LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generaleObiectul legii  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar.(2) Dispozițiile prezentei legi se aplica în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării:a) bugetului de stat;b) bugetului asigurărilor sociale de stat;c) bugetelor fondurilor speciale;d) bugetului trezoreriei statului;e) bugetelor instituțiilor publice autonome;f) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz;g) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigura din fonduri publice;i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.Definiții  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie;2. angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal; (la 21-10-2013, Pct. 2 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 3. angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice; (la 21-10-2013, Pct. 3 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 3^1. arierate - plăți restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenței; (la 06-09-2012, Pct. 3^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. ) 3^2. angajarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare, prin care instituția publică își asumă obligația de a plăti o sumă de bani, rezultată în urma îndeplinirii condițiilor stipulate într-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii și onorarea obligațiilor de plată rezultate în baza legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetară anuală; (la 21-10-2013, Pct. 3^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 3^3. acțiuni multianuale - acțiuni a căror perioadă de realizare depășește un an bugetar; (la 21-10-2013, Pct. 3^3 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 4. articol bugetar - subdiviziune a clasificației cheltuielilor bugetare, determinata în funcție de caracterul economic al operațiunilor în care acestea se concretizează și care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acțiunea la care se referă;5. autorizare bugetară - aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja și/sau de a efectua plăți, într-o perioadă dată, în limita creditelor de angajament și/sau bugetare aprobate; (la 21-10-2013, Pct. 5 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 6. buget - document prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice;7. abrogat; (la 21-10-2013, Pct. 7 al alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 7^1. bugetele centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale - sinteza bugetelor instituțiilor finanțate parțial din bugetele menționate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol și de titluri de cheltuieli; (la 21-10-2013, Pct. 7^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 7^2. cadru bugetar - totalitatea dispozițiilor și procedurilor care stau la baza aplicării sistemelor de contabilitate bugetară și de raportare statistică, regulilor și procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetară, regulilor fiscale numerice cu specific național, procedurilor bugetare pe care se bazează procesul bugetar în toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare și analize independente destinate să mărească transparența procesului bugetar, care se aplică de către instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare; (la 21-10-2013, Pct. 7^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 7^3. cadru bugetar pe termen mediu - reprezintă un ansamblu specific de proceduri bugetare naționale care extind orizontul elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual și care includ definirea priorităților în materie de politică și a obiectivelor bugetare pe termen mediu; (la 21-10-2013, Pct. 7^3 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele și potrivit destinațiilor stabilite prin bugetele respective;8^1. cheltuieli urgente sau neprevăzute - acele cheltuieli generate de situații deosebite nou-apărute în timpul exercițiului bugetar, care necesită finanțare imediată și pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente în raport cu destinația acestora, din motive independente de voința ordonatorilor de credite; (la 21-10-2013, Pct. 8^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 8^2. cheltuieli de investiții - parte a cheltuielilor publice destinate finanțării obiectivelor/proiectelor de investiții și a celorlalte categorii de investiții, indiferent de subdiviziunea clasificației bugetare la care se încadrează; (la 21-10-2013, Pct. 8^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 9. clasificație bugetară - gruparea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie și după criterii unitare. Clasificația bugetară nu reprezintă bază legală pentru efectuarea angajamentelor legale și/sau efectuarea plăților; (la 21-10-2013, Pct. 9 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 10. clasificație economică - gruparea cheltuielilor după natura și efectul lor economic;11. clasificație funcțională - gruparea cheltuielilor după destinația lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activități sau obiective care definesc necesitățile publice;12. abrogat; (la 21-10-2013, Pct. 12 al alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 13. compartiment financiar-contabil - denumire generică pentru structura organizatorică - departament, direcție, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice - în cadrul instituției publice, cu atribuții în fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului instituției și/sau în care este organizată evidența contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situațiile financiare și/sau se elaborează și fundamentează proiectul bugetului instituției, după caz; (la 21-10-2013, Pct. 13 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 14. credite destinate unor acțiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective și altele asemenea, care se desfășoară pe o perioada mai mare de un an și dau loc la credite de angajament și credite bugetare;15. credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar; (la 21-10-2013, Pct. 15 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 16. credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare; (la 21-10-2013, Pct. 16 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 17. cofinanțare - finanțarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv și altele asemenea, parțial prin credite bugetare, parțial prin finanțarea provenită din surse externe;18. consolidare - operațiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, în vederea evitării dublei evidențieri a acestora;19. contribuție - prelevare obligatorie a unei părți din veniturile persoanelor fizice și juridice, cu sau fără posibilitatea obținerii unei contraprestații;20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depășește veniturile bugetare într-un an bugetar;20^1. deficit bugetar calculat conform Sistemului european de conturi - indicator ce măsoară impactul administrațiilor publice asupra restului economiei interne sau internaționale, astfel:a) excedentul exprimă resursele financiare puse la dispoziția altor sectoare instituționale;b) deficitul bugetar exprimă resursele financiare generate de alte sectoare instituționale și utilizate de sectorul administrației publice; (la 21-10-2013, Pct. 20^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanțelor Publice prin trezoreria statului, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare și plăți;22. donație - fonduri bănești sau bunuri materiale primite de o instituție publică de la o persoana juridică sau fizica cu titlu nerambursabil și fără contraprestație;23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depășește cheltuielile bugetare într-un an bugetar;24. execuție bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget;25. execuția de casa a bugetului - complex de operațiuni care se referă la încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetare;26. exercițiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aproba, se executa și se raportează bugetul;27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);27^1. fonduri rambursabile - asistență financiară rambursabilă primită de la instituțiile financiare interne și internaționale și de la alți finanțatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finanțare încheiate cu acestea; (la 21-10-2013, Pct. 27^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 27^2. fonduri externe postaderare și alți donatori - totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de România în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilități finanțate conform unor decizii/acorduri/înțelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene și/sau ale altor donatori; (la 21-10-2013, Pct. 27^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc și destinațiile acestora;29. impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestație și nerambursabila, efectuată de către administrația publică pentru satisfacerea necesităților de interes general;30. instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2); (la 21-10-2013, Pct. 30 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 31. lege bugetară anuală - lege care prevede și autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar;32. lege de rectificare - lege care modifica în cursul exercițiului bugetar legea bugetară anuala;33. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare în care ordonatorul de credite verifică existența dreptului creditorului, determină sau verifică realitatea și cuantumul obligației de plată și verifică condițiile de exigibilitate ale obligației de plată pe baza documentelor justificative; (la 21-10-2013, Pct. 33 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 34. ordonanțarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare prin care ordonatorul de credite dă dispoziție conducătorului compartimentului financiar-contabil să efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare; (la 21-10-2013, Pct. 34 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 35. plata cheltuielilor - faza în procesul execuției bugetare reprezentând actul final prin care instituția publică achită obligațiile sale față de terți;35^1. plăți restante - sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate și neachitate, reeșalonate la plată, cu acordul părților, se modifică termenul de plată în mod corespunzător; (la 06-09-2012, Pct. 35^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. ) 36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control și raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de execuție a acestuia;37. program - o acțiune sau un ansamblu coerent de acțiuni ce se referă la același ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite și pentru care sunt stabiliți indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obținute, în limitele de finanțare aprobate;37^1. redistribuire de credite - operațiunea de realocare de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și între proiecte și programe cu finanțare din fonduri externe între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, în condițiile prezentei legi; (la 21-10-2013, Pct. 37^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și bugetele locale;39. conducătorul compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcția de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum și altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, cu studii economice superioare și care răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situațiilor financiare și de elaborarea și fundamentarea proiectului bugetului instituției, după caz. În situația în care instituția publică nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-10-2013, Pct. 39 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 40. taxa - suma plătită de o persoana fizica sau juridică, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituție publică sau un serviciu public;40^1. trimestrializarea veniturilor și cheltuielilor bugetare - operațiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regulă, se realizează până la finele lunii următoare celei în care a fost aprobat bugetul; (la 21-10-2013, Pct. 40^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) 41. vărsământ - modalitate de stingere a obligației legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată de un agent economic sau de o instituție publică ori financiară;42. venituri bugetare - resursele bănești care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte;43. virare de credite - operațiune prin care se diminuează creditul de angajament și/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificației bugetare și/sau program/proiecte și programe cu finanțare din fonduri externe, care prezintă disponibilități, și se majorează corespunzător o altă subdiviziune și/sau program/proiecte și programe cu finanțare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozițiilor legale de efectuare a operațiunilor respective, în cadrul bugetului aceluiași ordonator principal de credite. (la 21-10-2013, Pct. 43 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (2) Termenii "buget general consolidat", "cadrul fiscal-bugetar" și "strategie fiscal-bugetară" au înțelesul prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 (la 21-10-2013, Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (3) Termenii "economicitate", "eficacitate", "eficiență", "legalitate", "regularitate" au înțelesul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-10-2013, Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 24/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1023 din 19 decembrie 2019.
  Veniturile și cheltuielile bugetare  +  Articolul 3(1) Veniturile și cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel național, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidenția dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.(2) Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea funcțiilor administrației publice, programelor, acțiunilor, obiectivelor și sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.Autorizarea bugetară/Angajarea și utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare  +  Articolul 4(1) Legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar.(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament și creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se face numai în limita creditelor de angajament și în scopurile pentru care au fost aprobate.(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament și utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovați, în condițiile legii.(5) Pentru acțiunile anuale și multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament și creditele bugetare.(6) În vederea realizării acțiunilor anuale și multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv. (la 21-10-2013, Art. 4 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Legile bugetare anuale  +  Articolul 5În cadrul legilor bugetare anuale se includ următoarele:a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;b) legea bugetului asigurărilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.Legile de rectificare  +  Articolul 6(1) Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleași proceduri ca și legilor bugetare anuale inițiale, cu excepția termenelor din calendarul bugetar.(2) Legile de rectificare bugetară sunt elaborate cu respectarea regulilor și a condițiilor prevăzute de Legea nr. 69/2010. (la 21-10-2013, Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul înrăutățirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici poate fi promovată o rectificare bugetară în primul semestru al anului. (la 21-10-2013, Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Legile privind contul general anual de execuție  +  Articolul 7Rezultatele fiecărui exercițiu bugetar se aproba prin:a) legea privind contul general anual de execuție a bugetului de stat;b) legea privind contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat.Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi  +  Articolul 7^1Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi se raportează potrivit metodologiei europene de către instituțiile abilitate în acest scop. (la 21-10-2013, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. )
   +  Capitolul II Principii, reguli și responsabilități  +  Secţiunea 1 Principii și reguli bugetarePrincipiul universalității  +  Articolul 8(1) Veniturile și cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepția donațiilor și sponsorizărilor, care au stabilite destinații distincte.Principiul publicității  +  Articolul 9Sistemul bugetar este deschis și transparent, acestea realizându-se prin:a) dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora;b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuție a bugetelor, cu prilejul aprobării acestora;c) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor și conturilor anuale de execuție a acestora;d) mijloacele de informare în masa, pentru difuzarea informațiilor asupra conținutului bugetului, exceptând informațiile și documentele nepublicabile, prevăzute de lege.Principiul unității  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor publice.(2) Este interzisă elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate în sistem extrabugetar, cu excepția prevederilor art. 67.(3) În cazul în care, prin acte normative la nivel de lege, se aprobă ca instituțiile publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. a) să obțină venituri proprii, acestea vor fi considerate instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz. (la 21-10-2013, Art. 10 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Principiul anualității  +  Articolul 11(1) Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exercițiului bugetar.(2) Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv.Principiul specializării bugetare  +  Articolul 12Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aproba în buget pe surse de proveniență și, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora, potrivit clasificației bugetare.Principiul unității monetare  +  Articolul 13Toate operațiunile bugetare se exprima în moneda națională.Reguli privind cheltuielile bugetare  +  Articolul 14(1) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi specifice și în legile bugetare anuale.(2) Nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuiala.(3) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanța și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare.Contribuția României la bugetul Uniunii Europene  +  Articolul 14^1Cheltuielile bugetare reprezentând contribuția României la bugetul Uniunii Europene se cuprind în bugetul de stat, la valoarea stabilită potrivit reglementărilor Uniunii Europene. (la 21-10-2013, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Limite privind micșorarea veniturilor și majorarea cheltuielilor bugetare  +  Articolul 15(1) În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va întocmi o fișă financiară, care va respecta condițiile prevăzute de Legea nr. 69/2010. În această fișă se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere:a) schimbările anticipate în veniturile și cheltuielile bugetare pentru anul curent și următorii 4 ani;b) estimări privind eșalonarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament, în cazul acțiunilor anuale și multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor;c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului de venituri pentru a nu influența deficitul bugetar. (la 21-10-2013, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (2) În cazul propunerilor legislative, Guvernul va transmite Camerei Deputaților sau Senatului, după caz, fișa financiară prevăzută la alin. (1), în termen de 45 de zile de la data primirii solicitării.(3) După depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative/măsuri/politici numai în condițiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare, aferente exercițiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul. (la 21-10-2013, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (la 14-07-2003, Art. 15 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 314 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 iulie 2003. )  +  Secţiunea a 2-a Competente și responsabilități în procesul bugetarAprobarea bugetelor  +  Articolul 16(1) Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele instituțiilor publice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetul trezoreriei statului și bugetele instituțiilor publice se aproba astfel:a) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat și bugetele fondurilor externe nerambursabile, prin lege;b) bugetele instituțiilor publice autonome, de către organele abilitate în acest scop prin legi speciale;c) bugetele centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial de la bugetele prevăzute la lit. a), prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol și de titluri de cheltuieli; aprobarea bugetelor pe instituții și detalierea acestora la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat se realizează de ordonatorul principal de credite, în termenul prevăzut la alin. (2). (la 21-10-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) d) bugetele instituțiilor publice finanțate integral din bugetele prevăzute la lit. a), de către ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora;e) bugetele instituțiilor publice care se finanțează integral din venituri proprii, de către organul de conducere al instituției publice și cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;f) bugetul trezoreriei statului, prin hotărâre a Guvernului.(2) Bugetele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se aproba în termen de 15 zile de la data publicării legii bugetare anuale sau a legii de rectificare în Monitorul Oficial al României, Partea I.Rolul Parlamentului  +  Articolul 17(1) Parlamentul adopta legile bugetare anuale și legile de rectificare, elaborate de Guvern în contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta.(2) În cazul în care legile bugetare anuale, depuse în termen legal, nu au fost adoptate de către Parlament până cel târziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se referă proiectul de buget, Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgență.(2^1) Parlamentul va lua în dezbatere numai amendamentele prin care se propun modificări sau completări la proiectul legii bugetare anuale și la anexele la acesta, la creditele bugetare și/sau de angajament prezentate de Guvern în structura prevăzută de art. 36 alin. (1). (la 21-10-2013, Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (3) În timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determina majorarea nivelului deficitului bugetar.(3^1) Modificarea creditelor bugetare și/sau de angajament, ca urmare a amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (2^1), se face numai prin redistribuiri de sume între subdiviziuni ale clasificației bugetare. (la 21-10-2013, Alin. (3^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (4) Parlamentul adopta legile contului general anual de execuție.Rolul Guvernului  +  Articolul 18(1) Guvernul asigura realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia în considerare perspectivele economice și prioritățile politice cuprinse în Programul de guvernare acceptat de Parlament.(2) Guvernul asigura:a) elaborarea raportului privind situația macroeconomică pentru anul bugetar respectiv și proiecția acesteia în următorii 3 ani;b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale și transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului, în cadrul termenului limita prevăzut de prezenta lege;c) exercitarea conducerii generale a activității executive în domeniul finanțelor publice, scop în care examinează periodic execuția bugetară și stabilește măsuri pentru menținerea sau îmbunătățirea echilibrului bugetar, după caz;d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare și a contului general anual de execuție;e) utilizarea fondului de rezerva bugetară și a fondului de intervenție la dispoziția sa, pe baza de hotărâri.Rolul Ministerului Finanțelor Publice  +  Articolul 19În domeniul finanțelor publice Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:a) coordonează acțiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, și anume: pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum și ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuție;b) dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;b^1) elaborează previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate și comunicate de către Comisia Națională de Prognoză; (la 21-10-2013, Lit. b^1) a art. 19 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) b^2) în momentul înscrierii candidaților la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, aceștia sunt obligați să facă dovada deținerii certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi. Atestarea se face gratuit, prin intermediul Școlii de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Modurile de dobândire și retragere a certificatului se stabilesc prin norme metodologice; (la 02-06-2016, Lit. b^2) a art. 19 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) b^3) dobândirea și menținerea certificatului de atestare reprezintă condiție specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având obligația modificării corespunzătoare a fișelor de post respective. La ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil ordonatorii de credite au obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute de prezenta lege; (la 30-09-2015, Lit. b^3) a art. 19 a fost modificată de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor și forma de prezentare a acestora;d) emite norme metodologice, precizări și instrucțiuni prin care se stabilesc practicile și procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, activitățile de control intern și audit intern privind modul de gestionare a acestora, încheierea exercițiului bugetar anual, contabilizarea și raportarea acestuia; (la 21-10-2013, Lit. d) a art. 19 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) e) solicita rapoarte și informații oricăror instituții care gestionează fonduri publice;f) aproba clasificațiile bugetare, precum și modificările acestora;g) analizează propunerile de buget în etapele de elaborare a bugetelor;h) furnizează Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentării proiectelor legilor bugetare anuale;i) asigura monitorizarea execuției bugetare, iar în cazul în care se constata abateri ale veniturilor și cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situației;j) avizează, în faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte asemenea înțelegeri încheiate cu partenerii externi, precum și proiectele de acte normative, care conțin implicații financiare;k) abrogată; (la 21-10-2013, Lit. k) a art. 19 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) l) blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite;m) dispune măsurile necesare pentru administrarea și urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanțării în bani, rezultate din contribuția financiară externa acordată Guvernului României;n) colaborează cu Banca Națională a României la elaborarea balanței de plăți externe, a balanței creanțelor și angajamentelor externe, a reglementărilor în domeniul monetar și valutar;o) prezintă semestrial Guvernului și comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului, împreună cu Banca Națională a României, informări asupra modului de realizare a balanței de plăți externe și a balanței creanțelor și angajamentelor externe și propune soluții de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balanței de plăți externe;p) participa, în numele statului, în țara și în străinătate, după caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale și multilaterale de promovare și protejare a investițiilor și convențiile de evitare a dublei impuneri și combatere a evaziunii fiscale și, împreună cu Banca Națională a României, în probleme financiare, valutare și de plăți;r) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale.Categorii de ordonatori de credite  +  Articolul 20(1) Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari și ordonatori terțiari.(2) Ordonatorii principali de credite sunt miniștrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, conducătorii altor autorități publice și conducătorii instituțiilor publice autonome.(3) Conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz.(4) Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepția conducătorului compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competențele delegate și condițiile delegării acestora.(5) În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi. (la 21-10-2013, Art. 20 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Rolul ordonatorilor de credite  +  Articolul 21(1) Ordonatorii principali de credite repartizează creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.(2) Ordonatorii principali de credite transmit bugetele instituțiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetare anuale.(3) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele de angajament și bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terțiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.(4) Ordonatorii terțiari de credite angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament repartizate și utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituțiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.(5) Pentru asigurarea unei execuții bugetare prudente, ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament și creditele bugetare după reținerea a 10% din prevederile aprobate acestora*).(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) următoarele:a) cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile de personal care se regăsesc în structura altor subdiviziuni ale clasificației bugetare;b) cheltuielile acordate în bani, de natura asistenței sociale și asigurărilor sociale, precum și a contribuțiilor de asigurări sociale aferente, cheltuielile cu bursele acordate din fonduri publice, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;c) cheltuielile cu datoria publică;d) cheltuielile care decurg din obligații internaționale;e) sumele alocate ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, care vor fi repartizate integral.(7) Repartizarea sumelor reținute în proporție de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situația economică și bugetară și a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta.(8) Ordonatorii de credite prevăzuți la alin. (1) și (3) au obligația de a fundamenta, justifica și utiliza, în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor instituțiilor subordonate și altor beneficiari ai acestor fonduri. (la 21-10-2013, Art. 21 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 60/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2020.
  Decizie de admitere: RIL nr. 13/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 763 din 29 septembrie 2016:În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne, în calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are calitate procesuală pasivă în litigiile dintre angajați și instituțiile/unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială.
  Responsabilitățile ordonatorilor de credite  +  Articolul 22(1) Ordonatorii de credite au obligația de a angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale. (la 21-10-2013, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (2) Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de:a) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit prevederilor art. 21; (la 21-10-2013, Lit. a) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) b) realizarea veniturilor;c) angajarea și utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; (la 21-10-2013, Lit. c) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) d) integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduc;e) organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;h) organizarea și ținerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale. Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 16 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1110 din 17 noiembrie 2022, prevede:
  Articolul II
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției poate achiziționa produse, servicii, lucrări necesare implementării investiției I.4 „Digitalizarea sistemului judiciar“, aferente componentei 7 „Transformare digitală“, poate angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament și poate utiliza creditele bugetare în cadrul proiectelor/investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență, atât pentru instituțiile publice pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite, cât și pentru instituțiile publice din sistemul judiciar beneficiare ale proiectelor/investițiilor respective, altele decât cele pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției, în cadrul proiectelor/investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență, poate utiliza creditele bugetare aprobate, poate cuprinde în listele de investiții și poate achiziționa produse, servicii, lucrări necesare implementării investiției I.4 „Digitalizarea sistemului judiciar“, aferente componentei 7 „Transformare digitală“, pentru ordonatorii de credite din sistemul judiciar.
  (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Justiției transmite produsele, rezultatul serviciilor și lucrărilor, cu titlu gratuit, în patrimoniul instituțiilor publice pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite, prin ordin al ministrului justiției, precum și al altor instituții publice din sistemul judiciar care sunt beneficiare ale proiectelor/investițiilor respective, prin proces-verbal de predare-preluare.
  (4) Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul altor ordonatori de credite, instituții publice din sistemul judiciar, în ipoteza achiziționării de produse, servicii, lucrări necesare implementării investiției I.4 „Digitalizarea sistemului judiciar“, aferente componentei 7 „Transformare digitală“, pentru alte instituții publice din sistemul judiciar care sunt beneficiare ale proiectelor/investițiilor respective.
  (5) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să introducă în bugetul propriu titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ pentru furnizarea, dezvoltarea, administrarea tehnică, mentenanța corectivă și evolutivă a sistemului informatic de management și control al Planului național de redresare și reziliență al României și a echipamentelor IT aferente realizat în cadrul investiției 5 din componenta 14 „Bună guvernanță“.
  (6) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, din sumele prevăzute la art. 22 alin. (1) din respectiva lege, se autorizează Ministerul Finanțelor, la solicitarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, să efectueze, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, redistribuiri de credite bugetare și de angajament, prin diminuarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și majorarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale, în baza protocolului de implementare a sistemului de management și control al Planului național de redresare și reziliență al României pentru asigurarea cheltuielilor privind achiziția de echipamente și licențe necesare dezvoltării, administrării tehnice, mentenanței corective și evolutive a sistemului informatic prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate componentele sale, infrastructură, hardware, software de bază și aplicație specifică, precum și pentru asigurarea echipamentelor IT necesare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru utilizarea și gestionarea sistemului informatic de management și control al Planului național de redresare și reziliență al României.
  Controlul financiar preventiv și auditul intern  +  Articolul 23Controlul financiar preventiv și auditul intern se exercita asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public și sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu.Controlul financiar preventiv propriu  +  Articolul 24(1) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății.(2) Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu și a controlului financiar preventiv delegat, după caz, potrivit dispozițiilor legale. (la 21-10-2013, Art. 24 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Controlul financiar preventiv delegat  +  Articolul 25Controlul financiar preventiv delegat se exercita de Ministerul Finanțelor Publice, conform legislației în domeniu.
   +  Capitolul III Procesul bugetar  +  Secţiunea 1 Proceduri privind elaborarea bugetelorConținutul legilor bugetare anuale  +  Articolul 26Legile bugetare cuprind:a) la venituri, estimările anului bugetar;b) la cheltuieli, creditele de angajament și creditele bugetare determinate de autorizările conținute în legi specifice, în structură funcțională și economică a acestora*); (la 21-10-2013, Lit. b) a art. 26 a fost modificată de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) c) deficitul sau excedentul bugetar, după caz;d) reglementări specifice exercițiului bugetar.Anexele legilor bugetare  +  Articolul 27Anexele legilor bugetare cuprind:a) sintezele bugetelor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a);b) bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea;c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și criteriile de repartizare a acestora;d) alte anexe specifice.Elaborarea bugetelor  +  Articolul 28Proiectele legilor bugetare anuale și ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, pe baza:a) prognozelor indicatorilor macroeconomici și sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum și pentru următorii 3 ani;b) politicilor fiscale și bugetare;b^1) legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar prevăzute la art. 18 din Legea nr. 69/2010. (la 21-10-2013, Lit. b^1) a art. 28 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) c) prevederilor memorandumurilor de finanțare, ale memorandumurilor de înțelegere sau ale altor acorduri internaționale cu organisme și instituții financiare internaționale, semnate și/sau ratificate;d) politicilor și strategiilor sectoriale, a priorităților stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;f) programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni, cărora le sunt asociate obiective precise și indicatori de rezultate și de eficienta; programele sunt însoțite de estimarea anuala a performantelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: acțiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obținute și estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori preciși, a căror alegere este justificată;g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și de transferuri consolidabile pentru autoritățile administrației publice locale;h) posibilităților de finanțare a deficitului bugetar.Plăți restante  +  Articolul 28^1Ordonatorii de credite au obligația ca în execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure achitarea plăților restante înregistrate la finele anului anterior, precum și a plăților restante rezultate în cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuția anului curent, cu excepția angajamentelor noi pentru proiecte/ programe finanțate din fonduri externe nerambursabile. (la 06-09-2012, Art. 28^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. ) Gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele instituțiilor publice  +  Articolul 28^2În situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b) și c) în ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste instituții fundamentează veniturile proprii pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent anului curent. (la 21-10-2013, Art. 28^2 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an  +  Articolul 28^3Obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an trebuie să fie cel mult egale cu creditele bugetare aprobate, cu excepția serviciilor privind furnizarea de utilități și a drepturilor salariale la care obligațiile înregistrate pot depăși creditul bugetar, cu diferența dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent și cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum și a altor cauze independente de voința ordonatorilor de credite. (la 21-10-2013, Art. 28^3 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Consecințe ale neachitării arieratelor  +  Articolul 28^4(1) În situația în care instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, înregistrează arierate la sfârșitul lunii anterioare lunii pentru care solicită efectuarea de plăți, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să nu opereze plăți din conturile acestora, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum și pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice.(2) Măsura încetează la data la care instituțiile publice prevăzute la alin. (1) nu mai înregistrează arierate în contabilitate. (la 21-10-2013, Art. 28^4 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Programe bugetare  +  Articolul 28^5(1) Programele se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.(2) În scopul întăririi calității politicilor publice, Guvernul va aproba, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, metodologia de elaborare și execuție a programelor bugetare, prin care va preciza forma de prezentare a programelor bugetare, conținutul acestora și modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat și/sau eficiență, precum și modul de monitorizare a execuției programelor bugetare. (la 21-10-2013, Art. 28^5 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Structura bugetelor  +  Articolul 29(1) Veniturile și cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificației bugetare.(2) Veniturile sunt structurate pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate, după caz.(3) Cheltuielile prevăzute în capitole și articole au destinație precisă și limitată.(4) Numărul maxim de posturi finanțat și fondul aferent salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. Numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetară anuală nu poate fi depășit. (la 21-10-2013, Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament și duratele de realizare a investițiilor.(6) Abrogat. (la 21-10-2013, Alin. (6) al art. 29 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (7) Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite și se aproba o data cu acestea.Fonduri la dispoziția Guvernului  +  Articolul 30(1) În bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului.(2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar*).(2^1) Prin actele normative prevăzute la alin. (2) și (4), Guvernul poate aproba introducerea în bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificației bugetare necesare reflectării destinației sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, dacă acestea nu existau anterior actelor normative în cauză în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite, cu reflectarea corespunzătoare în anexele la bugetul acestuia, și, după caz, să modifice Programul de investiții publice inclusiv prin introducerea de noi fișe de obiectiv/proiect/categorie de investiții. (la 29-12-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (3) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, după caz.(4) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamitați naturale și sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.(5) În cursul exercițiului bugetar Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, în funcție de necesitățile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale.  +  Secţiunea 1^1 Cadrul bugetar (la 21-10-2013, Secțiunea 1^1 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Cadrul bugetar al României  +  Articolul 30^1Cadrul bugetar al României în calitate de stat membru al Uniunii Europene respectă cerințele cadrului bugetar al Uniunii Europene, în vederea întăririi supravegherii bugetare la nivelul Uniunii și asigurării obligației prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și alte tratate privind Uniunea Europeană, ratificate de România, pentru a evita deficitele publice excesive. (la 21-10-2013, Art. 30^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Planificarea bugetară  +  Articolul 30^2(1) Planificarea bugetară elaborată de Ministerul Finanțelor Publice se bazează pe previziuni macroeconomice și bugetare.(2) Previziunile macroeconomice și bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente ale Comisiei Europene și, după caz, cu cele ale altor organisme independente internaționale.(3) Diferențele semnificative față de previziunile Comisiei Europene sunt descrise și motivate, în special dacă nivelul sau creșterea variabilelor din ipotezele externe se îndepărtează în mod semnificativ de valorile menționate în previziunile Comisiei Europene. (la 21-10-2013, Art. 30^2 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Publicarea previziunilor macroeconomice și bugetare  +  Articolul 30^3Ministerul Finanțelor Publice și Comisia Națională de Prognoză publică pe site, conform competențelor lor legale, previziunile macroeconomice și bugetare oficiale elaborate pentru planificarea bugetară. (la 21-10-2013, Art. 30^3 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Evaluarea previziunilor macroeconomice și bugetare  +  Articolul 30^4(1) Previziunile macroeconomice și bugetare utilizate pentru planificarea bugetară fac obiectul unor evaluări periodice, imparțiale și cuprinzătoare, bazate pe criterii obiective, inclusiv al unei evaluări ulterioare de către Consiliul Fiscal/organele abilitate în acest scop.(2) Consiliul Fiscal/Organele abilitate în acest scop publică rezultatele evaluărilor pe site-ul propriu al instituției.(3) Rezultatele acestei evaluări sunt luate în considerare, în mod adecvat, în viitoarele previziuni macroeconomice și bugetare. (la 21-10-2013, Art. 30^4 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Cadrul bugetar pe termen mediu  +  Articolul 30^5(1) Cadrul bugetar pe termen mediu constituie baza pentru elaborarea proiectului de buget anual.(2) Ministerul Finanțelor Publice motivează, în anexă separată la raportul la legea bugetară anuală, orice abatere a previziunilor și priorităților privind veniturile și cheltuielile care rezultă din cadrul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1).(3) În caz de schimbare a Guvernului, noul Guvern, în cadrul mandatului său, poate actualiza cadrul bugetar pe termen mediu, pentru a ilustra noile sale priorități, și va evidenția diferențele față de cadrul bugetar pe termen mediu anterior. (la 21-10-2013, Art. 30^5 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. )  +  Secţiunea a 2-a Calendarul bugetarElaborarea indicatorilor macroeconomici  +  Articolul 31Prognozele indicatorilor macroeconomici și sociali, în conformitate cu prevederile art. 28 lit. a), se elaborează de către Comisia Națională de Prognoză, până la data de 1 iunie a anului curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, după caz, pe parcursul desfășurării procesului bugetar și vor fi publicate pe site-ul Comisiei Naționale de Prognoză. (la 21-10-2013, Art. 31 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Analiza cheltuielilor publice  +  Articolul 31^1(1) Guvernul aprobă, prin memorandum, până la data de 15 iulie a fiecărui an, cadrul, tema, rapoartele de analiză a cheltuielilor publice și măsurile stabilite pentru realizarea acestor analize, derulate de Ministerul Finanțelor și ordonatorii principali de credite.(2) Ministerul Finanțelor, pentru activitatea de analiză a cheltuielilor publice, are următoarele competențe:a) coordonează activitatea de analiză a cheltuielilor publice;b) are acces neîngrădit la acte, documente și informații necesare exercitării atribuțiilor sale pentru analiza cheltuielilor publice.(3) Ministerul Finanțelor, în exercitarea competențelor prevăzute la alin. (2), îndeplinește următoarele atribuții:a) elaborează strategia multianuală de analiză a cheltuielilor bugetare, care se aprobă de Guvern, prin memorandum;b) efectuează, periodic, împreună cu ordonatorii principali de credite, analize ale cheltuielilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-h), cu scopul de a identifica măsuri care să conducă la o eficiență sporită a utilizării fondurilor publice de către instituțiile publice analizate;c) solicită de la instituțiile publice analizate rapoartele celorlalte organisme cu atribuții de control financiar, fiscal, audit intern și inspecție bancară pentru a fi avute în vedere la realizarea analizei cheltuielilor publice;d) pentru instituțiile publice analizate, limitele de cheltuieli și, după caz, estimările prevăzute la art. 32 se stabilesc cu luarea în considerare a măsurilor cuprinse în rapoartele de analiză a cheltuielilor publice, aprobate de către Guvern;e) urmărește stadiul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin rapoartele aprobate de Guvern, pe care îl informează anual, până la sfârșitul lunii iunie a fiecărui an.(4) Ordonatorii principali de credite au următoarele obligații:a) să nominalizeze, la cererea Ministerului Finanțelor, personalul de conducere și de execuție pentru constituirea grupurilor de lucru și să asigure participarea acestora la întreg procesul de analiză a cheltuielilor publice;b) să transmită la cererea Ministerului Finanțelor și să pună la dispoziția grupurilor de lucru actele, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de acesta, și să sprijine activitatea de analiză a cheltuielilor;c) să colaboreze cu Ministerul Finanțelor la stabilirea cadrului analizei cheltuielilor publice;d) să ducă la îndeplinire măsurile cuprinse în rapoartele aprobate de Guvern. (la 29-12-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) Limitele de cheltuieli  +  Articolul 32Ministerul Finanțelor Publice va înainta Guvernului, până la data de 31 iulie a fiecărui an, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar următor, precum și estimările pentru următorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite. (la 21-10-2013, Art. 32 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Scrisoarea-cadru  +  Articolul 33(1) Ministrul finanțelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum și limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.(2) Limitele de cheltuieli aprobate și stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin. (1) pot fi redimensionate de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naționale de Prognoză sau în cazul modificării ulterioare a legislației din domeniu, în funcție de specificul ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului. (la 21-10-2013, Art. 33 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite  +  Articolul 34(1) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanțelor Publice propunerile pentru proiectul de buget și anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli și estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, însoțite de documentații și fundamentări detaliate. (la 21-10-2013, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (2) Camera Deputaților și Senatul, cu consultarea Guvernului, își aproba bugetele proprii și le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectul bugetului de stat.(3) Autoritățile administrației publice locale au aceeași obligație pentru propunerile de transferuri consolidate și de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.(4) În situația în care ordonatorii principali de credite nu își aliniază propunerea de buget la strategia fiscal-bugetară și metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finanțelor Publice va proceda în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010. (la 21-10-2013, Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (5) Proiectele de buget și anexele la acesta, refăcute, se depun la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 15 septembrie a fiecărui an. (la 21-10-2013, Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Transmiterea proiectului de buget la Guvern și Parlament/Raportul anual la buget  +  Articolul 35(1) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite și a bugetului propriu, întocmește proiectele legilor bugetare și proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectură, până la data de 30 septembrie a fiecărui an. (la 21-10-2013, Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (2) Proiectul legii bugetului de stat este însoțit de un raport privind situația macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și proiecția acesteia în următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum și strategia Guvernului în domeniul investițiilor publice.(3) Raportul și proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum și alte informații relevante în domeniu.(3^1) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naționale de Prognoză, definitivează proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite și al bugetului propriu și proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. (la 21-10-2013, Alin. (3^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (4) După însușirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare și de buget, prevăzute la alin. (3^1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a fiecărui an. (la 21-10-2013, Alin. (4) al art. 35 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Transmiterea proiectului de buget la Guvern și Parlament în anii în care se organizează alegeri generale parlamentare în ultimele 3 luni ale anului  +  Articolul 35^1În cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele 3 luni ale anului, calendarul este următorul:a) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite și a bugetului propriu, întocmește proiectele legilor bugetare și proiectele bugetelor pe anul următor, pe care le depune la Guvern în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern, conform art. 103 din Constituția României, republicată;b) după însușirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare și de buget, prevăzute la art. 35 alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu în 20 de zile de la învestire, fără a depăși data de 31 decembrie a anului în curs. (la 06-09-2012, Art. 35^1 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. ) Aprobarea bugetului de către Parlament  +  Articolul 36(1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate, după caz, și pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum și creditele de angajament pentru acțiuni anuale și multianuale.(2) Creditele bugetare și creditele de angajament estimate pentru următorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.(3) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informații privind necesarul de finanțare pe termen mediu și nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi. (la 21-10-2013, Art. 36 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de către Parlament  +  Articolul 37(1) Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, Guvernul îndeplinește sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.(2) Instituțiile publice și acțiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.  +  Secţiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publicePrezentarea investițiilor publice în proiectul de buget  +  Articolul 38(1) Programele de investiții publice se prezintă în proiectul de buget ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.(2) În programele de investiții publice, ordonatorii principali de credite includ cu prioritate obiectivele/proiectele de investiții semnificative potrivit memorandumului prevăzut la art. 43 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Obiectivele/Proiectele de investiții semnificative vor fi prezentate în programele de investiții publice în mod distinct cu fișă de obiectiv/proiect de investiții nou sau în continuare, cu eșalonarea creditelor de angajament și a celor bugetare până la finalizarea acestora, cu excepția celor din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține informații clasificate potrivit legii. (la 29-12-2022, Articolul 38 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) Structura programelor de investiții publice  +  Articolul 38^1(1) În programele de investiții, cheltuielile de investiții se prezintă grupate pe următoarele poziții:A. obiective/proiecte de investiții în continuare;B. obiective/proiecte de investiții noi;C. alte cheltuieli de investiții.(2) Poziția C «Alte cheltuieli de investiții» se detaliază pe următoarele categorii de investiții:a) achiziții de imobile, inclusiv terenuri;b) dotări independente;c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege;d) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege;e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții;f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.(3) Cheltuielile de investiții cuprinse la alin. (2) se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.(4) Obiectivele/Proiectele de investiții în continuare și obiectivele/proiectele de investiții noi cuprinse în programele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține informații clasificate potrivit legii se prevăd în poziții globale, care se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.(5) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția «C - Alte cheltuieli de investiții». (la 29-12-2022, Articolul 38^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (6) Prevederile alin. (5) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente. (la 29-12-2022, Articolul 38^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (7) În funcție de valoarea necesar a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (5) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42. (la 29-12-2022, Articolul 38^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (8) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișa de investiții aferentă poziției «C - Alte cheltuieli de investiții» în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (la 29-12-2022, Articolul 38^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (la 21-10-2013, Art. 38^1 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Informații privind programele de investiții publice  +  Articolul 39Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programele de investiții publice anexe la bugetul acestora, conform formularelor aferente stabilite potrivit scrisorii-cadru. (la 29-12-2022, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 21-10-2013, Art. 40 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Rolul metodologic și competențele Ministerului Finanțelor  +  Articolul 41(1) Ministerul Finanțelor este împuternicit să stabilească conținutul, forma și informațiile referitoare la programele de investiții publice necesare în procesul de elaborare a bugetului.(2) Ministerul Finanțelor monitorizează programul de investiții publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru asigurările sociale de sănătate și bugetului asigurărilor de șomaj, conform formatului stabilit prin ordin al ministrului finanțelor. (la 29-12-2022, Articolul 41 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) Aprobarea documentațiilor aferente investițiilor publice  +  Articolul 42(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi și documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții», care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către:a) Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei;b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 10 milioane lei și 100 de milioane lei;c) ceilalți ordonatori de credite, pentru valori până la 10 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorilor de credite ierarhic superiori, cu privire la necesitatea și oportunitatea investiției.(2) Reaprobarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiții, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» se face potrivit prevederilor alin. (1).(3) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), care se finanțează potrivit legii din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.(4) Aprobarea sistării execuției unui obiectiv/proiect de investiții sau a lucrărilor de intervenții, precum și a unor obiecte sau capacități din cadrul acestora se face de către autoritatea care a aprobat/reaprobat documentația tehnico-economică.(5) Limitele valorice privind competențele de aprobare prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicilor de cost. (la 29-12-2022, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) Condiții pentru includerea proiectelor de investiții în proiectul de buget  +  Articolul 43(1) Obiectivele/Proiectele de investiții și celelalte categorii de investiții se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de cost. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv, potrivit prevederilor art. 23 și 25. (la 29-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 43 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (2^1) Actualizarea și aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiții, fiecărei lucrări de intervenții, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competența ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia. (la 29-12-2022, Articolul 43 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de intervenție efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, cuprinse la art. 38^1 alin. (2) lit. d), până la aprobarea documentației de avizare, potrivit legii, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric.(4) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (3), decontarea se va face pe baza situațiilor de lucrări însușite de beneficiar.(5) În termen de 6 luni de la deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor prevăzute la alin. (3), ordonatorul de credite are obligația elaborării documentației tehnico-economice și aprobării acesteia potrivit competențelor prevăzute la art. 42 alin. (1).(6) Ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziționarea și/sau elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții, în oricare dintre următoarele situații:a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite și înregistrate în contabilitate studii având același obiect; în această situație se procedează la actualizarea studiilor existente;b) dacă obiectivul de investiții publice nu va putea fi inclus în programul de investiții publice în anul bugetar următor, în condițiile prevăzute la alin. (9).(7) În cazuri temeinic justificate, achizițiile prevăzute la alin. (6) se pot realiza cu aprobarea Guvernului.(8) Sunt exceptate de la prevederile alin. (6) și (7) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum și cele finanțate din fonduri externe rambursabile.(9) În programul de investiții publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiții noi a căror finanțare poate fi asigurată integral, conform documentațiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu și/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/2010, cu excepția obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum și din fonduri externe rambursabile. (la 21-10-2013, Art. 43 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Obligația ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiții publice la credite bugetare  +  Articolul 43^1(1) Ordonatorii de credite au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiții publice la credite bugetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor bugetare anuale/rectificărilor bugetare anuale.(2) În funcție de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligația de a întocmi și de a actualiza, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contract. Ordonatorii de credite au obligația de a recepționa servicii, lucrări și produse, în limita creditelor bugetare anuale și trimestriale aprobate cu această destinație, în măsura în care au fost executate/livrate servicii, lucrări sau produse, în conformitate cu prevederile contractuale. (la 21-10-2013, Art. 43^1 a fost introdus de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Finanțarea proiectelor de investiții publice semnificative  +  Articolul 43^2(1) La elaborarea propunerilor bugetare prevăzute la art. 34 alin. (1), în ceea ce privește proiectele de investiții publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligația stabilirii pentru fiecare obiectiv/proiect de investiții semnificativ a creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru anul pentru care se realizează proiectul de buget și pentru următorii 2 ani, pornind de la nivelul prevăzut în fișa obiectivului/proiectului de investiții pentru perioada respectivă în bugetul anului precedent.(2) În cursul exercițiului bugetar se interzice virarea de credite de angajament și credite bugetare de la proiectele de investiții semnificative, cu excepția virărilor către alte proiecte de investiții publice semnificative derulate de același ordonator principal de credite. (la 29-12-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a programului de investiții publice  +  Articolul 44(1) Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului investițional, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, și vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, în format electronic, cu semnătură autorizată, la Ministerul Finanțelor, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, detaliate în formatul aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2).(2) În cazul obiectivelor/proiectelor de investiții publice semnificative, ordonatorii principali de credite vor întocmi suplimentar rapoarte trimestriale de progres conform formatului aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2), pe care le vor transmite Ministerului Finanțelor, în format electronic, cu semnătură autorizată, până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.(3) Pe baza rapoartelor transmise de ordonatorii principali de credite potrivit alin. (1) și (2) Ministerul Finanțelor va elabora rapoarte trimestriale, pe care le va publica pe site-ul propriu în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.(4) Pe parcursul întregului an, în situația în care implementarea unui obiectiv/proiect de investiții sau a unei categorii de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanțelor virarea creditelor bugetare și/sau a creditelor de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele și categoriile de investiții înscrise în programul de investiții publice anexă la buget, în condițiile respectării prevederilor alin. (5).(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiții noi, la poziția C «Alte cheltuieli de investiții», cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau din fonduri externe rambursabile.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fișele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții, în urma modificării/actualizării indicatorilor tehnico-economici sau a derulării procesului investițional, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate anual.(7) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investiții și categoriilor de investiții incluse în programele de investiții publice. (la 29-12-2022, Articolul 44 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚĂ DE URGENȚA ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) Acordurile internaționale legate de investițiile publice  +  Articolul 45Toate angajamentele legale, din care rezulta o cheltuiala pentru investițiile publice și alte cheltuieli asimilate investițiilor, cofinanțate de o instituție internațională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanțare.  +  Articolul 46Abrogat. (la 21-10-2013, Art. 46 a fost abrogat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe postaderare/ale altor donatori și la fonduri rambursabile  +  Articolul 46^1(1) Prevederile prezentei legi se aplică și fondurilor externe postaderare/ale altor donatori, precum și fondurilor rambursabile, cu excepția art. 47 alin. (8)-(10).(2) Prin legile bugetare anuale se pot stabili dispoziții derogatorii de la prezenta lege referitoare la programarea bugetară, execuția și/sau controlul proiectelor finanțate din fonduri externe postaderare/alți donatori, precum și al celor finanțate din fonduri rambursabile. (la 21-10-2013, Art. 46^1 a fost introdus de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. )  +  Secţiunea a 4-a Execuția bugetarăPrincipii în execuția bugetară  +  Articolul 47(1) Prin legile bugetare anuale se prevăd și se aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exercițiu bugetar, precum și structura funcțională și economică a acestora.(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar.(3) Alocațiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite și, în cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate și nu pot fi virate și utilizate la alte articole de cheltuieli.(4) Alocațiile pentru cheltuielile de investiții aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate și utilizate pentru alte naturi de cheltuieli.(5) Ordonatorii principali de credite au obligația să întreprindă toate măsurile necesare pentru încadrarea în alocațiile de cheltuieli de personal și în numărul maxim de posturi aprobate prin legile bugetare anuale.(6) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate și utilizate pentru finanțarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanțarea altui capitol.(7) În condițiile prezentei legi, pentru creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate.(8) Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor subordonate, și se pot efectua în limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor.(9) Pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, precum și între programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, și, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.(10) Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (9), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virările de credite bugetare pot influența creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele încheiate, numai în situația în care creditele bugetare aprobate cumulat de la începutul anului sunt mai mari decât creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeași perioadă și decât plățile efectuate în limita acestora.(11) Sunt interzise virările de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului.(12) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare.(13) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la închiderea lunii, situația virărilor de credite bugetare aprobate conform alin. (8), potrivit instrucțiunilor aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.(14) Virările de credite bugetare aprobate pentru asigurarea plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar.(15) Ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, în cursul întregului an, pentru asigurarea plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene.(16) În cursul anului, în funcție de situațiile specifice apărute, ordonatorul principal de credite poate introduce, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole și alineate noi, altele decât cele prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite și/sau fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului. (la 21-10-2013, Art. 47 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Virări de credite de angajament  +  Articolul 47^1(1) În condițiile prezentei legi, sunt permise virări de credite de angajament numai pentru creditele pentru care nu au fost încheiate angajamente legale.(2) Virările de credite de angajament se realizează concomitent cu virările de credite bugetare, dacă nu contravin prevederilor alin. (1) și legilor bugetare. Prevederile art. 47 se aplică în mod corespunzător și virărilor de credite de angajament. (la 21-10-2013, Art. 47^1 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare  +  Articolul 48(1) Veniturile și cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor publice autonome se repartizează pe trimestre, în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare a deficitului bugetar și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în bugetele prevăzute la alin. (1) se aproba de către:a) Ministerul Finanțelor Publice: pe capitole de cheltuieli și în cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole și subcapitole la venituri și pe capitole și în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și pentru transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, transmise de direcțiile generale ale finanțelor publice ale Ministerului Finanțelor Publice;b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, pentru bugetele proprii și pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor terțiari de credite, după caz;c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii și pentru bugetele ordonatorilor terțiari de credite bugetare.Deschiderea de credite bugetare  +  Articolul 49(1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai după deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare și/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.(1^1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetul Trezoreriei Statului, precum și bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii vor fi utilizate în condițiile prezentului articol, potrivit procedurilor și calendarului aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 06-09-2012, Alin. (1^1) al art. 49 a fost introdus de pct. 5 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. ) (2) Aprobarea deschiderii de credite se face în limita creditelor bugetare și potrivit destinațiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificației bugetare, după caz, în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziție anterior, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, precum și în funcție de gradul de încasare a veniturilor bugetare și de posibilitățile de finanțare a deficitului bugetar.(3) Deschiderile de credite pentru transferurile către bugetele locale, în cadrul limitelor prevăzute în bugetul de stat, se efectuează de Ministerul Finanțelor Publice prin direcțiile generale ale finanțelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale și în funcție de necesitățile execuției bugetare, cu respectarea destinației.(4) În vederea menținerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de cheltuieli, în funcție de estimarea încasării veniturilor bugetare, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite deschid și repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu și pentru instituțiile publice subordonate.(5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii sau ale instituțiilor subordonate numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, anterior datei de 25 a fiecărei luni.Transferurile între ordonatorii principali de credite  +  Articolul 50În situațiile în care, în timpul exercițiului bugetar, pe baza dispozițiilor legale, au loc treceri de unități, acțiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau în cadrul aceluiași ordonator principal de credite, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora și în structura bugetului de stat, inclusiv în execuția bugetară, fără afectarea echilibrului bugetar și a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. (la 21-10-2013, Art. 50 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Fondurile externe nerambursabile  +  Articolul 51(1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional și se derulează conform acordurilor încheiate cu partenerii externi.(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi acumulate într-un cont distinct și vor fi cheltuite numai în limita disponibilităților existente în acest cont și în scopul în care au fost acordate.Execuția bugetară  +  Articolul 52(1) În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajare, lichidare, ordonanțare, plată.(2) Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de conducător al compartimentului financiar-contabil.(3) Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituției publice.(4) Plata cheltuielilor se efectuează de conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății în baza ordonanțării acestora, în limita creditelor bugetare aprobate și a fondurilor disponibile cu această destinație.(5) Instrumentele de plată trebuie să fie însoțite la ordonatorul de credite de ordonanțarea la plată, la care se anexează documentele privind recepția cantitativă și calitativă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate, care certifică sumele de plată.(6) Efectuarea plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost lichidate și ordonanțate potrivit prevederilor art. 24 și 25, după caz.(7) Plata cheltuielilor la instituțiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un număr de personal mai mic de 5 persoane se realizează de către ordonatorul de credite și de persoana împuternicită cu atribuții financiar-contabile.(8) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum și limitele care se vor folosi în acest scop.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), pentru proiectele de cercetare științifică obținute prin competiții naționale se pot efectua plăți în avans de maximum 90%, din fonduri publice, la începutul fiecărei etape de cercetare.(9^1) Prin excepție de la prevederile alin. (8), pentru finanțarea activităților specifice de producere și difuzare a emisiunilor radiofonice și de televiziune în străinătate, în limba română, precum și pentru amenajarea spațiilor de producție și emisie ale posturilor de radio și televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune, se pot efectua plăți în avans de până la 100% din fonduri publice. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăți în avans, procedurile, precum și limitele care se folosesc în acest scop. (la 04-04-2014, Alin. (9^1) al art. 52 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014. ) (9^2) Prin excepție de la prevederile alin. (8), Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot efectua plăți în avans, de până la 100% din fonduri publice, conform contractelor încheiate, pentru finanțarea activităților specifice privind achiziția drepturilor de difuzare a evenimentelor, acțiunilor și concursurilor sportive sau artistice internaționale, precum și plata cotizațiilor la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și la alte organisme și organizații internaționale la care Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt parte și/sau membru. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăți în avans. (la 05-10-2023, Alineatul (9^2), Articolul 52, Sectiunea a 4-a, Capitolul III a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 262 din 2 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 2 octombrie 2023 ) (10) Sumele reprezentând plăți în avans, efectuate potrivit alin. (8) și (9) și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului, în condițiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituția publică ce a acordat avansurile și se vor restitui bugetului din care au fost avansate. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor și serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către instituția publică se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat și până s-au recuperat.(10^1) Sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri europene aferente cadrului financiar 2014-2020 și 2021-2027, inclusiv din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanțare și, după caz, memorandumuri/ acorduri de împrumut. Dispozițiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător. (la 17-11-2022, Alineatul (10^1) din Articolul 52 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 17 noiembrie 2022 ) (10^2) Sumele reprezentând plăți în avans, prevăzute la alin. (9^2), pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și/sau servicii prestate până la finalizarea evenimentelor, acțiunilor, concursurilor sportive și/sau artistice internaționale ce fac obiectul contractelor. (la 05-10-2023, Articolul 52, Sectiunea a 4-a, Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 262 din 2 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 2 octombrie 2023 ) (11) Prin excepție de la prevederile alin. (10):a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea asistenței financiare nerambursabile postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanțare;b) sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea proiectelor și acțiunilor finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Transport și a unor proiecte și acțiuni finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanțare și, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut;c) proiectele și acțiunile finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Mediu pentru care se aplică prevederile lit. b), precum și condițiile de aplicare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(12) În cazurile prevăzute la alin. (11), sumele reprezentând plăți în avans și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit în condițiile prevederilor contractuale vor fi recuperate de către instituțiile publice care au acordat avansurile și se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data recuperării sumelor restante. (la 21-10-2013, Art. 52 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Plata salariilor în sistemul bugetar  +  Articolul 53(1) Salariile în sistemul bugetar se plătesc o data pe luna, în perioada 5-15 a fiecărei luni, pentru luna precedenta.(2) Eșalonarea plăților pe zile, pentru ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordine, se face prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Abrogat. (la 21-10-2013, Alin. (3) al art. 53 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite  +  Articolul 54(1) Ordonatorii principali de credite au obligația de a analiza lunar necesitatea menținerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziții legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desființate sau amânate, și de a propune Ministerului Finanțelor Publice anularea creditelor respective.(2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite, prevăzute la alin. (1), este 10 decembrie.(3) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finanțați din bugetul de stat în condițiile alin. (1), se majorează Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat.Monitorizarea exercitată de Ministerul Finanțelor Publice  +  Articolul 55Ministerul Finanțelor Publice solicită ordonatorilor principali de credite, atât în cursul anului, cât și cu ocazia încheierii execuției bugetare, rapoarte de audit intern prevăzute în actele normative în vigoare, precum și alte rapoarte periodice privind utilizarea fondurilor publice, care se publică pe site-ul ordonatorilor principali de credite. (la 21-10-2013, Art. 55 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Contul general anual de execuție  +  Articolul 56(1) Pe baza situațiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casa a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Finanțelor Publice elaborează contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezintă Guvernului.(2) Ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte anuale de performanță, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate. (la 21-10-2013, Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (3) Contul general anual de execuție a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale se întocmesc în structura bugetelor aprobate și au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora.(4) Guvernul analizează și prezintă spre adoptare Parlamentului contul general anual de execuție a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și celelalte conturi anuale de execuție, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuție.(5) Contul general anual de execuție a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și celelalte conturi anuale de execuție se aproba prin lege după verificarea acestora de către Curtea de Conturi.Structura conturilor anuale de execuție a bugetului  +  Articolul 57Conturile anuale de execuție a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:a) la venituri: prevederi bugetare inițiale: prevederi bugetare definitive; încasări realizate;b) la cheltuieli: credite de angajament inițiale; credite de angajament definitive; credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate*). (la 21-10-2013, Lit. b) a art. 57 a fost modificată de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Contul general de execuție a datoriei publice  +  Articolul 58(1) Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual contul general al datoriei publice a statului. Contul general al datoriei publice a statului va fi anexat la contul general anual de execuție a bugetului de stat, ce se depune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale și Contul general al datoriei publice locale. (la 21-10-2013, Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Excedentul/deficitul bugetar  +  Articolul 59(1) Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetelor fondurilor speciale se stabilește ca diferența între veniturile încasate și plățile efectuate până la încheierea exercițiului bugetar.(2) Cu excedentele definitive rezultate după încheierea exercițiului bugetar și cu alte surse prevăzute de lege se diminuează deficitele din anii precedenți și, după caz, datoria publică guvernamentală. (la 21-10-2013, Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (3) Deficitul bugetului de stat se finanțează temporar din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului și definitiv prin împrumuturi de stat. (la 21-10-2013, Alin. (3) al art. 59 a fost introdus de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Execuția de casa bugetară  +  Articolul 60(1) Execuția de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin trezoreria statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice, care asigura:a) încasarea veniturilor bugetare;b) efectuarea plăților dispuse de persoanele autorizate ale instituțiilor publice, în limita creditelor bugetare și destinațiilor aprobate potrivit dispozițiilor legale;c) efectuarea operațiunilor de încasări și plăți privind datoria publică interna și externa rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta și plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și altor costuri aferente;d) efectuarea altor operațiuni financiare în contul autorităților administrației publice centrale și locale.(2) Prin trezoreria statului se pot efectua și următoarele operațiuni:a) păstrarea disponibilităților reprezentând fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a acestora, primite pe baza de acorduri și înțelegeri guvernamentale și de la organisme internaționale, și utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe baza de hotărâri ale Guvernului, potrivit destinațiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital în sectoarele publice și economice, după caz;b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului prin Banca Națională a României;c) alte operațiuni financiare prevăzute de lege.Principii ale încheierii execuției bugetare  +  Articolul 61(1) Execuția bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.(2) Orice venit neîncasat și orice cheltuiala angajată, lichidată și ordonanțată, în cadrul prevederilor bugetare, și neplătită până la data de 31 decembrie se vor încasa sau se vor plăti, după caz, în contul bugetului pe anul următor.(3) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale și creditele bugetare neutilizate la sfârșitul anului bugetar sunt anulate de drept. (la 21-10-2013, Alin. (3) al art. 61 a fost modificat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (4) Disponibilitățile din fondurile externe nerambursabile și cele din fondurile publice destinate cofinanțării contribuției financiare a Comunității Europene, rămase la finele exercițiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor.(5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizează în condițiile prevederilor prezentei legi și potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.(6) În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin subvenții de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele rezultate din execuția acestora se regularizează la sfârșitul exercițiului bugetar cu bugetul de stat, în limita subvențiilor primite.(7) Prevederile legilor bugetare anuale și ale celor de rectificare acționează numai pentru anul bugetar respectiv.(8) Subvențiile, transferurile și alte forme de sprijin financiar din partea statului, neutilizate până la închiderea anului, pentru care a fost instituită obligația restituirii prin temeiurile legale de acordare și nerestituite până la data de 31 decembrie, se vor supune calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsă între data de 31 decembrie și data restituirii sumelor la buget. (la 21-10-2013, Alin. (8) al art. 61 a fost introdus de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. )  +  Capitolul IV Finanțele instituțiilor publiceFinanțarea instituțiilor publice  +  Articolul 62(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale instituțiilor publice se asigura astfel:a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;b) din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;c) integral, din veniturile proprii.(2) Instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, vărsa integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finanțate.Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice  +  Articolul 63(1) Instituțiile publice pot folosi, pentru desfășurarea activității lor, bunuri materiale și fonduri bănești primite de la persoanele juridice și fizice, sub forma de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale.(2) Fondurile bănești acordate de persoanele juridice și fizice, primite în condițiile alin. (1), în situația instituțiilor publice finanțate integral de la buget, se vărsa direct la bugetul din care se finanțează acestea. Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului respectiv și se vor utiliza potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) și cu respectarea destinațiilor stabilite de transmițător.(3) Lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finanțelor Publice situația privind sumele virate la buget și utilizate potrivit alin. (2), în vederea introducerii modificărilor corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, după caz.(4) Cu fondurile bănești acordate de persoanele juridice și fizice în condițiile alin. (1), în situația instituțiilor publice finanțate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b) și c), se vor majoră bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora. Aceste instituții au obligația de a prezenta, în anexa la contul de execuție bugetară trimestriala și anuala, situația privind sumele primite și utilizate în aceste condiții și cu care a fost majorat bugetul de venituri și cheltuieli.(5) Bunurile materiale primite de instituțiile publice în condițiile alin. (1) se înregistrează în contabilitatea acestora.Finanțarea unor instituții publice  +  Articolul 64Finanțarea cheltuielilor unor instituții publice, indiferent de subordonare, se asigura atât din bugetul de stat, cât și din bugetele locale, numai în cazurile în care, prin legea bugetară anuala sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanțează prin fiecare buget.Veniturile proprii ale instituțiilor publice  +  Articolul 65(1) Veniturile proprii ale instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b) și c), se încasează, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către acestea, potrivit dispozițiilor legale.(2) Veniturile proprii ale instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) și c), provin din chirii, organizarea de manifestări culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe, prestări de servicii și altele asemenea.Excedentele bugetelor instituțiilor publice  +  Articolul 66(1) Excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care sunt finanțate, în limita sumelor primite de la acesta, dacă legea nu prevede altfel. Notă
  Conform articolului VI din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, excedentul rezultat din execuția bugetului Comitetului Olimpic și Sportiv Român se reportează în anul următor cu aceeași destinație.
  (2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. (la 21-10-2013, Art. 66 a fost modificat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. )
  Regimul de finanțare a unor activități sau instituții publice  +  Articolul 67Guvernul poate aproba înființarea de activități finanțate integral din venituri proprii pe lângă unele instituții publice sau schimbarea sistemului de finanțare a unor instituții publice, din finanțate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) și lit. b) în finanțate în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) și c), după caz, stabilind totodată domeniul de activitate, sistemul de organizare și funcționare a acestor activități, categoriile de venituri și natura cheltuielilor.Bugetele de venituri și cheltuieli ale unor activități  +  Articolul 68(1) Bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii se întocmesc o data cu bugetul instituției publice de care aparțin și se aproba o data cu bugetul acesteia, în condițiile art. 16.(2) Veniturile și cheltuielile activităților finanțate integral din venituri proprii se grupează pe baza clasificației bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.(3) În situația nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate.(4) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. (la 21-10-2013, Alin. (4) al art. 68 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Împrumut temporar pentru unele activități sau instituții publice  +  Articolul 69(1) În cazul în care, la înființarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituții publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentațiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda împrumuturi fără dobânda din bugetul propriu, pe baza de convenție.(2) Împrumuturile acordate în condițiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de 6 luni de la data acordării.Execuția de casa a bugetelor instituțiilor publice  +  Articolul 70(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile de pe lângă unele instituții publice, finanțate integral din venituri proprii, efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului în a căror rază își au sediul și la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli și disponibilități.(2) Este interzis instituțiilor publice de a efectua operațiunile de mai sus prin băncile comerciale.(3) Instituțiile publice au obligația de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unității teritoriale a Trezoreriei Statului, în termen de 10 zile de la aprobare, în condițiile legii. (la 21-10-2013, Alin. (3) al art. 70 a fost modificat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (4) În cazul în care instituțiile publice nu transmit unităților Trezoreriei Statului bugetul aprobat în termenul prevăzut la alin. (3), pot efectua plăți în limita a 1/12 din ultimul buget aprobat, cu excepția plăților aferente acțiunilor și obiectivelor de investiții noi, pentru o perioadă de 45 de zile de la data expirării termenului de depunere. (la 21-10-2013, Alin. (4) al art. 70 a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (5) Termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit la solicitarea fundamentată a instituției publice, cu aprobarea ministrului finanțelor publice. (la 21-10-2013, Alin. (5) al art. 70 a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3), (4) sau (5), după caz, unitățile Trezoreriei Statului nu vor mai accepta la decontare documente de plată ale instituțiilor publice. (la 21-10-2013, Alin. (6) al art. 70 a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. )
   +  Capitolul V SancțiuniInfracțiuni și pedepse  +  Articolul 71Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (la 01-02-2014, Art. 71 a fost modificat de art. 108 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 72(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) și (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (2), art. 47 alin. (13) și ale art. 63 alin. (2)-(5); (la 29-12-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 72 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) b) nerespectarea dispozițiilor art. 24 alin. (2), art. 31^1 alin. (4), art. 47 alin. (3) și (8)-(11), art. 52 alin. (2)-(6) și (10), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) și ale art. 69 alin. (2); (la 29-12-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 72 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) c) nerespectarea dispozițiilor art. 4 alin. (4) și (6), art. 15 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 61 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 68 alin. (3), art. 70 alin. (2) și (3) și ale art. 77.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice și de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.Legislația aplicată contravenției  +  Articolul 73Contravențiilor prevăzute la art. 72 li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția art. 28 și 29.Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice  +  Articolul 73^1Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata și până s-au recuperat sumele. (la 21-10-2013, Art. 73^1 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. )  +  Capitolul VI Dispoziții finaleContabilitatea publică  +  Articolul 74(1) Contabilitatea publică va cuprinde:a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;b) contabilitatea trezoreriei statului;c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau deficitului patrimonial;d) abrogată; (la 22-04-2011, Litera d) a alin. (1) al art. 74 a fost abrogată de litera a) a art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. ) (2) Ministerul Finanțelor Publice stabilește prin norme metodologice procedurile contabile și sistemul de raportare privind informațiile furnizate de contabilitatea publică.Sume cuvenite statului  +  Articolul 75Orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.Virarea veniturilor cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează  +  Articolul 75^1Toate veniturile cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează se virează la aceste bugete, în termen de 30 de zile de la data încasării acestora. (la 21-10-2013, Art. 75^1 a fost introdus de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ) Regimul veniturilor  +  Articolul 76Întocmirea și depunerea declarațiilor, stingerea obligațiilor bugetare, soluționarea contestațiilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislației în domeniu.Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe și a unor bunuri materiale  +  Articolul 77(1) Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în condițiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale, care aparțin instituțiilor publice finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. a), constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, după caz, și se vărsa la acestea.(2) Sumele obținute potrivit alin. (1) de către celelalte instituții publice se rețin de către acestea în vederea realizării de investiții.Fondurile speciale  +  Articolul 78(1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie și se administrează în afară bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate și bugetul asigurărilor de șomaj. Aceste bugete se aprobă ca anexa la legea bugetului de stat și, respectiv, la legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Proiectele acestor bugete se elaborează de către Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective.(3) Elaborarea, aprobarea și execuția acestor bugete se efectuează potrivit legilor de constituire a acestora și prevederilor prezentei legi.Norme metodologice și instrucțiuni  +  Articolul 79În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să emită norme metodologice și instrucțiuni.Intrarea în vigoare  +  Articolul 80(1) Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum și orice alte dispoziții contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 11 iulie 2002.Nr. 500.