METODOLOGIE din 26 ianuarie 2011cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2011  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 64 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2011.
  Notă
  Conform articolului 8 din HOTĂRÂREA nr. 255 din 21 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 29 martie 2024, la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 24 septembrie 2024, Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozitiilor în materie de stare civilă, precum și Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, care aprobă Metodologia, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Articolul 6 din actul normativ menționat mai sus dispune următoarele:
  Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activităților prevăzute în materie de stare civilă care nu se realizează prin intermediul S.I.I.E.A.S.C. li se aplică dispozițiile:a) Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, cu modificările ulterioare.
   +  Capitolul I Exercitarea atribuțiilor de stare civilă  +  Articolul 1Atribuțiile de stare civilă se îndeplinesc de consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București și de personalul desemnat din cadrul acestora, de serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, în unitățile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale, în care nu funcționează servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, de către primari sau de funcționari anume desemnați de aceștia cu competențe în acest domeniu, de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare de carieră ale României, respectiv de agenții diplomatici care îndeplinesc funcții consulare ori de unii dintre funcționarii consulari, de către comandanții de nave și aeronave aflate în afara teritoriului național și de către ofițerii de stare civilă militari, desemnați prin ordin al ministrului apărării naționale sau, după caz, al ministrului administrației și internelor, în caz de mobilizare, război, participare la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistență umanitară sau tip coaliție.  +  Articolul 2(1) Competența ofițerului de stare civilă este materială și teritorială.(2) Ofițerul de stare civilă își exercită atribuțiile numai în limita unității administrativ-teritoriale, determinată prin lege, ori a spațiului geografic de competență a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate, a navei ori a aeronavei aflate în afara apelor teritoriale și, respectiv, a spațiului aerian al României, în cazul comandanților de nave și aeronave, a bazelor militare, în cazul ofițerilor de stare civilă militari.  +  Articolul 3(1) Ofițerii de stare civilă delegați din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, denumite în continuare S.P.C.L.E.P., în unitățile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum și cei din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale în care nu funcționează S.P.C.L.E.P. sunt obligați să întocmească, în condițiile prevăzute de lege, actele de stare civilă pentru cetățenii români sau pentru persoanele fără cetățenie și să înregistreze, la cerere, actele sau faptele de stare civilă ale cetățenilor străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României, în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români.(2) Înscrierea mențiunilor pe actele de stare civilă se face din oficiu sau la cerere, în condițiile prevăzute de prezenta metodologie.  +  Articolul 4(1) Comandanții de nave și aeronave înregistrează în jurnalul de bord și, respectiv, în carnetul de drum nașterile și decesele ce se produc la bordul acestor mijloace de transport aflate în afara teritoriului României.(2) La bordul navei aflate în afara apelor teritoriale, căsătoria se poate încheia numai între cetățeni români, pe baza pașaportului eliberat de autoritățile competente ale statului român, a certificatului medical prenupțial întocmit de medicul navei sau de un alt medic competent, precum și a declarației viitorilor soți.(3) În caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistență umanitară sau tip coaliție, actele și faptele de stare civilă ale militarilor și personalului civil din unitățile forțelor armate se înregistrează de ofițerii anume desemnați prin ordin al ministrului apărării naționale sau, după caz, al ministrului administrației și internelor.(4) Înregistrările trebuie să cuprindă toate datele necesare întocmirii actelor de stare civilă.  +  Articolul 5Misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României înregistrează actele și faptele de stare civilă privind cetățenii români produse în străinătate și eliberează certificate de stare civilă, în condițiile prevăzute de prezenta metodologie.  +  Articolul 6(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, denumită în continuare D.G.E.P., coordonează și controlează metodologic, în condițiile legii, activitatea de stare civilă desfășurată de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale și județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București, precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (la 03-11-2022, sintagma: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) D.G.E.P. asigură tipărirea registrelor de stare civilă, a certificatelor de stare civilă și a extraselor pentru uz extern, în vederea transmiterii de mențiuni în străinătate. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (3) Certificatele de naștere, de căsătorie și de deces sunt confecționate din hârtie specială, având în filigran litera "R", încadrată într-un caroiaj. Certificatele de stare civilă se realizează cu o tentă de culoare albastră - pentru cele de naștere, roz - pentru cele de căsătorie și cenușiu - pentru cele de deces. Culoarea aplicată materialului de bază trebuie să fie repartizată uniform în toată profunzimea acestuia, astfel încât răzuirea fină a unei suprafețe să nu ducă la dispariția tentei culorii de fabricație. Alte elemente de siguranță se stabilesc de către D.G.E.P.. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (4) Cerneala folosită la pretipărirea rubricilor din certificatele de stare civilă, precum și materialele folosite la imprimarea culorii de fond a acestor documente trebuie să asigure rezistența la uzură fizică.(5) Certificatele de stare civilă au tipărite la mijloc stema României și sunt legate în carnete a 25 de file. Fiecare certificat de stare civilă este înseriat; seria este formată din două litere și 6 cifre și este tipărită la mijloc, sub titlul care definește certificatul.(6) Documentele prevăzute la alin. (3) se distribuie, contra cost, serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor, denumite în continuare S.P.C.J.E.P.  +  Articolul 7Prefecții verifică, în condițiile legii, legalitatea actelor adoptate de autoritățile administrației publice locale, în legătură cu realizarea atribuțiilor de stare civilă privind actele și faptele de stare civilă.  +  Articolul 8Prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor de stare civilă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii acestora, alții decât persoanele vizate, sunt obligați să utilizeze datele numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Președintele consiliului județean și primarul general al municipiului București, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv prin structura de stare civilă a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, denumită în continuare D.G.E.P.M.B., organizează îndrumarea și controlul metodologic al activității de stare civilă realizată de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor, exercitând în acest sens următoarele atribuții: (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) a) organizează instruirile de pregătire profesională a personalului cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum și a ofițerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza județelor/municipiului București;b) întocmește, la începutul fiecărui an, programul de desfășurare a instructajelor; data și locul desfășurării acestora se comunică D.G.E.P., precum și Direcției Generale pentru Relația cu Comunitățile Locale din cadrul Ministerului Administrației și Internelor; (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) c) analizează lunar/semestrial activitățile desfășurate de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor;d) participă la întocmirea materialelor de analiză, a testelor și aplicațiilor practice;e) ține evidența și arhivează registrele de stare civilă - exemplarul II, depuse de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăriile competente care au în păstrare exemplarul I;f) întocmește necesarul de registre și de certificate de stare civilă, precum și de cerneală specială, pentru anul următor, pe care îl comunică, anual, D.G.E.P.; (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) g) asigură tipărirea formularelor auxiliare și distribuirea acestora, precum și distribuirea celor prevăzute la lit. f) S.P.C.L.E.P. și primăriilor din județ, contra cost;h) desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din cadrul S.P.C.L.E.P. și al primăriilor și asigură instruirea persoanelor cărora urmează a li se delega exercitarea atribuțiilor de stare civilă, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;i) asigură spațiile și amenajările corespunzătoare pentru conservarea și păstrarea în condiții optime și de securitate a documentelor și imprimatelor de stare civilă pe care le au în păstrare;j) asigură prezența unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcție a personalului cu atribuții de stare civilă sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;k) primesc anual de la D.G.E.P. și distribuie S.P.C.L.E.P. și primăriilor listele cu coduri numerice personale precalculate; în cazul epuizării acestora, pentru anul în curs, solicită alocarea unor secvențe suplimentare, de la structura județeană a D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Președintele consiliului județean și primarul general al municipiului București, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M.B., realizează cel puțin o dată pe an activități de control asupra tuturor înregistrărilor de stare civilă din cadrul primăriilor sau S.P.C.L.E.P., pe baza graficului întocmit de S.P.C.J.E.P. sau, după caz, de D.G.E.P.M.B., exercitând în acest sens următoarele atribuții: (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) a) verifică realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare, modul de eliberare și gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea mențiunilor și efectuarea comunicărilor prevăzute de prezenta metodologie, atribuirea, gestionarea și înscrierea codurilor numerice personale;b) verifică respectarea transmiterii în termen a comunicărilor nominale prevăzute la art. 11 lit. e);c) sesizează inspectoratul județean de poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, precum și D.G.E.P. cu privire la documentele de stare civilă cu regim special pierdute ori furate și efectuează verificarea administrativă, de fond, a gestiunii certificatelor de stare civilă, în cazul dispariției în alb a unor astfel de documente de la primării; (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) d) participă la verificările ce se efectuează în situațiile prevăzute la lit. c), în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc sustragerea;e) propun consiliului local sau primarului măsurile administrative ce se impun;f) asigură respectarea normelor privind protecția datelor și informațiilor gestionate și dispun măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate;g) transmit lunar, până la data de 5 a lunii următoare, la D.G.E.P. situația indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7; (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) h) transmit semestrial la D.G.E.P. situația căsătoriilor mixte; (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) i) transmit semestrial la D.G.E.P. sinteza activității pe linie de stare civilă. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (3) Constatările rezultate în urma controlului și măsurile necesare pentru îndreptarea unor erori se consemnează într-un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, într-un registru special de control pe linie de stare civilă.(4) Structurile prevăzute la alin. (1) au atribuții privind:a) constituirea fondului arhivistic prin evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea tuturor documentelor rezultate din activitatea curentă, conform dispozițiilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare;b) efectuarea mențiunilor în actele de stare civilă - exemplarul II, conform comunicărilor privind înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă; în lipsa comunicărilor privind modificările intervenite ulterior, în statutul civil mențiunile se operează în baza informațiilor coroborate din arhivele proprii;c) verificarea și păstrarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă și formularea propunerilor de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi înaintate președintelui consiliului județean, respectiv primarului general al municipiului București;d) analizarea cererilor pentru acordarea dispensei de grad de rudenie și formularea propunerilor întemeiate pentru a fi înaintate președintelui consiliului județean/primarului general al municipiului București, în vederea emiterii dispoziției de aprobare sau respingere;e) eliberarea, în mod gratuit, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de naștere, de căsătorie și de deces ce le au în păstrare, la cererea autorităților publice prevăzute la art. 27 alin. (1), în condițiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;f) avizarea referatelor întocmite de către S.P.C.L.E.P., prin structura de stare civilă sau, în localitățile în care acestea nu sunt constituite, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei, în cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;g) asigurarea colaborării și a schimbului permanent de informații cu structurile similare din țară, precum și cu organele de poliție, pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;h) solicitarea și atribuirea de coduri numerice personale pentru toate persoanele născute anterior anului 1980, prin Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, denumit în continuare B.J.A.B.D.E.P., respectiv Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor al Municipiului București, în cazul persoanelor ale căror certificate de stare civilă sunt transcrise;i) eliminarea certificatelor de stare civilă retrase și a celor anulate la completare de S.P.C.L.E.P. și primăriile de pe raza de competență, precum și a cotoarelor de certificate, la un an de la data eliberării ultimului certificat; eliminarea se efectuează de către Comisia de selecționare, pe bază de proces-verbal.  +  Articolul 10Ofițerii de stare civilă delegați au următoarele atribuții:a) întocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar, și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;b) înscriu mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimit comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile prezentei metodologii;c) eliberează gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;e) trimit structurilor de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;f) trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;g) trimit structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;h) întocmesc buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică sau a municipiului București;i) dispun măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;j) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și le arhivează în condiții de deplină securitate;k) propun necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;m) primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;n) primesc cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.G.E.P., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării; (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) o) primesc cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;p) primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrativ-teritoriale competente;q) primesc cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;r) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;s) sesizează imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 11Ofițerii de stare civilă delegați și personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 10, precum și următoarele atribuții:a) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 11 și 12;b) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;c) efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;d) efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;e) înscriu în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.G.E.P. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.; (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) f) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;g) colaborează cu direcțiile de sănătate județene și a municipiului București și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;h) colaborează cu unitățile sanitare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, denumită în continuare D.G.A.S.P.C., și reprezentanții serviciului public de asistență socială, denumit în continuare S.P.A.S., și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută; (la 03-11-2016, sintagma: Direcția Generală Protecția Copilului, denumită în continuare D.GP.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) i) transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situația indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;j) transmit semestrial la S.P.C.J.E.P. situația căsătoriilor mixte.  +  Capitolul II Înregistrarea actelor de stare civilă  +  Secţiunea 1 Registrele de stare civilă  +  Articolul 12(1) Registrele de stare civilă sunt documentele în care se întocmesc actele de naștere, de căsătorie și de deces.(2) Registrul de stare civilă se vizează pentru deschidere și închidere de către primar și ofițerul de stare civilă delegat, potrivit proceselor-verbale prevăzute în anexele nr. 13 și 14(3) În situația în care registrul de stare civilă nu s-a completat în întregime, la data de 31 decembrie a fiecărui an, pe prima pagină rămasă liberă, se întocmește procesul-verbal de închidere, în care se consemnează numărul actelor înregistrate în anul încheiat sau, după caz, faptul că nu a fost înregistrat niciun act. Înregistrările pentru anul care începe se fac, în continuare, în același registru, până la epuizarea tuturor filelor, numerotarea actelor începând cu numărul 1.  +  Articolul 13(1) Numerotarea actelor de stare civilă se face în momentul întocmirii acestora, consecutiv și neîntrerupt, începând de la data de 1 ianuarie, cu numărul 1, și se termină la 31 decembrie, cu numărul ultimului act înregistrat.(2) Dacă registrul se termină înainte de expirarea anului în curs, se începe un registru nou, numerotarea actelor făcându-se în continuare.  +  Articolul 14În cazul în care înregistrările necesită un volum mare de operațiuni, se pot folosi în același timp registre de stare civilă în care numerotarea actelor se face diferențiat, folosindu-se numere pare și numere impare.  +  Articolul 15În arhivă, registrele de stare civilă se ordonează și se așază pe unități administrativ-teritoriale, iar în cadrul acestora, pe acte și fapte, cronologic.  +  Articolul 16Registrele și certificatele de stare civilă, precum și toate celelalte documente care stau la baza înregistrării actelor și faptelor de stare civilă se păstrează separat de restul arhivei care se creează la nivelul S.P.C.L.E.P. și al primăriilor, în încăperi special amenajate, în dulapuri închise, asigurându-se securitatea acestora.  +  Articolul 17(1) În cazul în care un registru de stare civilă a fost întocmit prin copiere după exemplarul existent, întrucât celălalt exemplar lipsește, pe ultima pagină a copertei se întocmește un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15.(2) Este interzisă compactarea/legarea mai multor registre de stare civilă într-unul singur.  +  Articolul 18(1) În unitățile administrativ-teritoriale cu peste 30.000 de locuitori se întocmesc opise alfabetice, pe ani și acte, în care se înscriu, zilnic, actele de naștere, de căsătorie și de deces înregistrate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16.(2) În unitățile administrativ-teritoriale cu până la 30.000 de locuitori, actele întocmite în cazurile speciale privind reconstituirea și întocmirea ulterioară, înregistrarea tardivă, transcrierea, adopția, moartea prezumată se evidențiază pe ultima copertă a registrelor, în partea interioară, specificându-se numele de familie și prenumele persoanei înregistrate, precum și numărul/data întocmirii actului respectiv.  +  Articolul 19(1) Registrul de stare civilă - exemplarul II se înaintează structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (2) Termenul de păstrare a documentelor care au stat la baza înregistrării actelor și faptelor de stare civilă, precum și la înscrierea mențiunilor ulterioare este de 50 de ani de la crearea lor; la expirarea termenului de păstrare, acestea pot fi scoase din evidența arhivei, prin selecționare, cu aprobarea direcțiilor județene/Direcției Municipiului București ale/a Arhivelor Naționale, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.(3) La începutul anului calendaristic, documentele primare din anul care s-a încheiat se ordonează pe dosare, cusute, sigilate, numerotate, după care se arhivează.  +  Articolul 20Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, în original sau fotocopie, pot fi trimise, la cererea scrisă, D.G.E.P., S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., instanțelor judecătorești, parchetelor sau poliției; înscrisurile originale se restituie până la data stabilită în adresa de solicitare. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 21Registrele de stare civilă se predau la Direcția Municipiului București/direcțiile județene a/ale Arhivelor Naționale, după 100 de ani de la crearea/întocmirea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea actelor de stare civilă  +  Articolul 22(1) Declarațiile privind înregistrarea actelor de stare civilă se fac în fața ofițerului de stare civilă, verbal, pentru înregistrarea nașterii și decesului, și în scris, pentru căsătorie; declararea cu depășirea termenelor legale a nașterii, respectiv a decesului se face în scris, cu arătarea motivelor întârzierii.(2) Ofițerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea conținutului declarației și concordanța acesteia cu certificatele de stare civilă și cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant sau existente în arhiva de stare civilă a primăriei.(3) Certificatul medical constatator al nașterii și certificatul medical constatator al decesului, precum și declarațiile de căsătorie se înregistrează imediat ce se primesc în registrul de intrare-ieșire, care se întocmește potrivit modelului prevăzut anexa nr. 17.  +  Articolul 23(1) Actele de stare civilă și mențiunile de pe marginea acestora se completează cu cerneală specială de culoare neagră.(2) Sunt interzise ștersăturile, răzuirile, prescurtările și adăugirile în cuprinsul actelor de stare civilă sau al documentelor primare care stau la baza întocmirii acestora, precum și a înscrierii mențiunilor.(3) Ofițerul de stare civilă care întocmește actul semnează și aplică parafa proprie, precum și sigiliul special confecționat pentru activitatea de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18.(4) Parafa funcționarilor desemnați să opereze mențiuni pe marginea actelor de stare civilă - exemplarul II, depuse la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., cuprinde numai numele de familie și prenumele. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (5) După înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă, ofițerul de stare civilă sau personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. înscrie data, semnează și aplică numai parafa proprie. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 24Întocmirea actelor de stare civilă și înscrierea mențiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin, cu respectarea următoarelor reguli:a) rubricile privind numele de familie, prenumele, denumirea localității, județul sau țara și cauza decesului se completează cu majuscule, de tipar; dacă numele de familie ori prenumele este compus din două sau mai multe cuvinte, acestea se scriu fără a se despărți prin cratimă;b) rubricile privind "anul" și "ziua" se completează cu cifre arabe, iar rubrica privind "luna" se completează cu litere, fără prescurtări;c) în rubrica "Sexul" se înscrie cu majuscule "MASCULIN" sau "FEMININ", conform certificatului constatator al nașterii/decesului;d) rubrica "naționalitatea" se completează, dacă este cazul, conform celor declarate de solicitant și numai cu consimțământul acestuia, iar în rubrica "Cetățenia" se înscrie cetățenia stabilită potrivit actului de identitate prezentat;e) rubricile din actele de naștere, căsătorie și deces, referitoare la locul nașterii părinților, al soților și al decedatului, se completează cu denumirea actuală a comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; rubricile referitoare la județ se completează cu denumirea actuală a județului, respectiv a municipiului București; în cazul municipiului București, în rubrica "Municipiul" se înscrie "București", iar cuvântul "județ" se barează și se înscrie "sectorul";f) completarea tuturor rubricilor din actele și certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română, inclusiv cele referitoare la modul de folosire a literelor "â", "ă", "î", "ș", "ț"; la completarea rubricilor referitoare la nume se va folosi litera "â" sau "î", după dorința solicitantului; în ceea ce privește denumirea localităților, înlocuirea literei "î" cu "â" din cuprinsul acestora se face conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) în cazul în care se transcrie/se înscrie un certificat de stare civilă procurat din străinătate, în rubrica referitoare la "localitate" se înscrie denumirea localității, așa cum rezultă din actul prezentat și din traducerea legalizată, iar în rubrica "județul" se menționează "țara" unde a fost înregistrat, barându-se cu o linie orizontală cuvântul "județul"; rubricile care nu se completează se barează cu o linie orizontală, înainte de a fi semnat actul.  +  Articolul 25Actele de naștere, de căsătorie și de deces întocmite în cazuri speciale se înscriu în registrele curente, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 24 și a următoarelor:a) în actele de naștere transcrise/înscrise, reconstituite, întocmite ulterior ori ca urmare a încuviințării adopției, rubricile privind declarantul și "a prezentat certificatul medical constatator al nașterii nr. ....., eliberat de ........, din care rezultă că s-a născut un copil ......." nu se completează;b) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior, transcrise/înscrise, la rubrica referitoare la "domiciliu" se înscrie domiciliul actual al soțului care solicită înregistrarea actului, așa cum rezultă din documentul de legitimare prezentat;c) în actele de stare civilă transcrise/înscrise, rubricile cu privire la "nume" și/sau "prenume" se completează conform certificatului original prezentat; în acest caz, prevederile art. 24 lit. a) teza a 2-a nu se aplică;d) în actele de deces transcrise/înscrise, reconstituite, întocmite ulterior ori în baza unei hotărâri judecătorești declarative de moarte, rubricile privind declarantul și "a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de ............." și "cauza decesului fiind ..............." nu se completează, ci se barează cu o linie orizontală;e) în actele de căsătorie transcrise/înscrise, rubricile privind numele de familie al soților se completează așa cum rezultă din certificatele eliberate de autoritățile străine; în cazul în care nu rezultă numele de familie ce urmează a fi purtat în timpul căsătoriei, se completează cu cel declarat de soți, conform declarației date în formă autentică;f) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior sau transcrise/înscrise, textul "văzând că publicația cerută de lege s-a efectuat în termen și că nu s-a făcut opoziție la această căsătorie, în temeiul consimțământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soți prezenți" și "rubricile cu privire la martori" se anulează cu o linie orizontală; în textul "noi, .......... ofițer de stare civilă am încheiat prezentul act de căsătorie" se barează mențiunea "încheiat" și se înscrie, după caz, "reconstituit", "întocmit ulterior", "transcris", "înscris";g) actele reconstituite, întocmite ulterior, transcrise/înscrise se semnează de ofițerul de stare civilă, care aplică parafa proprie și sigiliul.  +  Articolul 26(1) Dacă în timpul completării actului, înainte de a fi semnat de declarant, de soți ori de martori și de ofițerul de stare civilă, se constată o greșeală, pagina completată greșit se anulează prin două linii trase în diagonală ("X"), cu cerneală roșie, scriindu-se, cu majuscule de tipar, textul "PAGINĂ ANULATĂ", iar numărul actului ce corespunde acesteia se trece pe pagina următoare, unde se întocmește actul corect.(2) În același fel se anulează și pagina corespunzătoare din exemplarul II al registrului de stare civilă, fără a mai completa textul scris greșit.(3) Este interzisă ruperea filelor din registrele de stare civilă, cu excepția celor folosite de misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României, care se decupează din registrul de stare civilă - exemplarul I, pentru a fi trimise în țară.  +  Articolul 27(1) La cererea scrisă a D.G.E.P., a S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., a instanțelor judecătorești, a parchetelor sau a poliției, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează S.P.C.L.E.P., a unităților din sistemul de ordine și siguranță publică, a D.G.A.S.P.C. și a reprezentanților S.P.A.S., precum și a notarilor publici, se eliberează gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.P.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul solicitărilor adresate direcțiilor județene și Direcției Municipiului București ale/a Arhivelor Naționale, pentru actele aflate în păstrarea acestora, cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Înregistrarea nașterii  +  Articolul 28(1) Înregistrarea nașterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.(2) În registrul de nașteri se înregistrează copilul născut viu și copilul născut mort.(3) Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naștere, separat, pentru fiecare copil. În același mod se procedează și în cazul gemenilor siamezi.  +  Articolul 29(1) Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de:a) 30 de zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;b) 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile;d) 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare.(2) Termenele prevăzute la alin. (1) lit. a),b) și d) se socotesc de la data nașterii și cuprind atât ziua nașterii, respectiv a găsirii, cât și ziua în care se face declarația. (la 03-11-2016, Articolul 29 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 30(1) Înregistrarea nașterii în termenele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) și c) se face în baza următoarelor documente:a) certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;b) actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă;c) certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original și fotocopie, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public;d) declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 41. Tatăl minor îl poate recunoaște singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoașterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.(2) În situația în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini sau apatrizi, sunt necesare documentele prevăzute la alin. (1), precum și următoarele: a) pașaportul părintelui cetățean străin sau apatrid/părinților cetățeni străini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene ori Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original și în fotocopie. În cazul cetățenilor străini sau apatrizilor ale căror acte de identitate/călătorie nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei; dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie și prenumele se solicită declarația notarială a titularului în acest sens;b) certificatul de căsătorie al părinților copilului, înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul dintre părinți este cetățean român; dacă ambii părinți sunt cetățeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, precum și traducerea legalizată a acestuia, apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6).c) declarația dată de părinții solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției internaționale în România în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care aceștia nu pot prezenta certificatul de căsătorie emis de autoritățile străine în fața cărora a fost oficiată căsătoria, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18^1. (la 16-12-2019, Alineatul (2) din Articolul 30 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (2^1) În cazul în care părinții solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției internaționale în România nu dețin pașaportul sau actul de identitate eliberat de statul ai cărui cetățeni sunt, iar în cazul apatrizilor, pașaportul emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, la rubrica mențiuni din actul și certificatul de naștere al copilului se înscrie mențiunea «Identitatea părinților/tatălui/mamei este declarată». (la 16-12-2019, Articolul 30 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1008 din 16 decembrie 2019, prevede:
  Articolul II
  Procedurilor specifice înregistrării nașterilor copiilor ai căror părinți sunt cetățeni străini sau apatrizi, respectiv solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției internaționale în România, precum și celor specifice încheierii/înregistrării căsătoriilor în care cel puțin unul dintre viitorii soți face parte din aceste categorii de străini li se aplică dispozițiile în vigoare la momentul depunerii solicitărilor la autoritățile competente.
  (2^2) Dispozițiile alin. (2^1) se aplică după efectuarea în prealabil de către personalul cu atribuții de stare civilă a unor verificări la nivelul centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea confirmării identității declarate a părintelui/părinților. (la 16-12-2019, Articolul 30 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (3) În situația în care ambii părinți au vârsta sub 14 ani este necesar documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), certificatul de naștere al mamei, precum și actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, dacă declararea nașterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei copilului. (4) În situația în care mama copilului are vârsta sub 14 ani, iar tatăl nu recunoaște copilul, sunt necesare documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), precum și următoarele: a) certificatul de naștere al mamei;b) actul de identitate al reprezentantului legal al mamei sau al declarantului, dacă declararea nașterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei.(5) Actele de identitate/pașapoartele sau documentele de identitate eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări ale părinților, ale reprezentanților legali și, după caz, al declarantului, precum și certificatele de stare civilă prezentate se restituie imediat după compararea datelor, păstrându-se fotocopii ale acestora, certificate pentru conformitate de persoana care primește cererea.(6) În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine în registrele de stare civilă române; nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților.(7) C.N.P. se atribuie doar copiilor cetățeni români.(8) În cazul în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii este diferit de cel declarat, înregistrarea nașterii se face în baza declarației scrise, semnată de ambii părinți, dată în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, din care să rezulte prenumele copilului.(9) În lipsa acordului părinților cu privire la numele de familie al copilului, instanța de tutelă hotărăște numele copilului și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P./primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naștere; certificatul de naștere se eliberează numai după înscrierea mențiunii privind stabilirea numelui de familie de către instanța de tutelă.(10) Prevederile alin. (9) se aplică și în cazul în care ofițerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar părinții nu vor să opteze pentru un alt prenume. (11) Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin/apatrid necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret și traducător autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate; ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă încheie un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18^2. (la 16-12-2019, Alineatul (11) din Articolul 30 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (12) În cazul în care părinții au domicilii diferite, părintele care declară nașterea va da o declarație din care să rezulte la care dintre părinți are domiciliul copilul, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19.(13) În cazul în care declararea nașterii se face de către o persoană, alta decât unul dintre părinți, se prezintă declarația notarială a oricăruia dintre părinți, din care să rezulte domiciliul copilului; în situația în care niciunul dintre părinți nu este identificat la adresa de domiciliu prin intermediul unităților de poliție, copilul este înregistrat în Registrul național de evidență a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., cu domiciliul mamei. (la 03-11-2016, Articolul 30 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Articolul 30^1(1) La înregistrarea nașterii în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. a), în lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă:a) celelalte documente prevăzute la art. 30, după caz;b) fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unității sanitare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), ofițerul de stare civilă solicită și reține la dosar extras/fotocopie de pe actul de naștere al mamei și rezultatul verificărilor în R.N.E.P., prin care se certifică identitatea mamei. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 30^2(1) În cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă, pentru întocmirea actului de naștere al copilului se prezintă următoarele documente:a) declarația scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^1 sau anexa nr. 19^2, după caz; b) procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare;c) certificatul medical constatator al nașterii; d) actul de identitate al declarantului;e) declarația tatălui de recunoaștere a copilului, după caz, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 41.(2) Ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă desfășoară următoarele activități:a) efectuează verificări în registrele de stare civilă ale primăriei unității administrativ-teritoriale de la locul nașterii declarat de mamă, conform procesului-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b);b) verifică datele declarate ale mamei în R.N.E.P.;c) întocmește referatul cu propunere de emitere a dispoziției primarului privind stabilirea numelui de familie și a prenumelui copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^3. Propunerea de stabilire a numelui de familie și a prenumelui copilului se face în considerarea datelor rezultate din certificatul medical constatator al nașterii și din declarația prevăzută la alin. (1) lit. e), după caz; d) prezintă primarului unității administrativ-teritoriale referatul prevăzut la lit. c) însoțit de întreaga documentație, pentru emiterea dispoziției, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^4.(3) Actul de naștere al copilului se întocmește cu numele de familie și prenumele stabilite prin dispoziția primarului unității administrativ-teritoriale unde se înregistrează nașterea, iar celelalte date sunt preluate din certificatul medical constatator al nașterii; rubrica privind datele mamei se completează doar cu numele de familie și prenumele mamei rezultate din procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b).(4) Pe marginea actului de naștere se operează mențiunea:Act întocmit în baza dispoziției primarului nr. ………/…….și a procesului-verbal nr. ……../…… privind identitatea declarată a mamei»; la rubrica «MENȚIUNI» din certificatul de naștere se înscrie «Act întocmit în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare(5) Domiciliul copilului este cel declarat de mamă potrivit procesului-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b), iar în cazul recunoașterii de către tată, domiciliul copilului se stabilește potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (12) sau (13). (6) Comunicarea de naștere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 77, însoțită de fotocopia certificatului medical constatator al nașterii, se transmite la S.P.C.L.E.P. de la locul nașterii, pentru actualizarea R.N.E.P. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 31După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. a) și d), întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^5, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum și cu avizul conform al S.P.C.J.E.P. sau, după caz, al D.G.E.P.M.B. (la 03-11-2016, Articolul 31 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 31^1(1) Cererea privind înregistrarea nașterii după împlinirea termenului de 30 de zile se depune fie la S.P.C.L.E.P./primăria competentă să înregistreze nașterea, fie la S.P.C.L.E.P./primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinți/persoana majoră neînregistrată, respectiv sediul instituția interesată.(2) Dacă cererea privind înregistrarea nașterii este depusă la primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinți/persoana majoră neînregistrată sau, după caz, sediul instituția interesată, cererea împreună cu toate verificările și documentele prevăzute de prezenta metodologie se transmit, în original, ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei competente să înregistreze nașterea; primăria care a primit cererea reține fotocopii ale documentelor, precum și documentul în care s-a consemnat rezultatul verificărilor efectuate.(3) În situația prevăzută la alin. (2), ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă de la S.P.C.L.E.P./primăria competentă să înregistreze nașterea întocmește un referat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19^6. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 31^2(1) Pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă aplică în mod corespunzător prevederile art. 30 și desfășoară următoarele activități:a) efectuează verificări în registrele de stare civilă;b) verifică persoana pentru care se solicită înregistrarea nașterii, în R.N.E.P.; în situația în care nu sunt asigurate condițiile tehnice necesare pentru accesul la R.N.E.P. al ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă din unitatea administrativ-teritorială unde s-a depus cererea de înregistrare a nașterii, verificările sunt efectuate prin intermediul structurii de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor care arondează unitatea administrativ-teritorială în cauză. (2) În situația în care declarantul nu prezintă certificatul medical constatator al nașterii, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă efectuează verificări în evidențele unității sanitare unde s-a produs nașterea sau ale medicului de familie, în situația în care nașterea a avut loc la domiciliu, pentru obținerea acestuia; dacă certificatul medical constatator al nașterii nu se identifică, se solicită reprezentantului S.P.A.S., cu adresă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^7, întreprinderea demersurilor pentru efectuarea expertizei medico-legale.(3) În cazul în care din verificările efectuate la unitatea sanitară nu se identifică certificatul medical constatator al nașterii sau documente care să dovedească nașterea, locul nașterii este cel declarat. (4) În cazul în care înregistrarea nașterii este solicitată de reprezentantul D.G.A.S.P.C. sau de cel al S.P.A.S., acesta prezintă următoarele documente: a) certificatul medical constatator al nașterii, iar în lipsa acestuia expertiza medico-legală;b) raportul de anchetă socială;c) delegația. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 31^3Pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă aplică în mod corespunzător prevederile art. 31^2 și desfășoară următoarele activități:a) verifică în evidențele Direcției Generale de Pașapoarte, denumită în continuare D.G.P., și ale serviciului cazier judiciar, statistică și evidențe operative;b) efectuează verificări la adresele la care aceștia declară că au locuit, precum și, după caz, la unitățile de învățământ la care declară că au fost înscriși, prin unitățile de poliție;c) solicită declarație persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și, după caz, părinților sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 20, respectiv în anexa nr. 21; declarația se dă în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă;d) stabilește dacă fizionomia persoanei corespunde cu fotografiile anexate și aplică cele două fotografii astfel: una pe declarația persoanei și alta pe cea a părinților sau a ocrotitorului/reprezentantului legal, după caz. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 31^4(1) Pentru înregistrarea tardivă a nașterii persoanei majore, cererea scrisă a declarantului este însoțită de următoarele documente:a) certificatul medical constatator al nașterii;b) declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20, dată în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm;c) declarația a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, dată în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă.(2) Ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă desfășoară activitățile prevăzute la art. 31^2 alin. (1) și la art. 31^3 lit. a) și b).(3) În situația în care declarantul nu prezintă certificatul medical constatator al nașterii, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă procedează conform prevederilor art. 31^2 alin. (2).(4) Ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă solicită reprezentantului S.P.A.S. cu adresă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21^1, întreprinderea demersurilor pentru efectuarea anchetei sociale. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 31^5(1) Dacă nașterea s-a produs în străinătate și nu a fost înregistrată la autoritățile locale/misiunea diplomatică ori oficiul consular al României sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinților, întocmirea actului de naștere se face în țară, în baza certificatului medical constatator al nașterii eliberat de autoritățile medicale străine sau, după caz, în baza certificatului de naștere, legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6), după ce D.G.E.P. verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Consular, denumit în continuare M.A.E. - DCons., dacă nașterea nu a fost înregistrată sau, după caz, cu ce date a fost înregistrată în străinătate. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Dacă în urma verificărilor s-a stabilit că nașterea a fost înregistrată corect în străinătate, se parcurge procedura prevăzută la art. 41 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.(3) Dacă în urma verificărilor s-a constatat că nașterea a fost înregistrată cu date nereale, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă stabilește în ce anume constă diferența dintre datele consemnate în actul înregistrat și datele de identificare reale ale părinților copilului, pe bază de documente și declarații ale persoanelor care pot da relații, inclusiv ale părinților copilului, date în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă sau notarului public. (4) În situația prevăzută la alin. (1), întocmirea actului de naștere se face la S.P.C.L.E.P./primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinți/persoana majoră; dispozițiile art. 31^2-31^4 se aplică în mod corespunzător. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 31^6(1) După finalizarea verificărilor, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă întocmește referatul prevăzut la art. 31^1 alin. (3) , care trebuie să conțină datele necesare întocmirii actului de naștere.(2) Referatul se înaintează S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., împreună cu documentele aferente și rezultatul verificărilor efectuate.(3) După verificarea documentelor, S.P.C.J.E.P./ D.G.E.P.M.B. restituie întreaga documentație, împreună cu avizul conform dat pe referatul prevăzut la art. 31^1 alin. (3), S.P.C.L.E.P./primăriei unității administrativ-teritoriale competente.(4) La primirea referatului avizat de S.P.C.J.E.P./ D.G.E.P.M.B., ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă îl prezintă primarului pentru aprobare.(5) În baza referatului aprobat, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă întocmește actul de stare civilă și eliberează certificatul de naștere persoanei îndreptățite.(6) După înregistrarea actului de stare civilă, cererea solicitantului, referatul împreună cu documentele și rezultatul verificărilor se păstrează în arhiva proprie a primăriei.(7) Este interzisă înregistrarea nașterii peste termenul de 30 de zile fără avizul conform al S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. și fără aprobarea primarului pe referatul prevăzut la art. 31^1 alin. (3).(8) În cazul neavizării referatului, S.P.C.J.E.P. /D.G.E.P.M.B. restituie motivat întreaga documentație în vederea completării. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 31^7(1) În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea nașterii sale, aceasta dă o declarație în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naștere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 21^2.(2) Dacă din declarația prevăzută la alin. (1) rezultă că persoana a dat naștere unui copil înregistrat conform art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă solicită acesteia fotocopia certificatului de naștere al copilului, iar unității de poliție colectarea imaginii faciale și a impresiunilor papilare, cu adresă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21^3.(3) Expertul/Specialistul criminalist desemnat compară imaginile faciale și impresiunile papilare cu cele ale persoanei în cauză, existente în Registrul persoanelor cu identitatea declarată și comunică S.P.C.L.E.P./primăriei unității administrativ-teritoriale solicitante aspectele rezultate în urma comparării, cu adresă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21^4.(4) După înregistrarea nașterii mamei în registrele de stare civilă, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă transmite cu adresă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21^5, extras de pe actul de naștere primăriei unității administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat nașterea copilului, care înscrie pe marginea actului de naștere al acestuia mențiunea: «Prin actul de naștere nr. / , înregistrat la Primăria ….. s-a stabilit identitatea mamei.»(5) Actul de naștere al copilului se completează cu datele mamei prin înscrierea cu cerneală de culoare roșie în rubricile corespunzătoare.(6) În situația în care rubricile referitoare la numele de familie și/sau prenumele mamei necesită modificare, acestea se barează cu o linie orizontală și se înscriu deasupra datele corecte, cu cerneală de culoare roșie; în mod similar se procedează și la rubrica privind numele de familie al copilului, dacă acesta a fost înregistrat cu numele de familie declarat al mamei. (la 03-11-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 03-11-2016, Articolul 32 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 33Întocmirea actului de naștere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare se face, în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, respectiv la împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului; înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ale primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul.  +  Articolul 34(1) Întocmirea actului de naștere pentru copilul găsit se face în baza următoarelor documente:a) declarația scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul;b) procesul-verbal întocmit și semnat de reprezentantul unității de poliție competente, de medic și de reprezentantul S.P.A.S.;c) dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui, emisă de primar, pentru situațiile în care nu se cunosc numele de familie și prenumele copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22;d) expertiza medico-legală privind stabilirea sexului și a vârstei aproximative ale copilului.(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b) se înregistrează la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care urmează să înregistreze nașterea și cuprinde următoarele date:a) anul, luna și ziua când a fost găsit copilul;b) sexul copilului;c) locul și împrejurările în care a fost găsit copilul;d) numele de familie, prenumele și domiciliul persoanei care l-a găsit, precum și, după caz, ale martorilor;e) denumirea și adresa instituției sau numele persoanei căreia i-a fost încredințat copilul;f) vârsta copilului găsit, stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii și zilei de naștere, chiar dacă acestea sunt aproximative;g) rezultatul primelor cercetări efectuate de poliție pentru identificarea mamei.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care persoana găsită, și a cărei naștere nu a fost înregistrată, are vârsta mai mare de 18 ani.  +  Articolul 35Întocmirea actului de naștere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate se face în baza următoarelor documente:a) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al maternității; (la 03-11-2016, sintagma: D.G.P.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) b) certificatul medical constatator al nașterii;c) dispoziția de plasament în regim de urgență;d) comunicarea poliției cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;e) dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui, emisă de primar, pentru situațiile în care nu se cunosc numele de familie și prenumele copilului;f) declarația de înregistrare a nașterii.  +  Articolul 36(1) Actul de naștere privind copilul găsit/părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare se completează numai la rubricile referitoare la copil, respectiv cu datele care rezultă din certificatul constatator al nașterii ori cu cele stabilite de organele de poliție; rubricile referitoare la părinți nu se completează.(2) La rubrica "mențiuni" se înscrie textul: "actul a fost întocmit în baza procesului-verbal nr. ......... din ............., din care rezultă că a fost găsit de/părăsit la ..............., cu domiciliul/sediul în ..............., str. ............ nr. ....., și încredințat................".  +  Articolul 37(1) În situația în care, ulterior înregistrării nașterii, au fost identificați părinții ori copilul este recunoscut de mamă, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată nașterea copilului găsit/părăsit de mamă în maternitate solicită instanței judecătorești anularea actului de naștere.(2) După anularea actului, se face o nouă înregistrare la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde s-a născut copilul; dacă mama copilului declară că a fost înregistrată nașterea și dovedește acest fapt, nu se mai întocmește un nou act de naștere.  +  Articolul 38(1) Când mama declară că este căsătorită, dar nu poate prezenta certificatul de căsătorie, dă o declarație scrisă în acest sens, iar înregistrarea nașterii se face numai după ce personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei competente a stabilit datele referitoare la soț, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie și din verificările în R.N.E.P.(2) Dacă mama declară că nu este căsătorită, în urma verificărilor prevăzute la alin. (1), copilul se înregistrează cu numele de familie al mamei, iar rubricile referitoare la "tată" nu se completează.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul în care declarația este făcută de o altă persoană.  +  Articolul 39(1) În situația în care copilul născut viu a decedat și nașterea nu a fost înregistrată, se înregistrează mai întâi nașterea și apoi decesul.(2) În cazul în care ofițerul de stare civilă care înregistrează decesul nu are competența teritorială pentru întocmirea actului de naștere trimite S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei competente să întocmească actul de naștere, declarația motivată a persoanei care a solicitat înregistrarea decesului, împreună cu certificatul medical constatator al nașterii, și comunică datele referitoare la deces, pentru înscrierea mențiunii.(3) În cazul persoanei decedate a cărei naștere nu a fost înregistrată în termenul legal de 30 de zile, actul de deces se întocmește în baza certificatului medical constatator al decesului și al celui de naștere, a verificărilor efectuate de poliție și a declarației persoanei care solicită înregistrarea, care să cuprindă datele de identificare. Ulterior întocmirii actului de deces, ofițerul de stare civilă informează declarantul decesului cu privire la necesitatea solicitării înregistrării nașterii. (la 03-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 39 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (4) În lipsa certificatului medical constatator al nașterii, pe marginea actului de deces se face următoarea mențiune: «Cadavru cu identitate necunoscută. Înscrierea s-a făcut în baza dovezii eliberate de ..............., cu nr. ........ din ...........»; după înregistrarea tardivă a nașterii se operează mențiuni cu privire la datele de identificare pe marginea actului de deces. (la 03-11-2016, Alineatul (4) din Articolul 39 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (5) În toate cazurile de înregistrare a nașterii se aplică prevederile prezentei metodologii. (la 03-11-2016, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 40(1) Pentru copilul născut mort se întocmește numai actul de naștere; în acest caz, nu se completează rubricile privind "prenumele", "cetățenia" și "codul numeric personal", iar în rubrica "din care rezultă că s-a născut un copil ............." se înscrie cuvântul "mort".(2) La cerere, în baza actului, se eliberează certificat de naștere cu mențiunea «COPIL NĂSCUT MORT», precum și adeverința de înhumare/incinerare, fapt despre care se precizează pe versoul certificatului medical constatator al nașterii. (la 03-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 40 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (3) După împlinirea termenului de 3 zile prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. b), dar înăuntrul termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face cu aprobarea primarului. (la 03-11-2016, Articolul 40 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Secţiunea a 4-a Înregistrarea căsătoriei  +  Articolul 41(1) Declarația de căsătorie, care face parte din dosarul întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23, se face personal, de către viitorii soți, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reședință al unuia dintre ei și se publică în ziua în care a fost primită, prin afișare, în extras, în condițiile legii.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, unde cetățenii români domiciliați în străinătate pot depune declarația de căsătorie.(3) În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.(4) Persoanele arestate sau condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul măsurii arestării și executării pedepsei pot depune declarația de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se găsește sediul arestului/penitenciarului, care va fi și competentă să o încheie, cu respectarea prevederilor alin. (1), indiferent de domiciliul sau reședința viitorilor soți.  +  Articolul 42(1) Odată cu declarația de căsătorie viitorii soți prezintă următoarele acte:a) documentul cu care se face dovada identității, în original și în copie;b) certificatul de naștere, în original și în copie;c) certificatul medical privind starea sănătății, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certificatele medicale emise de instituții medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României trebuie să conțină toate rubricile și să fie însoțite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz;d) documente, în original și în copii, traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.(2) Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:a) certificatul de despărțenie sau de divorț, eliberat în perioada 1951-1960;b) certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei;c) sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorțul pronunțat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte mențiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.(3) Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului soț.(4) Dovada identității se poate face cu unul dintre următoarele documente:a) pentru cetățenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;b) pentru cetățenii Uniunii Europene sau Spațiului Economic European - documentul de identitate sau pașaportul emise de statul aparținător;c) pentru apatrizi - pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporară sau permanentă, după caz.(5) Cetățenii străini din statele terțe fac dovada identității cu pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.(6) Cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România fac dovada identității cu următoarele documente:a) document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951;b) documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară. (la 16-12-2019, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 42 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (6^1) În cazul în care beneficiarii protecției internaționale în România nu pot prezenta certificatul de naștere prevăzut la alin. (1) lit. b), aceștia depun o declarație autentică dată pe propria răspundere din care să rezulte datele lor de stare civilă. Declarația menționează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identității, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României, prevăzute de prezentul articol. (la 16-12-2019, Articolul 42 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (7) Cetățenii străini solicitanți de azil în România fac dovada identității cu pașaport emis de statul ai căror cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.(8) Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.(9) Următoarele categorii de documente de identitate ale cetățenilor străini nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României:a) documentul temporar de identitate, pentru solicitanții de azil, care are înscrisă mențiunea "IDENTITATE DECLARATĂ";b) documentul care face dovada statutului de tolerat;c) decizia de returnare.(10) În situația în care viitorii soți sunt cetățeni străini/apatrizi, ofițerul de stare civilă efectuează verificări după cum urmează:a) la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în cazul cetățenilor străini/apatrizilor care au un drept de ședere temporară sau un drept de ședere pe termen lung pe teritoriul României, în vederea verificării valabilității perioadei lor de ședere pe teritoriul României;b) la centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil, în cazul solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internațională, în vederea verificării autenticității documentelor emise de Inspectoratul General pentru Imigrări și confirmării datelor de stare civilă declarate. (la 16-12-2019, Alineatul (10) din Articolul 42 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (10^1) În situația în care beneficiarul protecției internaționale în România nu prezintă pașaportul, certificatul de naștere sau actul de identitate eliberat de statul al cărui cetățean este, la rubrica mențiuni din actul și certificatul de căsătorie se înscrie mențiunea „Identitatea soților/soției/soțului este declarată”. (la 16-12-2019, Articolul 42 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (11) Documentele prezentate de cetățenii străini, eliberate de statele ai căror cetățeni sunt, vor fi legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6).  +  Articolul 43Ofițerul de stare civilă este obligat să confrunte datele înscrise în declarația de căsătorie cu documentele prezentate, iar semnarea declarației se face în prezența sa.  +  Articolul 44(1) Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24, precum și documente justificative în susținerea cererii;b) încuviințarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atribuții consulare pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declarației de căsătorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25;c) aprobarea președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, prevăzute de art. 6 alin. 2 și art. 7 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul familiei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26;d) declarație, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27, din care să rezulte că cei 2 soți nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;e) avizul medical, dovada încuviințării părinților ori, după caz, a tutorelui și autorizarea D.G.A.S.P.C. pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de vârstă, prevăzute de art. 4 alin. (2) din Codul familiei; (la 03-11-2016, sintagma: D.G.P.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) f) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetățean străin cu un cetățean român, din care să rezulte că primul îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, cu completările ulterioare;g) documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conținut, termenul de valabilitate, pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, prin excepție de la prevederile lit. f);h) declarația dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin sau apatrid, nu este căsătorit și îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetățenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România, precum și pentru beneficiarii protecției internaționale în România; în cazul apatrizilor, legea națională este legea statului în care își au domiciliul sau, după caz, reședința; declarația menționează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identității, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României, prevăzute de art. 42; (la 16-12-2019, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) i) procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul și traducătorul autorizat sau, după caz, interpretul autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între persoane cu handicap auditiv sau surdocecitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28. (la 16-12-2019, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) și g) vor fi însoțite de declarații notariale ale viitorilor soți din care să rezulte că îndeplinesc condițiile necesare încheierii căsătoriei în România.(3) Cetățenilor statelor care nu pot prezenta dovada menționată la alin. (1) lit. f) întrucât ambasada statului al cărui cetățean este nu mai eliberează un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autoritățile locale competente ale statelor respective, comunicate prin D.G.E.P. de către misiunile diplomatice ale acestora acreditate în România. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 45(1) În situația încheierii căsătoriei în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de vârstă, minorul care dorește să se căsătorească face o cerere la D.G.A.S.P.C. de la locul de domiciliu în vederea obținerii autorizării prevăzute la art. 4 alin. (2) din Codul familiei; cererea trebuie să fie însoțită de o copie, legalizată sau certificată de ofițerul de stare civilă, de pe certificatul de naștere, ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară de la domiciliul solicitantului și avizul dat de medic. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.P.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (2) Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviințării părinților ori, după caz, a tutorelui și autorizării D.G.A.S.P.C.; avizul medical nu înlătură prezentarea certificatelor medicale privind starea sănătății prevăzute de art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.P.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 46(1) Încuviințarea căsătoriei minorilor de către părinți ori, după caz, de către tutore se face printr-o declarație dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declarația de căsătorie; dacă părinții ori, după caz, tutorele locuiesc/locuiește în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviințarea se dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu a acestora, care o înaintează de îndată la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declarație pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.(2) În situația în care numai unul dintre părinți încuviințează căsătoria minorului, iar celălalt refuză, instanța judecătorească decide ținând seama de interesul superior al copilului.(3) În cazul în care părinții sunt divorțați, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul ambilor părinți.  +  Articolul 47Când viitorii soți au locul nașterii în România și se legitimează cu documente de identitate eliberate de autoritățile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naștere și documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naștere, a mențiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primește declarația de căsătorie.  +  Articolul 48(1) Odată cu depunerea declarației sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soți declară, în fața ofițerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie, potrivit dispozițiilor Codului familiei.(2) Dacă înțelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declarației, dar înainte de a se încheia căsătoria, această înțelegere se consemnează într-o declarație scrisă care se anexează la declarația inițială.  +  Articolul 49(1) Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.(2) În cazul prevăzut de art. 41 alin. (4), termenul de 10 zile se socotește de la data de când s-a primit declarația la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.(3) Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soți impune aceasta, numai cu aprobarea primarului în România, consulului sau diplomatului cu atribuții consulare în cazul căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României; documentele justificative se păstrează la dosarul de căsătorie.(4) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, numai cu aprobarea primarului în România, consulului sau diplomatului cu atribuții consulare în cazul căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, pentru situații temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sănătății viitorilor soți; în cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soți sunt obligați să obțină și să depună certificate medicale valabile.  +  Articolul 50(1) Oficierea căsătoriei se face în limba română de către ofițerul de stare civilă într-o încăpere corespunzător amenajată, având o ținută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act. Ceremonia se poate desfășura, la cerere, și în limba maternă a persoanelor care urmează să se căsătorească, dacă ofițerul de stare civilă cunoaște limba respectivă.(2) La oficierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă este obligat să poarte eșarfa, în culorile drapelului național român, așezată pe umărul stâng, cu banda albastră în sus.  +  Articolul 51(1) După luarea consimțământului viitorilor soți, liber și deplin exprimat, în fața a 2 martori, ofițerul de stare civilă îi declară căsătoriți, le citește dispozițiile Codului familiei privind drepturile și obligațiile soților și întocmește, de îndată, actul de căsătorie.(2) Actul de căsătorie se semnează de către soți, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei, de către ofițerul de stare civilă și de către martori.(3) În rubrica "Văzând că publicația cerută de lege s-a efectuat în termen și că nu s-a făcut opoziție la această căsătorie, în temeiul consimțământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soți, noi ...................., ofițer de stare civilă, am încheiat prezentul act de căsătorie", se înscriu numele și prenumele celui care a oficiat căsătoria.  +  Articolul 52(1) Ofițerul de stare civilă nu poate încheia căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerințele legii.(2) Refuzul privind încheierea căsătoriei se consemnează într-un proces-verbal motivat, întocmit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 29, în două exemplare, dintre care unul se înmânează persoanelor care intenționau să se căsătorească.  +  Articolul 53(1) După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.(2) În situația persoanelor deținătoare de buletine de identitate sau cărți de identitate provizorii, în actul de identitate al soțului care prin căsătorie își schimbă numele de familie se aplică ștampila cu următorul conținut: "Schimbat numele din ............ în ..........., prin căsătorie. Actul de identitate va fi preschimbat până la ..........".  +  Secţiunea a 5-a Înregistrarea decesului  +  Articolul 54(1) Actul de deces se întocmește la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.(2) Declarația de deces, pentru situația în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.  +  Articolul 55(1) Odată cu declarația de deces, declarantul depune următoarele acte:a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;b) certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;c) actul de identitate al decedatului;d) livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat;e) fotocopia actului de identitate al declarantului.(2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă ale decedatului.(3) După întocmirea actului de deces, pe certificatul de naștere și/sau căsătorie, după caz, se aplică mențiunea "Decedat act. nr. .............. din ............. înregistrat la Primăria ....................".  +  Articolul 56Ofițerul de stare civilă este obligat să rețină actul de identitate al celui decedat și să-l anuleze. Cartea de identitate se anulează prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, iar în cazul buletinului de identitate și al cărții de identitate provizorii se aplică, pe prima pagină, respectiv pe verso-ul documentului, ștampila cu următorul conținut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua ........., înregistrat la Primăria .............., județul ...........".  +  Articolul 57(1) În termen de 10 zile de la data înregistrării decesului, ofițerul de stare civilă are obligația să trimită actele de identitate ale persoanelor decedate sau declarațiile prevăzute la art. 55 alin. (2), cu adresă scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 30, la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.(2) În cazul decesului unui cetățean străin, pașaportul, actul de identitate, permisul de ședere permanentă sau permisul de ședere temporară se înaintează de îndată, cu adresă, structurii teritoriale a O.R.I., împreună cu un extras de pe actul de deces.(3) Dacă documentele prevăzute la alin. (2) nu s-au depus, la structura teritorială a O.R.I. se înaintează extrasul pentru uz oficial după actul de deces, împreună cu declarația motivată a declarantului.(4) În cazul transcrierii/înscrierii certificatelor/extraselor de deces procurate din străinătate, ofițerul de stare civilă are obligația de a transmite extras pentru uz oficial de pe actul de deces S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.  +  Articolul 58În actul de deces, la rubrica "cauza decesului fiind ................", se înscrie cu majuscule de tipar cauza decesului prevăzută la lit. c) și d) din certificatul medical constatator al decesului.  +  Articolul 59(1) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului și a dovezii eliberate de poliție sau de parchet, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 31, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.(3) În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația se face în scris, arătând motivele întârzierii.  +  Articolul 60(1) Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit, în baza certificatului medical constatator al decesului, a dovezii eliberate de poliție sau de parchet și a procesului-verbal întocmit de medicul legist, care cuprinde:a) vârsta și sexul;b) data și locul unde a fost găsit cadavrul;c) data și cauza decesului.(2) Pe marginea actului de deces se face următoarea mențiune: "Cadavru cu identitate necunoscută. Înscrierea s-a făcut în baza dovezii eliberate de ..............., cu nr. ........ din ...........".(3) Dacă, ulterior întocmirii actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută, parchetul sau poliția stabilește identitatea cadavrului, pe baza comunicării făcute de acestea, datele privind identitatea se înscriu, prin mențiune, pe actul respectiv; mențiunea se comunică S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei care are în păstrare actul de naștere al persoanei identificate.(4) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat actul de deces transmite un extras de deces pentru uz oficial, cu toate mențiunile existente pe marginea actului, la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.  +  Articolul 61(1) Ofițerul de stare civilă care înregistrează un act de deces este obligat să comunice acest fapt S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unde se păstrează actul de naștere - exemplarul I al celui decedat.(2) După efectuarea mențiunii de deces în exemplarul I al registrului de naștere, ofițerul de stare civilă este obligat să trimită comunicarea de mențiune la:a) structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M.B., pentru operarea în registrul de naștere - exemplarul II; (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) b) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unde s-a încheiat căsătoria.(3) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care are în păstrare actul de căsătorie trimite comunicarea de mențiune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care are în păstrare actul de naștere al soțului supraviețuitor, pentru înscrierea mențiunilor corespunzătoare pe marginea acestuia.  +  Articolul 62(1) După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverință de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 32, făcând mențiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nașterii celui născut mort.(2) Duplicatul adeverinței de înhumare sau de incinerare pierdută ori distrusă se poate elibera numai cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale care a eliberat adeverința.(3) Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetățean român ori de origine română al cărui deces s-a produs în străinătate se face pe baza adeverinței eliberate de S.P.C.L.E.P. sau de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea, la cererea scrisă a persoanei interesate, la care se anexează copia certificatului de deces, după caz, tradusă în limba română și autentificată.(4) Când decesul cetățeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică ori la oficiul consular de carieră al României, adeverința de înhumare sau de incinerare se eliberează în baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorități, în condițiile prevăzute la alin. (3).(5) Dacă decesul unui cetățean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afara teritoriului României sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în țară, eliberarea adeverinței de înhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei, prevăzută la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.(6) Când decesul nu a fost înregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverința de înhumare ori incinerare se eliberează numai cu aprobarea parchetului.  +  Articolul 63(1) În actul de deces, întocmit ca urmare a unei hotărâri judecătorești declarative de moarte, definitivă și irevocabilă, se înscriu datele de stare civilă și data decesului, așa cum rezultă din această hotărâre; întocmirea actului de deces, în acest caz, se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria competentă, din oficiu ori la cererea persoanei interesate, potrivit art. 42 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.(2) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat decesul, în condițiile prevăzute la alin. (1), trimite comunicare la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu al persoanei decedate.(3) În cazul în care în cuprinsul hotărârii judecătorești declarative de moarte nu este precizat domiciliul decedatului și nu poate fi stabilit prin verificări, la rubrica "Domiciliu" se înscrie localitatea de domiciliu din actul de naștere; comunicarea de deces se transmite la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu astfel stabilit.  +  Articolul 64În cazul în care locul decesului este pe teritoriul altui stat, pentru procurarea din străinătate a actului respectiv se indică solicitantului să se adreseze direct M.A.E. - Dcons, conform art. 162; în cazuri deosebite, când nu există persoane interesate în procurarea documentului, certificatul sau extrasul, pentru uz administrativ, se obține prin intermediul D.G.E.P. (la 03-11-2016, sintagma: M.A.E. - D.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 65(1) În vederea declarării judecătorești a dispariției sau a morții unei persoane, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sesizată efectuează următoarele activități:a) verifică datele persoanei în R.N.E.P., precum și în evidențele D.G.P.;b) solicită informații de la ultimul loc de domiciliu și de la ultimul loc de muncă, precum și de la persoanele care pot da relații cu privire la împrejurările în care s-au produs dispariția sau moartea ori despre data ultimelor știri/date privind persoana;c) verifică la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care are în păstrare actul de naștere, precum și la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria ultimului loc de domiciliu, în anul în care se presupune că a dispărut/decedat și următorii 5 ani, pentru a stabili dacă pe marginea actului de naștere sau de căsătorie există mențiunea de deces;d) comunică instanței judecătorești datele rezultate din verificări;e) urmărește modul de soluționare și, în caz de admitere a acțiunii, în baza extrasului de deces pentru uz oficial primit de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat decesul, informează D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Cu adresă scrisă, D.G.E.P. comunică despre înregistrarea decesului Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, denumit în continuare I.G.P.R. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Secţiunea a 6-a Înregistrarea nașterii, căsătoriei sau decesului în cazul în care are loc în tren, pe o navă ori o aeronavă  +  Articolul 66(1) Dacă nașterea sau decesul are loc în tren, pe o navă ori aeronavă, sau într-un alt mijloc de transport, în timpul unei călătorii care nu depășește granițele statului român, înregistrarea nașterii ori a decesului se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale a locului de coborâre ori de debarcare.(2) Nu pot fi încheiate căsătorii în timpul unei călătorii în interiorul granițelor țării, în tren, pe o navă ori o aeronavă.  +  Articolul 67(1) În cazul în care nașterea, căsătoria sau decesul are loc pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, înregistrarea se face de către comandantul navei, în jurnalul de bord.(2) Dacă nașterea sau decesul are loc pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara spațiului aerian al României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei, în carnetul de drum.  +  Articolul 68Prevederile prezentului capitol referitoare la actele și condițiile necesare înregistrării nașterii, căsătoriei sau decesului se aplică în mod corespunzător și în cazul înregistrării nașterii, căsătoriei ori decesului pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, sau pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara spațiului aerian al României.  +  Articolul 69(1) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum vor cuprinde datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum și semnăturile cerute de lege, acestea făcând dovada evenimentului până la întocmirea actului de stare civilă.(2) Comandantul navei sau aeronavei eliberează persoanelor îndreptățite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută, iar în termen de 30 de zile de la sosirea în țară înaintează, prin căpitănia portului, respectiv comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului București, denumită în continuare D.S.C. - Sector 1, care va întocmi actul de stare civilă și va elibera certificatul corespunzător.(3) Comandanții de nave pot proceda la încheierea unei căsătorii, în afara apelor teritoriale ale României, cu condiția ca viitorii soți să fie cetățeni români, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.(4) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai cu aprobarea comandantului, conform prevederilor art. 49 alin. (4).(5) În timpul călătoriei ce depășește apele teritoriale române, comandanții de nave nu pot încheia căsătoria între un cetățean străin și un cetățean român, precum și între cetățenii străini care se află pe navă, chiar dacă viitorii soți ar avea dovezile cerute de lege.  +  Secţiunea a 7-a Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate în străinătate  +  Articolul 70(1) Actele de stare civilă privind cetățenii români aflați în străinătate, care se înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe măsura completării lor, la D.S.C. - Sector 1, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-au întocmit actele.(2) Actele de stare civilă - exemplarul I se arhivează la D.S.C. - Sector 1, care trimite comunicări de mențiuni pentru actele de naștere și, după caz, de căsătorie și operează pe ele mențiunile ce se primesc ulterior; la cerere, eliberează persoanelor îndreptățite certificate de stare civilă.  +  Articolul 71(1) Registrele de stare civilă - exemplarul II se trimit la D.G.E.P.M.B. în termen de 30 de zile de la data la care toate actele au fost completate. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (2) La primirea registrelor - exemplarul II, acestea se confruntă cu exemplarul I, aflat la D.S.C. - Sector 1, în scopul operării în ele a mențiunilor existente pe marginea actelor - exemplarul I.  +  Articolul 72(1) Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.(2) Cererile de transcriere care se depun la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului se aprobă de către primari, după ce s-a obținut avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.(3) Cererile înregistrate la serviciile de stare civilă ale sectoarelor municipiului București se avizează în prealabil de către șeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.(4) Cererile privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.(5) După înregistrarea cererii, se efectuează verificări urmând a se stabili:a) dacă titularul certificatului sau extrasului de naștere, căsătorie ori deces este cetățean român; verificările se efectuează la D.G.P. sau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie;b) dacă mai există un alt act transcris sau reconstituit în țară; verificările se efectuează în registrele de stare civilă aflate în păstrare și, după caz, la S.P.C.L.E.P. sau la primăria domiciliilor avute anterior, până la data înregistrării actului de către autoritățile străine;c) dacă S.P.C.L.E.P/primăria unității administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea are competență teritorială privind aprobarea transcrierii, în cazul cetățenilor care se legitimează cu pașaport sau titlu de călătorie; verificările se efectuează la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu declarat de solicitant.(6) Documentele administrative emise de autoritățile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum și traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.  +  Articolul 73(1) Cererea de transcriere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 33, se adresează primarului unității administrativ-teritoriale pe raza căreia își are domiciliul titularul certificatului/extrasului și se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6).(2) Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinții au domicilii diferite în țară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului.(3) Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naștere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinți în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinți.(4) Pentru cetățenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului București, cu avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.(5) Persoanele care redobândesc cetățenia română și fac această dovadă cu Certificatul de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la S.P.C.L.E.P./primăria unității administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de renunțarea la cetățenia română.(6) În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite în țară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceștia își au domiciliul.(7) În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligația să dispună verificări și la ultimul domiciliu al decedatului, sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată.(8) Persoanele care fac dovada cetățeniei române cu Certificatul de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la D.S.C. - Sector 1; persoanele care dobândesc cetățenia română și fac dovada domiciliului în România cu permis de ședere permanentă eliberat de O.R.I. vor adresa cererea de transcriere primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de ședere.  +  Articolul 74(1) Cererea de transcriere este însoțită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine, în original, fotocopie și traducere legalizată, precum și, după caz, de următoarele documente:a) fotocopii ale certificatelor de naștere și de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau pașaportului, după caz;b) declarații notariale, din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români, sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situația în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soților după căsătorie;c) declarație din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naștere al copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 34, în cazul în care părinții acestuia au domicilii diferite;d) declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35.(2) În cazul în care titularul certificatului sau extrasului de stare civilă ce urmează a fi transcris nu este în posesia niciunui document cu care să facă dovada cetățeniei române, întrucât a plecat din țară odată cu părinții, în perioada minorității sale, se efectuează verificări la D.G.P., iar în cazul în care solicitantul nu s-a născut în România, primăria competentă să transcrie certificatul efectuează verificări la D.G.P.(3) În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele.(4) Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.(5) În situația în care se stabilește că în certificatul sau extrasul eliberat de autoritățile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanță cu cele înscrise în registrele de stare civilă române și R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autoritățile străine emitente.  +  Articolul 75(1) După înregistrare, cererea de transcriere se înaintează S.P.C.J.E.P., împreună cu referatul ce conține rezultatul verificărilor, din care să rezulte că nu mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române, precum și cu documentele menționate la art. 73 și 74.(2) În cazul transcrierii certificatului de deces, verificările se vor referi atât la solicitant, cât și la decedat.(3) După verificarea documentelor, S.P.C.J.E.P. restituie întreaga documentație, împreună cu avizul prealabil, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 36, S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei unității administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea.  +  Articolul 76(1) La primirea avizului de la S.P.C.J.E.P., ofițerul de stare civilă delegat prezintă primarului referatul însoțit de cererea de aprobare a transcrierii certificatului sau extrasului de stare civilă, potrivit modelului prevăzut de anexa nr. 37 și documentele menționate la art. 73 și 74.(2) În baza aprobării cererii de transcriere, precum și a documentelor depuse de solicitant și a evidențelor proprii, ofițerul de stare civilă delegat întocmește actul de stare civilă și eliberează certificatul corespunzător persoanei îndreptățite.(3) După înregistrarea actului de stare civilă, cererea solicitantului, referatul cu rezultatul verificărilor, avizat de către S.P.C.J.E.P., aprobarea primarului, procura autentică, fotocopia și traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de stare civilă se păstrează în arhiva proprie a primăriei; originalul certificatului sau extrasului de stare civilă se restituie solicitantului.(4) Este interzisă transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate fără avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. și fără aprobarea primarului.  +  Articolul 77În cazul respingerii cererii de transcriere de către primar, ca urmare a avizului negativ dat de către S.P.C.J.E.P., documentele depuse se restituie solicitantului, comunicându-se motivul respingerii.  +  Articolul 78Căsătoriile încheiate în străinătate și desfăcute prin divorț se înscriu numai prin mențiune, pe marginea actului de naștere; cererea, însoțită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie și traducere legalizată, precum și sentința de divorț, în original, fotocopie și traducere legalizată, autentificate conform prevederilor art. 72 alin. (6), se adresează primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naștere și se înaintează, spre aprobare, D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 79Este interzisă înscrierea mențiunilor primite din străinătate fără aprobarea D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 80(1) Cetățenii români aflați în străinătate pot solicita înscrierea care îi privește în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul de reședință; înscrierea se face cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează.(2) Cererea de înscriere în registrele de stare civilă române, prevăzută în anexa nr. 33, se depune la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României din țara unde a fost făcută înregistrarea în prealabil ori din țara aflată în circumscripția consulară respectivă.(3) Cererea și declarația, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35, vor fi însoțite de documentele prevăzute la art. 74.  +  Articolul 81Cererea se înregistrează într-un registru de intrare-ieșire special întocmit, înscriindu-se numărul pe aceasta. Dispozițiile privind transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 82(1) Înscrierea se face în aceleași registre în care se înregistrează în mod obișnuit actele sau faptele de stare civilă ale cetățenilor români petrecute în străinătate; la rubrica "Mențiuni" se înscrie textul: "ACT ÎNSCRIS, în baza certificatului de ............. nr. ........ din .............., eliberat de autoritățile ............... și a aprobării șefului misiunii diplomatice/oficiului consular, numărul ....../.......... data"; rubricile privind "Numărul" și "Data" aprobării sunt cele din registrul de intrare-ieșire prevăzut la art. 81.(2) În baza actului de stare civilă, înscris în registrele de stare civilă române de la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României, se eliberează certificatul de stare civilă.(3) Procedura înscrierii se aplică și certificatelor de stare civilă ale cetățenilor români înregistrate la autoritățile străine, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme; înscrierea se face numai la misiunea diplomatică ce funcționează în statul care a emis certificatul/extrasul ce urmează a fi înscris.  +  Articolul 83(1) Pentru înscrierea în registrele de stare civilă ale misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României a certificatelor de naștere, cererea va fi făcută de unul dintre părinți, de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, asistat de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială.(2) Pentru înscrierea certificatelor/extraselor de căsătorie, cererea va fi făcută de soțul cetățean român, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială; întocmirea actului se va face numai în condițiile în care s-a stabilit că soțul cetățean român are înscrise în registrele de stare civilă române toate modificările intervenite în statutul civil; dovada se face prezentând certificatul de naștere sau, după caz, de căsătorie, cu toate mențiunile înscrise, eliberat de autoritățile din țară.(3) Pentru înscrierea certificatelor/extraselor de deces, cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptățită.(4) Procura specială trebuie să fie apostilată sau legalizată de autoritatea competentă, conform practicii locale.  +  Articolul 84(1) Cetățenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localități care au aparținut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita, potrivit legii, întocmirea actelor de stare civilă la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căreia își are domiciliul solicitantul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găsește în păstrarea direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale/Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale.(2) Transcrierea extraselor prevăzute la alin. (1) se face cu aprobarea primarului, în condițiile prezentei metodologii.
   +  Capitolul III Înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă  +  Secţiunea 1 Despre mențiuni  +  Articolul 85Pe marginea actelor de naștere, de căsătorie și de deces se înscriu, după caz, mențiunile prevăzute în anexa nr. 38; în situația în care, pentru operarea unei mențiuni, nu există text corespondent în anexa nr. 38, aceasta se înscrie cu avizul D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 86(1) Ofițerul de stare civilă care înregistrează acte de stare civilă care atrag după sine efectuarea de mențiuni pe alte acte de stare civilă trimite comunicări de mențiuni, pentru a fi operate pe marginea actelor de naștere - exemplarul I.(2) În cazul în care exemplarul I al actelor de naștere, de căsătorie sau de deces ale unei persoane a fost întocmit și se află în păstrarea aceluiași S.P.C.L.E.P sau a aceleiași primării, ofițerul de stare civilă operează mențiunea corespunzătoare pe marginea acestuia, după care întocmește și trimite comunicarea de mențiune la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, după caz, D.G.E.P.M.B., care are în păstrare registrele de stare civilă - exemplarul II. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 87Ofițerul de stare civilă care primește dispoziții administrative, sentințe judecătorești sau declarații de recunoaștere a unor copii născuți în afara căsătoriei, care atrag efectuarea de mențiuni, operează, pe marginea actului de stare civilă din exemplarul I al registrului, mențiunea respectivă, apoi întocmește și trimite comunicare de mențiune structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, după caz, D.G.E.P.M.B., respectiv direcțiilor județene/Direcției Municipiului București ale/a Arhivelor Naționale, în situația în care acestea din urmă au în păstrare registrele de stare civilă - exemplarul II. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 88Comunicările de mențiuni pentru registrele de stare civilă - exemplarele I și II se întocmesc pe formularele prevăzute în anexa nr. 39 și se expediază, în termen de 10 zile, cu respectarea următoarelor reguli:a) pe documentele primare, care au stat la baza înregistrărilor, se înscrie următorul text: "Trimis comunicare de mențiune la ..................., cu nr. ......... din ............" și se semnează;b) formularul se semnează de către ofițerul de stare civilă, după care se aplică sigiliul și se completează cu numărul sub care s-a înregistrat comunicarea de mențiune.  +  Articolul 89(1) Ofițerul de stare civilă care primește comunicarea de mențiune o înregistrează în registrul de intrare-ieșire, după care operează mențiunea pe exemplarul I al registrului de stare civilă; pe comunicare se înscrie următorul text: "Operat mențiunea, numărul actului/anul, data operării, semnătura ofițerului de stare civilă"; efectuarea înscrierii mențiunii se consemnează în registrul de intrare-ieșire, prin înscrierea următorului text: "Operat mențiunea, actul numărul ........../anul".(2) După înscrierea mențiunii pe exemplarul I al registrului cu acte de stare civilă, se trimite comunicare de mențiune la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., care are în păstrare exemplarul II al registrului. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (3) În cazul în care exemplarul II al registrului nu a fost predat, nefiind încheiat, operarea mențiunii se face și în acesta, iar comunicarea se trimite structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M.B., pentru arhivare. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (4) În situația în care exemplarul I al registrului de stare civilă este distrus sau pierdut, comunicările de mențiune se expediază pentru a fi operate pe exemplarul II al registrului; în comunicare se face mențiunea că pe actul de stare civilă exemplarul I nu s-a operat, registrul fiind distrus sau pierdut.(5) În cazul în care lipsește și registrul de stare civilă exemplarul II, despre aceasta se menționează pe comunicare, după care se arhivează în dosarul pentru comunicări neoperabile, până la reconstituirea actului.  +  Articolul 90Comunicările de mențiuni se arhivează, după înscrierea acestora pe exemplarele I și II ale registrelor de stare civilă; pentru mențiunile neoperabile se ține o evidență separată.  +  Articolul 91(1) Ofițerul de stare civilă care constată că datele de stare civilă din comunicarea de mențiune nu corespund cu cele din actul pe care urmează a se înscrie mențiunea restituie motivat comunicarea primăriei de la care a primit-o.(2) La primirea adresei de restituire a comunicării, pentru mențiunea ce nu poate fi înscrisă pe actul de stare civilă indicat, ofițerul de stare civilă verifică actul întocmit, pentru a stabili dacă nu a fost greșit completată comunicarea.(3) În cazul în care ofițerul de stare civilă constată ca s-a comis o greșeală în completarea comunicării de mențiune, se trimite o nouă comunicare, cu datele exacte.(4) Când ofițerul de stare civilă constată că în completarea comunicării de mențiune nu s-au comis greșeli, acesta face verificări pentru stabilirea cauzei neconcordanțelor și pentru clarificarea situației.(5) Dacă, în urma verificărilor făcute, nu s-a stabilit cauza neconcordanțelor, documentația rezultată se înaintează S.P.C.J.E.P., pentru extinderea verificărilor.  +  Articolul 92În cazul în care se constată că mențiunile nu s-au efectuat în termenele legale, acestea se efectuează din oficiu, pe baza înregistrărilor existente în registrele de stare civilă sau se solicită comunicările de mențiuni autorităților emitente.  +  Articolul 93(1) Atunci când se primesc, direct din străinătate, comunicări de mențiuni, acestea se operează numai cu aprobarea D.G.E.P., cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2). (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Înscrierea în actele de stare civilă a unor hotărâri străine, care se referă la statutul civil al cetățenilor români, se face după recunoașterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluționa cererea de recunoaștere, respectiv tribunalul de pe raza județului unde își are sau a avut domiciliul persoana interesată, fără avizul D.G.E.P.; cererea se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria competentă și va fi însoțită de hotărârea străină și traducerea acesteia, în fotocopie, hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă și irevocabilă, în original, precum și orice alte documente necesare înscrierii mențiunii. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (3) În situațiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.G.E.P., de către primăria competentă, însoțită de actul original, fotocopie și traducerea legalizată a acestuia, în limba română, legalizată conform prevederilor art. 72 alin. (6). (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (4) Mențiunile trimise de D.G.E.P. se operează așa cum au fost formulate în comunicarea scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 40. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 94Pentru registrele de stare civilă pe care le au în păstrare, direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale/Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale le/îi revin atribuțiile prevăzute în prezentul capitol.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației  +  Articolul 95Înscrierea mențiunii de stabilire a filiației pe actul de naștere și, după caz, de căsătorie și de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, în baza actului de recunoaștere sau a hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.  +  Articolul 96(1) Recunoașterea făcută la înregistrarea nașterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează:a) prin declarația scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 41, dată în fața ofițerului de stare civilă;b) prin înscris autentic, în fața notarului public sau a instanței judecătorești;c) prin testament.(2) Declarația de recunoaștere a unui copil din afara căsătoriei autentificată se poate depune, după înregistrarea nașterii, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de domiciliu, care o va trimite la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naștere al celui recunoscut, pentru a se face mențiunea de recunoaștere pe marginea actului respectiv; declarația de recunoaștere făcută de un cetățean străin se depune, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naștere al celui recunoscut.(3) În cazul recunoașterii prin testament, persoana interesată depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de domiciliu o copie legalizată, în extras, a testamentului, cuprinzând textul prin care se face recunoașterea; dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(4) Mențiunea de recunoaștere poate fi înscrisă și din oficiu, în baza comunicării biroului notarial care a efectuat autentificarea declarației sau a testamentului.  +  Articolul 97(1) Înscrierea hotărârilor judecătorești, definitive și irevocabile, privind stabilirea paternității, contestarea recunoașterii, încuviințarea purtării numelui sau de tăgăduire a paternității ori contestarea filiației față de mamă se face, la cererea persoanelor interesate, prin mențiune pe marginea actului de naștere al titularului acestuia.(2) În situația în care ulterior, prin hotărâre definitivă și irevocabilă, s-a încuviințat purtarea numelui de familie al părintelui față de care s-a stabilit filiația, mențiunea se înscrie și pe actele de naștere ale copiilor minori ai acestuia, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora.(3) După operarea mențiunii de recunoaștere, de contestare a recunoașterii, de stabilire a filiației sau de tăgăduire a paternității ori de contestare a filiației față de mamă, se retrage certificatul de naștere și se eliberează alt certificat, cu noile date de stare civilă.  +  Secţiunea a 3-a Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției  +  Articolul 98(1) În cazul adopției, de către cetățeni români cu domiciliul în țară, se întocmește un nou act de naștere, de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituției de ocrotire în îngrijirea căreia se găsește adoptatul.(2) În situația în care adoptatorii sunt cetățeni străini ori cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, noul act de naștere se întocmește de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale de la domiciliul celui adoptat sau pe raza căreia se află sediul instituției de ocrotire, în cazul copiilor aflați în îngrijirea acesteia.(3) Dacă adoptatul este cetățean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naștere se întocmește de către D.S.C. - Sector 1.(4) În noul act de naștere întocmit, rubrica "Locul nașterii" se completează cu denumirea unității administrativ-teritoriale unde își are sediul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unde se întocmește actul, iar rubricile privind părinții se completează cu numele și prenumele adoptatorilor.(5) În toate cazurile, se retrage certificatul de naștere inițial și se expediază, spre anulare, emitentului.(6) După întocmirea noului act de naștere, se trimite comunicarea de mențiune S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale unde a fost înregistrat primul act de naștere al celui adoptat, care, după operarea mențiunii, la rubrica "Certificate eliberate", înscrie următorul text: "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT".(7) Adopțiile cu efecte restrânse, aprobate anterior adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1997 privind regimul juridic al adopției, se înscriu în baza deciziilor fostelor comitete executive ale consiliilor populare și a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin mențiune pe marginea actului de naștere al celui adoptat și, după caz, pe actul de căsătorie.  +  Articolul 99La întocmirea noilor acte de naștere, ca urmare a adopției, se ține seama de următoarele:a) pentru întocmirea actului de naștere ca urmare a adopției sunt necesare următoarele documente: hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a încuviințat adopția, actele de identitate sau pașapoartele părinților adoptatori, certificatul de căsătorie al adoptatorilor, după caz;b) dacă persoana care adoptă este căsătorită cu mama firească a adoptatului, respectiv cu tatăl firesc, rubrica din actul de naștere privind "Numele de familie al mamei", respectiv "Numele de familie al tatălui", se completează cu numele de familie obținut prin căsătorie;c) dacă persoana care dorește să adopte este căsătorită, în noul act de naștere se completează numai rubricile privind pe tată/mamă, iar rubricile referitoare la celălalt părinte nu se completează; dacă ulterior celălalt soț adoptă, se întocmește un nou act de naștere;d) în cazul în care adopția este făcută de o persoană necăsătorită, rubrica privind tatăl/mama copilului se completează cu numele și prenumele celui/celei care a adoptat;e) dacă cei care adoptă sunt căsătoriți și poartă nume diferite în căsătorie, numele de familie al copilului va fi cel stabilit prin sentința judecătorească de încuviințare a adopției.  +  Articolul 100(1) Adopțiile încuviințate în străinătate privind persoane ale căror acte de naștere și, după caz, de căsătorie sunt înregistrate în România se înscriu numai prin mențiune, dacă la data încuviințării adopției acestea nu aveau cetățenie română, în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.(2) Adopțiile încuviințate în străinătate privind cetățenii români se înscriu prin întocmirea unui nou act de naștere la D.S.C. - Sector 1, în baza documentelor eliberate de autoritățile străine, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3).(3) Adopțiile înregistrate la alte oficii de stare civilă decât cel prevăzut la alin. (2) sunt și rămân valabile.  +  Articolul 101Mențiunea privind adopția se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, pe actul de căsătorie și pe actele de naștere ale copiilor săi minori; în cazul copiilor majori, se înscrie numai la cererea acestora.  +  Articolul 102(1) Anularea sau desfacerea adopției, dispuse prin hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, se înscrie prin mențiune.(2) În aceste cazuri, pe actul de naștere întocmit în urma adopției, la rubrica "Certificate eliberate", se înscrie textul "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT".(3) După operarea acestor mențiuni, S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naștere în urma adopției comunică anularea sau desfacerea adopției la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale unde a fost întocmit primul act de naștere, care, la rândul său, operează mențiunea pe marginea actului de naștere și anulează textul înscris la rubrica "Certificate eliberate" cu o linie orizontală trasată cu cerneală roșie; după efectuarea acestor operațiuni, actul de naștere întocmit anterior adopției rămâne valabil.(4) Dacă pe marginea actului de naștere întocmit în urma adopției există mențiune de căsătorie, se comunică la locul înregistrării actului inițial și mențiunea de căsătorie, pentru a fi operată pe marginea acelui act; la locul înregistrării căsătoriei se comunică mențiunea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 39.  +  Secţiunea a 4-a Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei  +  Articolul 103(1) Înscrierea divorțului se face din oficiu, prin mențiune pe marginea actului de căsătorie, în baza hotărârii judecătorești, definitivă și irevocabilă, comunicată de instanța judecătorească; de asemenea, înscrierea divorțului se face și la cererea oricăruia dintre foștii soți, care depune copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă.(2) Înscrierea divorțului pronunțat în străinătate privind un cetățean român se face numai după ce hotărârea străină, definitivă și irevocabilă, a fost recunoscută de către tribunalul competent, conform prevederilor art. 166 și 170 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.(3) Sentințele judecătorești de desfacere a căsătoriei rămase definitive din perioada 1 martie 1948-7 octombrie 1966 și neînscrise sau neînregistrate se înscriu, la cererea celor interesați, prin mențiune pe marginea actului de căsătorie.(4) Sentințele de divorț rămase definitive în perioada 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, dacă nu au fost înscrise pe actele de căsătorie, la cererea soților care au obținut divorțul, în termen de două luni de la rămânerea lor definitivă, nu se vor lua în considerare, hotărârile rămânând fără efect.(5) În cazul în care divorțul a fost pronunțat în străinătate, iar din sentința de divorț nu reiese numele pe care soții îl vor purta după divorț, se solicită declarații pe propria răspundere din partea acestora, autentificate, sau numai a soțului care solicită înscrierea mențiunii de divorț, după caz, din care să rezulte numele pe care aceștia/acesta doresc/dorește să îl poarte în urma divorțului.(6) Pentru înscrierea mențiunii privind divorțul, ofițerul de stare civilă, care primește hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, înscrie pe actul de căsătorie mențiunea corespunzătoare, precum și pe cele de naștere, pentru situația în care S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale are în păstrare ambele acte de naștere ale foștilor soți; în caz contrar, trimite comunicări de mențiuni către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriilor unităților administrativ-teritoriale care păstrează exemplarul I al actelor de naștere ale foștilor soți.  +  Articolul 104(1) Declararea nulității ori anularea căsătoriei se înscrie prin mențiune pe actul de căsătorie și pe cele de naștere ale foștilor soți, exemplarul I și II, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.(2) Comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris mențiunea de divorț, de declarare a nulității sau de anulare a căsătoriei se transmite, în termen de 10 zile la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P.(3) În adresa de înaintare se menționează, pe lângă datele de identificare a soților, domiciliul avut - atât la data încheierii căsătoriei, cât și la data pronunțării divorțului sau a anulării căsătoriei -, precum și numărul hotărârii judecătorești, data și instanța care a pronunțat-o.  +  Articolul 105Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți se înscrie prin mențiune pe actul de căsătorie și pe cel de naștere al soțului supraviețuitor, pe baza comunicării primite de la ofițerul de stare civilă care a înscris mențiunea de deces pe actul de naștere al decedatului; în același mod se înscriu și mențiunile privind anularea unei hotărâri declarative de moarte ori de rectificare a datei morții; comunicările de mențiuni se transmit în termen de 10 zile S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P.  +  Secţiunea a 5-a Înscrierea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă  +  Articolul 106(1) Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocațială; în cazul cetățeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la D.S.C. - Sector 1.(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinții săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinți, celălalt părinte va da o declarație, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.(3) La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 42, ofițerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de legea specială și, după caz, dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 43.(4) Când se constată că dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori soluționarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri, acesta se restituie cu indicațiile corespunzătoare.(5) Dacă cererea se încadrează în prevederile legale, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia, ofițerul de stare civilă o înaintează, împreună cu toate actele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu orice alte documente depuse în susținere, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. competent pentru efectuarea verificărilor.(6) Rezultatul verificărilor, care se efectuează în termen de 30 de zile, se consemnează într-un referat, semnat de șeful S.P.C.L.E.P.; referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei, proveniența numelui actual și a celui solicitat, motivele reale rezultate din verificări, precum și propuneri asupra oportunității aprobării sau respingerii cererii.(7) Cererea de schimbare a numelui, împreună cu referatul prevăzut la alin. (6), actele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 41/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, dacă este cazul, cu opozițiile, se înaintează de către S.P.C.L.E.P. către S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (8) S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M - București, prin structura de stare civilă/Direcția de Stare Civilă, verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și, după analizarea temeiniciei cererii, precum și a opozițiilor făcute, printr-un referat semnat de șeful serviciului/directorul executiv, propune, motivat, președintelui consiliului județean, respectiv primarului general al municipiului București emiterea dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea dosarului.(9) Dosarele incomplete se restituie S.P.C.L.E.P. pentru completare, iar cele care nu fac obiectul schimbării numelui pe cale administrativă se restituie cu precizarea procedurii de urmat.  +  Articolul 107(1) Copiile dispoziției de schimbare a numelui de familie sau prenumelui, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 44, primite de la autoritatea care a încuviințat schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui, se păstrează de S.P.C.L.E.P., respectiv de primăria unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, timp de 60 de zile, socotite de la data aducerii la cunoștința acestuia, urmând ca, în caz de neprezentare, să fie restituite organului emitent.(2) După înștiințarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui și/sau a prenumelui privind emiterea dispoziției de aprobare a cererii, acesteia i se solicită:a) certificatele de naștere, de căsătorie, precum și cele de naștere ale copiilor minori, în original;b) Abrogată. (la 18-04-2017, Litera b) din Articolul 107 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) c) cereri individuale prin care se solicită certificatele de stare civilă, potrivit schimbării de nume obținute prin dispoziție.(3) Un exemplar al dispoziției de aprobare se înaintează D.G.E.P., în vederea actualizării evidenței schimbărilor de nume pe cale administrativă; pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispozițiilor la D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 108La depunerea actelor prevăzute la art. 107 alin. (2), se procedează astfel:a) se retrag certificatele de stare civilă completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate;b) se înmânează solicitantului copia dispoziției de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui, iar dovada de primire, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 45, se înaintează la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.; (la 18-04-2017, Litera b) din Articolul 108 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) c) se trimite câte o copie a dispoziției de schimbare a numelui de familie sau prenumelui S.P.C.L.E.P sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale a locului de naștere, de căsătorie și, după caz, de naștere a copiilor minori, pentru înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă respective; concomitent, pe baza cererii lor, se solicită certificate de naștere sau de căsătorie, după caz, iar certificatele de stare civilă retrase se anulează;d) la primirea certificatului de stare civilă, acesta se înmânează solicitantului, iar cartea de identitate se anulează prin tăierea colțului în care este înscris termenul de valabilitate, titularul fiind informat cu privire la obligația prezentării la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în termen de 15 zile, pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate; dacă actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate, aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ștampilei cu următorul conținut: "Schimbat numele de familie/prenumele din .......... în ........... . Actul de identitate va fi schimbat până la data de .......... ."  +  Articolul 109S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale a locului de naștere sau de căsătorie care primește dispoziția de aprobare a schimbării numelui și/sau prenumelui și adresa prin care se solicită certificatul de stare civilă efectuează, pe marginea actului respectiv, mențiunea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, după care completează un nou certificat, pe care îl trimite, în termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.  +  Articolul 110(1) Înscrierea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui se face pe actul de naștere și, după caz, de căsătorie al persoanei căreia i s-a admis schimbarea numelui, la cererea acesteia.(2) În cazul în care persoana care și-a schimbat numele de familie și/sau prenumele are copii minori, dar nu a solicitat și schimbarea numelui de familie al acestora, se va opera mențiunea despre schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui părintelui pe actele de naștere ale acestora, întocmindu-se și comunicările de modificări pentru mențiuni în evidența persoanelor; dacă persoana care și-a schimbat numele de familie și/sau prenumele are copii cu vârsta de peste 18 ani, operarea mențiunii se face numai la cererea acestora, cu aprobarea S.P.C.J.E.P/D.G.E.P.M.B.; pentru deciziile emise până la data de 31 martie 2005, operarea mențiunii se face cu aprobarea D.G.E.P. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 111Pentru înscrierea mențiunii de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui, la cererea persoanei în cauză, se pot înmâna acesteia documentele prevăzute la art. 108 lit. c), după ce în prealabil se îndeplinesc procedurile prevăzute la art.108 lit. a) și b); la prezentarea adresei, ofițerul de stare civilă operează, pe actul respectiv, mențiunea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, după care eliberează certificatul de stare civilă.  +  Articolul 112(1) Deciziile de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui emise de Ministerul Justiției până la 31 decembrie 1950, precum și sentințele judecătorești prin care s-a încuviințat redobândirea numelui, ce nu au fost înregistrate și pentru care se solicită înscrierea, se trimit D.G.E.P., pentru încuviințarea înscrierii mențiunii. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui și/sau a prenumelui emise până la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.G.E.P. (la 18-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 112 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (3) În cazul în care se solicită copii de pe dispoziția de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, emisă începând cu data de 1 aprilie 2005, cererile respective se depun la serviciul de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. emitent.  +  Articolul 113(1) Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei decizii/dispoziții administrative sau ca urmare a modificării intervenite în străinătate, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naștere.(2) Pentru persoanele căsătorite/divorțate care și-au păstrat, în urma căsătoriei/divorțului, numele de familie dobândit la naștere, decizia/dispoziția emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naștere și nu are efect asupra numelui de familie aparținând titularului actului, dobândit la naștere.(3) Dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziția, cât și cu certificatul de naștere eliberat cu mențiuni.  +  Articolul 114După operarea mențiunii de schimbare a numelui pe marginea actelor de stare civilă, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale care operează mențiunea transmite comunicări Direcției cazier judiciar - statistică și evidențe operative din cadrul I.G.P.R, D.G.P. și Direcției generale a finanțelor publice județene/a municipiului București a locului de domiciliu.  +  Secţiunea a 6-a Înscrierea mențiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne  +  Articolul 115(1) Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea - prin mențiune pe marginea acestor acte - a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât și la cele referitoare la părinții săi.(2) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă.(3) Cererea pentru înscrierea mențiunii se aprobă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 69, de către primarul unității administrativ-teritoriale, care are în păstrare registrele.(4) Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori și asupra celuilalt soț, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă își dă consimțământul.(5) Dacă soții nu se înțeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, se procedează conform art. 30 alin. (8).  +  Articolul 116(1) Pe baza aprobării se efectuează mențiune pe marginea actului de stare civilă și se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reține și se anulează.(2) Dacă ofițerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă, acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială, autentificată de notarul public.  +  Secţiunea a 7-a Înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinătate  +  Articolul 117(1) Schimbarea numelui și/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naștere și de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin mențiune pe marginea actelor de stare civilă, cu respectarea prevederilor art. 93.(2) Documentele administrative sau judecătorești în baza cărora s-a dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condițiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art. 72 alin. (6).(3) Cererea de înscriere a mențiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocațială, și este însoțită de următoarele documente:a) documentul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, emis de autoritățile străine, în original și în fotocopie;b) traducerea legalizată a documentului, în original și în fotocopie;c) fotocopia certificatului de naștere și/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea mențiunii;d) fotocopia pașaportului emis de autoritățile române sau, după caz, străine, al persoanei reprezentate.  +  Articolul 118(1) Cetățenii români aflați în străinătate, în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume - în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică ori hotărâri judecătorești care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din țară -, pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reședință, cerere însoțită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.(2) Când schimbarea numelui și/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ, acesta, alături de celelalte documente prevăzute la art. 117 alin. (3), se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reședință, în vederea înscrierii mențiunii.(3) La înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate, precum și la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art. 113 alin. (1) și (2).(4) M.A.E. - Dcons trimite D.G.E.P. cererea, însoțită de întreaga documentație, cu privire la înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă. (la 03-11-2016, sintagma: M.A.E. - D.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (5) D.G.E.P. avizează înscrierea mențiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, și le transmite, prin M.A.E. - Dcons. (la 18-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Secţiunea a 8-a Înscrierea mențiunilor privind acordarea sau renunțarea la cetățenia română  +  Articolul 119(1) Mențiunile privind acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenia română, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 46-48, se înscriu pe marginea actelor de stare civilă în baza comunicărilor trimise de către D.G.E.P. structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) În cazul în care mențiunile prevăzute la alin. (1) nu se pot înscrie, se restituie comunicarea, în termen de 3 zile, la D.G.E.P., arătându-se motivele pentru care nu s-a putut înscrie mențiunea. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (3) După efectuarea mențiunii în exemplarul II al registrului de nașteri și, dacă este cazul, și în cel de căsătorie, partea a doua a comunicării primite de la D.G.E.P. se trimite S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale care are în păstrare exemplarul I al actului de naștere. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (4) În cazul în care pe actul de naștere - exemplarul I există o mențiune privind căsătoria titularului, ofițerul de stare civilă are obligația de a întocmi comunicarea de mențiune, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 39, pe care o trimite S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale care are în păstrare exemplarul I al actului de căsătorie; după efectuarea mențiunii pe actul de căsătorie, ofițerul de stare civilă trimite comunicarea de mențiune structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru operarea mențiunii și în exemplarul II.  +  Articolul 120(1) Autoritatea Națională pentru Cetățenie trimite D.G.E.P., la începutul lunii următoare celei în care persoanele în cauză au depus jurământul de credință, următoarele comunicări:a) tabelul privind persoanele care au dobândit ori au redobândit cetățenia română, în condițiile prevăzute la art. 8-10 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată;b) tabelul privind persoanele care au renunțat la cetățenia română, prin aprobarea renunțării la aceasta, în conformitate cu prevederile art. 25 și 27 din Legea nr. 21/1991, republicată. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Pe baza datelor din registrele de stare civilă referitoare la cetățenia română a titularului sau a părinților săi nu se eliberează certificate ori adeverințe care să ateste cetățenia.  +  Capitolul IV Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă  +  Articolul 121(1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 49, se adresează primăriei unității administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, în cazurile prevăzute la art. 55 lit. a) și art. 56 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Cererea de reconstituire a unui act de stare civilă se adresează S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei din cadrul unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul prevăzut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.(3) Actele reconstituite pot fi completate sau rectificate în cazuri temeinic justificate.  +  Articolul 122(1) Ofițerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care primește cererea o înregistrează și o prezintă, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant și un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, primarului unității administrativ-teritoriale, care este obligat să soluționeze cererea, cu avizul S.P.C.J.E.P.(2) În toate cazurile, ofițerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. stabilește dacă actul de stare civilă nu a fost întocmit ori dacă registrul de stare civilă a fost pierdut sau distrus, în totalitate ori în parte.(3) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (2), ofițerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. verifică înregistrările din registrele de stare civilă curente, pe o perioadă de minimum 5 ani înainte și după anul declarat de solicitant, precum și toate înregistrările speciale, începând cu anul 1949. După caz, se solicită verificări și în registrele de stare civilă speciale - exemplarul I din perioada anilor 1951-1957, care au fost întocmite la fostele sfaturi populare raionale, aflate în păstrarea primăriilor unităților administrativ-teritoriale care au fost reședință de raion.(4) Verificările se efectuează în exemplarele I și II ale registrelor de stare civilă, iar rezultatul se consemnează într-un proces-verbal.(5) În situația în care registrul de stare civilă se află în păstrarea direcțiilor județene/a municipiului București ale/a Arhivelor Naționale, se solicită acestora să efectueze verificări în arhivele pe care le dețin.  +  Articolul 123(1) După semnarea dispoziției de către primar, întocmită potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 50-52, aceasta se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la emitere; în caz de admitere, i se pune în vedere să solicite înregistrarea dispoziției.(2) Dacă solicitantul sau o altă persoană interesată contestă dispoziția de respingere a cererii la instanța judecătorească în a cărei rază teritorială își are sediul S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria competentă, iar prin sentința definitivă și irevocabilă se admite cererea, ofițerul de stare civilă delegat din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale primește declarația cetățeanului, la care atașează o copie legalizată a sentinței judecătorești, procedând ca și în cazul în care cererea a fost admisă prin dispoziție a primarului.(3) Dispozițiile de admitere a cererii de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unor acte de stare civilă se înregistrează, pe baza declarațiilor scrise, în registrele de naștere, de căsătorie ori de deces, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale competente.(4) În cazul prevăzut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, actul reconstituit se întocmește de ofițerul de stare civilă de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăria unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.(5) Dacă înregistrarea ulterioară urmează să se facă la un alt S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la altă primărie decât cea la care s-a primit cererea, ofițerul de stare civilă trimite declarația solicitantului, a cărui semnătură o certifică după identificare, primăriei competente să întocmească actul; concomitent, se solicită certificatul de stare civilă și un exemplar al dispoziției de admitere a cererii.  +  Articolul 124(1) În cazul cererilor cetățenilor străini sau ale persoanelor fără cetățenie care își au domiciliul în România, adresate primăriilor unităților administrativ-teritoriale, referitoare la reconstituirea ori întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă, ofițerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care urmează a înregistra actul va efectua verificările prevăzute de art. 122.(2) Structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea unde urmează a se înregistra actul de stare civilă stabilește dacă au fost efectuate verificările necesare, precum și dacă dosarul este constituit cu documentele justificative și procedează la confruntarea datelor din dosar cu cele obținute în urma verificărilor proprii; în baza acestora, întocmește referatul cu propuneri privind avizul ce urmează a fi comunicat de către S.P.C.J.E.P. la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată cererea, în vederea emiterii de către primar a dispoziției corespunzătoare.  +  Capitolul V Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora  +  Articolul 125(1) Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.(2) Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; în funcție de rezultatul verificărilor, se emit dispoziții de admitere sau de respingere.  +  Articolul 126(1) În cazul anulării, modificării sau al completării actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora, sesizarea instanței judecătorești se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. ori de către parchet; cererea se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului și a concluziilor procurorului.(2) Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civilă formulate de cetățenii români cu domiciliul în străinătate și de cetățenii străini se adresează Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului București, iar competența efectuării verificărilor revine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza căruia aceștia și-au ales domiciliul pentru citare.(3) Actul de sesizare a instanței judecătorești va fi însoțit de extrase de pe actul în cauză, exemplarele I și II, cu toate mențiunile existente în acestea.  +  Articolul 127(1) Anularea se poate cere în cazul când:a) actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător;b) actul nu trebuia întocmit la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale respective;c) faptul sau actul de stare civilă nu există;d) nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă;e) mențiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă;f) mențiunea a fost înscrisă cu un text greșit.(2) Anularea actului de stare civilă ori a unei mențiuni se face prin bararea acestora cu două linii, în diagonală, respectiv "X", trasate cu cerneală roșie, și înscrierea, în rubrica "Mențiuni", a numărului și a datei hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, precum și a denumirii instanței care a pronunțat-o.(3) Prin modificarea actelor de stare civilă se înțelege înscrierea unor mențiuni privitoare la statutul civil al titularului, așa cum sunt descrise în cap. III.(4) Completările se înscriu, în întregime, cu cerneală roșie.  +  Articolul 128(1) Verificările ce se efectuează în cazul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă sau/și a mențiunilor înscrise pe acestea trebuie să stabilească temeinicia cererii solicitantului; în acest scop, se verifică actul de stare civilă care face obiectul acțiunii, pentru a stabili dacă la întocmirea acestuia s-a comis o eroare și în ce constă aceasta, precum și actele de stare civilă ale petiționarului și, după caz, ale părinților săi, prezentate în motivarea cererii.(2) În referatul prin care se comunică instanței judecătorești rezultatul verificărilor se menționează în ce constă eroarea sau omisiunea, datele reale ce urmează a fi reținute în sentință ori procedura de urmat, în cazul în care cererea nu face obiectul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea.(3) Referatul cu rezultatul verificărilor se întocmește de șeful structurii de stare civilă și se semnează de șeful S.P.C.L.E.P.  +  Articolul 129(1) În cazul rectificării actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora, cererea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 53, însoțită de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se soluționează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziției prevăzute la art. 125 alin. (2); aceasta se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data emiterii.(2) Ofițerul de stare civilă care primește cererea o înregistrează și o prezintă primarului, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant și un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, după ce în prealabil referatul a fost avizat de către S.P.C.J.E.P.(3) În situația în care cererea de rectificare a unui act de stare civilă se depune la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, aceasta se înaintează, de îndată, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă.(4) La primirea cererii și a documentelor justificative, ofițerul de stare civilă identifică actul de stare civilă care se solicită a fi rectificat și procedează conform alin. (2); după emiterea dispoziției prevăzute la art. 125 alin. (2), o expediază, împreună cu certificatul de stare civilă, completat corect, ca urmare a rectificării actului, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale de la care a primit cererea.(5) Ofițerul de stare civilă care primește dispoziția, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 54, prin care s-a aprobat rectificarea actului, în vederea eliberării certificatului de stare civilă corespunzător, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, pe bază de semnătură; certificatul de stare civilă anterior se retrage și se transmite instituției emitente, în vederea anulării și a efectuării mențiunii corespunzătoare pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".(6) Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în străinătate se rectifică numai în următoarele situații:a) când eroarea se datorează autorităților locale străine care au înregistrat inițial actul și persoana interesată prezintă documentul eliberat de autoritățile străine, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3);b) când eroarea se datorează ofițerului de stare civilă care a înscris/a transcris actul;c) când eroarea se datorează traducerii prezentate.(7) Prevederile art. 128 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 130(1) Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă și se face prin bararea textului greșit cu o linie orizontală și înscrierea, cu cerneală roșie, deasupra, a noului text.(2) La rubrica "Mențiuni" se înscriu numărul și data dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care a emis-o, precum și conținutul rectificării.(3) Dispoziția prevăzută la art. 125 alin. (2) poate fi contestată la instanța judecătorească în a cărei rază teritorială își are sediul autoritatea emitentă, în condițiile legii.  +  Capitolul VI Atribuirea, înscrierea și gestionarea C.N.P.  +  Articolul 131(1) La înregistrarea nașterii în registrele de stare civilă, persoanei fizice, cetățean român, i se atribuie un C.N.P., astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Atribuirea C.N.P. se face pe baza datelor înscrise în actul de naștere referitoare la sex și la data nașterii.(3) C.N.P. atribuit unei persoane nu poate fi schimbat decât în cazurile în care se modifică, potrivit legii, datele despre sex și data nașterii ori când a fost atribuit în mod eronat; la întocmirea unui nou act de naștere, ca urmare a adopției cu efecte depline, se preia C.N.P. atribuit anterior.  +  Articolul 132(1) Modificarea C.N.P. atribuit sau înscris greșit în actele de stare civilă se face, la cererea persoanei în cauză sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, numai cu avizul S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea de domiciliu și cu aprobarea primarului.(2) Aprobarea se dă pe baza procesului-verbal de constatare a erorii, întocmit de ofițerul de stare civilă; la rubrica "Mențiuni" din actul de stare civilă se înscriu numărul procesului-verbal și data efectuării mențiunii, aplicându-se ștampila cu noul cod, iar C.N.P. atribuit sau înscris greșit se anulează cu o linie orizontală.(3) Despre atribuirea unui nou C.N.P. se comunică S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu al titularului, prin formularul "Comunicare de înregistrare/modificare", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 55.(4) Odată ce a fost atribuit unei persoane, C.N.P. rămâne al acesteia, neputând fi atribuit ulterior alteia nici după decesul primei persoane.  +  Articolul 133(1) C.N.P. sunt generate și administrate, prin mijloace informatice, de către D.G.E.P., care emite și distribuie anual către S.P.C.J.E.P., D.G.E.P.M.B., precum și către M.A.E. - Dcons listele cu C.N.P. precalculate, pentru anul în curs. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. si M.A.E. - D.C. a fost înlocuite de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 ) (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Ofițerii de stare civilă atribuie C.N.P. din listele emise și distribuite anual de către D.G.E.P. fiecărui punct de atribuire, prin intermediul S.P.C.J.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (3) Pentru persoanele născute anterior anului în care se înregistrează nașterea, C.N.P. se atribuie din listele corespunzătoare anului de naștere, iar în cazul în care nu există această posibilitate, se solicită, prin S.P.C.L.E.P., de la structura teritorială a D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 134(1) Odată cu întocmirea actului de naștere și completarea buletinului statistic al actului de naștere pentru "născuți vii", se extrage din lista cu C.N.P. precalculate primul C.N.P. liber, corespunzător datei de naștere a persoanei și din grupa corespunzătoare sexului, care se va prelua integral în actul de naștere, certificatul de naștere, buletinul statistic și comunicarea de naștere, pentru înregistrarea în R.N.E.P.(2) În dreptul C.N.P. preluat din listă se menționează numărul actului de naștere și anul înregistrării; C.N.P. atribuit se barează în listă cu o linie orizontală.(3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se atribuie C.N.P. numai dacă s-au născut vii, chiar dacă la data înregistrării nașterii nu se mai aflau în viață.  +  Articolul 135(1) Cetățenilor români născuți în străinătate C.N.P. li se atribuie astfel:a) de către D.S.C. - Sector 1, pentru cei născuți în perioada 1 ianuarie 1980-31 decembrie 2003, dacă nașterea a fost înregistrată la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare de carieră ale României din străinătate;b) de către D.G.E.P., prin B.J.A.B.D.E.P., la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru persoanele născute în străinătate înainte de 1980, ale căror acte de naștere au fost transcrise în registrele de stare civilă române. C.N.P. atribuit se comunică primăriei unității administrativ-teritoriale/ S.P.C.L.E.P. odată cu avizul prealabil privind transcrierea certificatului/extrasului de stare civilă; (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) c) de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale unde se transcrie actul de naștere, indiferent dacă este vorba despre un cetățean român cu domiciliul în țară sau despre un cetățean român cu domiciliul în străinătate.(2) În actele și în certificatele de naștere întocmite pentru copiii născuți în străinătate începând cu data de 1 ianuarie 2004 se înscrie C.N.P. din lista repartizată pentru fiecare misiune diplomatică și oficiu consular de carieră al României, înscriindu-se și în fila consulară ce se înaintează D.S.C. - Sector 1; în dreptul C.N.P. preluat din listă, care se barează cu o linie orizontală, se menționează numărul actului de naștere, anul înregistrării și numele copilului.(3) În cazul înscrierii certificatelor de naștere în registrele de stare civilă românești pentru copiii născuți până la data de 31 decembrie 2003, C.N.P. se atribuie de către D.S.C. - Sector 1 din listele cu C.N.P. precalculate repartizate acesteia din listele corespunzătoare anului de naștere. La cererea persoanei interesate, misiunea diplomatică sau oficiul consular care efectuează înscrierea poate solicita D.G.E.P. atribuirea C.N.P., urmând să înscrie C.N.P. atribuit în registrele de acte de naștere și pe certificatul de naștere eliberat. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (4) În cazul în care se constată că în certificatul de naștere al unui cetățean este înscris un C.N.P. identic cu al altei persoane, pentru păstrarea coerenței bazelor de date privind evidența persoanei se păstrează C.N.P. pentru persoana posesoare de pașaport, permis de conducere, respectiv carte de identitate, iar pentru cealaltă persoană se solicită S.P.C.L.E.P. un alt C.N.P.(5) Cetățenii români aflați în străinătate cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. la înregistrarea nașterii sau transcrierea/înscrierea certificatului de naștere străin pot depune cererea de atribuire a C.N.P. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României competentă/competent pentru statul de reședință, care o va înainta spre soluționare D.G.E.P. Cererea trebuie să fie însoțită de copii ale actului care dovedește cetățenia română și ale certificatului de naștere românesc. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 136(1) În situația în care numărul C.N.P. nu acoperă nevoile de atribuire pentru o anumită zi, se solicită C.N.P., în scris, prin S.P.C.L.E.P., de la structura teritorială a D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) C.N.P. atribuit potrivit alin. (1) se înscrie în locul corespunzător din lista cu C.N.P. precalculate.  +  Articolul 137(1) La primirea listelor cu C.N.P. precalculate, ofițerul de stare civilă verifică dacă listele aparțin locului de atribuire și dacă acestea conțin toate codurile cuprinse în secvența repartizată.(2) Listele cu C.N.P. precalculate, îndosariate pe ani, se înregistrează în mod obligatoriu și se păstrează timp de 100 de ani, luându-se măsuri de conservare și de asigurare a securității acestora de către ofițerul de stare civilă.(3) În situația în care listele cu C.N.P. precalculate din anumiți ani au fost pierdute, acestea nu se mai retipăresc; dacă sunt persoane care solicită atribuirea de C.N.P. din anii pentru care nu mai există listele cu C.N.P. precalculate, acestea se obțin de la structura teritorială a D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Capitolul VII Înregistrarea actelor de stare civilă în caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menținere a păcii sau în scop umanitar  +  Articolul 138(1) În caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menținere a păcii sau în scop umanitar, actele și faptele de stare civilă ale militarilor și personalului civil din unitățile forțelor armate se înregistrează de ofițerii anume desemnați prin ordin al ministrului apărării naționale ori, după caz, al ministrului administrației și internelor.(2) Modalitățile de instruire a ofițerilor desemnați și de aprovizionare cu registrele de stare civilă necesare se stabilesc, prin protocol, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin D.G.E.P. și celelalte instituții care desfășoară activități prevăzute la alin. (1). (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 139Întocmirea actelor de stare civilă se face numai în situația în care în zona de acțiune a unității, subunității, detașamentului nu există:a) misiuni diplomatice;b) oficii consulare;c) autoritatea administrației publice locale a statului în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs nașterea, căsătoria sau decesul.  +  Articolul 140(1) Registrul de stare civilă se vizează pentru deschidere și închidere de către ofițerul de stare civilă militar, potrivit proceselor-verbale prevăzute în anexele nr. 13 și 14.(2) Regulile privind registrele de stare civilă sunt cele prevăzute în cap. II secțiunea 1.  +  Articolul 141(1) Actele de naștere, de căsătorie și de deces se întocmesc într-un singur exemplar, cu respectarea regulilor prevăzute de prezenta metodologie.(2) Despre actele și faptele de stare civilă înregistrate se face mențiune și în jurnalul acțiunilor de luptă.(3) Dispozițiile art. 41 referitoare la înregistrarea căsătoriei se aplică în mod corespunzător.(4) Aprobările prevăzute la art. 31 alin. (1), art. 44 alin. (1) lit. b), precum și dovada prevăzută la art. 59 alin. (2) se dau și, respectiv, se eliberează de către comandantul unității din care face parte ofițerul de stare civilă militar.  +  Articolul 142(1) Ofițerii de stare civilă militari încheie căsătorii între personalul român, militar și/sau civil, după caz, și, în cazul în care convențiile internaționale sau legislația statului de reședință permit/permite, între un cetățean român și un cetățean străin.(2) Prin grija ofițerului de stare civilă militar, declarația de căsătorie va fi publicată, prin afișarea în extras, în condițiile legii, în ziua în care a fost primită, la locul special amenajat, prin grija sa.(3) Căsătoria dintre personalul militar sau civil român și un cetățean străin este permisă numai în condițiile legii.  +  Articolul 143Certificatele de naștere, de căsătorie și de deces se eliberează în condițiile prezentei metodologii.  +  Articolul 144În cazul în care în unitățile militare participante la misiuni de menținere a păcii sau în scop umanitar în străinătate nu există registre și certificate de deces, precum și cerneală specială, întocmirea actului de deces se face de către D.S.C. - Sector 1, în baza extrasului din jurnalul acțiunilor de luptă, a certificatului medical constatator al decesului, a documentului de legitimare sau a declarației scrise a comandantului unității cu privire la identitatea persoanei decedate.  +  Articolul 145(1) În baza actelor de naștere și de căsătorie întocmite se eliberează celor îndreptățiți adeverințe doveditoare; în cazul celor decedați, adeverința se trimite familiei sau aparținătorilor.(2) Adeverința va cuprinde, obligatoriu, rubricile prevăzute pentru modelul extraselor de naștere, de căsătorie sau de deces, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 56-58, precum și unitatea din care fac parte, după caz, mama copilului, soții și, respectiv, defunctul.(3) În baza adeverințelor prevăzute la alin. (2) și a mențiunilor făcute în jurnalul acțiunilor de luptă al unității pot fi reconstituite actele de stare civilă pierdute sau distruse.  +  Articolul 146(1) Actele de stare civilă întocmite în afara teritoriului național se trimit în țară, lunar, părții sedentare a unității militare dislocate în teatre de operațiuni, care le înaintează, de îndată, pe bază de adresă, D.S.C. - Sector 1.(2) Actele de stare civilă întocmite pe teritoriul național în caz de mobilizare sau de război se trimit lunar, pe bază de adresă, D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (3) Actele prevăzute la alin. (1) se transcriu, prin copiere, fără altă formalitate, în registrele curente ale D.S.C. - Sector 1, care eliberează și certificate de stare civilă, la cererea persoanelor îndreptățite.(4) Actele menționate la alin. (2) se păstrează la D.G.E.P., până la încetarea mobilizării sau a stării de război, după care se trimit pentru transcriere, prin copiere, în registrele curente ale S.P.C.L.E.P sau, după caz, ale primăriei unității administrativ-teritoriale competente, astfel:a) actul de naștere al copilului - la domiciliul copilului, stabilit în condițiile legii;b) actul de căsătorie - la domiciliul soțului sau soției, după caz;c) actul de deces - la ultimul domiciliu al defunctului. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Capitolul VIII Eliberarea certificatelor de stare civilă  +  Articolul 147(1) Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptățite, personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6), pe baza înregistrărilor și a mențiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele întocmite de parohii, din cele deținute de primării și de Arhivele Naționale.(2) Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naștere la cererea părinților sau a reprezentantului legal.(3) În cazul persoanelor majore neînregistrate la starea civilă, certificatul de naștere se eliberează în baza actului întocmit ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătorești, definitive și irevocabile, prin care s-a dispus înregistrarea tardivă a nașterii, la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificările în dosarul privind înregistrarea tardivă a nașterii.(4) Cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și cetățenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în țară li se eliberează certificate pe baza pașaportului; dacă pașaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este înscris în R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări și a pașaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz.(5) Dacă certificatul de stare civilă se solicită prin S.P.C.L.E.P. ori, după caz, prin primăria locului de domiciliu, obligația verificării identității persoanei revine personalului cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau al primăriei unității administrativ-teritoriale care primește cererea.  +  Articolul 148(1) Certificatele de stare civilă se completează în limba română, ținând seama atât de datele care rezultă din cuprinsul actului din registrul de stare civilă, cât și de modificările ce decurg din mențiunile înscrise ulterior întocmirii acestuia.(2) La completarea certificatelor de stare civilă se respectă următoarele reguli:a) la completarea numelui de familie nu se ține seama de cuvintele scrise în paranteză sau de particulele "zis", "recte" ori "născută";b) cuvintele "sir" și "von", precum și titlurile de noblețe, gradele militare sau confesionale, aflate înaintea numelor de familie nu vor fi preluate;c) dacă în registrele de stare civilă sunt înscrise expresii ca "văduva lui Popescu Ion", la completarea rubricii "Numele de familie" se înscrie numele de familie al femeii - respectiv "Popescu" -, fără a se face altă mențiune;d) în cazul când în actul de stare civilă nu este completată rubrica referitoare la numele de familie și prenumele unuia sau ale ambilor părinți, nu se completează nici rubricile corespunzătoare din certificatul de stare civilă;e) în certificatele de stare civilă care se eliberează de pe acte de naștere întocmite în Transilvania în perioada în care s-a aplicat legea străină, la rubrica "Numele de familie al mamei", în cazul copiilor născuți în timpul căsătoriei, se înscrie numele de familie al tatălui, întrucât, în astfel de cazuri, la rubrica "Numele de familie al mamei" se înscria în registru numele de familie anterior încheierii căsătoriei;f) în certificatele de naștere care se eliberează celor recunoscuți și apoi legitimați prin căsătoria părinților, la rubrica "Numele de familie al mamei" se înscrie numele de familie dobândit prin căsătorie;g) rubricile din certificatul de stare civilă care nu se completează se barează cu o linie orizontală;h) dacă nașterea s-a produs în străinătate, la rubrica "Localitatea" se înscrie localitatea unde s-a născut, iar la rubrica "Județul" se înscrie țara; în același mod se procedează și în cazul rubricilor "Locul încheierii căsătoriei" și "Locul decesului"; la rubrica "Mențiuni" se înscrie, după caz, una dintre sintagmele: "ACT TRANSCRIS", "ACT ÎNSCRIS" ori "ACT RECONSTITUIT";i) dacă într-un act de stare civilă datele sunt trecute sub forma "13/26 aprilie", respectiv data pe stil vechi și pe stil nou, în certificatul de stare civilă se înscrie ca dată cea de a doua, respectiv 26 aprilie;j) rubricile referitoare la locul nașterii, locul încheierii și înregistrării căsătoriei și la locul decesului din certificatele de stare civilă se completează cu denumirea actuală, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; astfel se procedează și pentru completarea rubricilor referitoare la județ; în cazul municipiului București, la rubrica "Municipiul" se înscrie "București", iar cuvântul "județ" se barează și se înscrie "sectorul"; completarea tuturor rubricilor din actele și certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română; la rubrica privind emitentul se înscrie denumirea actuală;k) certificatele de stare civilă se semnează de ofițerul de stare civilă, aplicându-se, pe locul însemnat cu literele "L.S.", sigiliul stării civile, parafa ofițerului de stare civilă și semnătura acestuia.  +  Articolul 149Seria și numărul certificatului, precum și data eliberării acestuia se înscriu, în actele de stare civilă, la rubrica "CERTIFICATE ELIBERATE".  +  Articolul 150(1) La eliberarea certificatelor cu mențiuni, rubricile se completează cu datele înscrise inițial în actele de stare civilă, iar mențiunile se reproduc întocmai; certificatele de stare civilă eliberate anterior se retrag și se anulează.(2) Pentru stabilirea exactă a numelui copiilor recunoscuți și apoi legitimați prin căsătoria ulterioară a părinților, se va ține seama de următoarele:a) cei recunoscuți până la 10 iulie 1943 și nelegitimați prin căsătoria ulterioară a părinților poartă numele mamei, iar dacă au fost legitimați poartă numele tatălui;b) cei recunoscuți sau legitimați între 10 iulie 1943-31 ianuarie 1954 poartă numele celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat;c) cei recunoscuți în localitățile din Ardealul de Nord până la 6 martie 1945, dacă nu au fost și legitimați prin căsătorie, poartă numele mamei, iar dacă au fost legitimați, poartă numele tatălui.(3) În certificatele de stare civilă nu se înscriu mențiuni referitoare la religia sau naționalitatea titularului/titularilor.  +  Articolul 151(1) Cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează certificate de stare civilă în aceleași condiții ca și cetățenilor români.(2) Dacă titularul actului și-a schimbat numele și/sau prenumele în străinătate, iar această mențiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se anexează fotocopia pașaportului, precum și fotocopia și traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume.(3) La rubrica "Mențiuni" din certificatul de stare civilă se înscrie, după caz, "titularul este cetățean ............" sau "soțul/soția este cetățean ..............".  +  Articolul 152(1) Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetățenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în România, precum și ale cetățenilor români cu domiciliul ori cu reședința în străinătate se soluționează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective și, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, de către D.G.E.P. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) La primirea solicitării de la D.G.E.P., ofițerul de stare civilă identifică actul, completează certificatul de stare civilă, manual sau în sistem informatic, și îl expediază, de îndată, împreună cu un extras pentru uz oficial de pe actul respectiv, cu toate mențiunile existente pe marginea acestuia. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 153(1) Persoanele care au domiciliul în alte localități decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă și nu se pot deplasa personal pentru a obține certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia își au domiciliul ori reședința, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găsește actul respectiv și datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.(2) Ofițerul de stare civilă care primește cererea solicită, în termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei care are în păstrare registrul de stare civilă să i se expedieze certificatul de stare civilă; acesta va fi trimis, în plic recomandat, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la primirea cererii, trecând în act, la rubrica "Certificate eliberate", seria și numărul certificatului de stare civilă trimis.(3) Ofițerul de stare civilă care primește certificatul de stare civilă completat invită solicitantul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnătură.(4) Dacă, în urma invitațiilor făcute, solicitantul nu se prezintă, iar de la data primirii certificatului de stare civilă au trecut 3 luni, ofițerul de stare civilă restituie certificatul de stare civilă S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei emitente, în vederea anulării și a efectuării mențiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".  +  Articolul 154În cazul în care registrul este distrus parțial, neexistând posibilitatea completării certificatului de stare civilă solicitat, ofițerul de stare civilă solicită S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. sau, după caz, direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale/Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale eliberarea unui extras pentru uz oficial, cu toate mențiunile, la primirea căruia întocmește certificatul de stare civilă. (la 03-11-2016, sintagma: D.G.E.P.M. București - D.S.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 155În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59. (la 18-04-2017, Articolul 155 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 )  +  Articolul 156(1) Atât la primirea cererii, cât și la eliberarea certificatului de stare civilă, ofițerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate sau, după caz, a documentului prevăzut la art. 42 alin. (4)-(7); actul de identitate trebuie să fie în termen de valabilitate.(2) În situația în care S.P.C.L.E.P. care are în păstrare actul de stare civilă este același cu cel pe raza căruia persoana își are domiciliul, aceasta va depune cererea atât pentru obținerea certificatului de stare civilă, cât și pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Cererea privind eliberarea certificatului de stare civilă va fi transmisă structurii de stare civilă, spre competentă soluționare. Certificatul de stare civilă, transmis în termen de 3 zile structurii de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., va fi înmânat solicitantului odată cu cartea de identitate.(3) În toate cazurile, pe cerere și pe cotorul certificatului de stare civilă se trece seria și numărul documentului prin care s-a făcut legitimarea declarantului/solicitantului; pentru cazurile prevăzute la alin. (2) seria și numărul se completează după emiterea cărții de identitate.  +  Articolul 157Certificatele de stare civilă prezentate cu modificări, ștersături, adăugări sau neconcordanțe cu privire la datele înscrise se rețin de către lucrătorii S.P.C.L.E.P. sau de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale și se trimit instituției emitente în vederea anulării și eliberării unui nou certificat de stare civilă.  +  Articolul 158(1) Certificatul de naștere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.(2) Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum și pentru cei puși sub interdicție, certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.(3) Dacă un copil este născut viu și a decedat până la data înregistrării nașterii, la cererea părinților, se eliberează certificatul de naștere, cu mențiunea "DECEDAT", sau numai certificatul de deces.(4) Certificatele de stare civilă se pot elibera și altor persoane împuternicite prin procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6).  +  Articolul 159(1) Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți.(2) Pentru soțul supraviețuitor sau, în caz de divorț, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu mențiunile corespunzătoare.  +  Articolul 160(1) Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite.(2) Este interzisă înscrierea cauzei decesului în certificatul de deces, prin mențiune.  +  Articolul 161(1) Odată cu eliberarea certificatului de stare civilă scris cu ortografia limbii materne, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a titularului, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, punându-i în vedere să se prezinte, pentru preschimbarea acesteia, la S.P.C.L.E.P., în termen de 15 zile.(2) Pentru posesorii de buletin de identitate sau de carte de identitate provizorie, ofițerul de stare civilă aplică ștampila cu următorul conținut: "Eliberat certificatul de stare civilă, în baza art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu numele de familie ................ și prenumele .............. . Buletinul de identitate/Cartea de identitate provizorie va fi preschimbat(ă) până la .............. .", după care ofițerul de stare civilă delegat semnează, pune data și aplică ștampila.  +  Articolul 162Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluționează de către M.A.E. - Dcons (la 03-11-2016, sintagma: M.A.E. - D.C. a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )  +  Articolul 163(1) Ofițerul de stare civilă care întocmește actul de căsătorie sau de deces privind un cetățean străin trimite D.G.E.P., în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras pentru uz oficial. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) ofițerul de stare civilă înscrie cetățenia celui în cauză și documentul în baza căruia a fost stabilită.  +  Capitolul IX Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 164Ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.  +  Articolul 165(1) Înregistrarea cererilor de divorț pe cale administrativă se face separat în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț, al cărui model este stabilit în anexa nr. 60.(2) Numerele de înregistrare se repartizează de către structura de specialitate din cadrul unității administrativ-teritoriale în mod distinct față de cele repartizate pentru alte categorii de cereri.(3) Evidența certificatelor de divorț eliberate se ține într-un registru al cărui model este stabilit în anexa nr. 61.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea cererii de divorț pe cale administrativă  +  Articolul 166(1) Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 62.(2) În cererea de divorț fiecare dintre soți declară pe propria răspundere că:a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;b) nu are copii minori cu celălalt soț, născuți din căsătorie sau adoptați împreună cu acesta;c) nu este pus sub interdicție;d) nu a mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.(3) În cererea de divorț soții declară pe propria răspundere:a) adresa ultimei locuințe comune;b) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.  +  Articolul 167(1) La depunerea cererii de divorț, ofițerul de stare civilă delegat solicită soților următoarele documente:a) certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și în copie;b) documentele cu care se face dovada identității, în original și copie.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie însoțite și de o declarație dată în fața ofițerului de stare civilă, în situația în care ultima locuință comună declarată potrivit art. 166 alin. (3) lit. a) nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate.(3) În cazul cetățenilor străini, certificatele de naștere trebuie să îndeplinească cerințele de legalitate prevăzute în convențiile internaționale și tratatele încheiate între România și statele ai căror cetățeni sunt.(4) În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorț se face în prezența unui interpret și traducător autorizat, iar în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, a unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 63. (la 16-12-2019, Alineatul (4) din Articolul 167 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) (5) După confruntarea datelor din documentele prezentate conform alin. (1) și, după caz, alin. (2) cu datele înscrise în cererea de divorț, ofițerul de stare civilă delegat certifică pentru conformitate copiile depuse, cu excepția certificatului de căsătorie, în cazul căruia se reține originalul.(6) Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identității solicitanților se verifică de către ofițerul de stare civilă delegat atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț.  +  Articolul 168Dovada identității se poate face de către soți cu unul dintre următoarele documente:a) pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, pașaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;b) pentru cetățenii Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European - documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător;c) pentru apatrizi - pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz;d) pentru cetățenii străini din statele terțe - pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;e) pentru cetățenii străini beneficiari ai protecției internaționale în România - documentul de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară; (la 16-12-2019, Litera e) din Articolul 168 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 ) f) pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România - pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.  +  Articolul 169Ofițerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.  +  Articolul 170(1) Cererea de divorț este însoțită de documentele prevăzute la art. 167 și se constituie într-un dosar de divorț.(2) Numerotarea dosarelor de divorț se face cronologic, în ordinea primirii, pe ani calendaristici.  +  Secţiunea a 3-a Procedura divorțului pe cale administrativă și eliberarea certificatelor de divorț  +  Articolul 171(1) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă delegat verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat, solicitând soților o declarație, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64.(2) În situația în care ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, completează o declarație, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 65.(3) Dispozițiile art. 167 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 172(1) Dacă soții nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut la art. 171 alin. (1), dosarul de divorț se clasează, prin întocmirea unui referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 66.(2) Dosarul de divorț se clasează în aceleași condiții prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri:a) dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, potrivit art. 171 alin. (2);b) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;c) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;d) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.(3) Referatul întocmit în condițiile alin. (1) sau (2) se arhivează la dosarul de divorț.  +  Articolul 173(1) Dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 166 alin. (2) și alin. (3) lit. b) și la art. 171 alin. (1), ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților și eliberează certificatul de divorț, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 67, care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.(2) Numărul certificatului de divorț este distinct de numărul dosarului de divorț, în ordinea soluționării dosarelor. Data eliberării certificatului de divorț constituie data la care este desfăcută căsătoria.(3) La data desfacerii căsătoriei, ofițerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soț care își schimbă numele de familie prin divorț, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărților de identitate provizorii și buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea mențiunii "Desfăcut căsătoria cu ..............., înregistrată la numărul .............., prin Certificatul de divorț nr. ............. din ........... al Primăriei ..............., județul .......... . Titularul va purta numele de familie ............ . Actul de identitate va fi preschimbat până la data de ............ ." Termenul de preschimbare este de 15 zile.(4) Certificatul de căsătorie reținut la dosarul de divorț se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorț.  +  Articolul 174(1) În vederea realizării evidenței centralizate a certificatelor de divorț, la nivelul D.G.E.P. se constituie Registrul unic al certificatelor de divorț, care se poate ține și în sistem informatic. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) (2) Înainte de eliberarea certificatului de divorț ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soților, ofițerul de stare civilă delegat solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul direcției județene de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta.(3) În cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că pentru același divorț s-a alocat, din Registrul unic al certificatelor de divorț, număr de certificat la cererea unui alt ofițer de stare civilă sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de înregistrare a certificatului de divorț.  +  Articolul 175Certificatul de divorț se întocmește în 3 exemplare originale, din care două se înmânează părților pe bază de semnătură pe cererea de divorț și în registrul de evidență a certificatelor de divorț, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorț.  +  Articolul 176Pe certificatul de divorț nu se înscriu mențiuni cu privire la motivele divorțului sau culpa soților.  +  Articolul 177(1) În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foștii soți, personal sau prin împuternicit cu procură specială.(2) La eliberarea duplicatelor certificatelor de divorț se menționează în partea superioară dreaptă mențiunea "DUPLICAT".(3) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorț, făcându-se mențiuni despre aceasta în dosarul de divorț.  +  Secţiunea a 4-a Procedura respingerii cererii de divorț pe cale administrativă  +  Articolul 178În situația în care constată că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părților, ofițerul de stare civilă delegat întocmește un referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 68, prin care propune respingerea cererii de divorț și emiterea unei dispoziții de respingere de către primar.  +  Secţiunea a 5-a Înscrierea mențiunilor de divorț și actualizarea R.N.E.P.  +  Articolul 179(1) În cazul în care cererea de divorț se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, după emiterea certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat înscrie de îndată pe marginea actului de căsătorie următoarea mențiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorț nr. ............. din .............. al Primăriei .............., județul ......... . Fostul soț va purta numele de familie .............., iar fosta soție numele de familie ............. ."(2) În termen de maximum 10 zile de la înscrierea mențiunii prevăzute la alin. (1), ofițerul de stare civilă delegat de la S.P.C.L.E.P sau, după caz, de la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie transmite:a) comunicare de mențiune la exemplarul II al actului de căsătorie și la actele de naștere ale foștilor soți;b) copia certificatului de divorț la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P de la domiciliul soților, în vederea înregistrării mențiunii în R.N.E.P.(3) În cazul cetățenilor străini, în același termen stabilit la alin. (2), ofițerul de stare civilă delegat de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie transmite la D.G.E.P. extras pentru uz oficial de pe actul de căsătorie, cu mențiunea de divorț, însoțit de copia certificatului de divorț. (la 03-11-2022, sintagma: D.E.P.A.B.D. a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 )  +  Articolul 180(1) În cazul în care cererea de divorț se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la ultima locuință comună a foștilor soți, care nu are în păstrare actul de căsătorie, ofițerul de stare civilă delegat transmite:a) de îndată, copia certificatului de divorț la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, pentru înscrierea mențiunii de divorț;b) în termen de maximum 10 zile, copia certificatului de divorț la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul soților, în vederea înregistrării mențiunii în R.N.E.P.(2) Ofițerul de stare civilă delegat care primește copia certificatului de divorț înscrie de îndată mențiunea corespunzătoare în actul de căsătorie și, în termen de maximum 10 zile, transmite comunicare de mențiune la exemplarul II al actului de căsătorie, precum și la actele de naștere ale foștilor soți.(3) Pe actele de naștere ale foștilor soți se înscrie următoarea mențiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorț nr. ......... din ............. al Primăriei ............., județul ........... . După divorț va purta numele de familie ............. ."(4) Dispozițiile art. 179 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în situația menționată la alin. (2).  +  Articolul 181(1) Structura de stare civilă din cadrul direcției județene de evidență a persoanelor pe raza căreia se află primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de căsătorie primește copiile certificatelor de divorț transmise de notarii publici.(2) La primirea copiei certificatului de divorț de la notarii publici, structura de stare civilă prevăzută la alin. (1) înscrie de îndată pe marginea exemplarului II al actului de căsătorie următoarea mențiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorț nr. ......... din .......... al Biroului notarului public ............ din ......... . Fostul soț va purta numele de familie ..........., iar fosta soție numele de familie ............. ." După înscrierea mențiunii, se transmite, de îndată, comunicare de mențiune la exemplarul I al actului de căsătorie.(3) Ofițerul de stare civilă delegat de la primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de căsătorie înscrie mențiunea de divorț și transmite comunicările stabilite la art. 179 alin. (2) și (3).  +  Articolul 182(1) Certificatele de divorț greșit completate se retrag în vederea rectificării. După rectificare, se eliberează certificatul de divorț conform rectificării, iar cel greșit completat se anulează.(2) Certificatele de divorț retrase și anulate se clasează la dosarul de divorț.  +  Articolul 183Dosarele de divorț se arhivează în ordinea numerelor de înregistrare, pe ani calendaristici, și se păstrează în arhiva de stare civilă 50 de ani, după care se predau la Arhivele Naționale.  +  Capitolul X Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 184(1) Conținutul și forma certificatelor de naștere, de căsătorie și de deces, precum și ale extraselor pentru uz extern - pentru mențiuni în acte de stare civilă -, care se transmit în străinătate, sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.(2) Principalele imprimate și formulare auxiliare folosite în domeniul stării civile, altele decât cele la care s-a făcut referire în prezenta metodologie, sunt prevăzute în anexele nr. 70-79.(3) Acronimele utilizate în prezenta metodologie au sensul prevăzut în anexa nr. 81.  +  Articolul 185(1) S.P.C.L.E.P. și ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale întocmesc buletinele statistice pentru născutul viu, pentru născutul mort, de căsătorie și de deces, în conformitate cu modelele și instrucțiunile de completare emise de Institutul Național de Statistică.(2) Pentru actele de stare civilă întocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, buletinele statistice se întocmesc de către D.S.C. - Sector 1.  +  Articolul 186Anexele nr. 1-81 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie Format A4 Numele de familie .................... Prenumele ........... N S r e Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r i Actul de naștere: nr. ................. din ................ . a . . Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . . . . ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [STEMĂ] ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA CERTIFICAT DE NAȘTERE CERTIFICAT DE NAISSANCE / BIRTH CERTIFICATE Seria ............ Nr. ............. Serie/Series No./No. DATE PRIVIND COPILUL Donnees concernant l'enfant Cod Numeric Personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_ Data concerning the child S A A L L Z Z N N N N N C Numero personnel/Personal number ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Numele de familie │ │ │Nom/Surname │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Prenumele │ │ │Prenom/First name │ │ ├─────────┬─────────┼─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤ │Sexul │ │Data nașterii │Anul/Annee/│Luna/Mois/│Ziua/Jour/ │ │Sexe/Sex │ │Date de Data of│ Year │ Month │ Day │ │ │ │naissance/birth ├───────────┼──────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────────┼─────────────────┴───────────┼──────────┴─────────────┤ │Locul nașterii │Localitatea/Localite/Place │Județul/Departement/ │ │Lieu de naissance/ │ │County │ │Place of birth ├─────────────────────────────┴────────────────────────┤ │ │ │ └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ DATE PRIVIND PĂRINȚII/Donnees concernant les parents/ Data concerning the parents ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ │Numele de familie │ │ │ TATĂL │Nom/Surname │ │ │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Prenumele │ │ │ │Prenom/First name │ │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Numele de familie │ │ │ MAMA │Nom/Surname │ │ │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Prenumele │ │ │ │Prenom/First name │ │ └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Act de naștere nr. ................. din ................................ Acte de naissance no. de/from (ziua, luna, anul/jour, mois, Birth document no. annee/day, month,year) (Județul/Departement/County) Înregistrat la .................................. ...................... enregistre a (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Județul/Departement/ registered at (Localite/Ambassade/Consulat/ County Place/Embassy/Consulate) Mențiuni Mentions/Mentions ........................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Semnătura L.S. Signature/Signature ......................... Eliberat de ........................ Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ Delivre par/issued by Date/Date A A A A L L Z Z  +  Anexa nr. 2la metodologie Format A4 Numele de familie .................... Prenumele ........... N S r e Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r i Actul de căsătorie: nr. ............... din ................ . a . . Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . . . . ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [STEMĂ] ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE CERTIFICAT DE MARIAGE / MARRIAGE CERTIFICATE Seria ............ Nr. ............. Serie/Series No./No. ┌──────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐ │DATE PRIVIND SOȚII│ │ │ │Donnees concernant│ SOȚUL │ SOȚIA │ │les epoux/ │ Epoux/Husband │ Epouse/Wife │ │Data concerning │ │ │ │the couple │ │ │ ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Codul numeric ││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_││ │personal │ S A A L L Z Z N N N N N C │ S A A L L Z Z N N N N N C │ │Numero personnel/ │ │ │ │Personal number │ │ │ ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Numele de familie │ │ │ │Nom/Surname │ │ │ ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Prenumele │ │ │ │Prenom/First name │ │ │ ├──────────────────┼──────┬──────┬─────────────┼──────┬──────┬─────────────┤ │Data nașterii │Anul/ │Luna/ │Ziua/Jour/ │Anul/ │Luna/ │ Ziua/Jour/ │ │Date de naissance/│Annee/│Mois/ │ Day │Annee/│Mois/ │ Day │ │Date of birth │Year │Month │ │Year │Month │ │ │ ├──────┴──────┴─────────────┼──────┴──────┴─────────────┤ │ │ │ │ ├──────────────────┼────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┤ │Locul nașterii │Localitatea/│Județul/Dep/Co│Localitatea/│Județul/Dep/Co│ │Lieu de naissance/│Localite/ │ │Localite/ │ │ │Place of birth │Place │ │Place │ │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────────────┴──────────────┼────────────┴──────────────┤ │Numele de familie │ │ │ │ după căsătorie │ │ │ │Nom apres le │ │ │ │ mariage/ │ │ │ │Surname after the │ │ │ │ marriage │ │ │ └──────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘ DATE PRIVIND PĂRINȚII/Donnees concernant les parents/ Data concerning the parents ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ │Numele de familie │ │ │ TATĂL │Nom/Surname │ │ │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Prenumele │ │ │ │Prenom/First name │ │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Numele de familie │ │ │ MAMA │Nom/Surname │ │ │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Prenumele │ │ │ │Prenom/First name │ │ └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Data și locul încheierii căsătoriei/Date et lieu du mariage/ Date and place of the marriage Act de căsătorie nr. ............. din ................................ Acte de mariage no. de/from (ziua, luna, anul/jour, mois, Marriage document no. annee/day, month, year) (Județul/Departement/County) Înregistrat la .................................. ...................... enregistre a (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Județul/Departement/ registered at (Localite/Ambassade/Consulat/ County Place/Embassy/Consulate) Mențiuni Mentions/Mentions ........................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Semnătura L.S. Signature/Signature ......................... Eliberat de ........................ Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ Delivre par/issued by Date/Date A A A A L L Z Z  +  Anexa nr. 3la metodologie Format A4 Numele de familie .................... Prenumele ........... N S r e Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r i Actul de deces: nr. ................. din ................ . a . . Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . . . . ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [STEMĂ] ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA CERTIFICAT DE DECES CERTIFICAT DE DECES / DEATH CERTIFICATE Seria ............ Nr. ............. Serie/Series No./No. DATE PRIVIND DECEDATULDonnees concernant le decede Cod Numeric Personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Data concerning the deceased S A A L L Z Z N N N N N C Numero personnel/Personal number ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Numele de familie │ │ │Nom/Surname │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Prenumele │ │ │Prenom/First name │ │ ├─────────┬─────────┼─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤ │Sexul │ │Data nașterii │Anul/Annee/│Luna/Mois/│Ziua/Jour/ │ │Sexe/Sex │ │Date de Data of│ Year │ Month │ Day │ │ │ │naissance/birth ├───────────┼──────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────────┼─────────────────┴───────────┼──────────┴─────────────┤ │Locul nașterii │Localitatea/Localite/Place │Județul/Departement/ │ │Lieu de naissance/ │ │County │ │Place of birth ├─────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Domiciliul │Localitatea/Localite/Place │Județul/Departement/ │ │Domicile/Domicile │(str. și nr. la completare) │County │ │ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────┴────────────────────────┤ │Data decesului │ Locul decesului │ │Date du deces/ │Lieu du deces/Place of death │ │Date of death │ │ ├──────┬──────┬─────┼─────────────────────────────┬────────────────────────┤ │A/A/Y │L/M/M │Z/J/D│Localitatea/Localite/Place │Județul/Departement/ │ │ │ │ │ │County │ ├──────┼──────┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────┴──────┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┘ DATE PRIVIND PĂRINȚII/Donnees concernant les parents/ Data concerning the parents ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ │Numele de familie │ │ │ TATĂL │Nom/Surname │ │ │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Prenumele │ │ │ │Prenom/First name │ │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Numele de familie │ │ │ MAMA │Nom/Surname │ │ │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │Prenumele │ │ │ │Prenom/First name │ │ └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Act de deces nr. ............... din ................................ Acte de deces no. de/from (ziua, luna, anul/jour, mois, Death document no. annee/day, month, year) (Județul/Departement/County) Înregistrat la .................................. ...................... enregistre a (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Județul/Departement/ registered at (Localite/Ambassade/Consulat/ County Place/Embassy/Consulate) Mențiuni Mentions/Mentions ........................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Semnătura L.S. Signature/Signature ......................... Eliberat de ........................ Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ Delivre par/issued by Date/Date A A A A L L Z Z  +  Anexa nr. 4la metodologieFormat A5- model -ROMÂNIADIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR (la 03-11-2022, sintagma: DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) Serviciul Central de Stare Civilă
  EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE NAȘTERE
  La data de ........., sub nr. ..........., la Primăria .........., județul .........., s-a înregistrat nașterea lui .............. de sex ........., fiul/fiica lui ........... și al/a ............., născut(ă) în anul ............. luna ......... ziua ......., în localitatea ................, județul ........Cetățenia părinților:Tatăl .................Mama .................Data completării extrasului ...........Șef serviciu,............
   +  Anexa nr. 5la metodologieFormat A5- model -ROMÂNIADIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR (la 03-11-2022, sintagma: DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) Serviciul Central de Stare Civilă
  EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE
  (pentru mențiuni în acte de stare civilă)La data de ..........., sub nr. ............, la Primăria ............, județul ............, s-a încheiat căsătoria între .............., fiul lui .............. și .........., născut în anul ..... luna ........... ziua ......... în .............., țara ..............., cetățenia ..........., și ............., fiica lui............... și ............, născută în anul .......... luna .......... ziua ....... în ........., țara .............., cetățenia .................Soții au consimțit să poarte în căsătorie numele de familie: soțul ......... și soția .............Data completării extrasului .............Șef serviciu,............
   +  Anexa nr. 6la metodologieFormat A5- model -ROMÂNIADIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR (la 03-11-2022, sintagma: DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022 ) Serviciul Central de Stare Civilă
  EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE DECES
  (pentru mențiuni în acte de stare civilă)La data de ........., sub nr. ..........., la Primăria .............., județul .........., s-a înregistrat decesul lui ..............., fiul/fiica lui ............ și al/a .........., născut(ă) în anul ......... luna ......... ziua ........ în ............, țara ..........., cetățenia .........., de sex .........., cu domiciliul în .........................., strada ..................... nr. ......., decedat(ă) în anul .......... luna ................ ziua ........... în localitatea .............., județul ..............Data completării extrasului .....................Șef serviciu,.............
   +  Anexa nr. 7la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEȚUL ......SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELORStarea Civilă
  SITUAȚIE
  privind alte activități pe linie de stare civilă pe luna ..........
  Ju-de-țul Acțiuni în instanță Re- con-sti-tu- iri Întocmire ulterioarăa actului Transcrieri Dosare schimbarede nume pe cale adminis- trativă Mențiuni de schimbarea numelui și/sauprenumelui intervenite înstrăinătate Alte cazuri
  Anu-lăriComple-tări Înregistrări tardiveDecla-rarea morțiiRecti-ficăriNaș-teriCăsă-toriiDe- cese
  Șef serviciu, ............
   +  Anexa nr. 8la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEȚUL ......SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTIStarea CivilăS.P.C.L.E.P./Primăria................................(comunei, orașului, municipiului)Nr. ........ din ........
  PROCES - VERBAL
  Încheiat astăzi, .................
  Subsemnații, ........................................................................................................................................................................................,în temeiul art. ....... din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 76 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, am verificat activitatea de stare civilă a Serviciului Public Comunitar Local al municipiului/orașului/comunei .................................., desfășurată în perioada ................. .Ofițer(i) de stare civilă delegat(ți) a(u) fost desemnat(ți) ................, prin dispoziția nr. ........../.......... a primarului localității.Constatări (deficiențe)Număr de acte întocmite și verificate (total).............................– de naștere ................. . din care: adopții naționale ............;adopții internaționale ................;– de căsătorie ...............;– de deces ................. .1. Înregistrarea și întocmirea actelor......................................................................................................................................................................................................2. Evidența și gestiunea certificatelor......................................................................................................................................................................................................
  Naștere Căsătorie Deces
  Stoc la .........
  Primite
  Eliberate
  Anulate
  Rămase în alb ......
  a) Seria și numărul certificatelor anulate: ......................b) Seria și numărul certificatelor rămase în alb:Naștere: ...........................................................................................................................Căsătorie: ........................................................................................................................Deces: ............................................................................................................................c) Cotoare distruse:Naștere: ........................................................Căsătorie: ......................................................Deces: ..........................................................d) Număr de certificate retrase și distruse..................... (total)de naștere ............; de căsătorie .............; de deces .............
  3. MăsuriActe de anulat: ......................................................Motive: ..............................................................Acte de rectificat: ....................... Rubrica: .................Alte măsuri: ...............................................................................................................................4. Sancțiuni.............................................................................................................................................Drept care am încheiat prezentul proces-verbal, în .............. exemplare, din care unul la .............. și unul la .................... .Serviciul Public Comunitar Județean Șef serviciu/birou/de Evidență a Persoanelor al Ofițer de stare civilă,Județului/D.G.E.P.M. .......................București .........................- Starea Civilă -
   +  Anexa nr. 9la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEȚUL ..........SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/PRIMĂRIA COMUNEI/ORAȘULUI/MUNICIPIULUI .........Starea CivilăNr. .... din ...Către.........La Cererea dumneavoastră nr. .............. din .............., vă comunicăm că, în registrele de stare civilă ale localității ..............., a fost (nu a fost) înregistrat(ă) ...../(nașterea, căsătoria, decesul)/............. numitului (numiților) ................ și ............... la actul nr. ........ din ......... .● Pe marginea actului de naștere sunt operate următoarele mențiuni (vor fi reproduse întocmai, cu excepția celor privind adopția persoanei):● La data eliberării prezentului document, pe marginea actului de naștere nu este operată mențiunea vreunei căsătorii anterioare, nedesfăcută (atunci când este cazul).Primar,.........L.S.  +  Anexa nr. 10la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEȚUL ..........S.P.C.L.E.P./Primăria ..................Starea CivilăNr. ......... din ..............CătreCentrul Militar al ............Vă facem cunoscut că în luna .............., anul ........., s-a înregistrat decesul următoarelor persoane, pentru care vă înaintăm livretele militare depuse cu ocazia înregistrării, precum și declarațiile din care rezultă motivele pentru care acestea nu au putut fi depuse:
  Nr. crt.Numele și prenumele C.N.P. Ultimul domiciliuData decesuluiși nr. actuluiSeria și nr. livretului militar
  Ofițer de stare civilă delegat, .............................. L.S.
   +  Anexa nr. 11la metodologie- model -
  CERERE
  pentru eliberarea certificatului care atestă
  componența familială, necesar reîntregirii familiei
  Subsemnatul(a), ............, fiul/fiica lui ............. și al/a .......... , născut(ă) la data de ............... în localitatea ......, județul ......, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ... nr. ..........., C.N.P. .........., vă rog să binevoiți a-mi elibera un certificat din care să rezulte componența familială, în baza documentelor anexate, acesta fiindu-mi necesar în vederea depunerii actelor de reîntregire a familiei, la Ambasada (Consulatul) ............ .Menționez că am luat cunoștință de faptul că datele înscrise în certificat sunt date cu caracter personal, care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.În acest sens, certificatul va fi folosit numai în scopul declarat.Anexez documentele doveditoare, precum și consimțământul autentic al membrilor de familie privind comunicarea datelor acestora către Ambasada (Consulatul) ........... .Data Semnătura.... .........
   +  Anexa nr. 12la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEȚUL ..........SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ALCOMUNEI/ORAȘULUI/MUNICIPIULUINr. de înregistrare operator de date cu caracter personal ......Nr. .......... din ............
  CERTIFICAT
  Familia domnului/doamnei ................ are următoarea componență:
  Numele de familiePrenumeleStatutul familial (gradul de rudenie)Data și loculnașterii Codul numeric personal
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Prezenta s-a eliberat în baza: - Certificatului seria .... nr. .; - Certificatului seria .... nr. .; - Certificatului seria .... nr. .; - Certificatului seria .... nr. .; - alte documente doveditoare .... Certificatul s-a eliberat la cererea domnului (doamnei) ........, domiciliat(ă) în ....... , str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., județul ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. .........., eliberat la ........ de ........., spre a-i servi la autoritățile ......, în vederea depunerii actelor de reîntregire a familiei. Șeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, ............... L. S. Șef stare civilă, .................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Confidențial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 13la metodologie- model -
  PROCES - VERBAL
  Anul ....... luna ........ ziua .........
  Noi, ..../(numele și prenumele)/............, primarul localității .................., județul .............., și ....../(numele și prenumele)/................., ofițer de stare civilă delegat, certificăm că Registrul actelor de ..../(naștere, căsătorie, deces),/.........., exemplarul ...../(I sau II)/......., conține ..../(în cifre și litere)/........... file, urmând a fi deschis cu actul nr. ........ .Primar, Ofițer de stare civilă delegat,....... ................L.S.
   +  Anexa nr. 14la metodologie- model -
  PROCES - VERBAL
  Anul ...... luna ....... ziua .....
  Noi, ....../(numele și prenumele)/.........., primarul localității ..................., județul ................, și ..../(numele și prenumele)/..................., ofițer de stare civilă delegat, constatăm că în registrul de acte de ......./(naștere, căsătorie, deces) /..........., exemplarul ....../(I sau II)/.........., s-au întocmit ................ actele pe anul ............, urmând a fi deschis cu actul nr. ..../(în cifre și litere)/........, în anul următor.Primar, Ofițer de stare civilă delegat,........ ...................L.S.
   +  Anexa nr. 15la metodologie- model -
  PROCES - VERBAL
  Anul ...... luna ....... ziua .....
  Noi, ..../(numele și prenumele)/........, primarul localității ................, județul .........., și ..../(numele și prenumele).................., ofițer de stare civilă delegat, constatăm că în registrul de acte de ..../(naștere, căsătorie, deces)/.........., s-au înscris pe anul ..... actele de la nr. .............. la nr. ......... .Registrul a fost întocmit prin copiere de pe exemplarul nr. ...., care se află la ......... .Primar, Ofițer de stare civilă delegat,....... ...........................L.S.
   +  Anexa nr. 16la metodologie- model -
  OPIS ALFABETIC
  cu actele de ............. întocmite în registrele de
  stare civilă ale Primăriei ..........
  în cursul anului ...........
  Nr. crt.Numele de familie și prenumeleNumărul actuluiData întocmirii
  NOTĂ:Se tipărește sub formă de registru opis alfabetic, separat pentru actele de naștere, de căsătorie și de deces.
   +  Anexa nr. 17la metodologie- model -
  REGISTRU DE INTRARE - IEȘIRE
  INTRARE IEȘIRE
  Nr. de în- re- gis-tra-re Data înregistrării Nr. șiadresadocu- men- tului Emi-ten-tul Conținutulpe scurt al docu- mentului Compartimentulcare primește corespondența Data expedieriiModul rezol-vării Desti-natar Nr. de înregistrare al documentului la care seconexează. Indicativul dosarului/registrului, după nomenclator
  anullunaziua
  anullunaziua
   +  Anexa nr. 18la metodologieÎn spațiul punctat se înscrie, după caz:MunicipiulOrașul ................. Județul ................Comuna SectorulConsiliul Județean ..............................2. Parafa ofițerului de stare civilă ──────┌────────────────────────────┐ ▲ │ Ioan Anton │ l │ │ Ofițer de stare civilă │ L < 50 mm ▼ │ │ I < 10 mm ──────└────────────────────────────┘ │ ◄────────────────────────► │ L  +  Anexa nr. 18^1la metodologieDată în fața noastrăOfițer de stare civilă delegat,………............................... (semnătura) Nr. .... din ...........
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ..................., născut la data de ................. în ..............., țara ......., domiciliat în ........, str. ......... nr. ......, bl. ....…, sc. ........, et. ......., ap. ........., cetățean al statului .........../apatrid, posesor al pașaportului nr. ........., eliberat de ........., prin prezenta declar că sunt căsătorit în ..(țara)..., la data de ........., cu numita ........., iar potrivit legii care guvernează efectele generale ale căsătoriei, copilul născut la data de .................... în localitatea .........., sectorul/județul …..............., de către sus-numita, este fiul/fiica meu/mea și sunt de acord să poarte numele de familie ......... .
  Data
  ..............
  Semnătura
  .............
  Subsemnata, ..................., născută la data de .................................. în ................................, țara ......…, domiciliată în ………......... , str. ............ nr. ………., bl. ………, sc. ......., et. ........, ap. …………., cetățean al statului ......./apatrid, posesoare a pașaportului nr. ........, eliberat de .............., prin prezenta declar că sunt căsătorită în ....(țara)....., la data de .........., cu numitul ……………….., iar potrivit legii care guvernează efectele generale ale căsătoriei, copilul născut la data de ….....…. în localitatea …………………., sectorul/județul …............, de către subsemnata, este fiul/fiica meu/mea și sunt de acord să poarte numele de familie …..…….. .
  Data
  ........
  Semnătura
  .........
  Document care conține date cu caracter personal protejate potrivit legii! (la 16-12-2019, Anexa nr. 18^1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 18^2la metodologieROMÂNIAJUDEȚUL ...............Primăria ..............Starea Civilă Nr. ...... din ............
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi: ziua ..... luna .... anul ...Depunerea cererii de declarare a nașterii copilului …......................................., născut la data de ................................…. în localitatea ...........................…., sectorul/județul ….........................., fiul (fiica) lui ..........................…. și al (a) .........................…., de către dl (dna) …........................, s-a făcut prin intermediul dlui (dnei) ...................., cu domiciliul în …................., interpret și traducător autorizat/interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, autorizat de ..............…. cu nr. …./......…., întrucât declarantul ....................... este cetățean străin/apatrid/persoană cu handicap auditiv/surdocecitate.
  Ofițer de stare civilă delegat,
  .............................
  L.S.
  Interpret,
  …...............
  Declarant,
  ...............................
  Document care conține date cu caracter personal protejate potrivit legii! (la 16-12-2019, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 10 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 19la metodologie- model -Ofițerul de stare civilăSemnătura .......Data ......
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), ..................., fiul/fiica lui .................. și al/a .................., născut(ă) la data de ................. în localitatea .................., str. ................. nr. ..., et. ..., ap. ....., județul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a C.I./pașaport .................., declar că domiciliul copilului meu ......./(numele și prenumele)/.........., fiul/fiica lui .................. și al/a lui ..................., născut(ă) la data de .......... în .............., județul/sectorul ..........., este în localitatea ..............., str. .............. nr. ..., et. ...., ap. ......, județul/sectorul .................... .Data Semnătura..... ..........
   +  Anexa nr. 19^1la metodologieDată în fața mea Ofițer de stare civilă/Personal cu atribuții de stare civilă,…….............................…………..(numele de familie și prenumele)……...............…………(semnătura)
  DECLARAȚIE
  Subsemnata, ………………………, declar că la data de ……………, în unitatea medicală/în locuința din …………….., am născut un copil de sex ……………….., cu numele de familie ………………. și prenumele ……………, eu însămi neavând nașterea înregistrată în registrele de stare civilă.Declar că m-am născut la data de …………..în localitatea …………, județul …………., ca fiică a lui …………… și a ……….., cu domiciliul declarat în localitatea …....…………, str. …...……… nr. …....…, bl. ……, sc. ………, et. ….., ap. ………, sectorul/județul ………… .Aceasta îmi este declarația pe care o dau, susțin și semnez, fiind necesară pentru înregistrarea în registrele de stare civilă a copilului …………....................................................….. (numele de familie și prenumele copilului)Data……………......Semnătura…..……………… (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 19^2la metodologieDată în fața mea Ofițer de stare civilă/Personal cu atribuții de stare civilă,…….............................…………..(numele de familie și prenumele)……...............…………(semnătura)
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), ……………., domiciliat(ă) în localitatea ……….….…, str. …….….…….. nr. ……., bl. ………, sc. ………., et. ………., ap. ………., sectorul/județul ……….., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria …………… nr. ……………., declar că la data de ………….., în unitatea medicală/în locuința din ………….., s-a născut un copil de sex ……………., cu numele de familie ………… și prenumele …………., mama neavând nașterea înregistrată în registrele de stare civilă.Menționez că mama a declarat următoarele date: numele de familie ………….., prenumele ……….., născută la data de …………. în localitatea ……………, județul …………………., fiica lui ………….......…. și a ……………., cu domiciliul declarat în localitatea ……….......…...…, str. ….......………… nr. …………, bl. …………., sc. ……….., et. ……., ap. ……….., sectorul/județul ………. .Aceasta îmi este declarația pe care o dau, susțin și semnez, fiind necesară pentru înregistrarea în registrele de stare civilă a copilului ………………….....................................................… (numele de familie și prenumele copilului)Data……………......Semnătura…..……………… (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 19^3la metodologieROMÂNIA JUDEȚUL ………….S.P.C.L.E.P./Primăria ……………Starea Civilă Nr. ........... din .............AprobPrimar,.................................................. (numele de familie și prenumele)………………............................... (semnătura și ștampila)
  REFERAT
  pentru emiterea dispoziției de stabilire a numelui de familie și prenumelui
  copilului născut la data de ……… în ………….......................... (localitatea)
  Ofițer de stare civilă/Personal cu atribuții de stare civilă ……….............................................……… (numele de familie și prenumele)din cadrul S.P.C.L.E.P./Primăriei ………..................., județul ………............…..,având spre soluționare Cererea cu nr. …………… din …………. privind înregistrarea nașterii unui copil de sex ……….., născut la data de …………. în ………….., a cărui mamă nu are nașterea înregistrată în registrele de stare civilă, precizez următoarele: Mama declară că se numește ………..........................…… și s-a născut la data de ………..........……. în localitatea ………….., județul …………. .Prin Declarația de recunoaștere înregistrată cu nr. …… din data de ……….., numitul …......……., născut la data de ……… în localitatea …………., județul/sectorul ……………, a recunoscut paternitatea copilului și a încuviințat purtarea numelui de familie .............................................................. .În aceste condiții, vă rugăm ca, în conformitate cu dispozițiile 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să emiteți dispoziția de stabilire a numelui de familie și prenumelui copilului născut la data de ……. în localitatea ………………. astfel:Numele de familie ………………...........Prenumele ………………......................Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați emiterea dispoziției cu datele propuse.Șef S.P.C.L.E.P./Ofițer de stare civilă,…………......………............................ (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 19^4la metodologieROMÂNIA JUDEȚUL ……………..........Primăria ………………
  DISPOZIȚIA
  nr. .......... din ......................
  Primarul ………….........................................……, județul ……………… (municipiului, orașului, comunei)Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ………. din data de ……......……., prin care domnul/doamna …………. a solicitat înregistrarea în registrele de stare civilă ale Primăriei …………. a unui copil de sex masculin/feminin, născut la data de ………, a cărui mamă nu are nașterea înregistrată în registrele de stare civilă, și Referatul ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă înregistrat cu nr. ……….. din data de ………..,în temeiul art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 68 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,DISPUNArticolul unicCopilul născut la data de …...……. în localitatea ……......…….., fiul lui …...........…….. și al ……...............….., mamă cu identitate declarată, va purta numele de familie ………....…… și prenumele …….........………. .Primar,……….......................….Avizat pentru legalitateSecretar al primăriei,…..............................…………. (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 19^5la metodologie
  Domnule Primar,
  Subsemnatul(a), ………................................, (numele și prenumele)domiciliat/ă în localitatea …………...…, str. ….....…….. nr. …….., bl. …………, sc. ……….., et. ....…, ap. …., sectorul/județul ………............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria …… nr. …........., în calitate de …...................................…....……...................., (reprezentant SPAS/mamă/tată/altă persoană)vă rog să aprobați înregistrarea peste termenul de 30 de zile a copilului de sex ………….., cu numele de familie și prenumele …………..............………., născut la data de ……......……. în …………...............…, fiul/fiica lui ………………..........................................….. (numele de familie și prenumele tatălui) și al/a ………….............................................….. . (numele de familie și prenumele mamei) Nu am solicitat înregistrarea actului de naștere până în prezent din următoarele motive:……………………...............................................................................................................................……………………...............................................................................................................................Data……...………….Semnătura……..………….. (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 19^6la metodologieROMÂNIAJUDEȚUL ...............S.P.C.L.E.P./Primăria ................Starea CivilăNr. ......... din .............. Aviz Aprob Șef S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., Primar ........................ .................. (numele și prenumele) (numele și prenumele) (semnătura și ștampila) (semnătura și ștampila)
  R E F E R A T
  Ca urmare a Cererii numitului/numitei ……………. nr. …… din ……………., fiul (fiica) lui ……………. și al/a ……....…, cu domiciliul în ……...…., posesorul/posesoarea actului de identitate seria ….. nr. .…......., prin care solicită înregistrarea nașterii copilului/persoanei majore ……….....................................………., (numele și prenumele)născut/ă la data de ………….. în ……….., sectorul/județul ……….., sex ……….., s-au stabilit următoarele:………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………....................................................................................................................………………………………............................................................................................................... .Având în vedere Certificatul medical constatator al nașterii nr. ………… din ………., eliberat la data de ………. de către …………/Expertiza medico-legală realizată de I.N.M.L. - Serviciul județean/al municipiului București nr. …………… din …………., din care rezultă data nașterii și sexul persoanei în cauză, precum și documentele depuse în susținerea cererii,întrucât din verificări a rezultat faptul că nașterea nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă,în conformitate cu dispozițiile art. 14^2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,propun înregistrarea în registrele de stare civilă ale S.P.C.L.E.P./Primăriei ………………., sectorul/județul………….., a nașterii cu următoarele date:– numele de familie ……………...................;– prenumele …………............................…..;– data nașterii: anul ………….. luna ……….. ziua …………….;– locul nașterii: ………............................…., județul …………..; (comuna, orașul, municipiul)– sexul: ……………;– cetățenia: ……………;– naționalitatea (după caz): …………. .Tatăl: …………............................................……., născut la data de …………… în …….........…….., (numele de familie și prenumele)sectorul/județul ………………, fiul lui ……….........….. și al …........………., cu domiciliul în ……....………, str. ……….........……… nr. ……., bl. ……., sc. ……, et. ……, ap. ……, sectorul/județul ……….......…., cetățenia …............….., CNP ….....…………… .Mama: ………..............................................……, născută la data de ….....……. în ……...........……, (numele de familie și prenumele)sectorul/județul ….....….……., fiica lui ………...…….. și a …….........….., cu domiciliul în ….........………, str. ……….........……… nr. ……., bl. ……., sc. ……, et. ……, ap. ……, sectorul/județul ……….......…., cetățenia …............….., CNP ….....…………… .Șef S.P.C.L.E.P./Ofițer de stare civilă,…………….................………… (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 19^7la metodologieROMÂNIAJUDEȚUL ………………S.P.C.L.E.P./Primăria ………………Starea Civilă Nr. ........... din …………
  C ă t r e
  Serviciul Public ce Asistență Socială Și Protecția Copilului al ……….................…………… (localitatea)
  În conformitate cu prevederile art. 31^2 alin. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere cererea privind înregistrarea tardivă a nașterii persoanei de sex …………., născută la data de ……….. în ……….....................……, cunoscută cu numele de (localitatea)familie …………. și prenumele ………., pentru care nu există certificat medical constatator al nașterii, vă adresăm rugămintea de a întreprinde măsurile necesare în vederea sprijinirii expertizării acesteia din punct de vedere medico-legal pentru stabilirea datei nașterii în format an, lună, zi și a sexului, conform dispozițiilor art. 14^2 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În acest sens, vă transmitem fotografia persoanei care urmează să fie expertizată, aplicată pe declarația dată în legătură cu datele sale de identificare.Expertiza medico-legală va fi înaintată cu celeritate în vederea înregistrării nașterii în termenul prevăzut la art. 14^2 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Șef S.P.C.L.E.P./Ofițer de stare civilă,……………........................…….. (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 20la metodologie- model -Dată în fața mea................(numele și prenumele) ................ (semnătura)
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), .............., fiul/fiica lui .................. și al/a .................., născut(ă) la data de .............. în localitatea ..............., județul/sectorul .................., declar că locuiesc la adresa ..................... și până în prezent nu am avut nașterea înregistrată în registrele de stare civilă.Menționez că am locuit și la următoarele adrese:........................................................................................................................................................................................................................De asemenea, declar că am urmat cursurile următoarelor școli:................................................................................................................................................Aceasta îmi este declarația pe care o dau, susțin și semnez.Data Semnătura..... ..........
   +  Anexa nr. 21la metodologie- model -Dată în fața mea ..................... (numele și prenumele) ..................... (semnătura)
  DECLARAȚIE
  1) Subsemnatul(a), ................., fiul/fiica lui ........ și al/a ........, născut(ă) la data de ....... în localitatea ........., cu domiciliul în ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .... nr. ...., eliberat la data de ....... de către ........., în calitate de ........, certific identitatea persoanei din fotografie ca fiind .......(numele și prenumele)........ .
  DECLARAȚIE
  2) Subsemnatul(a), .................., fiul/fiica lui ....... și al/a ......... , născut(ă) la data de ..... în localitatea ......., cu domiciliul în ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ...., eliberat la data de ..... de către ........., în calitate de ........, certific identitatea persoanei din fotografie ca fiind ......... (numele și prenumele)....... .
   +  Anexa nr. 21^1la metodologieANTET INSTITUȚIENr. ................/........................
  C ă t r e
  PRIMĂRIA ........................................... SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  În conformitate cu prevederile art. 31^4 alin. (4) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere cererea privind înregistrarea tardivă a nașterii persoanei de sex ......................., născută la data de .................... în ......................................., care declară că (localitatea) se numește ..........................................,vă adresăm rugămintea de a efectua o anchetă socială la domiciliul declarat al acesteia din .............., str. ....................... nr. ......., bl. ......., sc. ........., et. ......., ap. .........., sectorul/județul .................., pentru care vă transmitem fotografia persoanei în legătură cu care solicităm efectuarea anchetei sociale, aplicată pe declarația dată privind datele sale de identificare.Ofițer de stare civilă/Personal cu atribuții de stare civilă,................................................................................... (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 21^2la metodologie
  Dată în fața mea
  Ofițer de stare civilă/Personal cu atribuții de stare civilă,
  ...........................................................
  (numele de familie și prenumele)
  ...............................................
  (semnătura)

  DECLARAȚIE
  Subsemnata, .............................., născută la data de ......................... în localitatea ............................., județul ..............., fiica lui ................ și a ..........................., cu domiciliul în localitatea ............................., str. ............................. nr. ........., bl. ...., sc. ......, et. .........., ap. ......., sectorul/județul ............................, cunoscând consecințele nerespectării dispozițiilor art. 326 din Codul penal, privind falsul în declarații, declar că până la data prezentei am/nu am dat naștere unui copil a cărui naștere a fost/nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă cu datele declarate de către mine, eu neavând nașterea înregistrată.Menționez că nașterea copilului a fost înregistrată în registrele de stare civilă ale Primăriei ......................., cu următoarele date: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .Aceasta îmi este declarația pe care o dau, o susțin și o semnez. Data..............................Semnătura........................... (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 21^3la metodologieROMÂNIAJUDEȚUL ..............................S.P.C.L.E.P./Primăria ..........................Starea Civilă Nr. ........... din .............
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ......................../
  DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Serviciul criminalistic
  În conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 31^7 alin. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a proceda la colectarea imaginii faciale și a celei a impresiunilor papilare pentru numita ........................., care declară că este fiica lui ...................... și a ...................., născută la data de ............................ în municipiul/orașul/comuna ................................, cu domiciliul în ..................................................................................., și la compararea acestora cu datele și imaginile colectate la unitatea sanitară, asociate persoanei cu identitate declarată, astfel cum aceasta figurează înregistrată în Registrul persoanelor cu identitate declarată.Precizăm că sus-numita declară că a născut un copil a cărui naștere a fost înregistrată în registrele de stare civilă ale Primăriei ..........................., pe numele de ............................., fiul/fiica lui .......................... și al/a ............................., născut(ă) la data de .......................... în municipiul/orașul/comuna ......................., având atribuit codul numeric personal ....................... .Șef S.P.C.L.E.P./Ofițer de stare civilă,.................................................... (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 21^4la metodologieMINISTERUL AFACERILOR INTERNEINSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNEInspectoratul de Poliție al Județului .........................Serviciul criminalistic Nr. ................ din ..................
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor/ Primăria ................................., județul ...........................
  Referitor la Adresa dumneavoastră nr. ........../................, prin care solicitați colectarea imaginii faciale și a celei a impresiunilor papilare pentru numita .......................................... și compararea acestora cu cele existente în Registrul persoanelor cu identitate declarată, vă comunicăm următoarele:Certificăm/Nu certificăm faptul că imaginea facială și cea a impresiunilor papilare aparțin persoanei care declară că se numește ....................................... și este înregistrată în Registrul persoanelor cu identitate declarată.Șeful Serviciului criminalistic,.......................................... (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 21^5la metodologieROMÂNIAJUDEȚUL ........................S.P.C.L.E.P./Primăria ......................Starea CivilăNr. ........... din ..........
  S.P.C.L.E.P./Primăria ..........................................,
  județul ..............................– Starea Civilă -
  În conformitate cu dispozițiile art. 31^7 alin. (4) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem extras pentru uz oficial de pe actul de naștere nr. ........ din ..............., privind pe ............................., în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare pe actul de naștere al fiului/fiicei acesteia, respectiv .............................................., născut(ă) la data de ............, înregistrat(ă) (numele de familie și prenumele)cu nr. ........ din data de ........................... .Sus-numita a avut identitatea declarată la momentul nașterii copilului, iar în prezent are domiciliul în localitatea ..............................., str. ................................ nr. ............, bl. ..............., sc. ..............., et. ........., ap. ......., sectorul/județul .................. .Ofițer de stare civilă/Personalul cu atribuții de stare civilă,..................................................................................... (la 03-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 03 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 22la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEȚUL ........................S.P.C.L.E.P./Primăria ..........Starea CivilăNr. ........... din ............
  DISPOZIȚIA Nr. ...........
  din anul ...... luna ........ ziua ........Primarul ..................*1), județul ........, având în vedere procesul-verbal (municipiului, orașului, comunei) înregistrat la nr.*2) ............. din*3) ..........., precum și referatul serviciului public de asistență socială, din care rezultă că s-a găsit un copil/o persoană de sex ......., având aproximativ*4) .... (ani, lună)....., ai cărui/ai cărei părinți nu sunt cunoscuți,în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 68 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,DISPUNE:Art. 1. - Copilul/Persoana găsit(ă) la data de .......... în*5)....... va purta numele de familie ........... și prenumele ........... .Art. 2. - În baza prezentei dispoziții, ofițerul de stare civilă delegat va înregistra în registrele de stare civilă nașterea copilului/persoanei găsit(e).Data.........Primar,................ Notă
  *1) Denumirea localității.
  *2) Numărul de înregistrare a procesului-verbal întocmit de poliție, medic și reprezentantul direcției.
  *3) Data înregistrării.
  *4) Vârsta stabilită de medic.
  *5) Locul unde a fost găsit(ă).
   +  Anexa nr. 23la metodologie Format A3 (se tipărește sub formă de mapă) ROMÂNIA JUDEȚUL ___________________ SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL COMUNEI/ORAȘULUI/MUNICIPIULUI/PRIMĂRIA Nr. ...... din ........ DOSAR Nr. ......../20.... cuprinzând documentele ce au stat la baza încheierii căsătoriei dintre .................. și ............. DATA ÎNCEPERII______________ DATA ÎNCHEIERII_____________ FILE____________ VOL._______ INVENTARIAT SUB NR. ____________ TERMEN DE PĂSTRARE _______________ANI Declarația de căsătorie a fost dată și ┌───────────────────────┐ semnată în fața noastră. │ │ Am confruntat datele înscrise în declarație │ PRIMĂRIA/SPCLEP │ cu cele din certificatele de naștere, care │ ............... │ corespund întocmai. │ │ │ Starea civilă │ │ │ Ofițerul de stare civilă, │ Nr. ............. │ │ din ..... 20 .... │ ....................... │ │ └───────────────────────┘DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIESubsemnații: ........... (numele și prenumele soțului) ......... domiciliat în .........., str. ........... nr. ...., bloc ...., scara ...., etajul ..., apartamentul ..., județul/sectorul ........., și .........(numele și prenumele sotiei) ......., domiciliată în .............., str. ............ nr. ....., bloc ..., scara ..., etajul ...., apartamentul ...... județul/sectorul ......., în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că: