INSTRUCŢIUNI din 12 octombrie 2000privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI GEODEZIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 22 februarie 2001  1. Cadrul normativ:- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;- Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998;- Protocolul încheiat între Ministerul Justiţiei (MJ), Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie (ONCGC) şi Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România (UNNP), în vederea colaborării privind efectuarea inscrierilor cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară;- Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul preşedintelui ONCGC nr. 452/1999 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999;- Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul preşedintelui ONCGC nr. 451/1999 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999;- Regulamentul privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin Ordinul preşedintelui ONCGC nr. 347/1998 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998;- Regulamentul privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin Ordinul preşedintelui ONCGC nr. 450/1999 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999;- Regulamentul pentru verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoane fizice şi juridice autorizate, aprobat prin Ordinul preşedintelui ONCGC nr. 691/1999 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999;- Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.330/C/1999 privind înfiinţarea cărţilor funciare cu caracter nedefinitiv;- Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare;- Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.2. Consideratii generale privind înscrierea cu caracter nedefinitiv şi conţinutul documentaţiei tehnice cadastraleÎncepând cu data de 1 iulie 1999, pe baza Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.330/C/1999 şi a protocolului încheiat între ONCGC, UNNP şi MJ, s-a trecut la înscrierea cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare.Ca urmare, orice act şi fapt juridic cu privire la terenuri sau construcţii trebuie înscrise cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară, dacă pe acel teritoriu administrativ nu s-au definitivat lucrările de introducere a cadastrului general (dacă identificarea imobilelor nu se poate face cu numerele topografice din Cartea funciară şi acolo unde s-au înfiinţat birouri de carte funciară în anul 1999).Potrivit art. 61 din Legea nr. 7/1996, "Actele şi faptele juridice privind terenurile şi construcţiile situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general se vor înscrie cu caracter nedefinitiv, în câte o carte funciară, urmând ca înscrierea definitivă să fie efectuată la punerea în aplicare a cadastrului general şi pe acel teritoriu. În aceleaşi condiţii se vor înscrie şi titlurile de proprietate emise în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991. La cererea de înscriere se va ataşa schita de plan a terenului sau a construcţiei la care se referă înscrierea, întocmită de un cadru tehnic de specialitate autorizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie. Schita de plan va cuprinde configuraţia parcelelor de teren sau a construcţiilor, suprafeţele, categoriile de folosinţă, caracteristicile calitative ale terenului, elementele pentru precizarea locului unde este situat imobilul, data întocmirii şi numele celui care a întocmit schita.Măsurătorile cadastrale efectuate în cadrul acţiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi evidentiate ca atare în documentele cadastrale şi în titlurile de proprietate se preiau ca date definitive ale cadastrului pentru teritoriul administrativ respectiv, dacă acestea corespund normelor metodologice de cadastru elaborate de către Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.Lucrările tehnice de cadastru vor sta la baza eliberării titlurilor de proprietate, emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, acolo unde acestea n-au fost întocmite şi înmânate".Rezultă ca la cererea de înscriere se va ataşa documentaţia cadastrala tehnica, întocmită numai de o persoană fizica autorizata de ONCGC/OJCGC, lucrare care a fost avizată/recepţionată de OJCGC.Potrivit art. 9 alin. 2 din Regulamentul privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin Ordinul preşedintelui ONCGC nr. 347/1998, "Avizul este obligatoriu pentru lucrările de profil finanţate din banii publici, precum şi pentru cele finanţate din alte surse, cu excepţia planurilor de amplasament şi delimitare a bunurilor imobile, necesare înregistrării în evidentele cadastral-juridice sau utilizării în circuitul civil, dacă suprafaţa implicata este sub un hectar în intravilan, respectiv 10 hectare în extravilan".3. Consideratii privind modul de desfăşurare a activităţii de înscriere cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară3.1. Sintetic, fluxul informaţional privind înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară cuprinde următoarele etape (anexa nr. 8):1. Solicitantul (proprietarul bunului imobil sau reprezentantul legal al acestuia) se adresează notarului public, OJCGC, Biroului de carte funciară, după ce în prealabil a contactat o persoană fizica/juridică autorizata pentru întocmirea documentaţiei tehnice cadastrale.2. Persoana fizica/juridică autorizata întocmeşte documentaţia cadastrala tehnica (pentru bunurile imobile situate în intravilan care au suprafaţa mai mare de 1 ha şi de 10 ha pentru cele din extravilan planurile de amplasament şi delimitare vor fi supuse verificării de către persoane fizice/juridice autorizate de ONCGC în categoria D înainte de a fi recepţionate de OJCGC) şi o înaintează OJCGC sau proprietarului bunului imobil.3. OJCGC verifica, receptioneaza şi, după caz, avizează documentaţia, atribuie număr cadastral provizoriu şi o eliberează persoanei fizice autorizate sau proprietarului bunului imobil.4. Solicitantul prezintă documentaţia eliberata de OJCGC la Biroul de carte funciară, care deschide o carte funciară nedefinitiva şi emite o încheiere. Dacă un imobil a fost înscris în Cartea funciară nedefinitiva, Biroul de carte funciară eliberează la cerere un extras de carte funciară.5. Când are loc un act sau un fapt juridic privitor la teren sau la construcţii, pe baza documentaţiei tehnice cadastrale recepţionate notarul public întocmeşte actul notarial şi transmite Biroului de carte funciară sau, după caz, solicitantului (în cazul tranzacţiilor) întreaga documentaţie.6. Biroul de carte funciară transmite OJCGC încheierea efectuată şi documentaţia privind înscrierea efectuată (săptămânal), inclusiv numărul Cărţii funciare şi, după caz, date referitoare la noul proprietar.NOTĂ:> Fluxul informaţional privind înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară se referă la cazul în care solicitantului îi este necesară documentaţia tehnica cadastrala în vederea întocmirii unui act constitutiv sau translativ de drepturi, în forma autentică.> În cazul în care solicitantul doreşte doar deschiderea Cărţii funciare cu caracter nedefinitiv în scopul opozabilitatii dreptului deja dobândit, se exclud pct. 5 şi 6 ale paragrafului 3.1.3.2. Conţinutul dosarului depus la OJCGC pentru receptionarea documentaţiei cadastrale tehnice necesare în vederea înscrierii cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară este diferenţiat, în funcţie de una dintre situaţiile în care se afla imobilul, astfel:3.2.1. Pentru apartamente situate în blocuri:● cerere-tip (model prezentat în anexa nr. 1);● fişa bunului imobil (model prezentat în anexa nr. 2);● releveul apartamentului, de regula la scara 1:100 sau, după caz, 1:50, întocmit de persoana fizica/juridică autorizata de ONCGC/OJCGC (model prezentat în anexa nr. 5);● plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil, la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000 (model prezentat în anexa nr. 3). Se va întocmi un plan de amplasament şi delimitare a terenului pe care este amplasat blocul (va fi inclusă şi suprafaţa terenului aferentă blocului, inclusiv trotuarul de protecţie, asa cum a fost stabilită prin decizia/hotărârea consiliului local) şi se va calcula cota-indiviză aferentă fiecărui apartament. Se admit şi planuri la scara 1:5.000 sau 1:10.000, în cazul în care planuri la scarile enumerate mai sus nu exista, iar ridicarea topografica a blocului ar depăşi limita tarifelor de onorarii stabilite pentru imobilul în cauza;● copie de pe actul de proprietate al imobilului;● copie de pe actul de identitate al proprietarului;● declaraţie pe propria răspundere privind identificarea şi individualizarea limitelor bunului imobil măsurat (model prezentat în anexa nr. 6);● memoriu tehnic (model prezentat în anexa nr. 7).3.2.2. Pentru terenuri cu sau fără construcţii:● cerere-tip (model prezentat în anexa nr. 1);● plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, întocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general (model prezentat în anexa nr. 4);● plan de încadrare în zona la scara 1:2.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (în fişa bunului imobil);● fişa bunului imobil (model prezentat în anexa nr. 2);● copie de pe actul de proprietate al imobilului;● copie de pe actul de identitate al proprietarului;● memoriu tehnic (model prezentat în anexa nr. 7);● inventar de coordonate:- puncte vechi;- puncte noi;- puncte pe contur (limita proprietăţii/bunului imobil);● descrierile topografice ale punctelor vechi şi noi;● calculul analitic al suprafeţelor;● declaraţie pe propria răspundere privind identificarea şi individualizarea limitelor bunului imobil măsurat (model prezentat în anexa nr. 6).NOTĂ:> Pentru construcţiile care constituie obiectul unor sarcini (ipoteci, gajari) sau care au mai mulţi proprietari, indiferent de destinaţie, releveul va fi întocmit de o persoană fizica sau juridică autorizata, de regula la scara 1:100 sau, după caz, 1:50, 1:20.> În cazul în care imobilul construcţie are un singur proprietar sau nu reprezintă obiectul unei ipoteci nu este necesară efectuarea releveului.> Dosarul trebuie să conţină toate datele tehnice necesare în vederea întocmirii planului de amplasament şi delimitare (inclusiv date referitoare la cele 4 puncte care trebuie materializate în cazul inexistentei, la distanta mai mica de 3 km a punctelor din reţeaua geodezica, iar suprafaţa imobilului este mai mica de 10 ha).3.2.3. Pentru terenurile dobândite de societăţile comerciale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/1991:● cerere-tip (model prezentat în anexa nr. 1);● copie de pe documentaţia topografica avizată care a stat la baza eliberării titlului de proprietate;● anexa nr. 2 la Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992 (copie);● fişa bunului imobil;● plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, întocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat, care va conţine:- limita actuala a imobilului (incinta);- radierea din plan a construcţiilor care nu mai exista;- completarea planului cu construcţiile noi;● copie de pe certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului;● copie de pe actele necesare în vederea identificarii societăţii comerciale (cod fiscal, certificat de înmatriculare la registrul comerţului etc.);● inventar de coordonate:- puncte vechi;- puncte noi;- puncte pe contur/limita de proprietate/bun imobil;● descrierile topografice ale punctelor vechi şi noi;● calculul analitic al suprafeţelor;● declaraţie pe propria răspundere privind identificarea şi individualizarea limitelor bunului imobil măsurat (model prezentat în anexa nr. 6);● memoriu tehnic (model prezentat în anexa nr. 7).3.2.4. Pentru terenurile dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991:● cerere-tip (model prezentat în anexa nr. 1);● copie de pe extrasul din planul de parcelare vizat de OCAOTA (pentru terenurile situate în extravilan), acolo unde acesta exista, sau, după caz, procesul-verbal de punere în posesie;● plan de amplasament şi delimitare (cadastral) a bunului imobil;● plan de încadrare în zona la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, pentru terenurile situate în intravilan;● fişa bunului imobil;● copie de pe actul de proprietate (titlul de proprietate) şi copie de pe actul de identitate al proprietarului;● declaraţie pe propria răspundere privind identificarea şi individualizarea limitelor bunului imobil măsurat (model prezentat în anexa nr. 6).NOTĂ:> Dosarele conţinând documentaţia cadastrala tehnica aferentă unui bun imobil şi, după caz, dosarul de verificare se vor depune pentru verificare şi recepţie, în toate situaţiile, în 4 exemplare, dintre care numai un exemplar va rămâne la OJCGC şi va conţine întreaga documentaţie menţionată/enumerata mai sus, care se va completa cu încheierea judecătorului de carte funciară şi, după caz, cu copia de pe actul notarial întocmit, transmis de Biroul de carte funciară la OJCGC, iar celelalte 3 exemplare nu vor cuprinde inventarul de coordonate şi descrierile topografice.În măsura în care numărul de 4 exemplare ingreuneaza activitatea OJCGC, acesta va fi stabilit de directorul general al OJCGC.● Exemplarul care va rămâne în arhiva OJCGC va conţine date din măsurători, inventare de coordonate, calculul analitic al suprafeţelor, descrieri topografice ale punctelor etc.● Exemplarele (exemplarul) care se înmânează persoanei autorizate sau proprietarului nu vor conţine anexele referitoare la coordonate, descrieri, calcule de suprafeţe, ci numai suprafaţa bunului imobil.> Exemplarul restituit solicitantului va avea următorul conţinut:● plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, întocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, în care se va specifică numai suprafaţa bunului imobil, fără redactarea inventarului de coordonate ale punctelor situate pe contur;● plan de încadrare în zona la scara 1:2.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (în fişa bunului imobil);● fişa bunului imobil;● copie xerox de pe actul de proprietate;● copie de pe actul de identitate al proprietarului.● În cazul apartamentelor situate în blocuri:- releveul apartamentului, de regula la scara 1:100 sau, după caz, 1:50, întocmit de persoana fizica/juridică autorizata de ONCGC/OJCGC.● Pentru terenuri cu sau fără construcţii:- pentru construcţiile care constituie obiectul unor ipoteci (sau care au mai mulţi proprietari), indiferent de destinaţie, releveul va fi întocmit de o persoană fizica sau juridică autorizata, de regula la scara 1:100 sau, după caz, 1:50, 1:20;- în cazul în care imobilul construcţie are un singur proprietar sau nu reprezintă obiectul unei ipoteci, nu este necesară efectuarea releveului.> Coordonatele şi planurile vechi utilizate la întocmirea dosarelor, dacă nu exista copia de pe chitanţa, care să facă dovada procurării acestora, vor fi taxate conform Ordinului preşedintelui ONCGC nr. 468/1999 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 martie 1999.> În toate cazurile fişa bunului imobil şi planul de amplasament şi delimitare (cadastral) a bunului imobil se stampileaza pe toate exemplarele de către persoana autorizata şi de OJCGC.> Planul de amplasament şi delimitare (cadastral) a bunului imobil va conţine inventarul de coordonate numai pe exemplarul care rămâne în evidenta OJCGC.> În cazul în care se transmite dreptul de proprietate asupra uneia sau mai multor părţi dintr-un bun imobil, se va întocmi o documentaţie cadastrala pentru întregul bun imobil, se individualizează partea sau părţile care se înstrăinează şi se atribuie număr cadastral provizoriu fiecărei părţi.> După rămânerea definitivă şi irevocabilă a încheierii operaţiunea de înscriere nedefinitiva în Cartea funciară se comunică OJCGC pentru a fi avută în vedere la finalizarea lucrărilor cadastrale pentru teritoriul administrativ comunal sau orasenesc (art. 132 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor).4. Numerotarea cadastrala provizorie4.1. Prevederi generale4.1.1. Fiecare unitate administrativ-teritorială se identifica prin codul SIRUTA extras din Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale, publicat de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice.4.1.2. Bunul imobil se individualizează prin numărul cadastral care asigura legătură dintre planul cadastral, registrele cadastrale şi înregistrările din Cartea funciară. Numărul cadastral al bunului imobil este unul dintre identificatorii de legătură logica între baza de date grafice şi baza de date alfanumerice în sistemul informatic al cadastrului.4.2. Numerotarea cadastrala provizorie4.2.1. Bunurile imobile se numeroteaza provizoriu cu cifre arabe de la 1 la n pe teritoriul administrativ, în ordinea solicitărilor. În cadrul fiecărui bun imobil parcelele componente se numeroteaza cu cifre arabe de la 1 la n, urmate de simbolul categoriei de folosinţă, începând cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, şi se evidenţiază în conţinutul planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil.4.2.2. Suprafeţelor de teren ocupate de proiectiile la sol ale construcţiilor permanente din cadrul parcelelor cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, apartinatoare unui bun imobil, li se va atribui litera "C" urmată de un indice de la 1 la n (de exemplu: C1, C2, C3, ...).4.2.3. Parcelele componente ale bunurilor imobile care au suprafeţe mai mici de 150 mp în intravilan şi 500 mp în extravilan nu se numeroteaza. Suprafaţa acestora se încadrează în suprafeţele şi, respectiv, în categoriile de folosinţă ale parcelelor alăturate ale aceluiaşi bun imobil.4.2.4. Codul de identificare a unui bun imobil la căutarea în baza de date a cadastrului general este compus din codul SIRUTA, codul de intravilan/extravilan şi numărul cadastral al acestuia.4.2.5. Atunci când bunul imobil nu a mai fost înscris în Cartea funciară şi se transmite dreptul de proprietate asupra uneia sau mai multor părţi din acesta, fiecărei părţi i se va acorda un număr cadastral provizoriu în continuarea ultimului număr atribuit pe teritoriul administrativ aferent.4.2.6. În situaţia privind modificările ce intervin prin operaţiunile de dezlipire în structura bunurilor imobile înscrise în Cartea funciară înainte de 1 iulie 1999, numerele cadastrale provizorii vor fi atribuite separat pentru fiecare bun imobil nou, acestea fiind menţionate şi pe planul de amplasament şi delimitare a bunului imobil şi în fişele bunului imobil rezultat.4.2.7. În situaţia în care bunul imobil a fost înscris cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară şi se modifica prin dezlipire, numărul cadastral provizoriu va fi atribuit fractionat (de exemplu: 2349/1, 2349/2 etc.).4.2.8. În cazul în care bunurile imobile au fost înscrise în Cartea funciară înainte de 1 iulie 1999 şi se alipesc, numărul cadastral provizoriu va fi atribuit bunului imobil rezultat, în ordinea solicitărilor.4.2.9. În cazul în care se alipesc bunurile imobile înscrise cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară, se atribuie un nou număr cadastral provizoriu compus din cele doua numere cadastrale cu liniuţa între ele.4.2.10. Numerele cadastrale din vechile cărţi funciare vor fi înregistrate atât în fişa bunului imobil, cat şi în planul de amplasament şi delimitare şi vor fi evidentiate în baza de date la istoricul bunului imobil.5. Particularităţi privind întocmirea documentaţiei necesare în vederea înscrierii cu caracter nedefinitivÎnscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară se realizează pe baza actului notarial şi a documentaţiei tehnice cadastrale, respectiv a planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil, a fisei bunului imobil şi a memoriului tehnic, întocmite de persoane fizice/persoane juridice autorizate de ONCGC/OJCGC, avizate/recepţionate de OJCGC în conformitate cu Regulamentul de avizare/recepţie a lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie.Planul de amplasament şi delimitare, precum şi fişa bunului imobil se vor întocmi în conformitate cu prevederile art. 13 şi ale anexelor nr. 1 şi 7 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul preşedintelui ONCGC nr. 452/1999 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.5.1. Pentru apartamente situate în blocuriÎnscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a unei construcţii care face obiectul proprietăţii pe etaje sau pe apartamente se va efectua pe baza fisei bunului imobil şi a planului de amplasament şi delimitare, deschizandu-se astfel Cartea funciară colectivă pentru întreaga construcţie şi câte o Carte funciară individuală pentru fiecare etaj sau apartament având proprietari diferiţi.În cazul în care nu exista planuri topografice (cadastrale) la scarile 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, iar ridicarea topografica ar necesita costuri care depăşesc tarifele onorariilor aprobate pentru categoria bunului imobil respectiv, va fi atribuit un număr cadastral provizoriu pe baza planului de încadrare în zona.Planul de încadrare în zona va fi eliberat de OJCGC care, o dată cu avizarea şi receptionarea releveului apartamentului, va atribui număr cadastral atât acestuia, cat şi întregului bun imobil (bloc).Numărul cadastral al fiecărui apartament va fi un număr fractionat, al cărui numarator va fi numărul cadastral al bunului imobil (bloc), iar numitorul va fi, după caz, numărul etajului sau al apartamentului. Atunci când apartamentele nu sunt numerotate pe întregul bloc, ci pe scări, numărul cadastral al fiecărui apartament va fi un număr fractionat, al cărui numarator va fi numărul cadastral al blocului, iar numitorul va fi numărul scării urmat de semnul ";", după care urmează numărul etajului sau al apartamentului, după caz (de exemplu: 300/2;1, în care: 300 - numărul cadastral provizoriu atribuit blocului; 2 - numărul scării; 1 numărul etajului, în cazul proprietăţii individuale pe etaje, sau 300/2;20, în cazul proprietăţii pe apartamente, 20 fiind numărul apartamentului).NOTĂ:Numărul cadastral al bunului imobil se va atribui de către OJCGC, cu caracter nedefinitiv, în ordinea solicitărilor, de la 1 la n, în cadrul teritoriului administrativ şi se va consemna într-un registru de evidenta.Exemple de numerotare cadastrala:1. Atribuirea numărului cadastral provizoriu în cazul unui apartament, atunci când numerotarea apartamentelor se face de la 1 la n pe întregul bloc:203/22,în care:203 - numărul cadastral al blocului;22 - numărul apartamentului.2. Atribuirea numărului cadastral provizoriu în cazul unui apartament, atunci când numerotarea apartamentelor se face de la 1 la n pe fiecare scara:300/2;20,în care:300 - numărul cadastral al blocului;2 - numărul scării;20 - numărul apartamentului.3. Atribuirea numărului cadastral provizoriu în cazul unui apartament situat la subsol:200/-1; n,în care:200 - numărul cadastral al blocului;-1 - subsol;n - numărul apartamentului.În cazul în care construcţia are mai multe niveluri la subsol, ele vor fi numerotate cu valori negative: -1, -2, -3 etc.4. Atribuirea numărului cadastral provizoriu în cazul unui apartament nenumerotat situat la mansarda (203/n, în care n este numărul acordat în continuarea ultimului număr de apartament sau de etaj):203/20,în care:203 - numărul cadastral al blocului;20 - numărul acordat în continuarea ultimului număr de apartament (în cazul în care sunt mai multe apartamente ele vor fi numerotate în continuare, pentru a putea fi identificate).5. Acordarea numărului cadastral provizoriu unui spaţiu comercial situat la parterul unui bloc:250/0 (când spaţiul comercial are un singur proprietar),în care: 250 - numărul cadastral al blocului;0 - parter;250/0/1, 250/0/2 etc. (când spaţiul comercial are mai mulţi proprietari),în care: 250 - numărul cadastral al blocului;0 - parter;1, 2 - identificatorii proprietarilor din spaţiul comercial respectiv.6. Acordarea numărului cadastral provizoriu unui spaţiu comercial situat la parterul a doua blocuri:275/0/n250/0/m,în care: 275, 250 - numerele cadastrale ale celor două blocuri;0 - parter;n - numerotarea spaţiului comercial în blocul cu numărul cadastral 275;m - numerotarea spaţiului comercial în blocul cu numărul cadastral 250.7. Înscrierea în Cartea funciară a unei boxe situate la subsolul unui bloc (numai în cazul în care proprietarul nu deţine alte proprietăţi în bloc):300/-1;10,în care: 300 - numărul cadastral al blocului;-1 - subsol;10 - numărul de la 1 la n dat boxelor pentru pozitionare.În cazul în care boxa este proprietatea unui deţinător de apartament din bloc, căruia i s-a atribuit număr cadastral nedefinitiv, aceasta va fi indicată la cap. B din fişa bunului imobil, numărul cadastral provizoriu fiind valabil pentru întregul bun imobil (apartament + boxa).8. Înscrierea în Cartea funciară a unui garaj situat la subsolul unui bloc:300/-1/n,în care: 300 - numărul cadastral al blocului;-1 - subsol;n - numărul garajului.NOTĂ:În toate cazurile, cu excepţia spaţiilor comerciale situate la subsol, demisol, parter, mezanin sau la etaj, dacă apartamentele sunt numerotate, nu se tine seama de numărul nivelului la care acestea sunt situate.5.2. Pentru terenuri cu sau fără construcţiiÎnscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a unui bun imobil teren cu sau fără construcţii se va efectua pe baza fisei bunului imobil şi a planului de amplasament şi delimitare, deschizandu-se astfel Cartea funciară a bunului imobil respectiv.Bunul imobil cu sau fără construcţii se numeroteaza provizoriu cu cifre arabe de la 1 la n pe teritoriul administrativ, în ordinea solicitărilor. În cadrul fiecărui bun imobil parcelele componente se numeroteaza cu cifre arabe de la 1 la n, urmate de simbolul categoriei de folosinţă, începând cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, şi se evidenţiază în conţinutul planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil.Exemple de numerotare cadastrala:1. Înscrierea în Cartea funciară a unei porţiuni dintr-un bun imobil care a mai fost înscris cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară (dezmembrare):500/1; 500/2,în care: 500 - numărul cadastral al bunului imobil înscris iniţial;1 şi 2 - cele doua părţi ale imobilului dezmembrat.2. Înscrierea în Cartea funciară a unei porţiuni dintr-un bun imobil care nu a mai fost înscris cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară:501 şi 502,în care 501 şi 502 - numerele cadastrale pentru cele doua viitoare bunuri imobile.3. În cazul în care se alipesc bunurile imobile înscrise cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară se atribuie un nou număr cadastral provizoriu compus din cele doua numere cadastrale cu liniuţa între ele:601 şi 602,în care: 601-602 - numărul cadastral al bunului imobil rezultat din alipirea celor două bunuri imobile.5.3. Pentru terenurile dobândite de societăţile comerciale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioareDocumentaţiile topografice întocmite pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor societăţilor comerciale cu capital de stat, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare, sau documentaţiile topografice întocmite de instituţiile subordonate titularilor cadastrelor de specialitate vor fi acceptate pentru înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară dacă au fost actualizate de persoane fizice/juridice autorizate, dacă sunt adaptate la cerinţele normelor tehnice şi sunt verificate şi recepţionate de OJCGC.Pentru regii autonome sau societăţi comerciale (de exemplu: Tofan Grup, Metro etc) care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 documentaţiile topografice care se vor întocmi vor conţine aceleaşi piese.Copia de pe documentaţia topografica avizată, pe baza căreia s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, va conţine următoarele: a) inventare de coordonate; b) descrieri topografice ale punctelor; c) calculul analitic al suprafeţelor; d) schita reţelei de sprijin; e) planurile topografice avizate; f) procesele-verbale de vecinătate; g) copie de pe anexa nr. 2 la Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992.În cazul societăţilor care vor sa instituie o ipoteca asupra unui corp de clădire aflat în patrimoniul acestora, se va solicita documentaţia cadastrala pentru întregul bun imobil.Exemple de numerotare cadastrala:Înscrierea în Cartea funciară a unei părţi dintr-un bun imobil aparţinând unei societăţi comerciale:505/1, 505/2, 505/3 etc.,în care: 505 - numărul cadastral al întregului bun imobil;505/2 - partea care urmează să fie înscrisă în Cartea funciară.5.4. Pentru terenurile dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991Măsurătorile cadastrale efectuate în cadrul acţiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi evidentiate ca atare în documentele cadastrale şi în titlurile de proprietate se înscriu cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară numai dacă au fost actualizate şi verificate de către o persoană fizica autorizata din punct de vedere al corespondentei cu prevederile normelor tehnice pentru introducerea cadastrului şi dacă au fost verificate şi recepţionate de OJCGC.  +  Anexa 1-------la instrucţiuni---------------CătreOficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie ........- Model-cadru -Subsemnatul ......................................................, cu domiciliul în .........................................................., str. ........................... nr. ...., proprietar al imobilului situat în ...................................., depun prezenta documentaţie în vederea atribuirii numărului cadastral provizoriu necesar la înscrierea proprietăţii în Cartea funciară.Data ................ Semnatura ...............Domnului director general al OJCGC ...............................  +  Anexa 2la instrucţiuni  +  Anexa 3la instrucţiuni  +  Anexa 4
  la instrucţiuni
  ---------------
  ┌──────┬───────────┬───────────┐ SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC│Nr.pct│ X │ Y │ LOCAL MUN. BUCUREŞTI├──────┼───────────┼───────────┤│ 1 │ 550644.84 │ 341242.90 │├──────┼───────────┼───────────┤│ 2 │ 550655.25 │ 341238.45 │├──────┼───────────┼───────────┤│ 3 │ 550664.15 │ 341234.65 │├──────┼───────────┼───────────┤│ 4 │ 550670.11 │ 341232.11 │├──────┼───────────┼───────────┤│ 5 │ 550680.86 │ 341227.51 │├──────┼───────────┼───────────┤│ 6 │ 550675.59 │ 341217.34 │├──────┴───────────┴───────────┤│ S = 440 mp │└──────────────────────────────┘Numele şi prenumele executantului: ing. ZAHARIA IONSemnatura şi ştampila Data 14.04.2000.........................
   +  Anexa 5
  la instrucţiuni
                RECAPITULATIE
       
  Nr. încăpere Denumire încăpere Suprafaţa utila [mp]
  1 Camera de zi 18,06
  2 Bucatarie 6,61
  3 Dormitor 11,52
  4 Baie 4,33
  5 Debara 0,54
  6 Camara 0,78
  7 Hol 6,42
  Total suprafaţa utila 48,26
  Suprafaţa balcon 3,51
  Total 51,77
  Numele şi prenumele executantului: ing. ZAHARIA ION
  Semnatura şi ştampila Data 14.04.2000
  .........................
   +  Anexa 6-------la instrucţiuni---------------CătreOficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie ...........- Model-cadru -DECLARAŢIESubsemnatul .........................................................................., domiciliat în ................................................................., în calitate de proprietar al bunului imobil din .............................................., declar pe propria răspundere ca bunul imobil măsurat este proprietatea mea şi imi asum întreaga răspundere pentru identificarea şi individualizarea limitelor bunului imobil măsurat.Data .........................Semnatura ..........................Domnului director general al OJCGC .....................................  +  Anexa 7-------la instrucţiuni---------------MEMORIU TEHNIC- Model-cadru -1. Denumirea lucrării: titlul sub care se elaborează lucrarea (identic cu cel din cartusul planşelor) şi numărul lucrării în registrul de evidenta propriu2. Beneficiarul lucrării: numele şi prenumele sau denumirea, adresa ori sediul3. Executantul lucrării: numele şi prenumele sau denumirea, numărul autorizaţiei4. Obiectul lucrării: scurta prezentare, cu datele de localizare şi identificare a bunului imobil care face obiectul lucrării: a) în cazul bunurilor imobile, terenuri cu construcţii, se va face o descriere generală a construcţiei conform tabelului următor: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Suprafaţa Numărul Numărulcrt. Destinaţia ocupată la sol de etaje de camere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) în cazul unei construcţii care face obiectul proprietăţii pe etaje sau apartamente se va face o descriere generală a întregii construcţii conform tabelului următor:  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Numărul Numărul Numărul Numărul Modul de numerotare blocului de niveluri de scări de camere a apartamentelor                                                     (pe scări/pe întregul bloc) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Scopul lucrării: scurta prezentare a scopului în care se executa lucrarea cadastrala (dezmembrare, parcelare, ieşire din indiviziune, comasare, intabulare titlu de proprietate, intabulare construcţii, apartamente etc.)6. Amplasamentul bunului imobil: prezentarea locului unde este amplasat terenul, cu elemente de reperaj7. Situaţia juridică a imobilului în Cartea funciară veche: prezentarea Cărţii funciare în care este intabulat imobilul în cauza, cu eventuale comentarii dacă apar situaţii deosebite cu privire la proprietate şi la sarcini sau prezentarea actului de proprietate deţinut de proprietar8. Operaţiuni topocadastrale efectuate: prezentarea succintă a lucrărilor topografice şi cadastrale efectuate în cadrul lucrării: metodele şi aparatura folosite la măsurători, sistemul de coordonate, punctele de sprijin vechi şi noi folosite, descrierea punctelor noi determinate în cadrul lucrării (puncte de indesire a reţelei de sprijin sau a reţelei de ridicare) şi modul de calcul al coordonatelor punctelor ce definesc vârfurile conturului parcelelor cadastrale determinate în lucrare, descrierea sumară a noilor linii de delimitare a parcelelor, calculul suprafeţelor (din coordonate) şi alte descrieri necesare, în funcţie de specificul lucrării.  +  Anexa 8    -------la instrucţiuni---------------                               FLUX INFORMAŢIONAL         privind înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară                         ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────>│ SOLICITANT │<────────────────────────┐ │ ┌─────>│PERSOANA FIZICA/JURIDICĂ├──┐ │ │ │ └─────────────────────┬──┘ │ │ │ 1│ │1 │4 │ │ v v v │ │ ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ │ ┌─>│ PERSOANA FIZICA/JURIDICĂ│ │ NOTAR PUBLIC │ │53│ │ │AUTORIZATA DE ONCGC/OJCGC│ │(ÎNCHEIE ACTUL NOTARIAL)│<─┐ │ │ │ ┌┤ (ÎNTOCMEŞTE DOCUMENTAŢIA│ │ │ │5 │ │3│ ││ CADASTRALA TEHNICA) │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │ │ │ │2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ v v v┌┴─┴───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐│ OFICIUL JUDEŢEAN DE CADASTRU,│ 6 │ BIROUL DE CARTE FUNCIARĂ ││ GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE │<──────────>│(ÎNSCRIERE/EXTRAS CARTE FUNCIARĂ)││ (RECEPTIONEAZA DOCUMENTAŢIA │ │ ││ CADASTRALA TEHNICA) │ │ │└──────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘1. Solicitantul se adresează notarului public sau persoanei fizice/juridice autorizate (PF/J A).2. PF/J A întocmeşte documentaţia tehnica cadastrala şi o înaintează oficiului judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie (OJCGC).3. OJCGC verifica şi receptioneaza documentaţia şi o eliberează PF/J A sau solicitantului.4. Notarul public întocmeşte actul notarial şi îl transmite, direct sau prin solicitant, Biroului de carte funciară (BCF).5. BCF înscrie cu caracter nedefinitiv actul sau faptul juridic şi eliberează, la cerere, extrasul de carte funciară.6. BCF transmite OJCGC documentaţia privind înscrierea efectuată.-----------------