ORDIN nr. 127 din 8 decembrie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 17 decembrie 2021  Notă
  Conform alineatului (2) al articolului 8 din ORDINUL nr. 124 din 5 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 19 octombrie 2022, prin derogare de la prevederile alin. (1), prevederile art. 1, 3 și 4 intră în vigoare la data publicării și se aplică de la data de 1 mai 2024.
  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) lit. c), ale art. 16, ale art. 17 alin. (1) și ale art. 18 din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, precum și ale art. 6 alin. (4) lit. f) și g), ale art. 154 alin (4), ale art. 158 și ale art. 159 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) Pentru perioada 1 mai 2023-1 septembrie 2023, operatorul de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea face lunar, începând cu luna mai 2023, simulări pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 2. (la 01-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 121 din 28 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 29 septembrie 2022 ) (2) Pentru perioada prevăzută la alin. (1), informațiile aferente prețurilor finale unice de dezechilibru, prețurilor finale de deficit și de excedent, dezechilibrelor valorice pentru fiecare interval de decontare ale părților responsabile cu echilibrarea și veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului calculate conform prevederilor regulamentului prevăzut la art. 2 se transmit de operatorul de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și către operatorul de transport și de sistem, iar părților responsabile cu echilibrarea informațiile cu privire la propria decontare, pe e-mail, până la sfârșitul lunii calendaristice care urmează lunii de livrare.(3) La aplicarea prevederilor art. 168 alin. (1) din Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, ODDPRE verifică închiderea bilanțului energiei electrice, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, cu dezechilibrele PRE, cu volumul schimburilor neintenționate, cu volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a compensării dezechilibrelor stabilit pe platforma europeană dedicată, cu volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenței, cu volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a perioadei de variație a soldului, transmise de OTS către ODDPRE, ținând seama inclusiv de cantitățile de energie electrică livrată de capacitățile de producere/instalațiile de stocare a energiei electrice aflate în perioada de probe.  +  Articolul 4Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 și 716 bis din 21 iulie 2021, se modifică după cum urmează:1. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Pentru a asigura siguranța în funcționare a SEN, OTS are dreptul de a exclude unități generatoare, locuri de consum cu consum comandabil, instalații de stocare care aparțin unui GFR de la procesul de calificare tehnică pentru furnizarea de RSF sau pentru una sau mai multe rezerve de echilibrare pe baza unor argumente tehnice, cum ar fi distribuția geografică a entităților componente GFR.2. La articolul 33, litera a) și valoarea parametrului „Valoarea maximă a RRFa“ din tabelul nr. 1 - Parametrii standard caracteristici și valorile lor pentru RRFa se modifică și vor avea următorul cuprins:a) activarea RRFa la comanda regulatorului central frecvență - putere este prezentată în figura nr. 2;..............................................................................................................................................................................................
  Valoarea maximă a RRFa9999 MW
  3. La articolul 38, litera a), partea introductivă, explicația figurii nr. 3 și tabelul nr. 2, precum și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) activarea RRFm este prezentată în figura nr. 3,în care:• Pmax - puterea activă maximă, după caz, reprezintă:– puterea activă instalată specificată în CfR sau ATR a unității generatoare, a locului de consum cu consum comandabil, a instalației de stocare când UFR este formată dintr-o/dintr-un singură/singur unitate generatoare/loc de consum cu consum comandabil/instalație de stocare;– suma puterilor active instalate, specificate în CfR sau ATR, calculate pe direcție pozitivă, respectiv negativă, în funcție de caracterul generator/consumator al unităților generatoare, al locurilor de consum cu consum comandabil și al instalațiilor de stocare care compun o UFR, respectiv un GFR calificat/calificată pe baza calificării individuale a unităților generatoare/locurilor de consum cu consum comandabil/instalațiilor de stocare componente;– suma puterilor active instalate specificate în CfR sau ATR, calculate pe direcție pozitivă, respectiv negativă, în funcție de caracterul generator/consumator al unităților generatoare, al locurilor de consum cu consum comandabil și al instalațiilor de stocare care compun o UFR, respectiv un GFR calificată/calificat pe baza ansamblului unităților generatoare/locurilor de consum cu consum comandabil/instalațiilor de stocare componente;• ΔP - puterea activă, activată în timpul de 12,5 minute reprezentând valoarea RRFm;• t_0 - timpul de solicitare a activării RRFm;• t_1 - întârzierea inițială denumită timpul de pregătire având valoare specifică structurii de UFR/GFR (specifică tipului de unități generatoare/locuri de consum cu consum comandabil/instalații de stocare componente conținute) și îndeplinind condiția t1 + t2 ≤ 12,5 minute;• t_2 - timpul de variație a puterii;• t_3 - timpul de activare completă (TAC) de maximum 12,5 minute;• t_l - timpul de livrare de minimum 5 minute;• t_d - timpul de dezactivare a RRFm;• z - toleranța la mobilizare a rezervei (în răspunsul în putere activă) de ±5% din P_n pentru generatoare sincrone, respectiv ±5% P_max pentru module generatoare dacă este mai mică de 20 MW, de ±2% P_n sau ±2% P_max dacă este mai mare și egală cu 20 MW și mai mică de 100 MW și ±1% P_n sau ±1% P_max dacă este mai mare sau egală cu 100 MW.Tabelul nr. 2 - Parametrii caracteristici standard și valorile lor pentru RRFm
  Modul de activareManual
  Timpul de pregătirevaloare specifică structurii de UFR/GFR (specifică tipului de unități generatoare/locuri de consum cu consum comandabil/instalații de stocare componente conținute), cu condiția ca suma dintre timpul de pregătire și timpul de variație a puterii ≤ 12,5 minute
  Timpul de variație a puterii≤ 12,5 minute, cu respectarea condiției ca suma dintre timpul de pregătire și timpul de variație a puterii ≤ 12,5 minute
  Timpul de activare completă (TAC)12,5 minute
  Timpul de dezactivare≤ 12,5 minute
  Valoarea minimă a RRFm1 MW
  Granularitatea1 MW
  Valoarea maximă a RRFm9999 MW
  Timpul minim de livrare5 minute
  Durata maximă de livrare a cantității maxime cerute15 minute pentru activare programată
  30 minute pentru activare directă
  Timpul minim între o dezactivare și o activare succesivăDeterminată de către FSE
  ..............................................................................d) UFR, respectiv GFR care furnizează RRFm poate să aibă o întârziere (t1) în activarea rezervei care trebuie să îndeplinească condiția ca însumată cu timpul de variație a sarcinii (t2) să fie mai mică sau egală cu valoarea de 12,5 minute (valoarea timpului de activare completă).
   +  Articolul 5(1) Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare și data aplicării prezentului ordin, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. transmite cel târziu până în ziua a 10-a a fiecărei luni Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei un raport privind stadiul evoluției procesului de implementare a prezentului ordin.  +  Articolul 6Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării și se aplică de la 1 aprilie 2024, cu excepția art. 3 și 4, care se aplică de la data intrării în vigoare.(2) La data de 1 aprilie 2024 se abrogă:a) articolele 1-3, 6, 9 și 15 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare; b) articolele 1-3 și 8 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piață și pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2020, cu modificările ulterioare;c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] și operatorul de transport și de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-09-2023, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 26 septembrie 2023 )
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 8 decembrie 2021.Nr. 127.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentrufurnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței  +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea