ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 15 aprilie 2022  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2023, astfel cum a fost completat prin art. unic din LEGEA nr. 251 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023, prevede:
  Articolul II
  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale care au făcut aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru au dreptul să solicite sumele aferente diferenței dintre sumele estimate prin solicitarea depusă conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, și sumele real determinate ca urmare a aplicării formulei prevăzute la art. 2 alin. (6) din aceeași ordonanță, aferente întregii perioade în care această formulă a fost aplicată.
  (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale care nu au depus solicitări conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, au dreptul să transmită solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit prevederilor acestei ordonanțe, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuției din bugetul de stat prin programe stabilite prin contractele de finanțare, aferente întregii perioade în care a fost aplicată formula prevăzută la art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021. În situația în care sumele au fost suportate de către beneficiari, aceștia au dreptul să solicite reîntregirea bugetului local cu suma aferentă, în termenul de 30 de zile prevăzut.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, aprobată cu completări prin Legea nr. 232/2023, beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare, care au făcut aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1^1)-(1^3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, și ale căror bugete nu au fost reîntregite potrivit art. 3 alin. (1^3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, au dreptul să transmită ministerului de resort solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică sau să solicite reîntregirea bugetului local cu suma suportată din bugetul local, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.
  (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale care, deși au înregistrat solicitările prevăzute la art. 2 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, în termenul menționat în cuprinsul acesteia, nu au depus în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 și data intrării în vigoare a Legii nr. 281/2021, cu modificările ulterioare, cereri pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări de întreținere și reparații curente aferente infrastructurii rutiere de interes național au dreptul să transmită solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului aferente întregii perioade în care a fost aplicată formula prevăzută la art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021.
  Având în vedere impactul general, de interes major, asupra activității de realizare a investițiilor, finanțate din fonduri publice naționale, fonduri europene, fonduri proprii ale autorităților/entităților contractante, al dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, asupra contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări,luând în considerare faptul că, ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, efectele situației excepționale avute în vedere la momentul adoptării actului normativ, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu, nu numai că nu s-au diminuat, ci au crescut și s-au extins și asupra altor elemente ale costului aferent investițiilor publice, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în producția și distribuția tuturor produselor utilizate în construcții; conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei și blocajul impus la nivel internațional Rusiei, piețe importante de furnizare a materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții,având în vedere că toate acestea nu au putut fi prevăzute la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, și luând în considerare și contextul pandemic peste care s-au suprapus, acestea au condus la întreruperi dese ale proceselor de producție afectând disponibilitatea forței de muncă, la sistarea lucrărilor de construcții, la sistarea lucrărilor de foraje necesare realizării studiilor de fezabilitate pentru infrastructura de transport de interes național, la refuzul angajării în noi contracte din partea antreprenorilor, amânarea începerii lucrărilor sau reducerea semnificativă a ritmului de lucru, mergând până la invocarea forței majore de către antreprenori.Luând în considerare faptul că numai prin programele de investiții finanțate din fonduri publice derulate de autorități și instituții publice la nivel central sunt afectate peste 7.088 de proiecte de investiții, dintre care peste 6.876 nu au clauză de ajustare, iar suma estimată pentru ajustare este de 1,78 miliarde lei,se impune adoptarea de urgență a unor măsuri în vederea creării cadrului legal pentru ajustarea prețului contractelor de achiziții publice, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune și acordurilor-cadru, nu numai pentru cele de lucrări, ci și pentru cele de produse având ca obiect dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente și pentru cele de servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes național, având în vedere faptul că durata acestora depășește de cele mai multe ori 36 de luni, atât pentru materiale, cât și pentru celelalte elementele de cost.De asemenea, întrucât cauzele menționate au efect general, afectând contractele de achiziție de lucrări indiferent de sursa de finanțare sau de calitatea de autoritate/entitate contractantă a beneficiarului, fiind afectate inclusiv entități juridice de drept privat, care, prin acte normative, sunt asimilate autorităților contractante, se impune crearea cadrului legal pentru ajustarea contractelor ai căror beneficiari sunt aceste entități, în condițiile de egalitate de tratament, nediscriminare, proporționalitate și transparență.Consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că, în lipsa unui instrument legal prin care părțile să își asigure egalitatea de tratament și împărțirea justă a riscurilor contractuale, în condițiile evenimentelor menționate, se creează insecuritatea juridică a părților, inclusiv cu privire la posibilitatea finalizării obiectivelor/proiectelor de investiții, cu impact direct asupra eficienței utilizării fondurilor publice destinate investițiilor, pe termen mediu și lung afectând creșterea economică. De asemenea, există riscul nefinalizării proiectelor, generat de faptul că la semnarea contractelor nu erau prevăzute costuri care să acopere sumele suplimentare generate de evenimente de natura celor exemplificate mai sus, iar beneficiarii, la momentul semnării contractelor, nu au avut cum să aprecieze situația viitoare a contractelor. Totodată, suportarea acestor costuri suplimentare exclusiv de către beneficiari ca și cheltuială neeligibilă în cadrul proiectelor, fără a se identifica o sursă de finanțare nerambursabilă, alternativă, prezintă riscul major de a determina întârzierea/rezilierea sau chiar blocarea proiectelor, inclusiv prin litigii între beneficiari și constructori, cu implicații asupra îndeplinirii obiectivelor programelor.Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente pentru asigurarea realizării investițiilor în condiții de eficiență și eficacitate și egalitate de tratament.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor.(2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și m) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) și l) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/ reparațiilor capitale, prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 4-a pct. 4.3-4.5 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și contractelor de achiziție publică/ sectorială/acordurilor-cadru pentru realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii de transport de interes național și care includ studii geotehnice.(3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică de lucrări încheiate de entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la alin. (2) și (3), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:a) încheiate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, definite potrivit legislației achizițiilor publice în vigoare la data încheierii;b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora, și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 101 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și n) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) și m) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) contractele/acordurile-cadru sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în cuprinsul acestora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) au ca obiect dotări/echipamente tehnologice și funcționale/ utilaje, prevăzute la alin. (2), iar acestea sunt necesare punerii în funcțiune și/sau echipării și dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la alin. (1), conform funcțiunii preconizate, sau strict necesare execuției lucrărilor în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în anexa nr. 1 la Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.(6) Prevederile alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, prevăzute la alin. (5) lit. a), care au ca obiect achiziția de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, prevăzute la alin. (2), precum și celor care au ca obiect achiziția de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/ reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.(7) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/sectoriale/acordurilor-cadru de servicii, finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și o) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) și n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice, care includ componenta de investigare geotehnică a terenului de fundare prin foraje/sondaje pentru infrastructura de transport național, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în cuprinsul cărora nu sunt prevăzute clauzele de revizuire prevăzute la alin. (4) lit. b).(8) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul cărora este introdusă clauza de ajustare a prețului potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, respectiv potrivit prevederilor art. III alin. (1) și (2) din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes național prevăzute la alin. (7), în cuprinsul cărora este prevăzută existența unui preț ferm.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică:a) contractelor de achiziție publică/sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;b) procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;c) proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, pentru care ajustările de preț se realizează după aprobarea de către structurile de specialitate NATO, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, până la furnizarea integrală și recepționarea produselor achiziționate, conform prevederilor contractuale, și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ și studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes național, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.(3) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale.(4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă:unde:– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar ICC_data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICC_data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICC_data referință se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru.(4^1) În situația contractelor/acordurilor-cadru de lucrări care includ proiectarea, V_o nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte elemente ale formulei prevăzute la alin. (4), respectiv avansul și profitul, sunt cele aferente exclusiv lucrărilor și se determină prin raportare la prețul contractului din care se scad sumele aferente proiectării. (la 03-02-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 ) (5) În cazul notelor de comandă suplimentară, inclusiv în cazul celor încheiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, sau data de referință asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială. (la 03-02-2023, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 ) (6) În situația în care pentru indicele ICC_n, prevăzut la alin. (4), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritățile/ entitățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.(7) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o, prevăzută la alin. (4), include profitul, precum și, după caz:a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2); sau b) costul aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct. (la 03-02-2023, Alineatul (7) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 ) (8) În cazul proiectării prevăzute la art. 1 alin. (2) și al contractelor/acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 1 alin. (7), ajustarea se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui prețurilor de consum total, denumit în continuare IPC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, utilizându-se următoarea formulă:unde– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, IPCn reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar IPC_data referință reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, IPC_data referință reprezintă indicele prețurilor de consum aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, IPC_data referință se asimilează indicelui prețurilor de consum aferent lunii ianuarie 2019.(9) În măsura în care aplicarea formulei prevăzute la alin. (4) sau alin. (8) pentru restul rămas de executat nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea oneroasă inclusiv în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, părțile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 30 de zile de la solicitarea justificată a contractantului. Justificarea va conține simulări pe formulele aplicabile pentru restul rămas de executat având în vedere ultimul ICC diseminat de Institutul Național de Statistică. Justificarea va putea fi depusă oricând în perioada de derulare a contractului. (la 20-07-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 232 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (10) Încetarea anticipată a contractului în condițiile prevăzute la alin. (9) nu reprezintă o încălcare a obligațiilor ce reveneau părților în cadrul contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorial, nu poate duce la penalități, sancțiuni sau/și emiterea unui document constatator negativ. (la 20-07-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 232 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Articolul 3^1Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (4), pentru contractele de restaurare ICC_data de referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, indiferent dacă depunerea ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019. (la 20-07-2023, Actul a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 232 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Articolul 4(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții pot transmite autorităților/entităților contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/ furnizat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru toate contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/contractele de concesiune/acordurile-cadru în care sunt parte, prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (5)-(8), prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din prezenta ordonanță de urgență, și încheierea actelor adiționale la contracte în termenul și cu conținutul prevăzut la alin. (3).(2) Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin încheierea de acte adiționale la acestea.(3) Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, determinat cantitativ și valoric, documentele în baza cărora se determină restul rămas de executat care devin anexe la actul adițional, formula prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz, valoarea avansului exprimat procentual și valoric, profitul exprimat procentual și valoric, diferențiat pe categorii de contracte în funcție de obiect - execuție, furnizare, modalitatea de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (6), precum și data de referință prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz.(4) În cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, cu excepția contractelor prevăzute la art. 2 alin. (8) din aceeași ordonanță și la art. III alin. (3) dinLegea nr. 281/2021, prin actul adițional prevăzut la alin. (3), pe lângă precizarea elementelor obligatorii menționate în același alineat, părțile convin ca formula introdusă în contract potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, să fie înlocuită cu formula prevăzută la art. 3 alin. (4). Notă
  Potrivit alin. (1) al art. II din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2023, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale care au făcut aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru au dreptul să solicite sumele aferente diferenței dintre sumele estimate prin solicitarea depusă conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, și sumele real determinate ca urmare a aplicării formulei prevăzute la art. 2 alin. (6) din aceeași ordonanță, aferente întregii perioade în care această formulă a fost aplicată.
  (5) Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii pentru restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în termenul prevăzut la alin. (1), atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/ supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea/ entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. În cazul contractelor de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru având ca obiect lucrări de întreținere și reparații curente, pentru care nu este instituită obligația legală a supravegherii lucrărilor de către diriginți de șantier autorizați, ingineri/supervizori/consultanți, după caz, situația centralizatoare este însușită de executant și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, cu excepția situației în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.(7) În situația în care părțile procedează la recalcularea valorii ultimei solicitări de plată potrivit art. 3 alin. (6) după încheierea actului adițional prevăzut la alin. (6), acestea încheie un nou act adițional cuprinzând prețul final recalculat al contractului. În cazul în care părțile au procedat la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, după încheierea actului adițional prevăzut la alin. (6) și anterior încheierii actului adițional prin care se determină prețul final recalculat al contractului, pentru suma aferentă diferenței în plus dintre prețul final al contractului determinat potrivit alin. (6) și prețul final recalculat al contractului, prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează și nu se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. suma aferentă cotei determinate potrivit acestora. (la 03-02-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 ) (8) În cazul în care părțile au procedat la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor și la achitarea sumelor aferente cotei prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anterior încheierii actului adițional prin care se procedează la recalcularea ajustării potrivit alin. (7), iar prețul final recalculat potrivit alin. (7) este mai mic decât prețul determinat prin încheierea actului adițional prevăzut la alin. (6), sumele virate către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. nu se restituie. (la 03-02-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 ) (9) În termen de 10 zile de la încheierea actului adițional prevăzut la alin. (7), autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a comunica Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. prețul final al contractului. (la 03-02-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 )
   +  Articolul 5(1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite/ordonatorilor de credite care derulează programe naționale de investiții, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3), respectiv ca urmare a încheierii contractelor după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuției din bugetul de stat prin programe stabilite prin contractele de finanțare, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program național în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate prin programe naționale pe bază de contracte de finanțare, încheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru modificarea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu ocazia elaborării proiectelor legilor bugetare anuale și ale bugetelor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.(3) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii programelor naționale depun, în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții, respectiv până la furnizarea produselor, întocmită în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui program național, însoțite de următoarele documente:a) actele adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3) sau contractele conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;b) o notă justificativă din care să rezulte modalitatea de determinare a sumelor suplimentare solicitate și elementele de calcul utilizate;c) documentele stabilite potrivit reglementărilor cuprinse în actele normative care au stat la baza încheierii contractelor de finanțare.(4) Solicitările prevăzute la alin. (3) se pot depune de către beneficiarii programelor naționale doar după utilizarea unui procent de cel puțin 85% din valoarea alocată prin contractele de finanțare.(5) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), cu condiția alocării creditelor de angajament și a creditelor bugetare în bugetele ordonatorilor principali de credite, potrivit prevederilor alin. (2), se încheie acte adiționale la contractele de finanțare între ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite care gestionează programele naționale și beneficiarii care au depus solicitări potrivit alin. (3).(6) În situația în care beneficiarii nu depun solicitări, însoțite de documentele prevăzute la alin. (3), în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse se suportă de către beneficiari.(7) Solicitările prevăzute la alin. (3) pot fi emise și depuse în format electronic, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.  +  Articolul 6(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada de derulare a programelor naționale pe care le gestionează, determinată potrivit reglementărilor legale care le instituie și/sau pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea și recepționarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5.(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea și recepționarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5.  +  Articolul 7(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național pentru care procedurile de atribuire sau achizițiile directe sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentației de atribuire sau în documentele aferente achiziției directe nu sunt incluse clauze de revizuire a prețului.(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a prețului, stabilite în raport cu rata inflației sau cu alți indici, inclusiv clauza de ajustare prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), în situația în care procedurile de atribuire sunt înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritățile/entitățile contractante sunt obligate să întreprindă diligențele necesare în vederea modificării documentațiilor de atribuire cu includerea clauzei de ajustare stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență, iar în situația în care procedurile de atribuire sunt într-o etapă ulterioară etapei depunerii ofertelor, după finalizarea procedurilor sau a achizițiilor directe, contractele se încheie conform documentațiilor de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, iar ulterior se aplică prevederile art. 4, cu excepția termenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3). Solicitarea în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se depune de către contractant în termen de 15 zile de la încheierea contractului, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a execuției contractului, sub sancțiunea decăderii prevăzute la art. 4 alin. (5), iar actul adițional se încheie în termen de 10 zile de la depunerea solicitării.(4) În aplicarea prevederilor alin. (2), după finalizarea procedurilor, contractele de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordurile-cadru se vor încheia conform documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, urmând ca, pe parcursul derulării contractelor/acordurilor-cadru, în situația în care aplicarea clauzelor de revizuire din contracte conduce la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, părțile să aplice prevederile alin. (8)-(10).(5) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii contractelor/acordurilor-cadru și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data încheierii contractelor/acordurilor-cadru și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz.(6) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Notă
  Articolul III din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2023, prevede:(1) În cazul contractelor pentru care perioada prevăzută la art. 7 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru a expirat anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prevederile art. 7 alin. (10^1) se aplică în mod corespunzător pentru restul rămas de executat.(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1) se aplică procedura prevăzută la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, cu excepția termenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3), care sunt de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
  (6^1) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și acordurilor-cadru din domeniul feroviar și contractelor sectoriale de servicii din domeniul feroviar, definite la art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv lit. n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 20-07-2023, Articolul 7 a fost completat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 232 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (7) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6), în situația în care clauzele de revizuire din contracte privesc și sumele achitate anterior aplicării acestora, ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național prin aplicarea clauzei de revizuire din contract se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare achitate ca urmare a aplicării alin. (6), părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), ajustarea stabilită conform prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a prețului, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (8), stabilite în raport cu rata inflației sau cu alți indici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru diferența de preț până la valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență.(8^1) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), ajustarea stabilită conform prezentei ordonanțe de urgență se aplică și acordurilor-cadru din domeniul feroviar și contractelor sectoriale de servicii din domeniul feroviar, definite la art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv lit. n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizarea prețului, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (8), stabilite în raport cu rata inflației sau cu alți indici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru diferența de preț până la valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență. (la 20-07-2023, Articolul 7 a fost completat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 232 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (9) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (8), ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei din contract, părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.(10) În situația în care, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național prevăzute la alin. (8), creșterea prețului ca urmare a ajustării stabilite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este mai mică decât creșterea prețului rezultată ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract, pe perioada respectivă se aplică exclusiv clauza de revizuire din contract.(10^1) În situația în care, la expirarea perioadei prevăzute la alin. (6), clauzele de revizuire din contracte conduc la o ajustare a prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență, părțile aplică prevederile alin. (8)-(10). (la 03-02-2023, Articolul 7 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 ) (11) Aplicarea prevederilor alin. (6) și (8) se face cu respectarea prevederilor art. 4.
   +  Articolul 8Modificările contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență sunt asimilate situațiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e) raportat la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 240 alin. (2) raportat la alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 106 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul 9Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 3 pct. 3,11 și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3-4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9^1Sintagma «indiferent de durata de execuție a acestora», prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. b) și art. 7 alin. (6) și (8), se aplică și contractelor de achiziție în care autoritățile/entitățile contractante au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant și pentru cele pentru care s-a depășit durata de execuție prevăzută în contract, fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 03-02-2023, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 )  +  Articolul 10(1) În cazul contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări la care au fost încheiate actele adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), precum și al contractelor prevăzute la art. 7 alin. (2) dinOrdonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, sau actele adiționale prevăzute la art. III alin. (2) dinLegea nr. 281/2021, pentru care contractanții nu depun solicitarea prevăzută la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, se aplică până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, respectiv a lucrărilor de întreținere și reparații curente.(2) În cazul contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări pentru care procedurile de atribuire, prevăzute la art. 7 alin. (1) dinOrdonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, erau în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a Legii nr. 281/2021 și sunt nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prevederile art. 7 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență.(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, sintagma „autorități contractante“ include și entitățile prevăzute la art. 1 alin. (3), în toate situațiile în care acestea sunt vizate de norma respectivă.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile alin. (4) al art. III din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1149 din 2 decembrie 2021, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, interimar,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 aprilie 2022.Nr. 47.