METODOLOGIE din 18 septembrie 2018de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 169 din 18 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului III din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019:
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 noiembrie 2019, cu excepția art. I pct. 5, 6, 8-17 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 și a art. I. pct. 19 care intră în vigoare la data încetării aplicabilității prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  1. Scopul și obiectivele metodologiei  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabilește modul de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție prestat de operatorii de distribuție.(2) Metoda de reglementare adoptată este de tip „coș de tarife plafon“.  +  Articolul 2Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:a) un mediu de reglementare eficient;b) o alocare echitabilă a câștigurilor rezultate prin creșterea eficienței peste țintele stabilite de ANRE, între operatorul de distribuție și beneficiarii serviciului de distribuție;c) viabilitatea financiară a societăților de distribuție;d) funcționarea efectivă și eficientă a societăților de distribuție;e) prevenirea abuzului de poziție dominantă a operatorului de distribuție;f) promovarea investițiilor eficiente în rețeaua de distribuție a energiei electrice;g) promovarea unor practici eficiente de exploatare și mentenanță a rețelei de distribuție a energiei electrice;h) folosirea eficientă a infrastructurii existente;i) operarea în condiții de siguranță a rețelei de distribuție;j) îmbunătățirea calității serviciului de distribuție;k) o abordare transparentă privind procesul de reglementare.2. Domeniu de aplicare  +  Articolul 3Metodologia este utilizată de către:a) operatorii de distribuție a energiei electrice, pentru fundamentarea, stabilirea și aplicarea tarifelor de distribuție din cadrul fiecărei perioade de reglementare;b) ANRE, în procesul de analiză a datelor și informațiilor transmise de operatorii de distribuție, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.  +  Articolul 4Tarifele de distribuție se aplică în baza contractelor de distribuție tuturor utilizatorilor racordați la rețeaua electrică de distribuție a operatorului de distribuție, în concordanță cu nivelul de tensiune la care este introdusă/extrasă energia electrică.3. Definiții și abrevieri  +  Articolul 5În înțelesul prezentei metodologii, termenii și abrevierile utilizate au următoarele semnificații:
  Activitate reglementatăActivitate desfășurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări emise de ANRE
  Amortizare reglementatăAmortizare recunoscută de ANRE, aferentă mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distribuție, considerată în calculul tarifelor de distribuție
  An de referințăAn anterior începerii unei perioade de reglementare
  Anul tAnul t este anul curent, pe parcursul căruia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate și aprobarea tarifelor de distribuție pentru anul t + 1
  ANREAutoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Baza reglementată a activelor (BAR)Valoare netă a mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distribuție, recunoscută de ANRE
  BAR inițialBAR la data de 1.01.2005 sau considerat la data privatizării, din care se scade valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe existente la data de 1.01.2005 și care au fost scoase din gestiune prin operațiuni de vânzare, casare etc., calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani
  Categorie de utilizatoriGrup de utilizatori cu caracteristici comune ale cererii de energie electrică
  Contribuție financiarăAport în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuție sau al unei terțe părți (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaționale, subvenții, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuție
  Cost reglementat al serviciului de distribuțieTotalul costurilor justificate și recunoscute de ANRE, repartizate serviciului de distribuție a energiei electrice, din totalul costurilor operatorului de distribuție, pe baza cărora se stabilesc tarifele reglementate de distribuție
  Cost mediu ponderat al capitaluluiMedie ponderată a costurilor capitalurilor utilizate Notă: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung și capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se calculează ca o însumare ponderată a costurilor capitalurilor utilizate, ținându-se cont de ponderea acestora. Costul capitalului propriu reflectă câștigurile nete care sunt obținute de către acționari după acoperirea tuturor costurilor aferente. ANRE poate utiliza diferite metode pentru determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu.
  Costuri reglementate reprezentând cheltuieli specialeCosturi datorate unor evenimente unice sau foarte rare, unor cauze extraordinare sau apariției unor prevederi legislative noi, care au implicații în creșterea costurilor de operare și mentenanță inițial aprobate. Notă: Aceste costuri pot fi amânate și amortizate pe perioada în care își produc efectele. În astfel de cazuri, perioada de amortizare trebuie să corespundă cu perioada de realizare a beneficiilor.
  Coș de tarife plafon (Tariffs Basket Cap)Limită superioară impusă asupra mediei ponderate a structurii tarifelor operatorului de distribuție. Ponderarea se realizează prin cantitățile de energie electrică distribuite de operatorul de distribuție pe categorii de utilizatori și niveluri de tensiune.
  CPT reglementatConsum propriu tehnologic considerat de ANRE la calculul tarifelor de distribuție
  Energie electrică distribuităEnergie electrică activă pentru care se asigură serviciul de distribuție, măsurată și/sau determinată în punctele de ieșire/intrare din/în rețelele de distribuție și pentru care se aplică tariful de distribuție sau o componentă a acestuia.
  Indicatori de performanță pentru serviciul de distribuțieIndicatori stabiliți prin standardul de performanță a serviciului de distribuție pentru menținerea unui nivel minim al calității serviciului de distribuție
  Înaltă tensiune - ITTensiune egală cu 110 kV
  Joasă tensiune - JTTensiune mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru rețelele trifazate este 0,4 kV
  LegeLegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Medie tensiune - MTTensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV
  Mijloc fixOrice imobilizare corporală sau necorporală deținută de operatorul de distribuție, utilizată la prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, care are o durată normală de utilizare mai mare de un an și care se înregistrează în contabilitate cu respectarea legislației specifice în vigoare; contoarele se includ în lista mijloacelor fixe cu respectarea legislației specifice în vigoare
  Operator de distribuție (OD)Persoană juridică, titulară a licenței de distribuție a energiei electrice, care deține o rețea electrică de distribuție pe care o exploatează, întreține, modernizează, dezvoltă și care deține concesiunea serviciului de distribuție a energiei electrice. Operatorul de distribuție concesionar distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienți finali.
  OTSOperator de transport și de sistem
  Perioadă de reglementare (p)Perioadă determinată de timp de 5 ani, în care se aplică metoda de reglementare de tip coș de tarife plafon. Perioada de reglementare p reprezintă perioada curentă în cadrul căreia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate și a tarifelor de distribuție pentru perioada de reglementare p + 1.
  Rata inflației (RI)Rată reglementată a inflației, exprimată în procente, determinată conform prevederilor prezentei metodologii, pe baza indicelui de creștere a prețurilor de consum
  Rata titlurilor de stat (RTS)Rata dobânzii titlurilor de stat, în termeni reali, cu scadență la un an, exprimată în procente. Pentru rata dobânzii titlurilor de stat în termeni nominali, referința este media valorilor zilnice din primele nouă luni ale anului t, publicate de Banca Națională a României, sub denumirea „Titluri de stat - rate de referință (fixing) 12 luni“.
  Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR)Valoare recunoscută de ANRE a randamentului reglementat al BAR, exprimată în unități monetare
  RRRRată reglementată a rentabilității, exprimată în procente
  Serviciu de distribuțieServiciu asigurat de operatorul de distribuție, care constă în asigurarea transmiterii în condiții de eficiență și siguranță a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale rețelei de distribuție, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare
  Tarif de distribuție a energiei electriceTarif aferent serviciului de distribuție a energiei electrice, ce poate avea una sau mai multe componente aferente fiecărui nivel de tensiune
  Tarif specific de distribuțieTarif aprobat de ANRE, aferent serviciului de distribuție a energiei electrice pe un anumit nivel de tensiune
  Utilizator de rețea electricăOrice persoană fizică sau juridică ale cărei instalații sunt racordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice în scopul livrării de energie electrică în sau din rețeaua respectivă; utilizatori de rețea electrică sunt: producătorul, operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție, furnizorul, clientul final de energie electrică
  Venit reglementatVenit liniarizat în termeni nominali, la care se adaugă corecțiile anuale, considerat de ANRE la stabilirea tarifelor de distribuție pentru anul t + 1
  Venit țintă inițialVenit anual în termeni reali, calculat pe baza costurilor prognozate reglementate ale serviciului de distribuție aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, obținut după aplicarea factorului de eficiență X_inițial asupra costurilor de operare și mentenanță controlabile ale anului precedent
  Venituri liniarizateVenituri care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor țintă inițiale, prin aplicarea factorului de liniarizare X_final asupra tarifelor în vigoare în ultimul an înainte de începutul perioadei de reglementare și a cantităților de energie electrică distribuită prognozate
  X_finalProcent de variație, fără inflație, de la un an la altul, a tarifului de distribuție, înainte de aplicarea corecțiilor
  X_inițialProcent de reducere de la un an la altul a costurilor de operare și mentenanță controlabile, stabilit pentru creșterea eficienței serviciului de distribuție a energiei electrice
  4. Principii  +  Articolul 6(1) La stabilirea tarifelor de distribuție se consideră costurile și veniturile asociate serviciului de distribuție.(2) Serviciul de distribuție constă în asigurarea distribuției de energie electrică, inclusiv a energiei reactive, precum și a activității de măsurare a energiei electrice distribuite conform condițiilor asociate licenței de distribuție.(3) La fundamentarea tarifelor de distribuție se au în vedere costurile și veniturile asociate altor activități, după cum urmează:a) activități reglementate, prevăzute în condițiile asociate licenței de distribuție:– emiterea de avize de amplasament și de avize tehnice de racordare;– realizarea lucrărilor de racordare la rețelele electrice de distribuție;– emiterea de studii de soluție în vederea racordării utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție;– alte activități reglementate;b) activități nereglementate:– închirieri (stâlpi, transformatoare, spații administrative a căror folosință este cedată integral unui terț etc.);– valorificarea deșeurilor,– cedări/vânzări de active;– servicii de IT prestate de operatorul de distribuție;– servicii de telecomunicații prestate de operatorul de distribuție;– alte servicii prestate de operatorul de distribuție. (la 18-12-2018, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 6 , Punctul 4. a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 193 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 18 decembrie 2018 )  +  Articolul 7Operatorii de distribuție au obligația de a transmite ANRE, la termenele și în formatele stabilite, datele și informațiile necesare acesteia pentru stabilirea veniturilor reglementate, respectiv a tarifelor de distribuție.  +  Articolul 8La calculul tarifelor de distribuție, orice cost și venit justificat asociat activității de distribuție este luat în considerare o singură dată.  +  Articolul 9Tarifele de distribuție sunt aprobate de ANRE pentru fiecare operator de distribuție în parte.  +  Articolul 10(1) Tarifele de distribuție aprobate pentru fiecare operator de distribuție sunt unice pentru rețeaua de distribuție deținută de acesta.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația fuziunii mai multor operatori de distribuție, se mențin tarife de distribuție fundamentate și aprobate distinct pentru rețelele de distribuție deținute de operatorii existenți la începutul perioadei de reglementare, până la sfârșitul perioadei de reglementare în curs. (3) Tarifele de distribuție prevăzute la alin. (2) se calculează pe baza costurilor și veniturilor prognozate aprobate la începutul perioadei de reglementare, distinct pentru fiecare zonă de rețea existentă la începutul perioadei de reglementare.(4) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de distribuție existent după momentul fuziunii trebuie să asigure evidența costurilor, veniturilor și a datelor necesare stabilirii tarifelor de distribuție, precum și raportarea acestora către ANRE distinct, corespunzător zonelor de rețea existente la începutul perioadei de reglementare. (la 01-11-2020, Articolul 10 din Punctul 4. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 10^1(1) Reprezentanții legali ai acționarului precum și cei ai operatorilor de distribuție transmit ANRE cu minimum 30 de zile înainte de realizarea efectivă a fuziunii, un document prin care își asumă beneficiile acțiunii de fuziune pentru fiecare an al perioadei de reglementare p, inclusiv reducerile de costuri față de costurile aprobate, fără luarea în considerare a cheltuielilor generate de efectuarea fuziunii.(2) Operatorul care rezultă în urma fuziunii raportează anual în mod distinct reducerile de costuri față de costurile aprobate pentru operatorii de distribuție care au fuzionat, denumite beneficii brute realizate în urma fuziunii, precum și cheltuielile generate de efectuarea fuziunii. (3) Beneficiile brute realizate se consideră câștig de eficiență și vor fi împărțite între operator și utilizatorii de rețea conform prevederilor articolului 100. (la 01-11-2020, Punctul 4. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 11Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat pentru serviciul de distribuție trebuie să respecte condiția prevăzută la art. 109.  +  Articolul 12(1) Toate datele necesare determinării veniturilor care sunt transmise de operatorul de distribuție sunt exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului de referință al fiecărei perioade de reglementare.(2) Efectul inflației asupra costurilor este acoperit prin intermediul RI aplicată anual tarifelor.  +  Articolul 13ANRE verifică fundamentarea tarifelor de distribuție pentru fiecare an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 14În procesul de verificare, ANRE ia în considerare solicitarea transmisă de operatorul de distribuție pentru perioada de reglementare p + 1 ținând cont, în principal, de:a) cantitatea justificată de energie electrică prognozată a fi distribuită, cu luarea în considerare a indicelui de creștere economică prognozat de Comisia Națională de Prognoză pentru perioada respectivă;b) standardele de performanță și alte cerințe impuse operatorului de distribuție conform legislației în vigoare;c) stabilitatea tarifelor;d) CPT reglementat pe niveluri de tensiune conform planului de reducere aprobat de ANRE;e) dezvoltarea optimă a rețelelor electrice de distribuție;f) rata reglementată a rentabilității aplicată bazei reglementate a activelor rețelei de distribuție;g) taxele stabilite de autoritățile centrale sau locale aferente serviciului de distribuție;h) viabilitatea financiară a operatorului de distribuție.  +  Articolul 15ANRE are dreptul să corecteze proiecția tarifelor de distribuție pentru o perioadă de reglementare sau pentru un an, cu anunțarea prealabilă a operatorului de distribuție asupra motivelor și cu respectarea principiilor prezentei metodologii, în cazul în care constată că:a) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informații dovedite a fi incorecte sau incomplete, furnizate de operatorul de distribuție;b) există greșeli de calcul în stabilirea tarifelor de distribuție sau erori/omisiuni în stabilirea veniturilor reglementate, inclusiv erori de prognoză în stabilirea veniturilor reglementate;c) un cost justificat, asociat serviciului de distribuție, a fost inclus de mai multe ori;d) au intervenit schimbări legislative importante care conduc la modificarea costurilor aferente serviciului de distribuție; e) au intervenit variații semnificative ale prețurilor pe piața de energie electrică, care conduc la modificarea importantă a costurilor aferente serviciului de distribuție. (la 01-10-2021, Articolul 15 din Punctul 4. a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 101 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 30 septembrie 2021 )  +  Articolul 16Situația prevăzută la art. 15 necesită corectarea veniturilor reglementate prin corectarea informațiilor eronate, recalcularea și aprobarea noilor tarife aplicate de operatorul de distribuție în cauză.  +  Articolul 17Operatorul de distribuție este obligat să organizeze și să țină situații contabile separate în conformitate cu condițiile asociate licenței de distribuție.  +  Articolul 18(1) Situațiile contabile menționate la art. 17 trebuie să permită ANRE cunoașterea fiecărui element de venit și cost pentru activitățile reglementate și pentru activitățile nereglementate. (2) ANRE are dreptul să solicite detalierea oricărui element de cost sau venit cuprins în situațiile contabile transmise de operatorul de distribuție.  +  Articolul 19(1) Pentru a fi considerate costuri justificate economic, costurile efectuate de operatorii de distribuție trebuie să fie necesare, oportune, eficiente și să reflecte condițiile pieței, astfel:a) necesar - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza acel cost;b) oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii operatorului de distribuție și/sau utilizatorului;c) eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului de distribuție și utilizatorului;d) să reflecte condițiile pieței - costul realizat de către operatorul de distribuție reflectă cele mai bune condiții ale pieței, existente la data realizării și în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Operatorii de distribuție au obligația să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoașterea integrală sau parțială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform alin. (2) sau cele pentru care prin documentele transmise de operatorul de distribuție conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 20(1) Fiecărei activități desfășurate de operatorul de distribuție i se atribuie costurile directe și i se alocă o cotă parte aferentă din costurile comune, respectiv costurile indirecte și cele generale ale societății.(2) Operatorul de distribuție alocă costurile comune activităților de distribuție reglementate/nereglementate folosind o metodă de alocare care respectă următoarele principii:a) cauzalitatea economică - atribuirea costurilor acelor activități care le determină;b) obiectivitatea - atribuirea costurilor fără urmărirea unui interes ori obținerii unui beneficiu nemeritat al societății;c) transparența - atribuirea pe bază de reguli definite și care să permită identificarea costurilor atribuite fiecărei activități;d) continuitatea - atribuirea pe baza unor reguli care se păstrează în timp; regulile pot fi modificate numai în cazuri necesare și justificate, cu aprobarea prealabilă a ANRE.(3) Pentru alocarea costurilor comune, operatorul de distribuție identifică activitățile reglementate/nereglementate cărora le revin costurile comune aferente fiecărei categorii și aplică pentru fiecare categorie de costuri comune o cheie de alocare a acestora între activitățile identificate, egală cu raportul dintre veniturile aferente unei activități în total venituri realizate.(4) Operatorul de distribuție furnizează în cadrul documentației de fundamentare a tarifelor de distribuție explicații detaliate și justificări cu privire la identificarea categoriilor de costuri pe fiecare activitate conform alin. (3).  +  Articolul 21În scopul aprobării tarifelor de distribuție, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, operatorul de distribuție clasifică și alocă pe tipuri de activități veniturile și costurile, conform prezentei metodologii.  +  Articolul 22(1) ANRE verifică alocarea costurilor și veniturilor în vederea evitării subvențiilor încrucișate între serviciul de distribuție și alte activități reglementate/nereglementate. (2) În cazul în care constată că alocarea costurilor pe activități nu respectă prevederile prezentei metodologii, ANRE solicită operatorului și acesta are obligația să efectueze corecțiile necesare în termenul din solicitare.  +  Articolul 23În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri:a) cheltuieli aferente altor activități, desfășurate de operatorul de distribuție, pentru care sunt utilizate active incluse în BAR sau salariații implicați în prestarea serviciului de distribuție;b) cheltuieli aferente racordării noilor utilizatori, care se suportă de către terți prin aplicarea tarifelor de racordare;c) cheltuieli cu despăgubiri plătite utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice sau pentru deteriorarea receptoarelor electrice din culpa operatorului de distribuție;d) cheltuieli cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situațiile în care instanța de judecată stabilește că au fost produse din vina operatorului de distribuție;e) cheltuieli cu amenzi și penalități aplicate operatorului de distribuție;f) cheltuieli cu donații și sponsorizări acordate de operatorul de distribuție;g) cheltuieli cu pierderi din creanțe și debitori diverși; h) cheltuieli nedeductibile fiscal;i) cheltuieli cu impozit pe monopolul natural;j) cheltuieli financiare;k) cheltuieli privind amortizarea contabilă. Se includ în venitul reglementat costurile cu amortizarea reglementată aferentă activelor, stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.6;l) cheltuieli privind activele cedate și din alte operațiuni de capital;m) cheltuieli cu provizioane și ajustări de orice natură;n) cheltuieli realizate și capitalizate, care la determinarea venitului-țintă inițial au fost considerate în cadrul costurilor de operare și mentenanță controlabile și necontrolabile; o) cheltuieli de exploatare aferente bunurilor pentru care operatorul de distribuție a cedat folosința unui terț, cu excepția cheltuielilor aferente mijloacelor fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a energiei electrice și a fibrei optice, a căror folosință a fost cedată parțial unui terț; (la 01-11-2020, Litera o) din Articolul 23 , Punctul 4. a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) p) cheltuieli de judecată și alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert, onorariu avocațial etc.);q) cheltuieli privind materialele recuperate;r) cheltuieli reprezentând salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaților cu funcții de conducere și persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere, cu excepția salariilor/indemnizațiilor/ sumelor compensatorii acordate angajaților în baza unui program de restructurare a societății, aprobat conform prevederilor legale în vigoare;s) cheltuieli de personal reprezentând sume acordate directorilor generali și membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere/directorate și alte consilii de conducere ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță individuală, precum și alte facilități rezultate din derularea contractelor de mandat, care depășesc 20% din valoarea retribuției acestora;t) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația primară în vigoare, aferente cheltuielilor salariale prevăzute la lit. r) și s);u) cheltuieli de exploatare finanțate din fonduri și împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, subvenții, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile;v) cheltuieli de exploatare aferente mijloacelor fixe obținute de operatorul de distribuție prin realizarea unor investiții care nu au fost recunoscute de ANRE din motive de prudență;w) cheltuieli de exploatare anuale aferente activităților/serviciilor care sunt internalizate în timpul perioadei de reglementare, care depășesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora cu terții, înregistrată de operatorul de distribuție în anul anterior celui în care a avut loc internalizarea; (la 01-11-2020, Articolul 23 din Punctul 4. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) x) cheltuieli de exploatare anuale aferente activităților care sunt externalizate în timpul perioadei de reglementare, care depășesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora în cadrul societății, înregistrată de operatorul de distribuție în anul anterior celui în care a avut loc externalizarea; (la 01-11-2020, Articolul 23 din Punctul 4. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) y) cheltuieli generate de efectuarea fuziunii unor operatori de distribuție; (la 01-11-2020, Articolul 23 din Punctul 4. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) z) costul anual cu chiria aferentǎ capacităților energetice preluate prin contract de închiriere, care depășește cu mai mult de 5% amortizarea contabilă anuală a respectivelor mijloace fixe preluate. (la 01-11-2020, Articolul 23 din Punctul 4. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 24Se consideră costuri nejustificate la recunoașterea în tarifele de distribuție:a) cheltuieli pentru care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 19;b) costurile prevăzute la art. 23 care nu se includ în venitul reglementat;c) costurile realizate care nu respectă prevederile reglementărilor în vigoare;d) cheltuieli pentru care se constată necorelarea datelor din machetele de monitorizare transmise la ANRE cu datele din balanța anuală contabilă sau situațiile financiare anuale ale operatorului de distribuție depuse la direcțiile teritoriale ale ministerului de resort.  +  Articolul 25Costurile de operare și mentenanță controlabile și necontrolabile sunt analizate de ANRE în vederea evitării recunoașterii costurilor nejustificate.  +  Articolul 26(1) Documentația anuală de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice transmisă la ANRE va fi însoțită de o Procedură internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate. (2) Procedura internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate va cuprinde modul de acțiune al operatorului de distribuție în vederea asigurării respectării principiului valorii de piață în cazul achizițiilor de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate. 5. Stabilirea veniturilor reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice5.1. Venitul-țintă inițial al activității de distribuție  +  Articolul 27Venitul-țintă inițial aferent unui an t al unei perioade de reglementare p se determină cu formula următoare:unde: a) CC_referințăx(1–X_inițial)^t - costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele legate de personal și cele aferente securității muncii, stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.2 și obținute după aplicarea factorului de eficiență X_inițial, costurilor de operare și mentenanță controlabile de referință ale perioadei de reglementare p, altele decât cele legate de personal și cele aferente securității muncii;b) C_PERS t - costurile cu personalul;c) C_SSM t - costurile aferente securității muncii;d) CNC_t - costurile de operare și mentenanță necontrolabile stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.4;e) CPT_t - costul cu energia electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aprobat de ANRE, conform prevederilor din subcapitolul 5.5;f) AM_rt - amortizarea reglementată aferentă activelor existente și noilor investiții prudente, aprobată de ANRE conform prevederilor din subcapitolul 5.6;g) RBAR_t - rentabilitatea activelor existente și a noilor investiții prudente aprobată de ANRE conform prevederilor din subcapitolul 5.7;h) V_t (ER) - veniturile din aplicarea tarifului reglementat de energie reactivă.5.2. Costurile de operare și mentenanță controlabile  +  Articolul 28Costurile de operare și mentenanță recunoscute de ANRE cuprind următoarele elemente:a) costurile de operare și mentenanță controlabile;b) costurile de operare și mentenanță necontrolabile.  +  Articolul 29Costurile controlabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ale căror nivel și oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora operatorul de distribuție poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității privind prestarea serviciului de distribuție a energie electrice.  +  Articolul 30Costurile de operare și mentenanță controlabile cuprind în principal, fără a fi limitate la, următoarele:a) costuri cu materii prime și materiale consumabile;b) costuri cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități;c) alte costuri cu materiale, inclusiv aparatele de măsurare înregistrate ca obiecte de inventar;d) costuri cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți;e) costuri cu locații de gestiune și chirii;f) costuri cu prime de asigurare;g) costuri cu studii și cercetări, prevăzute de legislație sau de reglementările în vigoare;h) costuri cu alte servicii executate de terți (inclusiv cursuri pentru perfecționarea personalului, colaboratori, comisioane și onorarii, publicitate, deplasări, detașări și transferări, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații);i) costuri legate de personal [salarii, prime, alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea prevederilor art. 23 lit. s)];j) cheltuieli privind asigurările, protecția socială și alte acțiuni sociale (FASC);k) salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate angajaților la încetarea contractelor individuale de muncă conform unui program de restructurare a societății aprobat conform prevederilor legale în vigoare;l) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația în vigoare; m) cheltuieli cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuție către terți conform prevederilor legale în vigoare, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță.  +  Articolul 31Costurile de operare și mentenanță controlabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale și necorporale finalizate sau aflate în curs de execuție și nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de distribuție a fost recunoscută în investiții, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuție a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare.  +  Articolul 32(1) La stabilirea costurilor de operare și mentenanță controlabile prognozate, ANRE are în vedere costurile cu personalul defalcate pe categorii de angajați, rezultate din analiza evoluției datelor prezentate și fundamentate de operatorul de distribuție, precum și din comparația datelor operatorilor de distribuție. Costurile cu personalul angajat solicitate de operatori trebuie fundamentate de aceștia pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de operatorul de distribuție, a nivelului salarial mediu și a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 30. În cadrul fundamentării costurilor de personal pentru următoarea perioadă de reglementare operatorul de distribuție trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare și pentru anul de referință, datele de fundamentare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate și justificări privind valorile luate în considerare și evoluția acestora de la an la an, defalcate distinct pentru personalul cu funcții de conducere prevăzut la art. 23 lit. s) și pentru restul personalului. (la 15-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 32 , Punctul 5.2. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (2) Costurile cu securitatea muncii fundamentate de operatorul de distribuție sunt luate în considerare la stabilirea costurilor de operare și mentenanță controlabile prognozate. În cadrul fundamentării costurilor cu securitatea muncii pentru următoarea perioadă de reglementare operatorul de distribuție trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare și pentru anul de referință, modalitatea de calcul și justificări privind valorile luate în considerare și evoluția acestora de la an la an.  +  Articolul 33(1) Pentru costurile efectuate de operatorul de distribuție în relația cu societățile afiliate, ANRE are dreptul să verifice prin sondaj îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1).(2) Operatorii de distribuție au obligația să transmită, la solicitarea ANRE, în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1), precum și date și informații privind costurile și veniturile societăților afiliate care prestează serviciile/lucrările pentru care s-au realizat costurile.(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoașterea integrală sau parțială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (2) sau cele pentru care prin documentele transmise de operatorul de distribuție conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1).(4) În cursul celei de-a IV-a perioade de reglementare, operatorii de distribuție trebuie să răspundă solicitărilor ANRE în scopul identificării tipurilor de activități comune desfășurate de operatorii de distribuție cu societățile afiliate astfel încât să fie posibilă utilizarea de analize comparative pentru stabilirea/recunoașterea acestor costuri.  +  Articolul 34(1) În anul de referință aferent perioadei p + 1, ANRE analizează nivelul costurilor de operare și mentenanță controlabile realizate în fiecare an al perioadei de reglementare p.(2) Costurile de operare și mentenanță controlabile luate în calcul la stabilirea punctului de referință la începutul celei dea IV-a perioade de reglementare sunt stabilite având în vedere analiza comparativă a costurilor anuale realizate de operatorii de distribuție în cadrul perioadei a III-a, corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare și ajustate conform unei analize individuale care ține cont de fundamentarea costurilor pe perioada a IV-a de reglementare transmisă de operator, precum și valoarea costurilor de operare și mentenanță controlabile aprobate pentru ultimul an al perioadei a III-a de reglementare diminuată cu jumătate din media aritmetică a câștigurilor de eficiență realizate de operator. Valorile sunt exprimate în termeni reali ai anului de referință al perioadei a IV-a de reglementare.(3) Analiza comparativă prevăzută la alin. (2) ia în calcul variabile rezultate ca având un impact semnificativ asupra costurilor controlabile, cum ar fi: lungimea liniilor electrice, numărul de utilizatori ai rețelei electrice de distribuție, puterea transformatoarelor aflate în funcțiune etc.(4) La stabilirea nivelului costurilor controlabile luate în calcul pentru anul de referință aferent perioadei a IV-a de reglementare, costurile rezultate conform alin. (2) se suplimentează cu valoarea contribuțiilor aferente fondului de salarii, prevăzute la art. 30 lit. l).(5) La calculul venitului-țintă inițial pentru primul an al celei de-a IV-a perioade de reglementare, ANRE determină suma aferentă câștigurilor de eficiență peste valorile aprobate pentru perioada a III-a de reglementare și alocă 50% din aceasta utilizatorilor.(5^1) Suma prevăzută la alin. (5) se scade din veniturile aferente celei de-a IV-a perioade de reglementare și se ia în considerare la calculul venitului-țintă inițial aferent primului an al celei de-a IV-a perioade de reglementare. (la 15-11-2019, Articolul 34 din Punctul 5.2. , Punctul 5. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (6) La reproiectarea tarifelor pentru al doilea an al celei dea IV-a perioade de reglementare se reface calculul prevăzut la alin. (2)-(5), cu luarea în considerare a realizărilor aferente anului de referință al celei de-a IV-a perioade de reglementare, precum și a rezultatelor analizelor efectuate în primul an al perioadei de reglementare. (la 15-11-2019, Alineatul (6) din Articolul 34 , Punctul 5.2. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) 5.3. Factorul de eficiență reglementat X_inițial  +  Articolul 35Factorul X_inițial de creștere anuală a eficienței, stabilit de ANRE, este aplicat costurilor de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ale operatorului de distribuție, față de anul precedent, începând cu primul an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 36ANRE impune reducerea treptată a costurilor prevăzute la art. 35 și absorbția constantă a ineficienței prin creșterea anuală a țintelor de eficiență.  +  Articolul 37(1) Ținta de îmbunătățire a eficienței, factorul X_inițial, se stabilește pe baza rezultatelor analizei comparative a costurilor realizate în perioada de reglementare anterioară de fiecare operator de distribuție și a nivelului lucrărilor de investiții realizat în perioada anterioară de reglementare și cel prognozat pentru următoarea perioadă.(2) Analiza comparativă prevăzută la alin. (1) se realizează cu luarea în considerare a lungimii liniilor electrice, numărului de utilizatori ai rețelei electrice de distribuție și puterii transformatoarelor aflate în funcțiune.(3) Valoarea factorului de eficiență pentru perioada a IV-a de reglementare se consideră cel mult egală cu 2%.5.4. Costurile de operare și mentenanță necontrolabile  +  Articolul 38Costurile necontrolabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de operatorul de distribuție și asupra cărora operatorul de distribuție nu poate acționa direct în scopul creșterii eficienței activității privind prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.  +  Articolul 39Următoarele costuri de operare și mentenanță sunt considerate necontrolabile:a) costuri rezultate din plata impozitelor, redevențelor, taxelor și vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritățile centrale și locale;b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale;c) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar față de cele stabilite prin legislația primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare;d) costurile de distribuție reglementate generate de utilizarea rețelei de distribuție proprietate a altor operatori economici;e) costurile extraordinare apărute în cazuri excepționale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau în condiții meteorologice deosebite;f) costurile generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societăți comerciale, în baza unui act de legislație primară; se recunoaște numai acea parte aferentă serviciului de distribuție neacoperită prin garanții bancare;g) cheltuieli cu indemnizații plătite de operatorul de distribuție către terți conform prevederilor legale în vigoare sau conform celor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, pentru exercitarea drepturilor de uz și servitute. (la 01-11-2020, Articolul 39 din Punctul 5.4. , Punctul 5. a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 40Costurile de operare și mentenanță necontrolabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale și necorporale finalizate sau aflate în curs de execuție, și nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de distribuție a fost inclusă în investiții, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuție a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare.5.5. Costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT  +  Articolul 41(1) În anul de referință al perioadei de reglementare p + 1, până la data de 1 iulie, operatorii de distribuție transmit la ANRE programul de reducere anuală a CPT pe niveluri de tensiune.(2) Programul prevăzut la alin. (1) conține, pentru fiecare an al perioadei de reglementare p + 1 și fiecare nivel de tensiune, procentele de CPT pe care OD se obligă să le atingă, denumite ținte CPT propuse.  +  Articolul 42Programul de reducere a CPT propus de operatorii de distribuție se fundamentează pe baza următoarelor elemente: structura rețelelor electrice de distribuție, volumul de instalații, structura energiei electrice distribuite pe niveluri de tensiune, tranzitul de energie electrică prin rețelele de distribuție, costul și volumul investițiilor realizate în perioadele anterioare și al celor prognozate pentru perioada p + 1, alte date relevante.  +  Articolul 43(1) În programul de reducere anuală a CPT, operatorii de distribuție au în vedere că ținta CPT propusă pe fiecare nivel de tensiune pentru primul an al oricărei perioade de reglementare p + 1 trebuie să fie mai mică decât procentul de CPT minim realizat pe nivelul de tensiune respectiv în oricare an al perioadei de reglementare p.(2) În programul de reducere anuală a CPT, operatorii de distribuție au în vedere că ținta CPT propusă pe niveluri de tensiune pentru fiecare an al oricărei perioade de reglementare, începând cu al doilea an, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru anul anterior.(3) Ținta de CPT propusă pentru nivelul de joasă tensiune se stabilește conform prevederilor art. 44 alin. (5).(4) Țintele CPT propuse în programul de reducere anuală a CPT, stabilite cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2), trebuie defalcate în cele două componente CPT tehnic și CPT comercial, după o metodă precizată în cadrul programului de reducere a CPT.  +  Articolul 44(1) La stabilirea țintelor CPT reglementat pentru fiecare operator de distribuție, ANRE poate avea în vedere următoarele:a) programele de reducere anuală a CPT prevăzute la art. 41 întocmite conform prevederilor prezentei metodologii, individual și comparativ între operatorii de distribuție;b) valorile CPT realizate și țintele anterior stabilite, precum și evoluția acestora în timp, individual și comparativ între operatorii de distribuție;b^1) cantitatea de CPT aferentă tranzitelor suplimentare din rețelele de 110 kV din anii anteriori; (la 15-08-2023, Alineatul (1), Articolul 44, Punctul 5.5., Punctul 5. a fost completat de Punctul 1., Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 ) c) valorile CPT și gradul de reducere a acestuia, în vederea diminuării decalajului față de nivelul mediu din țările membre UE;d) nivelul investițiilor realizate de fiecare operator de distribuție;e) volumul de instalații al operatorilor de distribuție;f) cantitățile de energie distribuită;g) alte date relevante.(2) Țintele CPT stabilite se utilizează atât la prognoza costurilor cu CPT, reglementat cât și la efectuarea corecțiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantităților de energie electrică aferente CPT reglementat.(3) La aprobarea programului de reducere a CPT pe niveluri de tensiune, ANRE are în vedere reducerea cu prioritate a CPT pe nivelul de joasă tensiune.(4) Ținta de CPT reglementat pentru un operator de distribuție, pentru nivelul de joasă tensiune, luat în calcul ca punct de referință la începutul perioadei de reglementare p + 1, este egală cu minimul dintre:a) ținta stabilită de ANRE pentru nivelul de joasă tensiune pentru anul de referință al perioadei p + 1;b) valorile anuale ale procentului de CPT pentru nivelul de joasă tensiune realizate de operatorul de distribuție pentru fiecare an al perioadei de reglementare p.(5) Pentru cea de-a IV-a perioadă de reglementare, procentul de reducere anuală a țintelor de CPT reglementat pentru nivelul de joasă tensiune stabilit de ANRE trebuie să asigure:a) o diminuare liniară a acestuia până la sfârșitul perioadei de reglementare cu cel puțin 25% față de punctul de referință, pentru operatorii de distribuție care au punctul de referință la începutul perioadei de reglementare mai mare de 15%;b) o diminuare liniară a acestuia până la sfârșitul perioadei de reglementare cu cel puțin 20% față de punctul de referință, pentru operatorii de distribuție care au punctul de referință la începutul perioadei de reglementare situat între 14% și 15%;c) o diminuare liniară a acestuia până la sfârșitul perioadei de reglementare cu cel puțin 15% față de punctul de referință, pentru operatorii de distribuție care au punctul de referință la începutul perioadei de reglementare situat între 13% și 14%.(6) Procentul de reducere anuală a țintelor de CPT reglementat pentru nivelul de joasă tensiune stabilit conform prevederilor alin. (5) se aplică inclusiv pentru primul an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 45Câștigul de eficiență obținut de operatorul de distribuție pe fiecare nivel de tensiune din realizarea unui CPT mai mic decât ținta aprobată este lăsat la dispoziția operatorului de distribuție la sfârșitul perioadei de reglementare în proporție de 25% pentru nivelurile de înaltă și medie tensiune, respectiv de 50% pentru nivelul de joasă tensiune, dacă CPT realizat este mai mic decât ținta de CPT pentru fiecare nivel de tensiune și pentru fiecare an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 46La stabilirea costului prognozat al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat al serviciului de distribuție pentru perioada p + 1 se utilizează același preț de referință pentru toți operatorii de distribuție, stabilit pentru o perioadă de 12 luni, la care se adaugă o componentă specifică fiecărui operator de distribuție aferentă costului cu serviciul de transport, serviciile de sistem, administrare piață (OPCOM) și de redistribuire, realizat în aceeași perioadă.  +  Articolul 47Prețul de referință prevăzut la art. 46 se determină în anul de referință al perioadei de reglementare și se recalculează în primul an al perioadei ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) pe o perioadă de 12 luni care include ultimele două semestre încheiate, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme. (la 15-11-2019, Articolul 47 din Punctul 5.5. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) 5.6. Costurile cu amortizarea  +  Articolul 48(1) Amortizarea reglementată anuală se calculează numai prin utilizarea metodei liniare, pe baza duratelor reglementate de funcționare a mijloacelor fixe, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.(2) Pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexa nr. 2, se folosesc duratele maxime de funcționare stabilite prin Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), în situația în care pentru anumite categorii de imobilizări corporale/necorporale se stabilesc prin legislația primară alte durate reglementate de amortizare decât cele prevăzute în anexa nr. 2 sau Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului, amortizarea reglementată anuală aferentă respectivelor imobilizări se calculează pe baza duratelor reglementate de amortizare stabilite prin legislația primară. (la 01-02-2021, Articolul 48 din Punctul 5.6. , Punctul 5. a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 25 ianuarie 2021 )  +  Articolul 49(1) Costul cu amortizarea reglementată prognozată/realizată se determină ca sumă a amortizării BAR inițial și a amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în fiecare an și recunoscute de ANRE, ulterior datei de 1 ianuarie 2005/data privatizării care sunt utilizate pentru serviciul de distribuție, conform formulei următoare:unde:AM_rt - amortizarea reglementată aferentă unui an generic t;AM_BAR inițial - amortizarea BAR inițial stabilită prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani;AM_existente - amortizarea anuală totală a mijloacelor fixe aferente fiecărui an, înregistrate în lista de mijloace fixe a societății între data de 1 ianuarie 2005/data privatizării și data de 31 decembrie a anului t – 1, recunoscute de ANRE;AM_inv - amortizarea mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcțiune/puse în funcțiune în cursul anului t.(2) În cadrul costurilor prognozate cu amortizarea reglementată avute în vedere pentru determinarea venitului-țintă aferent unui an t al perioadei de reglementare p + 1, pentru mijloacele fixe puse în funcțiune în cursul anului t se consideră, în mod convențional, că luna punerii în funcțiune a mijloacelor fixe este luna decembrie.(3) În cadrul costurilor realizate cu amortizarea reglementată, pentru mijloacele fixe puse în funcțiune/preluate în folosință în cursul anului t, valoarea amortizării se determină având în vedere luna punerii în funcțiune.  +  Articolul 50Abrogat. (la 01-01-2020, Articolul 50 din Punctul 5.6. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 51Amortizarea aferentă mijloacelor fixe realizate din contribuții financiare, primite cu titlu gratuit, din donații sau achiziționate din alte fonduri nerambursabile, inclusiv cele obținute din aplicarea tarifelor de racordare a noilor utilizatori ai rețelei electrice de distribuție, nu se include în costurile justificate cu amortizarea reglementată.  +  Articolul 52Costurile cu amortizarea reglementată determinate potrivit prevederilor prezentului capitol sunt folosite pentru calculul BAR conform prevederilor prezentei metodologii.5.7. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR)  +  Articolul 53(1) Pentru determinarea RBAR prognozată se utilizează formula:unde:RRR - rata reglementată a rentabilității;BAR_t1ian - BAR la 1 ianuarie în anul t;BAR_t31dec - BAR la 31 decembrie în anul t;t - un an generic al perioadei de reglementare.(2) Pentru determinarea RBAR realizată se ține cont de intrările/ieșirile de mijloace fixe efectiv realizate în anul respectiv:unde:RRR - rata reglementată a rentabilității;BAR_t1ian - BAR la 1 ianuarie în anul t;t - un an generic al perioadei de reglementare;AM_INVt - amortizarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în cursul anului t;IA_t - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute de ANRE, pentru care se înregistrează amortizare (ponderate cu luna punerii în funcțiune);EA_t - ieșirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operațiuni de vânzare, casare, cedare etc.; valoric, sunt egale cu valoarea reglementată rămasă de amortizat a acestora, calculată cu luarea în considerare a valorii recunoscute de ANRE a mijloacelor fixe respective și a duratelor reglementate de funcționare;AM_existente - amortizarea mijloacelor fixe existente (BAR inițial și mijloace fixe puse în funcțiune după 1 ianuarie 2005 sau după data privatizării, recunoscute de ANRE).5.8. Baza reglementată a activelor (BAR)  +  Articolul 54(1) BAR pentru perioada de reglementare p + 1 include:a) valoarea netă reglementată a BAR inițial, calculată la data de 31 decembrie a anului de referință al perioadei de reglementare p + 1;b) valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe rezultate în urma investițiilor prudente recunoscute de ANRE, puse în funcțiune după data de 1 ianuarie 2005 sau data privatizării, incluse în lista de mijloace fixe a societății până la data de 31 decembrie a anului de referință al perioadei de reglementare p + 1;c) investițiile prognozate a se include în lista de mijloace fixe a societății și aprobate de ANRE, pentru perioada de reglementare p + 1.(2) Baza reglementată a activelor prognozată pentru perioada de reglementare p + 1 se exprimă în termeni reali ai anului de referință al perioadei de reglementare p + 1.  +  Articolul 55(1) Valoarea netă reglementată a BAR inițial este egală cu valoarea BAR la data de 01.01.2005 sau considerat la data privatizării, din care se scade valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe existente la data de 01.01.2005 și care au fost scoase din gestiune prin operațiuni de vânzare, casare etc., după cum urmează:a) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune în perioada 2005-2018, se scade valoarea rămasă neamortizată a acestora la data de 31.12.2018, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani, aferente valorii inițiale a mijloacelor fixe, valoare egală cu valoarea rămasă neamortizată la data de 01.01.2005/data privatizării, comunicată de operatorul de distribuție;b) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu anul 2019, se scade valoarea rămasă neamortizată aferentă lunii în care are loc ieșirea, calculată conform prevederilor lit. a).(2) Operatorul de distribuție este obligat să includă mijloacele fixe ieșite din gestiune cu data PIF anterioară anului 2005, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform alin. (1), în lista ieșirilor de mijloace fixe din BAR, care se transmite anual la ANRE.(3) Data de 1.01.2005/data privatizării prevăzută la alin. (1) lit. a) reprezintă data stabilirii BAR inițial, așa cum a fost stipulată în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, în vigoare la data stabilirii BAR inițial. (la 01-11-2020, Articolul 55 din Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (4) Nu se includ în lista ieșirilor de mijloace fixe prevăzută la alin. (2) mijloacele fixe finanțate din contribuții care nu au fost incluse în valoarea BAR inițial. (la 01-11-2020, Articolul 55 din Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 56(1) În BAR se includ numai mijloacele fixe utilizate de operatorul de distribuție pentru prestarea serviciului de distribuție, care sunt înregistrate în contabilitatea operatorului de distribuție ca mijloace fixe în baza proceselor-verbale de punere în funcțiune sau, după caz, de dare în folosință și sunt identificabile fizic în mod individual.(2) Nu se includ în BAR mijloacele fixe a căror folosință este obținută prin contract de închiriere/comodat de la terți sau rezultă din lucrări de investiții care vizează mijloace fixe obținute în acest fel, precum și mijloacele fixe a căror folosință este cedată terților prin contract de închiriere/comodat, fie și parțial, cu excepția stâlpilor liniilor electrice aeriene.(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), se mențin în BAR fibra optică și mijloacele fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, a căror folosință este cedată parțial terților prin contract de închiriere. (la 01-11-2020, Alineatul (2^1) din Articolul 56 , Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (3) Nu se includ în BAR terenurile, activele circulante (cu excepția licențelor și brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile, inclusiv mijloacele fixe aflate în depozit, și nici imobilizările finanțate din contribuții financiare, indiferent care este sursa acestora.(3^1) Nu se includ în BAR mijloacele fixe prevăzute la art. 102^2. (la 01-10-2021, Articolul 56 din Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 101 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 30 septembrie 2021 ) (4) Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unui mijloc fix recepționat, pus în funcțiune sau dat în folosință, dar care nu au fost incluse de operatorul de distribuție în valoarea mijlocului fix la data recepției.(5) Operatorul de distribuție ține evidența separată a tuturor contribuțiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contribuții este transmisă la ANRE, conform machetelor de monitorizare prevăzute în reglementările în vigoare.  +  Articolul 57(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorii de distribuție vor raporta la ANRE lista ieșirilor de mijloace fixe din BAR corespunzătoare mijloacelor fixe existente care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 56 alin. (2), în vederea eliminării acestora din BAR.(2) Operatorul de distribuție este obligat să transmită anual, odată cu documentația de solicitare de tarife, o situație a imobilizărilor pentru care au fost încheiate contracte de cedare a folosinței, precum și a celor care au intrat în conservare și să le includă în lista ieșirilor de mijloace fixe din BAR.  +  Articolul 58(1) Pentru calculul tarifelor de distribuție, BAR prognozată și realizată în oricare an al perioadei de reglementare se calculează cu formula:unde:BAR_t31dec - baza reglementată a activelor la data de 31 decembrie a anului t;BAR_t1ian - baza reglementată a activelor existente la data de 1 ianuarie a anului t;AM _rt - amortizarea reglementată aferentă anului t, calculată conform prevederilor art. 49;IA_t - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute și aprobate de ANRE, pentru care se înregistrează amortizare;EA_t - ieșirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operațiuni de vânzare, casare, cedare, conservare etc.; valoric, sunt egale cu valoarea reglementată rămasă de amortizat a acestora;BAR_t1ian = BAR_t-1 31dec(2) Abrogat. (la 01-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 58 , Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 59Obiectivele de investiții complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societății și se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la ANRE în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile. (la 01-01-2020, Articolul 59 din Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 60(1) În primul an al perioadei de reglementare p + 1 operatorul de distribuție transmite, până la data de 31 mai, valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR la data de 31 decembrie a anului de referință pentru perioada de reglementare p + 1, reevaluate conform legislației specifice.(2) Pentru calculul BAR la sfârșitul perioadei de reglementare, inflația este luată în considerare de către ANRE până la îndeplinirea condiției ca BAR actualizat cu rata inflației să nu depășească valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR. (la 15-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 60 , Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (3) Calculul prevăzut la alin. (2) se efectuează în cursul primului an al perioadei de reglementare, urmând ca rezultatele să fie luate în considerare la reproiectarea tarifelor care intră în vigoare începând cu cel de-al doilea an al perioadei de reglementare. (la 15-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 60 , Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 61(1) Valoarea BAR realizat la data de 31 decembrie a anului de referință al perioadei p + 1, (BARp), în termeni reali, se calculează luând în considerare intrările/ieșirile de mijloace fixe efectiv realizate și recunoscute de ANRE și RI în condițiile prevăzute la alin. (4) și art. 60, conform formulei (în care k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare): (la 01-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 61 , Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (2) Începând cu cea de a IV-a perioadă de reglementare, în calculul prevăzut la alin. (1), pentru ultimul an al perioadei de reglementare p valoarea intrărilor/ieșirilor de mijloace fixe și amortizarea aferentă se consideră la nivelul prognozat.(3) Corecția de venituri aferentă intrărilor/ieșirilor de mijloace fixe realizate și recunoscute de ANRE în anul de referință al perioadei de reglementare p față de cele considerate conform alin. (2) se realizează în primul an al perioadei de reglementare p + 1, odată cu efectuarea corecțiilor anuale.(4) La calculul BAR realizat conform prevederilor alin. (1), începând cu cea de-a patra perioadă de reglementare, inclusiv pentru anii aferenți acesteia, se utilizează valorile RI realizate. Pentru anii anteriori perioadei a patra de reglementare se mențin valorile RI care au fost utilizate la calculul tarifelor. (la 01-11-2020, Articolul 61 din Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) 5.9. Tratarea intrărilor în BAR (la 01-01-2020, Titlul subcapitolului 5.9. din Punctul 5. a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 01-01-2020, Articolul 62 din Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 63(1) Valoarea unei intrări în BAR include, după caz, cheltuielile efectuate pentru realizarea de mijloace fixe pentru dezvoltarea, extinderea, întărirea, reconstruirea, modernizarea, retehnologizarea și înlocuirea celor existente, în conformitate cu legislația contabilă aplicabilă și se justifică în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile.(2) Nu se includ în valoarea intrărilor în BAR dobânzile, comisioanele bancare și diferențele de curs valutar aferente creditelor furnizor pentru finanțarea imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune. (la 01-01-2020, Articolul 63 din Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 64(1) Operatorul de distribuție are obligația de a transmite spre aprobare ANRE programul de investiții pentru perioada de reglementare p + 1, precum și programele de investiții anuale în conformitate cu prevederile procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate de ANRE (procedura privind investițiile).(2) Abrogat. (la 01-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 64 , Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (3) Abrogat. (la 01-01-2020, Alineatul (3) din Articolul 64 , Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (4) Abrogat. (la 01-01-2020, Alineatul (4) din Articolul 64 , Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (5) Abrogat. (la 01-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 64 , Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (6) Abrogat. (la 01-01-2020, Alineatul (6) din Articolul 64 , Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (7) Valoarea programului anual de investiții și a fiecărui obiectiv/mijloc fix este exprimată în unități monetare considerate în termeni nominali ai anului de referință al perioadei de reglementare.(8) Elaborarea, fundamentarea și modificarea programului de investiții se realizează de operatorul de distribuție în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile.(9) Aprobarea programului de investiții transmis de operatorul de distribuție se realizează de ANRE în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile.  +  Articolul 65Valoarea programului de investiții prognozat aferent întregii perioade de reglementare, care respectă prevederile reglementărilor în vigoare, se include în întregime în BAR. (la 01-01-2020, Articolul 65 din Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 66Abrogat. (la 01-01-2020, Articolul 66 din Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 67ANRE are dreptul de a elimina din BAR orice mijloc fix/investiție realizat/realizată, anterior aprobat/aprobată și inclus/inclusă în BAR, dacă în urma analizei se constată neconformități cu prevederile reglementărilor în vigoare la data includerii în BAR. (la 01-01-2020, Articolul 67 din Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 67^1Operatorul de distribuție concesionar include în lista ieșirilor din BAR mijloacele fixe pentru care utilizatorii noncasnici sunt obligați să restituie contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare finanțate de acesta, conform reglementărilor ANRE în vigoare, în cazul în care se constată nerespectarea de către utilizatorii noncasnici a obligației prevăzute de lege privind utilizarea și păstrarea destinației locului de consum. (la 01-10-2021, Punctul 5. a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 101 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 30 septembrie 2021 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 01-01-2020, Articolul 68 din Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 69(1) La sfârșitul fiecărei perioade de reglementare, ANRE stabilește valoarea BAR necesară calculului tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, pe baza investițiilor realizate în perioadele anterioare și recunoscute de ANRE, și efectuează corecțiile necesare.(2) Pentru încurajarea investițiilor în rețelele electrice de distribuție puse în funcțiune în perioada a IV-a de reglementare se stabilește un stimulent în valoare de 1 punct procentual peste rata reglementată a rentabilității aprobată conform prevederilor art. 74.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru mijloacele fixe aferente investițiilor în rețelele de distribuție realizate din fonduri proprii în cadrul unor proiecte cofinanțate din fonduri europene nerambursabile, puse în funcțiune începând cu data de 1 februarie 2021, se stabilește un stimulent în valoare de 2 puncte procentuale peste rata reglementată a rentabilității aprobată conform prevederilor art. 74, dacă aceste investiții nu beneficiază de stimulente pentru proiecte de interes comun în baza Regulamentului (UE) 2022/869 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2022 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942 și (UE) 2019/943 și a Directivelor 2009/73/CE și (UE) 2019/944 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 și a Metodologiei pentru evaluarea investițiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul și distribuția energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 17-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 69 , Punctul 5. a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2023 ) (4) Stimulentele prevăzute la alin. (2) sau (3) se iau în considerare în perioada a IV-a de reglementare la calcularea corecțiilor anuale prevăzute la art. 104, precum și a corecțiilor de venit ∆V_I calculate conform prevederilor art. 72. (la 01-02-2021, Articolul 69 din Punctul 5. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 25 ianuarie 2021 )  +  Articolul 70Mijloacele fixe care rezultă în urma investițiilor realizate, prevăzute într-un plan anual și puse în funcțiune în anul următor, se introduc în BAR în anul de punere în funcțiune, cu posibilitatea depășirii valorii planului anual de investiții al anului în care acestea sunt puse în funcțiune. (la 01-01-2020, Articolul 70 din Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 71Abrogat. (la 01-01-2020, Articolul 71 din Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 72(1) Veniturile ∆V_I rezultate din nerealizarea/ depășirea în oricare an al perioadei de reglementare p a investițiilor aprobate de ANRE sunt reduse din/adăugate la veniturile aferente perioadei de reglementare p + 1, respectiv la venitul-țintă inițial aferent primului an al perioadei de reglementare p + 1. (la 15-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 72 , Punctul 5.9. , Punctul 5. a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (2) Valoarea ∆V_I se calculează cu formula:unde:(BAR_realiz, t – BAR_prognoz, t) - diferența valorică dintre baza reglementată a activelor realizată ce conține investițiile realizate în anul t și baza reglementată a activelor prognozată ce conține investițiile prognozate a fi realizate în anul t, exprimată în termeni nominali ai anului t;(AM_realiz, t – AM_prognoz, t) - diferența dintre valoarea reglementată a amortizării realizate în anul t și valoarea reglementată a amortizării prognozate pentru anul t, exprimată în termeni nominali ai anului t;RTS_t - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali;ΔVI_I, t - corecția de venit datorată nerealizării investițiilor aferente anului t, aplicată în timpul perioadei de reglementare, exprimată în termeni nominali ai anului t.5.10. Rata reglementată a rentabilității  +  Articolul 73RRR se calculează în termeni reali pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare.  +  Articolul 74(1) RRR este aceeași pentru toți operatorii de distribuție.(2) RRR se stabilește de ANRE în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și se aprobă prin ordin al președintelui ANRE cu cel puțin 3 luni înainte de începerea unei noi perioade de reglementare. Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 60 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Pe perioada de aplicabilitate a prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 69 alin. (2) și ale art. 74 alin. (2) și (3) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018.
  (2) Costurile de capital prognozate determinate de aplicarea prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se includ în veniturile liniarizate aferente celei de-a patra perioade de reglementare. Corecțiile rezultate aferente perioadei corespunzătoare din anul 2019 sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor de distribuție aplicabile în anul 2019, începând cu data de 1 iulie 2019.”
  (3) Pentru evitarea recunoașterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de distribuție a unor costuri de capital excesive, ANRE are dreptul să revizuiască anual, în anul t, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de distribuție pentru anul t + 1, în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia. Notă
  Potrivit pct. 19 art. I coroborat cu articolul III din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019, alin. (3) al art. 74 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) ANRE are dreptul să revizuiască, în cursul unei perioade de reglementare, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de distribuție, în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia, pentru a evita apariția unor distorsiuni în structura costurilor recunoscute în tarifele de distribuție.
  Modificarea mai sus menționată intră în vigoare la data încetării aplicabilității prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 60 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Pe perioada de aplicabilitate a prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 69 alin. (2) și ale art. 74 alin. (2) și (3) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018.
  (2) Costurile de capital prognozate determinate de aplicarea prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se includ în veniturile liniarizate aferente celei de-a patra perioade de reglementare. Corecțiile rezultate aferente perioadei corespunzătoare din anul 2019 sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor de distribuție aplicabile în anul 2019, începând cu data de 1 iulie 2019.”
  5.11. Costul mediu ponderat al capitalului  +  Articolul 75Costul capitalului, în termeni reali, poate fi stabilit pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform următoarei formule:unde:CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%);CCI - costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de ANRE (%);Kp - ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de ANRE;Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de ANRE. Ki = (1 – Kp);T - rata impozitului pe profit.5.11.1. Model de determinare a valorii capitalului (CAPM)  +  Articolul 76ANRE utilizează CAPM - Capital Asset Pricing Model pentru a cuantifica rata rentabilității activelor pentru operatorii de distribuție reglementați.  +  Articolul 77Costul capitalului propriu este exprimat prin formula:CCP = Rf_R + (Rm – Rf_R) * β, (10),unde:CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%);Rf_R - rata reală a rentabilității investițiilor fără risc calculată astfel:Rf_R = (1+Rf)/(1+RI_P)–1,unde Rf este dobânda la titlurile de stat cu o scadență de cel puțin zece ani și RI_P este rata medie a inflației anuale determinată pe baza ratelor anuale ale inflației prognozate și publicate de Comisia Națională de Prognoză pentru perioada de reglementare următoare;R_m - rata rentabilității pe piața acțiunilor (venitul așteptat din portofoliul de piață);(R_m – Rf_R) - prima riscului de piață;β - coeficient care exprimă corelația dintre venitul rezultat din portofoliul de piață și venitul individual al societății reprezentând o comparație a riscului de piață;(R_m – Rf_R) * β - exprimarea primei de risc în valoare procentuală.5.11.2. Costul capitalului împrumutat  +  Articolul 78Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient și bine gestionat de pe o piață de capital națională sau internațională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piața financiară internă.  +  Articolul 79În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depășește nivelul dobânzii curente pe o piață internă sau externă de capital, ANRE solicită informații suplimentare asupra motivelor apariției acestei diferențe. Dacă operatorul de distribuție nu furnizează documentele solicitate de ANRE sau furnizează documente incomplete, ANRE stabilește valoarea costului capitalului împrumutat fără consultarea operatorilor de distribuție.  +  Articolul 80ANRE poate decide să calculeze costul capitalului împrumutat însumând rata investițiilor fără risc cu prima de risc reprezentând randamentul adițional care remunerează riscul suplimentar asumat de creditori.  +  Articolul 81Pe parcursul ultimului an al unei perioade de reglementare, ANRE inițiază un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilității. Operatorii de distribuție pot să propună, iar ANRE poate să decidă o structură a capitalului, ținând cont atât de structura standard a unor societăți internaționale cu activități similare, cât și de condițiile și riscul pieței interne de electricitate.
  6. Stabilirea factorului X_final  +  Articolul 82La determinarea factorului X_final ANRE ia în considerare:a) îmbunătățirea prognozată a productivității realizate de operatorul de distribuție;b) modificările prognozate ale costurilor;c) programul de investiții și baza reglementată a activelor;d) cantitățile prognozate de energie electrică distribuită;e) orice cerință de liniarizare a venitului aprobat.  +  Articolul 83Factorul X_final se determină pe baza ecuației:unde:(1 + RRR)^t -factorul de actualizare utilizat pentru calculul veniturilor nete actualizate aferente anului generic t;V_t, tinta initial - venitul-țintă inițial aferent anului generic t;– veniturile anuale calculate cu tarifele anului de referință și cantitățile aferente anului t;i - nivelul de tensiune;j - categoria de utilizatori racordați la nivelul de tensiune i;n - numărul de niveluri de tensiune;m - numărul de categorii de utilizatori.  +  Articolul 84(1) Veniturile anuale liniarizate sunt cele care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-țintă inițiale, prin aplicarea factorului de liniarizare X_final asupra tarifelor în vigoare în anul de referință al perioadei de reglementare p + 1 și a cantităților prognozate.(2) În primul an al perioadei de reglementare are loc reproiectarea tarifelor pentru perioada de reglementare în curs, ca rezultat al reluării procedurii de liniarizare a veniturilor, ca urmare a actualizării venitului-țintă inițial prin reconsiderarea următoarelor elemente:a) costurile de operare și mentenanță controlabile luate în calcul ca punct de referință, ca rezultat al definitivării analizei, al luării în considerare a datelor aferente anului de referință și stabilirii nivelului costurilor controlabile acceptate pentru perioada de reglementare anterioară;b) costurile de operare și mentenanță necontrolabile luate în calcul pentru următoarea perioadă de reglementare, numai dacă apar modificări de legislație față de anul de referință;c) costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT ca urmare a luării în considerare a datelor aferente anului de referință;d) reevaluarea mijloacelor fixe din BAR la sfârșitul perioadei de reglementare conform prevederilor art. 60 alin. (3), efectuată în cursul primului an al perioadei de reglementare;e) cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, în condițiile art. 93.(2^1) În condițiile prevăzute la alin. (2), în cadrul venitului-țintă inițial pentru primul an al perioadei de reglementare sunt luate în considerare corecțiile anuale aferente anului de referință, valoarea recalculată a veniturilor ∆V_I prevăzute la art. 72 și, pentru perioada a IV-a de reglementare, corecția aferentă câștigului de eficiență prevăzută la art. 34 alin. (5) și (6). (la 15-11-2019, Articolul 84 din Punctul 6. a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (3) Diferența de venituri pentru primul an al perioadei de reglementare, rezultată ca urmare a reluării procedurii de liniarizare în condițiile alin. (2) și (2^1), reprezintă o corecție care se aplică venitului aferent celui de-al doilea an al perioadei de reglementare, actualizată în termenii nominali ai anului în care se aplică. (la 15-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 84 , Punctul 6. a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) 7. Formula de reglementare a coșului de tarife plafon7.1. Definirea formulei de reglementare  +  Articolul 85Determinarea tarifelor anuale, a venitului reglementat anual care conține corecțiile aferente anului anterior, în fiecare an al unei perioade de reglementare, se efectuează cu respectarea formulei coșului de tarife plafon:unde:p^t_ij - prețurile utilizate în anul t pentru componenta j a tarifului i;p^t+1_ij - prețul propus pentru componenta j a tarifului i în anul t + 1;q^t_ij - cantitățile de energie electrică aferente componentei j a tarifului i, înregistrate în anul t, determinate conform prevederilor art. 88;RI_t+1 - rata reglementată a inflației considerată de ANRE la stabilirea tarifelor de distribuție;S - factorul de stimulare corelat cu nivelul de calitate a serviciului de distribuție.7.2. Rata inflației  +  Articolul 86Pentru aprobarea tarifelor de distribuție, ANRE utilizează RI stabilită pe baza datelor publicate de instituțiile abilitate.  +  Articolul 87(1) Valoarea RI corectată pentru anul t + 1 se determină pe baza valorii RI prognozate în anul t de Comisia Națională de Prognoză pentru anul t + 1, la care se adună algebric diferența dintre RI realizată (și comunicată de Institutul Național de Statistică) în anul t – 1 și RI prognozată inițial pentru anul t – 1.(2) Rata inflației corectate cumulate se utilizează atât la calculul corecțiilor, cât și la determinarea venitului anual reglementat.(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile numai în situația în care anii respectivi fac parte din aceeași perioadă de reglementare p. (la 01-11-2020, Articolul 87 din Punctul 7.2. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (4) La sfârșitul perioadei de reglementare p, se determină o corecție de inflație. Corecția se calculează prin însumarea algebrică a diferențelor rezultate pentru fiecare an al perioadei, între venitul anual reglementat determinat prin aplicarea RI realizate în raport cu venitul anual reglementat utilizat în calculul de tarife, la care se adaugă diferențele rezultate din aplicarea ratei inflației realizate în raport cu rata inflației prognozate/corectate asupra corecțiilor aferente perioadei p care nu au intrat în calculul veniturilor reglementate utilizate în calculul de tarife. (la 01-11-2020, Articolul 87 din Punctul 7.2. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (5) Corecția prevăzută la alin. (4) se calculează în ultimul an al perioadei de reglementare p pentru primii patru ani ai perioadei și se adună algebric la venitul țintă al primului an al următoarei perioade de reglementare p+1. (la 01-11-2020, Articolul 87 din Punctul 7.2. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (6) Corecția prevăzută la alin. (5) se recalculează în primul an al perioadei de reglementare p+1, ținând seama de diferențele rezultate din aplicarea ratei inflației realizate în raport cu rata inflației prognozate/corectate, inclusiv pentru corecțiile de amortizare și rentabilitate aferente perioadei p și pentru corecțiile anuale aferente ultimului an al perioadei p. Diferența rezultată față de valoarea calculată conform alin. (5) este luată în considerare pentru actualizarea venitului țintă al primului an al perioadei de reglementare p+1, avut în vedere în cadrul reluării procedurii de liniarizare a veniturilor. (la 01-11-2020, Articolul 87 din Punctul 7.2. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) 7.3. Corecții anuale  +  Articolul 88(1) Anual, ANRE efectuează corecția veniturilor datorată:a) modificării cantităților de energie electrică distribuite față de cele prognozate;b) modificării cantităților și prețului de achiziție pentru CPT reglementat față de cele prognozate;c) modificării anuale a costurilor de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele prevăzute la lit. i)-k), realizate și acceptate față de cele prognozate;d) modificării anuale a costurilor de operare și mentenanță necontrolabile realizate față de cele prognozate;e) modificărilor veniturilor din energia reactivă față de cele prognozate;f) nerealizării/depășirii programului de investiții aprobat;g) veniturilor din alte activități desfășurate de operatorul de distribuție;h) cantității de energie electrică recuperate din recalculări;i) modificării anuale a costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță, altele decât cele prevăzute la lit. k);j) modificării anuale a costurilor controlabile cu securitatea muncii;k) modificării anuale a costurilor controlabile cu personalul prevăzute la art. 30. lit. i)-l).(2) ANRE stabilește venitul reglementat și tarifele pentru anul următor ținând seama de corecțiile justificate, cu respectarea limitării de la art. 116.  +  Articolul 89(1) Corecțiile prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. d), i)-k) se calculează ca diferență între valoarea realizată și acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii și valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecția și se adună algebric la venitul aferent anului următor.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru fiecare din categoriile de costuri controlabile:a) costuri de mentenanță, altele decât cele de personal; b) costuri legate de personal; c) costuri aferente securității muncii și d) alte costuri controlabile decât cele prevăzute la lit. a)-c), în cazul în care valoarea realizată și acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.(3) OD este obligat ca la raportarea costurilor realizate cu personalul să mențină încadrarea în aceeași categorie de angajați a funcțiilor incluse în fundamentarea costurilor prognozate la începutul perioadei de reglementare.(4) Corecțiile prevăzute la art. 88 alin. (1) sunt actualizate cu RTS și, după caz, cu RI, în termenii nominali ai anului de efectuare a corecțiilor. (la 01-11-2020, Alineatul (4) din Articolul 89 , Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (la 15-11-2019, Articolul 89 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 90(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuție transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare p, cantitățile de energie electrică distribuite, realizate pentru anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. (la 01-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 90 , Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (2) Abrogat. (la 01-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 90 , Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (3) Corecția cantităților de energie electrică distribuite în anul t – 1 se calculează în anul t prin comparare cu cantitățile prognozate pentru anul t – 1.  +  Articolul 91ANRE verifică datele și documentele transmise de operatorii de distribuție pentru justificarea corecțiilor solicitate.  +  Articolul 92(1) Variația cantităților anuale de energie electrică distribuite aferente anului t – 1 este luată în considerare la calculul corecției veniturilor reglementate aferente anului t + 1.(2) Diferențele cantitative sunt transformate în diferențe de venituri luând în calcul tarifele corespunzătoare anului în care s-a distribuit energia electrică.(3) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mare decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferență de venituri negativă, ceea ce generează o ajustare în minus a venitului reglementat aferent anului t + 1.(4) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mică decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferență de venituri pozitivă, ceea ce generează o ajustare în plus a venitului reglementat aferent anului t + 1.  +  Articolul 93Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecțiilor prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. a), în cazul în care ANRE constată în anul t o creștere/descreștere mai mare de 3% față de cantitatea anuală de energie electrică distribuită prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru anul t + 1 în funcție de nivelul realizat în anul t – 1 și cel estimat pentru anul t. (la 15-11-2019, Articolul 93 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 94(1) În cadrul corecției anuale aferente CPT reglementat se au în vedere:a) diferențele de cantități de CPT reglementat prognozate față de cele realizate datorită modificării cantităților de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în rețeaua de distribuție, pentru fiecare nivel de tensiune;b) diferențele dintre prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat prognozat și cel recunoscut.(2) Prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t – 1 este minimul dintre prețul realizat de operatorul de distribuție și un preț de referință determinat ca medie a prețurilor operatorilor de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem), medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme. Notă
  Articolul 5 din ORDINUL nr. 129 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 octombrie 2022, prevede:
  Articolul 5
  Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 80 alin. (4) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru anii pentru care se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat recunoscut de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este minimul dintre prețul realizat de operatorul de rețea și prețul de referință majorat cu 5%.
  (3) Prețurile operatorilor de rețea luate în considerare la stabilirea mediei prevăzute la alin. (2) se calculează prin însumarea la prețul de achiziție realizat de un operator și recalculat prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, a unei componente determinate prin împărțirea cheltuielilor realizate de operatorul respectiv cu serviciile de transport, de sistem, administrare piață, administrare PRE și redistribuire, la cantitatea totală achiziționată ce include dezechilibrele realizate. Pentru operatorul de transport și de sistem, în calculul prețului luat în considerare la stabilirea mediei și numai în scopul stabilirii acesteia, se însumează tarifele în vigoare pentru serviciile de transport și de sistem.(4) În situația în care prețul de referință calculat conform prevederilor alin. (2) pentru primul semestru al anului t variază cu mai mult de 10% față de prețul prognozat la începutul perioadei de reglementare, ANRE stabilește o corecție preliminară a costului cu CPT reglementat pentru anul t, pe care o include în venitul reglementat al anului t + 1. La calculul corecției este luat în considerare prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut determinat conform prevederilor alin. (2), pentru primul semestru al anului t. Cantitatea de CPT considerată pentru calculul corecției este corespunzătoare celui de-al doilea semestru al anului t și este egală cu jumătate din cantitatea prognozată aferentă anului t. Notă
  Potrivit art. 3 din ORDINUL nr. 129 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 octombrie 2022, la calculul tarifelor reglementate pentru serviciul de transport și de distribuție a energiei electrice aplicabile de la data de 1 aprilie 2023 se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 94 alin. (4) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 80 alin. (6) și art. 113 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecțiilor elementelor prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. b), la solicitarea justificată a operatorului de distribuție, în venitul reglementat al anului t+1 se poate include o valoare corespunzătoare ajustării costului cu CPT reglementat prognozat pentru anul t+1, prin modificarea prețului de referință stabilit conform art. 47, în funcție de evoluția prețurilor pe piața de energie electrică și de rezultatul analizei privind evoluția tarifelor pentru perioada de reglementare în curs. (la 01-10-2021, Articolul 94 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 101 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 30 septembrie 2021 ) (la 01-11-2020, Articolul 94 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )
   +  Articolul 95(1) În cazul în care operatorul de distribuție asigură pentru OTS tranzitarea energiei electrice la nivelul de tensiune de 110 kV, OD poate solicita considerarea în cadrul corecției anuale a CPT reglementat a unui alt procent de reducere a CPT pentru nivelul de tensiune de 110 kV față de cel asumat prin programul de reducere a CPT reglementat.(2) Solicitarea operatorului de distribuție trebuie să fie însoțită de o analiză de tranzit efectuată de OD prin care să se indice modificarea tranzitului OD față de situația dinainte de asigurarea tranzitării energiei pentru OTS, precum și documente din care să rezulte că tranzitul s-a realizat și s-a datorat capacității insuficiente a rețelei de transport din zona respectivă. Notă
  Punctul 2 al art. II din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 721 din 4 august, prevede că articolul 95 se abrogă la data de 1 ianuarie 2024.
   +  Articolul 95^1(1) Începând cu anul 2024 (anul t + 1), OD transmit ANRE, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t, solicitarea privind aprobarea cantității prognozate de CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV pentru anul t + 1, defalcat pentru cotele atribuite producătorilor și OTS. (2) Cantitatea de CPT prognozată prevăzută la alin. (1) se determină de OD ca medie a cantităților de CPT aferente tranzitelor suplimentare din rețelele de 110 kV realizate într-o perioadă anterioară de minimum trei ani, stabilite conform reglementărilor ANRE.(3) La stabilirea costului prognozat cu CPT aferent tranzitelor suplimentare din rețelele de 110 kV pentru anul t + 1 corespunzător cantității de CPT prevăzute la alin. (1), ANRE ia în considerare prețul utilizat la stabilirea costului prognozat al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat al serviciului de distribuție.(4) În absența solicitării privind aprobarea cantității prognozate de CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV până la data prevăzută la alin. (1), prognoza costurilor cu CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV pentru anul t + 1 se consideră egală cu zero.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), solicitarea privind aprobarea cantității prognozate de CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV pentru anul 2024 se transmite la ANRE până la data de 1 septembrie 2023. (la 15-08-2023, Punctul 7.3., Punctul 7. a fost completat de Punctul 3., Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 )  +  Articolul 95^2(1) Începând cu anul 2025 (anul t), dacă din aplicarea pentru anul t – 1 a Metodei indicilor de tranzit prevăzute în capitolul II secțiunea 8 din Norma tehnică energetică privind determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de interes public - NTE 013/16/00, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2016, cu modificările și completările ulterioare, rezultă pentru anul t – 1 o valoare mai mare decât zero pentru CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV, OD solicită ANRE aprobarea cantității realizate de CPT aferent tranzitelor suplimentare pentru anul t – 1, defalcat pentru cotele atribuite producătorilor și OTS.(2) Costul corespunzător cantității prevăzute la alin. (1) se determină de ANRE luând în considerare prețul de CPT recunoscut prevăzut la art. 94, defalcat pentru cotele atribuite producătorilor și OTS. (3) ANRE determină o corecție anuală a costului cu CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV pentru anul t – 1, care este egală cu diferența între costul determinat conform alin. (2) și costul prognozat stabilit conform art. 95^1, calculate separat pentru cotele atribuite producătorilor și OTS. (4) În absența unei solicitări conform prevederilor alin. (1), costul realizat cu CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele de 110 kV pentru anul t – 1 se consideră egal cu zero în calculul prevăzut la alin. (3). (5) În situația de la alin. (1), în cadrul corecției anuale a CPT reglementat prevăzute la art. 94 pentru nivelul de 110 kV, se iau în considerare următoarele cantități:a) cantitatea de CPT realizată diminuată cu cantitatea de CPT aferentă tranzitelor suplimentare prevăzută la alin. (1);b) cantitatea de CPT reglementat determinată ca diferență între cantitatea rezultată din aplicarea procentelor de CPT reglementat la cantitatea de energie electrică intrată și cantitatea de CPT aferentă tranzitelor suplimentare prevăzută la alin. (1). (6) Datele prevăzute la alin. (1) sunt însoțite de lista producătorilor care dețin centrale cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW, racordați la rețelele de distribuție, și a cantității de energie electrică produse de fiecare centrală și evacuate în rețeaua de distribuție proprie în anul anterior. (la 15-08-2023, Punctul 7.3., Punctul 7. a fost completat de Punctul 3., Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 )  +  Articolul 95^3(1) ANRE aprobă anual, prin decizie a președintelui ANRE, cantitățile de CPT aferent tranzitelor suplimentare prognozate pentru anul t + 1 și/sau realizate pentru anul t – 1 și valoarea costului cu CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele de 110 kV pentru anul t + 1, pentru fiecare OD, defalcat pentru cotele atribuite producătorilor și OTS.(2) Costul prevăzut la alin. (1) pentru anul t + 1 este egal cu costul CPT prognozat stabilit conform prevederilor art. 95^1 pentru anul t + 1, la care se adună algebric valoarea corecției stabilite conform prevederilor art. 95^2 alin. (3) pentru anul t – 1.(3) Aprobarea cantităților solicitate de OD conform prevederilor art. 95^1 alin. (1) și ale art. 95^2 alin. (1) este condiționată de transmiterea la ANRE de către acesta, la termenele prevăzute de reglementări, a documentelor justificative din care rezultă modul de determinare a cantității de CPT, defalcată pentru cotele atribuite producătorilor și OTS, respectiv calculul validat de acesta din urmă, cu semnăturile reprezentanților celor doi operatori de rețea.(4) OD recuperează de la OTS costul cu CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele de 110 kV, aprobat de ANRE conform alin. (1). (la 15-08-2023, Punctul 7.3., Punctul 7. a fost completat de Punctul 3., Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 )  +  Articolul 96(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuție transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare, costurile de operare și mentenanță necontrolabile aferente serviciului de distribuție, realizate în anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(2) În situația prevăzută la alin. (1), corecția aferentă costurilor de operare și mentenanță necontrolabile realizate și acceptate în anul t – 1 se calculează în anul t prin comparare cu costurile corespunzătoare prognozate pentru anul t – 1 și este luată în considerare la calculul corecției veniturilor reglementate aferente anului t + 1.  +  Articolul 97(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuție transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare, costurile de operare și mentenanță controlabile aferente serviciului de distribuție realizate în anul t – 1 și distinct, în cadrul acestei categorii de costuri, pe cele de mentenanță, executate de terți sau cu forțe proprii, pe cele legate de personal și pe cele aferente securității muncii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(2) Pentru stabilirea corecțiilor aferente costurilor de operare și mentenanță, încadrarea costurilor de operare și mentenanță realizate în timpul perioadei de reglementare în categoriile prevăzute la alin. (1) corespunde încadrării avute în vedere la stabilirea prognozei de costuri pentru perioada respectivă de reglementare. (la 01-11-2020, Articolul 97 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 98(1) În condițiile prevăzute la art. 97, în cazul în care valoarea costurilor cu lucrările de mentenanță în rețelele electrice, altele decât cele de personal, realizate în anul t – 1 este mai mică decât valoarea prognozată, valori exprimate în termenii nominali ai anului t – 1, la solicitarea operatorului de distribuție, ANRE amână pentru anul t + 1 efectuarea corecției aferente nerealizării costurilor de mentenanță, altele decât cele de personal aferente anului t – 1, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t cu diferența dintre valoarea prognozată și valoarea realizată în anul t – 1. (la 15-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 98 , Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (2) Abrogat. (la 15-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 98 , Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (3) În situația prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție are obligația să realizeze în anul t costurile amânate din anul t – 1. (la 01-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 98 , Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) (4) Corecția aferentă costurilor de mentenanță în rețelele electrice realizate în anul t – 1 se efectuează în anul t, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1). (la 01-11-2020, Alineatul (4) din Articolul 98 , Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 99În cazul în care ANRE constată în anul t că valoarea aferentă costurilor controlabile legate de personal și celor aferente securității muncii, realizate și acceptate în anul t – 1, este mai mică decât valoarea prognozată, valori exprimate în termenii nominali ai anului t – 1, ANRE stabilește și aplică în anul t o corecție.  +  Articolul 100(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanță, cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ANRE determină suma aferentă câștigului de eficiență peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p. Până la o limită a câștigului de eficiență egală cu 5%, ANRE alocă 60% din câștigul de eficiență utilizatorilor (mecanism de împărțire a câștigurilor). Câștigul de eficiență realizat peste această limită se alocă integral utilizatorilor. (la 15-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 100 , Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (2) La calculul câștigului de eficiență prevăzut la alin. (1) se iau în considerare valorile costurilor realizate și acceptate de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 101Valoarea totală a corecției anuale se repartizează pe niveluri de tensiune prin determinarea unei chei de alocare compuse din:a) cheia de alocare pe niveluri de tensiune a costurilor variabile (costurile cu energia electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic); șib) cheia de alocare pe niveluri de tensiune a costurilor totale fără costuri variabile.  +  Articolul 102Venitul reglementat se corectează anual cu:a) valoarea veniturilor obținute din penalități aferente contractelor de distribuție încheiate;b) valoarea veniturilor realizate din energia electrică distribuită care depășește valoarea obținută prin aplicarea tarifelor de distribuție la cantitatea de energie electrică distribuită realizată.c) valoarea veniturilor din închirierea mijloacelor fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, care fac parte din BAR, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaționale controlabile și necontrolabile aferente respectivelor mijloace fixe; pentru fiecare mijloc fix, nivelul veniturilor care reprezintă corecție trebuie să fie cel puțin egal cu suma costurilor cu amortizarea, rentabilitatea și a cheltuielilor operaționale controlabile și necontrolabile aferente părții închiriate; (la 18-12-2018, Articolul 102 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 193 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 18 decembrie 2018 ) d) valoarea veniturilor din închirierea fibrei optice; (la 01-11-2020, Articolul 102 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) e) alte venituri asociate veniturilor prevăzute la art. 108, cu excepția celor prevăzute la art. 102^1. (la 01-11-2020, Articolul 102 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 102^1 Veniturile înregistrate din recuperarea cheltuielilor prevăzute la art. 23 lit. p) nu se iau în considerare la stabilirea corecțiilor venitului reglementat. (la 01-11-2020, Punctul 7.3. din Punctul 7. a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 102^2(1) În venitul reglementat pentru anul t+1 se include o valoare egală cu o cincime din valoarea rambursabilă aferentă mijloacelor fixe puse în funcțiune în anul t și în anii anteriori, rezultate din lucrările de proiectare și execuție a instalațiilor de racordare ale căror cheltuieli de realizare au fost achitate de utilizatori.(2) În calculul prevăzut la alin. (1), pentru mijloacele fixe puse în funcțiune în anul t se ia în considerare valoarea rambursabilă estimată pe baza datelor privind racordările finalizate în anul t și a celor aflate în derulare și estimate a fi finalizate în anul t.(3) Corecția valorii stabilite conform prevederilor alin. (2) pentru un an t, aferente mijloacelor fixe puse în funcțiune în anul t, se efectuează în anul t+1.(4) În cazul în care în anul t+1 se constată că valoarea prevăzută la alin. (1) la care se adună algebric corecția prevăzută la alin. (3) este mai mare decât valoarea care a fost efectiv rambursată utilizatorilor de către operatorul de distribuție în anul t, se efectuează o corecție negativă a venitului reglementat egală cu diferența corespunzătoare.(5) Operatorii de distribuție au obligația de a comunica ANRE situațiile în care se constată pentru utilizatorii noncasnici nerespectarea obligației prevăzute de lege privind utilizarea și destinația locului de consum, în vederea eliminării rambursărilor considerate pentru aceștia pentru perioada rămasă neutilizată din valoarea prevăzută la alin. (1).(6) Prevederile alin. (1) se aplică instalațiilor de racordare corespunzătoare:a) cererilor de racordare depuse la operatorul de distribuție de către utilizatorii de tip clienți casnici după data de 19.12.2020;b) cererilor de racordare depuse la operatorul de distribuție de către utilizatorii de tip clienți finali noncasnici după data de 30.07.2020.(7) Valorile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se actualizează cu RTS și cu RI. (la 01-10-2021, Punctul 7.3. din Punctul 7. a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 101 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 30 septembrie 2021 )  +  Articolul 102^3La solicitarea operatorului de distribuție însoțită de documente justificative, în anul t, ANRE poate accepta o variație a costurilor prevăzute la art. 30 lit. i) și l) prognozate pentru anul t+1, generată de apariția unor condiții neprevăzute în momentul fundamentării și aprobării prognozei de costuri. Aceasta se comunică operatorului de distribuție și este luată în considerare în venitul reglementat pentru anul t+1. (la 01-10-2021, Punctul 7.3. din Punctul 7. a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 101 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 30 septembrie 2021 )  +  Articolul 102^4Veniturile înregistrate din recuperarea de la OTS a contravalorii cantității de CPT aferente tranzitului suplimentar de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV aprobate de ANRE nu se iau în considerare la stabilirea corecțiilor venitului reglementat, deoarece aceste venituri corespund costurilor suplimentare neincluse în venitul reglementat, care se determină și se recuperează conform art. 95^3. (la 15-08-2023, Punctul 7.3., Punctul 7. a fost completat de Punctul 4., Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023 )  +  Articolul 103(1) În fiecare an t ANRE verifică realizarea programului de investiții aprobat anterior pentru anul t – 1, inclusiv a celor realizate suplimentar, și comunică operatorilor de distribuție valoarea recunoscută a investițiilor, precum și amortizarea aferentă.(2) Corespunzător investițiilor realizate și verificate conform prevederilor alin. (1), ANRE aplică în anul t + 1 corecțiile de amortizare și rentabilitate aferente investițiilor recunoscute, determinate cu formula prevăzută la art. 104.(3) Investițiile realizate recunoscute în cursul unei perioade de reglementare sunt incluse în calculul BAR, conform formulei prevăzute la art. 61.  +  Articolul 104Corecția ∆V_I_t + 1 a venitului reglementat al anului t + 1 cu valoarea investițiilor recunoscute în anul t – 1 se calculează cu formula:unde:ΔV_I_t + 1 - corecția de venit aplicată în anul t + 1 datorată investițiilor aferente anului t – 1;I_realiz,t – 1 - valoarea investițiilor realizate și recunoscute de ANRE aferente anului t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1;I_prog,t – 1 - valoarea investițiilor prognozate a se realiza în anul t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1;AM_realiz,t – 1 - amortizarea investițiilor realizate și recunoscute de ANRE aferente anului t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1;AM_prog,t – 1 - amortizarea tuturor investițiilor prognozată a se realiza în anul t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1;RTS_t - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali;RRR - rata reglementată a rentabilității.  +  Articolul 105(1) Corecția de venituri ∆V_I_t 1 prevăzută la art. 104 este aplicată la venitul reglementat al anului t 1, în termeni nominali ai anului t 1.(2) Prevederile art. 104 nu se aplică pentru investițiile realizate și recunoscute de ANRE pentru ultimii doi ani ai perioadei de reglementare. (la 15-11-2019, Articolul 105 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 106(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuție transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul perioadei de reglementare, veniturile din energia reactivă realizate în anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(2) Corecția veniturilor din energie electrică reactivă realizate în anul t – 1 se efectuează în anul t prin comparare cu veniturile corespunzătoare prognozate pentru anul t – 1.  +  Articolul 107Anual, ANRE efectuează o corecție aferentă profitului brut din alte activități, astfel încât acesta să nu depășească 5%. Profitul considerat justificat se calculează cu formula:P = V – V * 100/105, unde:P - profitul din alte activități decât serviciul de distribuție;V - venitul obținut din alte activități decât serviciul de distribuție. (la 15-11-2019, Articolul 107 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 107^1La calculul profitului brut din alte activități pentru categoria alte activități nereglementate se iau în considerare valoarea aferentă amortizării contabile a mijloacelor fixe care nu fac parte din BAR și au fost finanțate din surse proprii, pentru care operatorul de distribuție a cedat folosința unui terț, precum și cheltuielile prevăzute la art. 23 lit. l), o) și q) și cheltuielile capitalizate aferente acestor mijloace fixe. (la 01-10-2021, Punctul 7.3. din Punctul 7. a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 101 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 30 septembrie 2021 )  +  Articolul 108(1) Veniturile obținute de operatorul de distribuție în anul t – 1 din recuperarea contravalorii energiei electrice consumate înregistrate eronat, respectiv neînregistrate sunt reduse din venitul reglementat al anului t + 1.(2) Pentru nivelurile de tensiune la care nivelul de CPT realizat de operatorul de distribuție în anul t – 1 se situează peste ținta de CPT reglementat, veniturile din recalculări prevăzute la alin. (1) sunt diminuate cu valoarea cheltuielilor cu achiziția de energie electrică pentru CPT aferente cantităților facturate.(3) Pentru determinarea cheltuielilor cu achiziția de energie electrică pentru CPT prevăzute la alin. (2) aferente se utilizează prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea CPT aprobat de ANRE pentru anul t – 2.  +  Articolul 109Venitul reglementat se limitează utilizând următoarea formulă:unde:∆V_t reprezintă diferența de venit determinată conform prevederilor art. 88.
  7.4. Calitatea serviciului de distribuție  +  Articolul 110Indicatorii de performanță ai serviciului de distribuție sunt stabiliți și monitorizați conform standardului de performanță.  +  Articolul 111(1) După ce operatorii de distribuție aplică o procedură unică de colectare, prelucrare a datelor și calcul al indicatorilor de performanță ai serviciului de distribuție, ANRE poate introduce în calculul tarifelor de distribuție un factor de corecție S privind respectarea nivelului minim de calitate impus prin standardul de performanță al serviciului de distribuție a energiei electrice. Prin factorul S se aplică premierea/ penalizarea operatorilor de distribuție pentru depășirea/ nerespectarea calității serviciului de distribuție prestat față de cea stabilită prin standardul de performanță.(2) Factorul S se determină conform unei metodologii de calcul elaborate de ANRE.  +  Articolul 112Nivelul anual al volumului de venituri asociat premierii/penalizării pentru depășirea/nerespectarea indicatorilor de calitate nu depășește 4% din venitul reglementat și este stabilit printr-un proces consultativ.
  8. Tarifele de distribuție  +  Articolul 113Tarifele activității de distribuție acoperă costurile justificate ale operatorului de distribuție asociate realizării serviciului de distribuție a energiei electrice.  +  Articolul 114(1) Tarifele pentru serviciul de distribuție pot fi de tip monom sau binom și sunt diferențiate pe operatori de distribuție și pe niveluri de tensiune.(2) Începând cu anul 2020, la cererea utilizatorilor sau a furnizorilor acestora, OD este obligat să ofere tarife de distribuție dinamice.  +  Articolul 115Tariful specific de distribuție se calculează pentru fiecare nivel de tensiune ca raport între venitul reglementat și cantitatea de energie electrică distribuită la acest nivel de tensiune, pe perioada de calcul.  +  Articolul 116(1) Tarifele de distribuție nu cresc de la un an la altul în termeni reali cu mai mult de 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuție și cu mai mult de 7% pentru tariful mediu ponderat. Notă
  Articolul 4 din ORDINUL nr. 129 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 octombrie 2022, prevede:
  Articolul 4
  Prin derogare de la prevederile art. 116 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 114 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea limitărilor privind creșterea anuală a tarifelor se efectuează fără considerarea componentei distincte aferente costurilor suplimentare cu consumul propriu tehnologic, prevăzută la art. 12 alin. (1) din normele menționate la art. 1 din prezentul ordin.
  (2) ANRE poate impune și limitări valorice ale nivelurilor prețurilor/tarifelor ce compun coșul de tarife plafon.(3) În cazul limitării tarifelor conform prevederilor alin. (1) și (2), diferența de venituri se regularizează în anul/anii următor/următori în limita plafonului stabilit de creștere a tarifelor.(4) Tarifele specifice de distribuție aprobate pentru primul an al perioadei de reglementare p+1 pentru operatorul de distribuție rezultat în urma fuziunii trebuie să respecte condițiile prevăzute la alin. (1) în raport cu tarifele aprobate conform prevederilor art. 10 alin. (2) pentru anul de referință, pentru operatorii care au fuzionat în perioada de reglementare p. (la 01-11-2020, Articolul 116 din Punctul 8. a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )
   +  Articolul 117ANRE poate impune plafonări suplimentare ale prețurilor/tarifelor reglementate pentru evitarea subvențiilor între diverse niveluri de tensiune.8.1. Alocarea costurilor și aplicarea tarifelor pentru serviciul de distribuție  +  Articolul 118Alocarea costurilor și stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție se efectuează conform prevederilor anexei nr. 1.
  9. Transmiterea datelor și informațiilor la ANRE pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție  +  Articolul 119(1) Informațiile transmise de operatorul de distribuție la ANRE se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea și păstrarea datelor și sunt însoțite de explicarea ipotezelor ce stau la baza obținerii datelor transmise.(2) Aceste informații sunt în conformitate cu:a) legislația contabilă în vigoare în România;b) reglementările emise de ANRE.(3) Datele transmise de operatorul de distribuție pentru stabilirea/fundamentarea tarifelor aferente unui an t sau unei perioade de reglementare care nu respectă prevederile prezentei metodologii nu sunt luate în considerare de ANRE.(4) Operatorul de distribuție este obligat să desemneze cel puțin o persoană angajată în cadrul societății care să asigure transmiterea datelor și informațiilor solicitate de ANRE cu privire la fundamentarea tarifelor de distribuție și la monitorizarea activității.  +  Articolul 120Operatorul de distribuție transmite la ANRE, până la data de 1 iulie a ultimului an al unei perioade de reglementare p (dată de înregistrare la ANRE), următoarele documente și informații:a) solicitarea de aprobare a tarifelor, cu specificarea exactă a valorilor solicitate, cu respectarea limitării impuse coșului de tarife;b) date generale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;c) costurile și veniturile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;d) programul de investiții, cu detalierea costului estimat, a surselor de finanțare și amortizării aferente noilor investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;e) bilanțul de energie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;f) considerentele care au stat la baza fundamentării prognozei de energie electrică distribuită și metoda de prognoză utilizată;g) alte date, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;h) abrogată; (la 01-11-2020, Litera h) din Articolul 120 , Punctul 9. a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) i) metoda de alocare a costurilor pe nivelurile de tensiune;j) descrierea și justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor, în funcție de tipul de tarif de distribuție aplicat, respectiv structura coșului de tarife, inclusiv documente-suport;k) structura organizatorică a operatorului de distribuție;l) structura de personal a operatorului de distribuție;m) copia politicilor contabile;n) copia contractului colectiv de muncă;o) raportul cu privire la tranzacțiile efectuate între operatorul de distribuție și societățile afiliate, care cuprinde: contractele în derulare, obiectul acestora, justificarea încheierii contractelor cu persoane afiliate, proceduri de achiziție utilizate pentru fiecare contract, modul de stabilire a prețului de contract, prețul de contract, alte costuri suplimentare prețului de contract;p) copia dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în perioada de reglementare p;q) o scrisoare de consimțământ semnată de conducătorul societății privind posibila publicare a datelor transmise, cu specificarea, după caz, a acelor date care au caracter confidențial sau de secret de serviciu, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 121(1) Pentru aprobarea anuală a tarifelor, operatorul de distribuție transmite ANRE, până cel mai târziu la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a anului curent t, solicitarea de tarife, care va include cel puțin următoarele:a) propunerea privind corecția cantităților de energie electrică distribuite, a CPT reglementat (cantitate și preț), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; (la 01-11-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 121 , Punctul 9. a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) b) propunerea privind corecția costurilor de operare și mentenanță controlabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; (la 01-11-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 121 , Punctul 9. a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 ) c) propunerea privind corecția costurilor de operare și mentenanță necontrolabile, a veniturilor din energie reactivă și a profitului din alte activități, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;d) propunerea privind corecția de venituri aferente nerealizării planului de investiții;e) propunerea privind corecția venitului din recalculări;f) calculul detaliat al corecțiilor anuale care au stat la baza tarifelor propuse spre aprobare;g) tarifele propuse spre aprobare;h) documentele enumerate la art. 120 lit. i)-p), dacă acestea au suferit modificări;i) copia dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în anul t – 1;j) situațiile financiare depuse de operatorul de distribuție la ministerul de resort privind activitatea desfășurată în anul t – 1;k) balanța contabilă întocmită la data de 31 decembrie pentru anul t – 1;l) raportul auditorului cu privire la activitatea operatorului de distribuție în anul t – 1;m) toate rapoartele întocmite în decurs de 12 luni anterioare de orice organ de control.(2) Scrisoarea conținând solicitarea de tarife, însoțită de anexe, va fi transmisă atât în format hârtie, cât și în format .pdf, iar fișierele de calcul privind corecțiile și tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.  +  Articolul 122ANRE poate solicita sau efectua independent verificări și/sau auditare pentru oricare din informațiile pe care lea solicitat sau care i-au fost furnizate conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 123(1) Documentația aferentă solicitărilor de tarife transmisă de operatorul de distribuție anual sau pentru o perioadă de reglementare va fi considerată acceptată în cazul în care ANRE nu solicită în scris, inclusiv prin e-mail, completări sau modificări în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la ANRE.(2) La solicitarea ANRE, formulată în scris ori prin e-mail, operatorul de distribuție are obligația să transmită toate informațiile și documentele suplimentare pe care ANRE le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor de distribuție sau pentru monitorizarea activității.(3) Termenele stabilite de ANRE (ca dată de intrare ANRE) pentru transmiterea datelor și informațiilor sunt obligatorii; orice informații sau documente transmise ulterior termenului precizat de ANRE, fără aprobarea expresă a autorității pentru prelungirea termenului de răspuns, nu sunt luate în considerare.(4) ANRE monitorizează costurile și veniturile operatorului de distribuție conform reglementărilor în vigoare.(5) Operatorul de distribuție are obligația de a asigura păstrarea datelor, informațiilor și documentelor ce au stat la baza fundamentării/aprobării anuale a tarifelor de distribuție pe durata a două perioade de reglementare anterioare perioadei de reglementare curente, dar nu mai puțin decât durata de amortizare a mijloacelor fixe ce fac parte din BAR inițial.(6) ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și reglementările interne în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care revin ANRE conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este învestită. Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, accesați rubrica GDPR, disponibilă pe pagina proprie de internet la adresa https://www.anre.ro/gdpr. (la 15-11-2019, Articolul 123 din Punctul 9. a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) 10. Procesul de consultare în stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție  +  Articolul 124În anul de referință al unei perioade de reglementare p + 1, ANRE inițiază un proces de consultare cu operatorii de distribuție privind nivelul costurilor și veniturilor realizate în perioada de reglementare p, precum și propunerile pentru perioada următoare.  +  Articolul 125(1) Anual, ANRE informează în scris fiecare operator de distribuție asupra rezultatelor analizei efectuate pentru stabilirea tarifelor de distribuție pentru anul t + 1.(2) Operatorii de distribuție au posibilitatea de a comunica ANRE obiecții și propuneri în scris cu privire la rezultatele prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la data informării.(3) Punctul de vedere al OD este prezentat Comitetului de reglementare al ANRE în cadrul referatului de aprobare a tarifelor.  +  Articolul 126Proiectele de ordine pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice pentru anul t + 1 se publică spre informare pe site-ul ANRE și se supun dezbaterii Consiliului consultativ, înaintea prezentării acestora spre aprobare Comitetului de reglementare al ANRE.  +  Articolul 127În anul de referință al perioadei de reglementare p + 1, ANRE publică pe site, spre informare, elementele care intră în calculul venitului liniarizat pentru această perioadă:a) costuri variabile;b) costuri de operare și mentenanță controlabile;c) costuri de operare și mentenanță necontrolabile;d) costuri cu amortizarea;e) rentabilitate;f) valoare RRR aprobată;g) valoarea investițiilor anuale prognozate;h) procentele de CPT recunoscute pe nivelurile de tensiune;i) cantitățile prognozate de energie distribuită.11. Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 128(1) Operatorii de distribuție transmit la ANRE documentele și informațiile prevăzute la art. 120 cu privire la fundamentarea tarifelor de distribuție pentru perioada a IV-a de reglementare, precum și programul de reducere anuală a CPT pe niveluri de tensiune pentru perioada a IV-a de reglementare, în anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(2) Pentru anul de referință al celei de a IV-a perioade de reglementare, documentele prevăzute la art. 121 alin. (1) se transmit în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(3) Pentru anul de referință al celei de a IV-a perioade de reglementare, termenul prevăzut la art. 125 alin. (2) este de 5 zile lucrătoare de la data informării prevăzute la art. 125 alin. (1).  +  Articolul 129(1) Corecțiile anuale aferente anului de referință al perioadei a IV-a de reglementare se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, în primul an al acestei perioade.(2) Pentru stabilirea corecțiilor aferente costurilor de operare și mentenanță pentru anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, încadrarea costurilor de operare și mentenanță realizate în anul de referință în categoriile controlabile/ necontrolabile corespunde încadrării avute în vedere la stabilirea prognozei de costuri pentru perioada a III-a de reglementare.(3) Prevederile art. 23 lit. i) se aplică începând cu primul an al perioadei a IV-a de reglementare.(4) Corecțiile prevăzute la art. 102 lit. a) se efectuează începând cu corecțiile primului an al perioadei a IV-a de reglementare. (la 15-11-2019, Articolul 129 din Punctul 11. a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 )  +  Articolul 130(1) În cadrul corecției anuale aferente CPT reglementat pentru anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru acest an este cel realizat, dacă prețul realizat nu depășește un preț de referință determinat cu luarea în considerare a prețului mediu stabilit pe piața centralizată a contractelor bilaterale în proporție de 80% și a celui stabilit pe piața pentru ziua următoare în proporție de 20%, pentru anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare.(2) Dacă prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat realizat depășește prețul de referință prevăzut la alin. (1), prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut se determină pe baza prețului de referință și a unui cost al dezechilibrelor recunoscut, de ± 10 % din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, în limita unei creșteri cu 2% a prețului de referință, precum și o componentă specifică fiecărui operator de distribuție aferentă costului cu serviciul de transport, serviciile de sistem, serviciile OPCOM și de redistribuire.  +  Articolul 131Pentru anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, ANRE alocă utilizatorilor 50% din profitul brut obținut de operatorii de distribuție din alte activități reglementate și nereglementate pentru care se utilizează active care sunt incluse în BAR.  +  Articolul 131^1(1) În situația în care ANRE ia cunoștință că, printr-o decizie/hotărâre a unei autorități a statului, care nu a fost contestată în instanță și/sau nu mai poate fi contestată, s-a constatat încălcarea de către operatorul de distribuție a legislației în vigoare de natură a afecta tarifele reglementate, veniturile pe baza cărora se stabilesc tarifele reglementate ale operatorului de distribuție se diminuează corespunzător cu valoarea costurilor anterior recunoscute. (2) Prevederile alin. (1) se aplică, după caz, și în situația în care au fost semnate angajamente sau alte documente între operatorul de distribuție și o autoritate a statului, prin care faptele au fost recunoscute. (la 01-11-2020, Punctul 11. din Actul normativ a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020 )  +  Articolul 131^2(1) Anul 2024 reprezintă perioadă de tranziție de la perioada a patra la perioada a cincea de reglementare. Cea de-a cincea perioadă de reglementare începe la data de 1 ianuarie 2025.(2) Venitul reglementat pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aferent anului de tranziție este egal cu venitul-țintă stabilit în conformitate cu prevederile regulilor metodologice prevăzute în anexa nr. 1^1, la care se adună algebric corecțiile anuale ale anului 2022, stabilite conform prevederilor pct. 7.3.(3) Rata inflației utilizată la calculul tarifelor de distribuție este egală cu cea prognozată de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2024.(4) Corecțiile anuale ale anului 2024 și corecția de inflație corespunzătoare venitului anual reglementat determinat prin aplicarea ratei inflației realizate în raport cu venitul anual reglementat utilizat în calculul de tarife al anului 2024 sunt luate în considerare la stabilirea venitului reglementat aferent anului 2026.(5) Corecția aferentă inflațiilor de la sfârșitul perioadei a patra de reglementare se calculează în anul 2024 conform prevederilor art. 87 alin. (4) și se adună algebric la venitul-țintă al primului an al perioadei a cincea de reglementare.(6) Valoarea BAR realizat la data de 31 decembrie 2023 se calculează în anul 2024 conform formulei prevăzute la art. 61 alin. (1).(7) În anul 2024 OD transmite, până la data de 31 mai, valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR la data de 31 decembrie 2023.(8) Pentru OD care au fuzionat în perioada a patra de reglementare, tarifele de distribuție se stabilesc pe baza unui venit reglementat aprobat pentru anul 2024, unic la nivelul OD rezultat în urma fuziunii.(9) În situația prevăzută la alin. (8), venitul-țintă pentru anul 2024 se stabilește conform prevederilor anexei nr. 1^1.(10) Pentru a se asigura o evoluție controlată a tarifelor aplicate utilizatorilor de rețea, pentru trecerea de la tarife de distribuție distincte pentru fiecare zonă de rețea la tarife unice pentru operatorul fuzionat și pentru a se atenua dezechilibrele existente în prezent, tarifele specifice de distribuție pentru anul 2024 se stabilesc distinct pentru fiecare zonă de rețea.(11) Tarifele specifice de distribuție aprobate pentru anul 2024 prevăzute la alin. (10) pentru OD rezultat în urma fuziunii trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 116 alin. (1) în raport cu tarifele aprobate conform prevederilor art. 10 alin. (2) pentru anul 2023. (la 10-07-2023, Punctul 11. a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 4 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023 )  +  Articolul 131^3(1) OD transmite ANRE până la data de 15 august 2023 solicitarea de tarife pentru anul 2024 calculată pe baza venitului reglementat stabilit conform prevederilor art. 131^2 alin. (2), precum și documentele și informațiile prevăzute la art. 120 lit. a) și d)-f) completate pentru anul 2024. (2) OD transmite ANRE la termenul prevăzut la alin. (1) programul de investiții aferent anului 2024, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu documentele prevăzute la art. 18 din același act normativ. (la 10-07-2023, Punctul 11. a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 4 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023 )  +  Articolul 132Anexele nr. 1, 1^1 și 2-9*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.*) Anexele nr. 3-9 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii. (la 10-07-2023, Articolul 132, Punctul 11. a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 4 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023 )  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Alocarea costurilor și stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție
  1. a) Operatorul de distribuție realizează structura și nivelul tarifelor ce formează coșul de tarife plafon.b) ANRE are responsabilitatea controlului alocării costurilor și a calculului tarifelor, transmise de operatorul de distribuție, în conformitate cu prevederile metodologiei.2. În stabilirea structurii și nivelului tarifelor de distribuție, operatorul de distribuție are în vedere condițiile tehnico-economice ale rețelei de distribuție și gradul de suportabilitate a consumatorilor, conform prevederilor art. 85 și art. 116 - din metodologie.3. Costurile justificate se alocă de către operatorii de distribuție conform structurii stabilite a tarifelor de distribuție.4. a) Împărțirea mijloacelor fixe aferente rețelei de distribuție, diferențiat pe nivelul de tensiune, se face astfel:(i) la nivelul de înaltă tensiune se include categoria 110 kV;(ii) la nivelul de medie tensiune se includ integral categoria stații de transformare IT/MT și categoria MT;(iii) la nivelul de joasă tensiune se includ integral categoria puncte de transformare MT/JT și categoria JT.b) Valoarea mijloacelor fixe care prin natura lor nu pot fi alocate direct unui nivel de tensiune se repartizează pe niveluri de tensiune folosindu-se drept cheie de alocare ponderea categoriei de instalații pe nivel de tensiune, din total categorii de instalații de distribuție.c) ANRE are dreptul să analizeze și să verifice dacă se respectă prevederile legale privind evitarea subvenției încrucișate.5. La determinarea CPT pe niveluri de tensiune, pierderile în transformatoarele de putere se atribuie CPT aferent nivelului de tensiune inferior.6. Pentru fiecare nivel de tensiune (precizat prin indicele „J“) se determină energia electrică distribuită prin acesta E_J, pentru serviciul de distribuție prestat destinat utilizatorilor cu care operatorul de distribuție are încheiat contract de distribuție direct (E_U,J) sau prin intermediul furnizorilor (E_F,J), precum și altor operatori de distribuție (E_A,J), exceptând energia tranzitată spre ceilalți operatori de distribuție și/sau OTS.E_j = E_U,J + E_F,J + E_A,J (MWh) (15)7. a) În anul de referință al oricărei perioade de reglementare, operatorii de distribuție sunt obligați să propună ANRE o metodă de alocare a costurilor de operare și mentenanță, a amortizării recunoscute de ANRE și a rentabilității bazei reglementate a activelor pe niveluri de tensiune.b) În lipsa propunerii prevăzute la lit. a) sau în cazul respingerii motivate din partea ANRE a acestei propuneri, ANRE repartizează pe niveluri de tensiune: costurile de operare și mentenanță, amortizarea și rentabilitatea bazei reglementate a activelor utilizând cheile de alocare determinate în funcție de structura pe niveluri de tensiune stabilită conform prevederilor pct. 4, a activelor care fac parte din BAR la data de 31 decembrie a anului de referință. (la 15-11-2019, Litera b) din Punctul 7. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) 8. Costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat se alocă pe niveluri de tensiune utilizându-se drept cheie de defalcare ponderea CPT (MWh) pe nivelul de tensiune respectiv în total CPT (MWh).9. a) Tarifele de distribuție aferente anului t + 1 se obțin din venitul reglementat aferent anului t + 1, care include corecțiile aferente anului t și diferența de venituri din anul t rezultată ca urmare a aplicării limitării în anul t a tarifelor de distribuție, cu respectarea formulei următoare:TD_t + 1 = TD_t * (1 + RI_t + 1 – X_final ± S) (lei) (16),unde:TD_t + 1 - tarif mediu ponderat aferent anului t + 1;TD_t - tarif mediu ponderat în vigoare în anul t.b) Creșterea tarifului mediu ponderat (exprimat în termeni reali) nu poate depăși de la un an la altul limitele impuse de ANRE, conform prevederilor metodologiei.10. Tariful de distribuție se aplică corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre operatorul de distribuție și utilizator, prin însumarea tarifului specific aferent nivelului de tensiune respectiv cu tarifele specifice aferente nivelurilor de tensiune superioare, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare.11. Tarifele de distribuție pot fi de tip binom, având în componență un termen exprimat în lei/MW și un termen exprimat în lei/MWh.
   +  Anexa nr. 1^1la metodologieREGULI METODOLOGICEpentru stabilirea venitului-țintă pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aferent anului 2024 (la 10-07-2023, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 4 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023 )  +  Anexa nr. 2la metodologie
  Clasificarea și duratele de funcționare reglementate minime ale mijloacelor fixe
  Cod mijloc fixDenumire mijloc fixDNF reglementată [ani]
  Construcții
  1.1.3.Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, în afară de: 50
  1.1.3.1.construcții speciale metalice40
  1.1.3.2.construcții speciale din beton30
  Construcții pentru transportul energiei electrice
  1.7.1.1.aeriene pe stâlpi din lemn15
  1.7.1.2.aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat40
  1.7.1.3.subterane30
  Instalații electrice de forță
  1.7.2.1.aeriene sau aparente12
  1.7.2.2.îngropate12
  1.7.2.3.în tub, canal sau tunel de protecție30
  Mașini și utilaje energetice
  2.1.16.3.1.Transformatoare și autotransformatoare24
  2.1.16.3.3.Baterii de acumulatoare; instalații de compensare a puterii reactive12
  2.1.16.5.Aparataje pentru stații electrice și posturi de transformare Echipamente pentru centrale termice, electrice și nucleare15
  Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice
  2.2.3.2.Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice și radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3.15
  2.2.3.1.Elemente Waston; aparate portabile6
  Echipamente electronice
  2.2.9.Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și facturat6
  Mijloace de transport
  2.3.2.1.1.autoturisme, în afară de:8
  2.3.2.2.9.3.alte autovehicule cu destinație specială10
  3.1.1.Mobilier (inclusiv mobilierul comercial și hotelier)15
  3.2.2.Aparate de telecomunicații pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalații de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc.8
  3.3.5.Sisteme pentru identificarea și controlul accesului, supraveghere și alarmă la efracție12
  2.1.17.3.1.Aparate de climatizare10
  2.1.17.3.Ventilatoare, aeroterme și microcentrale termice murale sau de pardoseli10
  Licențe și sisteme informatice6
  Notă
  Pct. 27, 28 și 29 din art. I al ORDINULUI nr. 207 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020, prevăd următoarele:27. Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.28. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.29. Anexele nr. 10-11 se abrogă.
  Totodată, art. II din ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020 prevede că Anexele nr. 1 și 2*) fac parte din prezentul ordin, cu mențiunea că *) Anexele nr. 1 și 2 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.