PROCEDURĂ din 22 iulie 2022de numire în funcțiile de director general, director general adjunct la Oficiul Național al Registrului Comerțului și director, director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022    Notă
    Conținută de LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 750 din 26 iulie 2022.
     +  Articolul 1Poate fi numită în funcția de director general, director general adjunct la ONRC persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are cetățenia română și domiciliul în România;b) are capacitate deplină de exercițiu;c) este licențiată în drept;d) are vechime în specialitate juridică de cel puțin 7 ani, pentru numirea în funcția de director general, respectiv de 6 ani, pentru numirea în funcția de director general adjunct;e) are vechime în funcții de conducere de minimum 3 ani, pentru funcția de director general, respectiv de 2 ani, pentru funcția de director general adjunct;f) nu are antecedente penale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;g) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției;h) nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații; i) a promovat concursul/examenul pentru ocuparea funcției.  +  Articolul 2Poate fi numită în funcția de director, director adjunct la oficiile registrului comerțului persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are cetățenia română și domiciliul în România; b) are capacitate deplină de exercițiu;c) este licențiată în drept; d) are vechime în specialitate juridică de cel puțin 5 ani, pentru funcția de director, respectiv de 4 ani, pentru funcția de director adjunct;e) are vechime în funcții de conducere de minimum 2 ani, pentru funcția de director, respectiv de un an, pentru funcția de director adjunct;f) nu are antecedente penale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;g) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției;h) nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații; i) a promovat concursul/examenul pentru ocuparea funcției.  +  Articolul 3(1) Concursul/Examenul pentru ocuparea funcției de director general, director general adjunct la ONRC, director, director adjunct la oficiile registrului comerțului constă în două probe:a) interviul pentru testarea aptitudinilor manageriale;b) proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice, teoretice și practice din legislația aplicabilă domeniului registrului comerțului.(2) Tematica, bibliografia pentru proba scrisă și regulamentul de concurs se aprobă prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 4(1) Anunțul de concurs pentru ocuparea funcției se publică, în același timp, pe pagina de internet a Ministerului Justiției și a ONRC cu cel puțin 45 de zile înainte de data fixată pentru susținerea interviului. În situația în care se modifică data și locul desfășurării concursului/examenului, se va publica un nou anunț, prin aceleași mijloace, cu minimum 5 zile înainte de data fixată pentru prima probă.(2) Anunțul de concurs cuprinde informații referitoare la: data, locul și modul de desfășurare a concursului/examenului, numărul și tipul funcțiilor scoase la concurs, condițiile de înscriere la concurs/examen, cuantumul taxei de înscriere, tematica și bibliografia, termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs/examen, datele de contact de unde se pot obține informații suplimentare.  +  Articolul 5Taxa de înscriere la concurs/examen se stabilește în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea acestuia și se aprobă prin ordin al ministrului justiției. Taxa de înscriere la concurs/examen se restituie în cazul unor situații obiective de împiedicare a participării la concurs/examen intervenite înainte de susținerea primei probe.  +  Articolul 6(1) Comisia de organizare a concursului/ examenului, comisia de interviu, comisia de verificare a cunoștințelor juridice și comisia de soluționare a contestațiilor se numesc prin ordin al ministrului justiției. (2) Comisia de organizare a concursului/examenului verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare, asigură comunicarea rezultatelor probelor de concurs/examen și a rezultatelor finale și îndeplinește orice alte atribuții legate de organizarea și desfășurarea sa. Comisia se compune din președinte și doi membri, desemnați din rândul personalului din Ministerul Justiției. (3) Comisia de interviu elaborează întrebările care vor fi adresate candidaților și baremul de evaluare în baza căruia se face aprecierea interviului, realizează intervievarea candidaților, evaluează și notează răspunsurile candidaților. Comisia se compune din președinte și doi membri, desemnați din rândul personalului cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Justiției.(4) Comisia de verificare a cunoștințelor juridice elaborează subiectele de tip grilă pentru proba scrisă și notează lucrările candidaților. Comisia se compune din președinte și doi membri, desemnați din rândul personalului de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justiției. În comisie pot fi desemnate și cadre didactice din învățământul superior juridic.(5) Comisia de soluționare a contestațiilor soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs/examen, privind rezultatul obținut la proba de interviu, inclusiv privind baremul de evaluare, și contestațiile privitoare la nota obținută la proba scrisă, inclusiv la subiectele de tip grilă pentru proba scrisă. Comisia de verificare a contestațiilor se compune din președinte și doi membri, desemnați din rândul personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiției. Din comisie pot face parte și cadre didactice din învățământul superior juridic. Cel puțin unul dintre membri este desemnat din rândul personalului cu funcții de conducere din Ministerul Justiției. (6) Persoanele care întrunesc condițiile pentru a face parte din comisiile de concurs/examen pot deține calitatea de membru al unei singure comisii dintre cele menționate la alin. (1), în cadrul aceluiași concurs/examen.(7) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute la alin. (1) persoanele care au soțul/soția, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Din aceeași comisie sau din comisii diferite nu pot face parte persoane care sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv.  +  Articolul 7(1) Cererea pentru înscrierea la concurs/examen, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 lit. a)-h) sau, după caz, art. 2 lit. a)-h), se depun cel mai târziu cu 8 zile înainte de data susținerii probei de interviu la Ministerul Justiției.(2) Comisia de organizare verifică existența documentelor din dosarele candidaților ce atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 lit. a)-h) sau, după caz, art. 2 lit. a)-h) și întocmește tabelul candidaților, pe care îl publică pe pagina de internet a Ministerului Justiției și pe cea a ONRC cu cel puțin 5 zile înainte de data probei de interviu.(3) În termen de 24 de ore de la data publicării tabelului candidaților, candidații pot formula contestație, care se transmite prin e-mail sau fax la Ministerul Justiției.(4) Contestațiile vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele vor fi publicate, în același timp, pe pagina de internet a Ministerului Justiției și pe cea a ONRC în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.  +  Articolul 8(1) Proba de interviu constă în zece întrebări prin care se verifică: a) capacitatea de organizare și luare a deciziilor;b) capacitatea de coordonare și exercitare a controlului;c) capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare;d) capacitatea de adaptare rapidă și inițiativă;e) abilitățile de comunicare cu personalul din subordine, din alte instituții, cu mass-media;f) condițiile de asigurare a accesului la informațiile de interes public din cadrul instituției și transparența actului de conducere;g) evaluarea și folosirea resurselor;h) gestionarea situațiilor de criză și rezistența la stres;i) preocuparea pentru pregătirea și perfecționarea profesională;j) capacitatea de repartizare a sarcinilor de serviciu în cadrul instituției.(2) Fiecare întrebare de la proba de interviu se notează cu puncte de la 1 la 5 de fiecare dintre membrii comisiei de interviu, în baza baremului de evaluare stabilit de comisia de interviu, punctajul final reprezentând media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru proba de interviu. (3) Se declară admis la proba de interviu candidatul care a obținut minimum 30 de puncte.(4) În termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor, candidații pot formula contestație cu privire la baremul de evaluare și rezultatul obținut, care se transmite Ministerului Justiției, inclusiv prin fax sau e-mail. (5) Contestațiile vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, iar pe baza punctajului obținut și în urma soluționării contestațiilor, după caz, se întocmește tabelul cu candidații declarați admiși la proba de interviu, care se publică, în același timp, pe pagina de internet a Ministerului Justiției și pe cea a ONRC, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.  +  Articolul 9(1) Proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice, teoretice și practice se susține în termen de cel puțin 5 zile de la data publicării rezultatelor la proba de interviu.(2) Timpul destinat lucrării scrise este cel stabilit de comisia de verificare a cunoștințelor juridice și nu poate depăși 4 ore calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor către toți candidații.(3) Proba scrisă constă în 50 de întrebări de tip grilă din legislația în domeniul registrului comerțului. (4) Fiecare întrebare la proba scrisă se notează cu 2 puncte.(5) Se declară admis la proba scrisă candidatul care a obținut un punctaj de minimum 70 de puncte.(6) Rezultatele probei scrise și/sau grila de concurs pot fi contestate în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, în același timp, pe pagina de internet a Ministerului Justiției și pe cea a ONRC. Contestația se transmite Ministerului Justiției, inclusiv prin fax sau e-mail.(7) Contestațiile la rezultatele și/sau subiectele de tip grilă ale probei scrise se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor, iar pe baza punctajului obținut în urma soluționării contestațiilor, după caz, se întocmește tabelul cu rezultatele finale ale concursului/examenului, care se publică, în același timp, pe pagina de internet a Ministerului Justiției și a ONRC, în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. Funcția va fi ocupată de către candidatul care a obținut cel mai mare punctaj la proba scrisă.(8) În caz de punctaje egale, departajarea se va face avându-se în vedere punctajul obținut la proba de interviu.  +  Articolul 10(1) Candidatul admis își preia funcția în maximum 15 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor finale. În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul menționat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, ministrului justiției, în care prezintă motivele întârzierii și termenul de la care își poate prelua funcția, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.(2) În cazul neprezentării la termenul stabilit, funcția este declarată vacantă, urmând să se comunice următoarei persoane clasate în ordinea punctajului, dar nu mai puțin de 70 de puncte, posibilitatea de a ocupa funcția respectivă sau să se reia procedura de ocupare a acesteia.  +  Articolul 11Persoana numită în funcția de director general, director general adjunct la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau în funcțiile de director, director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, conform prezentei legi, care nu obține certificat de securitate/autorizație de acces valabil/ă pentru nivelul de secretizare al informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, după promovarea concursului/examenului, se eliberează din funcție prin ordin al ministrului justiției, în termen de maximum 5 zile de la comunicarea instituției cu atribuții în acest sens.-----