CONVENŢIE din 13 noiembrie 1979asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 26 ianuarie 1991    Notă *) Traducere.Părţile la prezenta convenţie,hotărîte sa promoveze relaţiile şi cooperarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător,constiente de importanţa activităţilor Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa în ceea ce priveşte întărirea acestor relaţii şi a acestei cooperări, în special în domeniul poluarii atmosferice, inclusiv transportul pe distanţe lungi al poluantilor atmosferici,recunoscind contribuţia Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa la aplicarea multilaterala a dispoziţiilor pertinente din Actul final al Conferintei pentru securitate şi cooperare în Europa,ţinînd seama de apelul conţinut în capitolul Actului final al Conferintei pentru securitate şi cooperare în Europa privind mediul înconjurător, de a coopera în vederea combaterii poluarii aerului şi a efectelor acestei poluari, în special transportul poluantilor atmosferici pe distanţe lungi şi elaborarea, pe calea cooperării internaţionale, a unui program vast de supraveghere şi de evaluare a transportului pe distanţe lungi al poluantilor aerului, începînd cu dioxidul de sulf şi trecind, eventual, apoi la alţi poluanti,luînd în considerare dispoziţiile corespunzătoare ale Declaraţiei Conferintei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător şi în special principiul 21, care exprima convingerea comuna ca, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu principiile dreptului internaţional, statele au dreptul suveran sa exploateze propriile lor resurse potrivit propriilor politici în domeniul mediului şi datoria sa evite ca prin activităţile exercitate în limitele jurisdicţiei lor şi sub controlul lor sa provoace pagube mediului înconjurător al altor state sau în regiuni care nu intra sub nici o jurisdicţie naţionala,recunoscind posibilitatea ca poluarea aerului, inclusiv poluarea atmosferica transfrontiere, sa provoace efecte păgubitoare în termene mai scurte sau mai lungi,ingrijorate ca sporirea nivelului prevăzut al emisiunilor de poluanti atmosferici în regiune ar putea duce la creşterea acestor efecte păgubitoare,recunoscind necesitatea studierii incidentelor transportului poluantilor atmosferici pe distanţe lungi şi a cautarii soluţiilor la problemele identificate,afirmind hotărîrea lor de a întări cooperarea internationala activa pentru elaborarea politicilor naţionale necesare şi, prin schimburi de informaţii, consultări şi activităţi de cercetare şi supraveghere, sa coordoneze măsurile luate pentru combaterea poluarii aerului, inclusiv poluarea atmosferica transfrontiere pe distanţe lungi,au convenit asupra celor ce urmează:Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentei convenţii: a) expresia poluare atmosferica desemnează introducerea în atmosfera de către om, direct sau indirect, de substanţe sau energie care au o acţiune nociva de natura sa pună în pericol sănătatea omului, sa dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, sa deterioreze bunurile materiale şi sa aducă atingere sau sa pagubeasca valorile de agrement şi alte utilizări legitime ale mediului înconjurător, expresia "poluant atmosferic" fiind inteleasa în acelaşi sens; b) expresia poluarea atmosferica transfrontiere pe distanţe lungi desemnează poluarea atmosferica a carei sursa fizica este cuprinsă total sau parţial în zona supusă jurisdicţiei naţionale a unui stat şi care are efecte dăunătoare într-o zona supusă jurisdicţiei unui alt stat la o distanta la care nu este în general posibil să se distinga contribuţiile surselor individuale sau ale grupurilor de surse de emisie.Principii fundamentale  +  Articolul 2Părţile contractante, ţinînd seama de faptele şi problemele în cauza, sînt hotărîte sa protejeze omul şi mediul sau înconjurător contra poluarii atmosferice şi se vor strădui sa limiteze şi, în măsura posibilului, sa reducă în mod treptat şi sa prevină poluarea atmosferica, inclusiv poluarea atmosferica transfrontiere pe distanţe lungi.  +  Articolul 3În cadrul prezentei convenţii, părţile contractante vor elabora cît mai curînd posibil, pe calea schimbului de informaţii, consultaţii şi activităţi de cercetare şi de supraveghere, politici şi strategii care le vor servi sa combata dejectiile de poluanti atmosferici, ţinînd seama de eforturile deja întreprinse la nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 4Părţile contractante vor face schimburi de informaţii şi păreri asupra politicilor lor, activităţilor lor ştiinţifice şi măsurilor tehnice care au drept scop combaterea în toată măsura posibilului a dejectiilor de poluanti atmosferici care pot avea efecte dăunătoare şi reducerea în acest fel a poluarii atmosferice, inclusiv poluarea atmosferica transfrontiere pe distanţe lungi.  +  Articolul 5La cerere, vor avea loc consultaţii la intervale scurte între, pe de o parte, partea sau părţile contractante afectate în mod efectiv de poluarea atmosferica transfrontiere pe distanţe lungi sau care sînt expuse la un risc semnificativ de o astfel de poluare şi, pe de altă parte, partea sau părţile contractante pe teritoriul şi sub jurisdicţia cărora este creat sau ar putea fi creat un aport substanţial la poluarea atmosferica transfrontiere pe distanţe lungi şi care rezultă din activităţi care sînt întreprinse sau prevăzute a se realiza.Controlul calităţii aerului  +  Articolul 6Ţinînd seama de art. 2-5, de cercetările în curs de realizare, de schimburile de informaţii şi de activităţile de supraveghere şi rezultatele lor, de costul şi de eficacitatea măsurilor locale de remediere şi a altor măsuri pentru combaterea poluarii atmosferice, în special a celei provenind din instalaţiile noi sau transformate, fiecare parte contractantă se angajează sa elaboreze cele mai bune politici şi strategii, inclusiv sisteme de control al calităţii aerului şi, în cadrul acestor sisteme, măsuri de control care să fie compatibile cu o dezvoltare echilibrata, recurgind în special la cele mai bune tehnologii disponibile şi aplicabile din punct de vedere economic şi la tehnici care produc puţine sau nici un fel de deşeuri.Cercetare - dezvoltare  +  Articolul 7Părţile contractante, potrivit nevoilor, vor întreprinde activităţi concertate de cercetări şi/sau de dezvoltare în domeniile următoare: a) tehnici existente şi propuse de reducere a emisiunilor de compuşi sulfurosi şi a altor poluanti atmosferici principali, inclusiv al realizării lor tehnice şi rentabilitatii acestor tehnici şi repercusiunile lor asupra mediului înconjurător; b) tehnici instrumentare şi alte tehnici care permit supravegherea şi măsurarea nivelului emisiunilor şi concentratiilor ambiante de poluanti atmosferici; c) modele îmbunătăţite pentru înţelegerea mai buna a transportului de poluanti atmosferici transfrontiere pe distanţe lungi; d) efectele compusilor sulfurosi şi ale altor poluanti atmosferici principali asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător, inclusiv agricultura, silvicultura, resursele materiale, ecosistemele acvatice şi altele, vizibilitatea, în vederea stabilirii pe o baza ştiinţifică a determinării relatiei doza/efect în scopul protecţiei mediului înconjurător; e) evaluarea economică, socială şi ecologica a altor măsuri care să permită atingerea obiectivelor referitoare la mediul înconjurător, inclusiv reducerea poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi; f) elaborarea de programe de învăţămînt şi de formare privind poluarea mediului înconjurător prin compuşi sulfurosi şi alţi poluanti atmosferici principali.Schimbul de informaţii  +  Articolul 8Părţile contractante vor schimba, în cadrul organului executiv prevăzut la art. 10 sau pe cale bilaterala, şi în interesul lor comun informaţii: a) asupra nivelului emisiilor, potrivit unei periodicitati ce va fi stabilită, a poluantilor atmosferici conveniti, începînd cu bioxidul de sulf, plecind de la unităţi teritoriale de dimensiuni convenite sau asupra fluxurilor de poluanti atmosferici, începînd cu bioxidul de sulf, care traverseaza frontierele statelor, la distanţe şi perioade ce vor fi stabilite de comun acord; b) asupra principalelor schimbări survenite în politicile naţionale şi în dezvoltarea industriala în general şi efectele lor posibile, care ar fi de natura sa provoace modificări importante ale poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi; c) asupra tehnicilor de reducere a poluarii atmosferice care acţionează asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi; d) asupra costului prevăzut al acţiunilor, la nivelul ţărilor, îndreptate contra emisiunilor de compuşi sulfurosi şi altor poluanti atmosferici principali; e) asupra datelor meteorologice şi fizico-chimice referitoare la fenomenele survenite în timpul transportului poluantilor; f) asupra datelor fizico-chimice şi biologice referitoare la efectele poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi şi asupra întinderii pagubelor*) care, după aceste date, sînt imputabile poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi; g) asupra politicilor şi strategiilor naţionale, subregionale şi regionale de lupta împotriva compusilor sulfurosi şi altor poluanti atmosferici principali.------------- Notă *) Prezenta convenţie nu conţine dispoziţii cu privire la responsabilitatea statelor în materie de pagube.Punerea în aplicare şi lărgirea Programului concertat de supraveghere continua şi de evaluare a transportului pe distanţe lungi al poluantilor atmosferici în Europa  +  Articolul 9Părţile contractante subliniaza necesitatea de a pune în aplicare "Programul concertat de supraveghere şi de evaluare a transportului pe distanţe lungi a poluantilor atmosferici în Europa" (în continuare denumit EMEP) existent şi, fiind vorba de lărgirea acestui program, convin sa pună accentul pe: a) interesul lor de a participa şi de a pune în aplicare EMEP-ul care, într-o primă etapa, este axat pe supravegherea continua a bioxidului de sulf şi a substanţelor înrudite; b) necesitatea utilizării, de fiecare data cînd este posibil, de metodologii de supraveghere comparabile sau normalizate; c) interesul de a stabili programul de supraveghere continua în cadrul programelor naţionale şi internaţionale. Amplasarea statiilor de supraveghere continua şi colectarea de date sînt sub jurisdicţia statelor în care sînt situate aceste staţii; d) interesul de a stabili un program cadru concertat de supraveghere continua a mediului înconjurător care să fie fondat pe programele naţionale, subregionale, regionale şi celelalte programe internaţionale actuale şi viitoare şi care ţin seama de aceasta; e) necesitatea de a schimba date asupra emisiilor, potrivit unei periodicitati ce va fi stabilită, de poluanti atmosferici determinati (începînd cu bioxidul de sulf) plecind de la unităţi teritoriale de dimensiuni stabilite de comun acord sau asupra fluxului de poluanti atmosferici determinati (începînd cu bioxidul de sulf) care traverseaza frontierele statelor la distanţe şi în perioade ce vor fi stabilite. Metoda, inclusiv modelul, utilizate pentru determinarea fluxurilor, precum şi metoda inclusiv modelul, utilizate pentru determinarea existenţei transportului de poluanti atmosferici, după emisiunile din unităţi teritoriale, vor fi puse la dispoziţia părţilor şi examinate periodic în vederea îmbunătăţirii; f) intenţia de a continua schimbul de actualizare periodică a datelor naţionale asupra emisiunilor totale depoluanti atmosferici stabiliţi, începînd cu bioxidul de sulf; g) necesitatea de a furniza date meteorologice şi fizico-chimice referitoare la fenomenele survenite în timpul transportului; h) necesitatea de a asigura supravegherea continua a compusilor chimici din alte medii, precum apa, solul şi vegetatia, şi de a pune în aplicare un program de supraveghere analog pentru înregistrarea efectelor lor asupra sănătăţii şi mediului înconjurător; i) interesul de a largi reţelele naţionale ale EMEP pentru a le face operationale în scopul combaterii şi supravegherii.Organul executiv  +  Articolul 101. Reprezentanţii părţilor contractante vor constitui, în cadrul consilierilor guvernamentali ai ţărilor C.E.E. - O.N.U. pentru problemele mediului înconjurător, organul executiv al prezentei convenţii şi se vor reuni cel puţin o dată pe an în aceasta calitate.2. Organul executiv: a) va examina punerea în aplicare a prezentei convenţii; b) va constitui, după cum se va stabili, grupuri de lucru pentru studierea problemelor legate de punerea în aplicare şi dezvoltarea prezentei convenţii şi, în acest scop, pentru a pregati studiile şi documentaţia necesară şi pentru a elabora recomandări; c) va exercita orice alta funcţie care ar putea fi necesară în virtutea dispoziţiilor prezentei convenţii.3. Organul executiv va utiliza serviciile organului de conducere al EMEP pentru a asigura participarea deplina a acestuia la activităţile prezentei convenţii, în special în ceea ce priveşte colectarea de date şi cooperarea ştiinţifică.4. În exerciţiul acestor funcţiuni, organul executiv va utiliza, de asemenea, cînd va considera util, informaţiile furnizate de alte organizaţii internaţionale competente.Secretariat  +  Articolul 11Secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa va asigura, pentru organul executiv, funcţiunile următoare: a) convocarea şi pregătirea reuniunilor organului executiv; b) transmiterea către părţile contractante a rapoartelor şi a altor informaţii primite ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii; c) orice alta funcţie care ar putea să-i fie încredinţată de organul executiv.Amendamente la convenţie  +  Articolul 121. Orice parte contractantă este indreptatita sa propună amendamente la prezenta convenţie.2. Textul amendamentelor propuse va fi supus în scris Secretariatului executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, care îl va comunică tuturor părţilor contractante. Organul executiv va examina amendamentele propuse la reuniunea sa anuală următoare, în măsura în care ar fi fost comunicate părţilor contractante de către secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa cu cel puţin 90 de zile înainte.3. Un amendament la prezenta convenţie va trebui să fie adoptat prin consens de reprezentanţii părţilor contractante şi va intra în vigoare pentru părţile contractante care îl vor fi acceptat după 90 de zile de la data la care două treimi din părţile contractante vor fi depus instrumentul lor de acceptare la depozitar. În consecinţa, amendamentul va intra în vigoare pentru orice altă parte contractantă după 90 de zile de la data la care partea respectiva va depune instrumentul sau de acceptare a amendamentului.Reglementarea diferendelor  +  Articolul 13Dacă un diferend apare între doua sau mai multe părţi contractante la prezenta convenţie cu privire la interpretarea sau aplicarea convenţiei, părţile respective vor cauta o soluţie pe calea negocierilor sau prin orice alta metoda de reglementare a diferendelor care le-ar fi acceptabilă.Semnarea  +  Articolul 141. Prezenta convenţie va fi deschisă semnării statelor membre ale Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, statelor care au statut consultativ pe lîngă C.E.E. - O.N.U. în virtutea paragrafului 8 al Rezoluţiei nr. 36 (IV) din 28 martie 1947 a Consiliului economic şi social şi organizaţiilor de integrare economică regionala constituite de state suverane membre ale C.E.E. - O.N.U. şi care au competenţa de a negocia, încheia şi aplica acorduri internaţionale în domeniile prevăzute de prezenta convenţie, la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva, din 13 pînă la 16 noiembrie 1979, cu ocazia reuniunii la nivel înalt, în cadrul Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa asupra protecţiei mediului înconjurător.2. Fiind vorba de chestiuni care ţin de competenţa lor, aceste organizaţii de integrare economică regionala vor putea, în numele lor propriu, exercita drepturile şi să se achite de responsabilităţile pe care prezenta convenţie le conferă statelor membre. În asemenea cazuri, statele membre ale acestor organizaţii nu vor fi îndreptăţite sa exercite aceste drepturi în mod individual.Ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea  +  Articolul 151. Prezenta convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării.2. Prezenta convenţie va fi deschisă aderării, începînd din 17 noiembrie 1979, statelor şi organizaţiilor prevăzute la paragraful 1 al art. 14.3. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va îndeplini funcţiile de depozitar.Intrarea în vigoare  +  Articolul 161. Prezenta convenţie va intra în vigoare în 90 de zile de la data depunerii celui de al 24-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.2. Pentru fiecare dintre părţile contractante care ratifica, accepta sau aproba prezenta convenţie sau adera la ea după depunerea celui de al 24-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, convenţia va intra în vigoare în 90 de zile de la data depunerii de către respectiva parte contractantă a instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.Retragerea  +  Articolul 17În orice moment după împlinirea a 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii cu privire la o parte contractantă, respectiva parte contractantă va putea să se retragă din convenţie printr-o notificare scrisă adresată depozitarului. Aceasta retragere va produce efecte după 90 de zile de la data primirii notificării de către depozitar.Textele autentice  +  Articolul 18Originalul prezentei convenţii, ale carei texte în engleza, franceza şi rusa au aceeaşi valoare, va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.Drept care subsemnaţii, în mod cuvenit împuterniciţi, au semnat prezenta convenţie.Încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979.-----