ORDIN nr. 212 din 23 septembrie 2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 19 octombrie 2010  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, ale Convenției semnate la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, ale Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II), ale Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.540/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale privind aderarea la spațiul Schengen pentru perioada 2008-2011,în temeiul art. 66 din Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen și alart. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează activitățile ce trebuie întreprinse de autoritățile naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, denumit în continuare MAI, implicate în efectuarea de tranzacții cu semnalările din componenta națională a Sistemului de Informații Schengen, precum și modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în acest sistem.(2) Prezentul ordin reglementează și activitățile ce trebuie întreprinse în cazul realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din componenta națională a Sistemului de Informații Schengen.  +  Articolul 2În cuprinsul prezentului ordin, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:a) Sistemul Informatic Național de Semnalări, denumit în continuare SINS - sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informații Schengen de generația a doua, care conține semnalări de interes național și semnalări de interes Schengen introduse de către autoritățile naționale competente;b) Sistemul de Informații Schengen, denumit în continuare SIS - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene și utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informații, în vederea menținerii ordinii publice și securității naționale pe teritoriile acestora;c) copia națională a SIS - copia completă sau parțială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autoritățile naționale competente;d) componenta națională a SIS, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din SINS și copia națională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autoritățile române;e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în condițiile legii, în vederea realizării unui interes public, respectării regimului liberei circulații a persoanelor și bunurilor ori asigurării ordinii și siguranței publice și prevenirii unor amenințări la adresa securității naționale;f) semnalare de interes național - semnalarea introdusă de o autoritate națională competentă în SINS;g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;g^1) semnalare națională - semnalare de interes național sau semnalare de interes Schengen; (la 14-02-2012, Litera g^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) g^2) semnalare străină - semnalarea introdusă de o autoritate a unui stat membru, altul decât România, în SIS; (la 14-02-2012, Litera g^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) h) autorități naționale competente - autoritățile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5 din Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen;i) stat membru - stat care utilizează SIS;j) tranzacție - orice operație de introducere, modificare, ștergere sau consultare a datelor conținute în N.SIS;k) date adiționale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS și care sunt disponibile imediat după identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;l) informații suplimentare - informațiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS și care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informații suplimentare;m) rezultat pozitiv - rezultatul obținut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;n) Biroul SIRENE național - structura specializată din cadrul MAI care asigură realizarea schimbului de informații suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;o) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informații suplimentare între statele membre;p) controlul discret - obținerea unor date și informații referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă o semnalare în acest scop în SINS ori în SIS, cu ocazia desfășurării de către autoritățile române a controlului la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control polițienesc ori vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate despre existența respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea;q) indicator de validitate - set de informații atașate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acțiunilor în baza semnalării respective sau executarea unor acțiuni alternative prevăzute de lege;r) utilizator final - personalul autorităților naționale competente din cadrul MAI autorizat potrivit atribuțiilor de serviciu să efectueze tranzacții cu semnalările din N.SIS.s) aplicația «Formulare SIS/SIRENE» - aplicație informatică ce permite schimbul de date și informații, prin intermediul unor câmpuri predefinite, dintre Biroul SIRENE național și autoritățile naționale competente. Aplicația este disponibilă pe site-urile de Intranet ale acestor autorități. (la 14-02-2012, Litera s) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 3(1) Autoritățile naționale competente din cadrul MAI sunt:a) Poliția Română;b) Poliția de Frontieră Română;c) Jandarmeria Română;d) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI;e) Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, denumită în continuare D.G.E.P.; (la 03-11-2022, sintagma: DEPABD a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (la 03-11-2022, sintagma: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) f) Direcția generală permise de conducere și înmatriculări, denumită în continuare D.G.P.C.Î; (la 03-11-2022, sintagma: Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (la 03-11-2022, sintagma: DRPCIV a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) g) Direcția Generală de Pașapoarte, denumită în continuare DGP.(2) În cuprinsul prezentului ordin bazele de date sunt sisteme informatice pentru evidența diferitelor categorii de persoane, obiecte, documente, care fac obiectul activităților polițienești specifice și care sunt administrate de către structurile subordonate MAI.(3) Pentru buna desfășurare a activităților specifice în legătură cu semnalările din SINS structurile din subordinea MAI pot organiza în administrarea lor și alte baze de date.  +  Articolul 4Autoritățile naționale competente din cadrul MAI introduc în SINS următoarele tipuri de semnalări:a) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;b) semnalări cu privire la persoane dispărute;c) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;d) semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;e) semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;f) semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României.  +  Capitolul II Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării  +  Articolul 5(1) Crearea unei semnalări naționale cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internațională reprezintă introducerea unui set de date în baza de date "Urmăriți" de la nivelul Poliției Române și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.(2) Introducerea se realizează de către structura Poliției Române care a solicitat emiterea mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internațională sau pe a cărei rază teritorială domiciliază persoana urmărită, de către polițiștii anume desemnați din cadrul Direcției de investigații criminale, serviciilor de investigații criminale de la nivelul inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. (la 14-02-2012, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 6(1) Pentru crearea unei semnalări se introduc în mod obligatoriu cel puțin următoarele date:a) numele și prenumele, iar atunci când este cazul, numele dat la naștere și numele anterior, orice pseudonime (alias) ce pot fi introduse separat;b) sexul;c) mențiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;d) măsura de urmat.(2) Structurile de poliție prevăzute la art. 5 alin. (2) introduc, în măsura în care sunt disponibile, și următoarele date cu privire la persoana căutată: semnele fizice particulare, obiective și inalterabile, data și locul nașterii, cetățenia, mențiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată, motivul semnalării, legătura cu alte semnalări, tipul infracțiunii.(3) La semnalarea creată în baza de date «Urmăriți» se atașează, ca date adiționale, în mod obligatoriu, un fișier în format PDF cuprinzând imaginea scanată a mandatului european de arestare și, atunci când este disponibilă, o traducere a mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene. Conform specificațiilor SIS II-ICD-v3.0, dimensiunea maximă a fișierului cuprinzând mandatul european de arestare scanat este de 2 MB. (la 14-02-2012, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (4) La semnalarea creată în baza de date «Urmăriți» se atașează fotografia cea mai recentă și amprentele persoanei în cauză, dacă sunt disponibile. Conform specificațiilor SIS II-ICD-v3.0, dimensiunea maximă a fișierului cuprinzând fotografia este de 1 MB, iar a fișierului cuprinzând amprentele este de 3 MB. (la 14-02-2012, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 7(1) Concomitent cu introducerea datelor prevăzute la art. 6, structurile de poliție menționate la art. 5 alin. (2) transmit Biroului SIRENE național următoarele documente, numai în format electronic:a) mandatul de executare a pedepsei închisorii, mandatul de arestare preventivă sau sentința penală de internare medicală care a stat la baza emiterii mandatului european de arestare; (la 14-02-2012, Litera a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) b) sentința penală sau rechizitoriul, doar în cazul în care nu există descrierea faptei în mandatul european de arestare sau mandatul de executare a pedepsei închisorii, inclusiv mențiuni privind prejudiciul, atunci când acesta este precizat; (la 14-02-2012, Litera b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) c) cazierul judiciar;d) informații referitoare la posibila locație din străinătate.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1) se transmit și toate datele obținute referitoare la zonele în care a fost semnalată persoana, numere de telefon utilizate, mijloace de transport utilizate și alte date care să conducă la localizarea acesteia.(3) Transmiterea în SIS a semnalării privind persoana căutată în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internațională se efectuează după validarea acesteia de către Biroul SIRENE național.(4) În situația în care Biroul SIRENE național nu validează introducerea semnalării, se contactează structura de poliție care a inițiat procesul de introducere, pentru remedierea de îndată a erorilor constatate.  +  Articolul 8(1) Dacă pe numele aceleiași persoane este emis de către autoritățile judiciare din România un alt mandat european de arestare sau mandat de urmărire internațională, acesta se atașează semnalării anterioare.(2) Structura de poliție sesizată cu privire la executarea celui de-al doilea mandat european de arestare sau mandat de urmărire internațională transmite structurii de poliție care a introdus prima semnalare în sistem noul mandat european de arestare ori noul mandat de urmărire internațională, pentru atașarea acestuia la semnalarea anterioară.(3) Modificarea semnalării, prin adăugarea unuia sau a mai multor mandate europene de arestare ori mandate de urmărire internațională, fotografii sau amprente, se validează de către Biroul SIRENE național.  +  Articolul 9Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională introdusă în SINS/SIS referitoare la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării reține persoana în cauză, predă persoana, pe bază de proces-verbal, polițiștilor anume desemnați din cadrul Direcției de investigații criminale, serviciilor de investigații criminale de la nivelul inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și informează Biroul SIRENE național, electronic, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin transmiterea formularului național de tip G prevăzut în anexa nr. 1, precum și telefonic și prin fax/e-mail. (la 14-02-2012, Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 10(1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării reține persoana în cauză, predă persoana, pe bază de proces-verbal, polițiștilor anume desemnați din cadrul Direcției de investigații criminale, serviciilor de investigații criminale de la nivelul inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și informează Biroul SIRENE național, electronic, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin transmiterea formularului național de tip G, precum și telefonic și prin fax/e-mail.(2) În situația în care utilizatorul final nu are certitudinea că s-a realizat un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină, acesta poate solicita Biroului SIRENE național informații suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării, prin intermediul formularului național de tip M - persoane, prevăzut în anexa nr. 5. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE național prin intermediul aceluiași tip de formular, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă.(3) Până la primirea răspunsului prevăzut la alin. (2), utilizatorul final predă persoana care face obiectul semnalării, pe bază de proces-verbal, polițiștilor anume desemnați din cadrul Direcției de investigații criminale, serviciilor de investigații criminale de la nivelul inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, comunicând acest fapt, telefonic și în scris, Biroului SIRENE național. Biroul SIRENE național transmite răspunsul structurii din care fac parte polițiștii care au preluat persoana care face obiectul semnalării. (la 14-02-2012, Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 11(1) Persoana care face obiectul semnalării este prezentată de către polițiștii anume desemnați din cadrul Direcției de investigații criminale, serviciilor de investigații criminale de la nivelul inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 ore, procurorului delegat din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel competentă în executarea mandatului european de arestare sau în procedura judiciară de extrădare, după caz. (la 14-02-2012, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (2) Odată cu prezentarea persoanei menționate la alin. (1) la unitatea de parchet competentă se prezintă și cel puțin următoarele documente:a) semnalarea SIS, precum și formularele A și, eventual, M, aferente acesteia, primite de la Biroul SIRENE național; (la 14-02-2012, Litera a) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) b) mandatul european de arestare, atașat la semnalarea SINS/SIS, după operaționalizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație;c) fotografia persoanei în cauză, dacă este atașată la semnalarea SINS/SIS sau există în bazele de date naționale;d) traducerea mandatului european de arestare în limba română, franceză sau engleză, dacă acesta este atașat la semnalarea SINS/SIS;e) proces-verbal de depistare;f) documentul de identitate sau proces-verbal de identificare.(3) Predarea persoanei arestate autorităților din statul solicitant se realizează de către structurile Poliției Române ce au competențe în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională privind o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, Biroul SIRENE național informează de îndată, în scris, structura Poliției Române care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular național de tip G, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE». (la 14-02-2012, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (2) Schimbul de informații suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării prevăzute la alin. (1) se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE național prin utilizarea unui formular național de tip M - persoane.(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE național le adresează o solicitare de informații suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informații în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular național de tip M - persoane.(4) Preluarea persoanei arestate din străinătate se realizează de către structurile Poliției Române ce au competențe în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării sunt păstrate în sistem numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse conform legislației naționale în vigoare, dar fără a depăși perioada de 3 ani.(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura de poliție care a introdus semnalarea, cu privire la ștergerea programată a semnalărilor.(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării poate fi prelungită de către structura Poliției Române care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS și în urma validării de către Biroul SIRENE național.  +  Articolul 14Ștergerea semnalărilor naționale referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării poate fi:a) ștergere automată efectuată de SINS/SIS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității conform art. 13 alin.(3);b) ștergere manuală a unei semnalări referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării realizată de către structura prevăzută la art. 5 alin. (2), doar după validarea ștergerii de către Biroul SIRENE național, în următoarele cazuri:(i) după încheierea procedurilor de preluare a persoanei care a făcut obiectul semnalării;(îi) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de menținere a semnalării în sistem.  +  Capitolul III Semnalări cu privire la persoane dispărute  +  Articolul 15(1) În SINS și apoi în SIS se introduc semnalări privind următoarele categorii de persoane dispărute:a) persoane dispărute care trebuie localizate;b) persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituții sau unități sanitare;c) minori sau persoane puse sub interdicție care după localizare trebuie reîntoarse alături de reprezentanții lor legali.(2) Semnalările introduse în SINS și SIS trebuie să indice din ce categorie, dintre cele menționate mai sus, face parte persoana dispărută.  +  Articolul 16(1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art.15 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date "Urmăriți" de la nivelul Poliției Române și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.(2) Introducerea se realizează de personalul anume desemnat din cadrul Direcției de investigații criminale, serviciilor de investigații criminale de la nivelul inspectoratelor județene de poliție și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și din cadrul serviciilor de investigații criminale de la nivelul sectoarelor municipiului București. (la 14-02-2012, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (3) Cu ocazia introducerii semnalării structura Poliției Române menționează dacă semnalarea este de interes Schengen sau este doar de interes național, cu excepția semnalărilor referitoare la categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), care se preiau automat în SINS și în SIS, la momentul implementării în baza de date "Urmăriți".(4) Pentru crearea unei semnalări este nevoie de introducerea a cel puțin următoarelor date:a) nume și prenume, iar atunci când este cazul, numele dat la naștere și numele anterior, orice pseudonime (alias) ce pot fi introduse separat;b) sexul;c) mențiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;d) măsura de urmat.(5) O fotografie recentă și amprentele digitale ale persoanei se atașează la semnalare, în cazul în care acestea sunt disponibile. În situația în care persoana dispărută este minoră, transmiterea fotografiei este obligatorie, în lipsa acesteia se transmite Biroului SIRENE național portretul vorbit al minorului.  +  Articolul 17În vederea efectuării schimbului de informații suplimentare, se transmit către Biroul SIRENE național, printr-un formular național de tip M - persoane, următoarele informații, dacă acestea sunt disponibile:a) date privind dispariția, cum ar fi locul, data și ora dispariției sau circumstanțele dispariției;b) elemente privind descrierea persoanei dispărute, cum ar fi vârsta, înălțimea, culoarea pielii, culoarea părului, culoarea ochilor, semne particulare - piercing, amputări, tatuaje sau cicatrice, particularități psihologice - predispus la suicid, boli mintale sau comportament agresiv, dacă urmează un tratament medical, hainele purtate în momentul dispariției, fotografia;c) persoane care pot însoți persoana dispărută.  +  Articolul 18Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională introdusă în SINS/SIS referitoare la o persoană dispărută contactează structura Poliției Române care a introdus semnalarea, informează electronic Biroul SIRENE național, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin transmiterea formularului național de tip G, și realizează activitățile prevăzute la art. 20. (la 14-02-2012, Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 19(1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană dispărută ia toate măsurile, potrivit legislației naționale, în vederea realizării scopului semnalării, informează în regim de urgență Biroul SIRENE național, electronic, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin transmiterea formularului național de tip G, și realizează activitățile prevăzute la art. 20. (la 14-02-2012, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (2) Prin formularul menționat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE național, utilizatorul final poate solicita informații suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării necesare realizării scopului semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE național, prin intermediul unui formular național de tip M - persoane.  +  Articolul 20După stabilirea cu certitudine a identității persoanei, utilizatorul final realizează următoarele activități:a) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a) - persoane dispărute care trebuie localizate (adulți sănătoși), după informarea acesteia despre faptul că face obiectul unei semnalări în SINS/SIS, i se cere consimțământul cu privire la transmiterea informațiilor privind adresa la care locuiește către biroul SIRENE din statul membru solicitant și i se permite continuarea deplasării. În lipsa consimțământului, biroul SIRENE al statului membru solicitant va fi informat doar despre localizarea persoanei. Consimțământul persoanei va fi luat prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care persoana nu știe să scrie, formularul este completat de către utilizatorul final, pe baza datelor obținute de la aceasta. În cazul refuzului persoanei de a completa declarația cu privire la comunicarea adresei la care locuiește, utilizatorul final va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna informațiile privind localizarea persoanei. Datele cu privire la adresa persoanei căutate vor fi luate din documentele de identitate prezentate, precum și din declarația persoanei. Biroul SIRENE național este informat despre realizarea rezultatului pozitiv, prin intermediul unui formular național de tip G;b) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) - persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituții sau unități sanitare, după identificare, utilizatorul final anunță serviciile medicale de urgență pentru asigurarea asistenței de specialitate până la internarea, la recomandarea direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, într-o instituție ori unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat. Structura care a obținut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE național prin intermediul unui formular național de tip G;c) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori sau persoane puse sub interdicție care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanții lor legali, după identificare, la propunerea direcției generale de asistență socială și protecția copilului din județul/sectorul municipiului București pe al cărui teritoriu a fost localizată persoana în cauză, minorul este plasat în regim de urgență într-un serviciu destinat protecției speciale a copilului separat de părinții săi, temporar sau definitiv, în condițiile legii, respectiv persoana pusă sub interdicție este admisă într-un centru rezidențial destinat persoanei adulte. Structura care a obținut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE național prin intermediul unui formular național de tip G. (la 14-02-2012, Art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 21(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională privind o persoană dispărută, Biroul SIRENE național informează de îndată, prin intermediul unui formular național de tip G, structura Poliției Române care a introdus semnalarea.(2) Schimbul de informații suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE național, prin utilizarea unui formular național de tip M - persoane.(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE național le adresează o solicitare de informații suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informații în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular național de tip M - persoane.(4) Biroul SIRENE național poate acorda asistență în ceea ce privește schimbul de date/informații referitoare la activitățile de preluare a persoanelor dispărute.(5) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare referitoare la o persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, utilizatorul final constată că persoana în cauză a devenit majoră, va informa de îndată Biroul SIRENE național, prin intermediul unui formular național de tip H, prevăzut în anexa nr. 2, iar apoi va aplica măsurile prevăzute la art. 20 lit. a). (la 14-02-2012, Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (6) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv în străinătate la o semnalare națională referitoare la o persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, care era majoră la data rezultatului pozitiv, Biroul SIRENE național informează structura Poliției Române care a introdus semnalarea, prin intermediul unui formular național de tip H, despre modificarea apărută și solicită ștergerea semnalării, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă.  +  Articolul 22(1) Semnalările cu privire la persoane dispărute sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăși perioada de 3 ani.(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către Biroul SIRENE național și structura Poliției Române care a introdus semnalarea, cu privire la ștergerea programată a acestor semnalări.(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele dispărute poate fi prelungită de către structura de poliție care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS și pe baza notificării referitoare la expirarea valabilității semnalării.  +  Articolul 23Ștergerea unei semnalări privind persoane dispărute se realizează:a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității potrivit art. 22 alin. (3);b) manual, de către structura Poliției Române prevăzută la art. 16 alin. (2), în următoarele situații:(i) după localizarea persoanelor dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a);(ii) după internarea/plasarea sub protecție, pentru persoanele dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) și c).  +  Capitolul IV Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară  +  Articolul 24Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS/SIS pentru următoarele categorii de persoane:a) martori;b) persoane căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în fața autorităților judiciare pentru a da declarații în legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;c) persoane cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activitățile din cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;d) persoane căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.  +  Articolul 25(1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 24 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Poliției de Frontieră Române și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.(2) Introducerea semnalărilor se realizează de către Centrul Operațional de Coordonare din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, denumit în continuare COC-IGPF.(3) COC-IGPF primește solicitări scrise pentru introducerea acestor semnalări și din partea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorități publice, precum și din partea instanțelor de judecată. Semnalările se introduc în termen de 24 de ore de la primirea solicitării. COC-IGPF cooperează cu autoritățile solicitante în vederea stabilirii exactității și actualității datelor cuprinse în semnalare.(3^1) În situația în care cererea de introducere a semnalărilor prevăzute la art. 24 nu conține datele minime și obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (1), iar acestea nu au putut fi obținute cu ocazia activităților derulate în cadrul cooperării cu autoritățile solicitante în vederea stabilirii exactității și actualității datelor cuprinse în semnalare, COC-IGPF va remite solicitarea de introducere a semnalării autorității solicitante, fără a proceda la introducerea acesteia în baza de date prevăzută la alin. (1). (la 14-02-2012, Alin. (3^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (4) Fotografiile și amprentele digitale ale persoanei se adaugă la semnalare, în cazul în care sunt disponibile.  +  Articolul 26Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională introdusă în SINS/SIS referitoare la o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară contactează COC-IGPF și informează Biroul SIRENE național, electronic, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin formularul național de tip G. (la 14-02-2012, Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 27(1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară ia toate măsurile, potrivit legislației naționale, în vederea realizării scopului semnalării, precum și măsuri de informare în regim de urgență a Biroului SIRENE național, electronic, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin intermediul formularului național de tip G. (la 14-02-2012, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (2) Prin formularul menționat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE național, utilizatorul final poate solicita informații suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE național, prin intermediul unui formular național de tip M - persoane, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă.  +  Articolul 28(1) După stabilirea cu certitudine a identității persoanei, utilizatorul final aduce la cunoștința persoanei că este căutată în vederea participării la o procedură judiciară și obține informațiile referitoare la adresa unde locuiește sau la care poate fi citată, în conformitate cu legislația națională.(2) Persoanei i se ia o declarație scrisă, utilizându-se formularul prevăzut în anexa nr. 9, din care să rezulte aspectele menționate la alin. (1). În cazul persoanei prevăzute la art. 24 lit. a)-c) care refuză să completeze declarația cu privire la comunicarea adresei la care locuiește, utilizatorul final va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna informațiile privind localizarea persoanei respective. Datele cu privire la adresa persoanei căutate vor fi luate din documentele de identitate prezentate, precum și din declarația persoanei. Pentru transmiterea informațiilor referitoare la localizarea persoanei în cauză către Biroul SIRENE național nu este necesar consimțământul persoanei. După obținerea acestor informații, persoanei respective i se permite continuarea deplasării. (la 14-02-2012, Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (3) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv la o semnalare națională privind o persoană din categoria prevăzută la art. 24 lit. d), acesta reține persoana și contactează cea mai apropiată unitate de poliție în vederea punerii în aplicare a măsurii educative care implică privarea de libertate. (la 14-02-2012, Alin. (3) al art. 28 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 29(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională privind o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE național informează de îndată COC-IGPF, prin intermediul unui formular național de tip G.(2) Schimbul de informații suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE național, prin utilizarea unui formular național de tip M - persoane.(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE național le adresează o solicitare de informații suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informații în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular național de tip M - persoane.  +  Articolul 30(1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăși perioada de 3 ani.(2) Înainte de îndeplinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), cu privire la ștergerea programată a acestor semnalări.(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară poate fi prelungită de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS și pe baza notificării referitoare la expirarea valabilității semnalării.(4) Dacă semnalările au fost introduse la solicitarea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorități publice sau a instanțelor de judecată, structura prevăzută la art. 25 alin. (2) cooperează cu acestea în vederea stabilirii necesității prelungirii valabilității semnalărilor.  +  Articolul 31Ștergerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară se realizează:a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității potrivit art. 30 alin. (3).b) manual, de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), în următoarele situații:(i) la obținerea unui rezultat pozitiv;(ii) în cazurile în care au dispărut motivele care au determinat introducerea semnalării.  +  Capitolul V Semnalări cu privire la persoane și bunuri, în scopul realizării unor controale discrete  +  Articolul 32(1) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, în scopul realizării unor controale discrete, al căror obiectiv îl reprezintă prevenirea și combaterea faptelor penale, altele decât cele de natură a aduce atingere securității naționale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Poliției de Frontieră Române de către COC-IGPF sau în baza de date "Supraveghere Operativ-Informativă" (SOI) de la nivelul Poliției Române de către structurile operative anume desemnate și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.(2) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri în scopul realizării unor controale discrete, al căror scop îl reprezintă prevenirea amenințărilor la adresa securității naționale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date SOI de la nivelul Poliției Române de către Biroul SIRENE național, la solicitarea organelor de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.(3) Introducerea unei semnalări la solicitarea unei alte structuri se realizează în termen de 24 de ore de la primirea solicitării. Structura care introduce semnalarea cooperează cu structura solicitantă în vederea stabilirii exactității și actualității datelor cuprinse în semnalare.(4) În situația în care cererea de introducere a semnalărilor prevăzute la alin. (1) și (2) nu conține datele minime și obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (1), iar acestea nu au putut fi obținute cu ocazia activităților derulate în cadrul cooperării prevăzute la alin. (3), COC-IGPF, structurile operative anume desemnate și Biroul SIRENE național, după caz, vor remite solicitarea de introducere a semnalării autorității solicitante, fără a proceda la introducerea acesteia în bazele de date prevăzute la alin. (1). (la 14-02-2012, Alin. (4) al art. 32 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 33Categoriile care pot face obiectul tipului de semnalare prevăzut la art. 32 sunt persoanele, vehiculele, ambarcațiunile, aeronavele și containerele.  +  Articolul 34(1) Controlul discret are ca scop obținerea de date și informații privind:a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcațiunea, aeronava sau containerul;b) locul, data sau motivul verificării;c) ruta și destinația călătoriei;d) persoanele care însoțesc persoanele în cauză sau ocupanții vehiculului, ai ambarcațiunii sau aeronavei despre care se poate presupune pe baza unui temei rațional că sunt asociate cu persoanele în cauză;e) vehiculul, ambarcațiunea, aeronava sau containerul;f) bunurile transportate;g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcațiunea, aeronava sau containerul.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se obțin în mod legendat.  +  Articolul 35(1) La solicitarea organelor de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, Biroul SIRENE național întreprinde demersuri necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările în scopul efectuării de controale discrete introduse de alte state membre, dacă efectuarea acestui control nu este compatibilă cu legislația națională, cu obligațiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internațională sau cu interesul național. Acest indicator poate fi ridicat de către Biroul SIRENE național, la solicitarea autorităților competente ale statului membru solicitant, după consultarea prealabilă a organelor de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale.(2) La solicitarea unui birou SIRENE dintr-un stat membru Schengen, Biroul SIRENE național adaugă un indicator de validitate la o semnalare de tipul celor prevăzute la art. 32 alin. (1) și (2) și informează de îndată structura solicitantă.  +  Articolul 36(1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională prevăzută la art. 32 informează electronic, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin intermediul formularului național de tip G, Biroul SIRENE național.(2) Se culeg și se transmit maximum de date/informații ce pot fi obținute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activității. După obținerea acestor informații sau a unei părți dintre acestea, se permite continuarea deplasării persoanei care face obiectul unei semnalări în scopul realizării controlului discret sau a persoanei ce deține bunul care face obiectul semnalării introduse în acest scop. (la 14-02-2012, Art. 36 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 37(1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în scopul realizării unor controale discrete ia toate măsurile pentru a culege și transmite maximum de date/informații ce pot fi obținute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activității.(2) După realizarea unui rezultat pozitiv, utilizatorul final informează în regim de urgență Biroul SIRENE național, electronic, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin intermediul formularului național de tip G, și transmite informațiile obținute în urma controlului discret. (la 14-02-2012, Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 38(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională introdusă în scopul realizării unor controale discrete, Biroul SIRENE național informează de îndată, în scris, autoritățile care au introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular național de tip G.(2) În cazul semnalărilor introduse conform art. 32 alin. (2), Biroul SIRENE național informează organele de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale care au solicitat introducerea semnalării.  +  Articolul 39(1) Semnalările cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăși perioada de un an pentru persoane și 5 ani pentru bunuri.(2) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate a semnalărilor, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute de art. 32, cu privire la ștergerea programată a acestor semnalări.(3) Perioada de valabilitate a acestor semnalări poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) și (2), ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS și pe baza notificării referitoare la expirarea valabilității.  +  Articolul 40Ștergerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, se realizează:a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate, dacă nu a fost solicitată prelungirea acesteia potrivit art. 39 alin. (3);b) manual, de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) și (2), în următoarele situații:(i) după realizarea scopului pentru care au fost introduse;(ii) dacă motivul introducerii nu mai există.  +  Capitolul VI Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale  +  Articolul 41(1) Categoriile de bunuri care pot face obiectul semnalărilor privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale sunt următoarele:a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcațiuni și aeronave;b) remorci cu o greutate care depășește 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare și containere;c) arme de foc;d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;e) documente de identitate eliberate, de tipul pașapoartelor, cărților de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă șederea, respectiv rezidența pe teritoriul României, și documentelor de călătorie furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate;f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;g) bancnote;h) valori mobiliare și mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărți de credit, obligațiuni și acțiuni, care au fost furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate.(2) De asemenea, semnalări privind categoriile de bunuri prevăzute la alin. (1) pot fi introduse în SINS/SIS și în situațiile în care acestea sunt înmatriculate/înregistrate/emise în alte state decât România.  +  Articolul 42Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 41 alin. (1) reprezintă inserarea unui set de informații în SINS/SIS necesare identificării bunului, în funcție de categoria din care face parte, din următoarele baze de date:a) bazele de date «Obiecte», «Furt-auto» și «RNA» de la nivelul Poliției Române și baza de date eSIF de la nivelul Poliției de Frontieră Române, pentru bunurile furate ori folosite în mod fraudulos;b) bazele de date administrate de autoritățile care le-au emis, respectiv Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple la nivelul DGP, Sistemul Informatic Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate (EVA) la nivelul D.G.P.C.Î, Sistemul Național Informatic de Evidență a Populației (SNIEP) la nivelul D.G.E.P. și Sistemul Informatic de Management al Străinilor (SIMS) la nivelul ORI, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d)-f) declarate pierdute sau notificate emitentului de către orice autoritate publică națională ca fiind pierdute ori cele anulate fără a fi făcute inutilizabile printr-o acțiune mecanică; (la 03-11-2022, sintagma: DEPABD a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (la 03-11-2022, sintagma: DRPCIV a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) c) bazele de date administrate de autoritățile care le-au emis, respectiv Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple la nivelul DGP, EVA la nivelul D.G.P.C.Î, SNIEP la nivelul D.G.E.P. și SIMS la nivelul ORI, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d)-f) notificate emitentului de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ca fiind declarate pierdute ori furate în străinătate. (la 14-02-2012, Art. 42 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (la 03-11-2022, sintagma: DEPABD a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (la 03-11-2022, sintagma: DRPCIV a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 43Competența introducerii semnalărilor aparține:a) pentru Poliția Română, structurilor de investigații criminale și structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase de la nivel central și teritorial până la nivelul polițiilor orășenești; (la 14-02-2012, Litera a) a art. 43 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) b) pentru Poliția de Frontieră Română, COC-IGPF;c) pentru autoritățile prevăzute la art. 42 lit. b) și c), instituțiilor în cauză, doar la nivel central. (la 14-02-2012, Litera c) a art. 43 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 44(1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională introdusă în SINS/SIS referitoare la bunurile prevăzute la art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislația națională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, contactează structura care a introdus semnalarea și informează electronic Biroul SIRENE național, utilizând aplicația Formulare «SIS/SIRENE», prin intermediul formularului național de tip G.(2) După indisponibilizarea sau ridicarea bunului în conformitate cu legislația națională, utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv predă bunul pe bază de proces-verbal polițiștilor anume desemnați din cadrul structurilor specializate, în funcție de natura bunului semnalat, care vor aplica măsuri legale.(3) În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare națională introdusă de către autoritățile prevăzute la art. 42 lit. b), documentele identificate sunt transmise autorităților emitente ale acestora, care vor notifica structura care a introdus semnalarea în vederea ștergerii acesteia. Dacă documentul identificat este reținut pentru a fi folosit ca probă într-o procedură judiciară penală legată de folosirea documentului respectiv, se vor comunică autorității care a introdus semnalarea respectivă informațiile necesare în vederea ștergerii semnalării, cu menționarea motivului pentru care documentul a fost reținut la unitatea utilizatorului care a identificat documentul. (la 14-02-2012, Art. 44 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 45(1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislația națională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, și informează, în regim de urgență, Biroul SIRENE național, telefonic și prin fax/e-mail, prin intermediul formularului național de tip G.(2) Prin formularul menționat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE național, utilizatorul final poate solicita informații suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE național, prin intermediul unui formular național de tip P, prevăzut în anexa nr. 8, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) și b), și prin intermediul unui formular național de tip M - bunuri, prevăzut în anexa nr. 5, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41.(3) După indisponibilizarea sau ridicarea bunului în conformitate cu legislația națională, utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv predă bunul pe bază de proces-verbal polițiștilor anume desemnați din cadrul structurilor specializate, în funcție de natura bunului semnalat, care vor aplica măsuri legale. (la 14-02-2012, Alin. (3) al art. 45 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (4) În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un vehicul, utilizatorul final îl va putea prelua în vederea indisponibilizării la sediul unității de poliție doar în cazul deschiderii unui dosar penal sau dacă acesta face obiectul unei cereri de asistență judiciară internațională în materie penală, transmisă autorităților române sub forma comisiei rogatorii sau ordinului de indisponibilizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004 , republicată. În toate celelalte cazuri, vehiculul este lăsat persoanei în posesia căreia a fost identificat. (la 14-02-2012, Alin. (4) al art. 45 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (5) În cazul unui rezultat pozitiv privind semnalările străine referitoare la documente, structura centrală din care face parte utilizatorul final, după realizarea schimbului de informații, prin intermediul Biroului SIRENE național, cu autoritatea străină care a introdus semnalarea, va transmite documentul identificat reprezentanței diplomatice a statului emitent în România. (la 14-02-2012, Alin. (5) al art. 45 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (6) În cazul unui rezultat pozitiv privind semnalările străine referitoare la documentele eliberate de autoritățile naționale competente române, după schimbul de informații suplimentare, prin intermediul Biroului SIRENE național, cu autoritatea străină care a introdus semnalarea, documentele identificate sunt transmise structurilor emitente ale documentelor respective, cu excepția cazurilor în care documentul este solicitat de către autoritatea străină care a introdus semnalarea cu privire la acel document, în vederea folosirii ca probă în cursul unei proceduri judiciare penale. Biroul SIRENE național va notifica, prin canale specifice, Biroul SIRENE al statului emitent al semnalării în vederea ștergerii acesteia, deoarece scopul pentru care a fost introdusă semnalarea a fost realizat. (la 14-02-2012, Alin. (6) al art. 45 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (7) În cazul în care, în urma schimbului de informații suplimentare dintre Biroul SIRENE național și Biroul SIRENE al statului care a introdus semnalarea referitoare la documentele eliberate de autoritățile competente, se stabilește că utilizatorul final nu trebuie să dispună măsurile necesare în vederea confiscării ori ridicării documentului potrivit legislației penale sau procesual penale, acesta poate fi lăsat în posesia titularului, numai dacă nu a fost deja anulat de către autoritatea emitentă, la momentul declarării pierderii sau furtului. (la 14-02-2012, Alin. (7) al art. 45 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (8) În cazul colantelor de viză/permiselor de ședere false/falsificate aplicate într-un document de călătorie valabil, utilizatorul final va anula colantul de viză/permisul de ședere fals/falsificat, va restitui documentul de călătorie titularului și îi va întrerupe călătoria. În acest caz se va anunța Biroul SIRENE național cu privire la obținerea unui rezultat pozitiv, electronic, utilizând aplicația «Formulare SIS/SIRENE», prin intermediul formularului național de tip G. (la 14-02-2012, Alin. (8) al art. 45 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (9) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a), b), e) și f), în cursul unei proceduri de emitere a unui act administrativ, întrerupe procedura de emitere a acestui act și înaintează de urgență toate documentele aferente acestei operațiuni unității de poliție competente, care procedează potrivit alin. (1). (la 14-02-2012, Alin. (9) al art. 45 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 46(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională privind bunurile prevăzute la art. 41, Biroul SIRENE național informează de îndată structura care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular național de tip G.(2) Prin formularul menționat la alin. (1), Biroul SIRENE național poate solicita structurii care a introdus semnalarea informații suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către structura care a introdus semnalarea, prin intermediul unui formular național de tip P, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) și b), și prin intermediul unui formular național de tip M - bunuri, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41.(3) Schimbul de informații suplimentare cu privire la bunul ce face obiectul semnalării, altul decât cel realizat în caz de rezultat pozitiv, se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE național, prin utilizarea formularului național de tip M.(4) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE național le adresează o solicitare de informații suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informații în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular național de tip M sau de tip P, după caz.  +  Articolul 47(1) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la art. 41 sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăși perioada de 10 ani.(2) Înainte de împlinirea termenului de 10 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art. 43, cu privire la ștergerea programată a acestor semnalări.(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor bunurile prevăzute la art. 41 poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 43, ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS și pe baza notificării referitoare la expirarea valabilității semnalării.  +  Articolul 48Ștergerea unei semnalări privind bunurile prevăzute la art. 41 se realizează:a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității potrivit art. 47 alin. (3);b) manual, de către structurile prevăzute la art. 43, în următoarele situații:(i) după realizarea scopului pentru care a fost introdusă;(ii) dacă motivul introducerii semnalării nu mai există.  +  Capitolul VII Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României  +  Articolul 49(1) Introducerea semnalărilor privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României, reprezintă inserarea unui set de informații în bazele de date specifice SIMS de la nivelul ORI și eSIF de la nivelul Poliției de Frontieră Române și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.(2) Introducerea semnalării are la bază decizia sau actul administrativ emis de către autoritățile abilitate conform legislației naționale prin care s-a dispus măsura de nepermitere a intrării sau șederii pe teritoriul național sau spațiul Schengen.  +  Articolul 50(1) Competența pentru introducerea unei semnalări prevăzute la art. 49 aparține structurilor de specialitate centrale și teritoriale ale ORI, respectiv COC-IGPF. (la 14-02-2012, Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (2) Anterior eliberării unui permis de ședere sau a unei vize unui străin, structurile menționate la alin. (1) verifică obligatoriu dacă acesta face obiectul unei semnalări în SIS emise de un stat membru.  +  Articolul 51(1) În cazul realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a verificării prevăzute la art. 50 alin. (2), structurile menționate declanșează procedura de consultare cu statul emitent al semnalării prin intermediul Biroului SIRENE național, folosind un formular național de tip N, prevăzut la anexa nr. 6. Dacă în urma acestei proceduri se menține decizia de acordare a permisului de ședere sau a vizei, se transmite o informare Biroului SIRENE național, care solicită statului emitent al semnalării ștergerea acesteia.(2) Regula prevăzută la alin. (1) este aplicabilă și în sens invers, cu mențiunea că semnalarea cu privire la străin poate fi păstrată la nivelul SINS.(3) Dacă în termen de 30 de zile de la trimiterea formularului menționat la alin. (1) nu se primește un răspuns, structura competentă eliberează străinului permisul de ședere sau viza și informează Biroul SIRENE național despre aceasta.(4) În cazul în care, ulterior introducerii unei semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României, se constată existența unui permis de ședere ori a unei vize, ORI declanșează procedura de consultare cu statul care a eliberat permisul de ședere sau viza, prin Biroul SIRENE național, folosind un formular național de tip O, prevăzut în anexa nr. 7. Semnalarea rămâne în SINS în cazul în care statul care a eliberat permisul de ședere sau viza nu ia măsuri de retragere a acestuia/acesteia, structura emitentă a semnalării având obligația ștergerii acesteia din SIS. Consultarea prin intermediul birourilor SIRENE, utilizând formularul național de tip O, are loc și dacă se descoperă ulterior că titularul face obiectul unei semnalări privind interdicția de intrare sau de ședere introduse în SIS. (la 14-02-2012, Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (5) În cazul în care structurile din subordinea MAI obțin un rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un străin care este titularul unui permis de ședere sau al unei vize eliberat(ă) de unul dintre statele membre, acestea informează atât statul membru care a eliberat permisul de ședere, cât și statul membru care a emis semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE național, utilizând formularul național de tip H, solicitând declanșarea procedurii de consultare între birourile SIRENE ale celor două state în cauză. În această situație se permite tranzitul pe teritoriul României pentru a putea ajunge pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de ședere sau viza, în conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (a) din Codul Frontierelor Schengen.  +  Articolul 52Structurile competente pot primi și transmite, prin orice mijloc care lasă urmă scrisă, prin intermediul Biroului SIRENE național, informații cu privire la tipul și motivul deciziei, autoritatea care a luat decizia, data deciziei, data notificării deciziei (data la care decizia a fost emisă), data executării, termenul-limită al deciziei sau durata de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 53(1) Cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei, structurile competente ale Poliției de Frontieră Române care obțin un rezultat pozitiv cu privire la un străin pentru care a fost emisă o semnalare prevăzută la art. 49 refuză intrarea acestuia pe teritoriul național, indiferent de statul emitent al semnalării.(2) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională introdusă în SINS/SIS referitoare la un străin ia măsuri pentru verificarea identității și legalității șederii străinului pe teritoriul național, pentru informarea în regim de urgență a Biroului SIRENE național, telefonic și prin fax/e-mail, prin utilizarea formularului național de tip G, iar străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formațiunilor teritoriale ale acestuia.(3) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în sistem referitoare la un străin ia măsuri pentru verificarea identității și legalității șederii străinului pe teritoriul național, pentru informarea în regim de urgență a Biroului SIRENE național, telefonic și prin utilizarea formularului național de tip G, iar străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formațiunilor teritoriale ale acestuia.(4) Schimbul de informații suplimentare cu privire la identitatea străinului, semnalare sau alte informații se efectuează prin Biroul SIRENE național, prin utilizarea formularului național de tip M.  +  Articolul 54(1) În conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (c) din Codul Frontierelor Schengen, structura competentă din cadrul Poliției de Frontieră Române poate deroga de la principiul nepermiterii intrării pe teritoriul național în cazul unei persoane care face obiectul unei semnalări privind interdicția de intrare, din motive umanitare, de interes național sau în temeiul unor obligații internaționale.(2) Structura competentă din cadrul Poliției de Frontieră Române informează imediat Biroul SIRENE național despre această situație, utilizând formularul național de tip H.(3) La solicitarea structurii din cadrul Poliției de Frontieră Române care a autorizat intrarea în România, Biroul SIRENE național informează biroul SIRENE din statul membru semnalant.  +  Articolul 55În cazul realizării unui rezultat pozitiv cu privire la un străin care se bucură de prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE, se aplică următoarele reguli speciale:a) la solicitarea utilizatorului final care a realizat rezultatul pozitiv, Biroul SIRENE național contactează imediat biroul SIRENE din statul membru semnalant, în vederea obținerii informațiilor necesare pentru stabilirea acțiunii de urmat;b) Biroul SIRENE național informează biroul SIRENE din statul membru emitent al semnalării cu privire la rezultatul acțiunii urmate.  +  Articolul 56(1) Semnalările privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăși perioada de 3 ani.(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art. 50 alin. (1) cu privire la ștergerea programată a acestor semnalări.(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind străinii poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 50 alin. (1) ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS și pe baza notificării referitoare la expirarea valabilității semnalării.  +  Articolul 57Ștergerea semnalărilor se realizează:a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității conform art. 56 alin. (3);b) manual, de către structura prevăzută la art. 49 alin. (1), în următoarele situații:(i) după revocarea deciziei prin care s-a dispus măsura administrativă de nepermitere a intrării/șederii pe teritoriul național;(ii) în cazul dobândirii cetățeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Capitolul VIII Dreptul de acces la informațiile din SINS/SIS  +  Articolul 58(1) În contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS, persoana fizică interesată se poate adresa Biroului SIRENE național cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, având atașată dovada identității.(2) Cererea menționată la alin. (1) se poate depune atât la Biroul SIRENE național, cât și la orice operator din cadrul MAI ori structură teritorială a acestuia, care transmite cererea către Biroul SIRENE național în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.(3) Pentru a comunică solicitantului informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS/SIS, Biroul SIRENE național solicită acordul structurilor din subordinea MAI care au introdus semnalările în cauză, prin utilizarea unui formular național de tip K, prevăzut în anexa nr. 4.(4) Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE național, prin intermediul aceluiași formular național. Formularul și termenul prevăzut de 20 de zile se aplică și în cazul solicitărilor primite din partea altor state membre prin birourile SIRENE.(5) Biroul SIRENE național răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare și ștergere a datelor personale.(6) Biroul SIRENE național transmite răspunsul persoanei vizate, în scris, la adresa indicată de aceasta prin scrisoare recomandată sau la o adresă de poștă electronică, dacă aceasta a solicitat acest lucru în mod expres.(7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS/SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acțiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau pentru apărarea drepturilor și libertăților altor persoane.(8) La nivelul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională se constituie un registru pentru înregistrarea cererilor ce privesc exercitarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS.  +  Capitolul IX Dispoziții comune pentru semnalările conținute în SINS și transmise în SIS  +  Articolul 59(1) La nivel național, structurile subordonate MAI care au introdus semnalări în SINS/SIS sunt direct responsabile de exactitatea și actualitatea datelor introduse, fiind singurele competente pentru modificarea, actualizarea, prelungirea valabilității sau ștergerea acestora.(2) Orice utilizator final care constată faptul că cel puțin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de către o structură subordonată MAI este incorectă sau a fost introdusă ilegal comunică acest lucru structurii care a introdus semnalarea, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoștință de situația respectivă. Totodată, utilizatorul final informează Biroul SIRENE național utilizând formularul național de tip J, prevăzut în anexa nr. 3.(3) Structura menționată la alin. (2) are obligația de a efectua verificări în termen de 5 zile lucrătoare și de a lua măsuri de corectare/ștergere a datelor în cauză, dacă se constată că informarea este corectă, iar în situația în care constată că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru utilizatorului final care a transmis comunicarea.(4) În cazul în care semnalarea este introdusă de către un stat membru (semnalare străină), utilizatorul final se adresează Biroului SIRENE național respectând prevederile alin. (2).(5) Modificarea conținutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări.(6) Structura care a introdus o semnalare este responsabilă de adăugarea pseudonimelor (aliasurilor), dacă acestea sunt cunoscute la momentul introducerii semnalării. Pseudonimul (aliasul) poate fi adăugat la semnalare și ulterior, dacă există informații în acest sens.(7) Utilizatorul final care descoperă un pseudonim (alias) la o semnalare străină, transmite Biroului SIRENE național, în maximum 10 zile de la data/momentul identificării, informații despre acesta, folosind formularul național de tip J.  +  Articolul 60(1) O persoană/Un bun poate face obiectul unei singure semnalări în SINS în vederea transmiterii în SIS.(2) Introducerea unei semnalări ulterioare cu privire la aceeași/același persoană/bun nu este posibilă fără respectarea regulilor de compatibilitate și prioritate prevăzute la art. 61 și 62, cu privire la semnalările multiple.(3) Semnalările ulterioare cu privire la aceeași/același persoană/bun pot fi păstrate la nivel național, urmând a fi transmise către SIS după ștergerea sau expirarea semnalării anterioare.  +  Articolul 61(1) Semnalările multiple pot fi:a) semnalările multiple compatibile, care au motivul semnalării și măsura de urmat diferite și compatibile, ceea ce permite păstrarea lor concomitentă în sistem;b) semnalările multiple incompatibile, care au motivul semnalării și măsura de urmat diferite și incompatibile, ceea ce nu permite păstrarea lor concomitentă în sistem.(2) Regulile de compatibilitate pentru semnalările privind persoanele sunt următoarele:a) semnalările în vederea arestării sunt compatibile cu semnalările privind interdicția de intrare, semnalările privind persoane dispărute și cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete;b) semnalările privind interdicția de intrare sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind persoane dispărute, semnalările în vederea efectuării de controale discrete și semnalările privind participarea la o procedură judiciară;c) semnalările privind persoane dispărute sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării și cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind interdicția de intrare și cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete;d) semnalările privind participarea la o procedură judiciară sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării și cu semnalările privind persoane dispărute. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete și cu semnalările privind interdicția de intrare;e) semnalările în vederea efectuării de controale discrete nu sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării, semnalările privind interdicția de intrare, semnalările privind persoane dispărute și cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară.(3) Regulile de compatibilitate între semnalări privind bunurile sunt următoarele:a) semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret;b) semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret;c) semnalările privind bunurile supuse controlului discret nu sunt compatibile cu celelalte categorii de semnalări privind bunurile.  +  Articolul 62(1) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind persoanele este următoarea:a) semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;b) semnalării privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României;c) semnalările cu privire la persoane dispărute care trebuie plasate sub protecție; (la 14-02-2012, Litera c) a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) d) semnalările cu privire la persoane, în scopul efectuării de controale discrete;e) semnalările cu privire la persoanele dispărute adulte și semnalările cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară.(2) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind bunurile este următoarea:a) folosirea ca probe;b) confiscare;c) control discret (aplicabil doar pentru vehicule, ambarcațiuni, aeronave sau containere).(3) Derogări de la ordinea priorității indicată la alin. (1) și (2) se pot face în cazul în care interese naționale esențiale sau obligații internaționale impun acest lucru și după o consultare între statele membre.  +  Articolul 63(1) În cazul unui rezultat pozitiv obținut din interogarea simultană a mai multor baze de date, acțiunea de urmat prioritară este cea dată de semnalarea din SIS, chiar dacă rezultatul pozitiv conține și informații din bazele de date naționale și/sau din SINS, cu excepția cazurilor reglementate la art. 5 alin. (4) din Codul Frontierelor Schengen.(2) În cazul trimiterii unui formular național Biroului SIRENE național, utilizatorul final va completa întotdeauna datele de contact ale lucrătorului de caz, inclusiv structura din care acesta face parte și numărul de telefon la care poate fi contactat. (la 14-02-2012, Alin. (2) al art. 63 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. )  +  Articolul 64(1) În momentul introducerii unei semnalări cu privire la o/un persoană/bun, SINS și SIS notifică structurii din subordinea MAI și Biroului SIRENE național despre existența unei semnalări identice introduse anterior de către o altă structură/alt stat. Structura emitentă are obligația să efectueze verificări detaliate pentru a stabili dacă semnalările sunt identice sau nu.(2) Schimbul de informații suplimentare cu privire la stabilirea identității persoanei/bunului se realizează prin intermediul Biroului SIRENE național, în cazul unei semnalări străine. Fotografiile și amprentele digitale se folosesc doar pentru a se stabili identitatea persoanei.(3) După stabilirea faptului că semnalarea privește aceeași/același persoană/bun și ca urmare a constatării că există compatibilitate între cele două semnalări, ambele vor fi păstrate în SINS/SIS.(4) După stabilirea faptului că semnalarea privește aceeași/același persoană/bun și ca urmare a constatării existenței unei incompatibilități, prioritatea va fi stabilită conform prevederilor art. 62 și 63 și în urma schimbului de informații între cele două structuri, iar în cazul incompatibilității cu o semnalare străină, schimbul de informații se realizează prin intermediul Biroului SIRENE național.(5) În cazul în care semnalarea națională este incompatibilă cu o semnalare străină și nu poate fi transmisă în SIS, fiind păstrată la nivel național, Biroul SIRENE național atașează o notă de ștergere la respectiva semnalare în scopul informării în momentul ștergerii acesteia din SIS. În această situație SINS notifică structurii interesate și Biroului SIRENE național cu privire la ștergerea semnalării străine.(6) Biroul SIRENE național verifică existența cazurilor de semnalare multiplă privind o/un persoană/bun, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, folosind criteriile de identificare prevăzute în Manualul SIRENE.(7) În cazuri justificate, Biroul SIRENE național este competent a solicita structurii emitente ștergerea unei semnalări din SINS/SIS.(8) Semnalarea națională cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării are prioritate față de orice semnalare străină. În acest sens, Biroul SIRENE național consultă biroul SIRENE străin în vederea ștergerii semnalării străine incompatibile, conform prevederilor Manualului SIRENE.  +  Articolul 65(1) Structurile emitente pot crea conexiuni între diferite semnalări, în conformitate cu legislația internă, în vederea evidențierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări naționale ori străine. (la 14-02-2012, Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012. ) (2) Conexiunea dintre două sau mai multe semnalări naționale poate fi modificată sau ștearsă prin adăugarea/eliminarea unei semnalări la/din legătură, de către structura emitentă a semnalării respective. Conexiunea este vizibilă utilizatorilor dacă aceștia au drept de acces la toate semnalările care se află în legătură.(3) Stabilirea de conexiuni între semnalări nu necesită proceduri speciale pentru schimbul de informații suplimentare. În cazul obținerii unui rezultat pozitiv pentru două sau mai multe semnalări între care există conexiuni, utilizatorul final care a obținut rezultatul pozitiv informează telefonic și prin fax/e-mail Biroul SIRENE național.(4) Conexiunea dintre semnalări poate fi modificată sau ștearsă, prin adăugarea/ștergerea unei semnalări la o/dintr-o legătură, doar de către structurile emitente ale semnalărilor participante la o conexiune.(5) De asemenea, conexiunea poate fi ștearsă și automat de către sistem în condițiile în care se șterge una sau mai multe semnalări între care există legătura respectivă.  +  Articolul 66(1) Dacă în momentul introducerii unei semnalări privind o persoană ori ulterior introducerii semnalării structura emitentă are informații conform cărora datele de identitate folosite sunt datele de identificare ale unei alte persoane, cetățean român sau terț cu drept de ședere în România, solicită acesteia din urmă date suplimentare de identificare pentru a le atașa semnalării.(2) Datele suplimentare solicitate pot fi date privind documentele de călătorie și de identitate, fotografii, amprente.(3) Datele suplimentare pot fi obținute și prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză obținut în scris prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 10.(4) Structura emitentă modifică semnalarea menționând în categoria de identitate că este posibil ca persoana localizată în urma realizării rezultatului pozitiv să nu fie aceeași cu persoana care face obiectul semnalării. Cu această ocazie, în cadrul semnalării se adaugă mențiunea "Codul 3 (identitate uzurpată)". Acest cod poate fi adăugat la semnalare și fără consimțământul persoanei ale cărei date de identificare sunt folosite abuziv, dacă există fotografia și amprentele persoanei care face obiectul semnalării.(5) Structura emitentă transmite Biroului SIRENE național informațiile privind uzurparea de identitate, în scopul informării celorlalte birouri SIRENE despre posibila identificare eronată ce poate surveni la o semnalare privind persoana respectivă.(6) Procedura descrisă la alin. (1)-(3) se aplică și în cazul în care un utilizator final constată că persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeași cu persoana care face obiectul unei semnalări naționale, luând măsura transmiterii informațiilor suplimentare obținute atât structurii emitente a semnalării, care procedează potrivit prevederilor alin. (4), cât și Biroului SIRENE național.(7) Dacă în urma unui rezultat pozitiv se constată că persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie aceeași cu persoana localizată, se procedează la reținerea persoanei conform legii, până la momentul luării deciziei privind legitimitatea folosirii acelei identități. Pentru acest scop, utilizatorul final solicită informațiile suplimentare prevăzute la alin. (2) și efectuează o comparație între acestea și informațiile declarate de persoana verificată, procedând după caz:a) dacă se constată că persoana în cauză nu este una și aceeași cu persoana care face obiectul semnalării, atunci aceasta va putea să își continue deplasarea;b) dacă se constată că persoana verificată este aceeași cu persoana subiect al semnalării, atunci utilizatorul final va proceda la realizarea acțiunii de urmat prevăzute în semnalare.  +  Articolul 67(1) Datele de identificare ale persoanei victimă a uzurpării de identitate pot fi folosite doar în următoarele scopuri:a) pentru a permite autorității competente care realizează rezultatul pozitiv să distingă între persoana care este localizată și persoana care face obiectul semnalării;b) pentru a permite persoanei care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este persoana care face obiectul semnalării;c) pentru a permite persoanei victimă a uzurpării de identitate continuarea călătoriei fără alte întârzieri.(2) În situația în care datele persoanei a cărei identitate a fost uzurpată sunt deja existente în bazele de date administrate de către structurile din subordinea MAI, acestea vor fi utilizate și pentru scopurile pentru care au fost colectate.(3) Datele persoanei victimă a uzurpării de identitate sunt șterse concomitent cu ștergerea semnalării la care sunt atașate sau la solicitarea persoanei în cauză.  +  Articolul 68Utilizatorul final care realizează un rezultat pozitiv la o semnalare străină care conține mențiunea "Cod 3" informează imediat Biroul SIRENE național, solicitând informații suplimentare, și acționează conform procedurii descrise la art. 66 alin. (7).  +  Articolul 69Dacă utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv la o semnalare străină constată că se află în imposibilitatea de a urma procedura prevăzută de semnalare, informează Biroul SIRENE național despre această situație, printr-un formular național de tip H.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 70(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducătorii autorităților naționale competente din cadrul MAI emit dispoziții pentru stabilirea procedurilor de lucru necesare punerii în aplicare a acestuia.(2) Proiectele dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se transmit spre avizare Biroului SIRENE național.  +  Articolul 71Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 72Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  București, 23 septembrie 2010.Nr. 212.
   +  Anexe nr. 1-10ANEXEprivind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen