CONVENŢIE din 2 februarie 1971asupra zonelor umede, de importanţa internationala, în special ca habitat al pasarilor acvatice*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 26 ianuarie 1991    Notă *) Traducere.Ramsar, 2 februarie 1971asa cum a fost amendata prin Protocolul de la Paris din data de 3 decembrie 1982(Modificările aduse convenţiei prin Protocolul de la Paris sînt reproduse cu caractere mici; clauzele finale privind intrarea în vigoare a protocolului figurează ca note intrapaginale sub articolul 10 al convenţiei.)Părţile contractante,recunoscind interdependenta omului şi mediului sau înconjurător, considerind funcţiile ecologice fundamentale ale zonelor umede ca regulatoare ale regimului apelor, ca habitate ale unor flore şi faune caracteristice şi, mai ales, ale pasarilor de apa,convinse ca zonele umede constituie o resursa de mare valoare economică, naturala, ştiinţifică şi recreativa, a căror dispariţie ar fi ireparabila,doritoare sa frineze, în prezent şi în viitor, degradările progresive aduse zonelor umede şi dispariţia acestor zone,recunoscind ca păsările de apa, în migratiile lor sezoniere, pot traversa frontiere şi trebuie, în consecinţa, să fie considerate ca o resursa internationala,fiind constiente ca, în fapt, conservarea zonelor umede, a florei şi faunei lor poate fi asigurata numai conjugind politicile naţionale pe termen lung cu o acţiune internationala constanta,au convenit asupra următoarelor:  +  Articolul 11. În sensul prezentei convenţii, zonele umede sînt intinderi de balti, mlastini, turbarii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastra sau sărată, inclusiv intinderile de apa marina a căror adîncime la reflux nu depăşeşte 6 m.2. În sensul prezentei convenţii, păsările de apa sînt păsări a căror existenta depinde ecologic de zonele umede.  +  Articolul 21. Fiecare parte contractantă va trebui sa desemneze zonele umede aparţinînd teritoriului sau care să fie incluse în lista zonelor umede de importanţa internationala, numita în continuare lista, pe care o deţine biroul instituit în virtutea art. 8.Limitele fiecărei zone umede vor trebui descrise cu precizie şi prezentate în mod corespunzător pe o harta şi ele pot include, de asemenea, zonele de ecofan sau costiere, adiacente zonelor umede, precum şi insule sau intinderi de apa marina cu adîncimea mai mare de 6 m la reflux, mai ales dacă aceste zone de ecofan, insule sau intinderi de apa au importanţa ca habitat pentru păsările acvatice.2. Alegerea zonelor umede pentru a fi înscrise pe lista va trebui să se bazeze pe importanţa lor internationala din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic sau hidrologic. Vor trebui înscrise, în primul rind, zonele umede avînd o importanţa internationala pentru păsările acvatice în toate anotimpurile.3. Înscrierea unei zone umede pe lista se face fără a prejudicia drepturile exclusive de suveranitate ale părţii contractante pe teritoriul căreia se afla situata zona.4. Fiecare parte contractantă desemnează cel puţin o zona umeda pentru a fi înscrisă pe lista în momentul semnării convenţiei sau depunerii instrumentului sau de ratificare sau aderării conform prevederilor art. 9.5. Oricare parte contractantă are dreptul de a adauga pe lista alte zone umede situate pe teritoriul sau, de a extinde pe cele care sînt deja înscrise sau, pentru motive urgente de interes naţional, de a retrage de pe lista sau de a reduce întinderea zonelor umede deja înscrise şi, în cel mai scurt timp, ea informează despre aceste modificări organizaţia sau guvernul care răspunde de funcţiile biroului permanent specificate la art. 8.6. Fiecare parte contractantă tine cont de angajamentele sale, pe plan internaţional, pentru conservarea, gestionarea şi utilizarea raţională a populatiilor migratoare de păsări acvatice, pe de o parte, atunci cînd desemnează zonele umede din teritoriul sau, pentru a fi înscrise pe lista, iar pe de altă parte, atunci cînd îşi exercită dreptul de a modifica cele înscrise.  +  Articolul 31. Părţile contractante elaborează şi aplica planurile lor de amenajare, astfel încît sa favorizeze conservarea zonelor umede înscrise pe lista şi, pe cît posibil, utilizarea raţională a zonelor umede din teritoriul lor.2. Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru a fi informată de îndată ce este posibil despre modificările caracteristicilor ecologice ale zonelor umede situate pe teritoriul sau şi înscrise pe lista, care s-au produs, sînt în curs sau susceptibile de a se produce ca urmare a evolutiilor tehnologice, a poluarii sau a unei alte intervenţii umane. Informaţiile privind asemenea modificări vor fi transmise fără întîrziere organizaţiei sau guvernului care răspunde de funcţiile biroului permanent specificate la art. 8.  +  Articolul 41. Fiecare parte contractantă favorizează conservarea zonelor umede şi pasarilor acvatice, creind rezervaţii naturale în zonele umede, acestea fiind sau nu înscrise pe lista, şi asigura în mod adecvat supravegherea lor.2. În cazul în care o parte contractantă, pentru motive urgente de interes naţional, retrage o zona umeda înscrisă pe lista sau îi reduce întinderea, ea va trebui sa compenseze, pe cît posibil, orice pierdere de resurse în zone umede şi, în mod special, ea va trebui sa creeze noi rezervaţii naturale pentru păsările acvatice şi pentru protecţia, în aceeaşi regiune sau în alt loc, a unei părţi convenabile din habitatul lor anterior.3. Părţile contractante încurajează cercetarea şi schimbul de date şi publicaţii referitoare la zonele umede, la flora şi fauna lor.4. Părţile contractante se straduiesc, prim măsuri administrative, să asigure creşterea efectivelor la populatiile de păsări acvatice în zonele umede care le aparţin.5. Părţile contractante favorizează formarea de personal competent pentru studierea, administrarea şi supravegherea zonelor umede.  +  Articolul 5Părţile contractante se consulta asupra îndeplinirii obligaţiilor decurgind din convenţie, în mod special în cazul unei zone umede care depăşeşte teritoriile unei părţi contractante sau în cazul cînd un bazin hidrografic este împărţit între mai multe părţi contractante. Ele se vor strădui în acelaşi timp sa coordoneze şi sa susţină politica lor şi reglementările prezente şi viitoare referitoare la conservarea zonelor umede, a florei şi faunei lor.  +  Articolul 61. Părţile contractante organizează, cînd este necesar, conferinţe asupra conservării zonelor umede şi pasarilor de apa.2. Conferinţele au un caracter consultativ şi ele au mai ales competenţa: a) de a discuta probleme privind aplicarea convenţiei; b) de a discuta suplimentarile şi modificările aduse listei; c) de a examina informaţiile privind modificările caracteristicilor ecologice ale zonelor umede înscrise în lista, furnizate conform paragrafului 2 al art. 3; d) de a face recomandări, cu caracter general sau particular, părţilor contractante, privind conservarea, administrarea şi utilizarea raţională a zonelor umede, a florei şi faunei lor; e) de a solicita organismelor internaţionale competente întocmirea de rapoarte şi statistici asupra problemelor cu caracter internaţional privind zonele umede.3. Părţile contractante asigura comunicarea către cei responsabili de gestionarea zonelor umede de la toate nivelurile, precum şi luarea în considerare de către aceştia a recomandărilor conferinţelor referitoare la conservarea, administrarea şi utilizarea raţională a zonelor umede, a florei şi faunei lor.  +  Articolul 71. Părţile contractante vor trebui să fie reprezentate la astfel de conferinţe prin persoane avînd calitate de experţi în problemele zonelor umede sau pasarilor de apa, prin cunoştinţele şi experienta dobîndită în activitatea ştiinţifică, administrativă sau în alte funcţii similare.2. Fiecare dintre părţile contractante reprezentate la o conferinţa beneficiază de un vot, recomandările fiind adoptate cu majoritatea simpla a voturilor exprimate, sub rezerva prezentei la scrutin a cel puţin o jumătate din numărul părţilor contractante.  +  Articolul 81. Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor sale va îndeplini funcţiile biroului permanent ce decurg din prezenta convenţie, pînă în momentul în care o alta organizaţie (sau guvern) va fi desemnată, printr-o majoritate de două treimi a tuturor părţilor contractante, sa preia aceste obligaţii.2. Funcţiile biroului permanent sînt, printre altele: a) sa ajute la convocarea şi organizarea conferinţelor menţionate la art. 6; b) să deţină lista zonelor umede de importanţa internationala şi sa primească de la părţile contractante informaţiile prevăzute la paragraful 5 al art. 2 privind toate suplimentarile, extinderile, suprimarile sau diminuarile referitoare la zonele umede înscrise pe lista; c) sa primească de la părţile contractante informaţiile prevăzute conform paragrafului 2 al art. 3 privind toate modificările ecologice care survin la nivelul zonelor umede înscrise pe lista; d) sa comunice tuturor părţilor contractante toate modificările privind lista sau toate schimbările privind caracteristicile zonelor umede înscrise şi sa ia măsuri pentru ca aceste probleme să fie discutate la conferinţa următoare; e) sa informeze partea contractantă interesată asupra recomandărilor conferinţelor în ceea ce priveşte modificările listei sau schimbările survenite în caracteristicile zonelor umede înscrise.  +  Articolul 91. Convenţia este deschisă pentru semnare pentru o durată nedeterminată.2. Orice membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, al uneia din instituţiile sale specializate sau al Agenţiei internaţionale de energie atomica, sau orice parte la Curtea Internationala de Justiţie, poate deveni parte contractantă a acestei convenţii prin: a) semnatura fără rezerva ratificării; b) semnatura sub rezerva ratificării, urmată de ratificare; c) aderare.3. Ratificarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument de ratificare sau aderare pe lîngă directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura (numit în continuare depozitarul).  +  Articolul 10*)1. Convenţia va intra în vigoare la patru luni după ce şapte state vor fi devenit părţi contractante ale convenţiei, conform prevederilor paragrafului 2 al art. 9.2. În consecinţa, convenţia va intra în vigoare, pentru fiecare din părţile contractante, la patru luni de la data semnării sale, fără rezerva ratificării, sau de la depunerea instrumentului sau de ratificare sau aderare.--------------- Notă *) ARTICOLUL 4Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare începînd de la data de 3 decembrie 1982 la sediul UNESCO de la Paris.ARTICOLUL 51. Orice stat prevăzut la art. 9 paragraful 2 al convenţiei poate deveni parte contractantă a protocolului prin: a) semnatura fără rezerva ratificării, acceptare sau aprobare; b) semnatura supusă ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; c) aderare.2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare pe lîngă directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura (numit în continuare depozitar).3. Orice stat care devine parte contractantă a convenţiei după intrarea în vigoare a prezentului protocol este considerat ca fiind parte a convenţiei asa cum a fost amendata prin protocol, afară de cazul cînd a exprimat o intenţie diferita în momentul depunerii instrumentului la care se referă art. 9 al convenţiei.4. Orice stat care devine parte contractantă a prezentului protocol fără a fi parte contractantă a convenţiei este considerat ca parte a convenţiei, asa cum a fost amendata prin prezentul protocol şi aceasta cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru acest stat.ARTICOLUL 61. Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni de la data la care două treimi din statele care sînt părţi contractante ale convenţiei, la data la care prezentul protocol este deschis pentru semnare, l-au semnat fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, l-au ratificat, acceptat sau au aderat.2. În ceea ce priveşte orice stat care devine parte contractantă la prezentul protocol după data intrării sale în vigoare în maniera descrisă la paragrafele 1 şi 2 ale art. 5 de mai sus, protocolul intră în vigoare la data semnării sale fără rezerva ratificării, acceptării sau de la data ratificării, acceptării, aprobării sau aderării.3. În ceea ce priveşte orice stat care devine parte contractantă la prezentul protocol în maniera descrisă la paragrafele 1 şi 2 ale art. 5 de mai sus, în intervalul de timp de la deschiderea pentru semnare a acestuia şi pînă la intrarea sa în vigoare, prezentul protocol intră în vigoare la data precizată la paragraful 1 de mai sus.----------------  +  Articolul 10 bis1. Prezenta convenţie poate fi amendata la o reuniune a părţilor contractante convocată cu acest scop în conformitate cu prezentul articol.2. Propunerile de amendare pot fi prezentate de către toate părţile contractante.3. Textul oricărei propuneri de amendare şi motivele acestei propuneri sînt comunicate organizaţiei sau guvernului care îndeplineşte rolul de birou permanent în sensul convenţiei (numit în continuare biroul), iar acesta le comunică fără întîrziere tuturor părţilor contractante. Orice comentariu asupra textului provenind de la o parte contractantă este comunicat biroului în termen de trei luni de la data la care amendamentele au fost comunicate părţilor contractante de către birou. Imediat după termenul limita de prezentare a comentariilor, biroul comunică părţilor contractante toate comentariile primite la acea data.4. O reuniune a părţilor contractante în vederea examinării unui amendament comunicat în conformitate cu paragraful 3 este convocată de către birou la cererea scrisă a unei treimi din numărul părţilor contractante. Biroul consulta părţile în ceea ce priveşte data şi locul reuniunii.5. Amendamentele sînt adoptate cu majoritate de două treimi din părţile contractante prezente care votează.6. Atunci cînd a fost adoptat, un amendament intră în vigoare, pentru părţile contractante care l-au acceptat, în prima zi a celei de-a patra luni de la data la care două treimi din părţile contractante au depus un instrument de acceptare pe lîngă depozitar. Pentru orice parte contractantă care depune un instrument de acceptare după data la care două treimi din părţile contractante au depus un instrument de acceptare, amendamentul intră în vigoare de la data depunerii instrumentului de acceptare de către aceasta parte.  +  Articolul 111. Convenţia va rămîne în vigoare pe o durată nedeterminată.2. Orice parte contractantă va putea denunta convenţia după o perioadă de cinci ani de la data intrării ei în vigoare pentru acea parte, făcînd în scris aceasta comunicare depozitarului. Denunţarea va intra în vigoare la patru luni de la data primirii comunicării de către depozitar.  +  Articolul 121. Depozitarul va informa cît de repede posibil toate statele semnatare ale convenţiei sau care au aderat: a) asupra semnatarilor convenţiei; b) asupra depunerilor instrumentelor de ratificare ale convenţiei; c) asupra depunerilor instrumentelor de aderare la convenţie; d) asupra datei intrării în vigoare a convenţiei; e) asupra comunicărilor de denunţare a convenţiei.2. Atunci cînd convenţia va intra în vigoare, depozitarul o va inregistra la Secretariatul Naţiunilor Unite conform articolului 102 al Cartei.Fapt pentru care, subsemnaţii, împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta convenţie.Întocmită la Ramsar, în data de 2 februarie 1971, într-un singur exemplar, original, în limbile engleza, franceza, germană şi rusa, toate textele fiind deopotrivă autentice*), care exemplar va fi încredinţat depozitarului care va elibera copii certificate tuturor părţilor contractante.-------------- Notă *) Conform articolului final al conferintei care a adoptat protocolul, depozitarul a prezentat la a doua conferinţa a părţilor, versiuni oficiale ale convenţiei în limbile arabă, chineza, spaniola, întocmite prin consultare cu guvernele interesate şi cu asistenţa biroului.-----