LEGE nr. 56 din 15 mai 2020pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 15 mai 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează modalitățile de recunoaștere a meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, prin acordarea unor drepturi acestuia, precum și urmașilor celui decedat.(2) De drepturile prevăzute de prezenta lege nu beneficiază personalul medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 care au fost condamnați definitiv ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții și nici urmașii acestora. Dovada situației judiciare a personalului medical se face cu certificatul de cazier judiciar. Calitatea de personal medical se dovedește cu adeverință eliberată de angajator. (la 05-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, prin personal medical care participă la acțiuni medicale împotriva COVID-19 se înțelege:a) personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar din unități sanitare, unități de asistență medico-socială și instituții medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum și din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistență socială, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;b) cadre militare - personal care a efectuat misiuni de echipare și transport al persoanelor diagnosticate sau suspecte de COVID-19, precum și misiuni de decontaminare a persoanelor, dispozitivelor medicale și a mijloacelor tehnice utilizate pentru izolarea și transportul acestor persoane și personal medical din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19; (la 05-10-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 ) c) personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanțarea autorităților administrației publice locale;d) tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, precum și din spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul prezentei legi, prin termenul de urmaș se înțelege copilul/copiii personalului medical decedat ca urmare a participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, precum și soția/soțul supraviețuitoare/supraviețuitor.  +  Articolul 3(1) La decesul unei persoane dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază de ajutor suplimentar de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care prezintă unității angajatoare documentele prevăzute la alin. (3).(2) Ajutorul suplimentar prevăzut la alin. (1) se acordă de către angajator și este egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, suportat din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul acestor instituții.(3) În vederea acordării ajutorului prevăzut la alin. (1) solicitantul depune la unitatea angajatoare a persoanei decedate ca urmare a participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, în termen de 60 de zile de la data decesului angajatului, următoarele documente:a) cerere privind acordarea ajutorului suplimentar prevăzut la alin. (1);b) certificat de deces, în copie;c) copia documentelor justificative/declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile de deces, după caz;d) copia actului de identitate al persoanei care solicită.(4) Unitățile angajatoare care solicită ajutorul suplimentar prevăzut la alin. (1) transmit Ministerului Sănătății, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz, toate documentele prevăzute la alin. (3) în termen de 30 de zile de la primirea acestor documente. (la 05-10-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 ) Notă
  Art. II și III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 951 din 5 octombrie 2021, prevăd:
  Articolul II
  (1) Pentru persoanele care au decedat ca urmare a participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19 înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se pot depune la unitatea angajatoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) Modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 56/2020, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin act administrativ al ministerelor și conducătorilor instituțiilor cu rețea sanitară proprie.
  Articolul III
  Cererile înregistrate începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 56/2020 se soluționează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
   +  Articolul 4(1) Urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul COVID-19 beneficiază de următoarele drepturi:a) copiii au dreptul la pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 16 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; (la 05-10-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 ) b) pensie de urmaș egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție avut/avută de personalul medical prevăzut la art. 2 alin. (1) la data decesului, indiferent de numărul urmașilor îndreptățiți. Același cuantum al pensiei de urmaș se acordă copiilor urmași în cazul decesului ambilor părinți; (la 05-10-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 ) c) dreptul la asistență medicală și medicamente gratuite în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Sănătății sau, după caz, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se acordă în condițiile prevăzute în contractul-cadru aprobat în condițiile legii; (la 05-10-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 ) d) scutirea de la plata impozitului pe terenul și pe clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate sau coproprietate. e) copiii au dreptul la pensie de urmaș pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit înainte de împlinirea vârstelor prevăzute la lit. a). (la 05-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 ) (2) Soțul supraviețuitor beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b), pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de legislația proprie fiecărui sistem de pensii, dacă nu se recăsătorește. (la 05-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 ) (3) Partea din pensia de urmaș calculată conform prevederilor alin. (1) lit. b) care depășește nivelul pensiei de urmaș stabilite potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerul Muncii și Protecției Sociale. (la 05-10-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 5În cazul în care nu există urmași, dacă cel decedat era singurul susținător al părinților săi, ambii părinți beneficiază de un ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul pensiei de urmaș stabilite potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) plătit de casele teritoriale de pensii din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, respectiv de casele de pensii sectoriale, după caz, din bugetul de stat prin bugetul fiecărei instituții. Dovada îndeplinirii condiției de unic susținător se face cu declarație pe propria răspundere că se afla în întreținerea persoanei decedate. Ajutorul lunar se acordă persoanei îndreptățite și se plătește începând cu luna următoare depunerii cererii. (la 05-10-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 6(1) Cuantumul drepturilor acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 5 se indexează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face indexarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma indexării rezultă un cuantum al drepturilor mai mic, se păstrează cuantumul aflat în plată.(2) Reglementările prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, încetare, revizuire, contestare și recuperare a sumelor încasate necuvenit se aplică și drepturilor prevăzute de prezenta lege, dacă acestea nu dispun altfel.(3) La data solicitării drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2), beneficiarul optează pentru drepturile stabilite conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, și pensia de urmaș stabilită potrivit prezentei legi.(4) Cererea împreună cu documentele doveditoare acordării drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei îndreptățite sau, după caz, la structurile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-10-2021, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 7(1) Personalul medical prevăzut la art. 2 alin. (1) care execută, conduce sau coordonează misiuni și sarcini de serviciu în condiții de pericol deosebit beneficiază, pe perioada stării de urgență, instituită astfel prin decret, precum și pentru o perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgență, de un spor de până la 30%, calculat la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, suportat din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prin bugetul de stat. (la 22-10-2023, Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 281 din 18 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 19 octombrie 2023 ) (2) Cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2^1) Cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) nu se include în baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, așa cum este reglementată la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-10-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 05 octombrie 2021 ) (3) Categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 8(1) În semn de recunoaștere a meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 se instituie ziua de 11 martie ca Ziua personalului medical.(2) Ziua personalului medical poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice, de organismele neguvernamentale, de reprezentanțele diplomatice ale României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific.(3) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material sau logistic organizarea și desfășurarea manifestărilor prevăzute la alin. (2).(4) Ministerul Sănătății coordonează tematic activitățile dedicate Zilei personalului medical.(5) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 15 mai 2020.Nr. 56.-----