Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în procesul de analiză a datelor și informațiilor transmise de operatorul de transport și de sistem, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice.  +  Articolul 5 Tarifele de transport se aplică tuturor clienților serviciului de transport.  +  Secţiunea 3 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI  +  Articolul 6 În înțelesul prezentei metodologii, termenii și abrevierile utilizate au semnificațiile următoare:A. Definiții
  Activitate reglementată Activitate desfășurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări specifice emise de Autoritatea Naționalăde Reglementare în domeniul Energiei
  Amortizare reglementată Amortizare recunoscută de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, aferentă mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de transport, considerată în calculul tarifelor de transport
  An de referință An anterior începerii unei perioade de reglementare; pentru cea de-a IV-a perioadă de reglementare, anul de referință este anul calendaristic 2019
  Anul t Anul calendaristic din cadrul unei perioade de reglementare pentru care se stabilește venitul reglementat
  Bază reglementată a activelor Valoare netă a activelor imobilizate, corporale și necorporale, recunoscută de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, ce contribuie la prestarea serviciului de transport
  Clienți ai serviciului de transport Producători, clienți finali, operatori de distribuție și furnizori, racordați la rețelele electrice de interes public
  Capacitate de transport într-o secțiune a rețelei electrice de transport Valoare maximă a puterii active care poate fi vehiculată printr-o secțiune a rețelei electrice de transport în condiții de siguranță și stabilitate în funcționare și cu respectarea limitelor normate ale parametrilor tehnici de calitate
  Contribuții financiare Aport al clienților serviciului de transport sau al unei terțe părți (de exemplu fonduri nerambursabile de la organismele interne sau internaționale, subvenții, tariful de racordare) etc.
  Cost reglementat al serviciului de transport Totalul costurilor justificate și recunoscute de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, repartizate serviciului de transport al energiei electrice, din totalul costurilor operatorului de transport și de sistem, pe baza cărora se stabilesc tarifele de transport
  Cost mediu ponderat al capitalului Medie ponderată a costurilor capitalurilor utilizate Notă: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung și capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se calculează ca o însumare a costurilor capitalurilor utilizate, ținându-se cont de ponderea acestora în capitalul total.Costul capitalului propriu reflectă câștigurile nete care vor fi obținute de către acționari după acoperirea tuturor costurilor aferente activității. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei poate considera diferite metode în determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu
  Costuri reglementate reprezentând cheltuieli speciale Costuri datorate unor evenimente unice sau foarte rare, unor cauze extraordinare sau apariției unor prevederi legislative noi, care au implicații în creșterea costurilor de operare și mentenanță inițial aprobate. Notă: Aceste costuri pot fi recuperate eșalonat pe perioada în care își produc efectele, respectiv în perioada de realizare a beneficiilor.
  Cost reglementat al congestiilor Cost al eliminării congestiilor în rețeaua de transport recunoscut de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei la calculul tarifelor de transport
  Consum propriu tehnologic reglementat Consum propriu tehnologic considerat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei la calculul tarifelor de transport
  Indicatori de performanță pentru serviciul de transport Indicatori stabiliți conform standardului de performanță al serviciului de transport, pentru menținerea unui nivel minim al calității serviciului de transport
  Lege Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Perioadă de reglementare (p) Perioadă determinată de timp, în care se aplică metoda de reglementare a veniturilor de tip plafon; de regulă, aceasta este de 5 ani.
  Perioadă tarifară (t) Perioadă determinată de timp aferentă perioadei a treia de reglementare pentru serviciul de transport al energiei electrice/perioadă determinată de timp aferentă serviciului funcțional de sistem, în care s-au aplicat tarife aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; aceasta a fost de 12 luni consecutive și a început la data de 1 iulie a fiecărui an.
  Perioadă de tranziție Perioada tarifară tranzitorie 1 iulie 2019-31 decembrie 2019
  Rată reglementată a rentabilității Randament reglementat al Bazei reglementate a activelor, exprimat în procente
  Rata inflației Rată reglementată a inflației, exprimată în procente, determinată pe baza indicelui de creștere a prețurilor de consum furnizat de instituțiile abilitate
  Rată a titlurilor de stat Rată a dobânzii titlurilor de stat, în termeni reali, cu scadență la un an, exprimată în procente. Pentru rata dobânzii titlurilor de stat în termeni nominali, referința este media valorilor zilnice din primele nouă luni ale anului t-1, publicate de Banca Națională a României, sub denumirea "Titluri de stat - rate de referință (fixing) 12 luni"
  Regulament (UE) nr. 714/2009Abrogat.
  Regulament (UE) nr. 943/2019 Regulamentul (UE) 2019/943 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică
  Regulament (UE) 2015/1222 Regulament (UE) 2015/1222 AL COMISIEI din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor
  Regulament (UE) nr. 838/2010Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport și abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport.
  Regulament (UE) nr. 347/2013Abrogat.
  Regimuri caracteristice de funcționare ale rețelei electriceRegimuri de funcționare ale rețelei electrice prognozate pe o perioadă de timp determinată (caracteristică), care sunt utilizate la determinarea costului marginal aferent consumului propriu tehnologic și al congestiilor
  Reglementare de tip venit plafon Metodă de reglementare stimulativă, aplicată pe durata perioadei de reglementare, prin care Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei stabilește valoarea plafon a venitului necesar desfășurării activității de transport
  Rentabilitatea bazei reglementate a activelor Valoare recunoscută de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a randamentului reglementat al bazei reglementate a activelor, exprimată în unități monetare; Aceasta se determină prin înmulțirea ratei reglementate a rentabilității cu baza reglementată a activelor
  Transport de energie electrică între operatorii de transport și de sistem Transport în conformitate cu Mecanismul de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport și de sistem
  Tarif mediu de transport al energiei electrice Tarif aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei aferent serviciului de transport al energiei electrice, calculat ca raport dintre venitul reglementat corespunzător serviciului de transport și cantitatea de energie electrică extrasă din rețele
  Venit de referință Venit exprimat în termeni reali, calculat pe baza costurilor reglementate ale serviciului de transport aferente anului de referință
  Venit țintă inițial Venit exprimat în termeni reali, calculat pe baza costurilor reglementate ale serviciului de transport aferente fiecărui an al perioadei de reglementare
  Venit liniarizat Venit exprimat în termeni reali, prin care Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei determină valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-țintă inițiale, liniarizate prin aplicarea aceluiași factor de liniarizare X(final,liniar) venitului de referință, pentru fiecare an al perioadei de reglementare
  Venit reglementat venit liniarizat, exprimat în termeni nominali, pentru un an t al perioadei de reglementare, la care se adaugă corecțiile anuale, considerat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la stabilirea tarifelor pentru anul t.
  X(inițial eficiență) Reducere procentuală de la un an la altul a costurilor de operare și mentenanță controlabile, stabilită pentru creșterea eficienței serviciului de transport al energiei electrice
  X(final, liniar) Modificarea procentuală de la un an la altul a venitului liniarizat
  Cost reglementat al schimburilor neplanificate (schimburi externe) de energie electricăCost al schimburilor de energie electrică recunoscut de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la calculul tarifelor de transport
  Regulamentul (UE) 2017/2.195 Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică
  (la 28-08-2020, Litera A, articolul 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )
  B - Abrevieri
  ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
  BAR Bază reglementată a activelor
  CC Costuri controlabile
  CON Costuri cu eliminarea congestiilor
  CNC Costuri Necontrolabile
  cpt Consum propriu tehnologic reglementat, exprimat în procente din cantitatea de energie electrică intrată în RET (%)
  CPT Consum propriu tehnologic reglementat, exprimat în MWh
  ENTSO-E Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de energie electrică
  OPEX Costuri de operare și mentenanță
  OTS Operatorul de transport și de sistem
  RBAR Rentabilitatea bazei reglementate a activelor
  RET Rețeaua electrică de transport
  RRR Rată reglementată a rentabilității
  RI Rată reglementată a inflației
  RTS Rata titlurilor de stat
  SEN Sistemul electroenergetic național
  TG componenta de introducere a energiei electrice în rețea
  TI Transport de energie electrică între operatorii de transport și de sistem
  TL componenta de extragere a energiei electrice din rețea
  TT Tarif mediu de transport al energiei electrice
  ACER Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei
  (la 28-08-2020, Litera B, articolul 6 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )
   +  Capitolul II REGULI ȘI PRINCIPII  +  Articolul 7(1) Operatorul de transport și sistem are obligația de a transmite ANRE, la termenele și în formatele stabilite, datele și informațiile necesare acesteia pentru stabilirea veniturilor reglementate, respectiv a tarifelor de transport.(2) Venitul pentru serviciul de transport aferent fiecărui an al unei perioade de reglementare se determină anterior începerii acestei perioade.(3) În cadrul unei perioade de reglementare se efectuează corecții ale venitului liniarizat pentru fiecare an.  +  Articolul 8(1) Toate datele necesare determinării veniturilor sunt transmise de OTS exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului de referință al fiecărei perioade de reglementare.(2) Efectul inflației asupra costurilor este acoperit prin rata inflației aplicată anual veniturilor liniarizate.  +  Articolul 9 ANRE analizează fundamentarea veniturilor solicitate de OTS pentru fiecare an al perioadei de reglementare și stabilește venitul țintă inițial aprobat.  +  Articolul 10 În procesul de analiză și determinare a venitului aprobat, ANRE ia în considerare solicitarea transmisă de OTS pentru perioada de reglementare p, ținând seama în principal de:a) standardul de performanță și alte cerințe impuse OTS conform legislației în vigoare;b) evoluția cantităților de energie electrică introdusă în rețele, extrasă din rețele, introdusă în RET, prognozate și justificate la începutul perioadei de reglementare de OTS;c) evoluția consumului propriu tehnologic reglementat în rețeaua electrică de transport;d) planul de investiții și de dezvoltare a rețelei electrice de transport fundamentat de operator și analizat de ANRE conform reglementărilor specifice;e) rata reglementată a rentabilității, aplicată bazei reglementate a activelor rețelei electrice de transport;f) evoluția tarifelor, exprimată printr-un trend liniar pe parcursul unei perioade de reglementare;g) taxele stabilite de autoritățile centrale sau locale;h) viabilitatea financiară a OTS.  +  Articolul 11 OTS ține evidența separată a tuturor contribuțiilor financiare încasate și a veniturilor obținute din alocarea capacităților de interconexiune transfrontalieră. Valoarea acestora este transmisă la ANRE, conform machetelor de monitorizare a activității OTS prevăzute în reglementările în vigoare.  +  Articolul 12(1) OTS este obligat să organizeze:a) evidența contabilă separată pentru fiecare activitate reglementată;b) evidența contabilă separată pentru activitățile nereglementate.(2) Evidențele contabile prevăzute la alin. (1) trebuie să permită ANRE cunoașterea fiecărui element de venit și cost pentru activitățile reglementate și pentru activitățile nereglementate.(3) ANRE are dreptul să solicite detalierea oricărui element de cost sau venit cuprins în evidențele contabile transmise de OTS.  +  Articolul 13(1) Fiecărei activități desfășurate de OTS i se atribuie costurile directe și i se alocă o cotă parte aferentă din costurile comune, respectiv costurile indirecte și cele generale ale societății.(2) OTS alocă costurile comune între serviciul de transport reglementat și celelalte servicii reglementate/nereglementate, folosind o metodă de alocare a costurilor care respectă următoarele principii:a) cauzalitatea economică - atribuirea costurilor acelor activități care le determină,b) obiectivitatea - atribuirea costurilor fără urmărirea unui interes ori obținerii unui beneficiu nemeritat al societății,c) transparența - atribuirea pe bază de reguli definite și care să permită identificarea costurilor atribuite fiecărei activități,d) continuitatea - atribuirea pe baza unor reguli care se păstrează în timp; regulile pot fi modificate numai în cazuri necesare și justificate, cu aprobarea prealabilă a ANRE.(3) Costurile alocate conform prevederilor alin. (2) se utilizează pentru calculul veniturilor propuse de OTS pentru serviciul de transport.  +  Articolul 14(1) OTS furnizează în cadrul documentațiilor de fundamentare a veniturilor explicații detaliate și justificări cu privire la identificarea categoriilor de costuri și a activităților și modul de alocare a costurilor conform prevederilor Art. 13.(2) ANRE controlează corectitudinea alocării costurilor în vederea evitării subvențiilor încrucișate între serviciul reglementat de transport și alte servicii prestate de OTS.(3) În cazul în care constată că alocarea costurilor pe activități nu respectă prevederile prezentei metodologii, ANRE solicită OTS și acesta are obligația să efectueze corecțiile necesare în termenul din solicitare.  +  Articolul 15(1) La calculul tarifelor de transport, orice cost/venit justificat asociat activității de transport este considerat o singură dată.(2) În cazul în care se constată că un cost a fost remunerat de mai multe ori, acesta este recuperat prin scăderea, din venitul reglementat al anului următor constatării, a valorii respective actualizate.  +  Articolul 16(1) Pentru a fi considerate costuri justificate economic, costurile efectuate de OTS trebuie să fie necesare, oportune, eficiente și să reflecte condițiile pieței, astfel:a) necesar - să existe nevoia obiectivă a operatorului de a realiza acel cost;b) oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii OTS și/sau clientului;c) eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare OTS și clientului;d) să reflecte condițiile pieței - costul realizat de către OTS trebuie să reflecte cele mai bune condiții ale pieței, existente la data realizării și în conformitate cu legislația în vigoare.(2) OTS are obligația să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoașterea integrală sau parțială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (2) sau cele pentru care, prin documentele transmise de OTS conform prevederilor alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 17 În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri:a) cheltuieli de exploatare finanțate din fonduri și împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, contribuții, subvenții, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile;b) cheltuieli aferente activităților corespunzătoare schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență; (la 28-08-2020, Litera b) din Articolul 17 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) c) cheltuieli aferente racordării noilor utilizatori;d) cheltuieli cu despăgubiri plătite utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice;e) cheltuieli cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situațiile în care instanța de judecată stabilește că au fost produse din vina OTS;f) cheltuieli cu pierderi din creanțe și debitori diverși;g) cheltuieli cu impozit pe monopolul natural;h) cheltuieli financiare;i) cheltuieli cu provizioane și ajustări de orice natură;j) cheltuieli realizate și capitalizate, care la determinarea venitului țintă inițial au fost considerate în cadrul costurilor de operare și mentenanță controlabile și necontrolabile;k) cheltuieli de exploatare aferente bunurilor pentru care OTS a cedat folosința unui terț cu excepția cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice, a căror folosință a fost cedată parțial unui terț;l) cheltuieli de judecată și alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert, onorariu avocațial etc);m) cheltuieli privind materialele recuperate;n) cheltuieli nedeductibile fiscal, cu excepția cheltuielii OTS cu afilierea la ENTSO-E conform regulamentelor europene, cu condiția ca acestea să fie rezonabile și adecvate în conformitate cu prevederile reglementărilor europene. Pentru acestea, OTS este obligat să prezinte la ANRE o documentație justificativă;o) cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale;p) cheltuieli cu amenzi și penalități aplicate OTS;q) cheltuieli cu donații, sponsorizări și subvenții acordate de OTS;r) cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital;s) cheltuieli cu majorări de întârziere;t) cheltuieli reprezentând salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaților cu funcții de conducere și persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere, cu excepția salariilor/indemnizațiilor/sumelor compensatorii acordate angajaților în baza unui program de restructurare a societății, aprobat conform prevederilor legale în vigoare;u) cheltuieli de personal reprezentând sume acordate directorilor generali și membrilor consiliilor de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere ca bonus, prime, etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță individuală, precum și alte facilități rezultate din derularea contractelor de mandat, care depășesc 20% din valoarea retribuției acestora;v) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația primară în vigoare, aferente cheltuielilor salariale prevăzute la lit. t) și lit. u);w) cheltuieli de exploatare aferente mijloacelor fixe obținute de OTS prin realizarea unor investiții care nu au fost recunoscute de ANRE ca justificate;x) cheltuieli cu amortizarea contabilă; Se includ în venitul reglementat costurile cu amortizarea reglementată aferentă activelor.y) cheltuieli de exploatare anuale aferente activităților/serviciilor care sunt internalizate în timpul perioadei de reglementare și care depășesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora cu terții, înregistrată de OTS în anul anterior celui în care a avut loc internalizarea; (la 28-08-2020, Articolul 17 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) z) cheltuieli de exploatare anuale aferente activităților care sunt externalizate în timpul perioadei de reglementare și care depășesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora în cadrul societății, înregistrată de OTS în anul anterior celui în care a avut loc externalizarea. (la 28-08-2020, Articolul 17 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 18 Se consideră costuri nejustificate la recunoașterea în tarifele de transport:a) cheltuieli pentru care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la Art. 16;b) costurile prevăzute la Art. 17 care nu se includ în venitul reglementat;c) costurile realizate care nu respectă prevederile reglementărilor în vigoare;d) diferențele în plus între cheltuielile raportate în machetele de monitorizare transmise la ANRE și cele din balanța anuală contabilă sau situațiile financiare anuale ale OTS depuse la unitățile teritoriale ale ministerului de resort. (la 28-08-2020, Litera d) din Articolul 18 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 19 Costurile de operare și mentenanță controlabile și necontrolabile sunt analizate de ANRE în vederea evitării recunoașterii costurilor nejustificate.  +  Articolul 20(1) Documentația de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice transmisă la ANRE va fi însoțită de o procedură internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate.(2) Procedura internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate va cuprinde modul de acțiune al OTS în vederea asigurării respectării principiului valorii de piață în cazul achizițiilor de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate.(3) În cazul modificării procedurii interne privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate, OTS este obligat să o retransmită la ANRE împreună cu documentația anuală de fundamentare a solicitării de tarife pentru serviciul de transport al energiei electrice. (la 28-08-2020, Articolul 20 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 21 Tarifele de transport sunt aprobate anual de ANRE pentru OTS și intră în vigoare la începutul fiecărui an.  +  Articolul 22(1) ANRE are dreptul să corecteze proiecția tarifelor de transport pentru o perioadă de reglementare sau pentru un an, cu anunțarea prealabilă a OTS asupra motivelor și cu respectarea principiilor prezentei metodologii, în cazul în care constată că:a) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informații dovedite a fi incorecte sau incomplete, furnizate de OTS;b) există greșeli de calcul în stabilirea tarifelor sau erori/omisiuni în stabilirea veniturilor reglementate, inclusiv erori de prognoză în stabilirea veniturilor reglementate;c) un cost justificat, asociat serviciului de transport, a fost inclus de mai multe ori;d) au intervenit schimbări legislative importante ori schimbări în privința structurii proprietății activelor OTS, care conduc la modificarea semnificativă a costurilor aferente serviciului de transport.e) au intervenit variații semnificative ale prețurilor pe piața de energie electrică, care conduc la modificarea importantă a costurilor aferente serviciului de transport. (la 01-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 109 din 20 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 21 octombrie 2021 ) (2) Situația prevăzută la alin. (1) necesită corectarea veniturilor reglementate prin corectarea informațiilor eronate, recalcularea și aprobarea noilor tarife aplicate de OTS.(3) În situația prevăzută la alin. (1) ANRE poate considera un factor care corectează diferențele de venit înregistrate pentru perioada de întârziere; factorul de corecție este inclus în tarifele aprobate pe o perioadă definită de ANRE.  +  Articolul 23 Procesul de stabilire a tarifelor pentru fiecare an t al unei perioade de reglementare p, cuprinde următoarele faze:a) Faza I - stabilirea venitului de referință în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunea 1.b) Faza II - stabilirea venitului țintă inițial pentru fiecare an t, în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunea 2, ținând seama de:i. prognoza costurilor justificate, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III secțiunile 3, 5, 6 și 7;ii. prognoza bazei reglementate a activelor, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunea 8;iii. prognoza costurilor cu amortizarea, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunea 4;iv. rata reglementată a rentabilității;v. rentabilitatea bazei reglementate a activelor, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunea 10;vi. factorul de eficiență [X(inițial,eficiență)] stabilit în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunea 2;c) Faza III - profilarea veniturilor, determinarea factorului de liniarizare [X(final,liniar)] și a veniturilor liniarizate în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunea 11;d) Faza IV - determinarea venitului reglementat în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunile 12 și 13;e) Faza V - stabilirea tarifului mediu de transport, a tarifului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea și a tarifului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea, în conformitate cu prevederile capitolului III, secțiunea 14.  +  Capitolul III Calculul venitului reglementat și al tarifului mediu de transport  +  Secţiunea 1 Stabilirea venitului de referință  +  Articolul 24 Venitul de referință [V(referință)] al perioadei de reglementare p reprezintă venitul determinat pentru anul de referință, utilizat la determinarea veniturilor liniarizate în conformitate cu prevederile Art. 76.  +  Secţiunea 2 Stabilirea venitului-țintă inițial și a factorului de eficiență X(inițial,eficiență)  +  Articolul 25 Venitul-țintă inițial al activității de transport aferent fiecărui an t include rentabilitatea bazei reglementate a activelor și următoarele costuri justificate ale OTS recunoscute de ANRE:a) costurile de operare și mentenanță, controlabile și necontrolabile;b) costurile cu amortizarea reglementată a activelor existente și a activelor puse în funcțiune, înregistrate în contabilitate în anul t, stabilite în conformitate cu art. 39;c) costurile de achiziție a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic;d) costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare;e) costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri.  +  Articolul 26(1) Venitul-țintă inițial V(țintă,inițial,t) pentru fiecare an t al perioadei de reglementare p se calculează cu formula: V(țintă,inițial,t) = CC(referință) x [1-X(inițial,eficiență)]^t + C(PERS)(t) + C(SSM)(t) + CNC(t) + AM(t) + CPT(t) + CON(t) +TI(t) - KV(p) + RBAR(t) - V(t) (AA) (lei) (1) unde: CC(referință) - costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele legate de personal și cele aferente securității muncii, luate în calcul ca punct de referință a perioadei de reglementare p; C(PERS)(t) - costurile controlabile cu personalul, recunoscute de ANRE pentru anul t; C(SSM)(t) - costurile controlabile cu securitatea muncii, recunoscute de ANRE pentru anul t; CNC(t) - costurile necontrolabile de operare și mentenanță a rețelei electrice de transport, recunoscute de ANRE pentru anul t; AM(t) - amortizarea anuală reglementată aferentă activelor ce compun BAR(t-1) și cea aferentă activelor prognozate a fi puse în/scoase din funcțiune în anul t, calculate folosindu-se metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare reglementate; CPT(t) - costurile de achiziție a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic, recunoscute de ANRE pentru anul t; CON(t) - costurile necesare eliminării congestiilor, reglementate de ANRE pentru anul t; TI(t) - costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri, recunoscute de ANRE, pentru anul t; KV(p) - corecția venitului-țintă inițial din perioada de reglementare p, ca urmare a diferențelor înregistrate între valorile prognozate și cele realizate în perioada de reglementare anterioară și în perioada de tranziție; RBAR(t) - rentabilitatea bazei reglementate a activelor, în termeni reali, calculată înainte de impozitare, așa cum este definită la secțiunea 10; X(inițial,eficiență) - factorul de eficiență ce se aplică costurilor controlabile altele decât cele aferente securității muncii și cele legate de personal; V(t) (AA) - venituri obținute din alte activități ce utilizează resursele recunoscute pentru desfășurarea activității de transport.(2) KV(p) - corecția venitului-țintă inițial se efectuează pentru primul an al perioadei de reglementare p și corespunde corecțiilor de amortizare și rentabilitate a activelor intrate în/ieșite din BAR în perioada de reglementare p-1. Pentru cea de-a IV-a perioadă de reglementare, factorul de corecție a venitului-țintă inițial kv(p) pentru primul an cuprinde și câștigurile de eficiență peste țintele stabilite pentru perioada de reglementare anterioară, precum și diferența dintre costurile de operare și mentenanță controlabile prognozate și cele realizate în perioada de reglementare p-1 care nu reprezintă câștig de eficiență.(3) Pentru cea de-a IV-a perioadă de reglementare, factorul de corecție a venitului-țintă inițial KV(p) pentru primul an al perioadei de reglementare p, asociat planului de investiții I(p-1) (mijloacelor fixe aferente) prognozat de OTS și aprobat de ANRE pentru perioada de reglementare p-1 și costurilor de operare și mentenanță controlabile se calculează cu formula: KV(p) = Delta V(p)(Ip-1) + Delta V(p)(Ep-1) + Delta V(p) [Delta CC( nerealiz, p-1)] (lei) (2) unde: Delta V(p)(I(p-1)) - corecția de amortizare și rentabilitate a activelor intrate în/ieșite din BAR în perioada de reglementare p-1 și în perioada de tranziție; Delta V(p)(E(p-1)) - corecția datorată câștigurilor de eficiență peste țintele stabilite pentru perioada de reglementare p-1; Delta V(p) [Delta CC(nerealiz, p-1)] - corecția datorată diferenței dintre costurile de operare și mentenanță controlabile prognozate și cele realizate în perioada de reglementare p-1 și în perioada de tranziție care nu reprezintă câștig de eficiență.(4) Veniturile obținute din alte activități ce utilizează resursele recunoscute pentru desfășurarea activității de transport aferente anului t - V(t)(AA) cuprind: venituri din utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice potrivit prevederilor Secțiunii nr. 7, venituri din energie electrică reactivă, venituri din alte prestații, alte venituri de exploatare (cu excepția veniturilor obținute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuții financiare, a celor provenite din valorificarea bunurilor aparținând domeniului public al statului și a celor rezultate din anularea provizioanelor, a celor provenite din recuperarea cheltuielilor de judecată și a altor cheltuieli asociate).  +  Articolul 27(1) Factorul de eficiență X(inițial,eficiență) este aplicat costurilor controlabile altele decât cele aferente securității muncii și cele legate de personal, începând cu primul an al perioadei de reglementare.(2) ANRE impune reducerea treptată a costurilor prevăzute la alin. (1) și absorbția constantă a ineficienței prin creșterea anuală a țintelor de eficiență. Factorul X(inițial,eficiență) se stabilește de ANRE la o valoare de minim 1% și maxim 2%, care este constantă pentru toți anii unei perioade de reglementare.  +  Secţiunea 3 Costurile de operare și mentenanță  +  Articolul 28 Costurile de operare și mentenanță reprezintă costuri fixe, diferențiate în costuri controlabile și costuri necontrolabile.3.1. Costurile de operare și mentenanță controlabile  +  Articolul 29 Costurile de operare și mentenanță controlabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, al căror nivel și oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora OTS poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice și cuprind în principal, fără a fi limitate la, următoarele:a) cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile;b) alte cheltuieli cu materiale;c) cheltuieli cu utilitățile - apa, energia electrică (regie), încălzirea, telecomunicațiile etc;d) cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți;e) cheltuieli cu locații de gestiune și chirii;f) cheltuieli cu prime de asigurare;g) cheltuieli cu studii și cercetări, prevăzute de legislație sau de reglementările în vigoare;h) cheltuieli cu alte servicii executate cu terți (inclusiv cursuri pentru perfecționarea personalului, colaboratori, comisioane și onorarii, publicitate, deplasări, detașări și transferuri, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații);i) cheltuieli legate de personal (salarii, diurne, prime, alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea art. 17 lit. u);j) cheltuieli cu despăgubiri plătite de OTS terților pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, stabilite conform prevederilor legale în vigoare;k) cheltuieli privind asigurările, protecția socială și alte acțiuni sociale;l) salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate angajaților la încetarea contractelor individuale de muncă conform unui program de restructurare a societății aprobat conform prevederilor legale în vigoare;m) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația în vigoare.  +  Articolul 30 Costurile de operare și mentenanță controlabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale și necorporale finalizate sau aflate în curs de execuție, și nici valorile care la fundamentarea tarifelor de transport au fost recunoscute în investiții, dar în contabilitatea financiară a OTS au fost înregistrate drept cheltuieli de exploatare.  +  Articolul 31(1) La stabilirea costurilor de operare și mentenanță controlabile prognozate, ANRE are în vedere costurile cu personalul estimate în fundamentarea OTS, costurile cu personalul angajat realizate de OTS în anul de referință, precum și nivelul mediu al cheltuielilor salariale realizate de operatorii din sectorul energiei electrice. Costurile solicitate cu personalul se fundamentează de OTS pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de OTS, a nivelului salarial mediu și a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 29. În cadrul fundamentării costurilor de personal pentru următoarea perioadă de reglementare, OTS trebuie să prezinte detaliat pe categorii de angajați, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare și pentru anul de referință, datele de fundamentare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate și justificări privind valorile luate în considerare și evoluția acestora de la an la an, defalcate distinct pentru personalul cu funcții de conducere prevăzut la art. 17 lit. u) și pentru restul personalului. (la 28-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 31 , Punctul 3.1. , Sectiunea 3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) (2) Costurile cu securitatea muncii fundamentate de OTS sunt luate în considerare la stabilirea costurilor de operare și mentenanță controlabile prognozate. În cadrul fundamentării costurilor cu securitatea muncii pentru următoarea perioadă de reglementare OTS trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare și pentru anul de referință, modalitatea de calcul și justificări privind valorile luate în considerare și evoluția acestora de la an la an.  +  Articolul 32(1) Pentru costurile efectuate de OTS în relația cu societățile afiliate, ANRE are dreptul să verifice prin sondaj îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (1).(2) OTS are obligația să transmită, la solicitarea ANRE, în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (1), precum și date și informații privind costurile și veniturile societăților afiliate care prestează serviciile/lucrările pentru care s-au realizat costurile.(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoașterea integrală sau parțială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (2) sau cele pentru care, prin documentele transmise de OTS conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (1).  +  Articolul 33(1) În anul de referință al perioadei de reglementare p, ANRE analizează nivelul costurilor de operare și mentenanță controlabile realizat în fiecare perioadă tarifară/an al perioadei de reglementare p-1.(2) La calculul venitului țintă inițial pentru primul an al celei de-a IV-a perioade de reglementare, ANRE determină suma aferentă câștigurilor de eficiență recunoscute de ANRE pentru perioada a III-a de reglementare și alocă clienților serviciului de transport 50% din aceasta (mecanism de împărțire a câștigurilor). Această sumă se scade din venitul țintă inițial aferent primului an al perioadei de reglementare.(3) Câștigul de eficiență reprezintă reducerea costurilor de operare și mentenanță controlabile aferente realizării lucrărilor din volumul de lucrări prognozate sau economia obținută prin diminuarea unor categorii de cheltuieli ca urmare a implementării unor măsuri organizaționale de eficientizare a activității, a încheierii unor contracte mai avantajoase cu terții, etc., în raport cu costurile de operare și mentenanță controlabile prognozate. Neefectuarea de cheltuieli ca urmare a nerealizării programului de mentenanță sau a altor lucrări prognozate la începutul perioadei de reglementare nu reprezintă câștig de eficiență.(4) Pentru calculul venitului țintă inițial aferent primului an al celei de-a IV-a perioade de reglementare, OTS fundamentează și prezintă ANRE câștigul de eficiență aferent fiecărei perioade tarifare din perioada a III-a de reglementare, susținut cu documente justificative.(5) În situația prevăzută la alin. (4), câștigul de eficiență recunoscut de ANRE se stabilește prin analiza documentelor prezentate de OTS.(6) În situația în care OTS nu prezintă ANRE fundamentarea prevăzută la alin. (4), valoarea aferenta diferenței dintre valoarea totală prognozată și cea realizată a programelor anuale de mentenanță din perioada a III-a de reglementare, raportate ANRE prin machetele de monitorizare, nu reprezintă câștig de eficiență.(7) Diferența dintre costurile de operare și mentenanță controlabile prognozate și cele realizate în cea de-a III-a perioadă de reglementare și corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, care nu reprezintă câștig de eficiență, constituie corecție care se scade din venitul țintă inițial al primului an al celei de-a IV-a perioade de reglementare.(8) Diferența dintre costurile de operare și mentenanță controlabile prognozate și cele realizate în perioada de tranziție și corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare nu reprezintă câștig de eficiență.  +  Articolul 34(1) Costurile de operare și mentenanță controlabile luate în calcul ca punct de referință a perioadei de reglementare p se stabilesc pe baza mediei anuale a costurilor de operare și mentenanță realizate în perioada de reglementare p-1 și corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai anului de referință, precum și a costurilor solicitate și fundamentate de OTS pentru anul de referință. Pentru perioada a IV-a de reglementare, la calculul mediei sunt luate în considerare și costurile de operare și mentenanță realizate în perioada de tranziție.(2) La stabilirea nivelului costurilor controlabile realizate prevăzute la alin. (1), se ia în considerare includerea valorii contribuțiilor aferente fondului de salarii în cadrul acestei categorii de costuri.(3) Costurile de operare și mentenanță controlabile aferente activității de transport prognozate pentru primul an al perioadei de reglementare p nu depășesc valoarea calculată ca medie aritmetică anuală a costurilor de operare și mentenanță realizate în perioada de reglementare p–1 și în perioada de tranziție și corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai anului de referință, la care se adaugă jumătate din media aritmetică a câștigurilor de eficiență recunoscute de ANRE în perioada de reglementare p–1. (la 28-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 34 , Punctul 3.1. , Sectiunea 3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care media anuală a costurilor de operare și mentenanță realizate în perioada de reglementare p–1 și în perioada de tranziție și corectate conform prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât costurile de operare și mentenanță controlabile stabilite anterior de ANRE pentru anul de referință. În acest caz, costurile de operare și mentenanță controlabile aferente activității de transport, prognozate pentru primul an al perioadei de reglementare p nu depășesc costurile de operare și mentenanță controlabile stabilite anterior de ANRE pentru anul de referință. (la 28-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 34 , Punctul 3.1. , Sectiunea 3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) 3.2. Costurile de operare și mentenanță necontrolabile  +  Articolul 35 Costurile necontrolabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de OTS și asupra cărora OTS nu poate acționa direct în scopul creșterii eficienței activității privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice.  +  Articolul 36 Următoarele costuri de operare și mentenanță sunt considerate necontrolabile:a) costuri rezultate din plata impozitelor, redevențelor, taxelor și vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritățile locale;b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale;c) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar față de cele stabilite prin legislația primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare;d) costuri extraordinare apărute în cazuri excepționale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau ca urmare a unor condiții meteorologice deosebite;e) costuri cu CPT aferent tranzitului suplimentar de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV, aprobate de ANRE pentru fiecare operator de distribuție, pentru cotele atribuite OTS, pe care operatorii de distribuție le recuperează de la OTS. (la 15-08-2023, Articolul 36, Punctul 3.2., Sectiunea 3, Capitolul III a fost completat de Punctul 1., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 )  +  Articolul 37(1) Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii (care nu se realizează repetitiv) pot fi recuperate eșalonat pe perioada pe care aceste cheltuieli își produc efectele.(2) În categoria cheltuielilor speciale se includ și cheltuielile aferente implementării regulamentelor europene, în condițiile prevăzute de reglementările europene. (la 28-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 37 , Punctul 3.2. , Sectiunea 3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 38 Costurile de operare și mentenanță necontrolabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale și necorporale finalizate sau aflate în curs de execuție și nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de transport a fost inclusă în investiții, dar în contabilitatea financiară a OTS a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare.  +  Secţiunea 4 Costurile cu amortizarea  +  Articolul 39(1) Costurile cu amortizarea anuală a activelor cuprinse în venitul-țintă inițial conform prevederilor art. 26 trebuie să fie identice cu costurile cu amortizarea anuală considerate la determinarea bazei reglementate a activelor prognozate conform prevederilor art. 53.(2) Costurile cu amortizarea anuală a activelor existente la începutul primei perioade de reglementare sunt stabilite considerând o metodă liniară de amortizare pe o durată de viață de 25 ani.(3) Costurile cu amortizarea anuală a activelor noi înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în cadrul unui an se calculează folosind metoda liniară, cu aplicarea duratelor normale de viață reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.(4) Pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexa nr. 1, se folosesc duratele maxime de funcționare stabilite în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului, sau durate mai mari decât acestea, aprobate prin decizii/hotărâri ale conducerii OTS.  +  Articolul 40(1) Amortizarea aferentă activelor primite cu titlu gratuit, achiziționate din fonduri nerambursabile, inclusiv cele obținute din aplicarea tarifelor de racordare noilor utilizatori, precum și cea aferentă activelor realizate din veniturile obținute de OTS din alocarea capacității de interconexiune, nu se include în costurile justificate ce stau la baza stabilirii tarifului de transport.(2) Costul cu amortizarea reglementată prognozată/realizată se determină ca sumă a amortizării BAR inițial și a amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în fiecare an și recunoscute de ANRE, ulterior datei de 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate pentru serviciul de transport, conform formulei următoare: AM(t) = AM(BARinițial) + AM(existente) + AM(invT) (lei) (3) unde: AM(t) - amortizarea reglementată aferentă unui an t; AM(BARinițial) - amortizarea BAR inițial stabilită prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani; AM(existente) - amortizarea anuală totală a mijloacelor fixe aferente fiecărui an, înregistrate în lista de mijloace fixe a societății după data de 1 ianuarie 2005 și recunoscute de ANRE; AM(invT) - amortizarea mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcțiune/puse în funcțiune în anul t.(4) În cadrul costurilor prognozate cu amortizarea reglementată avute în vedere pentru determinarea venitului-țintă inițial aferent unui an t al perioadei de reglementare p, pentru mijloacele fixe puse în funcțiune în anul t se consideră, în mod convențional, că luna punerii în funcțiune a mijloacelor fixe este luna decembrie.  +  Secţiunea 5 Costurile de achiziție a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic  +  Articolul 41(1) În anul de referință, odată cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, OTS transmite la ANRE programul de reducere a cpt, care conține procentele de cpt pe care OTS își propune să le atingă pentru fiecare an al perioadei de reglementare p, denumite ținte cpt propuse.(2) În programul de reducere a cpt, OTS are în vedere că ținta cpt propusă pentru primul an al perioadei de reglementare p trebuie să fie cel mult egală cu media aritmetică a procentelor de cpt realizate în perioada de reglementare p-1.(3) În programul de reducere a cpt, ținta cpt propusă de OTS pentru fiecare an al perioadei de reglementare, începând cu al doilea an, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru anul anterior.(4) În programul de reducere a cpt pentru perioada a IV-a de reglementare, OTS are în vedere ca ținta cpt propusă pentru ultimul an al perioadei de reglementare să fie cel mult egală cu procentul de cpt minim realizat în oricare perioadă tarifară a perioadei a treia de reglementare.(5) OTS are dreptul să propună ținte de cpt corespunzătoare unei pante mai mici decât cea prevăzută la alin. (4) în situația în care în perioada a IV-a de reglementare se pun în funcțiune capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în zona de sud-est a țării, care au impact semnificativ asupra pierderilor de energie în rețeaua de transport.  +  Articolul 42(1) La stabilirea țintelor cpt reglementat, ANRE are în vedere următoarele:a) programul de reducere a cpt prevăzut la art. 41, întocmit conform prevederilor prezentei metodologii;b) valorile cpt realizate și țintele anterior stabilite, precum și evoluția acestora în timp;c) valorile cpt și gradul de reducere al acestuia, comparativ cu nivelul mediu din țările membre UE;d) nivelul investițiilor realizate de OTS;e) alte date relevante.(2) Țintele cpt stabilite se utilizează atât la prognoza costurilor cu CPT reglementat cât și la efectuarea corecțiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantităților de energie electrică aferente CPT reglementat.  +  Articolul 43 Câștigul de eficiență obținut de OTS din realizarea unui cpt mai mic decât ținta aprobată, este lăsat la dispoziția OTS la sfârșitul perioadei de reglementare în proporție de 25%, dacă cpt realizat este mai mic decât ținta de cpt reglementat aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 44 Prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru asigurarea CPT prognozat pentru perioada de reglementare p se determină în anul de referință ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și OTS) pe o perioadă de 2 semestre consecutive, anterioare perioadei p, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.  +  Articolul 44^1La stabilirea costului prognozat al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat aferent sistemului de transport pentru perioada p + 1 se utilizează prețul mediu de achiziție a energiei electrice determinat conform art. 44, la care se adaugă costurile de administrare piață - Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. (OPCOM) și de redistribuire, realizate în aceeași perioadă. (la 28-08-2020, Sectiunea 5 din Capitolul III a fost completată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Secţiunea 6 Costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare  +  Articolul 45(1) În anul de referință, odată cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, OTS transmite ANRE fundamentarea costurilor reglementate necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare apărute ca o consecință a funcționării pieței de energie electrică, pentru perioada de reglementare p.(2) Pentru perioada de reglementare p, costurile reglementate necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare apărute ca o consecință a funcționării pieței de energie electrică se estimează de către OTS la aceeași valoare pentru fiecare an, ținând seama de media costurilor recunoscute de ANRE în anii tarifari din perioada de reglementare anterioară, medie obținută după eliminarea valorilor extreme aferente congestiilor cu costuri foarte mari în raport cu media anuală.  +  Articolul 46(1) La recunoașterea costurilor necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare nu se iau în considerare costurile aferente congestiilor apărute ca urmare a retragerilor din exploatare a elementelor rețelelor electrice de transport. OTS ia măsurile necesare, astfel încât să se evite apariția congestiilor de rețea pe durata retehnologizărilor sau a operării și mentenanței. Stabilirea programului anual de retrageri din exploatare și a perioadelor pe care se consideră retragerile respective ale rețelelor electrice de transport ține seama de programul de opriri ale grupurilor generatoare și ale rețelelor electrice de distribuție, convenite cu producătorii și cu operatorii de distribuție.(2) Costurile necesare eliminării congestiilor apărute ca urmare a acțiunii unui terț se iau în considerare la stabilirea costurilor reglementate numai în situațiile în care OTS are obligația legală de a suporta costurile respective.(3) Costurile necesare eliminării congestiilor apărute ca urmare a retragerilor accidentale ale elementelor rețelei electrice de transport provocate de evenimente excepționale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau de condiții meteorologice deosebite se iau în considerare la stabilirea costurilor reglementate.  +  Articolul 47 Pentru recunoașterea costurilor aferente unei congestii, OTS are obligația de a transmite la ANRE, în termenul de depunere a monitorizării lunare aferente perioadei în care s-a produs congestia, o informare detaliată în care să se regăsească cel puțin următoarele:a) condițiile care au condus la apariția congestiei;b) costurile cu eliminarea congestiei și justificarea acestora.  +  Secţiunea 7 Costurile și veniturile aferente transportului de energie electrică Între OTS-uri  +  Articolul 48(1) În anul de referință, odată cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, OTS transmite ANRE fundamentarea costurilor și veniturilor aferente transportului de energie electrică între OTS-uri, pentru perioada de reglementare p.(2) Pentru perioada de reglementare p, costurile și veniturile aferente transportului de energie electrică între OTS-uri se estimează de către OTS la aceeași valoare pentru fiecare an, ținând seama de media valorilor recunoscute în perioada de reglementare anterioară.  +  Articolul 49(1) Costurile OTS datorate transportului de energie electrică între OTS-uri pentru anul t, se propun de OTS în conformitate cu procedura Mecanismul de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între Operatorii de Transport și de Sistem și se aprobă de ANRE.(2) Veniturile care se realizează din utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice se obțin prin aplicarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu țările perimetrice, potrivit mecanismului de compensare prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr. 2019/943 și ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010.(3) Tariful reglementat aferent utilizării SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice prevăzut la alin. (2) se stabilește de ENTSO-E. (la 28-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 49 , Sectiunea 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Secţiunea 8 Baza reglementată a activelor  +  Articolul 50(1) BAR include valoarea netă a activelor corporale și necorporale corespunzătoare patrimoniului privat al companiei și valoarea netă a activelor aparținând domeniului public al statului finanțate integral din surse proprii, rezultate în urma investițiilor eficiente.(2) Activele incluse în BAR trebuie să fie cele utilizate de OTS pentru desfășurarea activităților ale căror costuri se regăsesc în venitul reglementat. (la 28-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 50 , Sectiunea 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) (3) ANRE controlează volumul activelor incluse în BAR, astfel încât să nu existe costuri determinate de decizii incorecte sau de o structură a activelor care nu mai corespunde condițiilor economice, dar și să se asigure viabilitatea financiară a OTS.(4) BAR nu include: valoarea investițiilor financiare în alte activități în afara serviciului de transport, valoarea investițiilor realizate din contribuții financiare, valoarea investițiilor având ca sursă de finanțare veniturile obținute din alocarea capacității de interconexiune și valoarea amortizărilor corespunzătoare acestora.(5) BAR nu include mijloacele fixe a căror folosință este obținută prin contract de închiriere/comodat de la terți sau rezultă din lucrări de investiții care vizează mijloace fixe obținute în acest fel, precum și mijloacele fixe a căror folosință este cedată terților prin contract de închiriere/comodat, fie și parțial.(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), se mențin în BAR imobilizările corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice, a căror folosință este cedată parțial terților prin contract de închiriere.(7) BAR nu include terenurile, activele circulante (cu excepția licențelor și brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile, inclusiv mijloacele fixe aflate în depozit.(8) Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unui mijloc fix recepționat, pus în funcțiune sau dat în folosință, dar care nu au fost incluse de OTS în valoarea mijlocului fix la data recepției.  +  Articolul 51(1) OTS este obligat să transmită anual, odată cu documentația de solicitare de tarife, o situație a imobilizărilor pentru care au fost încheiate contracte de cedare a folosinței, precum și a celor care au intrat în conservare și să le includă în lista mijloacelor fixe scoase din funcțiune anual.(2) Situația transmisă de OTS conform alin. (1) în primul an al perioadei a IV-a de reglementare trebuie să cuprindă mijloacele fixe existente care îndeplinesc condițiile de la art. 50 alin. (5), cu excepția activelor prevăzute la art. 50 alin. (6), în vederea eliminării acestora din BAR.  +  Articolul 52(1) Pentru calculul bazei reglementate a activelor aferente activității de transport existente la începutul perioadei de reglementare p, ANRE ia în considerare următoarele:a) valoarea activelor corporale și necorporale amortizabile, corespunzătoare patrimoniului privat al companiei de transport și valoarea activelor aparținând domeniului public al statului finanțate integral din surse proprii, din registrul mijloacelor fixe acceptate în BAR de la data de 30 iunie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, sau 31 decembrie a anului de referință al perioadei de reglementare p;b) amortizarea reglementată anuală aferentă activelor prevăzute la lit. a).(2) În ultima perioadă tarifară/anul de referință a/al fiecărei perioade de reglementare, OTS poate solicita ANRE recunoașterea reevaluării activelor pe baza studiilor de reevaluare efectuate conform prevederilor legale în vigoare.(3) Pentru calculul BAR la data de 31 decembrie a anului de referință al unei perioade de reglementare, reevaluarea prevăzută la alin. (2) este luată în considerare de către ANRE în limita valorii minime dintre BAR actualizat cu rata cumulată a inflației, calculat conform prevederilor art. 54, și valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR, reevaluate conform legislației specifice. (la 28-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 52 , Sectiunea 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 53(1) Valoarea prognozată și realizată a bazei reglementate a activelor pentru fiecare an tarifar t se stabilește cu formula:unde:BAR_t31 dec - baza reglementată a activelor la data de 31 decembrie a anului t;BAR_t1ian - baza reglementată a activelor existente la data de 1 ianuarie a anului t;IA_t - intrările de active puse în funcțiune în cursul anului t și recunoscute de ANRE, pentru care se înregistrează amortizare;EA_t - ieșirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operațiuni de vânzare, casare, cedare, conservare etc., inclusiv a celor existente la începutul primei perioade de reglementare; valoric, sunt egale cu valoarea reglementată rămasă de amortizat a acestora, calculată cu luarea în considerare a valorii recunoscute de ANRE a mijloacelor fixe respective și a duratelor reglementate de funcționare;AM_t - suma algebrică dintre amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BAR_t1ian și cea aferentă activelor puse în/scoase din funcțiune în anul t, calculată folosindu-se metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare reglementate și cu considerarea datei PIF a activelor:– în luna decembrie a anului t, pentru valoarea prognozată a BAR;– în luna anului t în care mijloacele fixe au fost înregistrate/scoase în/din contabilitate, pentru valoarea realizată a BAR. (la 15-11-2023, Alineatul (1), Articolul 53, Sectiunea 8, Capitolul III a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 98 din 1 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 6 noiembrie 2023 ) (2) Baza reglementată a activelor la data de 31 decembrie a anului t-1 este egală cu baza reglementată a activelor la data de 1 ianuarie a anului t.(3) Baza reglementată a activelor prognozată pentru perioada de reglementare p se exprimă în termeni reali ai anului de referință.  +  Articolul 54(1) La trecerea de la o perioadă de reglementare la alta, valoarea BAR(p), estimată a fi realizată la data de 31 decembrie a ultimului an al perioadei de reglementare p-1, se stabilește cu formula (5) (unde k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare, la care se adaugă perioada de tranziție): și include:a) valoarea BAR(p-1) la începutul primei perioade tarifare/primului an a/al perioadei de reglementare p-1;b) valorile intrărilor, ieșirilor de active realizate în perioadele tarifare ale perioadei de reglementare p-1 și în perioada de tranziție și ale amortizărilor corespunzătoare, exprimate în termeni nominali, utilizând ratele inflației;c) valoarea procentuală realizată a ratei inflației pentru perioadele tarifare realizate, respectiv estimată pentru anul de referință.(2) Corecția de venituri aferentă intrărilor/ieșirilor de mijloace fixe realizate și recunoscute de ANRE în perioada de tranziție se realizează în primul an al perioadei de reglementare p, odată cu efectuarea corecțiilor anuale.  +  Articolul 55(1) În cadrul formulelor prevăzute la art. 53 alin. (1) și art. 54 se iau în considerare ieșirile de active existente la începutul primei perioade de reglementare, după cum urmează:a) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune până la data de 31.12.2019 inclusiv, valoarea considerată pentru ieșirea unui activ este egală cu valoarea rămasă neamortizată a acestuia la data de 31.12.2019, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani, pornind de la valoarea inițială a mijloacelor fixe egală cu valoarea rămasă neamortizată la începutul primei perioade de reglementare, comunicată de OTS;b) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu data de 01.01.2020, valoarea considerată pentru ieșirea unui activ este egală cu valoarea rămasă neamortizată aferentă lunii în care are loc ieșirea, calculată conform prevederilor lit. a).(2) OTS este obligat să includă mijloacele fixe existente la începutul primei perioade de reglementare și ieșite din gestiune, în lista Ieșirilor de Mijloace Fixe din BAR care se transmite anual la ANRE, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform prevederilor alin. (1).  +  Secţiunea 9Tratarea intrărilor în BAR (la 28-08-2020, Titlul secțiunii 9, capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 56În calculul venitului-țintă inițial pentru fiecare an al perioadei de reglementare se includ costurile de capital prevăzute în prezenta metodologie aferente investițiilor planificate a fi realizate în fiecare an din planul de investiții aprobat de ANRE pentru acea perioadă de reglementare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. (la 28-08-2020, Articolul 56 din Sectiunea 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 57(1) ANRE poate limita valoarea planului de investiții, precum și costurile aferente amortizării, astfel încât să nu fie depășite limitele de creștere a tarifelor prevăzute la art. 114.(2) În cazul în care OTS nu transmite planul de investiții sau acesta nu îndeplinește criteriile de aprobare în conformitate cu reglementările în vigoare, ANRE are dreptul să stabilească valoarea planului de investiții pentru fiecare an al perioadei de reglementare, având în vedere planul de dezvoltare a RET pe 10 ani, în vigoare. (la 28-08-2020, Articolul 57 din Sectiunea 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 58 În accepțiunea prezentei metodologii, prin investiție realizată se înțelege acea investiție finalizată și inclusă în lista de mijloace fixe a companiei, pentru care se înregistrează amortizare.  +  Articolul 59Abrogat. (la 28-08-2020, Articolul 59 din Sectiunea 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 60În situația nerealizării investițiilor planificate, ANRE reduce veniturile reglementate aferente următorilor ani ai perioadei de reglementare cu valoarea costurilor de capital care, conform documentelor puse la dispoziție de OTS la solicitarea ANRE, se dovedesc a fi nerealizabile în cursul acestor ani. (la 28-08-2020, Articolul 60 din Sectiunea 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 61Abrogat. (la 28-08-2020, Articolul 61 din Sectiunea 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 28-08-2020, Articolul 62 din Sectiunea 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 63Abrogat. (la 28-08-2020, Articolul 63 din Sectiunea 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 28-08-2020, Articolul 64 din Sectiunea 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 65 Dacă anumite active existente sunt utilizate pentru mai multe activități ale OTS, atunci acesta precizează distinct veniturile anuale rezultate din utilizarea acestor active, precum și costurile anuale aferente altor activități în afara celei de transport.  +  Secţiunea 10 Rentabilitatea bazei reglementate a activelor  +  Articolul 66(1) Pentru determinarea RBAR prognozată se utilizează formula:unde:RBAR_t - rentabilitatea bazei reglementate a activelor pentru anul t;RRR - rata reglementată a rentabilității;BAR_t1ian - BAR la 1 ianuarie în anul t;BAR_t31dec - BAR la 31 decembrie în anul t;t - un an generic al perioadei de reglementare.(2) Pentru determinarea RBAR realizată se ține cont de intrările/ieșirile de mijloace fixe efectiv realizate în anul respectiv conform formulei:unde:RBAR_t - rentabilitatea bazei reglementate a activelor pentru anul t;RRR - rata reglementată a rentabilității;BAR_31decrealizat - baza reglementată a activelor realizată la data de 31 decembrie a anului t, determinată conform art. 53 alin. (1). (la 15-11-2023, Articolul 66, Sectiunea 10, Capitolul III a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 98 din 1 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 6 noiembrie 2023 )  +  Articolul 67 RRR, în valori reale, se obține pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform formulei: RRR = CCP x Kp / (1 - T) + CCI x Ki (%) (7) unde: CCP reprezintă costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE. Calculul costului capitalului propriu se efectuează conform formulei: CCP = Rf + βe x (Rm - Rf) (%) (8) unde: Rf reprezintă rata reală a rentabilității investițiilor considerate fără risc (de exemplu, dobânda la obligațiunile de stat/bonuri de trezorerie); βe - coeficient care exprima corelația dintre venitul rezultat din portofoliul de piață și venitul individual al societății reprezentând o comparație a riscului de piață; Rm - rata rentabilității pe piața acțiunilor (venitul așteptat din portofoliul de piață); (Rm - Rf) - prima riscului de piață; βe (Rm - Rf) - prima de risc în valoare procentuală; CCI reprezintă costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de ANRE (%); Kp - ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de ANRE; Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de ANRE; Ki = (1- Kp); T - rata impozitului pe profit.  +  Articolul 68 Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient și bine gestionat de pe o piață de capital națională sau internațională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piața financiară internă.  +  Articolul 69 În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depășește nivelul dobânzii curente pe o piață internă sau externă de capital, ANRE solicită informații suplimentare asupra motivelor apariției acestei diferențe. Dacă OTS furnizează documente incomplete sau insuficiente, ANRE stabilește costul capitalului împrumutat fără consultarea OTS.  +  Articolul 70 ANRE poate decide calcularea costului capitalului împrumutat, însumând rata investițiilor fără risc cu prima de risc reprezentând randamentul adițional care remunerează riscul suplimentar asumat de creditori.  +  Articolul 71 Pe parcursul anului de referință al unei perioade de reglementare, ANRE poate iniția un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilității. OTS poate să propună și ANRE poate să decidă o structură a capitalului, ținând cont și de structura standard a unor societăți internaționale cu activități similare, precum și de condițiile și riscul pieței interne de electricitate.  +  Articolul 72(1) Valoarea RRR se stabilește și se aprobă prin ordin de către ANRE cu cel puțin 3 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare.(2) Pentru evitarea recunoașterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de transport a unor costuri de capital excesive, ANRE are dreptul să revizuiască anual, în anul t-1, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de transport pentru anul t, în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia.  +  Secţiunea 11 Profilarea veniturilor - determinarea factorului de liniarizare X(final,liniar) și a veniturilor liniarizate  +  Articolul 73 Între anii t ai unei perioade de reglementare p este posibil să apară diferențe mari între valorile venitului-țintă inițial, din cauza unor diferențe mari între valorile planurilor anuale de investiții. Aceste diferențe se diminuează utilizând o metodă de liniarizare a veniturilor prin considerarea unui singur factor X(final,liniar) pe întreaga perioadă de reglementare, aplicabil venitului de referință.  +  Articolul 74 La determinarea factorului X(final,liniar), ANRE ia în considerare:a) îmbunătățirea prognozată a productivității OTS [X(inițial,eficiență)];b) prognoza costurilor anuale;c) planul de investiții (mijloacele fixe aferente) aprobat de ANRE și baza reglementată a activelor;d) cerința de liniarizare a veniturilor.  +  Articolul 75(1) Valoarea unică a factorului de liniarizare (X(final,liniar) se determină astfel încât valoarea netă actualizată a fluxului de venituri liniarizate [V(liniarizat,t)] pe întreaga perioadă de reglementare să fie egală cu valoarea actualizată a venitului țintă inițial [V(țintă inițial,t)] pe aceeași perioadă de reglementare.(2) Calculul valorii nete actualizate a fluxului de venituri liniarizate utilizează RRR ca factor de actualizare: unde: k - reprezintă numărul de ani t din perioada de reglementare p.  +  Articolul 76 Factorul de liniarizare X(final,liniar) determinat pe baza formulei (9) se utilizează la calculul veniturilor liniarizate, în termeni reali, conform formulei: V(liniarizat,t) = V(referință) x [1-X(final,liniar)]^t (lei) (10)  +  Secţiunea 12 Calculul venitului reglementat. Formula de reglementare de tip venit plafon  +  Articolul 77 Venitul reglementat [V(reglementat,t)] al serviciului de transport pentru fiecare perioadă tarifară t se calculează cu formula de mai jos: unde: t - an din cadrul perioadei de reglementare p RI(t) - valoarea procentuală a ratei inflației - realizată pentru anii anteriori anului t și prognozată în anul t-1 pentru anul t; valorile ratei inflației sunt furnizate de instituțiile abilitate; X(final,liniar) - variația procentuală de la un an la altul a venitului liniarizat; V(referință) - venitul determinat pentru anul de referință, conform definiției de la secțiunea 1; [1- X(final,liniar)]^t x V(referintă) - venitul liniarizat aferent anului t; KV(t,c) - suma algebrică a corecțiilor venitului liniarizat din orice an t al perioadei de reglementare p, rezultate ca urmare a erorilor de prognoză a cantităților de energie electrică introdusă în rețele, extrasă din rețele, a costurilor de achiziție a CPT, a costurilor necesare eliminării congestiilor, a costurilor datorate transportului de energie electrică între OTS-uri, a nerealizării programului de investiții aprobat, a costurilor de operare și mentenanță și a veniturilor din alte activități, față de valorile realizate în anul t-2, precum și ca urmare a diferențelor rezultate din aplicarea ratei inflației realizate în raport cu rata inflației prognozate/estimate pentru anul t-2; KV(t,s) - corecție a venitului liniarizat din orice an t al perioadei de reglementare p, reprezentând premierile/penalizările pentru realizarea/nerealizarea indicatorilor de performanță a serviciului de transport peste/sub cei aprobați de ANRE pentru anul t-2; la determinarea acestei corecții se au în vedere prevederile art. 115 alin. (1).  +  Secţiunea 13 Factorii de corecție a venitului  +  Articolul 78(1) Factorul de corecție a venitului liniarizat [KV(t,c)] din anul t al perioadei de reglementare p, rezultat ca urmare a erorilor de prognoză a valorilor pentru anul t-2 față de valorile realizate în anul t-2 se calculează cu formula: unde: Delta V(t)[Q(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenței între cantitatea de energie electrică introdusă în rețele/extrasă din rețele prognozată și cea realizată în anul t-2; Delta V(t)[CPT(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenței între valorile prognozate pentru cantitatea de energie electrică și pentru prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic ținând seama de cpt reglementat, și cele realizate în anul t-2; Delta V(t)[MEN(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenței între valorile prognozate și cele realizate în anul t-2 ale costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță altele decât costurile cu personalul; Delta V(t)[PERS(t-2)], Delta V(t)[PERS(t-2)] - factori de corecție a venitului, aplicați în perioada tarifară t, care se datorează diferenței între valorile prognozate ale costurilor controlabile cu personalul, respectiv cu securitatea muncii și cele realizate în anul t-2; Delta V(t)[CCDIF(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenței între valorile prognozate și cele realizate în anul t-2 ale costurilor controlabile altele decât cele prevăzute la lit. c) și d); Delta V(t)[CON(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenței între valorile reglementate prognozate și cele realizate pe piața de echilibrare în anul t-2 ale costului eliminării congestiilor; Delta V(t)[CNC(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenței între valorile prognozate ale costurilor necontrolabile de operare și mentenanță și cele realizate în anul t-2; Delta V(t)[TI(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenței între valorile prognozate și cele realizate ale obligațiilor de plată rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri (TI) în anul t-2; Delta V(t)[AA(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenței între valorile prognozate și cele realizate ale veniturilor obținute din alte activități ce utilizează resursele recunoscute pentru desfășurarea activității de transport aferente anului t-2; Delta V(t)[I(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat corecției de amortizare și rentabilitate aferentă investițiilor nerealizate în anul t-2; Delta V(t)[I(t-2)] - factor de corecție a venitului, aplicat în anul t, datorat diferențelor rezultate din aplicarea ratei inflației realizate în raport cu rata inflației prognozate/estimate pentru anul t-2.(2) Aplicarea factorilor de corecție a venitului ține seama de valoarea procentuală a RI și a RTS.(3) Modificarea valorilor anuale ale veniturilor liniarizate datorită aplicării factorilor de corecție nu implică recalcularea factorului X(final,liniar).  +  Articolul 79(1) Pentru calculul factorului de corecție Delta V(t)[Q(t-2)] a venitului și a tarifului aplicat în oricare an t, se utilizează:a) datele realizate în anul t-2;b) tariful de transport realizat în anul t-2.(2) Corecția venitului aferent anului t, datorată modificării cantității de energie electrică extrasă din rețele Delta V(t)[Q(t-2)] în anul t-2, se efectuează conform formulei (13).(3) Diferențele de cantități Delta Q(t-2) sunt transformate în diferențe de venituri Delta V(t)[Q(t-2)], luându- se în calcul tarifele TT(t-2) corespunzătoare anului t-2 în care aceste diferențe s-au realizat. Aceste diferențe sunt corectate cu RTS aferentă anului t-2, conform formulei: Delta V(t)[Q(t-2)] = [Delta Q(E,t-2) x TT(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (13) unde: Delta Q(E,t-2) = Q(E,prognozat,t-2) - Q(E,realizat,t-2) TT(t-2) - tariful mediu de transport realizat în anul t-2.(4) Diferențele de venituri obținute conform prevederilor anterioare se utilizează pentru modificarea venitului reglementat aferent anului t, astfel:– Q(E,prognozat,t-2) < Q(E,realizat,t-2) determină o ajustare în minus a venitului reglementat aferent anului t;– Q(E,prognozat,t-2) > Q(E,realizat,t-2) determină o ajustare în plus a venitului reglementat aferent anului t.(5) Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecțiilor datorate modificării cantității de energie electrică introdusă/extrasă în/din rețele, în cazul în care se constată o variație mai mare de 1,5% a cantității de energie electrică realizată în anul t–2 și/sau estimată pentru anul t–1 față de cantitatea prognozată, ANRE poate să modifice prognoza de cantitate pentru anul t, cu luarea în considerare a prognozelor disponibile și a propunerii OTS. (la 28-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 79 , Sectiunea 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 80(1) Componenta corecției de venit ΔV_t(CPT_t–2) datorată erorilor de prognoză a costului CPT, respectiv a cantității și a prețului mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT din anul t–2 se aplică în anul t și se calculează cu formula:ΔV_t(CPT_t–2) = Δ(CPT_t–2) x (1 + RTS_t–2) x (1 + RTS_t–1) (lei) (14),unde:Δ(CPT_t–2) = (CPT_prognozat, t–2) – (CPT_realizat, t–2) reprezintă diferența între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare și cel recunoscut conform metodologiei în anul t–2, considerând cpt reglementat.(2) Factorul de corecție anual al veniturilor liniarizate ΔV_t(CPT_t–2) ține seama de:a) diferențele de cantități de CPT realizate datorită modificării cantităților de energie electrică introdusă în RET, în limita cpt reglementat, față de cele aprobate la începutul perioadei de reglementare;b) diferențele dintre prețul mediu al CPT realizat recunoscut și cel prognozat la începutul perioadei de reglementare. (3) Valoarea realizată a CPT (MWh) recunoscută de ANRE pentru anul t-2 este egală cu minimul dintre:a) produsul dintre cantitatea de energie electrică introdusă în RET Q realizată și cpt (%) reglementat pentru anul t-2;b) produsul dintre cantitatea de energie electrică introdusă Q realizată și cpt (%) realizat în anul t-2.(4) Prețul mediu al energiei electrice pentru asigurarea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t-2 este egal cu minimul dintre prețul realizat de OTS și un preț de referință determinat ca medie a prețurilor operatorilor de rețea (operatorii de distribuție și OTS), medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme. Notă
  Articolul 5 din ORDINUL nr. 129 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 octombrie 2022, prevede:
  Articolul 5
  Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 80 alin. (4) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru anii pentru care se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat recunoscut de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este minimul dintre prețul realizat de operatorul de rețea și prețul de referință majorat cu 5%.
  (5) Prețurile operatorilor de rețea luate în considerare la stabilirea mediei prevăzute la alin. (4) se calculează prin însumarea la prețul de achiziție realizat de un operator și recalculat prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT a unei componente determinate prin împărțirea cheltuielilor realizate de operatorul respectiv cu serviciile de transport, de sistem, administrare piață, administrare PRE și redistribuire la cantitatea totală achiziționată ce include dezechilibrele realizate. Pentru OTS care nu are costuri cu serviciile de transport și de sistem, în calculul prețului luat în considerare la stabilirea mediei, și numai în scopul stabilirii acesteia, se însumează tarifele în vigoare pentru serviciile de transport (componenta de extragere a energiei electrice din rețea TL ) și de sistem.(6) În situația în care prețul de referință calculat conform prevederilor alin. (4) pentru primul semestru al anului t-1 variază cu mai mult de 10% față de prețul prognozat la începutul perioadei de reglementare, ANRE aplică o corecție parțială a costului cu cpt reglementat pentru anul t-1, pe care o include în venitul reglementat al anului t. La calculul corecției este luat în considerare prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut determinat conform prevederilor alin. (4), pentru primul semestru al anului t-1. Cantitatea de CPT considerată pentru al doilea semestru al anului t-1 este egală cu jumătate din cantitatea prognozată aferentă anului t-1. Notă
  Potrivit art. 3 din ORDINUL nr. 129 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 octombrie 2022, la calculul tarifelor reglementate pentru serviciul de transport și de distribuție a energiei electrice aplicabile de la data de 1 aprilie 2023 se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 94 alin. (4) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 80 alin. (6) și art. 113 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  (7) Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecțiilor elementelor prevăzute la alin. (1), la solicitarea justificată a operatorului de transport și sistem, în venitul reglementat al anului t se poate include o valoare corespunzătoare ajustării costului cu CPT reglementat prognozat pentru anul t, prin modificarea prețului de referință stabilit conform art. 44, în funcție de evoluția prețurilor pe piața de energie electrică și de rezultatul analizei privind evoluția tarifelor pentru perioada de reglementare în curs. (la 01-11-2021, Articolul 80 din Sectiunea 13 , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 109 din 20 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 21 octombrie 2021 ) (la 28-08-2020, Articolul 80 din Sectiunea 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )
   +  Articolul 81(1) Componenta corecției de venit Delta V(t)[MEN(t-2)] aferente costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță altele decât costurile cu personalul din anul t-2 se aplică în anul t și se calculează cu formula: Delta V(t)[MEN(t-2)] = Delta [MEN(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (15) unde: Delta [MEN(t-2)] = [MEN(reglementat,prognozat,t-2)] - [MEN(realizat,t-2)] reprezintă diferența între costul aprobat de ANRE la începutul perioadei de reglementare și cel realizat. În cazul în care costul realizat cu respectarea prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.(2) În cazul în care valoarea costurilor cu lucrările de mentenanță în rețelele electrice altele decât cele de personal, realizate în anul t-2 este mai mică decât valoarea prognozată la începutul perioadei de reglementare, valori exprimate în termenii nominali ai anului t-2, OTS are obligația să transmită împreună cu machetele completate, justificări și explicații cu privire la nerealizarea costurilor, însoțite de documente justificative.(3) În situația prevăzută la alin. (2), la solicitarea OTS, ANRE amână pentru anul t+1 aplicarea corecției aferente nerealizării costurilor de mentenanță, altele decât cele de personal aferente anului t-2, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t-1 cu diferența dintre valoarea prognozată și valoarea realizată în anul t-2.(4) În situația prevăzută la alin. (3), OTS are obligația să realizeze în anul t-1 costurile amânate din anul t-2.(5) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanță, cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ANRE determină suma aferentă câștigului de eficiență peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p și alocă 60% din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărțire a câștigurilor). Câștigul de eficiență luat în considerare este de maxim 5%.  +  Articolul 82(1) Componenta corecției de venit Delta V(t)[pers(t-2)] aferente costurilor controlabile cu personalul din anul t-2 se aplică în anul t și se calculează cu formula: Delta V(t)[PERS(t-2)] = Delta [PERS(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (15^1) unde: Delta [PERS(t-2)] = [PERS(reglementat,prognozat,t-2)] - [PERS(realizat,t-2)] reprezintă diferența între costul aprobat de ANRE la începutul perioadei de reglementare și cel realizat. În cazul în care costul realizat cu respectarea prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.(2) Componenta corecției de venit aferente costurilor controlabile cu securitatea muncii Delta V(t)[SSM(t-2)] se calculează similar componentei aferente costurilor controlabile cu personalul prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 83 Componenta corecției de venit Delta V(t)[CCDIF(t-2]) aferente costurilor controlabile altele decât cele prevăzute la art. 81 și art. 82, din anul t-2, se aplică în anul t și se calculează cu formula: Delta V(t)[CCDIF(t-2)] = Delta [CCDIF(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (152) unde: Delta [CCDIF(t-2)] = [CCDIF(reglementat,prognozat,t-2)] - [CCDIF(realizat,t-2)] reprezintă diferența între costul aprobat de ANRE la începutul perioadei de reglementare și cel realizat. În cazul în care costul realizat cu respectarea prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.  +  Articolul 84 Componenta corecției de venit Delta V(t)[CON(t-2)] datorată erorilor de prognoză a costului necesar eliminării congestiilor din anul t-2 se aplică în anul t și se calculează cu formula: Delta V(t)[CON(t-2)] = Delta [CON(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (153) unde: Delta [CON(t-2)] = [CON(reglementat,prognozat,t-2)] - [CON(realizat,t-2)] reprezintă diferența între costul reglementat al congestiilor aprobat de ANRE la începutul perioadei de reglementare și cel realizat.  +  Articolul 85 Componenta corecției de venit Delta V(t)[CNC(t-2)] datorată diferenței între valorile prognozate ale costurile necontrolabile de operare și mentenanță și cele realizate în anul t-2 se aplică în anul t și se calculează cu formula: Delta V(t)[CNC(t-2)] = Delta [CNC(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (16) unde: Delta [CNC(t-2)] = [CNC(prognozat,t-2)] - [CNC(realizat,t-2)] reprezintă diferența între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare și cel realizat în anul t-2.  +  Articolul 86 Componenta corecției de venit Delta V(t)[TI(t-2)] datorată erorilor de prognoză a costului datorat transportului de energie electrică între OTS-uri, inclusiv cel datorat schimburilor de energie electrică programate cu țările perimetrice, în anul t-2, se aplică în anul t și se calculează cu formula: Delta V(t)[TI(t-2)] = Delta [TI(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (17) unde: Delta [TI(t-2)] = [TI(prognozat,t-2)] - [TI(realizat,t-2)] reprezintă diferența între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare și cel realizat, aferent transportului de energie electrică între OTS-uri, inclusiv schimburilor de energie electrică programate cu țările perimetrice, în anul t-2.  +  Articolul 87 Componenta corecției de venit Delta V(t)[AA(t-2)] datorată diferenței dintre valorile prognozate și cele realizate ale veniturilor obținute din alte activități, în anul t-2, se aplică în anul t și se calculează cu formula: Delta V(t)[AA(t-2)] = Delta [AA(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (18) unde: Delta [AA(t-2)] = [AA(prognozat,t-2)] - [AA(realizat,t-2)] reprezintă diferența dintre venitul prognozat la începutul perioadei de reglementare și cel realizat, aferent veniturilor obținute din alte activități, în anul t-2.  +  Articolul 88(1) În fiecare an t-1, ANRE verifică realizarea planului de investiții aprobat anterior pentru anul t-2.(2) Dacă valoarea anuală a investițiilor realizate în anul t-2 este mai mică decât valoarea aprobată anterior, ANRE reduce venitul reglementat aferent anului t cu o corecție de amortizare și rentabilitate aferentă investițiilor nerealizate în anul t-2, stabilită cu formula următoare: unde: Delta V(t)[I(t-2)] - corecția de venit aplicată în anul t datorată investițiilor nerealizate aferente anului t-2, I(realiz,t-2) - valoarea investițiilor realizate în anul t-2, în termeni nominali, I(prog,t-2) - valoarea investițiilor prognozate a se realiza în anul t-2, în termeni nominali, AM(realiz,t-2) - amortizarea investițiilor realizate în anul t-2, în termeni nominali, AM(prog,t-2) - amortizarea investițiilor prognozate a se realiza în anul t-2, în termeni nominali, RTS(t) - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru investițiile realizate în ultimii doi ani ai unei perioade de reglementare.  +  Articolul 89 Suma corecțiilor KV(t,c) și KV(t,s) a venitului liniarizat din fiecare an t al perioadei de reglementare p se iau în considerare la determinarea venitului reglementat conform formulei prevăzute la art. 77.  +  Articolul 90(1) Diferențele de venituri Delta V(p)[I(p-1)], Delta V(p)[E(p-1) și Delta V(p)[Delta CC(nerealiz, p-1)] rezultate ca urmare a diferențelor înregistrate între valorile prognozate și cele realizate în perioada de reglementare p-1 și corecțiile aferente perioadei de tranziție se constituie corecție a venitului-țintă inițial din primul an al perioadei de reglementare p.(2) Determinarea diferențelor de venituri de la alin. (1) ține seama de valoarea procentuală realizată a RTS pentru perioadele tarifare realizate, respectiv prognozată pentru ultimul an tarifar al perioadei de reglementare p-1.  +  Articolul 91 Valoarea corecției de venit Delta V(p)[I(p-1)] se calculează conform formulei: unde: k - numărul de ani ai perioadei de reglementare p-1; RRR(p-1) - rata reglementată a rentabilității; BAR(med, prognozat,p-1,t) - BAR(med,estimat a fi realizat,p-1,t) - diferența valorică dintre baza reglementată a activelor prognozată ce conține punerile în funcțiune prognozate la începutul perioadei de reglementare p-1 a fi realizate în perioada tarifară t și baza reglementată a activelor realizată/estimată a fi realizată ce conține mijloacele fixe înregistrate ca urmare a punerile în funcțiune a investițiilor realizate/estimate a fi realizate în perioada tarifară t a perioadei de reglementare p-1; AM(prognozat, p-1,t) - AM(estimat a fi realizat, p-1,t) - diferența dintre valoarea reglementată a amortizării prognozate la începutul perioadei de reglementare p-1 pentru perioada tarifară t și valoarea reglementată a amortizării realizată/estimată a fi realizată în anul tarifar t, a perioadei de reglementare p-1.  +  Articolul 92 La calculul venitului reglementat sau la corecția venitului liniarizat, veniturile/costurile cauzate de investiții financiare în alte activități în afara serviciului de transport nu se recunosc.  +  Articolul 93(1) Veniturile care se realizează din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune se utilizează cu prioritate în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 943/2019. Aceste venituri constituie sursa de finanțare pentru garantarea disponibilității reale a capacității de transport transfrontalier alocate, pentru menținerea sau creșterea capacităților interzonale prin optimizarea utilizării capacităților de interconexiune existente prin măsuri coordonate de remediere, dacă este cazul, sau acoperirea costurilor generate de investițiile în rețea relevante pentru reducerea congestionării capacităților de interconexiune.(2) Utilizarea veniturilor în conformitate cu alin. (1) face obiectul unei metodologii aprobate de ACER. (3) În situația în care obiectivele legate de prioritățile prevăzute la alin. (1) au fost îndeplinite în mod adecvat de OTS, o parte din diferența între veniturile realizate din alocarea capacității de interconexiune și valoarea utilizată conform alin. (1) în anul t-2 se constituie corecție la calculul venitului reglementat aferent anului t. Componenta corecției se calculează prin aplicarea raportului dintre valoarea veniturilor din alocarea capacității de interconexiune obținute din exportul de energie electrică și valoarea veniturilor totale din alocarea capacității de interconexiune realizate în anul t-2 la valoarea costurilor aferente transportului de energie electrică între OTS-uri.(4) Veniturile rezultate după aplicarea prevederilor alin. (3) sunt plasate de către OTS într-un cont distinct al acestuia, pentru a fi cheltuite în conformitate cu prevederile alin. (1).(5) Corecția aferentă diferenței dintre veniturile realizate din alocarea capacității de interconexiune în perioada de reglementare p-1 și valoarea investițiilor realizate pentru creșterea capacității de interconexiune cu sistemele vecine în perioada de reglementare p-1 sau prognozate în perioada de reglementare p-1 și aflate în curs de realizare, diminuată cu necesarul de finanțare a proiectelor de investiții pentru creșterea capacității de interconexiune din planul de investiții aprobat pentru perioada de reglementare p care rămâne neacoperit de veniturile din alocarea capacității de interconexiune prognozat a fi realizate in perioada de reglementare p, se determină în anul de referință al perioadei de reglementare p și se aplică venitului țintă inițial aferent primei perioade tarifare a perioadei de reglementare p. (la 28-08-2020, Articolul 93 din Sectiunea 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 94 Venitul reglementat se corectează anual cu:a) valoarea veniturilor obținute din penalități și majorări de întârziere;b) valoarea veniturilor din închirierea mijloacelor fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice care fac parte din BAR, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaționale controlabile și necontrolabile aferente respectivelor mijloace fixe; pentru fiecare mijloc fix, nivelul veniturilor care reprezintă corecție trebuie să fie cel puțin egal cu suma costurilor cu amortizarea, rentabilitatea și a cheltuielilor operaționale controlabile și necontrolabile aferente părții închiriate.  +  Articolul 94^1La solicitarea operatorului de transport și sistem însoțită de documente justificative, în anul t–1 ANRE poate accepta o variație a costurilor prevăzute la art. 29 lit. i) și m) prognozate pentru anul t, generată de apariția unor condiții neprevăzute în momentul fundamentării și aprobării prognozei de costuri. Aceasta se comunică operatorului de transport și sistem și este luată în considerare în venitul reglementat pentru anul t. (la 01-11-2021, Sectiunea 13 din Capitolul III a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 109 din 20 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 21 octombrie 2021 )  +  Articolul 95 În cazul în care corecția venitului este negativă, OTS ia măsurile necesare pentru desfășurarea normală a activității privind serviciul de transport; eventualele costuri cauzate de aceste măsuri nu se recunosc la calculul venitului reglementat.
   +  Secţiunea 14 Calculul tarifului mediu de transport  +  Articolul 96 Tariful mediu de transport al energiei electrice tt(t) pentru anul t se calculează cu formula: TT(t) = V(reglementat,t) / Q(E,t) (lei/MWh) (22) unde: V(reglementat,t) - reprezintă venitul reglementat în anul t; Q(E,t) - cantitatea de energie electrică extrasă din rețele, prognozată pentru anul t.  +  Articolul 97(1) Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice are două componente, respectiv TG și TL.(2) Tariful TG are două subcomponente, respectiv: o subcomponentă principală, TGP, și o subcomponentă privind CPT aferent tranzitelor suplimentare, TGT. (la 15-08-2023, Articolul 97, Sectiunea 14, Capitolul III a fost modificat de Punctul 2., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 )  +  Articolul 98(1) Abrogat. (la 01-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 98 , Sectiunea 14 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 109 din 20 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 21 octombrie 2021 ) (2) Prin TGP se recuperează o parte din costul de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat în RET pentru anul t, corespunzător producției exportate stabilite pe baza regimurilor de funcționare a SEN, costul mediu prognozat pentru eliminarea congestiilor prin redispecerizare, stabilit pentru anul t în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, precum și costurile prevăzute la art. 36 lit. e) pentru anul t pentru cotele atribuite OTS. (la 15-08-2023, Alineatul (2), Articolul 98, Sectiunea 14, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 ) (3) Subcomponenta tarifară TGP se stabilește luând în considerare costurile prevăzute la alin. (2) și cantitatea prognozată de energie electrică introdusă în rețele din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW. (la 15-08-2023, Articolul 98, Sectiunea 14, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 ) (4) Anual, se determină venitul VTGT prognozat pentru fiecare zonă de rețea de distribuție. (la 15-08-2023, Articolul 98, Sectiunea 14, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 ) (5) VTGT prevăzut la alin. (4) pentru anul t este egal cu valoarea costurilor privind CPT aferent tranzitelor suplimentare în rețelele de distribuție de 110 kV din zona respectivă, aprobate de ANRE pentru cotele atribuite producătorilor pentru anul t, la care se adună algebric valoarea corecției de venit VTGT pentru anul t – 2. (la 15-08-2023, Articolul 98, Sectiunea 14, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 ) (6) Corecția venitului VTGT se calculează de OTS, distinct pentru fiecare zonă de rețea de distribuție, prin diferența dintre VTGT realizat și valoarea prognozată prevăzută la alin. (5). (la 15-08-2023, Articolul 98, Sectiunea 14, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 ) (7) Subcomponenta tarifară TGT se stabilește pentru fiecare zonă de rețea a operatorilor de distribuție, luând în considerare venitul prevăzut la alin. (5) pentru zona de rețea și cantitatea prognozată de energie electrică introdusă în zona de rețea de distribuție respectivă din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW. (la 15-08-2023, Articolul 98, Sectiunea 14, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 ) (8) Subcomponenta tarifară TGT prevăzută la alin. (7) se plătește de producătorii care dețin centrale cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW, racordați la rețelele operatorilor de distribuție din zona de rețea de distribuție respectivă. (la 15-08-2023, Articolul 98, Sectiunea 14, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 ) (la 28-08-2020, Articolul 98 din Sectiunea 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 99Componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) pentru anul t se calculează cu formula:T(L,t) = [V(reglementat,t) – TGP * Q(i,t)]/Q(E,t) (lei/MWh) (22),unde:V(reglementat,t) - venitul reglementat în anul t;Q(i,t) - cantitatea de energie electrică introdusă în rețele, din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW, prognozată pentru anul t;Q(E,t) - cantitatea de energie electrică extrasă din rețele, prognozată pentru anul t. (la 15-08-2023, Articolul 99, Sectiunea 14, Capitolul III a fost modificat de Punctul 5., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 )  +  Articolul 100 OTS este obligat să publice pe pagina proprie de internet și să ofere, la cererea clienților finali racordați la RET sau a furnizorilor acestora, tarife de transport dinamice.  +  Articolul 101 OTS are responsabilitatea alocării costurilor și a calculului tarifelor de transport.  +  Articolul 102 ANRE are responsabilitatea controlului alocării costurilor și al stabilirii tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Secţiunea 15 Cerințe privind transmiterea datelor  +  Articolul 103(1) Informațiile transmise de OTS la ANRE se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea și păstrarea datelor și sunt însoțite de explicitarea ipotezelor ce stau la baza obținerii datelor transmise.(2) Aceste informații sunt conforme cu:a) legislația contabilă în vigoare în România;b) reglementările emise de ANRE.  +  Articolul 104(1) OTS transmite la ANRE, până la data de 1 iulie a anului de referință al unei perioade de reglementare, solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare însoțită de următoarele informații și documente de fundamentare:a) Pentru anul de referință și pentru fiecare an al perioadei de reglementare:1) date generale - anexa nr. 2;2) bilanțul contabil - anexa nr. 3;3) prognoza costurilor de operare și mentenanță, incluzând reducerea costurilor datorată creșterii eficienței - anexa nr. 4; (la 28-08-2020, Punctul 3) din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 104 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) 4) estimarea și justificarea evoluției veniturilor, inclusiv cele rezultate din alocarea capacității de transport, din alte prestații, alte venituri de exploatare, chirii etc - anexa nr. 4;5) prognoza cheltuielilor și veniturilor financiare - anexa nr. 4;6) prognoza cantităților și costurilor pentru: CPT, congestii, dezechilibre CPT etc. - anexa nr. 4 și anexa nr. 7;7) situația activelor corporale și necorporale (valoarea netă la data de 1 ianuarie a primului an din perioada de reglementare și durata de viață rămasă) - anexa nr. 3;8) abrogat; (la 28-08-2020, Punctul 8) din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 104 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) 9) amortizarea reglementată a activelor existente și noi - anexa nr. 5; (la 28-08-2020, Punctul 9) din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 104 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) 10) datele tehnice referitoare la infrastructura rețelei electrice de transport - anexa nr. 6;11) prognoza energiei electrice introdusă în rețele și extrasă din rețele - anexa nr. 7;12) considerentele care au stat la baza fundamentării prognozelor de energie electrică;13) descrierea și justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor între activitățile OTS;14) structura de personal a OTS;b) Pentru anul de referință al perioadei de reglementare:1) situațiile financiare contabile disponibile, întocmite distinct pentru fiecare din activitățile licențiate, astfel încât să rezulte veniturile, cheltuielile, activele, pasivele, rezervele și provizioanele asociate, împărțite pe activități;2) cheltuielile și veniturile financiare realizate pe perioada anterioară de reglementare și în perioada de tranziție;3) raportul auditorului;4) structura organizatorică a OTS;5) copia Politicilor contabile;6) raportul cu privire la tranzacțiile efectuate între OTS și societățile afiliate, care cuprinde: contractele în derulare, obiectul acestora, justificarea încheierii contractelor cu persoane afiliate, proceduri de achiziție utilizate pentru fiecare contract, modul de stabilire al prețului de contract, prețul de contract, alte costuri suplimentare prețului de contract.7) copia Dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în perioada de reglementare anterioară.(2) Scrisoarea conținând solicitarea de tarife și documentația anexată se transmit atât în format letric cât și în format .pdf, iar fișierele de calcul și tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.  +  Articolul 105(1) Pentru aprobarea anuală a tarifelor OTS transmite la ANRE, până cel mai târziu la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a anului t-1, solicitarea de tarife corespunzătoare anului t însoțită de datele aferente valorilor realizate în anul t-2, necesare corecției venitului liniarizat al anului t.(2) Documentația prevăzută la alin. (1) va include cel puțin următoarele:a) propunerea privind corecția datorată cantităților de energie electrică introdusă/extrasă în/din rețele și a CPT reglementat (cantitate și preț), conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; (la 28-08-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 105 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) b) propunerea privind corecția costurilor de operare și mentenanță controlabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; (la 28-08-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 105 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) c) propunerea privind corecția costurilor de operare și mentenanță necontrolabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; (la 28-08-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 105 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) d) propunerea privind corecția costurilor cu eliminarea congestiilor, a celor rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri și a veniturilor obținute din alte activități ce utilizează resursele recunoscute pentru desfășurarea activității de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; (la 28-08-2020, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 105 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) e) propunerea privind corecția de venituri aferente nerealizării planului de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; (la 28-08-2020, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 105 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) f) calculul detaliat al corecțiilor anuale care au stat la baza tarifelor propuse spre aprobare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; (la 28-08-2020, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 105 , Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) g) documentele prevăzute la Art. 104 alin. (1) lit. a), dacă acestea au suferit modificări;h) copia Dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în anul t-2;i) situațiile financiare depuse de operatorul de transport și sistem la ministerul de resort privind activitatea desfășurată în anul t-2;j) balanța contabilă întocmită la data de 31 decembrie pentru anul t-2;k) raportul/rapoartele auditorului cu privire la activitatea OTS în anul t-2;l) toate rapoartele întocmite în decurs de 12 luni anterioare de orice organ de control.(3) Scrisoarea conținând solicitarea de tarife și documentația anexată se transmit atât în format letric cât și în format .pdf, iar fișierele de calcul privind corecțiile și tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.  +  Articolul 106 ANRE poate solicita sau efectua independent verificări și/sau auditare pentru oricare din informațiile pe care le-a solicitat, sau care i-au fost furnizate conform prevederilor art. 104 și 105.  +  Articolul 107 ANRE poate solicita OTS să transmită informații suplimentare pentru a-i permite să își îndeplinească obligațiile într-o manieră și până la un termen pe care ANRE le consideră conforme cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 108 ANRE actualizează machetele de monitorizare lunară a activității OTS, ori de câte ori este necesar datorită noilor reglementări privind evoluția pieței sau din rațiuni de transparență.  +  Articolul 109 În cazul în care OTS nu își îndeplinește obligațiile de a furniza informațiile către ANRE sau în cazul în care ANRE constată o lipsă de documente sau de justificări și/sau o neconcordanță între informațiile furnizate, ANRE informează în scris, în termen de maxim 30 zile, OTS. OTS are obligația rezolvării sesizărilor ANRE, în termen de maxim 10 zile de la primirea înștiințării.  +  Articolul 110 În cazul în care OTS nu își îndeplinește obligațiile de a furniza ANRE informațiile necesare aprobării tarifelor, acesta trebuie să ofere o justificare, inclusiv motivele pentru neconformare. Întârzierea transmiterii nu poate depăși cu 30 de zile data primirii înștiințării inițiale.  +  Articolul 111 Valorile efective ale tarifelor de transport se stabilesc de către ANRE pentru fiecare an. După fiecare perioadă de reglementare, ANRE inițiază un proces de consultare cu OTS privind realizările OTS, precum și propunerile pentru perioada următoare.  +  Articolul 112(1) În fiecare an ANRE transmite OTS rezultatele analizei efectuate pentru stabilirea venitului reglementat și a tarifelor de transport pentru anul t.(2) OTS transmite în scris ANRE punctul de vedere asupra rezultatelor prevăzute la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării acestora.  +  Articolul 113Tarifele aferente serviciului de transport pentru fiecare an se transmit spre publicare către Monitorul Oficial al României, Partea I, anual, până la data de 15 decembrie. (la 28-08-2020, Articolul 113 din Sectiunea 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 ) Notă
  Potrivit art. 3 din ORDINUL nr. 129 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 octombrie 2022, la calculul tarifelor reglementate pentru serviciul de transport și de distribuție a energiei electrice aplicabile de la data de 1 aprilie 2023 se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 94 alin. (4) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 80 alin. (6) și art. 113 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 114(1) Prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii, creșterea tarifelor de transport de la un an la altul este limitată, în termeni reali, la 7% pentru tariful mediu și la 10% pentru componentele acestuia prevăzute la art. 97. Notă
  Articolul 4 din ORDINUL nr. 129 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 octombrie 2022, prevede:
  Articolul 4
  Prin derogare de la prevederile art. 116 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 114 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea limitărilor privind creșterea anuală a tarifelor se efectuează fără considerarea componentei distincte aferente costurilor suplimentare cu consumul propriu tehnologic, prevăzută la art. 12 alin. (1) din normele menționate la art. 1 din prezentul ordin.
  (2) În cazul în care limitarea creșterii tarifelor conform prevederilor alin. (1) nu permite OTS obținerea integrală a veniturilor reglementate, diferența se recuperează în anul/anii următor/următori, în limita plafonului stabilit de creștere a veniturilor.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică veniturilor aferente subcomponentei tarifare TGT. (la 15-08-2023, Articolul 114, Capitolul IV a fost completat de Punctul 6., Articolul III din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 )
   +  Articolul 115(1) Începând cu perioada a IV-a de reglementare, ANRE poate introduce în formula de evaluare a veniturilor anuale a unui factor de corecție kv(t,s) privind respectarea nivelului minim de calitate impus; ANRE va defini un mecanism de stimulare în ceea ce privește calitatea activității de transport și de determinare a factorului kv(t,s). Nivelul anual al volumului de venituri, respectiv premierile/penalizările asociate depășirii/nerespectării indicatorilor de performanță și de calitate ai serviciului de transport, nu va depăși 2,5% din valoarea venitului reglementat, inclusiv corecțiile de venit, corespunzătoare unei perioade tarifare;(2) ANRE analizează și decide oportunitatea modificării structurii tarifului de transport și a modului de alocare pe componente a costului serviciului de transport.  +  Articolul 116(1) OTS transmite ANRE documentele și informațiile prevăzute la art. 104 cu privire la fundamentarea tarifelor de transport, precum și programul de reducere anuală a cpt pentru perioada a IV-a de reglementare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(2) Pentru ultima perioadă tarifară a celei de-a III-a perioade de reglementare, documentele prevăzute la art. 105 se transmit de OTS în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(3) Corecțiile anuale aferente perioadei de tranziție se efectuează conform prezentei metodologii, în primul an al perioadei de reglementare p.(4) În cadrul corecției anuale aferente CPT reglementat pentru ultima perioadă tarifară a celei de-a III-a perioade de reglementare, prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru asigurarea CPT recunoscut de ANRE pentru perioada tarifară este cel realizat, dacă prețul realizat nu depășește un preț de referință determinat cu luarea în considerare a prețului mediu stabilit pe Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale în proporție de 80% și a celui stabilit pe Piața Pentru Ziua Următoare în proporție de 20%, pentru perioada tarifară respectivă.(5) Dacă prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT realizat depășește prețul de referință prevăzut la alin. (4), prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut, se determină pe baza prețului de referință prevăzut la alin. (4) și a unui cost al dezechilibrelor recunoscut, de ± 10% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, în limita unei creșteri cu 5% a acestuia.  +  Articolul 117(1) În primul an al perioadei de reglementare are loc reproiectarea tarifelor pentru perioada de reglementare în curs, ca rezultat al reluării procedurii de liniarizare a veniturilor, urmare a actualizării venitului țintă inițial cu luarea în considerare a datelor aferente anului de referință.(2) Abrogat. (la 28-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 117 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 117^1(1) Suplimentar prevederilor art. 117, venitul-țintă inițial actualizat pentru perioada a IV-a de reglementare se stabilește ca sumă între costurile și veniturile aferente serviciului de transport al energiei electrice, actualizate pe baza valorilor realizate în anul de referință, și costurile și veniturile necesare activităților desfășurate de OTS pentru realizarea serviciului funcțional de sistem.(2) Activitățile desfășurate de OTS pentru realizarea serviciilor funcționale de sistem sunt următoarele:a) dispecerizarea instalațiilor SEN prin comanda operațională, planificarea și programarea operațională;b) administrarea pieței de echilibrare, a pieței de achiziție a serviciilor tehnologice de sistem, a pieței de alocare a capacității de interconexiune, precum și participarea la crearea pieței interne europene de energie electrică;c) managementul investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii aferente serviciului de sistem;d) integrarea în SEN a centralelor electrice;e) managementul schimburilor neplanificate ale soldului SEN, inclusiv al ajutoarelor de avarie;f) alte activități necesare pentru respectarea cadrului de reglementare în vigoare referitor la serviciul de sistem.(3) Diferența de venituri aferentă primului an al perioadei de reglementare, rezultată în condițiile prevăzute la art. 117 și art. 117^1 alin. (1), reprezintă o corecție care se aplică venitului aferent celui de-al doilea an al perioadei de reglementare, actualizată în termenii nominali ai anului în care se aplică. (4) Diferența de venituri prevăzută la alin. (3) se determină ca diferență între venitul rezultat ca urmare a reluării procedurii de liniarizare conform art. 117 și art. 117^1 alin. (1) și suma dintre venitul liniarizat stabilit conform art. 76 și venitul reglementat aprobat pentru serviciul funcțional de sistem. (la 28-08-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 117^2(1) Costurile și veniturile aferente serviciului funcțional de sistem pentru primul an al perioadei de reglementare se determină pe baza mediei costurilor aprobate de ANRE prin ordin pentru perioadele tarifare 2019-2020 și 2020-2021. (2) OTS are obligația de a defalca costurile de operare și mentenanță controlabile aprobate de ANRE pentru primul an al perioadei a IV-a de reglementare conform categoriilor prevăzute la art. 26. (la 28-08-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 117^3(1) Începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare, costurile și veniturile aferente serviciului funcțional de sistem se stabilesc similar costurilor și veniturilor aferente prestării serviciului de transport al energiei electrice, după cum urmează:a) costurile de operare și mentenanță controlabile, în conformitate cu prevederile art. 29-31;b) costurile de operare și mentenanță necontrolabile, în conformitate cu prevederile art. 35-38;c) costurile cu amortizarea, în conformitate cu prevederile art. 39-40;d) rentabilitatea bazei reglementate a activelor, în termeni reali, calculată înainte de impozitare, conform secțiunii 10;e) alte venituri de exploatare, conform art. 26 alin. (4).(2) Factorul de eficiență prevăzut la art. 27 va fi aplicat asupra costurilor determinate conform art. 117^3 alin. (1) și corectate conform prevederilor prezentei metodologii, începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare.(3) Începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare, costurile/veniturile cu schimburile neplanificate de energie electrică, inclusiv costurile/veniturile cu ajutoarele de avarie, altele decât schimburile externe realizate în scopul echilibrării, și costurile cu administrarea pieței OPCOM pentru tranzacționarea energiei electrice necesară acoperirii schimburilor neplanificate se prognozează de OTS în limita valorii realizate acceptate în anul de referință al perioadei de reglementare. (4) Începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare, veniturile din schimburile neplanificate de energie electrică vor fi incluse în categoria veniturilor obținute din alte activități ce utilizează resursele recunoscute pentru desfășurarea activității de transport, prevăzute la art. 26 alin. (4).(5) Costurile/Veniturile cu schimburile neplanificate de energie electrică realizate în scopul echilibrării sunt considerate în venitul reglementat până la intrarea în vigoare a unei reglementări specifice elaborate în baza prevederilor art. 18 din Regulamentul (UE) 2017/2.195. (la 28-08-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 117^4(1) Corecția de costuri și venituri aferente serviciului funcțional de sistem pentru anul 2020 se ia în considerare la calculul venitului reglementat aferent anului 2022 și se determină ca diferență între valorile prognozate ale costurilor și veniturilor și cele realizate, corectate conform metodologiei aplicabile la data aprobării acestora.(2) Începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare, factorul de corecție a venitului liniarizat prevăzut la art. 78 se va determina având în vedere și componentele aferente serviciului funcțional de sistem.(3) Costurile/Veniturile realizate cu schimburile neplanificate de energie electrică se recunosc la nivelul rezultat în urma analizei datelor, informațiilor și documentelor justificative transmise de OTS, care trebuie să însoțească solicitarea OTS. (la 28-08-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020 )  +  Articolul 118 Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezenta metodologie. *) Anexele nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile pct. 33 și 34 ale art. I din ORDINUL nr. 153 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 28 august 2020:
  33. Anexele nr. 4, 8 și 9 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro.
  34. Anexele nr. 10-16 se abrogă.
   +  Anexa nr. 1
  Clasificarea și duratele de funcționare reglementate ale mijloacelor fixe
  Cod mijloc fix Denumire mijloc fix DNF reglementată[ani]
  Construcții
  1.1.3. Stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, în afară de: 50
  1.1.3.1. construcții speciale metalice 40
  1.1.3.2. construcții speciale din beton 30
  Construcții pentru transportul energiei electrice
  1.7.1.2. aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat 40
  1.7.1.3. subterane 30
  Instalații electrice de forță
  1.7.2.1. aeriene sau aparente 12
  1.7.2.2. îngropate 12
  1.7.2.3. în tub, canal sau tunel de protecție 30
  Mașini și utilaje energetice
  2.1.16.3.1. Transformatoare și autotransformatoare 24
  2.1.16.3.3. Baterii de acumulatoare; instalații de compensare a puterii reactive 12
  2.1.16.5. Aparataje pentru stații electrice și posturi de transformare Echipamente pentru centrale termice, electrice și nucleare 15
  Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice
  2.2.3.2. Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice și radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3. 15
  2.2.3.1. Elemente Waston; aparate portabile 6
  Echipamente electronice
  2.2.9. Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și facturat 6
  Mijloace de transport
  2.3.2.1.1. autoturisme, în afară de: 8
  2.3.2.2.9.3.alte autovehicule cu destinație specială 10
  3.1.1. Mobilier (inclusiv mobilierul comercial și hotelier) 15
  3.2.2. Aparate de telecomunicații pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalații de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc.8
  3.3.5 Sisteme pentru identificarea și controlul accesului, supraveghere și alarmă la efracție 12
  2.1.17.3.1 Aparate de climatizare 10
  2.1.17.3 Ventilatoare, aeroterme și microcentrale termice murale sau de pardoseli 10
  Licențe și sisteme informatice 6