HOTĂRÂRE nr. 238 din 8 februarie 2001privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 21 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţiile de turism îşi pot desfăşura activitatea de oferire, comercializare şi vânzare a serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României numai în baza licenţei de turism emise de Ministerul Turismului. (2) Persoana care asigura conducerea operativă a unei agenţii de turism, a unei filiale a acesteia din alta localitate sau a unei structuri de primire turistica va deţine brevet de turism, prin care se atesta pregătirea profesională în domeniul turismului.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţa pentru turişti şi posibilitatea de a înfiinţa o agenţie de turism; b) brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.  +  Articolul 3 (1) Licentele şi brevetele de turism se eliberează de Ministerul Turismului, la cererea agentului economic şi, respectiv, a persoanelor fizice care solicită obţinerea brevetului de turism. (2) În termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic, respectiv a persoanei fizice, Ministerul Turismului, cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniul turismului, va efectua verificările necesare şi va elibera licenta şi, respectiv, brevetul de turism. (3) În situaţia în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru emiterea licenţei şi, respectiv, a brevetului de turism, Ministerul Turismului va comunică solicitanţilor, în termenul prevăzut la alin. (2), motivul pentru care acestea nu pot fi eliberate.  +  Articolul 4 (1) Licenta şi brevetul de turism sunt netransmisibile şi se afişează în copie autentificată la loc vizibil în incinta agenţiei de turism şi a filialelor acesteia, pentru a da posibilitatea turistilor sa cunoască dacă agenţia în cauza funcţionează legal. (2) Pe documentele emise de agenţiile de turism şi filialele acestora este obligatoriu să se înscrie numărul licenţei de turism; optional acesta va fi înscris şi pe firma agenţiei şi a filialelor.  +  Articolul 5În situaţia în care nu mai sunt îndeplinite criteriile care au stat la baza acordării licenţei de turism pentru agenţia de turism sau pentru filialele acesteia, agentul economic în cauza are obligaţia să solicite în termen de 10 zile Ministerului Turismului eliberarea unei noi licenţe de turism, potrivit condiţiilor efectiv îndeplinite.  +  Articolul 6Licentele de turism vor fi vizate de Ministerul Turismului din 3 în 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea licenţei de turism cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia sau de la ultima viza.  +  Articolul 7Criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism vor fi stabilite de Ministerul Turismului, cu consultarea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniul turismului, prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului turismului, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8 (1) Licenta de turism se suspenda pentru o perioadă de până la un an de către Ministerul Turismului, în una dintre următoarele situaţii: a) comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizează fără respectarea reglementărilor legale în vigoare; b) neasigurarea de ghizi atestaţi pentru derularea în bune condiţii a programelor turistice, conform reglementărilor în vigoare; c) utilizarea de autocare neclasificate; d) asigurarea de servicii de cazare şi alimentaţie în structuri de primire turistice care nu deţin certificate de clasificare; e) funcţionarea agenţiei de turism sau a filialei acesteia din alta localitate decât cea în care este situat sediul agenţiei fără ca persoana care asigura conducerea să deţină brevet de turism; f) prestarea de servicii turistice prin filiale ale agenţiei turistice care nu au obţinut licenta de turism. (2) Licenta de turism este suspendată pe perioada în care agentul economic nu mai are achitată poliţa de asigurare.  +  Articolul 9 (1) Licenta de turism se retrage de către Ministerul Turismului în următoarele situaţii: a) când se repeta una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1); b) când agentul economic comunică Ministerului Turismului, din proprie iniţiativă, renunţarea la desfăşurarea activităţii de turism; c) când licenta de turism este transmisă în scopul utilizării de către alt agent economic care nu a obţinut licenta; d) când agentul economic nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza eliberării licenţei. (2) Titularul unei licenţe de turism retrase în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) nu mai are dreptul să solicite eliberarea unei noi licenţe de turism timp de 2 ani de la data retragerii.  +  Articolul 10Ministerul Turismului va publică periodic lista cuprinzând licentele de turism suspendate sau retrase şi, respectiv, lista cuprinzând brevetele de turism retrase. Publicarea se va face cel puţin într-un cotidian central şi într-unul local din judeţul în care sunt situate agenţiile de turism în cauza.  +  Articolul 11Brevetul de turism se retrage de Ministerul Turismului în una dintre următoarele situaţii: a) când nu mai sunt îndeplinite criteriile care au stat la baza eliberării acestuia; b) când, din motive imputabile titularului brevetului de turism, s-a anulat licenta de turism sau, respectiv, certificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care acesta o conduce.  +  Articolul 12Neacordarea sau retragerea licenţei sau brevetului de turism, precum şi nevizarea sau suspendarea licenţei de turism pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ în condiţiile legii.  +  Articolul 13Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni: a) desfăşurarea de activităţi turistice specifice agentiilor de turism de către agenţi economici cu licenta de turism suspendată, nevizata sau cu viza expirată; b) nerespectarea obiectului de activitate înscris în licenta de turism, corespunzător tipului de licenţă de turism obţinut; c) desfăşurarea de activităţi turistice prin filiale care nu au obţinut licenta; d) desfăşurarea de activităţi turistice în alte sedii decât cele înscrise în licenta de turism; e) neasigurarea conducerii de către persoane posesoare de brevet de turism a agentiilor şi structurilor de primire turistice în condiţiile stabilite potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 7; f) nerespectarea condiţiilor şi criteriilor în baza cărora s-a eliberat licenta de turism; g) neafisarea licenţei de turism în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1).  +  Articolul 14Contravenţiile prevăzute la art. 13 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. a)-f), cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei; b) fapta prevăzută la lit. g), cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei.  +  Articolul 15Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de salariaţii cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului.  +  Articolul 16Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25 şi 26.  +  Articolul 17Licentele şi brevetele de turism eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile în măsura în care corespund criteriilor stabilite prin normele metodologice prevăzute la art. 7. Celelalte licenţe şi brevete de turism eliberate îşi păstrează valabilitatea numai pentru o durată de doua luni, perioada în care titularii acestora vor solicita eliberarea de noi licenţe şi brevete de turism.  +  Articolul 18 (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care vor fi publicate normele metodologice prevăzute la art. 7. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice şi de acordare a brevetelor şi licenţelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul turismului,Matei-Agathon Dan──────────────