NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 52 din 19 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, denumită în continuare ordonanță de urgență, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptățite:a) oricare dintre părinții firești ai copilului/copiilor; (la 28-12-2012, Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) b) oricare dintre soții cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copiii în vederea adopției sau au adoptat copilul/copiii; (la 28-12-2012, Lit. b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;e) persoana care a fost numită tutore.(2) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanța de urgență dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) și (6) ori în prevederile art. 31 alin. (1) și ale art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență;b) sunt cetățeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;c) au domiciliul sau reședința în România, conform legii;d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora;e) abrogată. (la 01-07-2016, Lit. e) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (la 01-02-2012, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) (2^1) În situațiile prevăzute la art. 12 alin. (5) din ordonanța de urgență, condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se consideră îndeplinite în baza aplicării prevederilor art. 7 și 67 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, și ale art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament de aplicare. (la 19-09-2023, Alineatul (2^1), Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (2^2) În situațiile prevăzute la art. 12 alin. (6) și (7) din ordonanța de urgență, condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se consideră îndeplinite pe o perioadă de maximum 6 luni pe an, în cazul persoanelor îndreptățite care își stabilesc reședința temporar într-un stat în care nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare. (la 19-09-2023, Articolul 1, Capitolul I a fost completat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (2^3) După finalizarea perioadei prevăzute la art. 12 alin. (7) din ordonanța de urgență, în cazul persoanelor îndreptățite care își stabilesc reședința temporar într-un stat în care nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare dreptul se suspendă în condițiile art. 16 alin. (2) lit. h) din ordonanța de urgență. Plata indemnizației se reia, cu excepția perioadei de suspendare, la revenirea în România, în baza unei noi cereri. (la 19-09-2023, Articolul 1, Capitolul I a fost completat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (3) În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară. (la 28-12-2012, Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. )  +  Articolul 2(1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (4) din ordonanța de urgență se cuvin pentru fiecare naștere sau, după caz, pentru fiecare situație prevăzută la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență.(2) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (3) din ordonanța de urgență, drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se acordă persoanelor îndreptățite pentru fiecare copil aflat în această situație și se cumulează cu indemnizația sau, după caz, cu stimulentul de inserție prevăzute la art. 2, respectiv art. 7 din ordonanța de urgență, după caz, fie pentru aceeași persoană îndreptățită, fie pentru fiecare persoană îndreptățită prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) și b).(3) În situația în care se cumulează drepturile prevăzute la art. 2 și art. 31 alin. (2) din ordonanța de urgență, pentru o singură persoană îndreptățită, noul drept de indemnizație se acordă pe baza cererii și a documentelor privind veniturile realizate, fără a fi necesară o nouă suspendare a activității.(4) În situația prevăzută la alin. (3), după finalizarea perioadei de acordare a unuia dintre drepturile prevăzute la art. 2 și art. 31 alin. (2) din ordonanța de urgență, pentru perioada rămasă până la finalizarea perioadei de acordare a celuilalt drept, persoana îndreptățită solicită doar prelungirea concediului pe baza suspendării activității, în vederea continuării dreptului la concediu și indemnizație. (la 19-09-2023, Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 28-12-2012, Art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. )  +  Capitolul IIConcediul și indemnizațiile lunare pentru creșterea copilului, precum și sprijinul lunar (la 01-02-2012, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Articolul 4(1) Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, prevăzută de art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, se acordă persoanelor îndreptățite, dacă acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, ori s-au aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului sau, după caz, anterior datei la care s-a realizat încredințarea în vederea adopției, s-a încuviințat adopția ori s-a instituit plasamentul sau tutela.(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele care au realizat în perioada de referință avută în vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.(3) Se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanța de urgență și în situația în care persoana admisă la cursurile unei alte forme de învățământ preuniversitar sau, după caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate începe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.(4) Constituirea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență se stabilește, după cum urmează:a) din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență;b) din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în care în perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea uneia sau mai multora dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență s-au produs cu întreruperi.(5) Luna calendaristică în care s-a născut copilul sau în care s-a înregistrat una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, indiferent de ziua din această lună în care s-a produs nașterea ori s-a înregistrat situația, face parte integrantă din perioada prevăzută la alin. (4). (la 19-09-2023, Alineatul (5), Articolul 4, Capitolul II a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (6) În cazul în care în luna nașterii copilului persoana îndreptățită nu a realizat venituri supuse impozitului și nici nu sa aflat în una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență, perioada de calcul al celor 12 luni începe cu ultima lună din cei 2 ani în care aceasta a înregistrat venituri sau s-a aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență.(7) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (6) din ordonanța de urgență, în vederea totalizării perioadelor de activitate profesională realizate în alte state în care se aplică prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, se asimilează și perioadele din aceste state în care persoana îndreptățită s-a aflat în șomaj, a beneficiat de concedii medicale, concedii pentru accidente de muncă și boli profesionale, concedii de maternitate și concedii pentru creșterea copilului. (la 19-09-2023, Articolul 4, Capitolul II a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (la 01-07-2016, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 4^1(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență, cealaltă persoană îndreptățită prevăzută la art. 8 alin. (1) din ordonanța de urgență care nu a solicitat dreptul la indemnizație poate solicita acest drept, dacă îndeplinește condițiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă dreptul propriu la concediu și indemnizație nu se solicită de către celălalt părinte, pe această perioadă primul părinte nu poate beneficia de concediul și, respectiv, de indemnizația pentru creșterea copilului.(2) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul propriu la concediul de creștere a copilului de cel puțin două luni, dreptul celuilalt părinte la indemnizația pentru creșterea copilului se suspendă potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. i) din ordonanța de urgență sau, după caz, încetează, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență.(3) În situația în care persoana îndreptățită optează pentru concediu fără plată potrivit art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, cererea pentru acordarea acestuia se depune și se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 și 22 din ordonanța de urgență.(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în situația în care persoana îndreptățită solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau dacă acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, perioada de 3 luni prevăzută anterior se majorează cu câte 2 luni pentru fiecare copil, începând cu al doilea.(5) Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului de la data suspendării activității profesionale, respectiv a intrării în concediul prevăzut la alin. (1), cererea și documentele doveditoare se depun în termen de maximum 15 zile de la data suspendării activității. În situația în care cererea și documentele doveditoare se depun după acest termen, indemnizația se va acorda de la data depunerii cererii, potrivit art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență.(6) În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 9 din ordonanța de urgență, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de luni cel puțin egală cu dublul numărului de nașteri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate. (la 19-09-2023, Articolul 4^1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 5(1) În aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanța de urgență, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atât la unități de învățământ de stat, cât și particulare, autorizate sau acreditate, în condițiile legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.(2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (5) lit. m) și o)-s) din ordonanța de urgență în vederea includerii în calculul celor 12 luni a acestor perioade, persoana îndreptățită face dovada că a frecventat fără întrerupere cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, respectiv că pentru aceste perioade nu s-a înregistrat o cerere de suspendare a frecventării cursurilor ori că nu se află într-o situație de amânare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, ori potrivit hotărârilor senatelor universitare. (la 19-09-2023, Alineatul (2), Articolul 5, Capitolul II a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (la 27-08-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015. )  +  Articolul 6(1) Drepturile reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, art. 31 alin. (1) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și alin. (5) din ordonanța de urgență se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie și, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4)-(7), care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora. (la 01-07-2016, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (2) În cazul în care nu a fost întocmit actul/actele de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de copia/copiile actului/actelor constatator/constatatoare al/ale nașterii. Pentru copiii cetățeni străini sau români născuți în străinătate, cererea va fi însoțită de certificatul/certificatele sau extrasul/extrasele de naștere tradus/traduse în limba română de un traducător autorizat. (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligația să depună la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenția teritorială, copia certificatului de naștere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române competente, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul copiilor cetățeni români născuți în străinătate. (la 01-02-2012, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. ) (4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora și sunt, după caz, următoarele: (la 01-07-2016, Partea introductivă a alin. (4) al art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) a) abrogată; (la 01-07-2016, Lit. a) a alin. (4) al art. 6 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) b) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;c) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;e) decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;g) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, îndreptățită să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, după caz, următoarele:a) dovada eliberată de angajator sau de entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, ori, după caz de autoritățile fiscale din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior nașterii copilului venituri din salarii și asimilate salariilor sau de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului; (la 01-07-2016, Lit. a) a alin. (5) al art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) b) dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut copilul, corespunzători perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, sau, după caz, dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente și/sau declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, pentru care Codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central; (la 19-09-2023, Litera b), Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul II a fost modificată de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) b^1) registrul jurnal de încasări și plăți, în cazul veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură; (la 19-09-2023, Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul II a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaților unici, privind veniturile realizate de aceștia;e) adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate ori de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de maternitate în baza unor statute speciale se solicită adeverința eliberată de casele autonome de asigurări; (la 01-07-2016, Lit. e) a alin. (5) al art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) f) dovada eliberată de autoritățile competente, de angajatori sau, după caz, declarația pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creșterea copilului;g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autoritățile competente străine sau române, tradusă de un traducător autorizat, care să ateste perioadele în care au fost realizate activități profesionale și care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, precum și adeverință de venit, eliberată de angajator sau alte instituții competente, tradusă de traducător autorizat, care să ateste veniturile aferente acestor activități, inclusiv cele provenite din perioadele asimilate activității potrivit art. 4 alin. (7); (la 19-09-2023, Litera g), Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul II a fost modificată de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) h) dovada eliberată de organul fiscal competent din statul care aplică Regulamentul și Regulamentul de aplicare, tradusă de un traducător autorizat, pentru persoanele care realizează activități independente în aceste state. (la 19-09-2023, Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul II a fost completat de Punctul 10., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (6) Actele doveditoare privind atestarea situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență și, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritățile competente, sunt următoarele:a) dovada eliberată de instituția care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situațiile prevăzute la lit. k) și x); (la 17-05-2021, Litera a) din Alineatul (6) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) b) dovada eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, pentru situațiile prevăzute la lit. a), b), c), t);c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situația prevăzută la lit. d) și e);d) dovada eliberată de angajator pentru situațiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j), u), precum și în cazul indemnizației acordate în baza art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, pentru situația prevăzută la lit. y); (la 17-05-2021, Litera d) din Alineatul (6) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) e) dovada eliberată de casa de asigurări de sănătate, pentru situația prevăzută la lit. c); (la 01-07-2016, Lit. e) a alin. (6) al art. 6 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) f) adeverința eliberată de instituția de învățământ, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situațiile prevăzute la lit. m)-s);g) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățământ superior, pentru situațiile prevăzute la lit. t) și v);h) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptățită sau de structurile militare ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele și natura situației respective, pentru situația prevăzută la lit. l).i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învățământ, recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, ori de către instituțiile de învățământ abilitate pentru recunoașterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situația prevăzută la lit. m).(7) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită prezintă dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că aceasta s-a aflat în perioada de maximum 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe perioadă determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată la același angajator, considerate contracte succesive, conform art. 82 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2016, Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (8) Pentru atestarea situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g), h), i^1) și y) din ordonanța de urgență, nu este necesară prezentarea de acte doveditoare privind atestarea acestor situații, drepturile respective fiind acordate de agențiile teritoriale. (la 19-09-2023, Alineatul (8), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 11., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență sunt, după caz, următoarele: (la 01-07-2016, Partea introductivă a alin. (9) al art. 6 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) a) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență nu beneficiază de indemnizație sau de stimulent; (la 19-09-2023, Litera a) din Alineatul (9), Articolul 6, Capitolul II a fost modificată de Punctul 12., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) b) declarația pe propria răspundere a persoanei îndreptățite din care să reiasă că se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și că acesta nu este încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;c^1) certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptățite; (la 01-02-2012, Lit. c^1) a alin. (9) al art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) d) adeverința eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;d^1) adeverință eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru; (la 01-07-2016, Lit. d^1) a alin. (9) al art. 6 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, la solicitarea agențiilor teritoriale.(10) Pentru cetățenii străini sau apatrizi, componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autoritățile române, precum și cu alte documente prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 7(1) Concediul prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 11 alin. (1) și (2) și art. 31 din ordonanța de urgență se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care își desfășoară activitatea persoana îndreptățită.(2) Pe perioada concediilor prevăzute la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei îndreptățite se suspendă.(3) În situația persoanelor îndreptățite care realizează venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură și care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activității pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situația solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanța de urgență. (la 17-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (4) În situația persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puțin uneia dintre activități, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.(5) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat și de doctorat beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului sau de drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap. (la 01-07-2016, Art. 7 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 8(1) În cazul în care persoana îndreptățită, beneficiară a concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se află în situația prevăzută la art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, se procedează după cum urmează:a) dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt acoperite în totalitate de perioada de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, acordarea acestora se prelungește corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului. Pe această perioadă se acordă o singură indemnizație, la aceeași valoare cu indemnizația primită anterior nașterii celui din urmă copil, precum și majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență;b) dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt constituite și din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) și a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență. Dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, atunci se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului în cuantumul primit anterior.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), pentru continuitatea acordării drepturilor, cererea se poate depune cu cel puțin 60 de zile înaintea împlinirii vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, de către copilul pentru care se află în concediul pentru creșterea copilului sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență. În cazul în care se depășește acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență, fără aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență dacă, la data depunerii cererii, copilul pentru care s-a beneficiat de concediul pentru creșterea copiilor a împlinit deja vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), cererea se poate depune cu 60 de zile înaintea împlinirii vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, de către copilul pentru care a beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului ori de stimulent de inserție sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanța de urgență. În cazul în care se depășește acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență.(4) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă una dintre persoanele îndreptățite nu a îndeplinit inițial condițiile de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului/ stimulentului de inserție, însă le îndeplinește pentru următorul copil, părintele/persoana îndreptățită care a beneficiat de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului sau, după caz, de stimulentul de inserție poate opta pentru încetarea drepturilor în plată, celălalt părinte/cealaltă persoană îndreptățită având posibilitatea de a solicita drepturile pentru copilul pentru care îndeplinește condițiile de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului de inserție, fără a beneficia de majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență.(5) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care mama se află în concediul de maternitate prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență pentru acest copil se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate și nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului. (la 19-09-2023, Articolul 8, Capitolul II a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 8^1(1) În aplicarea prevederilor art. 91 din ordonanța de urgență, perioada luată în calcul este cea cuprinsă între luna calendaristică în care copilul pentru care a beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului ori de stimulent de inserție împlinește vârsta de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și luna calendaristică în care se naște sau se înregistrează o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, fără a se depăși 12 luni. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 8^1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 14., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (2) În situația prevăzută la art. 9^1 din ordonanța de urgență, pentru stabilirea dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor, se iau în calcul perioadele prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4).(3) Pentru calculul indemnizației pentru creșterea copiilor, în situația prevăzută la art. 9^1 din ordonanța de urgență, se procedează după cum urmează:a) dacă perioada de eligibilitate este acoperită în totalitate de perioada de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, se acordă aceeași valoare cu indemnizația primită pentru copilul anterior;b) dacă perioada de eligibilitate este constituită și din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) și a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență. Dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit pentru copilul anterior, atunci se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.(4) În situația prevăzută la art. 2 alin. (6) din ordonanța de urgență, totalizarea perioadelor se realizează dacă anterior nașterii copilului persoana îndreptățită este supusă legislației naționale, respectiv realizează venituri supuse impozitului sau se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență. (la 19-09-2023, Articolul 8^1, Capitolul II a fost completat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (la 17-05-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 19-09-2023, Articolul 9, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 9^1(1) În perioada concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită poate realiza venituri supuse impozitului până la nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, prin desfășurarea efectivă a unei activități, cu condiția menținerii întreruperii/suspendării uneia dintre activitățile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizație.(2) Persoanele care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență și care nu pot prezenta dovada suspendării activității pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.(3) În situația în care persoanele îndreptățite solicită succesiv dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, limita de venituri prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență se aplică fiecăruia dintre aceștia. (la 27-08-2015, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015. )  +  Articolul 9^2(1) Pe perioada concediului și indemnizației pentru creșterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, fiecare dintre persoanele îndreptățite poate realiza venituri supuse impozitului în baza art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.(2) În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, veniturile pot fi realizate, după cum urmează:a) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic;b) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic și data încetării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului;c) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic;d) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului și data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserție, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a)-c). (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 9^2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (3) Agențiile teritoriale au obligația de a verifica respectarea de către persoana îndreptățită a limitei de venituri prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, în termen de 6 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creșterea copilului, precum și de la încetarea dreptului la concediu și indemnizația pentru creșterea copilului, conform legii. (la 27-08-2015, Art. 9^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015. )  +  Capitolul IIIAbrogat. (la 01-07-2016, Cap. III a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 01-07-2016, Art. 10 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 01-07-2016, Art. 11 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Capitolul IV Stimulentul de inserție  +  Articolul 12(1) Stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă lunar până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap persoanelor îndreptățite dacă acestea realizează venituri supuse impozitului.(2) În situația în care persoana îndreptățită beneficiară a stimulentului de inserție în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență solicită concediul și indemnizația pentru creșterea copilului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități sau nu mai realizează venituri conform art. 3 din ordonanța de urgență în această perioadă, reluarea plății stimulentului de inserție se realizează în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență. (la 19-09-2023, Alineatul (2), Articolul 12, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (3) Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție se face la cererea scrisă a persoanei îndreptățite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență.(4) În cazul în care persoana îndreptățită beneficiară a stimulentului de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naște în această perioadă unul sau mai mulți copii sau se află în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru cel din urmă copil. Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula și nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență. (la 19-09-2023, Alineatul (4), Articolul 12, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (4^1) În cazul în care o persoană îndreptățită beneficiază de stimulentul de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, iar cealaltă persoană îndreptățită se află într-o situație care generează un alt drept de indemnizație pentru creșterea copilului sau stimulent de inserție, drepturile se acordă concomitent fiecăreia dintre persoanele îndreptățite, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani/4 ani, în cazul copilului cu handicap, respectiv până la împlinirea de copil a vârstei de 2 ani/3 ani, în cazul copilului cu handicap. (la 19-09-2023, Articolul 12, Capitolul IV a fost completat de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (5) În situația în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție acordat în condițiile alin. (1) și celălalt părinte se află într-o situație de natură a genera un nou concediu pentru creșterea copilului, se poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului de inserție, până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu respectarea prevederilor alin. (4), fie pentru suspendarea plății stimulentului de inserție și acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, precum și ale art. 9 alin. (4) și art. 17 alin. (3) din ordonanța de urgență.(6) În situația realizării de venituri nete în condițiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită nu poate solicita stimulentul de inserție.(7) În situația prevăzută la alin. (1), indiferent dacă celălalt părinte alege sau nu să beneficieze de concediul de cel puțin două luni potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, pe această perioadă stimulentul de inserție nu se acordă. (la 19-09-2023, Alineatul (7), Articolul 12, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (la 01-07-2016, Art. 12 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 13(1) Dreptul la stimulentul de inserție se stabilește după cum urmează:a) pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea de acordare va fi însoțită numai de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autoritățile competente ori de declarația pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului;b) pentru persoana care deși are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea este însoțită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6.(2) Pentru persoanele care solicită acordarea stimulentului de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități, prevăzut la art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență, acesta se acordă după cum urmează:a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanța de urgență;b) începând cu data depunerii cererii în cazul în care cererea este depusă peste termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanța de urgență. (la 17-05-2021, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (3) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență, stimulentul de inserție se acordă oricăruia dintre părinți sau oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, care a beneficiat pentru o perioadă de cel puțin o lună fie de concediul pentru creșterea copiilor și indemnizația aferentă, fie de stimulentul de inserție, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), respectiv la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență. (la 19-09-2023, Alineatul (3), Articolul 13, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (la 01-07-2016, Art. 13 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Capitolul VAbrogat. (la 01-02-2012, Cap. V a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 01-02-2012, Art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 01-02-2012, Art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-02-2012, Art. 16 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Capitolul VIStabilirea și plata indemnizațiilor lunare pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și a sprijinului lunar (la 01-02-2012, Titlul cap. VI a fost modificat de pct. 15 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Articolul 17Drepturile prevăzute de ordonanța de urgență pot fi solicitate de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură.  +  Articolul 18(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11, art. 31 alin. (1), (2) și (7) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se completează de către persoanele îndreptățite, reprezentanții legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul de cerere se publică și este disponibil pe site-urile autorităților administrației publice locale, ale agențiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, precum și pe punctul de contact unic electronic în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic. (la 17-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență se acordă potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)-(3), pe bază de cerere însoțită de copia certificatului de naștere al copilului, depusă la primăria în a cărei rază teritorială domiciliază. (la 19-09-2023, Alineatul (2), Articolul 18, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (3) Pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverința se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.(4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanța de urgență, părintele supraviețuitor trebuie să depună cererea în termen de 60 de zile de la data decesului înregistrat în certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanța de urgență.(5) În situația prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) solicitarea dreptului se face în baza cererii și a copiei după actele prevăzute la art. 6 alin. (2), respectiv art. 6 alin. (4), după caz.(6) În situația prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) solicitarea dreptului se face în baza cererii și a copiei după actele prevăzute la art. 6 alin. (2), precum și, după caz, a documentelor doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (4)-(10).(7) În cazul prelungirii concediului potrivit art. 2 alin. (4), persoana îndreptățită depune direct la agenția teritorială adeverința eliberată de angajator prin care se prelungește concediul pentru creșterea/îngrijirea copilului sau dovada suspendării activității în cazul în care persoana îndreptățită realizează venituri de altă natură decât cele salariale și asimilate acestora, cu cel puțin 30 de zile înainte de finalizarea unuia dintre concedii. (la 19-09-2023, Articolul 18, Capitolul VI a fost completat de Punctul 21., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (la 01-07-2016, Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 19(1) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2), însoțite de documentele justificative depuse de persoanele îndreptățite la primăria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința, se transmit de către primar agenției teritoriale pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din ordonanța de urgență. Modelul de borderou este prevăzut în anexa nr. 3. (la 01-02-2012, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) (2) Primăriile au obligația să verifice documentația depusă de solicitanți și să transmită agențiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil. (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (3) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) sunt certificate, prin semnătură și ștampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta. Acolo unde este posibil certificarea se va efectua prin semnătură electronică. (la 01-07-2016, Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 19^1(1) În situația în care autoritățile administrației publice locale sau, după caz, agențiile teritoriale dezvoltă sisteme informatice de primire și înregistrare a solicitărilor, cererea și documentele doveditoare pentru drepturile prevăzute de ordonanța de urgență pot fi depuse electronic.(2) Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor justificative este opțională și se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(3) Prin excepție de la prevederile art. 19, în situația prevăzută la alin. (1), dacă cererea și documentele justificative sunt depuse electronic la agenția teritorială, certificarea de către primar sau persoana împuternicită de acesta nu este necesară. (la 17-05-2021, Capitolul VI a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )  +  Articolul 20(1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11, art. 31 alin. (1), (2) și (7) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se soluționează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanța de urgență. (la 17-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă, inclusiv prin poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). (la 19-09-2023, Alineatul (2), Articolul 20, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 22., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 ) (3) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, însoțită de actele doveditoare, sunt supuse confidențialității. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu și indemnizație lunară, stimulent de inserție sau alocație de stat pentru copii și al întocmirii unor situații statistice.(4) Deciziile prevăzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în continuare Agenție. (la 01-07-2016, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 21(1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile realizate de persoana îndreptățită, obținute în condițiile art. 3 din ordonanța de urgență, precum și veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) din ordonanța de urgență.(1^1) În cazul în care apare o nouă situație de natură a genera un nou drept, la stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare veniturile conform alin. (1), precum și cele realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență. (la 27-08-2015, Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015. ) (2) Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1) și nu poate fi mai mic decât cel prevăzut de art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență. (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (3) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență. (la 01-02-2012, Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) (4) Veniturile care se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului sunt cele aferente perioadei stabilite potrivit art. 4 alin. (4)-(6), precum și cele prevăzute la art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență. (la 01-07-2016, Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (5) Abrogat. (la 17-05-2021, Alineatul (5) din Articolul 21 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )  +  Articolul 22(1) În situația persoanelor care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, actele doveditoare prevăzute la art. 3 alin. (8) din ordonanța de urgență se transmit de către persoana beneficiară la agenția teritorială, în termen de 30 de zile de la comunicare.(2) În vederea verificării veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, agenția teritorială poate solicita organului fiscal central situația privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizației prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență.(3) În situația în care persoana beneficiară nu transmite în termenul prevăzut la alin. (1) actele doveditoare prevăzute la art. 3 alin. (8) din ordonanța de urgență, pe baza situației transmise de direcția generală a finanțelor publice, agenția teritorială este îndreptățită să modifice cuantumul indemnizației.(4) În situația veniturilor din salarii și asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copilului se realizează în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanța de urgență, precum și în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (4) din ordonanța de urgență. Recalcularea se face, după caz, la solicitarea persoanei îndreptățite, respectiv din oficiu, aplicându-se corespunzător prevederile art. 3 alin. (9) și (10) din ordonanța de urgență, precum și prevederile art. 18 alin. (5) din ordonanța de urgență. (la 19-09-2023, Articolul 22, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 23(1) Dreptul reprezentând indemnizația pentru creșterea copilului se cuvine după cum urmează:a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;b) începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;c) începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) și c);e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului de inserție nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și solicită revenirea în concediul pentru creșterea copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.(2) Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creșterea copilului ori a încetat realizarea de venituri supuse impozitului.(3) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se acordă cu respectarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) și e) și alin. (2) din ordonanța de urgență. (la 17-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 23 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (4) Drepturile prevăzute la art. 32 alin. (5) din ordonanța de urgență se acordă după cum urmează:a) de la data la care s-a aprobat programul redus de lucru dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;b) de la data depunerii cererii dacă aceasta este depusă după termenul prevăzut la lit. a). (la 01-07-2016, Alin. (4) al art. 23 a fost introdus de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 24Dreptul reprezentând stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:a) de la data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;b) de la data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;c) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizației prevăzute la art. 2 alin. (2) și art. 31 alin. (2) din ordonanța de urgență realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;d) începând cu ziua următoare celei în care persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;e) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-d). (la 17-05-2021, Articolul 24 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )  +  Articolul 25Pe perioada acordării indemnizației pentru creșterea copilului, plata pensiei de invaliditate și a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă.  +  Articolul 26(1) Plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și alin. (5) din ordonanța de urgență se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale. (la 01-07-2016, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. ) (2) Cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului și al stimulentului aferent fracțiunilor de lună se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.  +  Articolul 27Plata drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență se efectuează lunar, prin mandat poștal, la domiciliul persoanei îndreptățite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, în cont deschis la o unitate bancară.  +  Articolul 28(1) Agențiile teritoriale solicită Agenției creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.(2) Agenția solicită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale creditele bugetare prevăzute la alin. (1), centralizate la nivelul întregii țări, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.  +  Articolul 29(1) În aplicarea prevederilor art. 16 și 17 din ordonanța de urgență, autoritățile competente au obligația de a transmite agențiilor teritoriale lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situații de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, precum și data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 36 și 37 din ordonanța de urgență. (la 01-02-2012, Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) (2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) primăria, pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. g), precum și la art. 17 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență, precum și pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență; (la 17-05-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 29 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) b) direcția generală de asistență socială și protecția copilului, pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) și f) din ordonanța de urgență;c) inspectoratul județean de poliție, pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 30(1) În cazul în care 3 luni consecutiv se înregistrează mandate poștale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanța de urgență se suspendă, urmând ca agenția teritorială să verifice cauzele care au condus la această situație.(2) După verificarea prevăzută la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu plata drepturilor restante, din oficiu, în situația în care se constată că nu este culpa persoanei îndreptățite sau, după caz, la cererea persoanei îndreptățite, dacă sunt menținute condițiile de acordare.  +  Articolul 31În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență își schimbă domiciliul ori, după caz, reședința în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reședință, agenția teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligația de a transfera cererea și actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoțite de situația privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor și sumele restante, agenției teritoriale în a cărei rază beneficiarul și-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reședința. (la 01-07-2016, Art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 32(1) Suspendarea plății/Încetarea drepturilor/ Reluarea plății drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și(5) din ordonanța de urgență se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii direct sau prin poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției. (la 17-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 32 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (2) În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit, are obligația de a comunica aceasta în condițiile art. 19 din ordonanța de urgență. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din ordonanța de urgență, angajatorul are obligația de a comunica agenției teritoriale faptul că persoana îndreptățită și-a reluat activitatea în termen de 5 zile de la această dată.(3) În situația în care persoana îndreptățită nu respectă obligația prevăzută la art. 19 din ordonanța de urgență și după verificarea prevăzută la art. 9^2 alin. (3), agenția teritorială stabilește că au fost realizate venituri peste limita prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, indemnizația pentru creșterea copilului se consideră a fi acordată necuvenit și se recuperează în condițiile art. 24 din ordonanța de urgență. (la 27-08-2015, Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 685 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015. ) (la 01-02-2012, Art. 32 a fost modificat de pct. 25 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 33Abrogat. (la 17-05-2021, Articolul 33 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )  +  Articolul 34(1) Persoanele care se află în concediu fără plată prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență au obligația să comunice în scris agenției teritoriale această opțiune, odată cu solicitarea celuilalt părinte sau celeilalte persoane îndreptățite prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență a dreptului la indemnizație.(2) Comunicarea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de adeverința eliberată de angajator conform căreia persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, în perioada în care celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență beneficiază de dreptul propriu la indemnizație. (la 19-09-2023, Articolul 34, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 24., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 17-05-2021, Articolul 35 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )  +  Articolul 36(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) și art. 31 din ordonanța de urgență constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii. (la 17-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la alin. (1), în care persoana beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență, punctajul lunar al asiguratului se determină conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) și art. 31 din ordonanța de urgență constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj și se are în vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și a cotelor procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj conform art. 39 alin. (1) și (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 36 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 ) (4) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor pentru șomaj a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1) și (3), agențiile teritoriale au obligația de a depune conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.(5) În situația prevăzută la art. 17, reprezentantul legal al persoanei îndreptățite lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1)-(4), respectiv ale art. 21 și 22 din ordonanța de urgență. (la 01-07-2016, Art. 36 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 37Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care au optat inițial au obligația să comunice în scris această nouă opțiune de plată agenției teritoriale. Agenția teritorială va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua opțiune.  +  Articolul 38(1) Persoanele care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională beneficiază de concediu și de indemnizație pentru creșterea copilului sau stimulent de inserție acordate prin aceste instituții.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.(3) În situația în care în perioada concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente sau pe perioada acordării stimulentului de inserție raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează, plata drepturilor se asigură prin agențiile teritoriale.(4) Plata stimulentului de inserție se asigură prin agențiile teritoriale și în cazul suspendării raportului de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență în alte sectoare de activitate decât cele prevăzute la alin. (1) și se află în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență.(5) În situația prevăzută la alin. (3), instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională au obligația să transmită agențiilor teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea și documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.(6) Pentru situația prevăzută la alin. (4), persoana îndreptățită depune o nouă cerere însoțită obligatoriu de documentele doveditoare prevăzute la art. 6, după caz, precum și o adeverință de la angajatorul din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională prin care să se ateste atât faptul că îndeplinește condiția prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cât și faptul că nu beneficiază de stimulent de inserție acordat de acesta.(7) În situația în care în perioada concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente sau pe perioada acordării stimulentului de inserție persoana îndreptățită se angajează în una dintre instituțiile prevăzute la alin. (1), agenția teritorială în a cărei rază domiciliază sau își are reședința persoana beneficiară transmite acestor instituții cererea și documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului, la solicitarea scrisă a persoanei sau, după caz, a instituției.(8) Instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională au obligația să transmită trimestrial Ministerului Muncii și Solidarității Sociale situația privind numărul de beneficiari și sumele plătite cu acest titlu.(9) Situația prevăzută la alin. (8) se va trimite până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a încheiat trimestrul. (la 19-09-2023, Articolul 38, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 25., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 38^1Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în format electronic, va fi publicată pe website-ul Agenției lista documentelor, dintre cele prevăzute la art. 6, care pot fi preluate direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, la solicitarea expresă a beneficiarului drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență. (la 01-07-2016, Art. 38^1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 38^2Abrogat. (la 01-07-2016, Art. 38^2 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 38^3Abrogat. (la 01-07-2016, Art. 38^3 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016. )  +  Articolul 38^4În situația în care drepturile de alocație de stat pentru copii se solicită în același timp cu dreptul de indemnizație pentru creșterea copilului, respectiv de stimulent de inserție, se va utiliza formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1. (la 01-02-2012, Art. 38^4 a fost introdus de pct. 27 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Articolul 39În aplicarea prezentelor norme metodologice, precum și pentru reglementarea unor situații care pot să apară pe parcursul aplicării în același timp a prevederilor ordonanței de urgență, precum și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate emite instrucțiuni sau precizări, în limitele legii, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.  +  Articolul 40Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [Stema] MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI││ României PROTECȚIEI SOCIALE ȘI ȘI ││ PERSOANELOR VÂRSTNICE INSPECȚIE SOCIALĂ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┐│CERTIFICARE PRIMAR│ CERERE│ (L.S.) │ pentru└──────────────────┘ acordarea indemnizației de creștere a copilului/ stimulentului de inserție/indemnizației lunare/sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii Doamnă/Domnule director al A.J.P.I.S. Stimați cetățeni, Statul român, în conformitate cu prevederile constituționale,dorește să vă ajute să depășiți momentele speciale prin care treceți, dvs. șifamilia dvs. Pentru aceasta vă adresăm rugămintea să citiți cu foarte multăatenție formularul și să completați cu sinceritate toate datele solicitate,conform indicațiilor de mai jos. În cazul în care se solicită și alocația de stat se va completa un singurformular. A. Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacăsolicitantul este persoana îndreptățită sau reprezentantul familiei, datele sevor completa la Cap. C. Subsemnatul/a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI ││ ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetățenie [] Română sau [] (țara) ...................... ││ ││ CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Act de Seria Nr. ││ identitate*)└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └┴─┴─┴─┴─┴─┘││ ││ eliberat de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ la data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ z z l l a a ││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││*) Pentru cetățenii români *)Pentru cetățenii străini ││││BI - buletin de identitate sau apatrizi: ││││CI - carte de identitate PST - permis de ședere temporară ││││CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de ședere pe termen lung││││P - pașaport DI - document de identitate ││││ CR - carte de rezidență ││││ CRP - carte de rezidență permanentă │││└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea Județ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A3. SOLICITANTUL ARE REȘEDINȚA (locul de ședere obișnuită) ÎN AFARA ││ ROMÂNIEI: ││ ││ [] NU [] DA, în localitatea ____________________ țara ______________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A4. ADRESA DE REȘEDINȚĂ SAU CORESPONDENȚĂ A SOLICITANTULUI: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea Județ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A5. DATE DE CONTACT Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ E-mail ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE, SOLICITANTUL POATE FI: ││ [] Persoană îndreptățită ││ [] Reprezentant legal al persoanei îndreptățite ││ [] Mandatar al persoanei îndreptățite │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Pentru: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ C. Date privind persoana îndreptățită┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C1. DATE PERSONALE ALE PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE*) ││ ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetățenie [] Română sau [] (țara) ...................... ││ ││ CNP Act de Seria Nr. ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘identitate*)└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └┴─┴─┴─┴─┴─┘││ ││ eliberat de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ la data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ z z l l a a ││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││*) Pentru cetățenii români *)Pentru cetățenii străini ││││BI - buletin de identitate sau apatrizi: ││││CI - carte de identitate PST - permis de ședere temporară ││││CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de ședere pe termen lung││││P - pașaport DI - document de identitate ││││ CR - carte de rezidență ││││ CRP - carte de rezidență permanentă │││└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE ALE PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE*): ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea Județ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C3. PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ ARE REȘEDINȚA ÎN AFARA ROMÂNIEI: ││ ││ [] NU [] DA, în localitatea ____________________ țara ______________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C4. ADRESA DE REȘEDINȚĂ SAU CORESPONDENȚĂ ALE PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE*): ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea Județ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C5. DATE DE CONTACT Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ E-mail ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C6. SITUAȚIA ȘCOLARĂ*): ││ ││[] Fără studii [] Generale [] Medii [] Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C7. DACĂ ESTE PERSOANĂ CU DIZABILITATE*): ││ ││[] NU [] DA (se vor atașa actele doveditoare: mandat poștal/extras de cont/││ decizie/adeverință, etc.) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D1. SITUAȚIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE ││ ││ [] Elev*) [] Student*) [] Lucrător agricol*) [] Independent*)││ [] Salariat*) [] Șomer*) [] Lucrător ocazional [] Pensionar*) ││ [] Fără loc de muncă [] Casnic(ă) [] Altele .............................. ││ ││________ ││*) Se vor atașa adeverințe, după caz, de la unitatea școlară, angajator, ││ organe competente ││ ││ D2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? [] NU [] DA ││ ││ D3. DACĂ A LUCRAT 12 LUNI SUCCESIVE ÎN ULTIMELE 24 LUNI, ANTERIOR DATEI ││ NAȘTERII COPILULUI*)? ││ ││ ┌ [] în România în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ [] NU [] DA < ││ └ [] în UE sau în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ SEE, Elveția ││________ ││*) se atașează adeverință de la angajator (cu specificarea CUI pentru România)││ ││ D4. ÎN CELE 12 LUNI SUCCESIVE LUCRATE A REALIZAT VENITURI DIN: ││ ││ [] Venituri din [] Venituri din [] Venituri din [] Venituri ││ salarii și activități activități agricole, realizate în ││ asimilate independente silvicultură și perioadele ││ salariilor piscicultură asimilate ││ ││ D5. DACĂ A FOST 12 LUNI SUCCESIVE DIN ULTIMELE 24 LUNI ÎNTR-UNA DIN ││ PERIOADELE ASIMILATE, ANTERIOR DATEI NAȘTERII COPILULUI*)? ││ ││ [] NU [] DA - se va menționa └─┴─┴─┘ în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ CODUL perioadei └─┴─┴─┘ în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ asimilate conf. ││ Anexei 1 ││________ ││*) Se completează doar în situația în care solicitantul nu este persoana ││îndreptățită. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Vă rog să aprobați acordarea următoarelor drepturi: Indemnizația de creștere a copilului până la vârsta de: [] DOI ANI [] TREI ANI (copil cu dizabilitate) [] Stimulent de inserție [] Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 3-7 ani (copil cu dizabilitate) [] Indemnizația lunară pentru program de lucru redus [] Sprijin lunar pentru îngrijire copil 0-3(2) ANI [] Sprijin lunar pentru îngrijire copil 3(2)-7 ANI [] Alocația de stat pentru copii E. COPII: --------┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Nume și prenume └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric ││ personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act identitate*) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Pentru copilul sus menționat, persoana îndreptățită are calitatea de: ││ [] Părinte [] Persoană care are în încredințare copil ││ [] Tutore [] Persoană care are copilul în plasament ││ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament în regim de ││ urgență ││ Copilul este persoană cu dizabilitate: ││ [] Nu [] Da (se va atașa copie după certificatul de încadrare în gradul de ││ handicap) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Nume și prenume └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric ││ personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act identitate*) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Pentru copilul sus menționat, persoana îndreptățită are calitatea de: ││ [] Părinte [] Persoană care are în încredințare copil ││ [] Tutore [] Persoană care are copilul în plasament ││ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament în regim de ││ urgență ││ Copilul este persoană cu dizabilitate: ││ [] Nu [] Da (se va atașa copie după certificatul de încadrare în gradul de ││ handicap) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Nume și prenume └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric ││ personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act identitate*) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Pentru copilul sus menționat, persoana îndreptățită are calitatea de: ││ [] Părinte [] Persoană care are în încredințare copil ││ [] Tutore [] Persoană care are copilul în plasament ││ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament în regim de ││ urgență ││ Copilul este persoană cu dizabilitate: ││ [] Nu [] Da (se va atașa copie după certificatul de încadrare în gradul de ││ handicap) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Nume și prenume └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric ││ personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act identitate*) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Pentru copilul sus menționat, persoana îndreptățită are calitatea de: ││ [] Părinte [] Persoană care are în încredințare copil ││ [] Tutore [] Persoană care are copilul în plasament ││ [] Părinte adoptiv [] Persoană care are copilul în plasament în regim de ││ urgență ││ Copilul este persoană cu dizabilitate: ││ [] Nu [] Da (se va atașa copie după certificatul de încadrare în gradul de ││ handicap) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │*) Pentru cetățenii români *)Pentru cetățenii străini │ │BI - buletin de identitate sau apatrizi: │ │CI - carte de identitate PST - permis de ședere temporară │ │CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de ședere pe termen lung│ │P - pașaport DI - document de identitate │ │ CR - carte de rezidență │ │ CRP - carte de rezidență permanentă │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ F. MODALITATEA DE PLATĂ ││ ││ [] Mandat poștal ││ ┌ Nume titular ││ │ cont └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ [] În cont< Număr cont ││ bancar │ bancar └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └ Deschis la ││ banca └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ [] Altele .................................................................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ G. PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ ││ ││ [] A beneficiat de indemnizația de maternitate în perioada ││ ││ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) ││ [] A beneficiat de indemnizația de creștere a copilului în perioada ││ ││ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) ││ [] A beneficiat de stimulent lunar/de inserție în perioada ││ ││ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) ││ [] A beneficiat de indemnizația lunară în perioada ││ ││ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) ││ [] A beneficiat de sprijin lunar în perioada ││ ││ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ până la └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa) ││ [] Nu a beneficiat de indemnizația de maternitate/indemnizația de creștere a ││ copilului/stimulent lunar/de inserție/indemnizație lunară/sprijin lunar │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ H. PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ ││ ││ [] Este asistent personal [] Nu este asistent personal ││ ││ [] Beneficiază de indemnizația [] Nu beneficiază de indemnizația ││ prevăzută la art. 42 din prevăzută la art. 42 din ││ Legea nr. 448/2006 Legea nr. 448/2006 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I. Persoana îndreptățită se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și locuiește împreună cu acesta, copilul nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public. J. Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declarații, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat se pedepsește cu închisoare, declar pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității. Data Semnătura solicitantului _____________ ___________________________ DECLARAȚIE A CELUILALT PĂRINTE (SOȚ/SOȚIE AL/A PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE) Subsemnatul(a)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI ││ ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetățenie [] Română sau [] (țara) ...................... ││ ││ Act de Seria Nr. ││ CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘identitate*)└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └┴─┴─┴─┴─┴─┘││ ││ eliberat de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ la data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ z z l l a a ││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││*) Pentru cetățenii români *)Pentru cetățenii străini ││││BI - buletin de identitate sau apatrizi: ││││CI - carte de identitate PST - permis de ședere temporară ││││CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de ședere pe termen lung││││P - pașaport DI - document de identitate ││││ CR - carte de rezidență ││││ CRP - carte de rezidență permanentă │││└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea Județ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A3. ADRESA DE REȘEDINȚĂ SAU CORESPONDENȚĂ A SOLICITANTULUI: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea Județ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A4. DATE DE CONTACT Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ E-mail ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. AM REȘEDINȚA (locul de ședere obișnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI: [] NU [] DA│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C. LUCREZ ÎN AFARA ROMÂNIEI: [] NU [] DA│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. AM LUCRAT 12 LUNI SUCCESIVE ÎN ULTIMELE 24 LUNI, ANTERIOR DATEI ││ NAȘTERII COPILULUI*)? ││ ││ ┌ [] în România în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ [] NU [] DA < ││ └ [] în UE sau în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ SEE, Elveția (z z l l a a) (z z l l a a)││ ││ E. AM FOST 12 LUNI SUCCESIVE DIN ULTIMELE 24 LUNI ÎNTR-UNA DIN PERIOADELE ││ ASIMILATE, ANTERIOR DATEI NAȘTERII COPILULUI ││ ││ [] NU [] DA - se va menționa └─┴─┴─┘ în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ CODUL perioadei └─┴─┴─┘ în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ asimilate conf. └─┴─┴─┘ în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Anexei 1 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ F. BENEFICIEZ DE INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI/STIMULENT (LUNAR/ ││DE INSERȚIE) [] NU [] DA │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declarații, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat se pedepsește cu închisoare, declar pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității. Data Semnătura _____________ ___________________________  +  ANEXĂ
  PERIOADE ASIMILATE
  Perioade asimilate: Cod
  a beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective01
  s-a aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj02
  a beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare03
  a beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare04
  a beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii05
  se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii06
  a beneficiat de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului07
  a beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap08
  a beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului09
  se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare10
  și-a însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate11
  a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat12
  frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua șansă“, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale13
  are calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare14
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere15
  se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic16
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere17
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere18
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere19
  se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor20
  a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii21
  se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire22
  a beneficiat de concediul de acomodare și indemnizația aferentă acestuia23
  (la 19-09-2023, Anexa din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 26., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 2 (la 17-05-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )  +  Anexa nr. 3la normele metodologicePrimăria .....................Județul ......................
  BORDEROU
  privind solicitările de acordare a
  indemnizației de creștere a copilului/stimulentului
  de inserție și alocației de stat pentru copii
  Nr. crt.Numele și prenumele CNP Adresa Nr. de înregistrare la primărie
  ................................ (Numele/prenumele, semnătura și ștampila reprezentantului legal)