REGULAMENT din 5 iulie 2011privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011    Notă
    Conținut de LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice reprezintă componenta asigurării unui sistem al calității în efectuarea expertizelor criminalistice judiciare, prin care sunt recunoscute oficial capacitatea și competența tehnicoștiințifică a acestora de a efectua expertize criminalistice la solicitarea organelor judiciare.(2) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se face de către o comisie formată din experți criminaliști din cadrul instituțiilor publice și asociațiilor profesionale în care aceștia își desfășoară activitatea sau, după caz, ai căror membri sunt.(3) Comisia este alcătuită din 2 reprezentanți ai instituțiilor publice în care își desfășoară activitatea experți criminaliști, 2 reprezentanți având calitatea de experți criminaliști din cadrul asociațiilor profesionale ale experților criminaliști și un reprezentant al mediului academic desemnat de Academia Română.(4) Organizarea și funcționarea comisiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2(1) Prezentul regulament se aplică laboratoarelor private de expertize criminalistice constituite individual, ca persoană fizică autorizată, sau constituite prin asociere, ca societate civilă profesională cu răspundere limitată și personalitate juridică.(2) Laboratorul privat de expertize criminalistice are drept obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.  +  Articolul 3Rapoartele de expertiză criminalistică efectuate de laboratoarele private de expertize criminalistice sunt valabile în condițiile în care:a) laboratorul este autorizat și autorizația este valabilă;b) sunt efectuate pentru specialitățile de expertize criminalistice pentru care există autorizare;c) sunt efectuate de un expert criminalist autorizat.  +  Capitolul II Condiții de autorizare a laboratoarelor private de expertize criminalistice  +  Articolul 4Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice constă în:a) evaluarea capacității tehnice a laboratorului, necesară pentru a efectua expertize pe anumite specialități criminalistice;b) verificarea îndeplinirii condițiilor legale privind autorizarea și competența experților criminaliști ai laboratorului, pentru a putea efectua expertize criminalistice pe anumite specialități;c) verificarea îndeplinirii cerințelor privind asigurarea respectării circuitului documentelor, arhivarea și păstrarea acestora.  +  Articolul 5Evaluarea laboratorului se realizează pentru specialitățile de expertiză criminalistică ce vor putea fi efectuate în cadrul acestuia, prevăzute de lege.  +  Articolul 6(1) În cadrul laboratoarelor private își pot exercita profesia și experți criminaliști autorizați colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau experți criminaliști autorizați și salarizați în baza unui contract de salarizare, potrivit prevederilor legale.(2) În cadrul laboratoarelor private se poate angaja personal de specialitate, precum și personal auxiliar corespunzător, necesar pentru desfășurarea activității.(3) Laboratoarele private de expertize criminalistice se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puțin unuia dintre asociați, urmată de sintagma "societate civilă de experți criminaliști autorizați".  +  Articolul 7(1) Poate fi autorizat ca laborator privat de expertize criminalistice orice laborator cu sediul în România, constituit de experți criminaliști autorizați, care funcționează sub această formă și îndeplinește condițiile de autorizare.(2) Laboratoarele private de expertize criminalistice se autorizează, la solicitarea acestora, pe specialități de expertiză criminalistică, pentru care, pe baza unei evaluări specifice, dovedesc că dispun cel puțin de condițiile logistice și de competența prevăzute de Procedura privind evaluarea laboratoarelor private de expertize criminalistice în vederea autorizării.(3) Laboratoarele de expertize criminalistice acreditate de un organism de acreditare recunoscut într-un stat membru al Uniunii Europene să efectueze activități de încercări pentru anumite specialități criminalistice se autorizează fără altă evaluare pentru specialitățile de expertiză criminalistică înscrise în certificatul de acreditare și solicitate pentru autorizare, în condițiile prevăzute la art. 9 lit. a).(4) Laboratoarele private de expertize criminalistice trebuie să îndeplinească în mod permanent cerințele și condițiile care au stat la baza autorizării.  +  Capitolul III Procedura de autorizare a activității de expertiză criminalistică în laboratoare private  +  Articolul 8(1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se realizează de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (2), care se organizează la nivel național.(2) Comisia de autorizare își desfășoară activitatea pe baza unui set unic de documente cuprinzând:a) regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de autorizare, stabilit prin hotărâre a Guvernului;b) proceduri privind evaluarea laboratoarelor, precum și supravegherea celor autorizate, stabilite prin hotărâre a Guvernului.(3) Componența comisiei de autorizare și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului administrației și internelor.(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se elaborează de Ministerul Justiției prin structurile de specialitate.  +  Articolul 9Procedura de autorizare a laboratoarelor private de expertize criminalistice cuprinde, în principal, următoarele etape:a) depunerea cererii cuprinzând specialitățile de expertiză criminalistică pentru care se solicită autorizarea, însoțită de un chestionar de informare și autoevaluare completat de laboratorul solicitant, la comisia de autorizare;b) analizarea de către comisia de autorizare a informațiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin chestionarul de informare și autoevaluare;c) evaluarea la fața locului de către comisia de autorizare și întocmirea raportului de evaluare;d) analizarea de către comisia de autorizare a dosarului laboratorului solicitant și stabilirea concluziilor cu privire la îndeplinirea criteriilor de autorizare de către acesta;e) întocmirea și eliberarea certificatului de autorizare;f) supravegherea laboratoarelor private autorizate prin verificări la intervale specificate și întocmirea rapoartelor de supraveghere;g) analizarea de către comisia de autorizare a situației laboratoarelor autorizate, pe baza rapoartelor de supraveghere, a programelor de acțiuni corective, a eventualelor sesizări și reclamații și a altor informații relevante pe care le deține, și stabilirea concluziilor cu privire la menținerea sau modificarea, după caz, a statutului autorizării - suspendare, limitare sau retragere.  +  Articolul 10(1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se finalizează printr-un certificat de autorizare, cu o durată de valabilitate de 5 ani.(2) Pe durata de valabilitate a autorizării, laboratoarele private de expertize criminalistice sunt supuse supravegherii permanente prin verificări pe baza cărora autorizarea poate fi menținută sau, după caz, suspendată, limitată ori retrasă, potrivit procedurii de autorizare.  +  Articolul 11Ministerul Justiției întocmește și actualizează lista laboratoarelor private de expertize criminalistice și a specialităților pentru care au fost autorizate, pe care o publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și o afișează pe pagina de internet a instituției.  +  Capitolul IV Atribuții și obligații  +  Articolul 12Laboratoarele private de expertize criminalistice autorizate, care fac obiectul prezentului regulament, au următoarele obligații:a) să furnizeze toate datele și informațiile cerute pentru autorizare;b) să faciliteze și să asigure condițiile necesare pentru verificarea la fața locului de către comisia de autorizare a condițiilor de competență tehnică obligatorii pentru autorizare;c) să achite, la termenele stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare, taxele prevăzute pentru autorizare și supraveghere;d) să mențină permanent condițiile de competență tehnică pe baza cărora au fost autorizate;e) să își desfășoare activitatea în limitele autorizării, potrivit certificatului de autorizare;f) să informeze de îndată comisia de autorizare despre orice schimbări survenite privind condițiile avute în vedere la acordarea autorizării.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13Cheltuielile ocazionate de autorizarea și supravegherea laboratoarelor private de expertize criminalistice se suportă de laboratoarele solicitante. (la 25-07-2011, Regulamentul a fost introdus de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. ) -----------