ORDIN nr. 171 din 1 august 2019privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 7 august 2019    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (1) și (3) și ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Pentru investițiile în rețeaua electrică de transport puse în funcțiune în perioada a patra de reglementare se stabilește un stimulent în valoare de 1 punct procentual peste rata reglementată a rentabilității capitalului investit aprobată.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru mijloacele fixe aferente investițiilor din rețeaua electrică de transport realizate din fonduri proprii în cadrul unor proiecte cofinanțate din fonduri europene nerambursabile și incluse în baza reglementată a activelor, puse în funcțiune începând cu data de 1 februarie 2021, se stabilește un stimulent în valoare de 2 puncte procentuale peste rata reglementată a rentabilității aprobată, dacă aceste investiții nu beneficiază de stimulente pentru proiecte de interes comun în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) 715/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Metodologiei pentru evaluarea investițiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 01-02-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 25 ianuarie 2021 )  +  Articolul 3Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Zoltan Nagy-Bege
    București, 1 august 2019.Nr. 171.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice