LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.  +  Articolul 2Sistemul public de pensii se organizează și funcționează având ca principii de bază:a) principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleași norme de drept, pentru toți participanții la sistem;b) principiul obligativității, potrivit căruia persoanele fizice și juridice au, conform legii, obligația de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligațiilor;c) principiul contributivității, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite;d) principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege;e) principiul repartiției, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligațiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;f) principiul solidarității sociale, conform căruia participanții la sistemul public de pensii își asumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate prevăzute de lege;g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public de pensii, conform legii;h) principiul imprescriptibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;i) principiul incesibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial.  +  Articolul 3(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul/entitatea asimilată angajatorului este obligat/ă să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, persoana fizică care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală și care, pe baza declarației individuale de asigurare, datorează contribuția de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoana fizică ce achită contribuția de asigurări sociale pe baza contractului de asigurare socială, potrivit prezentei legi; (la 01-04-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) b) abrogată; (la 01-01-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) c) contract de asigurare socială - contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice și casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie; (la 01-01-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) d) contribuabil - persoana fizică sau juridică ce plătește contribuții de asigurări sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;e) declarație individuală de asigurare - declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală pentru care există obligația depunerii acesteia și care constituie documentul pe baza căruia se stabilește, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual; (la 01-04-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) f) declarație nominală de asigurare - declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele prevăzute la lit. e), care constituie documentul pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual; (la 01-04-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) g) locuri de muncă în condiții deosebite - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților;h) locuri de muncă în condiții speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților;i) abrogată; (la 01-01-2018, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) j) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuții de asigurări sociale și care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;k) prestații de asigurări sociale - veniturile de înlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestații prevăzute de prezenta lege, pentru pierderea totală ori parțială a veniturilor asigurate;l) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică; (la 01-01-2018, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) m) punctaj anual - numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obținut prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare;n) punctaj mediu anual - numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării;o) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă instituțiile sistemului public de pensii să acorde asiguraților prestațiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, bătrânețe și deces);p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii; (la 01-04-2018, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) q) abrogată; (la 01-01-2018, Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parțială;s) abrogată; (la 01-04-2013, Lit. s) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013. ) t) stagiu minim de cotizare - perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare;u) stagiu potențial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare și acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecțiunilor invalidante;v) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbați și femei, la care aceștia pot obține pensie pentru limită de vârstă, în condițiile legii, precum și vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 19/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 587 din 16 iunie 2022:
  În interpretarea art. 85 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 și art. 3 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 263/2010, vârsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei de urmaș este atât vârsta standard de pensionare din anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cât și vârsta standard de pensionare redusă în condițiile legii.
  w) câștig salarial brut/salariu lunar brut - veniturile din salarii sau asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, conform legislației în vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001; (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) x) nevăzător - persoana care prezintă deficiență vizuală gravă, din cauza căreia este încadrată în grad de handicap grav; (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) y) venituri din activități dependente - venituri din salarii și venituri asimilate salariilor. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )
  (2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )
   +  Articolul 4(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Națională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, instituție care păstrează modul de organizare și funcționare, preia personalul, precum și drepturile și obligațiile acesteia.(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP, care funcționează și îndeplinește atribuțiile prevăzute de prezenta lege. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) În subordinea CNPP funcționează case județene de pensii, în fiecare municipiu-reședință de județ, precum și Casa de Pensii a Municipiului București, denumite în continuare case teritoriale de pensii.(4) CNPP poate înființa case locale de pensii, în funcție de numărul și structura asiguraților, care funcționează sub conducerea și controlul casei județene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului București.  +  Articolul 5(1) Asigurații sistemului public de pensii pot fi cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România.(2) Pot fi asigurați ai sistemului public de pensii și cetățenii români, cetățenii altor state și apatrizii care nu au domiciliul sau reședința în România, în condițiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internațional la care România este parte.(3) Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale, conform prezentei legi.  +  Articolul 6(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:I. a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă; (la 01-01-2018, Litera a), punctul I. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) b) funcționarii publici;c) abrogată; (la 01-01-2018, Litera c), punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. (la 01-01-2018, Litera d), punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;III. persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri;IV. persoanele care realizează venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-04-2018, Punctul IV. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) V. Abrogat. (la 01-01-2018, Punctul V. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) VI. abrogat; (la 30-12-2010, Pct. VI al alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. XVIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. ) (2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) Notă
  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.
   +  Articolul 7(1) Persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I și II, precum și asigurații care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, alții decât cei care depun declarație individuală de asigurare, denumite în continuare angajatori sau entități asimilate angajatorului, cât și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate să întocmească și să depună, la organul fiscal central, declarația nominală de asigurare. (la 01-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (2) În situația în care se constată erori în cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească și să depună o declarație nominală de asigurare rectificativă.(3) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în Codul fiscal. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (la 30-12-2010, Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. XVIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. ) Notă
  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.
   +  Articolul 8Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 10(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informațiile preluate din declarația nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) și (2), precum și din declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabilește stagiul de cotizare în sistemul public de pensii și punctajul anual pentru asigurații sistemului public de pensii.(2) În situațiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declarația nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare și a punctajului anual, pot fi valorificate și alte acte doveditoare, întocmite în condițiile legii.(3) Obligația prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (2) revine persoanei în cauză. (la 01-01-2018, Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 11(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declarației individuale de asigurare, sau după caz pe baza declarației nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent. (la 01-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (2) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Codul fiscal. (la 01-01-2018, Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 12(1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.(2) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.(3) Contractul de asigurare socială se reziliază din inițiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive. (la 01-01-2018, Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 13(1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din inițiativa asiguratului, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială.(2) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuția de asigurări sociale se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege. (la 01-01-2018, Articolul 13 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 14Abrogat (la 01-01-2018, Articolul 14 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 15(1) În sistemul public de pensii, evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toți cetățenii români, cetățenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene și pentru străinii care au înregistrată rezidența/șederea în România, precum și ale persoanelor pentru care CNPP întocmește documentații de plată și/sau efectuează plata unor prestații sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, după caz. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, și de oricare altă autoritate, instituție publică sau altă instituție care deține astfel de informații. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3^1) În vederea realizării atribuțiilor privind evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale, CNPP și casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocoale, schimburi de informații cu alte instituții publice și autorități. (la 01-01-2018, Articolul 15 din Capitolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Conținutul, modalitățile și termenele de transmitere a informațiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;b) abrogată; (la 01-01-2018, Litera b) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) c) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;d) abrogată; (la 01-01-2018, Litera d) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 17(1) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiții speciale și condiții deosebite de muncă; (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:a) s-a aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 49;b) are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.(3) Constituie stagiu de cotizare și timpul util la pensie realizat de agricultori, în condițiile reglementate de legislația privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.  +  Articolul 18Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite sau în condiții speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiții normale, după cum urmează:a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă; (la 17-11-2019, Litera a) din Articolul 18 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 215 din 14 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 14 noiembrie 2019 ) b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă. (la 01-01-2018, Articolul 18 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 19(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte.(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care România este parte și/sau regulamente comunitare.(3) În sistemul public de pensii, obligațiile și prestațiile de asigurări sociale se achită în monedă națională.(4) În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda altor țări pe teritoriul României, contribuțiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi.
   +  Capitolul II Bugetul asigurărilor sociale de stat  +  Articolul 20(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de pensii.(2) CNPP înaintează anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru partea de cheltuieli. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3^1) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe care le administrează, reprezentând contribuții sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe bază de contract de asigurare socială, precum și alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, conform legii. (la 01-01-2018, Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3^2) CNPP și unitățile din subordinea acesteia efectuează cheltuieli în limita aprobată prin buget și a creditelor bugetare deschise, în condițiile legii. (la 01-01-2018, Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) În situația în care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare prevederile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent, până la adoptarea noului buget.  +  Articolul 21Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din:a) contribuții de asigurări sociale, dobânzi și penalități de întârziere, precum și din alte venituri, potrivit legii;b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 22(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestațiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului public de pensii, finanțarea unor investiții proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual până la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăși nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestațiilor de asigurări sociale în situații temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(5) Fondul de rezervă nu se poate utiliza în primii 3 ani de la începerea constituirii acestuia.(6) Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul asigurărilor sociale de stat este excedentar, nu primește sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), și numai după acoperirea deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 23(1) Pentru asigurații sistemului public de pensii, cu excepția acelora care au încheiat contracte de asigurare socială, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, are obligația de a transmite CNPP informațiile necesare stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat și a punctajului lunar, în vederea acordării prestațiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege. Informațiile necesare, precum și procedura de transmitere a acestora se stabilește prin protocol încheiat între ANAF și CNPP.(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) își acordă reciproc și gratuit accesul la informațiile referitoare la declararea/achitarea contribuțiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.(3) Anual, după depunerea declarațiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor. (la 01-01-2018, Articolul 23 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 24(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul următor, potrivit destinațiilor aprobate prin lege, după regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b).(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondul de rezervă.(3) Deficitul din anii precedenți și din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat rămas după utilizarea fondului de rezervă se finanțează din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului.  +  Articolul 25Disponibilitățile bănești ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobânzi, nivelul dobânzilor stabilindu-se prin convenții încheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.  +  Articolul 26În mod excepțional, în situații motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.  +  Capitolul III Contribuția de asigurări sociale  +  Articolul 27(1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuții de asigurări sociale și sunt prevăzuți, în mod expres, de Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, cele care realizează venituri ca urmare a desfășurării unor activități independente, precum și cele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală; (la 01-04-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) b) persoanele juridice și fizice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorilor.(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii și persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.(3) Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt prevăzute în Codul fiscal. (la 01-01-2018, Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 28(1) Condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea asiguraților din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite și speciale.(2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 29(1) Sunt încadrate în condiții deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor și metodologiei prevăzute de legislația în vigoare la data încadrării acestora.(1^1) Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, își prelungesc valabilitatea până la data de 1 septembrie 2023, dată până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă. (la 31-08-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021 ) (1^2) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 și data de 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-08-2021, Alineatul (1^2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021 ) (2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 30(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din:a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 9/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 7 iunie 2019:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în cadrul unităților de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată activitate desfășurată în „unitate minieră“ și încadrată în condiții speciale de muncă.
  b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;c) Abrogată; (la 01-01-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) d) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;e) activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3;f) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.g) activitățile din industria de armament referitoare la: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor; fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia; operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice; delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare. (la 19-12-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul III a fost modificată de Articolul I din LEGEA nr. 289 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 16 decembrie 2020 ) h) sectorul construcții nave, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/ demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj. (la 24-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 188 din 21 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) i) activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui. (la 18-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 16 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021 ) Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 2/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 371 din 2 mai 2023:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 56^2 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021, dispozițiile legale evocate recunosc ope legis o reducere a vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activității desfășurate cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021, indiferent de condițiile în care a fost încadrată activitatea de angajator/fostul angajator, conform legislației anterioare, și indiferent de tipul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator/fostul angajator.
  j) sectorul construcții mașini, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: turnarea pieselor și lingourilor de oțel, în turnătoriile de oțel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase și pieselor cu modele ușor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase și turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forță în secțiile de forjă; turnarea cuzineților din aliaje neferoase pe suport de oțel în turnătoriile de cuzineți; activitatea desfășurată de către ingineri, subingineri și tehnicieni, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în secțiile de producție respective; (la 01-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 ) k) activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice extracției minereurilor, care a ocupat următoarele funcții: adjunct șef carieră, adjunct șef depozit, adjunct șef uzină, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician subteran, electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflantă, electronist, excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formație de lucru, inginer șef investiții, inginer șef producție, instalator, laborant, lăcătuș, lăcătuș mecanic, lăcătuș mecanic subteran, macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, mecanic mașini utilaje, mecanic subteran, miner subteran, miner suprafață, muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator preparare, operator preparare subteran, prelucrător așchiere, revizor tehnic, șef carieră, șef laborator control tehnic de calitate, șef depozit, șef secție, șef uzină, strungar, subinginer, subinginer conducător formație de lucru subteran, sudor, sudor subteran, tehnician; (la 01-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 ) l) activitatea de trefilare, inclusiv prin decaparea cu acizi, desfășurată de către persoanele încadrate în muncă la S.C. ArcelorMittal Roman. (la 01-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 )
  (2) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiții speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiții speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului. (la 21-12-2015, Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015. ) (3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupele I și II de muncă și care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt încadrate în condiții speciale de muncă.(4^1) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă. (la 07-02-2020, Articolul 30 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 07 februarie 2020 ) (4^2) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activitățile dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. g), în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă. (la 07-07-2020, Articolul 30 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 1 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 07 iulie 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 1 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 07 iulie 2020:
  Articolul II
  (1) De prevederile art. 30 alin. (4^2) și art. 56^2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
  (4^3) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. h), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care personalul din sectorul construcții nave a desfășurat activități la locuri de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă. (la 24-08-2020, Articolul 30 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 188 din 21 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) Notă
  Reproducem prevederile articolului II din LEGEA nr. 289 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 16 decembrie 2020:
  Articolul II
  (1) De prevederile art. 30 alin. (4^3) și art. 56 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
  (3) În situația în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.
  (4^4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă. (la 03-04-2022, Articolul 30 din Capitolul III a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 74 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 martie 2022 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 74 din 30 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 315 din 31 martie 2022, prevede:
  Articolul II
  (1) De prevederile art. 30 alin. (4^4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
  (3) În situația în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a prezentei legi sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.
  (4^5) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. j)-l), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. j)-l) în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă. (la 01-01-2023, Articolul 30 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 prevede:
  Articolul II(1) De prevederile art. 30 alin. (4^5) și ale art. 56 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.(3) În situația în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a prezentei legi sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.
  (5) Constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă și perioadele în care un asigurat care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă, dacă cel puțin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiții de muncă.
   +  Articolul 31(1) În situația contractului de asigurare socială contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii acestuia, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, în înțelesul Codului Fiscal.(2) Asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) datorează cota de contribuție de asigurări sociale conform prevederilor Codului fiscal. (la 01-01-2018, Articolul 31 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 32(1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) se face lunar de către aceștia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurați, în baza contractului de asigurare.(2) Plata contribuției de asigurări sociale, în cazul asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (2), se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. (la 01-01-2018, Articolul 32 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 33Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul asiguraților sistemului public de pensii, cu excepția acelora care sunt asigurați în baza contractului de asigurare socială, este prevăzută în Codul fiscal. (la 01-01-2018, Articolul 33 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 34 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 35 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 36Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. (la 01-04-2018, Articolul 36 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 )  +  Articolul 37(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii. (la 30-12-2010, Art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. XVIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. ) Notă
  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.
   +  Articolul 38Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 38 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 39(1) Contribuția de asigurări sociale prevăzută de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale conform Codului fiscal se plătește lunar de către angajator împreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acesta o datorează, după caz, în calitate de contribuabil, bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuția de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declarația nominală de asigurare, CNPP transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declarația nominală de asigurare, CNPP virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuțiile datorate acestor fonduri. (la 01-01-2018, Articolul 39 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 40(1) În cazul asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (2), termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.(2) Pentru ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este prevăzut în Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2018, Articolul 40 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 41(1) Activitatea privind administrarea creanțelor provenind din contribuții de asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau de entitățile asimilate angajatorilor, precum și de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor se realizează de organul fiscal central, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) ANAF și CNPP colaborează și fac schimb de informații referitoare la declararea/achitarea contribuțiilor de asigurări sociale. (la 01-01-2018, Articolul 41 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 42Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contribuțiilor de asigurări sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii. (la 01-01-2018, Articolul 42 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 43 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 44(1) În situația persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare socială, plata cu întârziere a contribuției de asigurări sociale generează obligația de plată a unor dobânzi și penalități de întârziere, conform reglementărilor legale în materie. Cota dobânzilor și penalităților de întârziere este cea stabilită prin Codul de procedură fiscală.(2) Sumele reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat și se calculează conform reglementărilor legale în materie.(3) Calculul dobânzilor și penalităților de întârziere se efectuează de către casa teritorială de pensii, competentă conform legii. (la 01-01-2018, Articolul 44 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 45(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat și, după caz, de către angajator. (la 01-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (1^1) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV care au depus declarația individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal se constată că venitul net/brut anual realizat la sfârșitul anului este mai mic decât 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată și aceștia au plătit contribuție de asigurări sociale, stagiul de cotizare se determină prin raportarea venitului la care s-a achitat contribuția de asigurări sociale la salariul minim brut pe țară garantat în plată. (la 01-04-2018, Articolul 45 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (2) În situația persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului de asigurare socială, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care sa datorat și plătit, conform legii, contribuția de asigurări sociale, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere aferente.(3) Dobânzile și penalitățile de întârziere datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se încasează de către casa teritorială de pensii competentă. (la 01-01-2018, Articolul 45 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 46 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 47(1) Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre părți, conform clauzelor prevăzute în contract.(2) În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuțiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.  +  Articolul 48Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 48 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 49(1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:a) a beneficiat de pensie de invaliditate;b) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 11/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 12 aprilie 2023:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 și art. 3 alin. (3) din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, perioada în care, după numirea în magistratură, judecătorul sau procurorul a satisfăcut stagiul militar obligatoriu constituie vechime în magistratură.
  d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;g) abrogată; (la 01-01-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 49 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 54, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )
  (2) Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condițiile prezentei legi.(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obținerea prestațiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de prezenta lege.
   +  Articolul 50Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraților sistemului public de pensii, de către CNPP/casele teritoriale de pensii. (la 01-01-2018, Articolul 50 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )
   +  Capitolul IV Pensii  +  Articolul 51(1) În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:a) pensia pentru limită de vârstă;b) pensia anticipată;c) pensia anticipată parțială;d) pensia de invaliditate;e) pensia de urmaș.(2) În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute la alin. (1). (la 22-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii. (la 22-07-2018, Articolul 51 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 56^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (4) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (4) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 ) (5) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (5) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 )  +  Secţiunea 1 Pensia pentru limită de vârstă  +  Articolul 52Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege. (la 01-01-2018, Articolul 52 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 53(1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 54Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 54 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 55(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;Tabelul nr. 1
  Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți)Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
  AniLuni
  1-4
  2-8
  31-
  414
  518
  62-
  724
  828
  93-
  1034
  1138
  124-
  1344
  1448
  155-
  1654
  1758
  186-
  1964
  2068
  217-
  2274
  2378
  248-
  2584
  2688
  279-
  2894
  2998
  3010-
  (la 17-11-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 215 din 14 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 14 noiembrie 2019 )
  a^1) abrogată;Tabelul nr. 1^1Abrogat.----------Lit. a^1) și Tabelul nr. 1^1 de la alin. (1) al art. 55 au fost abrogate de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015.b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1); (la 01-01-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) Tabelul nr. 2
  Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă și condiții speciale (ani împliniți)Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
  AniLuni
  21-
  316
  42-
  526
  63-
  736
  84-
  946
  105-
  1156
  126-
  1366
  147-
  1576
  168-
  1786
  189-
  1996
  2010-
  21106
  2211-
  23116
  24 de ani și peste12-
  (la 02-08-2018, Tabelul nr. 2 din Alineatul (1), Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )
  c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
  (2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )
   +  Articolul 56(1) Fac excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin:a) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) sau 15 ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) în cazul în care activitatea minieră încetează sau a încetat ca urmare a obligațiilor pe care și le asumă sau și le-a asumat statul român în negocierile cu Comisia Europeană, pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani; (la 01-01-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 ) b) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 15 ani;c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani.d) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h)-l) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani. (la 01-01-2023, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 ) (2) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (1) nu poate fi mai mică decât:a) 45 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a);b) 50 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cu excepția balerinilor/soliștilor balet, dansatorilor și acrobaților, pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați; (la 25-12-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 373 din 21 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1241 din 22 decembrie 2022 ) c) 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c).d) 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. d). (la 24-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 188 din 21 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) Notă
  Reproducem prevederile articolului II din LEGEA nr. 289 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 16 decembrie 2020:
  Articolul II
  (1) De prevederile art. 30 alin. (4^3) și art. 56 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
  (3) În situația în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.
  (3) Stagiul complet de cotizare este de:a) 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);b) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f);c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e).d) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h)-l). (la 01-01-2023, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 ) (la 02-08-2018, Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 30 iulie 2018, prevede:
  „Articolul II
  (1) De prevederile art. 56 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, din oficiu, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”.
   +  Articolul 56^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) poate fi constituit și din perioade prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru această categorie de persoane este de 20 de ani. (la 07-02-2020, Secțiunea 1 din Capitolul IV a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 07 februarie 2020 )  +  Articolul 56^2(1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b), persoanele care au desfășurat activități dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) și i) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități. (la 18-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 56^2 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 16 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021 ) Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 2/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 371 din 2 mai 2023:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 56^2 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021, dispozițiile legale evocate recunosc ope legis o reducere a vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activității desfășurate cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021, indiferent de condițiile în care a fost încadrată activitatea de angajator/fostul angajator, conform legislației anterioare, și indiferent de tipul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator/fostul angajator.
  (2) Pentru persoanele care au desfășurat activitățile prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 25 de ani. (la 07-07-2020, Sectiunea 1 din Capitolul IV a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 1 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 07 iulie 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 1 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 07 iulie 2020:
  Articolul II
  (1) De prevederile art. 30 alin. (4^2) și art. 56^2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
   +  Articolul 57(1) Fac excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) și persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani în zona I de expunere la radiații sau de cel puțin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiații, în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona I de expunere la radiații, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona a II-a de expunere la radiații. (la 23-07-2016, Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016. )  +  Articolul 58Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după cum urmează:a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condiții de handicap grav, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;c) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții de handicap mediu, stagiul complet de cotizare. (la 31-08-2021, Articolul 58 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021 )  +  Articolul 59Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare.  +  Articolul 60(1) Fracțiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I și/sau condiții speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiții deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).(2) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani. Notă
  Decizie de respingere: RIL nr. 13/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 913 din 23 septembrie 2021.
  (3) Vârstele de pensionare reduse în condițiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 60 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (la 17-07-2016, Art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016. )
   +  Articolul 61(1) În situația personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai în condițiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviația civilă în condiții speciale de muncă.(2) Activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații.(3) Activitățile din anexa nr. 2, avizate în condiții speciale de muncă, realizate în unitățile din anexa nr. 3 se consideră în condiții speciale de muncă numai dacă acestea se desfășoară pe durata programului normal de lucru dintr-o lună.
   +  Secţiunea a 2-a Pensia anticipată  +  Articolul 62(1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.(2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 63, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c). (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă.  +  Articolul 63La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.  +  Articolul 64(1) La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.  +  Secţiunea a 3-a Pensia anticipată parțială  +  Articolul 65(1) Pensia anticipată parțială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 25/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023:
  În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 82 alin. (1), prin raportare la cele ale art. 79 alin. (1) lit. c) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, nu este exclusă existența unui drept de opțiune între pensia de invaliditate și pensia anticipată parțială la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie.
  (2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 65, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c). (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2^1. Tabelul nr. 2^1
  Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)
  până la 1 an 0,50
  peste 1 an 0,45
  peste 2 ani 0,40
  peste 3 ani 0,35
  peste 4 ani 0,30
  peste 5 ani 0,25
  peste 6 ani 0,20
  între 7 și 8 ani 0,15
  (la 17-07-2016, Alin. (4) al art. 65 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016. )
  (5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurării benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Abrud, Avram Iancu, Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocna Mureș, Ocoliș, Roșia Montană, Sălciua și Zlatna din județul Alba, Aluniș, Arad, Cicir, Fântânele, Frumușeni, Horea, Mândruloc, Tisa Nouă, Vladimirescu din județul Arad, Pitești din județul Argeș, Bacău, Comănești și Onești din județul Bacău, Băița din județul Bihor, Maieru, Rodna și Șanț din județul Bistrița-Năsăud, Codlea, Crizbav, Făgăraș, Feldioara, Hălchiu, Satu Nou și Victoria din județul Brașov, Brăila, Chișcani și Tichilești din județul Brăila, Anina, Armeniș, Ciudanovița, Moldova Nouă, Oțelu Roșu și Reșița din județul Caraș-Severin, Aghireșu, Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Dej, Iara și Turda din județul Cluj, Năvodari din județul Constanța, Baraolt din județul Covasna, Târgoviște și Titu din județul Dâmbovița, Ișalnița din județul Dolj, Galați din județul Galați, Clejani, Giurgiu din județul Giurgiu, Letca Nouă, Brănești, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgotești, Fărcășești, Ionești, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopșoru, Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinari, Turburea, Turceni și Urdari din județul Gorj, Bălan, Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic și Tulgheș din județul Harghita, Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Răchitova, Șoimuș, Teliucu Inferior, Uricani, Vața de Jos, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, Băiuț, Borșa, Cavnic, Cicârlău, Desești, Satulung, Șișești, Remetea Chioarului și Copalnic Mănăștur din județul Maramureș, Grințieș și Săvinești din județul Neamț, Brazi, Comarnic, Florești, Ploiești și Valea Călugărească din județul Prahova, Videle din județul Teleorman, Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani și Vatra Dornei din județul Suceava, Fârdea, Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, Mina Altân Tepe și Tulcea din județul Tulcea, Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4). (la 27-07-2023, Alineatul (5), Articolul 65, Sectiunea a 3-a, Capitolul IV a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 252 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) (6) Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.(7) Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parțială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alin. (4). (la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) (8) Recalcularea prevăzută la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidențele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului. (la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) (9) Prevederile alin. (7) și (8) se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. (la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 )
   +  Articolul 66La acordarea pensiei anticipate parțiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.  +  Articolul 67(1) La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parțială se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate parțiale.(2) Transformarea pensiei anticipate parțiale în pensie pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.
   +  Secţiunea a 4-a Pensia de invaliditate  +  Articolul 68(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 și care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: (la 01-01-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform legii;b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA;c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.(1^1) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 ) (2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1), și persoanele care se află în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c). (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.(4) Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.  +  Articolul 69În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire;b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire;c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.  +  Articolul 70(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu avizul Ministerului Sănătății.(2) CNPP, prin intermediul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. (la 01-01-2018, Articolul 70 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 71(1) Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de prezenta lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacității de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Pentru evaluarea capacității de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul solicitantului. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) În urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă și emite decizia medicală asupra capacității de muncă. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) În situația în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii.(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii și se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situațiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungește corespunzător.(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestații. (la 01-01-2018, Alineatul (6) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (7) Comisiile medicale de contestații funcționează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă și Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.(8) Contestația prevăzută la alin. (6) se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluționarea contestației se comunică în termen de 5 zile de la data soluționării.(9) Deciziile comisiilor medicale de contestații date în soluționarea contestațiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare. (la 01-01-2018, Alineatul (9) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (10) Deciziile medicale asupra capacității de muncă, precum și deciziile prevăzute la alin. (9) necontestate în termen rămân definitive.  +  Articolul 72În vederea efectuării de investigații și examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin instituțiile subordonate, poate încheia contracte de prestări de servicii medicale cu unități sanitare de specialitate, în condițiile legii.  +  Articolul 73Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condițiile legii, stagiu de cotizare. (la 01-04-2013, Art. 73 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013. )  +  Articolul 74Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2), (3) și (4).  +  Articolul 75(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 și stagiul de cotizare realizat până la data acordării/solicitării pensiei de invaliditate.(2) Stagiul potențial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă. (la 01-01-2018, Articolul 75 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 76(1) Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potențial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condițiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3. Tabelul nr. 3
  Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă Stagiul de cotizare realizat (ani)
  până la 20 ani 1
  de la 20-23 ani 2
  23-25 ani 3
  25-29 ani 6
  29-33 ani 9
  33-37 ani 11
  37-41 ani 14
  41-45 ani 17
  45-49 ani 20
  49-53 ani 23
  53-57 ani 25
  57-60 ani 26
  Peste 60 de ani 27
  (2) În situația gradului III de invaliditate, stagiul potențial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare prevăzute la art. 58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate. (la 31-08-2021, Alineatul (3) din Articolul 76 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021 ) (la 01-04-2013, Art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013. )
   +  Articolul 77(1) Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix.(2) Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilite în condițiile legii.(3) Indemnizația pentru însoțitor se suportă de la bugetul de stat.(4) În cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizația pentru însoțitor se acordă de ultimul sistem în care aceștia au fost asigurați. (la 01-01-2018, Articolul 77 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 73, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 78(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 78 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă, prin care se stabilește, după caz:a) menținerea în același grad de invaliditate;b) încadrarea în alt grad de invaliditate;c) redobândirea capacității de muncă. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 78 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plății pensiei, în condițiile legii.(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat.(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleași proceduri de contestare și soluționare, conform prevederilor art. 71.  +  Articolul 79(1) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 25/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023:
  În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 82 alin. (1), prin raportare la cele ale art. 79 alin. (1) lit. c) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, nu este exclusă existența unui drept de opțiune între pensia de invaliditate și pensia anticipată parțială la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie.
  (2) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 79 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )
   +  Articolul 80(1) Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive.(2) Neprezentarea la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plății pensiei.(3) Abrogat. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 80 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (la 01-01-2018, Articolul 80 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 81(1) Pensionarii de invaliditate, cu excepția celor prevăzuți la art. 79 alin. (1), sunt obligați să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, în vederea reintegrării socioprofesionale.(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării.(3) Cabinetele de expertiză medicală a capacității de muncă, prevăzute la art. 71 alin. (2), efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 81 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Suspendarea plății pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.  +  Articolul 82(1) La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 25/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023:
  În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 82 alin. (1), prin raportare la cele ale art. 79 alin. (1) lit. c) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, nu este exclusă existența unui drept de opțiune între pensia de invaliditate și pensia anticipată parțială la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.(3) Indemnizația pentru însoțitor prevăzută la art. 77 se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.
   +  Secţiunea a 5-a Pensia de urmaș  +  Articolul 83Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.  +  Articolul 84Copiii au dreptul la pensie de urmaș:a) până la vârsta de 16 ani;b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).  +  Articolul 85(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 19/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 587 din 16 iunie 2022:
  În interpretarea art. 85 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 și art. 3 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 263/2010, vârsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei de urmaș este atât vârsta standard de pensionare din anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cât și vârsta standard de pensionare redusă în condițiile legii.
  (2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
   +  Articolul 86(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 86 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 87Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 85 și la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 01-01-2018, Articolul 87 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 88Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 01-01-2018, Articolul 88 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 80, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 89(1) Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din:a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat;b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:a) 50% - pentru un singur urmaș;b) 75% - pentru 2 urmași;c) 100% - pentru 3 sau mai mulți urmași.  +  Articolul 90Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.  +  Articolul 91În cazul modificării numărului de urmași, pensia se recalculează în conformitate cu dispozițiile art. 89 alin. (2).  +  Articolul 92Copiii și soțul supraviețuitor care au dreptul la o pensie proprie și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după susținătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie. (la 01-01-2018, Articolul 92 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 93Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) și la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical și au obligația de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.
   +  Secţiunea a 6-a Calculul pensiilor  +  Articolul 94(1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) și a cuantumului indemnizației pentru însoțitor prevăzute la art. 77 alin. (2), fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.  +  Articolul 95(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 95 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) În situația persoanelor prevăzute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole.(3) În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situații, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situațiile respective.(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual și a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.  +  Articolul 96(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 96 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2^1) În situația asiguraților care, în aceeași perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, dovedesc și venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate. (la 01-04-2018, Articolul 96 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (3) În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat și cota de contribuție prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 96 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică încă nu a comunicat câștigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câștig salarial mediu brut comunicat.  +  Articolul 97(1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează:a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situația prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. a);b) 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) și f); (la 01-01-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 97 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 84, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e).(2) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) și care, în aceeași perioadă, obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, aceste venituri și cele stabilite pentru perioadele asimilate.  +  Articolul 98(1) Pentru stagiul potențial, acordat persoanelor în drept să obțină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.(2) Pentru perioadele în care persoana a fost șomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.(3) Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăți compensatorii, pentru care s-a achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (4) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 86, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (5) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (5) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 86, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 99(1) Pentru asigurații care au realizat stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%.(2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 99 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin. (1) nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 99 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 100Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii. (la 01-01-2018, Articolul 100 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 89, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 101Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 101 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 102Abrogat. (la 12-07-2019, Articolul 102 din Sectiunea a 6-a, Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 183 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019 ) Notă
  Conform art. 182 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019, la litera c) a alin. (1) al aceluiași articol se prevede că, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) si art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Întrucât art. 183 alin. (1) a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea Legii nr. 127 din 8 iulie 2019 în Monitorul Oficial al României, abrogarea art. 102 din Legea 263/2010, se aplică cu aceeași dată, respectiv 12 iulie 2019.
   +  Secţiunea a 7-a Stabilirea și plata pensiilor  +  Articolul 103(1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 91, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de ultimul loc în care au fost asigurate în România. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 91, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2) sau (3), poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.(5) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (5) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 92, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 104(1) În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege, în funcție de categoria de pensie solicitată.(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data înregistrării cererii. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 104 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 93, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) În funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă și de la o altă dată, după cum urmează:a) de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calității de asigurat, cu excepția persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială și a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu respectivele venituri, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat; (la 01-01-2018, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 104 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 94, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) b) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător era pensionar, la data decesului;c) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu era pensionar, la data decesului;d) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susținătorului.  +  Articolul 105(1) Prin derogare de la prevederile Codului civil referitoare la termenul de prescripție, drepturile de pensii stabilite/recalculate în condițiile prezentei legi se plătesc de la data acordării înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat. (la 24-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 105 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 188 din 21 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (2) În situația persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială și a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu alte venituri, plata pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale nu este condiționată de încetarea calității de asigurat. (la 01-01-2018, Articolul 105 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 95, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 106(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 106 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 96, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.(3) În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.(4) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii. (la 01-01-2018, Alineatul (4) din Articolul 106 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 96, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (5) În termenul prevăzut la alin. (4), casa teritorială de pensii emitentă comunică angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate. Informarea va cuprinde numele și prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum și data emiterii acesteia. (la 08-04-2022, Articolul 106 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 76 din 4 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 05 aprilie 2022 )  +  Articolul 107(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 107 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 97, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 33/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 642 din 29 iunie 2022.
  (1^1) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV, care au depus declarația individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate de organul fiscal central, se constată diferențe între venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei și cel ales de contribuabil în declarația individuală de asigurare, casa teritorială de pensii operează, din oficiu, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire care se emite până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul anterior. (la 01-04-2018, Articolul 107 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (1^1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor. (la 01-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 107 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare și redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă. (la 02-05-2021, Articolul 107 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 113 din 28 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 aprilie 2021 ) (3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 107 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 97, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condițiile legii.(5) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
  Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 54/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1055 din 31 octombrie 2022:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) și art. 56 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:
  Respingerea cererii de pensionare pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în procedura revizuirii prevăzută la art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, atrage aplicarea normelor de drept din Codul civil ce reglementează efectele nulității actului juridic, în privința deciziei de constatare a cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă emise de angajator în temeiul dispozițiilor art. 56 alin. (2) coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.
   +  Articolul 108(1) În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar.(2) Pensia se plătește personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul urmaș sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.  +  Articolul 109(1) Plata pensiei se face, în funcție de opțiunea pensionarului, după cum urmează:a) la domiciliul sau, după caz, reședința pensionarului, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP și Compania Națională «Poșta Română» - S.A.; (la 22-07-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 109 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) b) în cont curent sau în cont de card, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP și băncile comerciale, precum și între CNPP si alte instituții de credit, conform legii.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea și plata cărora competența revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii.(3) În situația persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât și de alte drepturi bănești, plata acestora se face prin aceeași modalitate de plată, la aceeași adresă sau în același cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiași persoane. (4) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite lunar beneficiarilor, prin bănci sau prin Compania Națională «Poșta Română» - S.A., drepturile prevăzute la alin. (1) și (2).(5) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor bănești la domiciliu sau, după caz, la reședință, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. remite lunar acestora drepturile bănești și documentul de plată întocmit de CNPP. (la 22-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 109 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (6) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reședința acestora, cu serviciul de corespondență standard. (la 22-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 109 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (7) Casa Națională de Pensii Publice transmite, la cerere, în format electronic, pe e-mail sau în contul on-line deschis în portalul CNPP, documentul de informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) în cont curent sau în cont de card. (la 15-11-2021, Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 270 din 11 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 12 noiembrie 2021 ) (8) Documentul de informare prevăzut la alin. (6) se transmite în format electronic începând cu luna următoare înregistrării cererii, în maximum 48 de ore de la efectuarea plății drepturilor în cont curent sau cont de card. (la 15-11-2021, Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 270 din 11 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 12 noiembrie 2021 ) (9) Documentul de informare prevăzut la alin. (6), transmis în format electronic, produce efecte juridice identice cu documentul de informare cu privire la sumele plătite transmis lunar la domiciliu sau, după caz, la reședință prin serviciul de corespondență standard. (la 15-11-2021, Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 270 din 11 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 12 noiembrie 2021 ) (10) Documentul de informare prevăzut la alin. (6), în format electronic, este acceptat ca document valid în relația cu toate instituțiile și autoritățile publice. Instituțiile și autoritățile publice care îl solicită nu vor condiționa oferirea de informații sau de servicii de prezentarea documentului în format fizic. (la 15-11-2021, Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 270 din 11 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 12 noiembrie 2021 ) (11) Documentul de informare prevăzut la alin. (6), în format electronic, conține toate elementele de identificare unică de pe documentul fizic omolog. (la 15-11-2021, Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 270 din 11 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 12 noiembrie 2021 ) (12) Casa Națională de Pensii Publice arhivează documentele de informare cu privire la sumele plătite, transmise în format electronic, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, în condițiile tehnice stabilite de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată. (la 15-11-2021, Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 270 din 11 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 12 noiembrie 2021 ) (la 01-01-2018, Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 98, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 110(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiar a drepturilor de care beneficiază prevăzute la art. 109 alin. (1) și (2), precum și cele cu transmiterea documentelor de informare la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective și se determină după cum urmează:a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situația în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;b) prin stabilirea unui tarif, pentru un document de informare, în situația în care beneficiarii au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card;c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situația în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.(2) Procentul și tariful prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(3) Procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilește astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depășească 1,1% din valoarea totală a sumelor plătite. (la 09-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 110 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul XIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018 ) (4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilește astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depășească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite. (la 01-01-2018, Articolul 110 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 99, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 111(1) Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condițiile legii. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 111 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 100, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Prestațiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliți în străinătate, aferente drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (2), pot fi transferate în alte țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care România este parte, în moneda țărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestațiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepția plăților care intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporțional, de către beneficiar și de către casele teritoriale de pensii. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 111 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 100, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestațiilor de asigurări sociale, cuvenite și neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 112Procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a drepturilor bănești se aprobă prin ordin al președintelui CNPP. (la 01-01-2018, Articolul 112 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 101, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 113(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:a) pensionarul a decedat;b) pensionarul nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c), precum și cel prevăzut la art. 86 alin. (1) și-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 80;f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 81 alin. (1);g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaș, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepția situației prevăzute la art. 84 lit. c);h) pensionarul urmaș a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susținătorului.(2) Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură să conducă la încetarea plății pensiei, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunică de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.(3) Instanțele judecătorești au obligația să comunice, în scris, informațiile de natură să conducă la încetarea plății pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate în situația prevăzută la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii în evidențele căreia se află pensionarul condamnat. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 113 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 102, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 114(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:a) pensionarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plătește de către celălalt stat;b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, realizează venituri lunare aflânduse în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II; (la 23-11-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă; (la 23-11-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1);e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii urmași încadrați în gradul I sau II de invaliditate realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II; (la 23-11-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum și copilul pensionar de urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv; (la 23-11-2017, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) g) pensionarul urmaș, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor;h) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, prevăzut la art. 86-88, realizează venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II; (la 23-11-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) i) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, s-a recăsătorit;j) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din același sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;j^1) copiii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați sau concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor acțiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaș în sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 23 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 ) k) abrogată; (la 23-11-2017, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) (2) În situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.(3) Abrogat. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 102^1, Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (4) Suspendarea plății pensiei și/sau a indemnizației pentru însoțitor se poate face și la cererea pensionarului, situație în care suspendarea plății se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.  +  Articolul 115(1) În sistemul public de pensii, reluarea plății pensiei/indemnizației pentru însoțitor se face, la cerere, după cum urmează:a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plății pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);c) de la data începerii anului școlar, în situația în care suspendarea plății pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) și alin. (2);d) de la data suspendării, în cazul pensiei și/sau a indemnizației pentru însoțitor, suspendate în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4).(2) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea termenului general de prescripție și numai dacă între data suspendării și data reluării plății nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plății. (la 23-11-2017, Articolul 115 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 )  +  Articolul 116Încetarea, suspendarea sau reluarea plății pensiei, precum și orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, în condițiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie. (la 01-01-2018, Articolul 116 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 103, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 117Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor de pensie, la încetarea, suspendarea și reluarea plății acestora, precum și la recuperare, se aplică și indemnizațiilor/pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale, a căror stabilire și plată se află, potrivit legii, în competența materială a caselor teritoriale de pensii, cu excepția situațiilor în care legea specială dispune altfel. (la 01-01-2018, Articolul 117 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 104, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 118(1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, așa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari: (la 23-11-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 118, Sectiunea a 7-a, Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) a) pensionarii pentru limită de vârstă;b) nevăzătorii;c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;d) copiii, pensionari de urmaș, prevăzuți la art. 84 lit. a) și b).e) pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni. (la 23-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) (1^1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu excepția celor realizate din situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, următoarele categorii de pensionari:a) pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii de urmaș încadrați în gradul I sau II de invaliditate;b) pensionarii de invaliditate încadrați în gradul III de invaliditate, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;c) pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale;d) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș. (la 23-11-2017, Articolul 118 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) (1^2) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora. (la 01-04-2018, Alineatul (1^2) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități dependente, aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 23-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 )  +  Articolul 119Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligați să comunice casei teritoriale de pensii în evidențele căreia se află orice schimbare în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care a fost stabilită sau se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia. (la 01-01-2018, Articolul 119 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 105, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 120(1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul și/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite și neîncasate până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripție.
   +  Capitolul V Alte drepturi de asigurări sociale  +  Articolul 121În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condițiile prezentei legi, următoarele prestații:a) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurați și pensionari;b) bilete de odihnă, pentru asigurați;c) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceștia.  +  Articolul 122(1) Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanților îndreptățiți, în limita numărului de locuri asigurate în unități de tratament din proprietatea CNPP, precum și a numărului de locuri contractate cu alte unități de profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condițiile prezentei legi, după cum urmează:a) gratuit - pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești - asigurații sistemului public de pensii și pensionarii, alții decât cei prevăzuți la lit. a).(3) Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.(4) Contravaloarea prestațiilor acordate în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și diferența dintre contravaloarea prestațiilor și contribuția bănească prevăzută la alin. (2) lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum și nivelul contribuției bănești individuale a asiguraților și a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin al președintelui CNPP. (la 01-01-2018, Alineatul (5) din Articolul 122 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 106, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (6) Locurile de tratament balnear se asigură în unitățile de tratament din proprietatea CNPP și, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unități de profil. La încheierea contractelor se va ține seama de gradul de solicitare al stațiunii și de categoria de confort oferită, precum și de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat. (la 01-01-2018, Alineatul (6) din Articolul 122 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 106, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 123(1) Biletele de odihnă se pot acorda, în condițiile prezentei legi, asiguraților sistemului public de pensii care își desfășoară activitatea în instituțiile publice în care nu este reglementată constituirea fondului social, cu suportarea de către beneficiar a unei părți din costul biletului. Diferența până la costul integral al biletului de odihnă se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.(2) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă, precum și nivelul cotei de participare individuală a asiguraților se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 124Numărul biletelor de odihnă, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum și modul de acordare, de distribuire și de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 125(1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.*) (la 23-11-2017, sintagma: câștigului salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5) a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ) Notă
  Articolul XIX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 prevede:
  Articolul XIX
  (1) Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic:a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;b) copia certificatului de deces;c) copia actului de identitate al solicitantului;d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.
  (2) Prevederile alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.
  Notă
  1. A se vedea și art. 17 din LEGEA nr. 6 din 21 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013, care prevede: "Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei".
  2. A se vedea și art. 17 din LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013, care prevede: "Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei."
  3. Art. 17, Cap. III din LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 30 decembrie 2014 prevede:
  Articolul 17
  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.
  4. Art. 15 și 16 din LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 19 decembrie 2015 prevăd:
  „Articolul 15
  Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.
  Articolul 16
  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei”.
  5. Reproducem art. 16 și 17 din LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017:
  „Articolul 16
  Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.
  Articolul 17
  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei”.
  6. Reproducem mai jos prevederile art. 15 și 16 din LEGEA nr. 47 din 11 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 12 martie 2019:
  "Articolul 15
  Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei."
  Articolul 16
  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei."
  7. Reproducem mai jos dispozițiile articolului 16, Capitolul III din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2020:
  Articolul 16
  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.
  8. Reproducem mai jos dispozițiile articolului 16, Capitolul III din LEGEA nr. 16 din 8 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 martie 2021:
  Articolul 16
  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.
   +  Articolul 126(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.(2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:a) soțul;b) copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;c) părinții și bunicii oricăruia dintre soți.(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3).  +  Articolul 127(1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.  +  Articolul 128Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 128 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 107, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 129(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de: (la 01-01-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 129 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 109, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) a) abrogată; (la 01-01-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 129 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 108, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) b) instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;c) casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia. (la 01-01-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 129 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 109, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) În situația persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidență.  +  Articolul 130(1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptățite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data decesului.(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului.  +  Articolul 130^1(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se rețin de aceasta din contribuțiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de instituția prevăzută la alin. (1), care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceasta în luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acesteia. (la 22-07-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 109^1, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 130^2Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoana în cauză își exprimă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii și plății drepturilor cuvenite. (la 22-07-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 109^1, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 )
   +  Capitolul VICasa Națională de Pensii Publice (la 01-01-2018, Titlul capitolului VI a fost modificat de Punctul 110, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 131(1) CNPP este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii.(2) CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(3) Sediul CNPP este în municipiul București.(4) Casa de pensii a municipiului București și casele județene de pensii sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică.(5) CNPP are în subordine Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, denumit în continuare I.N.E.M.R.C.M., care este instituție publică cu personalitate juridică și autonomie științifică. În subordinea I.N.E.M.R.C.M. se înființează centre regionale de expertiză medicală a capacității de muncă.(6) Statutul și structura organizatorică ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al I.N.E.M.R.C.M. și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă.(7) CNPP este acționar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.(8) CNPP are în subordine Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională, ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică, ale cărui cheltuieli curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și din fonduri proprii. (la 22-07-2018, Alineatul (8) din Articolul 131 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (9) Statutul, organizarea și funcționarea Centrului Național de Formare și Pregătire Profesională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui CNPP. (la 22-07-2018, Articolul 131 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 111^1, Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 132Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 132 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 112, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Secţiunea 1Organizarea CNPP (la 01-01-2018, Titlul secțiunii 1 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 113, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 133(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație, compus din 19 membri. (la 22-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (2) Președintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii și justiției sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Președintele CNPP este și președinte al consiliului de administrație.(3) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică.(4) Președintele are rang de secretar de stat și este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această funcție.(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:a) președintele CNPP;b) 5 reprezentanți ai Guvernului, desemnați de ministrul muncii și justiției sociale;c) 5 reprezentanți ai patronatelor, desemnați de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;d) 5 reprezentanți ai sindicatelor, desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național;e) 3 reprezentanți ai pensionarilor, desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor. (la 22-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (6) Sunt reprezentative la nivel național organizațiile patronale și sindicale care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2018, Alineatul (6) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (7) Membrii consiliului de administrație sunt numiți sau desemnați potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioadă de 4 ani.(8) Consiliul de administrație funcționează în mod legal în prezența a cel puțin 13 dintre membrii săi. (la 01-01-2018, Alineatul (8) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (9) Pe durata exercitării mandatului, președintele și membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.(10) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane. (la 01-01-2018, Alineatul (10) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (11) Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului de administrație se stabilește la nivelul a 10% din indemnizația președintelui; indemnizația secretarului consiliului de administrație se stabilește la nivelul a 5% din indemnizația președintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administrație, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși, într-o lună, 20% din indemnizația președintelui. Indemnizațiile de ședință se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor art. 137. (la 01-01-2018, Articolul 133 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 115, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 134(1) CNPP își elaborează statutul propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Statutul cuprinde în mod obligatoriu atribuțiile consiliului de administrație, ale președintelui CNPP, modul de organizare și funcționare a CNPP, precum și atribuțiile caselor teritoriale de pensii. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 134 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 116, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Modul de organizare și funcționare a societății comerciale prevăzute la art. 131 alin. (7) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 135Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 135 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 117, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 136(1) Ministrul muncii și justiției sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 118, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Ministrul muncii și justiției sociale poate delega atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare președintelui CNPP. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 118, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terțiari de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.(4) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (4) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 119, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 137(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de până la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condițiile legii.(2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 137 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 120, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Sumele necesare administrării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contribuției la aceste fonduri, precum și celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita procentului prevăzut la alin. (1).  +  Secţiunea a 2-aAtribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii (la 01-01-2018, Titlul secțiunii a a 2-a din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 121, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 138În aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) îndrumă și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele teritoriale de pensii;b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului de stat; (la 01-01-2018, Litera b) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) c) abrogată; (la 01-01-2018, Litera c) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) d) abrogată; (la 01-01-2018, Litera d) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) e) stabilește modalitatea tehnică de evidență a asiguraților la sistemul public de pensii, a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială, precum și a modului de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, cu ANAF și alte instituții publice și autorități; (la 01-01-2018, Litera e) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) f) publică anual raportul de activitate;g) organizează cooperarea cu instituții similare din alte țări, în vederea coordonării prestațiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competență, pentru lucrătorii migranți;h) abrogată; (la 01-01-2018, Litera h) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) i) abrogată; (la 01-01-2018, Litera i) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) j) ia măsuri, în condițiile legii, pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum și pentru asigurarea integrității acestuia;k) abrogată; (la 01-01-2018, Litera k) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) l) asigură evidența, la nivel național, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, pe baza informațiilor transmise de ANAF, respectiv de casele teritoriale de pensii; (la 01-01-2018, Litera l) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) m) asigură evidența, la nivel național, a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială, pe baza codului numeric personal; (la 01-01-2018, Litera m) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) n) abrogată; (la 01-01-2018, Litera n) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) o) organizează, coordonează și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; (la 01-01-2018, Litera o) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) p) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;q) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;r) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență;s) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei legi;ș) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozițiilor legale în vigoare;t) asigură exportul în străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;ț) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legale.  +  Articolul 139În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții: (la 01-01-2018, Partea introductivă a articolului 139 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 124, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) a) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale plătite de asigurați în baza contractului de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) și contribuțiile pentru bilete de tratament balnear, în condițiile legii; (la 01-01-2018, Litera a) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 124, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, altele decât cele administrate de ANAF; (la 01-01-2018, Litera b) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 124, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) c) iau măsuri, în condițiile legii, pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum și pentru asigurarea integrității acestuia;d) abrogată; (la 01-01-2018, Litera d) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) d^1) stabilesc și plătesc, conform legii, drepturi de pensii, precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special; (la 01-01-2018, Articolul 139 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 126, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) e) abrogată; (la 01-01-2018, Litera e) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) f) abrogată; (la 01-01-2018, Litera f) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) g) abrogată; (la 01-01-2018, Litera g) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) h) abrogată; (la 01-01-2018, Litera h) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) i) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;j) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu; (la 01-01-2018, Litera j) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 124, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) k) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență;l) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei legi;m) abrogată; (la 01-01-2018, Litera m) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) n) asigură exportul în străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;o) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legale.  +  Articolul 140(1) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor teritoriale de pensii, potrivit legii, este supusă controlului CNPP.(2) Realizarea atribuțiilor ce revin CNPP, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(3) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 140 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 127, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 141(1) Salarizarea personalului CNPP și al caselor teritoriale de pensii se realizează potrivit legii. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 141 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 128, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Cheltuielile curente și de capital ale CNPP, caselor teritoriale de pensii, I.N.E.M.R.C.M și centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.(3) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 141 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 129, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Capitolul VII Răspunderea juridică  +  Articolul 142Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Secţiunea 1 Infracțiuni  +  Articolul 143Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 143 a fost abrogat de art. 222 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Secţiunea a 2-a Contravenții  +  Articolul 144Constituie contravenție următoarele fapte:a) abrogată; (la 01-01-2018, Litera a) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) b) abrogată; (la 01-01-2018, Litera b) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) c) abrogată; (la 01-01-2018, Litera c) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) d) abrogată; (la 01-01-2018, Litera d) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) e) abrogată; (la 01-01-2018, Litera e) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) f) abrogată; (la 01-01-2018, Litera f) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligația comunicării modificărilor intervenite referitoare la condițiile de acordare a pensiei;h) abrogată; (la 01-01-2018, Litera h) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) i) acordarea și/sau plata eronată a ajutorului de deces de către instituția care efectuează plata acestuia; (la 01-01-2018, Litera i) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 130, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) j) abrogată; (la 01-01-2018, Litera j) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) k) abrogată; (la 01-01-2018, Litera k) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) l) abrogată; (la 01-01-2018, Litera l) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) m) abrogată; (la 01-01-2018, Litera m) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) n) abrogată; (la 01-01-2018, Litera n) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) o) abrogată; (la 01-01-2018, Litera o) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) p) abrogată; (la 01-01-2018, Litera p) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 145(1) Contravențiile prevăzute la art. 144 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g) și i). (la 01-01-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 132, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) b) abrogată; (la 01-01-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 133, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) c) abrogată; (la 01-01-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 133, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 146Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 144 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 145 se fac de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii de către personalul acestora, împuternicit în acest sens. (la 01-01-2018, Articolul 146 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 134, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 147Amenzile contravenționale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 și 146, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 148(1) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art. 144-146 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 148 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 135, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Capitolul VIII Jurisdicția asigurărilor sociale  +  Articolul 149(1) Abrogat. (la 12-07-2019, Alineatul (1), Articolul 149 din Capitolul VIII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 183 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019 ) Notă
  Conform art. 182 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019, la litera c) a alin. (1) al aceluiași articol se prevede că, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) si art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Întrucât art. 183 alin. (1) a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea Legii nr. 127 din 8 iulie 2019 în Monitorul Oficial al României, abrogarea alin. (1) al art. 149 din Legea 263/2010, se aplică cu aceeași dată, respectiv 12 iulie 2019.
  (2) Abrogat. (la 12-07-2021, Alineatul (2), Articolul 149 din Capitolul VIII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 183 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019 ) Notă
  Conform art. 182 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019, la litera c) a alin. (1) al aceluiași articol se prevede că, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) si art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Întrucât art. 183 alin. (1) a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea Legii nr. 127 din 8 iulie 2019 în Monitorul Oficial al României, abrogarea alin. (2) al art. 149 din Legea 263/2010, se aplică cu aceeași dată, respectiv 12 iulie 2019.
  (3) Comisia Centrală de Contestații funcționează în cadrul CNPP.(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.
   +  Articolul 150(1) Comisia Centrală de Contestații este organism de verificare, care examinează și hotărăște asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii și urmărește aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice.(2) Organizarea, funcționarea și structura Comisiei Centrale de Contestații se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(3) În soluționarea contestațiilor, Comisia Centrală de Contestații adoptă hotărâri.(4) Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. (la 01-01-2018, Articolul 150 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 137, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 151(1) În termen de 5 zile de la adoptare, hotărârile Comisiei Centrale de Contestații se comunică persoanelor în cauză și caselor teritoriale de pensii. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 151 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 138, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanța judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare*).(3) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instanțele judecătorești în termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive.  +  Articolul 152Jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apel.  +  Articolul 153Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind:a) modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială; (la 01-01-2018, Litera a) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) b) modul de stabilire a dobânzilor și penalităților de întârziere, în cazul contractului de asigurare socială; (la 01-01-2018, Litera b) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) c) înregistrarea și evidența contribuției de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială; (la 01-01-2018, Litera c) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestații privind deciziile de pensii; (la 01-01-2018, Litera d) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) e) deciziile comisiilor medicale regionale de contestații date în soluționarea contestațiilor privind deciziile medicale asupra capacității de muncă; (la 01-01-2018, Litera e) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) f) abrogată; (la 01-01-2018, Litera f) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 140, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) g) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii; (la 01-01-2018, Litera g) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza prezentei legi;i) abrogată; (la 22-07-2018, Litera i) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 140, Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) j) abrogată; (la 01-01-2018, Litera j) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 140, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) k) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale; (la 22-07-2018, Articolul 153 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 140^1, Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) l) alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei legi. (la 22-07-2018, Articolul 153 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 140^1, Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 154(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP sau împotriva caselor teritoriale de pensii, având ca obiect drepturile de pensie, indemnizații și pensii de serviciu prevăzute prin legi cu caracter special, se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul reclamantul. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 154 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 141, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Celelalte cereri se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul pârâtul.  +  Articolul 155(1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă.(2) Hotărârile curților de apel, precum și hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive. (la 02-06-2012, Art. 155 a fost modificat de art. 72 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )  +  Articolul 156Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicția asigurărilor sociale, se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 157Cererile în fața oricăror organe sau instanțe, precum și toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.
   +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 158(1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepția celor realizate în activitățile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiții speciale.(2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activitățile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiții speciale, constituie stagii de cotizare în condiții speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.(3) Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiții speciale și/sau alte condiții de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) și tabelului nr. 1.(3^1) Dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. (la 12-11-2016, Alin. (3^1) al art. 158 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016. ) Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 47/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1042 din 27 octombrie 2022.
  (3^2) În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de către angajatori sau deținătorii legali de arhive. (la 12-11-2016, Alin. (3^2) al art. 158 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016. ) (4) Adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situația în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.(5) Prin documente verificabile se înțelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităților/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secția/atelierul/locul de muncă, precum și orice alte documente justificative. (la 12-11-2016, Alin. (5) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016. ) (6) În situația în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activității în grupele I și/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alți deținători legali de arhive sunt obligați să pună la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice și/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislației în domeniu. (la 12-11-2016, Alin. (6) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016. ) Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 47/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1042 din 27 octombrie 2022.
  (7) În situația în care, ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (6), se constată încălcări ale legislației privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverințelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiții normale de muncă. (la 12-11-2016, Alin. (7) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016. ) Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 47/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1042 din 27 octombrie 2022.
  (la 25-06-2015, Art. 158 [inițial cu alin. (1)-(4)] a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015. )
   +  Articolul 159(1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) și art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.(1^1) În situații excepționale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii, angajatorii au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, dacă informațiile introduse în baza de date, în cadrul activității de preluare din carnetele de muncă, sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate. Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât și carnetele de muncă scanate. (la 28-09-2020, Articolul 159 din Capitolul IX a fost completat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 24 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2020 ) (1^2) Dispozițiile alin. (1^1) vizează situațiile intervenite ulterior creării arhivei electronice. (la 28-09-2020, Articolul 159 din Capitolul IX a fost completat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 24 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2020 ) (2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 159 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 142, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat în sistemul public de pensii, se face cu adeverința eliberată de casele teritoriale de pensii pe baza declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, a declarației individuale de asigurare, a declarației nominale de asigurare sau a contractului de asigurare socială, după caz. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 159 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 143, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 160(1) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (1).(2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 160 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 144, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 161(1) Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori și a stagiului de cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe și comisioane.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.  +  Articolul 162(1) În cazul în care în carnetul de muncă, în carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulțirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;g) 21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001;j) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 2002;k) pentru anul 2003 și în continuare numărul mediu de zile și, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la zilele de sărbătoare legală.(2) În situațiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe țară, în vigoare în perioada respectivă.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizează:a) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale;b) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 și pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale și nici nu sunt dovedite;c) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962, în situația în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic decât cel prevăzut la lit. b).(4) În situația în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în funcție de reformele monetare.(5) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, cu excepția perioadelor asimilate prevăzute de lege.(6) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (6) din Articolul 162 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 145, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 162^1Persoanele care, până la data de 1 ianuarie 2018, au beneficiat de plăți compensatorii, pentru care s-a achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută în urma aplicării asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiții normale. (la 01-01-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 146, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 163(1) Pentru persoanele asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat până la data intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia în calcul, după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat în contractul de asigurare la care s-a achitat contribuția de asigurări sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de muncă.(2) Pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unități agricole cooperatiste, precum și pentru fiecare an de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992*) privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, punctajul anual este 0,57255 puncte. Notă
  *) Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor a fost abrogată prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public și alte drepturi de asigurări sociale.
  (3) Pentru perioadele de contribuție realizate conform Legii nr. 80/1992*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, la determinarea punctajului lunar se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Notă
  *) Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor a fost abrogată prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public și alte drepturi de asigurări sociale.
  (4) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (4) din Alineatul (3) , Alineatul (2) , Articolul 163 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 147, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )
   +  Articolul 164(1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe țară din perioadele respective.(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c), anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe țară din perioadele respective. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 164 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 148, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime în muncă, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează 1,5 salarii minime pe economie, brute sau nete, după caz, din perioadele respective.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), în care persoana a realizat și stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar, brut sau net, după caz, avut în perioadele respective, dacă acesta este mai mare decât 1,5 salarii minime pe economie.(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1), realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează:a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a);b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) și c). (la 01-01-2018, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 164 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 149, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. d), realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 și data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale.(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e), realizate în intervalul cuprins între data de 1 ianuarie 2005 și data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale.(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. f), realizate în intervalul cuprins între data de 1 ianuarie 2006 și data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.  +  Articolul 165(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 71/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1156 din 6 decembrie 2021.
  (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare. Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 71/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1156 din 6 decembrie 2021.
  (3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;– 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;– 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;– 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;– 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;– 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;– 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;– 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.(5) Salariile medii și minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8.(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum și pentru perioada cuprinsă între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător anului 1938.(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.
   +  Articolul 166La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, așa cum acesta a fost înscris în declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declarația de asigurare sau în contractul de asigurare socială.  +  Articolul 167Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 167 din Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 150, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 168(1) Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.(2) Asigurații care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.  +  Articolul 169(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă;b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.(3) De creșterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situațiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislația în vigoare în perioada respectivă.(4) Prevederile alin. (1) se aplică prin acordarea diferenței dintre creșterea punctajului mediu anual rezultată și cea acordată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.(5) În situația în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține acest cuantum până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obține un cuantum al pensiei mai mare.(6) Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, se aplică și persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a prezentei legi*).  +  Articolul 169^1(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale;b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite.(2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 și care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții speciale după data de 1 aprilie 2001.(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații.(4) În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.(5) Recalcularea prevăzută la alin. (1)-(4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1)-(5) se cuvin și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016. (la 10-07-2015, Art. 169^1 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2015. )  +  Articolul 169^2(1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 169^1 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătorești, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015.(2) În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.(3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.(4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018. (la 02-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )  +  Articolul 170(1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011.*)(2) Începând cu anul 2013, câștigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică.(3) Indicele de corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie*). Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 702 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 10 februarie 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că sintagma „înscrierea inițială la pensie“ din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 10 februarie 2020 - 25 martie 2020, sintagma „înscrierea inițială la pensie“ din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care nu se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010 a fost suspendată de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 26 martie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 670 din 19 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1157 din 6 decembrie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că sintagma „la înscrierea inițială la pensie“ din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constituțională în măsura în care beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 6 decembrie 2021 - 20 ianuarie 2022, sintagma „înscrierea inițială la pensie“ din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care nu beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date a fost suspendată de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 20 ianuarie 2022, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 70/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1256 din 31 decembrie 2021:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, data acordării indicelui de corecție este cea la care stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oară în condițiile Legii nr. 263/2010, chiar dacă aceasta este anterioară zilei de 10 februarie 2020, când Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019 pronunțată de Curtea Constituțională a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96.
  (3^1) În situația în care indicele de corecție rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (2) este mai mic decât cel precedent calculat, se păstrează acesta din urmă. (la 03-07-2017, Articolul 170 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 30 iunie 2017 ) (4) Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecție reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei. (la 23-01-2013, Art. 170 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2013. ) Notă
  Potrivit art. 19 din LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013, în anul 2014 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,07.
  Conform art. 19, Cap. III din LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 30 decembrie 2014, în anul 2015 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,07.
  Conform art. 18 din LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 19 decembrie 2015, în anul 2016 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,09.
  Potrivit art. 18 din LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 și de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.
  Potrivit art. II din LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 30 iunie 2017, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, în anul 2017 indicele de corecție este de 1,14.
  Potrivit art. 17 din LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 3 ianuarie 2018, în anul 2018, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,15.
  Conform art. 33, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018, în anul 2019, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,20.
  Conform articolului 17, Capitolul III din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2020, în anul 2020 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,41.
   +  Articolul 171La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, devin pensii în înțelesul prezentei legi.  +  Articolul 172(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau în calcul o singură dată.(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale și pensii pentru agricultori și la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 172 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 151, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (3) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 172 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 152, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 173(1) În cazul modificării numărului de urmași după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare, pensia de urmaș cuvenită soțului supraviețuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea condițiilor existente la data deciziei inițiale.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislației anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.  +  Articolul 174Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.  +  Articolul 175(1) Modelul contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Modelele deciziilor de pensie/indemnizații și pensii de serviciu prevăzute de legile cu caracter special se aprobă prin ordin al președintelui CNPP. (la 01-01-2018, Articolul 175 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 153, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 176La data intrării în vigoare a prezentei legi CNPP comunică conturile în care se virează sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale.  +  Articolul 177Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 177 din Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 154, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 178Cererile înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor soluționa conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii.
   +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 179(1) În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor sume.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani.(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 179 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (4) În cazul ajutorului de deces plătit necuvenit prin intermediul altor instituții, recuperarea sumelor se efectuează de instituția plătitoare a ajutorului de deces, în condițiile legii.(5) Debitele reprezentând prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmăresc. (6) Actualizarea sumei prevăzute la alin. (5), ca urmare a modificării prevederilor legale în materie, se face prin ordin al președintelui CNPP.(7) Sumele rămase nerecuperate după decesul beneficiarilor nu se mai urmăresc.(8) În cazul sumelor cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, în contul bancar al titularului, eroare determinată de necomunicarea, până la data efectuării viramentului, prin orice mijloace, către casa teritorială de pensii a cauzei de încetare a plății drepturilor, aceasta are obligația de a efectua demersuri în vederea identificării persoanei care a încasat sumele respective.(9) În situația în care, în urma demersurilor efectuate, persoana care a încasat necuvenit prestația nu poate fi identificată în termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, suma încasată necuvenit nu se mai urmărește.(10) Abrogat. (la 22-07-2018, Alineatul (10) din Articolul 179 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (la 01-01-2018, Articolul 179 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 155, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 180(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăți a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la asigurații decedați, nu se mai urmăresc.  +  Articolul 181(1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedură fiscală, debitele provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se recuperează prin reținere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele teritoriale de pensii.(2) Reținerile/compensările prevăzute la alin. (1) se efectuează de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani.(3) În cazul în care se constată că recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) și (2) nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 181 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (4) Debitele recuperate în condițiile alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul din care au fost finanțate sumele încasate necuvenit.(5) În situația prevăzută la alin. (3), procedura de transmitere, de către casele teritoriale de pensii, a titlurilor executorii, precum și aceea de evidență a recuperării debitelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale. (la 01-01-2018, Articolul 181 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 156, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 182Angajatorii, persoane fizice și juridice, sunt obligați să pună la dispoziția CNPP și/sau a caselor teritoriale de pensii, datele și documentele necesare întocmirii evidențelor privind stagiul de cotizare. (la 01-01-2018, Articolul 182 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 157, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 183În aplicarea prezentei legi, CNPP poate emite norme, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 184(1) Baza de date privind asigurații sistemului public de pensii este proprietatea CNPP și are caracter confidențial. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 184 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 158, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 ) (2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 184 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 159, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 185Stabilirea și plata unor drepturi finanțate din bugetul de stat se efectuează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii. (la 01-01-2018, Articolul 185 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 160, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 185^1(1) Pentru efectuarea operațiunilor legate de întocmirea și transmiterea documentelor de plată a prestațiilor stabilite și achitate de către alte instituții, CNPP încasează contravaloarea cheltuielilor materiale și a manoperei aferente serviciilor efectuate.(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 01-01-2018, Capitolul X a fost completat de Punctul 161, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 186Abrogat. (la 01-01-2018, Articolul 186 din Capitolul X a fost abrogat de Punctul 162, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 187(1) În cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suportă de la bugetul de stat.(2) Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferentă punctajelor medii anuale obținute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 2001, a fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unități agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a perioadelor de contribuție realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 1992 și până la data de 1 aprilie 2001.(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi, a cărei cauză o constituie accidentul de muncă sau boala profesională, se suportă din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul pensiei de urmaș, dacă decesul susținătorului s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.(5) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică și în situația pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 188Abrogat. (la 01-02-2017, Articolul 188 din Capitolul X a fost abrogat de Articolul XI din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017 )  +  Articolul 189Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, stabilită prin prezenta lege se aplică în mod corespunzător și contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 190Aplicația informatică utilizată la stabilirea pensiilor se omologhează și este publică.  +  Articolul 191(1) Expertizele dispuse de instanțele judecătorești în litigiile de asigurări sociale se efectuează numai de experți specializați în asigurări sociale.(2) În vederea pregătirii și atestării experților specializați în asigurări sociale, Ministerul Justiției efectuează modificările necesare în legislația specifică.  +  Articolul 192(1) Între sistemul public de pensii și sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș.(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) și c), care constituie și vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de către asigurat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 192 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 163, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 192^1(1) Persoanele ale căror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât și în sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.(2) În situația prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii, la care se aplică, potrivit art. 170, indicele de corecție corespunzător datei înscrierii la pensie. (la 22-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 192^1 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (3) În cazul pensiilor anticipate parțiale, recalculate conform prevederilor alin. (1), se păstrează procentul de diminuare de la data stabilirii sau, după caz, de la data recalculării acestora.(4) În situația reglementată la alin. (1) și (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de către beneficiar.(5) Drepturile rezultate în urma recalculării se cuvin și se acordă începând cu luna următoare solicitării. (la 01-01-2018, Capitolul X a fost completat de Punctul 164, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 193(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepția art. 70 alin. (1), art. 132, 135 și 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum și cele ale art. 169 alin. (6) și art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.*)  +  Articolul 194Guvernul României va elabora și va înainta Parlamentului spre adoptare, până la sfârșitul anului 2010, un proiect de lege privind pensiile ocupaționale.  +  Articolul 195Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 196La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 29 și 52 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificările ulterioare;d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările și completările ulterioare;e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare;f) art. 68, art. 68^1 alin. (2) și art. 68^2-68^4 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;g) art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;h) art. 74-77, 80, 81 și 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;i) art. 43-52 și 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;j) art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009; (la 01-04-2013, Lit. j) a art. 196 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013. ) k) art. 127 alin. (3) și art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare;l) art. 9, 12-15, art. 16 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 18 aprilie 2008;m) Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;n) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările și completările ulterioare;o) Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;p) Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;q) Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile și procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic și consular pentru contribuțiile la pensia suplimentară achitate în valută, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004;r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 și 2, art. 21 alin. 3 și art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare;s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;ș) orice alte dispoziții contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 16 decembrie 2010.Nr. 263.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând personalul navigant din aviația civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiții speciale
  1. Personal navigant pe:a) avioane turboreactoare și turbopropulsoare de transport;b) avioane clasice de transport public;c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;d) elicoptere și avioane utilitare;e) aeronave prototipuri la încercare în zbor.2. Echipaje de recepție în zbor a aeronavelor, instructori în școli, cursuri și aerocluburi, pe:a) avioane clasice;b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie4. Personal navigant de control în zbor5. Personal tehnic care execută recepția și controlul tehnic în zbor al aeronavelor6. Instructori în școli, cursuri și aerocluburi de zbor fără motor7. Personal de parașutism profesionist care:a) execută salturi din aeronavă în procesul de instrucție, antrenament sau salturi speciale;b) execută salturi pentru recepția parașutelor;c) execută salturi din turnul de parașutism;d) desfășoară activitatea de instructor de parașutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu parașuta.8. Însoțitori de bord
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiții speciale, în care se desfășoară următoarele activități
  1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi și muniții pentru următoarele operații:a) manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafață și artificieri;b) manipularea materiilor toxice și pulverulente, a produselor chimice și petrochimice, a cărbunilor și a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor;d) fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia;e) asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;f) asanarea terenurilor și a apelor de muniții, de produse pirotehnice, de materii explozive și mine;g) operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice;h) delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III și IV din centrale nuclearoelectrice, unități de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unități de fabricare a combustibilului nuclear, unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactive, instalații radiologice și alte instalații nucleare3. Activitatea desfășurată în subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum și de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii4. Activitatea desfășurată în subteran: lucrări de construcții, întreținere și reparații de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum și galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m5. Activitățile desfășurate în subteran în cadrul metroului pentru:a) mecanic de locomotivă și ramă electrică de metrou;b) mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrou;c) mecanic instructor.6. Activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparație de la metrou, care se desfășoară 100% în subteran7.