INSTRUCȚIUNI din 10 octombrie 2016privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. M.122 din 10 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 839 din 24 octombrie 2016.
  Notă
  Conform art. IV din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 5 septembrie 2019, modificările aduse prezentelor instrucțiuni se aplică începând cu anul de învățământ 2019-2020.
  Conform art. III din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021, prevederile ordinului se aplică începând cu anul școlar 2021-2022, cu excepția prevederilor art. I pct. 1, referitoare la standardele ocupaționale și la standardele de pregătire profesională, care se aplică începând cu anul școlar 2024-2025.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri sunt unități de învățământ postliceal militar și au ca misiune formarea profesională inițială și continuă a maiștrilor militari și subofițerilor din Ministerul Apărării Naționale, denumit în continuare MApN, și din alte structuri ale sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în acest scop.(2) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri pot asigura pregătire și pentru personalul armatelor străine, în baza acordurilor/protocoalelor/înțelegerilor de cooperare încheiate în acest scop.  +  Articolul 2(1) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri se înființează și se desființează prin ordin al ministrului apărării naționale, cu avizul Ministerul Educației, denumit în continuare M.E. (la 05-09-2019, sintagma: Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 05-09-2019, sintagma: M.E.N.C.S. a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: Ministerului Educației Naționale a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (la 23-08-2021, sintagma: M.E.N. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri sunt școli postliceale cu personalitate juridică care se subordonează nemijlocit statelor majore ale categoriilor de forțe/ comandamentelor din care fac parte. (la 05-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 3 Școlile militare de maiștri militari și subofițeri se supun mecanismelor naționale de asigurare a calității în educație.  +  Articolul 4(1) Învățământul postliceal militar este învățământ cu frecvență.(2) În școlile militare de maiștri militari și subofițeri, învățământul se desfășoară în limba română.(3) Unele programe/module de pregătire incluse în formarea profesională inițială și continuă a maiștrilor militari și subofițerilor se pot desfășura și în limbi de circulație internațională, cu scopul însușirii terminologiei militare de specialitate și a standardelor operaționale NATO și UE.(4) Instruirea de specialitate prevăzută în planurile-cadru de învățământ se poate executa și în alte unități militare, în poligoane și baze de antrenament ori în afara unităților militare, în condițiile de mediu necesare obținerii calificărilor profesionale, precum și în cadrul exercițiilor militare. (la 05-09-2019, sintagma: planurile de învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (5) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri și unitățile militare/instituțiile organizatoare ale activităților de instruire de specialitate în condițiile prevăzute la alin. (4) au obligația să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a elevilor și cursanților, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic implicat.  +  Articolul 5(1) Pregătirea postliceală a maiștrilor militari și subofițerilor se organizează și se desfășoară în baza standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională specifice fiecărei arme sau serviciu și specialități militare, raportate la nevoile și cerințele beneficiarului. (la 23-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021, prevederile art. I pct. 1, referitoare la standardele ocupaționale și la standardele de pregătire profesională, se aplică începând cu anul școlar 2024-2025.
  (1^1) Unitățile de învățământ postliceal militar elaborează standardele de pregătire profesională menționate la alin. (1) în colaborare cu instituțiile de formare continuă nonuniversitară, sub coordonarea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamentelor cărora li se subordonează. (la 23-08-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Cifrele anuale de școlarizare pentru învățământul postliceal militar se propun Ministerului Educației pentru a fi aprobate conform legii, de către ministrul apărării naționale, la inițiativa Direcției generale management resurse umane. (la 05-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: Ministerului Educației Naționale a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Calificările profesionale care urmează să fie autorizate/acreditate de unitățile de învățământ postliceal militar se stabilesc de către Statul Major al Apărării, cu avizul Direcției generale management resurse umane, la solicitarea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamentelor. (la 23-08-2021, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (4) Durata programelor de studii postliceale organizate în școlile militare de maiștri militari și subofițeri este de 1-2 ani, în funcție de complexitatea calificărilor profesionale aferente acestora. (la 23-08-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )
   +  Articolul 6(1) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a programelor de formare inițială în școlile militare de maiștri militari și subofițeri sunt cele stabilite anual, prin ordin al ministrului educației și prin planul-cadru de învățământ. (la 05-09-2019, sintagma: planul de învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 05-09-2019, sintagma: ministrului educației naționale și cercetării științifice a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: ministrului educației naționale a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) În situații deosebite, motivate în scris, comandanții școlilor militare de maiștri militari și subofițeri pot solicita suspendarea cursurilor pe o perioadă determinată cu aprobarea eșalonului ierarhic superior și informarea inspectoratului școlar județean.(3) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare prin utilizarea platformelor școlare de e-learning. (la 23-08-2021, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 7 Pe timpul instituirii stării de mobilizare sau a stării de război se pun în aplicare planurile-cadru de învățământ și programele elaborate în acest scop. (la 05-09-2019, sintagma: planurile de învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )
   +  Capitolul II Organizarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri  +  Articolul 8 Școlile militare de maiștri militari și subofițeri au în compunere o structură de instrucție și educație și module funcționale specifice unităților militare.  +  Articolul 9 Structura de instrucție și educație asigură proiectarea, planificarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și evaluarea activităților de instrucție și educație și este constituită din:a) entități organizaționale care asigură managementul instrucției și educației în cadrul programelor de formare inițială și continuă;b) catedre; (la 23-08-2021, Litera b) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) c) formațiuni de studiu;d) subunități de elevi sau de cursanți;e) structura de asigurare învățământ și logistică didactică.  +  Articolul 9^1(1) La nivelul structurii de instrucție și educație se constituie și funcționează comisia pentru curriculum, cu următoarea componență:a) responsabil: șeful structurii de instrucție și educație sau unul dintre șefii de catedră, cu experiență didactică de cel puțin 2 ani, dobândită în calitate de instructor militar sau de instructor militar asociat;b) membri permanenți: cadre didactice și instructori militari din cadrul școlii;c) colaboratori: instructori militari asociați, specialiști în domeniul proiectării curriculare sau în domeniile disciplinelor incluse în planurile-cadru de învățământ și cadre militare cu experiență operațională, națională și internațională. (2) Componența comisiei pentru curriculum se particularizează prin regulamentul de organizare și funcționare al școlii, astfel încât să fie incluși 1-2 reprezentanți pentru fiecare disciplină. (la 23-08-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 9^2(1) Comisia pentru curriculum are următoarele atribuții:a) elaborează standardele de pregătire profesională, planul-cadru de învățământ/planurile de instruire și programele școlare/analitice/de instruire, după caz;b) coordonează elaborarea documentelor de planificare și proiectare a activităților didactice;c) elaborează instrumente de evaluare și notare;d) elaborează manuale, cursuri, culegeri de lecții, exerciții, aplicații și alte materiale didactice auxiliare;e) monitorizează modul în care se realizează implementarea curriculumului și a instrumentelor de evaluare și întreprinde măsuri de corectare a eventualelor deficiențe constatate;f) organizează activități didactice demonstrative, schimburi de experiență și alte activități metodice;g) coordonează activitatea cercurilor școlare;h) elaborează informări asupra propriilor activități, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.(2) Ședințele comisiei pentru curriculum se țin lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, după o tematică aprobată de către locțiitorul comandantului. (la 23-08-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 9^3(1) Atribuțiile responsabilului comisiei pentru curriculum sunt următoarele:a) întocmește planul de activități al comisiei;b) organizează și conduce ședințele comisiei;c) coordonează elaborarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor-cadru de învățământ/planurilor de instruire și a programelor școlare/analitice/de instruire, după caz;d) coordonează elaborarea de manuale, cursuri, culegeri de lecții, exerciții, aplicații și alte materiale didactice auxiliare;e) coordonează activitatea de elaborare a instrumentelor de evaluare și notare;f) monitorizează existența și calitatea documentelor de proiectare a activităților didactice ale șefilor catedrelor și ale membrilor acestora;g) efectuează asistențe la activitățile didactice ale șefilor de catedră și, împreună cu aceștia, la ceilalți membri ai catedrelor, în special în cazul personalului didactic nou-venit în unitatea de învățământ și la care se constată disfuncții în procesul de predare-învățare sau în relația profesor/instructor-elev/cursant;h) organizează și îndrumă activitatea de pregătire metodică a personalului didactic;i) avizează temele/tematica pentru lucrările/proiectele de absolvire, examenele de semestru/progres/performanță/calificare profesională/absolvire;j) elaborează rapoarte și analize cu privire la activitatea comisiei și alte documente stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al școlii.(2) În funcție de activitățile de instrucție și educație din cadrul programelor de formare inițială și continuă, atribuțiile responsabilului comisiei pentru curriculum prevăzute la alin. (1) se completează cu atribuțiile specifice din regulamentul de organizare și funcționare al școlii. (la 23-08-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 10 Entitățile organizaționale care asigură managementul instrucției și educației au următoarele atribuții principale:a) elaborează documentele de planificare, organizare, desfășurare, evaluare, control și evidență a procesului educațional;b) abrogată; (la 23-08-2021, Litera b) din Articolul 10 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) c) abrogată; (la 23-08-2021, Litera c) din Articolul 10 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) d) gestionează documentele de conducere a învățământului, documentele școlare și actele de studii;e) elaborează informări, analize și sinteze privind starea învățământului;f) asigură desfășurarea concursurilor, examenelor și evaluărilor care se organizează în școală;g) întocmește repartiția sarcinilor didactice și propune modul de suplinire a posturilor vacante, temporar vacante sau a orelor care nu se pot constitui în norme întregi;h) controlează modul de îndeplinire a sarcinilor didactice.  +  Articolul 11(1) Catedrele se constituie din minimum 3 membri, din rândul instructorilor militari și personalului didactic civil care predau aceeași disciplină de studiu, discipline înrudite sau discipline cuprinse în aceeași arie curriculară, precum și din rândul personalului didactic auxiliar specific.(2) În situația în care catedrele nu pot fi constituite conform prevederilor alin. (1), acestea se constituie pe arme sau servicii. (la 23-08-2021, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 12(1) Catedrele au următoarele atribuții:a) planifică, proiectează și desfășoară activitățile didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire, pentru implementarea planurilor-cadru de învățământ/planurilor de instruire și a programelor școlare/analitice/de instruire, după caz;b) analizează, periodic, performanțele elevilor și cursanților și, după caz, organizează și desfășoară sesiuni de consultații sau activități de pregătire individualizată pentru elevii/cursanții cu performanțe scăzute;c) organizează și desfășoară activități de pregătire specială a elevilor și cursanților pentru examene/concursuri/evaluări finale;d) elaborează informări asupra propriilor activități, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.(2) Ședințele catedrelor se țin lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, după o tematică aprobată de către locțiitorul comandantului. (la 23-08-2021, Articolul 12 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 13(1) Șefii catedrelor se numesc de către comandant, la propunerea șefului structurii de instrucție și educație, din rândul instructorilor superiori sau principali cu calități manageriale și rezultate deosebite în pregătirea elevilor și cursanților.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care catedrele sunt constituite numai din instructori, șefii de catedră se numesc din rândul acestora.(3) Șefii catedrelor răspund de activitatea profesională a membrilor acestora. (la 23-08-2021, Articolul 13 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 14(1) Atribuțiile șefilor catedrelor sunt următoarele:a) întocmesc planul de activități al catedrei;b) organizează și conduc ședințele catedrei;c) elaborează planul consultațiilor și al asistențelor la disciplinele din cadrul catedrei;d) stabilesc atribuțiile fiecărui membru al catedrei și propun includerea acestora în fișa postului;e) evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei și propun calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat;f) monitorizează existența și calitatea documentelor de proiectare didactică ale membrilor catedrei;g) efectuează asistențe și organizează interasistențe la activitățile didactice din cadrul catedrei, în special la personalul didactic nou-venit în unitatea de învățământ și la cel la care se constată disfuncții în procesul de predare-învățare sau în relația profesor/instructor-elev/cursant;h) propun temele/tematica pentru lucrările/proiectele de absolvire, examenele de semestru/progres/performanță/calificare profesională/absolvire;i) elaborează rapoarte și analize cu privire la activitatea catedrei și alte documente stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.(2) În funcție de activitățile de instrucție și educație din cadrul programelor de formare inițială și continuă, atribuțiile șefilor catedrelor prevăzute la alin. (1) se completează cu atribuțiile specifice din regulamentul de organizare și funcționare al școlii. (la 23-08-2021, Articolul 14 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 15 Formațiunile de studiu sunt următoarele:a) clasa, care reprezintă formațiunea de bază pentru planificarea, organizarea și desfășurarea învățământului pentru elevii înmatriculați la programele de studii postliceale;b) grupa de cursanți, care reprezintă formațiunea de bază pentru planificarea, organizarea și desfășurarea pregătirii pentru cursanții înmatriculați la programele de formare continuă.  +  Articolul 15^1Se interzice fracționarea formațiunilor de studiu în scopul măririi nejustificate a normei didactice. (la 05-09-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 16(1) Clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30.(2) Clasele se constituie astfel încât elevii să fie grupați pe arme sau servicii și specialități militare, niveluri de cunoaștere a limbilor moderne, potrivit opțiunii lor pentru diferite discipline opționale și facultative.(2^1) Atribuțiile de profesor diriginte, stipulate în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite de președintele consiliului clasei, care este numit, anual, de către comandantul școlii, în baza hotărârii consiliului de conducere, din rândul instructorilor militari sau al cadrelor didactice civile care predau la clasa respectivă. (la 23-08-2021, Articolul 16 din Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) La constituirea claselor se pot avea în vedere și alte criterii, proprii unității de învățământ postliceal militar, cuprinse în regulamentul propriu de organizare și funcționare, care să reducă fracționarea colectivelor de elevi.(4) Activitățile didactice la limbile moderne, informatică, disciplinele de specialitate din învățământul militar, precum și cele opționale sau facultative care nu se pot desfășura cu întreaga clasă se organizează pe grupe de studiu.  +  Articolul 17(1) Grupa de cursanți la programele de formare profesională continuă, altele decât cursurile de formare a subofițerilor în activitate și la cele de instruire a rezerviștilor voluntari, are un efectiv mediu de 15 cursanți, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 25. (la 23-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Grupele de cursanți sunt conduse de către îndrumători de grupe numiți de către comandantul școlii, prin ordin de zi pe unitate, din rândul instructorilor militari.  +  Articolul 17^1(1) Grupa de cursanți pentru cursurile de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă poate avea un efectiv de minimum 3 cursanți, cu aprobarea șefului statului major al categoriei de forțe/comandantului comandamentului care are în subordine școala.(2) La constituirea grupelor se pot avea în vedere și alte criterii, proprii unității de învățământ postliceal militar, cuprinse în regulamentul propriu de organizare și funcționare, care să reducă fracționarea colectivelor de cursanți. (la 05-09-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 18Toate grupele de cursanți de la programele de formare continuă sunt coordonate de către structura instrucție și educație din școala militară de maiștri militari și subofițeri unde aceștia sunt înmatriculați. (la 05-09-2019, Articolul 18 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 19(1) Activitățile de învățământ din școlile militare de maiștri militari și subofițeri se planifică pentru un ritm mediu de 30 de ore pe săptămână, cu posibilitatea măririi acestuia până la 35 de ore pe săptămână, în situațiile când este necesară recuperarea unor ore de curs. (la 05-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (2) Durata orei de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.(3) Între a treia și a patra oră de curs se poate stabili o pauză de 20 de minute.(4) La activitățile practice se pot acorda pauze de 20 de minute după două ore de pregătire.(5) Pe timpul desfășurării modulelor de pregătire militară generală, metodică și tactică, pentru formarea deprinderilor de comandă, exercițiilor, tragerilor în poligoane, al taberelor de instruire și evaluărilor periodice/examenelor de absolvire/certificare a calificării se pot planifica minimum 8 ore de activități de instruire/învățământ pe zi. (la 05-09-2019, Alineatul (5) din Articolul 19 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (6) În situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a comandantului, în baza hotărârii consiliului de conducere și cu informarea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamentelor cărora li se subordonează. (la 23-08-2021, Alineatul (6) din Articolul 19 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 20 Efectivele de elevi se organizează în subunități, astfel:a) plutonul/similar, constituit, de regulă, din efectivul unei clase;b) compania/similar, constituită, de regulă, din efectivul de elevi ai aceluiași an de studiu sau din ani de studiu diferiți;c) batalionul, constituit, de regulă, din efectivul total de elevi ai unui program de studiu.  +  Articolul 21 Structura de asigurare învățământ și logistică didactică asigură personalul, baza materială și tehnica necesară desfășurării activităților de învățământ.  +  Capitolul III Personalul școlilor militare  +  Articolul 22(1) Personalul școlilor militare de maiștri militari și subofițeri este constituit din personal didactic și personal nedidactic, definit conform legii. (la 05-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (2) Personalul didactic este format din instructori militari și din personal civil încadrat în funcții didactice.(3) Personalul didactic auxiliar este format din personal militar și civil încadrat în funcții didactice auxiliare.(4) Personalul nedidactic este format din personalul militar și civil încadrat în funcții nedidactice.(5) Funcțiile didactice, didactice auxiliare și nedidactice pentru personalul militar și civil se prevăd în statele de organizare ale școlilor militare de maiștri militari și subofițeri cu respectarea legislației specifice fiecărei categorii de personal.(6) În învățământul postliceal militar poate funcționa personal didactic de predare asociat. (la 23-08-2021, Articolul 22 din Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (7) Personalul didactic de predare asociat se constituie din personalul didactic titular la altă școală, personalul didactic pensionat plătit în regim de plată cu ora sau instructori militari asociați din unitatea de învățământ postliceal militar sau din alte unități militare, care sunt specialiști în domenii cuprinse în curriculumul programelor de studii/instruire. (la 23-08-2021, Articolul 22 din Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 23(1) Instructorii militari au drepturile și obligațiile ce decurg din lege, din calitatea de cadru militar în activitate și din instrucțiunile specifice Ministerului Apărării Naționale privind corpul instructorilor militari. (la 05-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (2) Personalul civil contractual încadrat în funcții nedidactice are drepturi și obligații care decurg din lege, din contractul individual de muncă, din regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din MApN și din prezentele instrucțiuni. (la 23-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2^1) Pentru personalul civil contractual încadrat în funcții didactice și didactice auxiliare, la drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (2) se adaugă cele prevăzute în legislația națională și specifică MApN în domeniul învățământului preuniversitar. (la 23-08-2021, Articolul 23 din Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Personalul militar încadrat în funcții nedidactice are drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de cadru militar în activitate și din prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 24(1) Funcțiile vacante de instructori militari și de personal militar didactic auxiliar și nedidactic se încadrează conform normelor specifice din MApN.(2) Funcțiile didactice și didactice auxiliare prevăzute a fi încadrate cu personal civil contractual se încadrează prin concurs, organizat în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Educației și cu normele specifice din MApN privind încadrarea personalului civil contractual. (la 23-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Funcțiile nedidactice prevăzute a fi încadrate cu personal civil contractual se încadrează prin concurs, organizat conform normelor specifice din MApN.  +  Articolul 25(1) Evaluarea performanțelor profesionale ale instructorilor militari, ale personalului militar didactic auxiliar și nedidactic, precum și ale personalului civil contractual încadrat în funcții nedidactice se realizează conform normelor specifice din MApN.(2) Evaluarea personalului civil contractual încadrat în funcții didactice și didactice auxiliare se face conform metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin ordin al ministrului educației. (la 23-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Capitolul IV Funcționarea școlilor militare  +  Secţiunea 1 Comanda școlii  +  Articolul 26(1) Conducerea școlii militare de maiștri militari și subofițeri se exercită de către comandantul numit în funcție în conformitate cu legislația care reglementează statutul personalului MApN, care este și președintele consiliului de conducere. (la 23-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Comandantul este șef direct al întregului personal din școală.  +  Articolul 27 Comandantul școlii militare de maiștri militari și subofițeri are, pe lângă atribuțiile comandantului de unitate militară, și următoarele atribuții specifice:a) coordonează elaborarea planului de dezvoltare instituțională;b) asigură implementarea politicilor educaționale și de dezvoltare instituțională, potrivit normelor stabilite de eșaloanele superioare;c) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, realizarea prevederilor planurilor-cadru de învățământ/planurilor de instruire, ale programelor școlare/analitice/de instruire, după caz, și ale metodologiilor privind evaluarea cunoștințelor elevilor și cursanților; (la 23-08-2021, Litera c) din Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) d) aprobă componența comisiilor de examen și graficul desfășurării examenelor organizate în școală;e) aprobă, la propunerea locțiitorului comandantului, repartiția sarcinilor didactice, urmărind respectarea principiului continuității, și atribuie prin ordin de zi pe unitate orele rămase nealocate, în regim de cumul sau plata cu ora; (la 05-09-2019, Litera e) din Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: locțiitorului comandantului pentru învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) f) aprobă programul lunar de învățământ/programarea orară;g) aprobă și coordonează activitatea de formare continuă a personalului didactic și didactic auxiliar, pe baza propunerilor consiliului profesoral, precum și elaborarea manualelor/ suporturilor de curs;h) aprobă regulamentele de funcționare a cercurilor școlare, tehnice, sportive și cultural-artistice ale elevilor;i) coordonează aplicarea instrumentelor de evaluare/ autoevaluare a instituției, potrivit normelor stabilite de MApN și M.E.; (la 05-09-2019, sintagma: M.E.N.C.S. a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: M.E.N. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) j) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, astfel încât fiecare cadru didactic și instructor militar să fie asistat cel puțin o dată pe an; (la 23-08-2021, Litera j) din Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) k) propune eșalonului ierarhic superior personalul didactic cu rezultate de excepție pentru conferirea de distincții și premii;l) stabilește componența formațiunilor de studiu și numește elevii gradați, șefii de clasă, președinții consiliilor clasei și îndrumătorii grupelor de cursanți;m) coordonează activitățile de pregătire organizate pentru elevii care participă la competiții sportive, concursuri și festivaluri;n) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară și de studii;o) semnează, în numele MApN, contractul educațional prevăzut în anexa la prezentele instrucțiuni;p) inițiază proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din țară și din străinătate, cu aprobarea eșaloanelor superioare;q) coordonează activitatea comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.r) numește, după caz, responsabilii/coordonatorii/președinții/ șefii și membrii comisiilor care funcționează la nivelul școlii și le aprobă atribuțiile și programele de activitate. (la 23-08-2021, Articolul 27 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 28 Pe timpul cât comandantul școlii lipsește, comanda se asigură de către locțiitorul comandantului.  +  Secţiunea a 2-a Organisme funcționale  +  Articolul 29 În școlile militare se constituie următoarele organisme:a) consiliul de conducere; (la 23-08-2021, sintagma: consiliul de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) b) consiliul profesoral;c) consiliul clasei; (la 05-09-2019, Articolul 29 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) d) consiliul școlar al elevilor. (la 05-09-2019, Articolul 29 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 30(1) Consiliul de conducere este constituit în limita a 13 membri, astfel încât să includă, obligatoriu, comandantul școlii, șeful de stat major, șeful instrucției și educației, șeful personalului, șeful structurii logistice, contabilul-șef, consilierul juridic, cel puțin 3 cadre didactice și/sau instructori militari, un reprezentant al eșalonului superior și un reprezentant al elevilor. Cel de-al treisprezecelea membru al consiliului de conducere se desemnează de către comandant, în funcție de specificul fiecărei școli. (la 23-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 30 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Comandantul școlii este președintele consiliului de conducere. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 31(1) Consiliul de conducere are următoarele atribuții principale: (la 23-08-2021, sintagma: Consiliul de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) a) avizează planul managerial;b) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare a unității de învățământ;c) aprobă planul de dezvoltare instituțională, după analizarea și avizarea acestuia în consiliul profesoral;d) aprobă programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;e) validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din școală și promovează măsuri de îmbunătățire a activității, conform normelor legale în vigoare;f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar;g) analizează, avizează și propune ordonatorului de credite ierarhic superior proiectul anual de buget, de venituri și cheltuieli;h) analizează lunar cheltuielile și repartizările de credite bugetare și propune măsuri privind eficiența cheltuielilor;i) stabilește modul de atragere a resurselor financiare și materiale ce provin din donații și sponsorizări;j) acordă calificativele anuale pentru personalul didactic, pe baza propunerilor rezultate din analiza șefilor de catedre și a responsabilului comisiei pentru curriculum, precum și din raportul general privind starea și calitatea învățământului din școală; (la 23-08-2021, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) k) stabilește componența catedrelor și comisiilor cu atribuții în domeniul învățământului, care funcționează în cadrul școlii;l) solicită, periodic, rapoarte din partea responsabilului comisiei pentru curriculum privind parcurgerea materiei și evaluarea ritmică a elevilor; (la 23-08-2021, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) m) stabilește propunerile pentru acordarea gradației de merit;n) stabilește cuantumul taxelor de admitere/absolvire;o) stabilește comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor de ocupare a posturilor didactice;p) soluționează contestațiile privind sancțiunile aplicate elevilor și cursanților;q) aprobă orarul activităților didactice;r) aprobă sancțiunile pentru abateri disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;s) decide menținerea calității de elev sau exmatricularea elevilor, în cazul condamnării definitive la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării acestora.(2) Regulamentul propriu de organizare și funcționare se elaborează sub coordonarea locțiitorului comandantului, de către un colectiv numit de comandant, se avizează de către consiliul de conducere și se aprobă de către comandant. (la 23-08-2021, sintagma: consiliul de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Regulamentul propriu de organizare și funcționare conține reglementări specifice unității militare, reglementări necesare pentru organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ și pentru aplicarea prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 32(1) Consiliul de conducere se întrunește lunar, în ședințe ordinare sau de câte ori este necesar, la ordinul comandantului școlii ori la solicitarea a 2/3 din membri. (la 23-08-2021, sintagma: Consiliul de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Ședințele consiliului de conducere se desfășoară cu respectarea condițiilor prevăzute de lege privind cvorumul. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Hotărârile consiliului de conducere se adoptă în condițiile prevăzute de lege și se pun în aplicare prin grija comandantului școlii. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 33 Cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței, comandantul școlii anunță în scris membrii consiliului de conducere care nu fac parte din personalul școlii. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 34(1) Fiecare ședință a consiliului de conducere este consemnată într-un proces-verbal de către un secretar desemnat de comandantul școlii. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Procesele-verbale ale ședințelor consiliului de conducere, însoțite, după caz, de rapoarte, programe, informări, situații, cereri, memorii, sesizări, se semnează de către toți membrii prezenți la sfârșitul ședinței. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Registrul de procese-verbale ale ședințelor consiliului de conducere este document oficial care se păstrează potrivit normelor privind păstrarea documentelor școlare. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 35(1) Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de conducere se adoptă prin hotărâre a consiliului de conducere și se aprobă de către comandantul școlii, în prima ședință care are loc în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucțiuni. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de conducere se elaborează sub coordonarea comandantului școlii, de către o comisie numită de acesta prin ordin de zi pe unitate. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 36(1) Consiliul profesoral este constituit din totalitatea personalului didactic din cadrul școlii.(2) Consiliul profesoral se constituie și funcționează potrivit prevederilor legii și ale regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.(3) Consiliul profesoral are următoarele atribuții:a) gestionează și asigură calitatea actului didactic;b) monitorizează aplicarea Codului de etică profesională;c) avizează planul de dezvoltare instituțională a școlii;d) avizează planurile-cadru de învățământ și programele analitice; (la 05-09-2019, sintagma: planurile de învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) e) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic și didactic auxiliar civil, în baza cărora se stabilește calificativul anual;f) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic pentru acordarea gradației de merit sau, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de aceștia, potrivit legii, acordă recomandările pentru concursul de obținere a gradațiilor de merit;g) propune consiliului de conducere măsuri privind organizarea activităților didactice, a activităților practice în teren, poligoane și tabere de instrucție, a pregătirii elevilor și cursanților pentru stagiu, verificări și examene; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) h) propune consiliului de conducere măsuri de îmbunătățire a procesului de învățământ; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) i) aprobă sancționarea abaterilor disciplinare ale elevilor și cursanților;j) propune consiliului de conducere analizarea situației personalului didactic cu performanțe slabe sau care au încălcat etica profesională; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) k) propune consiliului de conducere programele de formare și dezvoltare profesională continuă a personalului didactic civil și a instructorilor militari; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) l) alege, prin vot secret, din rândul personalului didactic, cadrele didactice și instructorii militari membri în consiliul de conducere; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) m) abrogată; (la 23-08-2021, Litera m) din Alineatul (3) , Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) n) avizează și propune consiliului de conducere raportul privind situația școlară semestrială și anuală, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de examen pentru amânări, diferențe și restanțe; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) o) analizează și propune consiliului de conducere, pentru validare, rapoartele de activitate și programele semestriale, precum și planul anual de activitate; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) p) propune consiliului de conducere recompensele ce se acordă elevilor, cursanților, personalului didactic și didactic auxiliar; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) q) analizează proiectul regulamentului propriu de organizare și funcționare a școlii și propune consiliului de conducere validarea acestuia; (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) r) analizează raportul de evaluare internă a calității educației și raportul general privind starea și calitatea învățământului din școală;s) propune șefii de clasă și îndrumătorii de grupă;t) îndeplinește și alte atribuții stabilite de consiliul de conducere. (la 23-08-2021, sintagma: consiliul de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 37(1) Ședințele consiliului profesoral sunt conduse de către locțiitorul comandantului, care este și președintele acestuia. (la 05-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 37 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: locțiitorul comandantului pentru învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) La ședințele consiliului profesoral poate participa și personalul didactic auxiliar atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia sau atunci când este invitat.(3) Comandantul școlii poate invita la ședințele consiliului profesoral, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai marilor unități/unităților militare beneficiare și ai școlilor de instruire/centrelor de perfecționare. (la 23-08-2021, Alineatul (3) din Articolul 37 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (4) Ședințele consiliului profesoral se desfășoară legal în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor acestuia.  +  Articolul 38(1) Consiliul profesoral se întrunește lunar, în ședințe ordinare, sau de câte ori este nevoie, la ordinul comandantului.(2) Consiliul profesoral poate fi convocat cu aprobarea comandantului și la solicitarea a minimum o treime din personalul didactic.(3) Invitații prevăzuți la art. 37 alin. (2) și (3) au statut de observator și nu au drept de vot.  +  Articolul 39 Hotărârile consiliului profesoral se iau prin vot deschis sau secret, în funcție de opțiunea membrilor, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenți și sunt obligatorii pentru întregul personal didactic și didactic auxiliar al școlii.  +  Articolul 40(1) Președintele consiliului profesoral desemnează un secretar din rândul membrilor consiliului, care are atribuția de a redacta procesele-verbale ale ședințelor în registrul constituit în acest scop.(2) Registrul de procese-verbale ale ședințelor consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de dosarul cu anexe ale proceselor-verbale: documente oficiale, rapoarte, programe, informări, situații, cereri, memorii, sesizări.(3) Procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral se semnează de toți membrii și invitații prezenți.(4) Dacă unii participanți la ședința consiliului profesoral au o opinie separată față de cele consemnate, aceasta se înscrie distinct și se semnează.  +  Articolul 40^1Consiliul clasei se constituie și funcționează potrivit prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-08-2021, sintagma: Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (la 05-09-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul IV a fost completată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 40^2Consiliul școlar al elevilor se constituie și funcționează potrivit prevederilor Statutului elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016. (la 05-09-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul IV a fost completată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Documente manageriale  +  Articolul 41 În școlile militare de maiștri militari și subofițeri se elaborează documente manageriale de diagnoză, prognoză, curriculare și de evidență.  +  Articolul 42(1) Documentele de diagnoză sunt următoarele:a) raportul anual de evaluare internă a calității;b) raportul general privind starea și calitatea învățământului;c) alte rapoarte anuale de activitate ale comisiilor și compartimentelor/microstructurilor din școală, stabilite prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.(2) Raportul anual de evaluare internă a calității se întocmește de către coordonatorul comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.(3) Raportul general privind starea și calitatea învățământului se întocmește de către locțiitorul comandantului, pe baza rapoartelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), se aprobă de către comandant, după ce a fost validat de consiliul profesoral și consiliul de conducere, și se înaintează electronic, pe cale ierarhică, Direcției generale management resurse umane și Direcției instruire și doctrină, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea anului școlar următor.(4) Fiecare dintre rapoartele menționate la alin. (1) are anexat un plan de remediere, dacă este cazul. (la 23-08-2021, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 43 Documentele de prognoză sunt următoarele:a) planul de dezvoltare instituțională;b) planul managerial;c) planul operațional.d) programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. (la 23-08-2021, Articolul 43 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 44(1) Planul de dezvoltare instituțională cuprinde prognozarea activităților pentru o perioadă de 5 ani și conține următoarele capitole:a) prezentarea școlii, care cuprinde istoricul acesteia, starea actuală a resurselor umane, materiale, relația cu structurile MApN și schema organizatorică;b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern și a celui extern;c) viziunea, misiunea, prioritățile, obiectivele strategice;d) planificarea activităților școlii, cu menționarea funcției manageriale, obiectivelor, termenului, stadiului de realizare, resurselor necesare, responsabilităților, indicatorilor de performanță și evaluărilor anuale;e) planul operațional al etapei curente.(2) Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de conducere. (la 23-08-2021, sintagma: consiliul de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Planul de dezvoltare instituțională se completează în conformitate cu reglementările în domeniu emise de M.E. (la 05-09-2019, sintagma: M.E.N.C.S. a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: M.E.N. a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 45(1) Planul managerial decurge din planul de dezvoltare instituțională, cuprinde prognozarea activităților pentru o perioadă de un an și conține adaptarea la contextul școlii a direcțiilor de acțiune ale MApN și ale M.E. (la 05-09-2019, sintagma: M.E.N.C.S. a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: M.E.N. a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Planul managerial se elaborează de către comandant, se avizează de către consiliul de conducere și se prezintă pentru informare consiliului profesoral cu cel puțin o săptămână înainte de începerea anului școlar. (la 23-08-2021, sintagma: consiliul de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 46 Planul operațional cuprinde operaționalizarea obiectivelor planului managerial pentru o perioadă de un an, se elaborează de către șeful structurii de instrucție și educație și se aprobă de către comandant, cu cel puțin o săptămână înainte de începerea anului școlar.  +  Articolul 46^1Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial se elaborează și se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.100/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale. (la 23-08-2021, Sectiunea a 3-a din Capitolul IV a fost completată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 47(1) Documentele de management curricular sunt următoarele:a) planul-cadru de învățământ; (la 05-09-2019, sintagma: planul de învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) b) programele școlare/analitice ale disciplinelor;c) planul cu repartiția temelor și ședințelor pe luni/semestre;d) programarea orară.(2) Modelele și metodologia de elaborare a documentelor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane. (la 05-09-2019, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (3) Planurile-cadru de învățământ pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor se elaborează pe arme sau servicii și specialități militare, corespunzătoare ocupațiilor și calificărilor specifice MApN, cu cel puțin 90 de zile înainte de începerea anului de învățământ, se avizează de către șeful statului major al categoriei de forțe/comandantul comandamentului care are în subordine unitatea de învățământ postliceal militar, șeful Direcției instruire și doctrină din Statul Major al Apărării, șeful Direcției generale management resurse umane și se aprobă de către șeful Statului Major al Apărării, cu avizul Ministerului Educației. (la 23-08-2021, Alineatul (3) din Articolul 47 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (4) La elaborarea planurilor-cadru de învățământ se consultă și structurile militare de formare profesională inițială și continuă de nivel nonuniversitar, în care se asigură pregătirea militară de specialitate în arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care se pregătesc elevii, după caz. (la 05-09-2019, Articolul 47 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 48 Documentele de evidență sunt următoarele:a) registrul matricol;b) catalogul clasei/grupei;c) cataloagele pentru examene/verificări;d) condica de clasă/grupă;e) registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii.  +  Articolul 49 Documentele școlare pentru elevii înmatriculați la programele de studii postliceale se întocmesc pe formulare ale căror machetă și conținut sunt stabilite prin reglementări ale M.E. și ale MApN. (la 05-09-2019, sintagma: M.E.N.C.S. a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: M.E.N. a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Secţiunea a 4-a Evaluarea internă a calității educației  +  Articolul 50(1) Evaluarea internă a calității educației în școlile militare de maiștri militari și subofițeri se realizează pe baza procedurilor prevăzute în legislația națională privind asigurarea calității în învățământul preuniversitar, de către comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, constituită la nivelul fiecărei școli.(2) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri, iar conducerea operativă a acesteia este asigurată de un coordonator, numit de către comandant, altul decât responsabilul comisiei pentru curriculum. (la 23-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 50 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Membrii se numesc de către comandant din rândul instructorilor militari și al personalului civil contractual încadrat în funcții didactice.(4) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității are următoarele atribuții principale:a) elaborează procedurile de evaluare și asigurare a calității conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare și coordonează aplicarea acestora;b) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educației în școală, care se pune la dispoziția evaluatorului extern;c) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației.(5) Raportul de evaluare internă constituie baza oricărei evaluări externe, inspecții sau control care se efectuează de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar sau alte structuri de specialitate din M.E. sau din MApN. (la 05-09-2019, sintagma: M.E.N.C.S. a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: M.E.N. a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 51(1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității elaborează și adoptă propria strategie de asigurare a calității educației și propriul regulament de funcționare, în baza reglementărilor în domeniu emise de M.E. (la 05-09-2019, sintagma: M.E.N.C.S. a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: M.E.N. a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se aprobă de către comandantul școlii la propunerea coordonatorului comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității. (la 23-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 51 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Secţiunea a 5-a Concursuri, examene și verificări  +  Articolul 52 Admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri se planifică, se organizează și se desfășoară în baza metodologiilor proprii, elaborate în conformitate cu legislația în vigoare și dispozițiile șefului Direcției generale management resurse umane. (la 05-09-2019, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 53(1) Pe durata programelor de studii postliceale pentru formarea profesională inițială se desfășoară următoarele forme de evaluare:a) examene de semestru sau verificări;b) examene de restanță pentru elevii declarați restanțieri la încheierea semestrelor și pentru elevii declarați restanțieri după susținerea examenelor/verificărilor din sesiunea pentru elevii amânați;c) examene/verificări de încheiere a situației pentru elevii amânați pe al doilea semestru al anului școlar sau anuale;d) examene de diferențe, care se susțin în cazuri de transfer, la programele mai mari de un an, la discipline de specialitate care nu au fost studiate de elevul care solicită transferul sau pentru care programele parcurse diferă în procent de cel puțin 50%;e) examene de absolvire/de certificare a calificării profesionale/de certificare a competențelor profesionale în calificarea pentru care s-a asigurat pregătirea postliceală și de specialitate.(2) Verificările se stabilesc prin planurile-cadru de învățământ, pentru disciplinele la care nu sunt prevăzute examene; se stabilește o singură verificare, după parcurgerea întregului conținut al disciplinei planificat pentru semestrul/modulul respectiv. (la 05-09-2019, sintagma: planurile de învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (3) Examenele și verificările se organizează și se desfășoară după metodologii proprii, elaborate la nivelul fiecărei școli, în conformitate cu prevederile actelor normative incidente emise de M.E. și MApN. (la 05-09-2019, sintagma: M.E.N.C.S. a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: M.E.N. a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 54 Pentru maiștrii militari și subofițerii aflați la cursuri de formare continuă se pot organiza și desfășura examene și verificări care se reglementează prin regulamentul propriu de organizare și funcționare a școlii.  +  Articolul 55(1) Abrogat. (la 23-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 55 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) Verificările și examenele se planifică astfel încât elevii și cursanții să nu susțină mai mult de o verificare sau un examen pe zi, iar între două verificări/examene să aibă, de regulă, o pauză de cel puțin o zi.(3) Elevii și cursanții care au lipsit motivat de la verificări sau examene le pot susține ulterior, după prezentarea la cursuri sau până la începerea sesiunii examenelor de absolvire/certificare a calificării, după caz. (la 05-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 55 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 56(1) După încheierea sesiunii examenelor de restanță, elevii care nu au promovat la o disciplină de studiu au dreptul să solicite, în scris, o singură reexaminare. Aceasta se aprobă de comandant și se desfășoară potrivit prevederilor metodologiilor proprii.(2) La examenele de diferență în vederea transferului nu se acordă reexaminare.(3) Elevii care nu promovează examenul de absolvire în sesiunea organizată pentru promoția din care fac parte pot susține un nou examen de absolvire în sesiunile următoare, organizate pentru absolvenții altor serii și nu li se mai acordă primul grad militar de maistru militar sau de subofițer și nici brevetul de maistru militar, respectiv subofițer; după promovarea examenului de absolvire li se eliberează numai certificatul de calificare profesională.(4) Elevii specificați la alin. (3) sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere și de instruire pe durata școlarizării.(5) Elevii care nu promovează examenul de absolvire în sesiunea organizată pentru promoția din care fac parte și care solicită încheierea cu MApN a unui contract de soldat gradat profesionist pe o durată de 4 ani nu restituie cheltuielile de întreținere și de instruire pe durata școlarizării. (la 23-08-2021, Alineatul (5) din Articolul 56 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (5^1) Comandanții școlilor militare de maiștri militari și subofițeri transmit ierarhic, până la Statul Major al Apărării, solicitarea elevilor prevăzuți la alin. (5), care va cuprinde postul și unitatea militară în care doresc să fie încadrați, având în vedere ca postul să fie din domeniul în care aceștia au parcurs programul de studii. (la 23-08-2021, Articolul 56 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (5^2) Elevii prevăzuți la alin. (5) care nu dobândesc statutul de soldați și gradați profesioniști în decurs de 2 ani de la finalizarea programelor de studii postliceale, din motive imputabile acestora, restituie cheltuielile de întreținere și de instruire pe durata școlarizării. (la 23-08-2021, Articolul 56 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (6) Elevii proveniți din soldați și gradați profesioniști, care au în derulare un contract cu MApN și care nu promovează examenul de absolvire în sesiunea organizată pentru promoția din care fac parte, nu restituie cheltuielile de întreținere și de instruire pe durata școlarizării dacă solicită încheierea cu MApN a unui nou contract de soldat/gradat profesionist pe o durată de 4 ani. (la 23-08-2021, Alineatul (6) din Articolul 56 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (7) Comandanții școlilor militare de maiștri militari și subofițeri transmit solicitările elevilor prevăzuți la alin. (6) la statele majore ale categoriilor de forțe sau la comandamentele din care au provenit, în vederea identificării unor funcții vacante, pentru încadrarea acestora. (la 23-08-2021, Articolul 56 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 57(1) Pe timpul examenelor și reexaminărilor, elevii și cursanții se alocă la drepturi.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică elevilor aflați în situația prevăzută la art. 56 alin. (3).  +  Articolul 58 Cursanților care, indiferent de motiv, nu au reușit să finalizeze cursul, nu li se eliberează documente de absolvire.  +  Secţiunea a 6-a Evaluarea rezultatelor învățării și încheierea situației școlare a elevilor și cursanților  +  Articolul 59 În școlile militare de maiștri militari și subofițeri, toate evaluările se realizează cu respectarea standardelor și metodologiilor naționale și specifice de evaluare a rezultatelor învățării și a prevederilor prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 60Instrumentele, criteriile și standardele de evaluare, numărul de note curente și ritmicitatea acestora, precum și formele de evaluare se stabilesc la nivelul comisiei pentru curriculum, în funcție de specificul fiecărei discipline, se analizează în consiliul profesoral și se înscriu în regulamentul de organizare și funcționare al școlii. (la 23-08-2021, Articolul 60 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 61 La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar personalul didactic are obligația să încheie situația elevilor, cu excepția celor amânați.  +  Articolul 62(1) Situația fiecărui elev se încheie pe baza următoarelor elemente de calcul:a) media notelor curente ale disciplinei, M(D), egală cu media aritmetică a notelor curente înscrise în catalog, fără verificare sau examen;b) media semestrială la fiecare disciplină, M(DS) = [3M(D) + V] : 4, în care V reprezintă nota obținută la verificare sau examen;c) media anuală la fiecare disciplină, M(AD), egală cu media aritmetică a celor două medii semestriale la disciplinele care se studiază în ambele semestre ale unui an școlar, respectiv cu media semestrială la disciplinele care se studiază într-un singur semestru;d) media anuală generală, M(AG), este egală cu media aritmetică a mediilor anuale ale disciplinelor;e) media generală de promovare a anilor de studii, M(P), egală cu media aritmetică a mediilor anuale generale;f) media examenului de absolvire, M(E), egală cu media aritmetică a mediilor obținute la fiecare probă a examenului de absolvire;g) media generală de școlaritate, M(G) = [2M(P) + M(E)] : 3.(2) Mediile menționate la alin. (1) se calculează cu două zecimale exacte, fără rotunjire.  +  Articolul 63(1) Mediile semestriale și anuale la fiecare disciplină de studiu se înscriu în catalog de către titularul de disciplină, iar mediile la purtare se înscriu de către comandanții de subunități.(2) Media anuală generală se înscrie în catalogul clasei prin grija șefului structurii de instrucție și educație.  +  Articolul 64 Notele/mediile înscrise greșit în catalog se corectează prin tăiere cu o linie orizontală și se înlocuiesc cu notele/mediile corespunzătoare cu cerneală roșie, se semnează de către titularul de disciplină și de către comandant, care aplică ștampila.  +  Articolul 65 Sunt declarați "promovat" elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin cel puțin media anuală 5,00 la fiecare disciplină de studiu.  +  Articolul 66(1) Elevii care au absentat 20% din numărul orelor prevăzut într-un semestru sau 30% din numărul de ore prevăzut într-un an școlar sunt exmatriculați.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică elevilor care au absentat din motive medicale sau ca urmare a participării la competiții/activități de nivel local, național sau internațional, dar nu mai mult de 30% din numărul orelor prevăzute pentru un semestru.  +  Articolul 67(1) Elevii care obțin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline sunt declarați restanțieri.(2) Pentru elevii restanțieri se organizează o sesiune de examene de restanță într-o perioadă stabilită de comandantul școlii.(2^1) Examenul de restanță se susține din întregul conținut parcurs al disciplinei, iar nota obținută la examenul de restanță constituie media anuală a disciplinei respective. (la 23-08-2021, Articolul 67 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2^2) Elevii restanțieri care nu se pot prezenta la examenele de restanță din motive temeinice, dovedite cu documente justificative, sunt examinați la o dată ulterioară, stabilită de către comandantul școlii. (la 23-08-2021, Articolul 67 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) Elevii care au fost declarați restanțieri la mai mult de două discipline și cei care nu au promovat examenele de restanță sunt declarați repetenți și sunt exmatriculați.  +  Articolul 68 Elevii care obțin la purtare medii semestriale sub 8.00 sunt exmatriculați.  +  Articolul 69 Elevii prevăzuți la art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (3) și la art. 68 care nu au calitatea de soldat sau gradat profesionist sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere și de instruire pe durata școlarizării.  +  Articolul 70 Situația școlară a elevilor se analizează și se validează de consiliul profesoral și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.  +  Articolul 71(1) Rezultatele învățării cursanților se evaluează prin examen sau verificare la sfârșitul fiecărui modul.(2) Cursanții care, la examenul sau verificarea susținute la sfârșitul unui modul, nu obțin minimum nota 5.00 sunt exmatriculați de la curs.  +  Articolul 72(1) Cursurile de formare continuă se finalizează cu examen de absolvire.(2) Cursanților care nu au obținut minimum media 6.00 la examenul de absolvire a cursului li se eliberează adeverință de participare la curs.  +  Articolul 73 Media de absolvire a cursului se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, ca medie aritmetică dintre media examenului de absolvire și mediile examenelor/verificărilor de modul.  +  Articolul 74 Cursanții care au absentat, indiferent de motiv, 20% din numărul total al orelor prevăzute în cadrul unui modul sunt exmatriculați.  +  Capitolul V Elevii și cursanții  +  Secţiunea 1 Dobândirea calității de elev  +  Articolul 75(1) Calitatea de elev în învățământul postliceal militar se poate dobândi de către orice cetățean român, indiferent de gen, rasă, naționalitate sau religie, care întrunește, cumulativ, următoarele condiții:a) îndeplinește criteriile generale și specifice de recrutare;b) este declarat "admis" la probele de selecție;c) este declarat "admis" la admiterea organizată într-o școală militară de maiștri militari și subofițeri și înscris în registrul matricol în unitatea de învățământ respectivă.(2) Potrivit legii, pot dobândi calitatea de elev în învățământul postliceal militar copiii cadrelor militare în activitate, ai soldaților și gradaților profesioniști și ai personalului civil care au decedat în timpul și din cauza serviciului militar, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, dacă întrunesc condițiile de recrutare și selecție menționate la alin. (1) lit. a) și b), prin înmatriculare în anul I, la începutul anului școlar, în baza dosarului de candidat.(3) Candidații declarați "neadmis" la concursul de admitere organizat într-o școală militară de maiștri militari și subofițeri pot dobândi, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere, calitatea de elev în unitatea de învățământ respectivă prin înmatriculare pe locurile rămase libere în urma neprezentării, retragerii sau eliminării candidaților admiși, în primele 5 zile lucrătoare de la începerea cursurilor anului școlar.(4) Absolvenții colegiilor naționale militare care nu au fost admiși în învățământul superior militar sau au promovat examenul de bacalaureat în a doua sesiune pot dobândi calitatea de elev în învățământul postliceal militar prin repartiție într-o școală militară de maiștri militari și subofițeri, în funcție de rezultatele obținute pe timpul studiilor liceale și la examenul de bacalaureat.(5) Soldații și gradații profesioniști declarați "admis" la admiterea organizată într-o școală militară de maiștri militari și subofițeri își păstrează, pe durata studiilor, statutul și drepturile acordate potrivit prevederilor legale.(6) Înscrierea în registrul matricol se face în cel mult 7 zile lucrătoare de la începerea cursurilor din anul școlar respectiv sau de la aprobarea transferului.(7) Înmatricularea într-o școală militară de maiștri militari și subofițeri este condiționată de semnarea contractului educațional cu MApN, prevăzut în anexă, în primele 5 zile lucrătoare de la începerea cursurilor din anul școlar sau după aprobarea transferului și semnarea contractului privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate, prevăzut la art. 41^1 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-08-2021, Alineatul (7) din Articolul 75 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (8) În perioada menționată la alin. (3) se aduc la cunoștința elevilor, prin grija comandantului școlii, următoarele:a) conținutul prezentelor instrucțiuni, în părțile care privesc elevii;b) regulamentul propriu de organizare și funcționare a școlii.  +  Articolul 76 Copiii personalului militar și civil care, potrivit legii, nu susțin examen de admitere într-o școală militară de maiștri militari și subofițeri sunt înmatriculați în anul I în primele 7 zile lucrătoare de la începutul anului școlar, numai dacă au semnat, de asemenea, contractul educațional cu MApN și contractul în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate.  +  Articolul 77 Calitatea de elev al școlilor militare de maiștri militari și subofițeri se poate dobândi și de către cetățenii străini trimiși la pregătire în aceste unități de învățământ, potrivit prevederilor acordurilor/protocoalelor/înțelegerilor de cooperare.  +  Secţiunea a 2-a Exercitarea calității de elev  +  Articolul 78(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățile prevăzute în programul orar al școlii.(2) Instructorii militari și cadrele didactice au obligația să monitorizeze prezența elevilor la fiecare oră de curs și să consemneze absențele în catalog/condica de clasă.(3) La celelalte activități din școală, prezența se urmărește de către îndrumătorii de grupă/comandanții de subunități sau de către personalul aflat în serviciul de permanență pe unitate.(4) Elevii scutiți parțial sau temporar de efort fizic din motive medicale au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și la orele în care se desfășoară activități practice de pregătire militară.  +  Articolul 79(1) Absențele datorate îmbolnăvirilor elevilor sau altor cazuri de forță majoră, precum și permisiilor/învoirilor acordate în situațiile prevăzute în Regulamentul de ordine interioară în unitate, dovedite cu documente legale, se motivează. (la 05-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 79 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (2) Cazurile de absență a elevilor de la program mai mult de 12 ore sunt consemnate în ordinul de zi pe unitate.(3) Motivarea absențelor se face de către șeful structurii de instrucție și educație, în baza documentelor justificative.(4) Elevii care se află în una dintre situațiile menționate la alin. (1) au obligația de a înștiința unitatea de învățământ în termen de 8 de ore de la producerea evenimentului și de a prezenta, în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităților, documentele justificative pentru motivarea absențelor.(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate și aplicarea măsurilor ce decurg din aceasta.(6) Documentele justificative pentru motivarea absențelor sunt păstrate la structura de instrucție și educație pe tot parcursul anului școlar.(7) Elevii care participă, cu aprobarea comandantului, la competiții de nivel local, național sau internațional se consideră absenți motivați și sunt obligați să recupereze orele la care au absentat, în baza unui plan de recuperare întocmit de către titularii de discipline, avizat de către șefii de catedre și aprobat de către șeful structurii de instrucție și educație, cu respectarea art. 66 alin (2).  +  Secţiunea a 3-a Drepturile elevilor  +  Articolul 80(1) Elevii din învățământul postliceal militar beneficiază gratuit de învățământ, de asistență medicală și psihologică.(2) MApN suportă cheltuielile de întreținere și de instruire a elevilor în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Elevii pot folosi baza materială și didactică de care dispun școlile, sub îndrumarea comandanților de subunități, a instructorilor militari, a personalului civil contractual încadrat în funcții didactice și didactice auxiliare sau a cadrelor militare aflate în serviciul de permanență pe unitate.(3^1) Elevii care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale, beneficiază de asistență pentru recuperarea materiei, în timpul sau în afara programului școlar, prin platforma școlară de e-learning. (la 23-08-2021, Articolul 80 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (4) Elevele pentru care starea de graviditate este dovedită medical pot amâna, la cerere, încheierea situației școlare pentru o perioadă de cel mult 24 de luni.(5) Elevii orfani pot beneficia de cazare și hrănire în școli, pe perioada vacanțelor sau în situația suspendării cursurilor, cu aprobarea comandantului unității. (la 23-08-2021, Alineatul (5) din Articolul 80 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 81(1) Elevii școlilor militare de maiștri militari și subofițeri au dreptul să fie evidențiați și să primească învoiri, permisii, premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru atitudine civică și comportare exemplară, potrivit normelor MApN și prevederilor regulamentului propriu de organizare și funcționare a școlii.(2) Elevii școlilor militare de maiștri militari și subofițeri au dreptul la învoiri și permisii și pentru rezolvarea unor probleme personale, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice din MApN.  +  Articolul 82(1) Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise și sancțiunile aplicate.(2) Modul de depunere și soluționare a contestațiilor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin regulamentele proprii de organizare și funcționare a școlilor militare de maiștri militari și subofițeri, cu respectarea prevederilor cuprinse în acest sens în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-08-2021, sintagma: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 )  +  Articolul 83 Elevii școlilor militare de maiștri militari și subofițeri au dreptul să participe la activitățile școlare și extrașcolare organizate de unitățile de învățământ proprii, cercurile militare, precum și la cele organizate în bazele sportive, de agrement, taberele și unitățile conexe inspectoratelor școlare sau în cluburile și asociațiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare a acestora și ale actelor normative specifice din MApN.  +  Articolul 84 Elevii școlilor militare de maiștri militari și subofițeri se pot asocia în cercuri și asociații culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut sau regulament propriu, aprobat de comandant.  +  Articolul 85(1) În școlile militare de maiștri militari și subofițeri este garantată libertatea elevilor de a redacta și difuza publicații școlare proprii.(2) Conținuturile publicațiilor se avizează de către responsabilii cu protecția informațiilor clasificate.  +  Articolul 86 În școlile militare de maiștri militari și subofițeri se interzice organizarea oricărei activități care poate leza demnitatea, onoarea militară sau personalitatea elevilor.  +  Secţiunea a 4-a Obligațiile elevilor  +  Articolul 87 Elevii din școlile militare de maiștri militari și subofițeri au următoarele obligații:a) să își însușească cunoștințele cuprinse în programele școlare ale disciplinelor prevăzute în planurile-cadru de învățământ; (la 05-09-2019, sintagma: planurile de învățământ a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) b) să participe la activitățile didactice care se desfășoară cu clasa/plutonul/grupa de studiu din care fac parte, precum și la activitățile ordonate;c) să respecte legile, ordinele, regulamentele militare și regulamentele proprii de organizare și funcționare a școlilor militare de maiștri militari și subofițeri;d) să respecte normele specifice care reglementează utilizarea tehnicii militare, a materialelor didactice și a celorlalte bunuri din dotarea școlii;e) să aibă și să își întrețină echipamentul și toate materialele necesare pentru a participa la activitățile ce se desfășoară în școală.  +  Articolul 88 Elevilor le este interzis:a) să distrugă sau să deterioreze documente școlare, manuale, materiale de logistică didactică sau alte bunuri din inventarul unității;b) să organizeze și să participe la acțiuni de tip sindical sau de protest;c) să dețină și să consume droguri sau substanțe halucinogene și să participe la jocuri de noroc, atât în incinta unității de învățământ, cât și în afara acesteia;d) să dețină și să consume băuturi alcoolice în incinta unității;e) să dețină sau să introducă în incinta unității arme, muniții, obiecte sau materiale care pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului;f) să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau care, prin conținutul lor, cultivă violența și intoleranța, instigă la nerespectarea bunelor moravuri ori pot constitui o amenințare pentru independența, suveranitatea și integritatea națională a țării;g) să utilizeze telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicații și informatică proprietate personală în timpul orelor de curs, examenelor, concursurilor și altor activități ordonate;h) să întreprindă acțiuni care să aducă prejudicii materiale, de imagine sau de altă natură personalului școlii, școlii militare sau armatei.  +  Articolul 89 Elevii din școlile militare de maiștri militari și subofițeri sunt obligați să respecte normele privind portul uniformei militare și, prin comportarea lor, să nu aducă prejudicii onoarei și demnității militare sau prestigiului Armatei României.  +  Secţiunea a 5-a Recompensarea elevilor  +  Articolul 90 Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și/sau se disting prin calități manageriale și comportare exemplară pot primi următoarele recompense:a) mulțumire/evidențiere verbală în fața colegilor de clasă/pluton/grupă de studiu sau în fața consiliului profesoral;b) evidențiere de către comandant în fața elevilor școlii;c) ridicarea unei sancțiuni aplicate anterior;d) acordarea de premii, diplome, medalii;e) numirea în funcții de comandă specifice unității de învățământ;f) acordarea/înaintarea în gradul onorific;g) înscrierea numelui șefului de promoție pe placa de onoare a școlii.  +  Articolul 91 Performanța elevilor poate fi stimulată prin acordarea unor premii din partea conducerii școlii, a eșaloanelor superioare, a unor fundații științifice și culturale sau din partea comunității locale.  +  Secţiunea a 6-a Sancțiunile aplicate elevilor  +  Articolul 92(1) Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale, inclusiv regulamentele militare, sunt sancționați în funcție de gravitatea acestora.(2) Prin abatere gravă, în sensul prezentelor instrucțiuni, se înțelege abaterea care are ca efect producerea unor disfuncții majore în activitățile, ordinea și disciplina interioară din școală, afectarea în mod esențial a imaginii acesteia ori a integrității fizice, demnității sau personalității celorlalți elevi.(3) Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:a) observație individuală;b) interdicție temporară de a ieși în învoire;c) retrogradare din gradul onorific;d) destituire din funcția de comandă;e) mustrare scrisă;f) preaviz de exmatriculare;g) exmatriculare.(4) Soldaților și gradaților profesioniști înmatriculați la programele de studii postliceale li se aplică atât sancțiunile prevăzute la alin. (3), cât și cele specifice categoriei profesionale.  +  Articolul 93(1) Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare și consilierea acestuia astfel încât să își îndrepte atitudinea/comportamentul, cu menționarea faptului că în caz contrar i se va aplica o sancțiune mai severă.(2) Observația individuală se aplică de către comandantul de pluton și nu atrage scăderea notei la purtare.  +  Articolul 94 Interdicția temporară de a ieși în învoire se aplică de către comandantul de subunitate și nu atrage alte măsuri disciplinare.  +  Articolul 95(1) Retrogradarea din gradul onorific și destituirea din funcția de comandă se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea comandantului de subunitate.(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral și în ordinul de zi pe unitate și nu atrage alte măsuri disciplinare.  +  Articolul 96(1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, cu menționarea faptelor care au determinat sancțiunea.(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral și se consemnează în ordinul de zi pe unitate.(3) Aplicarea sancțiunii este însoțită de scăderea notei la purtare cu un punct.  +  Articolul 97(1) Preavizul de exmatriculare se aplică elevilor care au absentat 15% din numărul orelor prevăzut într-un semestru sau 25% din numărul de ore prevăzut într-un an școlar, precum și celor care au comis o abatere gravă de la ordinea și disciplina militară.(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea șefului structurii de instrucție și educație, și se consemnează în ordinul de zi pe unitate.  +  Articolul 98(1) Exmatricularea elevilor se aplică pentru abateri deosebit de grave și în situațiile prevăzute la art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (3) și art. 68, se consemnează în registrul de procese-verbale ale ședințelor consiliului profesoral, în ordinul de zi pe unitate, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol și se raportează, ierarhic, șefului categoriei de forțe/comandantului comandamentului care are în subordine școala și șefului Direcției generale management resurse umane. (la 05-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (2) Exmatricularea se aduce la cunoștință elevului în scris, sub semnătură, de către comandantul școlii.(3) Exmatricularea elevilor din școlile militare de maiștri militari și subofițeri este fără drept de reînscriere în aceste unități de învățământ postliceal militar.  +  Articolul 99 Elevii vinovați de deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor școlii au obligația să suporte cheltuielile aferente lucrărilor de reparații sau înlocuirii bunurilor deteriorate, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 100 Sancțiunile prevăzute la art. 92 alin. (3) lit. f) și g) pot fi contestate în termen de 5 zile de la data de aducere la cunoștința elevului și soluționate conform prevederilor din regulamentele proprii de organizare și funcționare ale școlilor militare de maiștri militari și subofițeri.  +  Secţiunea a 7-a Transferul elevilor  +  Articolul 101 Elevii din școlile militare de maiștri militari și subofițeri se pot transfera la cerere, în cadrul aceluiași program de studii, în limita cifrei de școlarizare aprobate, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor în anul I de studii, astfel:a) în cadrul aceleiași școli, de la o specializare la alta;b) de la o școală militară de maiștri militari și subofițeri la alta;c) dintr-o școală militară de maiștri militari și subofițeri într-o altă unitate de învățământ postliceal care nu aparține MApN.  +  Articolul 102(1) În situația prevăzută la art. 101 lit. a), transferul se aprobă de consiliul de conducere al școlii. (la 23-08-2021, sintagma: consiliul de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) În situația prevăzută la art. 101 lit. b), transferul se aprobă de către șefii categoriilor de forțe ale armatei care au în subordine unitățile de învățământ între care se efectuează transferul, pe raportul inițiat de comandantul școlii din care se efectuează transferul, cu informarea Direcției generale management resurse umane. (la 05-09-2019, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (3) În situația prevăzută la art. 101 lit. c), transferul se efectuează cu avizul consiliului de conducere al școlii și aprobarea consiliului de conducere al unității de învățământ unde se transferă elevul, cu informarea ierarhică a șefului categoriei de forțe a armatei care are în subordine unitatea de învățământ postliceal militar, precum și a șefului Direcției generale management resurse umane. (la 05-09-2019, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (4) Transferul elevilor școlarizați pentru alți beneficiari, din afara MApN, în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 101, este condiționat de solicitarea și obținerea avizului acestor structuri.  +  Articolul 103(1) După aprobarea transferului, în situația prevăzută la art. 101 lit. b), unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile, iar unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită situația școlară în termen de 10 zile.(2) Elevul este luat în evidență și înscris în catalog numai după primirea situației școlare de la unitatea de învățământ de la care s-a transferat.  +  Secţiunea a 8-a Încetarea calității de elev  +  Articolul 104(1) Calitatea de elev în învățământul postliceal militar încetează în următoarele situații:a) la absolvirea școlii;b) în cazul transferului într-o unitate de învățământ care nu aparține MApN;c) în cazul admiterii la un program de formare inițială a ofițerilor în activitate;d) în cazul exmatriculării;e) la cererea scrisă a elevului, caz în care acesta se consideră retras;f) dacă nu se prezintă la cursuri în termen de 3 zile de la data începerii acestora, fără să justifice absențele;g) în cazul în care este declarat "inapt medical";h) când sunt condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;i) în cazul condamnării definitive la pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării acesteia, în baza deciziei consiliului de conducere, la propunerea consiliului profesoral. (la 23-08-2021, sintagma: consiliului de administrație a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.164 din 11 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (2) În cazul în care calitatea de elev în învățământul postliceal militar încetează potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), d), e), h) sau i) elevii au obligația să restituie cheltuielile de întreținere și instruire efectuate de MApN pe timpul școlarizării.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică elevilor înmatriculați în primul an care au depus cerere scrisă în termen de 5 zile de la începutul cursurilor și celor prevăzuți la alin. (1) lit. c) și g) pe tot parcursul programului de formare.(4) Elevii declarați "inapt medical" în ultimul semestru din anul terminal al programelor de studii cu durata mai mare de 1 an pot continua studiile în învățământul postliceal militar, fără suportarea cheltuielilor de întreținere și instruire aferente perioadei de școlarizare rămase până la absolvire și fără a li se acorda primul grad militar la finalizarea studiilor.  +  Secţiunea a 9-a Cursanții  +  Articolul 105(1) Calitatea de cursant al unei școli militare de maiștri militari și subofițeri se atribuie oricărei persoane din cadrul MApN care este înmatriculată la un curs organizat de școală.(2) Calitatea de cursant al unei școli militare de maiștri militari și subofițeri se dobândește și de către cetățenii străini trimiși la pregătire sau de către personalul celorlalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit prevederilor acordurilor/protocoalelor/înțelegerilor încheiate în acest sens.  +  Articolul 106 Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurilor, participarea la toate activitățile prevăzute în programul orar al școlii și respectarea normelor de ordine interioară.  +  Articolul 107 Drepturile, obligațiile, sancțiunile, recompensele, precum și alte măsuri administrative și educative aplicabile cursanților se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare și funcționare a școlii.  +  Articolul 108 Cursanții scutiți parțial de efort fizic, din motive medicale, au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și la orele în care se desfășoară activități practice de pregătire militară.  +  Articolul 109 Cursanții din școlile militare de maiștri militari și subofițeri nu se pot transfera.  +  Capitolul VI Colaborarea dintre școlile militare de maiștri militari și subofițeri și alți parteneri educaționali  +  Articolul 110(1) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri pot încheia, cu informarea eșalonului ierarhic superior, protocoale de parteneriat cu alte unități de învățământ, instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, unități medicale, instituții de cultură, organizații guvernamentale, nonguvernamentale, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională.(2) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri pot iniția, în parteneriat cu structuri ale MApN, activități care să contribuie la atingerea obiectivelor educaționale.(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului școlii militare, în protocol se menționează cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității elevilor.  +  Articolul 111 Școlile militare de maiștri militari și subofițeri pot derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, cu respectarea prevederilor legale.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 112(1) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri au obligația să elaboreze regulamentul propriu de organizare și funcționare a fiecărei școli în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucțiuni.(2) Metodologiile proprii elaborate de școlile de maiștri militari și subofițeri sunt avizate de către șeful Direcției generale management resurse umane și sunt aprobate de către șeful statului major al categoriei de forțe ale armatei/comandantul comandamentului care are în subordine școala militară respectivă. (la 05-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 ) (3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucțiuni, Direcția generală management resurse umane emite dispoziția prevăzută la art. 47 alin. (2). (la 05-09-2019, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. M.171 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 113(1) Elevilor și cursanților li se întocmesc, la finalizarea perioadei de pregătire, fișe de apreciere a pregătirii profesionale în conformitate cu Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2014, cu completările ulterioare.(2) Fișele de apreciere a pregătirii profesionale ale elevilor se anexează la memoriul original, iar cele ale cursanților se trimit la unitățile de proveniență, prin grija structurii de instrucție și educație.  +  Articolul 114(1) Contractul educațional prevăzut în anexa la prezentele instrucțiuni se semnează începând cu seria de elevi care se înmatriculează în anul I în anul școlar 2016-2017.(2) Angajamentul semnat de elevi în baza prevederilor "I.M. - 3/3, Norme de organizare și funcționare a școlilor militare de maiștri militari și subofițeri", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.85/2003, își păstrează valabilitatea până la absolvirea studiilor de către seriile de elevi aflate în școlarizare.(3) Elevii care urmează un program de formare profesională inițială a maiștrilor militari pot participa, cu aprobarea comandantului școlii, la concursul de admitere într-o instituție de învățământ superior militar aparținând MApN.  +  ANEXĂAbrogată. (la 05-10-2023, ANEXA a fost abrogată de Articolul 6 din ORDINUL nr. M.233 din 3 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 5 octombrie 2023 ) ----