METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2023    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.
    1. Dispoziții generale1.1 Pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, concursul va consta în următoarele etape:a) selecția dosarelor pentru înscriere (A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;b) proba scrisă (proba B)c) proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs (proba C).1.2. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.1.3. Probele concursului se evaluează independent de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, după caz.2. Desfășurarea probei scrise (proba B)2.1. Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identității prin prezentarea cărții de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate, se consideră absenți, respectiv respinși.2.2. După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia sunt însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către secretarul comisiei de concurs.2.3. După ora stabilită pentru începerea probei scrise este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs și a secretarului de concurs.2.4. În sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.2.5. Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la punctul 2.4 atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situație în care comisia de concurs elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea „anulat“ pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.2.6. Proba scrisă are caracter obligatoriu, se desfășoară pe durata a 3 ore și este secretă.2.7. Proba scrisă constă în 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise. Pentru funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, precum și pentru funcția de farmacist-șef din unitățile sanitare publice cu paturi un subiect va fi obligatoriu din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.8. Tragerea la sorți a subiectelor de concurs se va desfășura în sala de concurs în prezența comisiei de concurs și a tuturor candidaților înscriși.2.9. Președintele comisiei de concurs va depune într-o urnă bilete conținând fiecare un număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat, cât și de președintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă.2.10. Secretizarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce conține datele de identificare (numele, prenumele, numărul și seria BI/CI) în plicul situat în partea interioară a coperții caietului de concurs, care are 10 file.2.11. Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul și va aplica ștampila stabilită de comisie, astfel încât să cuprindă și o porțiune din afara plicului. Totodată, președintele comisiei de concurs va semna deasupra ștampilei, cu excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant/ temporar vacant, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.2.12. Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar în caietul asigurat de unitatea organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. 2.13. Cele 10 subiecte stabilite de comisia de concurs vor fi dictate candidaților, iar aceștia le vor scrie la începutul fiecărei file.2.14. Terminarea enunțării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei.2.15. În timpul probei scrise candidații vor fi supravegheați, încălcarea disciplinei de concurs ducând la eliminarea din concurs a candidaților vinovați de către comisia de concurs.2.16. În timpul probei scrise comisia de concurs se retrage și elaborează baremul de corectură, care va fi semnat de președinte și de către membrii comisiei.2.17. Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă la finalizarea acestora ori la expirarea timpului alocat probei scrise și de a semna borderoul întocmit în acest sens.2.18. La sfârșitul celor trei ore lucrările se strâng, se numără și se depozitează într-un dulap care se va sigila.2.19. Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă candidații vor putea obține maximum 100 de puncte.2.20. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, și se notează în borderoul individual de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.2.21. Este interzis membrilor comisiei de concurs sau membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor de a face corecturi, însemnări sau notare direct pe lucrările candidaților.2.22. Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează și nu se mai corectează. Mențiunea „anulat“ se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul individual de notare și pe centralizatorul nominal, acest aspect consemnându-se în procesul-verbal.2.23. Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezența candidaților, și rezultatele se vor afișa la sediul comisiei de concurs.2.24. Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de maximum o zi lucrătoare de la anunțarea punctajului obținut la proba scrisă, iar comisia de soluționare a contestațiilor are obligația să răspundă, în scris, candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestației.2.25. După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor secretarul comisiei de concurs întocmește catalogul definitiv al probei scrise.2.26. Numai candidații care au obținut minimum 50,00 de puncte, respectiv 70,00 de puncte pentru funcțiile de conducere, vor fi programați pentru următoarea probă, ceilalți candidați vor fi declarați respinși.3. Desfășurarea probei clinice sau practice, în funcție de particularitățile specialității și ale postului scos la concurs (proba C)3.1. La proba clinică sau practică se pot obține maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 50,00 de puncte, respectiv 70,00 de puncte pentru funcțiile de conducere.3.2. În cazul în care comisia de concurs decide ca proba C să fie probă clinică, aceasta se va desfășura într-o secție de profil în care candidații nu au avut acces în ultimele 30 de zile.3.3. Candidații vor fi izolați într-o cameră, sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de concurs va alege câțiva pacienți, de preferință dintre cei nou-internați, pe care îi examinează, cărora le fixează diagnosticul și întocmesc pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului și diagnosticul complet stabilit de comisie și semnat de toți membrii acesteia.3.4. La alegerea pacienților se va avea în vedere ca diagnosticul să corespundă tematicii publicate.3.5. Numele acestor pacienți vor fi scrise pe câte un bilețel ce va fi introdus în urnă. Primul candidat în ordine alfabetică în fața comisiei de concurs extrage biletul de examen ce va fi semnat de președintele comisiei și de candidat.3.6. După aceasta, candidatul însoțit de cel puțin doi membri ai comisiei de concurs este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinare, care va dura 20 de minute.3.7. În timpul examinării, candidații pot solicita comisiei de concurs rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului, necesare pentru stabilirea diagnosticului.3.8. După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiții pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziție 20 de minute pentru pregătirea expunerii și va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.3.9. Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul pacientului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu președintele comisiei de concurs.3.10. După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.3.11. La sfârșitul expunerii, președintele comisiei de concurs arată candidatului buletinul cu diagnosticul stabilit de către comisie.3.12. Pe perioada derulării probei clinice, foaia de observație a pacientului respectiv se păstrează de către președintele comisiei de concurs.3.13. Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de o zi lucrătoare de la anunțarea punctajului obținut la proba clinică, iar comisia de soluționare a contestațiilor are obligația să răspundă, în scris, candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestației. După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei clinice, în care va consemna punctajele obținute de fiecare candidat.3.14. În cazul în care se susține proba practică, aceasta se va desfășura potrivit celor menționate în tematică și conform criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcție de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.). Conținutul probei practice pentru farmaciști, biologi, biochimiști și chimiști va fi stabilit de comisie conform specificului specialității și postului.3.15. La stabilirea subiectelor pentru proba practică se va avea în vedere ca acestea să corespundă tematicii publicate.3.16. Numele subiectelor vor fi scrise pe câte un bilețel ce va fi introdus în urnă. Primul candidat în ordine alfabetică în fața comisiei de concurs extrage biletul de examen ce va fi semnat de președintele comisiei și de candidat.3.17. După extragerea subiectului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiții pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziție 20 de minute pentru pregătirea expunerii și va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.3.18. După expirarea timpului prevăzut la punctul 3.17 candidatul face expunerea verbală a subiectului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.3.19. După încheierea expunerii, comisia poate adresa întrebări candidatului. Fiecare membru cu drept de notare poate formula maximum 2 întrebări scurte privind subiectul expus.3.20. Întrebările și răspunsurile la proba practică se consemnează în scris în anexa la procesul-verbal, întocmită de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acesteia și de candidat.3.21. Expunerea subiectului de către candidat, precum și întrebările adresate de comisia de concurs se pot înregistra și audio/video, la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea președintelui comisiei. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaților, obținut în prealabil, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal.3.22. Înregistrarea interviului se păstrează, în condițiile legii, timp de minimum un an de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.3.23. Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de o zi lucrătoare de la anunțarea punctajului obținut la proba practică, iar comisia de concurs are obligația să răspundă, în scris, candidatului, în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestației. 3.24. După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei practice, în care va consemna punctajele obținute de fiecare candidat.4. Dispoziții finale4.1. Pentru fiecare probă de concurs, secretarul comisiei de concurs întocmește un proces-verbal privind desfășurarea probei respective, semnat de toți membrii comisiei și de observator.4.2. Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de la probele B și C. Vor fi declarați promovați candidații care au obținut minimum 50 de puncte, respectiv 70 de puncte în cazul candidaților care concurează pentru ocuparea postului de medic șef de secție, șef de compartiment, șef de laborator și farmacist-șef.4.3. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la probele B și C.4.4. Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare dintre probele concursului, după caz. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.4.5. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișarea acestora la sediul și pe pagina de internet a unității sanitare publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Lista cu rezultatele conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea „admis“ sau „respins“, după caz.4.6. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.4.7. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi departajați pe baza punctajului obținut la proba suplimentară de departajare (proba D).4.8. La finalizarea concursului se întocmește un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care conține modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei de concurs și de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.----