ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 septembrie 2018  Având în vedere obligativitatea de transpunere a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul și a cerințelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CEa Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, denumită în continuare Directiva 2015/652/CE, și a Directivei (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, denumită în continuare Directiva 2015/1.513/CE, se impune luarea măsurilor necesare pentru armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.Luând în considerare faptul că la nivelul Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene se negociază pachetul Energie curată pentru toți europenii, inclusiv actualizarea Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care stabilește cadrul de reglementare și măsurile de facilitare în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030 ale Uniunii Europene privind clima și energia, alinierea la standardele impuse de legislația premergătoare acestui pachet reprezintă o urgență în contextul protecției sănătății populației și a mediului.Având în vedere obiectivul Uniunii Europene de a reduce și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră și contribuția semnificativă pe care combustibilii utilizați în transportul rutier o aduc la reducerea cantității de emisii, statele membre trebuie să impună furnizorilor de combustibili sau de energie reducerea cu cel puțin 6%, până la data de 31 decembrie 2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu de viață per unitate de energie generate de combustibilii utilizați în Uniunea Europeană pentru autovehiculele rutiere, utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară atunci când nu se află pe mare, tractoarele agricole și forestiere, ambarcațiunile de agrement atunci când nu se află pe mare, precum și prin folosirea electricității destinate utilizării de către vehiculele rutiere.Luând în considerare faptul că ținta pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră este corelată cu stabilirea unei contribuții maxime a componentei de biocarburanți în benzine și motorine, fapt ce impune luarea măsurilor imediate de către producătorii de carburanți pentru retehnologizarea sau adaptarea în consecință a fluxurilor tehnologice în scopul respectării condițiilor de introducere pe piață a carburanților,având în vedere obligația statului român de a introduce pe piață benzine cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum începând cu data de 1 ianuarie 2019, fapt ce presupune adaptarea de către furnizori a proceselor tehnologice într-un mod fezabil și rezonabil, astfel încât la data menționată aceștia să se poată conforma, la rândul lor, obligațiilor asumate de statul român în prealabil,având în vedere necesitatea unei transpuneri complete a prevederilor Directivei 2015/652/CE și ale Directivei 2015/1.513/CE, în cadrul prezentei ordonanțe de urgență se realizează concordanța între ținta de reducere cu minimum 6% a gazelor cu efect de seră prevăzută în Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și ținta de minimum 10% energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport prevăzută la art. 3 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE, transpusă prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Prin urmare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situații urgente, care nu suferă amânare, prin asigurarea tuturor pârghiilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de către factorii implicați.Întrucât îndeplinirea de către furnizori a măsurilor de retehnologizare sau adaptare a fluxurilor tehnologice la noile cerințe obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2019 presupune acordarea unei perioade rezonabile, de cel puțin patru luni, pentru îndeplinirea acestei obligații,prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se asigură transpunerea celor două directive pentru care Comisia Europeană a declanșat două cauze, respectiv Cauza 2017/0273 pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/652/CE și Cauza 2017/0540 pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/1.513/CE, și ținând cont de faptul că România riscă declanșarea procedurii de infringement în cazul în care nu asigură transpunerea celor două directive mai sus menționate.Neadoptarea acestui act normativ și recurgerea la procedura legislativă obișnuită ar determina, ulterior, sesizarea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și obligarea la plata unor amenzi și/sau penalități cauzate de imposibilitatea României de a stabili specificațiile tehnice, metodele de calcul și structura de raportare bazate pe considerente de sănătate și mediu, ale carburanților folosiți de autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie și, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ținând cont că obligația de transpunere a directivelor Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naționale care asigură transpunerea integrală, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene.Considerând că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere prevederile art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Titlul I Stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide, precum și specificațiile tehnice, metodele de calcul și structura de raportare bazate pe considerente de sănătate și mediu ale carburanților folosiți de autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie și, respectiv, de cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ținând seama de cerințele tehnice ale acestor motoare, și obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață.(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică carburanților utilizați pentru propulsia autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv a tractoarelor agricole și forestiere, navelor de navigație interioară și ambarcațiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare, precum și electricității utilizate de către vehiculele rutiere.(3) Introducerea pe piață a carburanților care îndeplinesc cerințele prezentei ordonanțe de urgență nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:a) autoritate competentă - organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și realizează politica guvernamentală în sectorul energiei;b) activitatea de eșantionare - prelevarea probelor de benzină și motorină și efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificațiilor tehnice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;c) benzină - orice combustibil destinat funcționării motoarelor cu aprindere prin scânteie, care se utilizează pentru propulsarea vehiculelor și care se clasifică la unul dintre codurile din nomenclatura combinată (NC) 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 și 2710 11 49 prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în concordanță cu Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun;d) biocarburant - potrivit definiției prevăzute la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) biocarburanți cu risc scăzut din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor - biocarburanți ale căror materii prime au fost produse în cadrul unor sisteme care reduc dislocarea producției care vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanți și au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocombustibili prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10);f) biolichid - potrivit definiției prevăzute la art. 2 lit. c) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) bitum natural - orice sursă de materii prime de rafinărie, care prezintă o greutate API, American Petroleum Institute - Institutul American al Petrolului, de 10 grade sau mai puțin atunci când se află într-un zăcământ la locul de extracție, definită în conformitate cu metoda de testare a Societății americane pentru testare și materiale, ASTM, (1) D287, care are o viscozitate medie anuală la temperatura din rezervor mai mare decât cea calculată prin ecuația: Viscozitate (Centipoise) = 518,98^e-0,038T, unde T reprezintă temperatura exprimată în grade Celsius, care intră sub incidența definiției nisipurilor bituminoase conform codului din nomenclatura combinată NC 2714, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, și la care mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracție minieră sau prin drenaj gravitațional îmbunătățit din punct de vedere termic, unde energia termică este derivată în principal din alte surse decât însăși sursa de materii prime;h) buletin de trasabilitate pentru ciclul de viață - documentul și/sau setul de documente necesar pentru stabilirea emisiilor nete de CO_2, CH_4 și N_2O atribuite unui carburant și oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate, în fiecare etapă relevantă a ciclului de viață, începând cu extragerea sau cultivarea, inclusiv schimbările aduse utilizării terenului, transportul și distribuția, prelucrarea și arderea, indiferent de locul de pe teritoriul României în care se produc emisiile respective, în conformitate cu datele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;i) combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi - combustibili lichizi sau gazoși diferiți de biocarburanți, al căror conținut energetic provine din surse de energie regenerabile diferite de biomasă și care sunt utilizați în transport;î) comercializare - are înțelesul de „punere la dispoziție pe piață“, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;j) culturi bogate în amidon - culturi care cuprind în special cereale, indiferent dacă se utilizează doar semințele sau întreaga plantă, ca în cazul porumbului verde, tuberculilor și rădăcinoaselor, cum ar fi cartofi, topinambur, batate, cassava și igname, precum și culturi de bulbo-tuberculi, ca de exemplu taro și taro polinezian;k) emisii de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață - toate emisiile nete de CO_2, CH_4 și N_2O care pot fi atribuite carburantului respectiv și oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate. Acestea includ toate etapele relevante începând cu extragerea sau cultivarea, precum și schimbările aduse utilizării terenului, transportul și distribuția, prelucrarea și arderea, indiferent de locul în care se produc emisiile respective;l) emisii de gaze cu efect de seră pe unitate de energie - masa totală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalate în CO_2 asociată carburantului sau energiei furnizate și împărțită la conținutul total de energie al carburantului sau la energia furnizată; pentru carburant, exprimată ca valoarea sa calorică inferioară;m) emisii generate în amonte - toate emisiile de gaze cu efect de seră care sunt generate înainte ca materiile prime să ajungă la o rafinărie sau la o instalație de prelucrare unde a fost produs carburantul, astfel cum se menționează în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență;n) filiera de producție - originea biocarburanților, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta ordonanță de urgență;o) furnizor - persoană fizică sau juridică, după caz, care are calitatea de importator sau este autorizată ca antrepozitar autorizat sau destinatar înregistrat, conform definițiilor prevăzute la art. 336 pct. 2 și pct. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; (la 12-05-2023, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) p) introducere pe piață - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;q) motorină - orice combustibil destinat funcționării motoarelor cu aprindere prin compresie - motoare diesel și care se clasifică la unul dintre codurile de la NC 2710 19 41 până la NC 2710 19 49, prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în concordanță cu Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun;r) motorinele destinate utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară, tractoarele agricole și forestiere și ambarcațiunile de agreement - orice combustibil lichid derivat din petrol care se încadrează în codurile NC 2710 19 41 și NC 2710 19 45, destinat a fi utilizat pentru motoarele cu ardere prin compresie menționate în Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și în Hotărârea Guvernului nr. 467/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE;s) organism de verificare de terță parte - entitate independentă de furnizor și de autoritatea competentă, care realizează verificările prevăzute la art. 12 alin. (5) din prezenta ordonanță de urgență;ș) reziduuri agricole, din acvacultură, pescuit și silvicultură - reziduuri care sunt generate în mod direct din agricultură, acvacultură, pescuit și silvicultură; această categorie de reziduuri nu include reziduurile din industriile sau prelucrarea conexe;t) reziduu de prelucrare - o substanță care nu reprezintă produsul sau produsele finite vizate direct de un proces de producție; acesta nu constituie un obiectiv principal al procesului de producție, iar procesul nu se modifică în mod intenționat pentru a-l produce;ț) standard de carburant - un standard de carburant care se bazează pe ciclul de viață al emisiilor de gaze cu efect de seră pe unitate de energie generate de combustibili fosili în anul 2010, astfel cum este menționat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență;u) șisturi bituminoase - orice sursă de materii prime pentru rafinării situată într-o formațiune de roci, care conține kerogen solid și care intră sub incidența definiției șistului bituminos conform codului NC 2714 stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun. Mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracție minieră sau prin drenaj gravitațional îmbunătățit din punct de vedere termic;v) țiței convențional - orice materie primă pentru rafinării care prezintă o greutate API mai mare de 10 grade atunci când este situată într-un zăcământ la locul de origine, măsurată în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287 și care nu intră sub incidența definiției aferente codului NC 2714 astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun;w) deșeu - potrivit definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; substanțele care au fost modificate sau contaminate intenționat pentru a corespunde definiției respective nu sunt vizate de această definiție;x) materiale lignocelulozice - materiale compuse din lignină, celuloză și hemiceluloză, precum biomasa obținută din păduri, culturile lemnoase energetice și reziduurile și deșeurile din industria de prelucrare a lemnului;y) «materiale celulozice de origine nealimentară» înseamnă materii prime compuse mai ales din celuloză și hemiceluloză și care au un conținut de lignină mai scăzut decât materialele lignocelulozice; inclusiv reziduurile de culturi alimentare și furajere, precum paiele, tulpinile de porumb, pleava și cojile; culturile ierboase energetice cu conținut scăzut de amidon, precum raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant; culturi alternative și culturi de protecție anterioare și ulterioare culturilor principale, precum pășuni temporare, însămânțate pentru perioade de scurtă durată și pe care crește un amestec de ierburi și leguminoase cu conținut scăzut de amidon, în scopul obținerii de furaje pentru animale și al îmbunătățirii fertilității solului, astfel încât să crească productivitatea principalelor culturi arabile; reziduuri industriale, inclusiv cele provenite din culturi alimentare și furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine, și materiale provenite din biodeșeuri; (la 06-12-2022, Litera y) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 35, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 06 decembrie 2022 ) z) «valoarea efectivă» înseamnă reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră pentru unele sau pentru toate etapele unui proces specific de producție a biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor din biomasă, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6 sau în partea B din anexa nr. 11; (la 06-12-2022, Litera z) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 35, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 06 decembrie 2022 ) aa) «valoare tipică» înseamnă o estimare a emisiilor și a reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o anumită filieră de producție a biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor din biomasă, care este reprezentativă pentru consumul Uniunii Europene; (la 06-12-2022, Litera aa) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 35, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 06 decembrie 2022 ) cc) distribuitor - potrivit definiției prevăzute la art. 3 pct. 10 din Regulamentul (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011; (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) dd) importator - potrivit definiției prevăzute la art. 3 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2019/1.020; (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) ee) loc de distribuție a carburantului - fie stația de distribuție, fie amplasamentul comercial unde carburantul este distribuit; (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) ff) operator economic - potrivit definiției prevăzute la art. 3 pct. 13 din Regulamentul (UE) 2019/1.020; (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) gg) producător - potrivit definiției prevăzute la art. 3 pct. 8 din Regulamentul (UE) 2019/1.020; (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) hh) operatorul locului de distribuție - persoana fizică sau juridică responsabilă pentru efectuarea operațiunilor specifice locului de distribuție a carburantului și care supraveghează funcționarea acestuia. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (2) În cazul în care intervin modificări în Nomenclatura combinată se realizează corespondența dintre codurile NC prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și noile coduri din Nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun.  +  Articolul 3(1) Se permite comercializarea de către operatorii economici numai a benzinei care corespunde specificațiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 3 , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (2) Se permit comercializarea de către operatorii economici pe perioada verii, așa cum este definită în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, a benzinei cu conținut de etanol cu o presiune a vaporilor de maximum 60 kPa, precum și depășirea autorizată a presiunii vaporilor menționată în anexa nr. 8 la prezenta ordonanță de urgență, cu condiția ca etanolul folosit să fie un biocarburant. (la 12-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 3 , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1), furnizorii de carburanți comercializează către consumatorul final numai benzină cu un conținut de biocarburanți, după cum urmează:a) până la data de 31 decembrie 2018, benzina cu un conținut de biocarburant de minimum 4,5% în volum;b) abrogată; (la 01-06-2023, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 3 , Titlul I a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (3^1) Pentru respectarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, începând cu data de 1 iunie 2023, operatorii economici comercializează numai benzină cu un conținut de biocarburanți de minimum 8% în volum. (la 12-05-2023, Articolul 3 din Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2018, furnizorii pot să comercializeze către consumatorul final și benzină cu un conținut de oxigen de maximum 2,7% m/m și cu un conținut de etanol de maximum 5% v/v.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente, se poate stabili comercializarea unor cantități de benzină cu un conținut de etanol de maximum 5% v/v și cu un conținut de oxigen de maximum 2,7% m/m, care să nu afecteze semnificativ atingerea țintei cuprinse în art. 9 alin. (1) și care să asigure protejarea motoarelor cu aprindere prin scânteie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente și/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a unor combustibili cu valori superioare de etanol și oxigen. (la 12-05-2023, Alineatul (5) din Articolul 3 , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (6) Operatorii economici sunt obligați să afișeze spre informarea consumatorilor o etichetă într-o poziție vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie vizibile și ușor lizibile, care să conțină următoarele: (la 12-05-2023, Partea introductivă a alineatului (6) din Articolul 3 , Titlul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) a) conținutul de biocarburanți;b) cifra octanică „research“;c) existența aditivilor metalici, dacă este cazul, și, în special, dacă este identificată prezența aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);d) indicarea standardului de produs aplicabil;e) în cazul în care, în cadrul standardului de produs aplicabil, conținutul de etanol din benzină depășește valoarea de 5% în volum sau conținutul de oxigen din benzină depășește 2,7% m/m, pe etichetă se include și următorul text de avertizare: Atenție! Verificați compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.“;f) în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se va include și următorul text de avertizare: Atenție! Amestecul de carburant conține aditivi metalici.(7) Producătorii și importatorii de autovehicule sunt obligați să includă în documentația tehnică pe care o pun la dispoziția utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informații privind conținutul de biocarburanți din benzină care poate fi utilizat și folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conținând benzină.  +  Articolul 4(1) Introducerea pe piață a benzinei cu tetraetil de plumb este interzisă.(2) Prin excepție de la alin. (1) se permit introducerea pe piață și comercializarea unor cantități de benzină cu un conținut de plumb care nu depășește 0,15 g/l, până la maximum 0,03% din totalul vânzărilor de benzină din anul precedent înregistrate în România, destinate a fi utilizate exclusiv de către vehicule de colecție aparținând unui tip caracteristic și distribuite prin intermediul grupurilor specifice interesate.(3) Un furnizor care optează pentru situația prevăzută la alin. (2) notifică autoritatea competentă, probând cantitățile care vor fi introduse pe piață și/sau comercializate în scopul utilizării exclusive de către vehicule de colecție aparținând unui tip caracteristic care nu pot funcționa sau funcționează defectuos prin utilizarea benzinei fără tetraetil de plumb.(4) Autoritatea competentă aplică excepția prevăzută la alin. (2) în ordinea primirii notificărilor prevăzute la alin. (3) și cu respectarea limitei de 0,03% din totalul vânzărilor de benzină din anul precedent înregistrate în România.  +  Articolul 5(1) Se permite comercializarea de către operatorii economici numai a motorinei care corespunde specificațiilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 5 , Titlul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (2) Pentru respectarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, începând cu data de 1 iunie 2023, operatorii economici comercializează motorină cu un conținut de biocarburant de minimum 6,5% în volum. (la 12-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 5 , Titlul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (3) Cu informarea prealabilă a autorității competente, prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru asigurarea protejării în condiții de iarnă a motoarelor cu aprindere prin compresie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente și/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a combustibililor prevăzuți la alin. (1), se poate utiliza un conținut minim de biocarburant astfel încât punctul maxim de distilare de 65% la 250°C pentru motorină diesel și motorină să fie înlocuit cu un punct maxim de distilare de 10% (vol/vol) la 180°C. (la 12-05-2023, Alineatul (3) din Articolul 5 , Titlul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (4) Operatorii economici sunt obligați să afișeze spre informarea consumatorilor o etichetă într-o poziție vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie ușor lizibile, care să conțină următoarele: (la 12-05-2023, Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 5 , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) a) conținutul de biocarburanți, în special conținutul de esteri metilici ai acizilor grași - EMAG;b) cifra cetanică;c) existența aditivilor metalici, dacă este cazul, și, în special, dacă este identificată prezența aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);d) indicarea standardului de produs aplicabil;e) în cazul în care, în cadrul standardului de produs aplicabil, conținutul de EMAG din motorină depășește valoarea de 7% în volum, se include și următorul text de avertizare: Atenție! Verificați compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.“;f) în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se include și următorul text de avertizare: Atenție! Amestecul de carburant conține aditivi metalici.(5) Producătorii și importatorii de autovehicule sunt obligați să includă în documentația tehnică pe care o pun la dispoziția utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informații privind conținutul de biocarburanți din motorină care poate fi utilizat și folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conținând motorină.(6) Se admit introducerea pe piață și comercializarea motorinei în care conținutul de sulf nu depășește 0,1% în masă, precum și a carburanților lichizi, alții decât motorina respectivă, care pot fi utilizați de navele de navigație interioară și de ambarcațiunile de agrement, doar în cazul în care conținutul de sulf al carburanților lichizi respectivi nu depășește conținutul maxim permis al motorinei de 10 mg/kg.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), motorina destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară, de către tractoarele agricole și forestiere și de către ambarcațiunile de agrement, pentru a ține seama de contaminările minore din lanțul de aprovizionare, poate fi introdusă pe piață și/sau comercializată în cazul în care conținutul de sulf nu depășește 20 mg/kg.(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență este permisă aditivarea carburanților cu metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan - MMT cu o concentrație de maximum 2 mg mangan/litru.  +  Articolul 6(1) În cazul aducerii la cunoștința autorității competente a unor evenimente excepționale ce conduc la o schimbare bruscă în aprovizionarea cu țiței sau în aprovizionarea cu produse petroliere și care fac dificilă respectarea specificațiilor tehnice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, autoritatea competentă informează Comisia Europeană despre această situație, în vederea autorizării de către aceasta a unor valori-limită mai mari pentru unul sau mai mulți parametri ai benzinei și motorinei, pe o perioadă de maximum 6 luni.(2) În cazul în care Comisia Europeană decide să nu procedeze la autorizarea prevăzută la alin. (1), în termen de o lună de la data notificării acestei decizii, autoritatea competentă poate sesiza Consiliul Uniunii Europene.  +  Articolul 7(1) Autoritatea competentă monitorizează respectarea cerințelor prevăzute la art. 3-5, în privința calității benzinei și a motorinei, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2 și 3 la prezenta ordonanță de urgență.(2) Autoritatea competentă stabilește un sistem de monitorizare a calității carburanților în conformitate cu cerințele standardului relevant, sistemul de FQMS: SR EN 228, SR EN 590, SR EN 14274, SR EN 14275. Acest sistem de monitorizare urmează a fi aprobat prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Autoritatea competentă acceptă utilizarea unui sistem voluntar de monitorizare a calității carburanților, cu condiția ca un astfel de sistem să fie recunoscut de Comisia Europeană. Furnizorii care aderă la un astfel de sistem au obligația de a informa autoritatea competentă.(3) Prelevarea probelor de benzină și motorină din cadrul sistemului de monitorizare se efectuează conform standardului SR EN ISO/IEC 17020 și evaluarea conformității acestora se realizează conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, de către organisme de inspecție de terță parte, recunoscute de autoritatea competentă pe baza acreditării emise de către Asociația de acreditare din România - RENAR, organismul național de acreditare, sau de către orice organism de acreditare conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.(4) Operatorii locurilor de distribuție sunt obligați să permită organismelor de inspecție de terță parte, recunoscute de autoritatea competentă, prelevarea probelor de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității carburanților. (la 12-05-2023, Alineatul (4) din Articolul 7 , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (5) Începând cu anul 2019, furnizorii de benzină și motorină sunt obligați să raporteze autorității competente, în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic, pe suport hârtie și electronic și în conformitate cu formularele prezente în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență, informații privind cantitățile totale de benzină și motorină introduse pe piață în anul precedent, detaliate pe sortimente și regiunile definite conform anexei din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență. (6) Începând cu anul 2019, până la data de 31 august a fiecărui an calendaristic, autoritatea competentă prezintă Comisiei Europene un raport conținând informații privind calitatea combustibililor la nivel național pentru anul calendaristic precedent, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență.(7) Autoritatea competentă raportează volumele totale de benzină și motorină introduse pe piață la nivel național, precum și volumele introduse pe piață de benzină fără plumb și motorină cu un conținut maxim de sulf de 10 mg/kg, atât centralizat, cât și în regiunile definite conform anexei din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență. (8) Autoritatea competentă utilizează instrumentele ReportNet ale Agenției Europene de Mediu, disponibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului, pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu formularele prezente în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență.(9) Cheltuielile aferente activităților incluse în sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (2) sunt suportate de către autoritatea competentă, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.  +  Articolul 8(1) Operatorii economici responsabili cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitate de energie de carburantul și energia furnizate sunt toți acei operatori care comercializează următoarele produse: benzină, motorină și motorină destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară, tractoarele agricole și forestiere și ambarcațiunile de agrement. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 8 , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (2) Furnizorii de energie electrică și prestatorii de servicii de încărcare cu energie electrică destinate utilizării de către autovehiculele rutiere pot decide să contribuie la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă demonstrează că pot măsura și monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.(3) La solicitarea autorității competente, autoritățile publice locale și/sau regiile autonome/societățile care realizează serviciul de transport public raportează cantitățile de energie electrică utilizate de autovehiculele rutiere aflate în administrarea lor, dacă demonstrează că pot măsura și monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.(4) Furnizorii de biocarburanți destinați utilizării în sectorul aviației adresează autorității competente solicitarea de a contribui la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 9 alin. (1), în măsura în care pot demonstra faptul că biocarburanții respectivi îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10).(5) Începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorității competente, în format letric și electronic, cel puțin următoarele informații pentru anul calendaristic precedent:a) volumul total de carburant sau cantitatea de energie din fiecare tip furnizat, indicându-se unde a fost achiziționat și originea sa; șib) emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață pe unitate de energie.(6) Obligația de raportare se realizează în conformitate cu metodele de calcul și cerințele prevăzute în anexa nr. 1 pentru carburanți, alții decât biocarburanți, respectiv conform art. 12 alin. (11) din prezenta ordonanță de urgență pentru biocarburanți. Datele se raportează utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență.(7) Furnizorii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în înțelesul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, aplică metoda simplificată de calcul și raportare prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.(8) În vederea aplicării acestei metode simplificate, IMM-urile furnizează autorității competente o declarație pe proprie răspundere privind respectarea criteriilor de încadrare din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(9) Începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorității competente etapele și volumele de producție pentru biocarburanții produși din materiile prime încadrate în categoriile din partea A din anexa nr. 9 la prezenta ordonanță de urgență, precum și emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață și pe unitate de energie, inclusiv valorile medii provizorii ale emisiilor estimate generate de biocarburanți în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor.(10) La solicitarea autorității competente, furnizorii supun spre verificare rapoartele prevăzute la alin. (5)-(7). Furnizorii au obligația de a asigura corectitudinea informațiilor ce fac obiectul rapoartelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(11) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea competentă împreună cu autoritățile publice care au competențe în domenii relevante în contextul aplicării prezentei ordonanțe de urgență au obligația să încheie un protocol având drept scop reglementarea datelor care trebuie transmise către autoritatea competentă și termenul de transmitere a acestora, în vederea efectuării raportărilor către Comisia Europeană.  +  Articolul 9(1) Până la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligația să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie a carburantului și energia furnizată cu până la 10%, dar nu mai puțin de 6%, în raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie de carburanții fosili în 2010, având ca referință standardul pentru carburanți aferent acelei perioade.(2) Contribuția maximă a biocarburanților produși din culturi de cereale și alte plante bogate în amidon, din culturi de plante zaharoase și oleaginoase și din culturi principale cultivate pe terenuri agricole în scopuri energetice, în vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), este de 7% din consumul final de energie în transporturi în 2020.(3) Furnizorii au obligația să compare reducerile pe care leau obținut în emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanți și de electricitate cu standardul de carburant cuprins în anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență.(4) Un grup de furnizori poate decide să respecte împreună obligațiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, situație în care sunt considerați furnizor unic.(5) Un grup de furnizori care optează pentru încadrarea prevăzută la alin. (4) notifică individual autoritatea competentă cu minimum 60 de zile înainte de a transmite raportul prevăzut la art. 8 alin. (5) din prezenta ordonanță de urgență.(6) Abrogat. (la 01-06-2023, Alineatul (6) din Articolul 9 , Titlul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) (7) Prin excepție de la prevederile alin. (6) se admite comercializarea unor cantități de benzină și motorină fără componentă de biocarburant destinată a fi utilizată numai pentru alimentarea autovehiculelor la ieșirea de pe banda de montaj.  +  Articolul 10Criteriile de durabilitate pentru biocarburanți prevăzute la art. 11, precum și verificarea îndeplinirii criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți prevăzută la art. 12 se aplică atât biocarburanților, cât și biolichidelor.  +  Articolul 11(1) Se admit introducerea pe piață și comercializarea exclusiv a biocarburanților care sunt produși din materii prime care îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la alin. (4)-(10), indiferent dacă materia primă provine de pe teritoriul Uniunii Europene sau din afara acestuia.(2) Energia produsă din biocarburanții care respectă prevederile alin. (1) este luată în calcul pentru următoarele scopuri:a) măsurarea respectării cerințelor în ceea ce privește obiectivele naționale stabilite în prezenta ordonanță de urgență, precum și cele stabilite în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) măsurarea respectării obligațiilor referitoare la energia regenerabilă stabilite în prezenta ordonanță de urgență, precum și cele stabilite în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biolichide stabilit în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pot fi introduși pe piață și comercializați biocarburanți produși din deșeuri și reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescuit și silvicultură, care îndeplinesc numai criteriile de durabilitate prevăzute la alin. (4) și (5) din prezentul articol.(4) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din utilizarea biocarburanților, în comparație cu emisiile de gaze cu efect de seră datorate utilizării combustibililor fosili, este de minimum 60% în cazul biocarburanților produși în instalații care au fost puse în funcțiune ulterior datei de 5 octombrie 2015. O instalație este considerată a fi în funcțiune atunci când a avut loc producția fizică de biocarburanți.(5) Biocarburanții produși în instalații care erau operaționale la 5 octombrie 2015 sau anterior acestei date trebuie să atingă o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 50%.(6) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din utilizarea biocarburanților se calculează în conformitate cu art. 12 alin. (11).(7) Biocarburanții nu pot fi produși din materii prime care provin de pe terenurile bogate în biodiversitate, respectiv terenurile care, începând cu data de 1 ianuarie 2008, dețineau unul dintre următoarele statute, indiferent dacă aceste situații mai sunt valabile:a) păduri încadrate în grupa I funcțională - păduri cu funcții speciale de protecție, conform Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) zone desemnate de lege sau de autoritatea pentru protecția mediului în scopul protecției naturii ori pentru protecția unor ecosisteme sau specii rare amenințate ori pe cale de dispariție, recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse în listele întocmite de organizațiile interguvernamentale ori de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale, exceptând cazul în care se furnizează dovezi conform cărora producția de materie primă respectivă nu a adus atingere scopurilor de protecție a naturii;c) pășuni bogate în diversitate, precum pășunile care ar continua să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care mențin structura, caracteristicile ecologice și procesele speciilor naturale, sau pășunile bogate în diversitate, care nu sunt naturale și care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate, dacă nu se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime este necesară pentru menținerea statutului de pășune.(8) Biocarburanții care sunt luați în considerare în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri cu stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri care dețineau unul dintre următoarele statute în ianuarie 2008 și care nu mai dețin acest statut:a) zone umede, respectiv terenuri acoperite sau saturate cu apă în mod permanent sau pe o perioadă semnificativă din an;b) suprafețe dens împădurite, respectiv terenuri cu suprafața de minimum un hectar, cu arbori mai înalți de cinci metri și cu consistență de peste 0,3 sau arbori care pot atinge aceste praguri in situ;c) terenuri mai mari de un hectar, cu arbori mai înalți de cinci metri la maturitate și o consistență cuprinsă între 0,1 și 0,3 sau arbori care pot atinge aceste praguri in situ, cu excepția cazului în care sunt furnizate dovezi că stocurile de carbon din zona respectivă, înainte și după transformare, au un astfel de nivel încât, în momentul aplicării metodologiei prevăzute în partea C din anexa nr. 6 la prezenta ordonanță de urgență, ar fi îndeplinite condițiile de la alin. (4) și (5).(9) Biocarburanții nu pot fi produși din materii prime care provin din terenuri care la data de 1 ianuarie 2008 erau turbării, cu excepția cazului în care sunt furnizate dovezi potrivit cărora cultivarea și recoltarea materiei prime respective nu implică drenajul unui sol care nu fusese drenat anterior.(10) Materiile prime agricole cultivate și utilizate pentru producția biocarburanților luați în considerare în scopurile prevăzute la alin. (2) se obțin în conformitate cu cerințele minime pentru bunele condiții agricole și ecologice menționate în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009.(11) Comercializarea biocarburanților obținuți cu respectarea prevederilor alin. (3)-(10) nu poate fi interzisă din motive legate de criteriile de durabilitate. Acești biocarburanți trebuie luați în considerare pentru scopurile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 12(1) Furnizorii care introduc pe piață biocarburanți trebuie să demonstreze faptul că aceștia îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10). În acest sens, furnizorii trebuie să utilizeze un sistem de echilibrare a masei care:a) permite ca loturile de materii prime sau biocarburanți cu caracteristici de durabilitate diferite să fie amestecate;b) prevede ca informațiile cu privire la caracteristicile de durabilitate și proporția loturilor utilizate în amestecul prevăzut să rămână valabile pentru amestec;c) prevede ca suma tuturor loturilor retrase din amestec să fie descrisă ca având aceleași caracteristici de durabilitate, în aceleași proporții ca suma tuturor loturilor adăugate la amestec.(2) Furnizorii care introduc pe piață biocarburanți sunt obligați să transmită autorității competente rapoarte anuale care conțin informații sigure și fiabile privind respectarea criteriilor de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10), care au la bază rezultatele auditului prevăzut la alin. (5) din prezentul articol, precum și informații specificate în Decizia Comisiei Europene nr. 13/2011 privind anumite tipuri de informații despre biocarburanți și biolichide.(3) Confirmarea respectării criteriilor de durabilitate și calculul emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea biocarburanților, în fiecare etapă relevantă din ciclul de viață al biocarburantului înregistrată pe teritoriul României, sunt înscrise în buletinul de trasabilitate pentru ciclul de viață, care trebuie să însoțească biocarburantul, indiferent de proporția utilizată din acesta, până la comercializarea lui către consumatorul final inclusiv.(4) Forma buletinului de trasabilitate pentru ciclul de viață și metodologia de aplicare a acestuia sunt parte din sistemul național de certificare a respectării criteriilor de durabilitate care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Furnizorii care comercializează biocarburanți au obligația de a solicita unui organism de verificare de terță parte, acreditat de un organism de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru activitățile definite în normele metodologice prevăzute la alin. (6), realizarea anuală a unui audit independent care să verifice dacă sistemele utilizate de operatorii economici sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudei, precum și, unde este cazul, informații adecvate și relevante privind respectarea criteriilor de durabilitate, măsurile luate pentru protecția solului, a apei și a aerului, reabilitarea terenurilor degradate, evitarea consumului excesiv de apă în regiuni unde resursele de apă sunt reduse. Auditul evaluează frecvența și metodologia prelevării de probe și caracterul solid al datelor și, dacă este cazul, certificatele și, respectiv, dovezile de sustenabilitate emise de către schemele voluntare recunoscute de către Comisia Europeană, pentru biocarburanții comercializați pe teritoriul României, indiferent de etapa ciclului de viață în care se află. Începând cu 2019, raportul de audit pentru anul precedent trebuie transmis autorității competente până la data de 1 martie a fiecărui an calendaristic. Obligația se aplică indiferent dacă biocarburanții sunt produși pe teritoriul Uniunii Europene sau provin din activități de import din state terțe.(6) Normele metodologice ale activităților prestate de organismele de verificare de terță parte se aprobă prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Lista organismelor de verificare de terță parte se publică pe pagina de internet a autorității competente și se actualizează ori de câte ori este cazul.(7) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene anual, în formă agregată, informațiile din rapoartele anuale ale furnizorilor. Primul raport se transmite în anul 2019.(8) În cazul în care un furnizor introduce pe piață biocarburanți proveniți din țări terțe cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale care cuprind dispoziții privind criteriile de durabilitate ori pentru care Comisia Europeană a decis că sistemele voluntare aplicate în aceste țări stabilesc standarde de producție a produselor din biomasă cu respectarea criteriilor de durabilitate, nu se solicită alte dovezi de respectare a criteriilor de durabilitate.(9) Autoritatea competentă poate solicita Comisiei Europene să examineze o sursă de biocarburant privitor la criteriile de durabilitate.(10) Cerințele de evaluare și selectare a organismelor de verificare de terță parte se aprobă prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(11) În sensul art. 8, art. 9, art. 11 alin. (4)-(6), art. 12 alin. (7), emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți de-a lungul ciclului de viață se calculează după cum urmează:a) pentru biocarburanți, acolo unde este stabilită în partea A sau partea B din anexa nr. 6, o valoare implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filiera de producție a biocarburanților și acolo unde valoarea e_l pentru acești biocarburanți, calculată în conformitate cu pct. 7 din partea C din anexa nr. 6, este egală sau mai mică decât zero, prin utilizarea acestei valori implicite;b) prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6; sauc) prin utilizarea unei valori calculate ca fiind suma factorilor formulei menționate la pct. 1 din partea C din anexa nr. 6, caz în care valorile implicite detaliate în partea D sau partea E din anexa nr. 6 pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6, pentru toți ceilalți factori.(12) Pentru biocarburanții a căror materie primă nu intră sub incidența alin. (9) lit. (b) sau (c) se utilizează valorile efective calculate pentru cultivarea materiei prime.  +  Articolul 13(1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor privind:a) specificațiile pentru benzină prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) și pentru motorină prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2);b) condițiile de afișare a informațiilor relevante privind standardele, elementele de conținut și compatibilitatea produsului, respectiv benzinei și motorinei, astfel cum sunt menționate la art. 3 alin. (6) și (7) și la art. 5 alin. (4) și (5);c) termenele de transmitere a raportărilor de către furnizori către autoritatea competentă, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (5) și (9) și art. 12 alin. (5);d) obligativitatea respectării cerințelor privind procentul de reducere a gazelor cu efect de seră, prevăzute la art. 9 alin. (1);e) cerințele privind criteriile de durabilitate, prevăzute la art. 11 alin. (4)-(9);f) cerințele de verificare a organismelor de verificare de terță parte, conform prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 12 alin. (5).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:a) faptele prevăzute la lit. a) și d), cu amendă între 70.000 și 100.000 lei;b) faptele prevăzute la lit. c) și e), cu amendă între 50.000 și 70.000 lei;c) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă între 30.000 și 50.000 lei;d) faptele prevăzute la lit. f), cu amendă între 20.000 și 40.000 lei.(3) Depășirea cu mai mult de 3 luni a termenelor prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (5) și (9) și art. 12 alin. (5) constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, și se sancționează cu amendă între 50.000 și 70.000 lei.(4) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, și se sancționează cu amendă între 50.000 și 80.000 lei săvârșirea de către operatorii economici, după constatare, a unei noi contravenții având ca obiect nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (5) și art. 12 alin. (5).(5) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(3) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se realizează de către reprezentanții împuterniciți din cadrul autorității competente și/sau de către structurile din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și din cadrul organelor sale subordonate la sesizarea autorității competente. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate, iar pentru cele prevăzute la lit. b), de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care informează autoritatea competentă cu privire la măsurile dispuse, în termen de 30 de zile de la constatarea contravențiilor. (la 12-05-2023, Alineatul (7) din Articolul 13 , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 ) Notă
  Conform articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023, prevederile art. 13 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia.
  (8) La solicitarea autorității competente, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor însoțesc organismele recunoscute de autoritatea competentă să preleveze probe de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității carburanților.(9) Reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și din cadrul organelor sale subordonate pot preleva probe și fără a însoți personalul din cadrul organismelor de inspecție de terță parte recunoscute de către autoritatea competentă. (la 12-05-2023, Alineatul (9) din Articolul 13 , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 )
   +  Titlul II Modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie  +  Articolul 14Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabilește astfel:a) pentru calculul numitorului, și anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburanții consumați în transportul rutier și feroviar și energia electrică, inclusiv energia electrică utilizată la producerea de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi;b) pentru calculul numărătorului, și anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport. Această literă nu aduce atingere art. 9 alin. (2) și art. 11 alin. (2) conform prevederilor din legislația națională de transpunere a Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE;c) pentru calcularea contribuției energiei electrice produse din surse regenerabile și consumate de toate tipurile de vehicule electrice și pentru producerea de combustibili lichizi și gazoși, destinați transporturilor, de origine nebiologică, produși din surse regenerabile în sensul lit. a) și b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile în cadrul Uniunii Europene, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantității de energie electrică din surse regenerabile consumate de transportul feroviar electrificat, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori mai mare decât conținutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate. Pentru calculul cantității de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice prevăzute la lit. b), acest consum este considerat ca fiind de 5 ori mai mare decât conținutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate;d) pentru luarea în calcul a biocarburanților în numărător, ponderea energiei generate de biocarburanții produși pe bază de culturi de cereale și de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase și oleaginoase, precum și de culturi principale cultivate pe terenuri agricole în primul rând în scopuri energetice respectă valoarea-limită prevăzută la art. 9 alin. (2) conform prevederilor din legislația națională de transpunere a Directivei 2009/30;e) biocombustibilii produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30 nu sunt luați în calcul în privința limitei stabilite la lit. d). Cota-parte de energie provenită din biocombustibili produși din culturi cultivate drept culturi principale în primul rând în scopuri energetice, cultivate pe terenuri agricole, altele decât culturile de cereale și de alte plante bogate în amidon, culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase, nu este luată în calcul în privința limitei stabilite lit. d), cu verificarea respectării criteriilor de durabilitate stabilite la art. 11 alin. (3)-(10) din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost efectuată în conformitate cu art. 12 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30 și cu condiția ca terenurile pe care au fost cultivate aceste culturi să facă parte din categoria de la anexa nr. 6 partea C pct. 8 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, iar bonusul «e_B» stabilit la anexa nr. 6 partea C pct. 7 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost inclus la calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a asigura respectarea art. 11 alin. (4)-(6) din legislația națională care transpune Directiva 2009/30CE;f) ministerul de resort urmărește îndeplinirea obiectivului referitor la atingerea unui nivel minim al consumului de biocarburanți produși din materii prime, precum și de alți combustibili enumerați în anexa nr. 10 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE. Nivelul minim este de 0,1 puncte procentuale de conținut energetic din ponderea de energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2020, menționată la alin. (5), care să se realizeze cu biocarburanți produși din materii prime și cu alți combustibili enumerați în anexa nr. 10 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE în conformitate cu disponibilitatea limitată pe piață a acestor biocarburanți la prețuri eficiente din punctul de vedere al costurilor;g) biocarburanții produși din materii prime care nu sunt enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE și care au fost stabilite ca fiind deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material lignocelulozic în virtutea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt utilizate în instalațiile existente înainte de data de 15 septembrie 2015 sunt luați în calcul în scopul atingerii obiectivului național;h) biocarburanții produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE se consideră a fi egali cu de două ori conținutul lor energetic în scopul respectării obiectivului stabilit la alin. (5).2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Informațiile transmise Comisiei Europene includ cantitatea și prețul energiei respective.3. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Ministerul de resort poate conveni și stabili dispoziții cu privire la transferul statistic al unei cantități specificate de energie din surse regenerabile din România către un alt stat membru și/sau în sens invers, fără să afecteze îndeplinirea obiectivului național al statului membru care efectuează transferul.Cantitatea transferată:a) se scade din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care efectuează transferul a cerințelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (5) și (6); șib) se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care acceptă transferul a cerințelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (5) și (6).4. La articolul 20 alineatul (5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) cantitățile de biocarburanți și biolichide în unități energetice, corespunzătoare fiecărui grup de materii prime enumerat în anexa nr. 9 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, de care se ține seama în scopul realizării obiectivelor prevăzute art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și la art. 5 alin. (5) și (6).5. La articolul 20 alineatul (5), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) dezvoltarea și utilizarea în comun a biocarburanților produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, inclusiv evaluarea resurselor, accentul fiind pus pe aspectele de durabilitate referitoare la efectul înlocuirii produselor alimentare și furajelor pentru producția biocarburanților, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, principiul utilizării în cascadă a biomasei, ținând cont de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, menținerea stocului necesar de carbon în sol și calitatea solului și a ecosistemelor;6. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) La estimarea reducerii nete a emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanților se utilizează valorile tipice indicate în anexa nr. 6 partea A și partea B din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, în scopul rapoartelor menționate la art. 20 alin. (4) și (5).7. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie se modifică și se completează după cum urmează:Prezenta lege transpune art. 1, art. 2 lit. b)-l), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 6-10, art. 12, art. 15, art. 16 alin. (2)-(6) și art. 22 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei menționate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente.Prezenta lege transpune art. 2 alin. (2) lit. b), alin. (4) și alin. (9) din Directiva (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2015.  +  Articolul 15Dispozițiile art. 13 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele acte normative:a) Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanților și a biolichidelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta ordonanță de urgență transpune:– prevederile art. 2 pct. 39 și pct. 41-47 și anexele VIII și IX din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 328 din 21 decembrie 2018 (la 06-12-2022, Mențiunea privind transpunerea prevederilor directivelor Uniunii Europene a fost modificată de Punctul 2, Articolul 35, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 06 decembrie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 septembrie 2018.Nr. 80.  +  Anexa nr. 1
  METODA DE CALCUL ȘI DE RAPORTARE
  de către furnizori a intensității gazelor cu efect de seră generate
  pe durata ciclului de viață de carburanții și energia furnizate
   +  PARTEA 1
  Calculul intensității gazelor cu efect de seră generate
  de carburanții și energia furnizate de un furnizor
  Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanți și energie se exprimă în grame de echivalent de dioxid de carbon pe MJ de carburant (gCO_2eq/MJ).1. Gazele cu efect de seră luate în considerare în scopul calculării intensității gazelor cu efect de seră generate de carburanți sunt dioxidul de carbon (CO_2), protoxidul de azot (N_2O) și metanul (CH_4). În vederea calculării echivalenței în CO_2, emisiile gazelor se evaluează în emisii de echivalent de CO_2 după cum urmează:CO_2: 1; CH_4: 25; N_2O: 2982. Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente utilizate în extracția, producția, rafinarea și consumul de combustibili fosili nu se iau în considerare în calculul emisiilor de gaze cu efect de seră.3. Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizor pe durata ciclului de viață al emisiilor de gaze cu efect de seră generate de toți carburanții furnizați și de toată energia furnizată se calculează în conformitate cu formula de mai jos:Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizorunde:(a) „#“ reprezintă identificarea furnizorului, identificarea entității obligate la plata accizei, definită în art. 2 alin. (1) lit. n) din prezenta ordonanță de urgență, coroborat cu prevederile art. 356 și art. 335-438 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;(b) „x“ reprezintă tipurile de carburant și de energie care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, respectiv a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), d), i), q) și r), ale art. 355 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, forma actualizată;(c) „MJ_x“ reprezintă cantitatea totală de energie furnizată și transformată din volumele de carburant „x“ comunicate, exprimată în megajouli. Calculul se face după cum urmează:(i) Cantitatea din fiecare carburant pe tip de carburantAceasta este obținută din datele raportate în conformitate cu tabelul 1, preluat parțial din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, anexa I, punctul 17:  +  Tabelul 1^1
  A^(a)B^(b)C^(c)D^(d)E^(e)F^(f)G^(g)
  17Corp e-ADRTrebuie utilizat un grup de date separat pentru fiecare produs care face parte din lot.999x
  dCantitateaRSpecificați cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului - a se vedea listele de coduri 11 și 12 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, prezentate în tabelul 2) În cazul unei deplasări spre un destinatar înregistrat menționat la art. 19 alin. (3) din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea pe care destinatarul este autorizat să o primească. În cazul unei deplasări spre o organizație scutită menționată la art. 12 din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.n..15,3
  fGreutatea netăRSpecificați greutatea produselor accizabile fără ambalaj (pentru alcool și băuturi alcoolice, produse energetice și pentru toate produsele din tutun, cu excepția țigărilor). Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero. Greutatea netă trebuie să fie mai mare sau egală cu greutatea netă.n..15,2
  oDensitateC«R» dacă se aplică produselor accizabile respectiveSpecificați densitatea la 15°C, dacă este aplicabilă în conformitate cu lista de coduri 11 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.n..5,2
  ^1 Datele cuprinse în tabelul 1 fac parte din structura mesajului aferent documentului administrativ electronic introdus de către un expeditor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor în aplicația informatica EMCS. Acest tabel reprezentând doar o parte din structura mesajului din documentul administrativ electronic prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.Glosar:(a) coloana A conține codul numeric (numărul) atribuit fiecărui grup și subgrup de date; fiecare subgrup preia numărul secvențial al (sub)grupului de date din care face parte (de exemplu: dacă numărul grupului de date este 1, un subgrup al acestui grup de date este 1.1, iar un subgrup de date al acestui subgrup este 1.1.1);(b) coloana B conține codul alfabetic (litera) atribuit fiecărui element de date dintr-un (sub)grup de date;(c) coloana C identifică (sub)grupul de date sau elementul de date;(d) coloana D atribuie fiecărui (sub)grup de date sau element de date un cod care precizează dacă introducerea datelor corespunzătoare este:– „R“ (necesară), respectiv datele trebuie furnizate. Când un (sub)grup de date este „O“ (opțional) sau „C“(condițional), elementele de date din cadrul grupului pot fi, cu toate acestea, „R“ (necesare) dacă autoritatea competentă decide că datele din (sub)grupul respectiv trebuie completate sau dacă este aplicabilă condiția;– „O“ (opțională), respectiv introducerea datelor este opțională pentru persoana care trimite mesajul (expeditorul sau destinatarul), cu excepția cazului în care un stat membru a decis că datele respective sunt necesare în conformitate cu opțiunea înscrisă în coloana E pentru unele dintre (sub)grupurile de date sau elementele de date opționale;– „C“ (condițională), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de alte (sub)grupuri de date sau elemente de date din cadrul aceluiași mesaj;– „D“ (dependentă), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de o condiție care nu poate fi verificată de sistemul informatizat, astfel cum reiese din coloanele E și F;(e) coloana E cuprinde condiția sau condițiile aplicabile datelor a căror introducere este condițională, specifică modul de utilizare, după caz, a datelor opționale și dependente și indică datele care trebuie furnizate de autoritățile competente;(f) coloana F cuprinde explicații privind completarea mesajului, dacă acestea sunt necesare;(g) coloana G conține:– pentru anumite (sub)grupuri de date, un număr urmat de caracterul „x“ care indică de câte ori poate fi repetat în mesaj (sub)grupul de date (implicit = 1); și– pentru fiecare element de date, cu excepția elementelor de date care indică ora și/sau data, caracteristicile care identifică tipul de date și lungimea datelor. Codurile referitoare la tipul de date sunt următoarele:– a alfabetic;– n numeric;– an alfanumeric.Numărul care urmează după cod indică lungimea admisibilă a datelor pentru elementul de date în cauză. Cele două puncte opționale care precedă indicația privind lungimea semnifică faptul că datele nu au lungime fixă, dar pot avea un număr de caractere care nu depășește numărul maxim de caractere specificat de indicația privind lungimea. O virgulă în câmpul alocat lungimii datelor semnifică faptul că datele pot conține zecimale; cifra care precedă virgula indică lungimea totală a atributului, iar cifra care urmează după virgulă indică numărul maxim de zecimale.– pentru elementele de date care indică ora și/sau data, mențiunea „data“, „ora“ sau „dataOra“, ceea ce înseamnă că data, ora sau data și ora trebuie precizate utilizând standardul ISO 8601 pentru reprezentarea datelor și orelor.În tabele sunt utilizate următoarele abrevieri:– e-AD: document administrativ electronic;– ARC: cod de referință administrativ;– SEED: Sistemul de schimb de date privind accizele [baza de date electronică menționată la art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului (1)];– Cod NC: Codul din nomenclatura combinată.
   +  Tabelul 2 - Produse accizabile
  EPC^(1)CAT^(2)UNIT^(3)DescriereA^(4)P^(5)D^(6)
  E300E2Uleiuri minerale (produse energetice) - Produse încadrate la codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 și 2707 50 [art. 20 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E410E2Benzină cu plumb încadrată la codurile NC 2710 12 31, 2710 12 51 și 2710 12 59 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E420E2Benzină fără plumb încadrată la codurile NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 și 2710 12 49 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E430E2Motorină, nemarcată, încadrată la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46-2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17 și 2710 20 19 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E440E2Motorină, marcată, încadrată la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46-2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17 și 2710 20 19 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E450E2Kerosen, încadrat la codurile NC 2710 19 21 și 2710 19 25 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E460E2Kerosen, marcat, încadrat la codul NC 2710 19 25 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E470E1Păcură grea, încadrată la codurile NC 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 și 2710 20 39 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNN
  E480E1Produse încadrate la codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 și 2710 20 90 [numai pentru produsele din care mai puțin de 90% din volum (inclusiv pierderile) distilează la 210°C și 65% sau mai mult din volum (inclusiv pierderile) distilează la 250°C conform metodei ISO 3405 (echivalentă metodei ASTM D 86)] în cadrul mișcărilor comerciale în vrac [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E490E2Produse încadrate la codurile NC 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51 și 2710 19 55 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E910E2Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conținut de esteri de minimum 96,5% din greutate, încadrați la codul NC 3826 00 10 [art. 20 alin. (1) lit. (h) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  E920E2Produse încadrate la codurile NC 3824 99 86, 3824 99 92 (exclusiv preparate antirugină care conțin amine ca elemente active și solvenți și diluanți compoziți anorganici, pentru vopsele și produse similare), 3824 99 93, 3824 99 96 (exclusiv preparate antirugină care conțin amine ca elemente active și solvenți și diluanți compoziți anorganici, pentru vopsele și produse similare) și 3826 00 90, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant [art. 20 alin. (1) lit. (h) din Directiva 2003/96/CE]NNY
  Tabel preluat din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize și actualizat cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/550 al Comisiei din 6 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, articolul 1.Glosar:Codurile NC utilizate în tabel pentru produsele energetice sunt cele din Regulamentul (CE) nr. 2.031/2001 al Comisiei (JO L 279, 23.10.2001)Legenda coloanelor:(1) EPC - codul produselor accizabile;(2) CAT - categoria produselor accizabile;(3) UNIT - unitatea de măsură (din lista 12);(4) A: Trebuie indicată tăria alcoolică (Da/Nu);(5) P: Poate fi indicat gradul Plato (Da/Nu);(6) D: Trebuie indicată densitatea la 15°C (Da/Nu).Unitățile de măsură:
  Codul unității de măsurăDescriere
  1Kg
  2Litru (temperatură de 15°C)
  3Litru (temperatură de 20°C)
  41.000 de bucăți
  Cantitățile de biocarburanți sunt transformate într-un conținut energetic cu o putere calorifică inferioară, în conformitate cu densitățile energetice prevăzute în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, respectiv în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
   +  Tabelul 3^2Conținutul de energie pentru combustibilii utilizați în transporturi
  CombustibiliConținut masic de energie (putere calorifică inferioară, MJ/kg)Conținut volumic de energie (putere calorifică inferioară, MJ/l)
  Bioetanol (etanol produs din biomasă)2721
  Bio-ETBE (etil-terț-butil-eter produs pe bază de bioetanol)36 (din care 37% din surse regenerabile)27 (din care 37% din surse regenerabile)
  Biometanol (metanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)2016
  Bio-MTBE (metil-terț-butil-eter produs pe bază de biometanol)35 (din care 22% din surse regenerabile)26 (din care 22% din surse regenerabile)
  Bio-DME (dimetileter produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)2819
  Bio-TAEE (terțiar-amil-etil-eter produs pe bază de bioetanol)38 (din care 29% din surse regenerabile)29 (din care 29% din surse regenerabile)
  Biobutanol (butanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)3327
  Biomotorină (ester metilic produs din ulei vegetal sau animal, de calitatea motorinei, în vederea utilizării ca biocarburant)3733
  Motorină Fischer-Tropsch (hidrocarbură sintetică sau amestec de hidrocarburi sintetice produse din biomasă)4434
  Ulei vegetal hidrotratat (ulei vegetal tratat termochimic cu hidrogen)4434
  Ulei vegetal pur (ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracție sau procedee comparabile, brut sau rafinat, dar nemodificat chimic, atunci când este compatibil cu tipul de motoare în cauză și cu cerințele corespunzătoare privind emisiile)3734
  Biogaz (gaz combustibil produs din biomasă și/sau din fracția biodegradabilă a deșeurilor, care se poate purifica pentru a obține calitatea gazelor naturale, în vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn)50-
  Benzină4332
  Motorină4336
  Cantitățile de carburanți de origine nebiologică sunt transformate într-un conținut energetic cu o putere calorifică inferioară în conformitate cu densitățile energetice prevăzute în secțiunea 4 (pagina 76) a raportului „Well-to-Tank“^3 (versiunea 4) din iulie 2013 al Centrului comun de cercetare - EUCAR-CONCAWE (JEC)^4.^2 Preluat din anexa III - Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 >aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și > 2003/30/CE.^3 Consorțiul JEC aduce împreună Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene (JRC), EUCAR (Consiliul European pentru Cercetarea și Dezvoltarea de Automobile) și CONCAWE („Asociația europeană pentru mediu, sănătate și siguranță la rafinare și distribuție“ a companiilor petroliere).^4 https://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf
  (ii) Coprelucrarea simultană a combustibililor fosili și a biocarburanțilorPrelucrarea include orice modificare pe durata ciclului de viață al carburanților sau al energiei furnizate, care determină o modificare a structurii moleculare a produsului. Adăugarea unui denaturant nu intră sub incidența prelucrării. Cantitatea de biocarburanți coprelucrați alături de carburanți de origine nebiologică reflectă starea biocarburanților ulterioară prelucrării. Cantitatea de biocarburant coprelucrat este determinată în funcție de bilanțul energetic și eficiența procesului de coprelucrare, astfel cum se prevede în partea C pct. 17 din anexa nr. 6 din prezenta ordonanță de urgență.Specificațiile tehnice pentru carburanții folosiți la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducere pe piață și comercializare, în vederea protejării sănătății populației și mediului sunt prezentate în tabelul următor:  +  Tabelul 4
  Parametri^1UnitateaLimite^2
  minimmaxim
  Număr cetanic51,0-
  Densitate la 15°Ckg/m^3-845
  Punct de distilare 95% v/vºC-360
  Hidrocarburi aromatice policiclice% m/m-8
  Conținut de sulfmg/kg-10
  Conținut EMAG% v/v-7,0^3
  În cazul în care se amestecă mai mulți biocarburanți și combustibili fosili, cantitatea din fiecare carburant și tipul acestuia sunt luate în considerare la efectuarea calculului și sunt raportate de către furnizori autorității competente.Cantitatea de biocarburant furnizată care nu îndeplinește criteriile de durabilitate menționate la art. 11 alin. (4)-(10) din prezenta ordonanță de urgență este considerat a fi combustibil fosil.Amestecul benzină-etanol E85 va fi calculat drept carburant separat în sensul art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului^5:Obiectivele privind emisiile specifice pentru vehiculele alimentate cu carburanți alternativi - Pentru a stabili în ce măsură un producător își respectă obiectivele privind emisiile specifice prevăzute la articolul 4, emisiile specifice de CO_2 generate de fiecare vehicul conceput să funcționeze cu un amestec de benzină și etanol în proporție de 85% („E85“), care respectă legislația comunitară sau standardele tehnice europene relevante se reduc, până la 31 decembrie 2015, cu 5%, drept recunoaștere a sporirii capacităților tehnologice și de reducere a emisiilor pentru vehiculele care funcționează pe bază de biocarburanți. Această reducere se aplică numai dacă cel puțin 30% din stațiile de alimentare din statul membru în care este înmatriculat vehiculul furnizează acest tip de carburant alternativ, cu respectarea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți prevăzute în legislația comunitară relevantă.^5 Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO_2 generate de vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).În cazul în care cantitățile nu sunt colectate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, autoritatea competentă va colecta date echivalente în conformitate cu un sistem de raportare a accizelor stabilit la nivel național.
  (iii) Cantitatea de electricitate consumatăAceasta reprezintă cantitatea de electricitate consumată de vehicule rutiere sau motociclete, în cazul în care un furnizor de energie raportează respectiva cantitate de energie către autoritatea competentă în conformitate cu următoarea formulă:Electricitatea consumată = distanța parcursă (km) × eficiența consumului de electricitate (MJ/km).
  (d) Reducerea emisiilor generate în amonte (UER)"UER" reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în amonte obținută de un furnizor măsurată în gCO_2eq, dacă aceasta este cuantificată și raportată în conformitate cu următoarele cerințe:(i) EligibilitateUER se aplică numai emisiilor generate în amonte din valorile medii implicite pentru benzină, motorină, GNC sau GPL.UER care provine din orice țară poate fi considerată drept o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu carburanții proveniți din orice sursă de materii prime furnizată de orice furnizor.UER este luată în calcul doar dacă aceasta este asociată cu proiectele care au început după 1 ianuarie 2011.(ii) CalculUER se estimează și se validează în conformitate cu principiile și standardele identificate în standardele internaționale, în special în SR EN ISO 14064, SR EN ISO 14065 și ISO 14066.UER și emisiile de referință vor trebui monitorizate, raportate și verificate în conformitate cu standardele aplicabile din seria SR EN ISO 14064, iar rezultatele furnizate vor trebui să prezinte un grad de fiabilitate echivalent cu cel prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 600/2012^6 și Regulamentul (UE) nr. 601/2012^7.^6 Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 1).^7 Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).Verificarea metodelor pentru estimarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie efectuată în conformitate cu standardul SR EN ISO 14064-3, iar organizația care efectuează verificarea trebuie să fie acreditată în conformitate cu standardul SR EN ISO 14065 de către Asociația de acreditare din România - RENAR, organismul național de acreditare, în înțelesul și conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008, sau de către orice organism de acreditare recunoscut la nivel european;"GHGix" reprezintă intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburantul sau energia „x“, exprimată în gCO2eq/MJ. Furnizorii calculează intensitatea gazelor cu efect de seră generate de fiecare carburant sau energie după cum urmează:(i) intensitatea gazelor cu efect de seră a carburanților de origine nebiologică este „intensitatea ponderată a gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață“ pentru fiecare tip de carburant enumerat în ultima coloană a tabelului din partea 2 pct. 5 din prezenta anexă;(ii) electricitatea este calculată conform descrierii din partea 2 pct. 6;(iii) intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți.Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți care îndeplinește cerințele de durabilitate menționate la art. 11 se calculează în conformitate cu anexa nr. 6 din prezenta ordonanță de urgență.În cazul în care datele privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de biocarburanți au fost obținute în conformitate cu un acord sau un sistem care a făcut obiectul unei decizii a Comisiei privind acordurile bilaterale sau multilaterale cu țări terțe care să includă dispoziții privind criteriile de durabilitate, potrivit căreia acordurile respective demonstrează că biocarburanții care s-au obținut din materii prime cultivate în țările respective respectă criteriile de durabilitate în cauză, datele respective sunt utilizate, de asemenea, la stabilirea intensității gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți.Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanții care nu îndeplinesc cerințele de durabilitate conform obligației prevăzute la art. 9 din prezenta ordonanță de urgență de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie a carburantului și energia furnizată este egală cu intensitatea gazelor cu efect de seră generate de respectivul combustibil fosil derivat din țiței convențional sau din gaz.(iv) coprelucrarea simultană a carburanților de origine nebiologică și a biocarburanților.Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanții coprelucrați cu combustibili fosili reflectă starea ulterioară prelucrării a biocarburanților.(f) „AF“ reprezintă factorii de ajustare pentru eficiența sistemului de propulsie:
  Tehnologia predominantă de transformareFactor de eficiență
  Motor cu ardere internă1
  Sistem de propulsie electric cu baterie0,4
  Sistem de propulsie electric cu pilă de combustie cu hidrogen0,4
   +  PARTEA 2
  Raportarea de către furnizori a carburanților, alții decât biocarburanții
  1. UER de combustibili fosiliPentru ca UER să fie eligibile în sensul prezentei metode de calcul și de raportare, furnizorii trebuie să raporteze autorității competente următoarele:(a) data de începere a proiectului, când proiectul a generat pentru prima dată reduceri de emisii, care trebuie să fie ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;(b) reducerile emisiilor anuale în gCO_2eq;(c) durata pentru care au avut loc reducerile;(d) locul de desfășurare a proiectului cel mai apropiat de sursa emisiilor, în grade de latitudine și longitudine cu patru zecimale;(e) emisiile anuale de referință generate înaintea adoptării măsurilor de reducere și emisiile anuale generate după punerea lor în aplicare, exprimate în gCO_2eq/MJ de materii prime produse;(f) numărul de certificat cu utilizare unică, care identifică fără echivoc sistemul și reducerile gazelor cu efect de seră pretinse;(g) numărul cu utilizare unică, care identifică fără echivoc metoda de calcul și schema conexă;(h) în cazul în care proiectul se referă la extracția petrolului, media istorică și anuală a raportului gaz-petrol (gas-to-oil ratio - GOR) în soluție, presiunea din rezervor, adâncimea și debitul din sondă al țițeiului.2. Originea"Originea" înseamnă denumirea comercială a materiilor prime enumerate în partea a 2-a pct. 7 din prezenta anexă, dar numai în cazul în care furnizorii dețin informațiile necesare întrucât:(a) sunt persoane sau întreprinderi care importă țiței din țări terțe sau primesc livrări de țiței dintr-un alt stat membru în conformitate cu art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2.964/95^8; sau^8 Regulamentul (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și a livrărilor de țiței în cadrul Comunității (JO L 310, 22.12.1995, p. 5).(b) există modalități de a face schimb de informații convenite cu alți furnizori.În toate celelalte cazuri, originea se referă la faptul dacă respectivul carburant este de origine din UE sau din afara UE.Informațiile colectate și raportate de furnizori către statele membre cu privire la originea carburanților sunt confidențiale, însă acest lucru nu împiedică publicarea de către Comisie a unor informații generale sau de sinteză, care nu conțin informații privind întreprinderile individuale.În cazul biocarburanților, originea se referă la filiera de producție a biocarburanților, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 6 din prezenta ordonanță de urgență.În cazul în care sunt utilizate mai multe materii prime, furnizorii raportează cantitatea în tone metrice de produs finit din fiecare materie primă obținut în unitatea de prelucrare în cursul anului de raportare.3. Locul de achiziție"Locul de achiziție" se referă la țara și la denumirea unității de prelucrare unde carburantul sau forma de energie au fost supuse ultimei transformări substanțiale utilizate pentru a conferi originea carburantului sau a energiei în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93^9 al Comisiei și Regulamentul (CE) nr. 1.875/2006 de instituire a Codului vamal comunitar.^9 Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).4. IMM-uriPrin derogare pentru furnizorii care sunt IMM-uri, „originea“ și „locul de achiziție“ sunt din UE sau din afara UE, după caz, indiferent dacă aceștia importă țiței sau furnizează uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din materiale bituminoase.5. Media valorilor implicite ale gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanții furnizați, alții decât biocarburanții, și de electricitatea furnizată
  Sursa de materii prime și prelucrareaTipul de carburant introdus pe piațăIntensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață (gCO_2eq/MJ)Intensitatea ponderată a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață (gCO_2eq/MJ)
  Țiței convenționalPetrol93,293,3
  Lichefierea gazului natural94,3
  Lichefierea cărbunelui172
  Bitum natural107
  Șisturi bituminoase131,3
  Țiței convenționalCombustibil diesel sau motorină9595,1
  Lichefierea gazului natural94,3
  Lichefierea cărbunelui172
  Bitum natural108,5
  Șisturi bituminoase133,7
  Gaze naturale, amestec UEGaz petrolier lichefiat la un motor cu aprindere prin scânteie73,673,6
  Gaze naturale, amestec UEGaz natural comprimat la un motor cu aprindere prin scânteie69,369,3
  Reacție Sabatier a hidrogenului din electroliza energiei din surse regenerabile nebiologiceGaz lichefiat la un motor cu aprindere prin scânteie74,574,5
  Gaze naturale care utilizează reformarea cu aburMetan sintetic comprimat la un motor cu aprindere prin scânteie3,33,3
  Electroliză alimentată integral cu energie din surse regenerabile nebiologicePilă de combustie cu hidrogen comprimat104,3104,3
  CărbunePilă de combustie cu hidrogen comprimat9,19,1
  Cărbune cu captarea carbonului și stocarea emisiilor de procesPilă de combustie cu hidrogen comprimat234,4234,4
  Deșeuri de plastic derivate din materii prime fosilePilă de combustie cu hidrogen52,752,7
  Gaze naturale, amestec UEBenzină, combustibil diesel sau motorină8686
  6. ElectricitateÎn ceea ce privește raportarea de către furnizorii de energie a cantității de electricitate consumate de vehiculele electrice și motociclete, furnizorii stabilesc valorile intensității emisiilor de gaze cu efect de seră (gCO_2eq/MJ) generate de electricitatea din datele raportate de statele membre în baza:a) Regulamentului nr. 147/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.099/2008^10 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei, în ceea ce privește punerea în aplicare a actualizărilor pentru statisticile lunare și anuale în domeniul energiei;^10 Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).b) Regulamentului (UE) nr. 525/2013^11 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice; sau^11 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.06.2013, p. 13).c) Regulamentului delegat (UE) nr. 666/2014^12 al Comisiei de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.^12 Regulamentul delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 179, 19.06.2014, p. 26).7. Denumirea comercială a materiilor primeDN = Date indisponibile
  Țara și/sau organizațiile stataleDenumirea comercială a materiilor primeAPISulf (% în greutate)
  Abu DhabiAl Bunduq38,51,1
  Abu DhabiMubarraz38,10,9
  Abu DhabiMurban40,50,8
  Abu DhabiZakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)40,61
  Abu DhabiUmm Shaif (Abu Dhabi Marine)37,41,5
  Abu DhabiArzanah440
  Abu DhabiAbu Al Bu Khoosh31,62
  Abu DhabiMurban Bottoms21,4DN
  Abu DhabiTop Murban21DN
  Abu DhabiUpper Zakum34,41,7
  AlgeriaArzew44,30,1
  AlgeriaHassi Messaoud42,80,2
  AlgeriaZarzaitine430,1
  AlgeriaAlgerian440,1
  AlgeriaSkikda44,30,1
  AlgeriaSaharan Blend45,50,1
  AlgeriaHassi Ramal600,1
  AlgeriaAlgerian Condensate64,5DN
  AlgeriaAlgerian Mix45,60,2
  AlgeriaAlgerian Condensate (Arzew)65,80
  AlgeriaAlgerian Condensate (Bejaia)65,00
  AlgeriaTop Algerian24,6DN
  AngolaCabinda31,70,2
  AngolaTakula33,70,1
  AngolaSoyo Blend33,70,2
  AngolaMandji29,51,3
  AngolaMalongo (vest)26DN
  AngolaCavala-142,3DN
  AngolaSulele (sud-1)38,7DN
  AngolaPalanca400,14
  AngolaMalongo (nord)30DN
  AngolaMalongo (sud)25DN
  AngolaNemba38,50
  AngolaGirassol31,3DN
  AngolaKuito20DN
  AngolaHungo28,8DN
  AngolaKissinje30,50,37
  AngolaDalia23,61,48
  AngolaGimboa23,70,65
  AngolaMondo28,80,44
  AngolaPlutonio33,20,036
  AngolaSaxi Batuque Blend33,20,36
  AngolaXikomba34,40,41
  Arabia SaudităLight (Golful Persic)33,41,8
  Arabia SaudităHeavy (Golful Persic) (Safaniya)27,92,8
  Arabia SaudităMedium (Golful Persic) (Khursaniyah)30,82,4
  Arabia SaudităExtra Light (Golful Persic) (Berri)37,81,1
  Arabia SaudităLight (Yanbu)33,41,2
  Arabia SaudităHeavy (Yanbu)27,92,8
  Arabia SaudităMedium (Yanbu)30,82,4
  Arabia SaudităBerri (Yanbu)37,81,1
  Arabia SaudităMedium (Zuluf/Marjan)31,12,5
  ArgentinaTierra del Fuego42,4DN
  ArgentinaSanta Cruz26,9DN
  ArgentinaEscalante240,2
  ArgentinaCanadon Seco270,2
  ArgentinaHidra51,70,05
  ArgentinaMedanito34,930,48
  ArmeniaArmenian MiscellaneousDNDN
  AustraliaJabiru42,30,03
  AustraliaKooroopa (jurasic)42DN
  AustraliaTalgeberry (jurasic)43DN
  AustraliaTalgeberry (cretacic superior)51DN
  AustraliaWoodside Condensate51,8DN
  AustraliaSaladin-3 (Top Barrow)49DN
  AustraliaHarriet38DN
  AustraliaSkua-3 (Challis Field)43DN
  AustraliaBarrow Island36,80,1
  AustraliaNorthwest Shelf Condensate53,10
  AustraliaJackson Blend41,90
  AustraliaCooper Basin45,20,02
  AustraliaGriffin550,03
  AustraliaBuffalo Crude53DN
  AustraliaCossack48,20,04
  AustraliaElang56,2DN
  AustraliaEnfield21,70,13
  AustraliaGippsland (Strâmtoarea Bass)45,40,1
  AzerbaidjanAzeri Light34,80,15
  BahrainBahrain MiscellaneousDNDN
  BelarusBelarus MiscellaneousDNDN
  BeninSeme22,60,5
  BeninBenin MiscellaneousDNDN
  BelizeBelize Light Crude40DN
  BelizeBelize MiscellaneousDNDN
  BoliviaBolivian Condensate58,80,1
  BraziliaGaroupa30,50,1
  BraziliaSergipano25,10,4
  BraziliaBazinul Campos20DN
  BraziliaUrucu (cursul superior al Amazonului)42DN
  BraziliaMarlim20DN
  BraziliaBrazil Polvo19,61,14
  BraziliaRoncador28,30,58
  BraziliaRoncador Heavy18DN
  BraziliaAlbacora East19,80,52
  BruneiSeria Light36,20,1
  BruneiChampion24,40,1
  BruneiChampion Condensate650,1
  BruneiBrunei LS Blend320,1
  BruneiBrunei Condensate65DN
  BruneiChampion Export23,90,12
  CamerunKole Marine Blend34,90,3
  CamerunLokele21,50,5
  CamerunMoudi Light40DN
  CamerunMoudi Heavy21,3DN
  CamerunEbome32,10,35
  CanadaPeace River Light41DN
  CanadaPeace River Medium33DN
  CanadaPeace River Heavy23DN
  CanadaManyberries36,5DN
  CanadaRainbow Light și Medium40,7DN
  CanadaPembina33DN
  CanadaBells Hill Lake32DN
  CanadaFosterton Condensate63DN
  CanadaRangeland Condensate67,3DN
  CanadaRedwater35DN
  CanadaLloydminster20,72,8
  CanadaWainwright-Kinsella23,12,3
  CanadaBow River Heavy26,72,4
  CanadaFosterton21,43
  CanadaSmiley-Coleville22,52,2
  CanadaMidale292,4
  CanadaMilk River Pipeline361,4
  CanadaIpl-Mix Sweet400,2
  CanadaIpl-Mix Sour380,5
  CanadaIpl Condensate550,3
  CanadaAurora Light39,50,4
  CanadaAurora Condensate650,3
  CanadaReagan Field350,2
  CanadaSynthetic Canada30,31,7
  CanadaCold Lake13,24,1
  CanadaCold Lake Blend26,93
  CanadaCanadian Federated39,40,3
  CanadaChauvin222,7
  CanadaGcos23DN
  CanadaGulf Alberta L M35,11
  CanadaLight Sour Blend351,2
  CanadaLloyd Blend222,8
  CanadaPeace River Condensate54,9DN
  CanadaSarnium Condensate57,7DN
  CanadaSaskatchewan Light32,9DN
  CanadaSweet Mixed Blend380,5
  CanadaSyncrude320,1
  CanadaRangeland – South L M39,50,5
  CanadaNorthblend Nevis34DN
  CanadaCanadian Common Condensate55DN
  CanadaCanadian Common390,3
  CanadaWaterton Condensate65,1DN
  CanadaPanuke Condensate56DN
  CanadaFederated Light și Medium39,72
  CanadaWabasca23DN
  CanadaHibernia37,30,37
  CanadaBC Light40DN
  CanadaBoundary39DN
  CanadaAlbian Heavy21DN
  CanadaKoch Alberta34DN
  CanadaTerra Nova32,3DN
  CanadaEcho Blend20,63,15
  CanadaWestern Canadian Blend19,83
  CanadaWestern Canadian Select20,53,33
  CanadaWhite Rose31,00,31
  CanadaAccess22DN
  CanadaPremium Albian Synthetic Heavy20,9DN
  CanadaAlbian Residuum Blend (ARB)20,032,62
  CanadaChristina Lake20,53
  CanadaCNRL34DN
  CanadaHusky Synthetic Blend31,910,11
  CanadaPremium Albian Synthetic (PAS)35,50,04
  CanadaSeal Heavy (SH)19,894,54
  CanadaSuncor Synthetic A (OSA)33,610,178
  CanadaSuncor Synthetic H (OSH)19,533,079
  CanadaPeace Sour33DN
  CanadaWestern Canadian Resid20,7DN
  CanadaChristina Dilbit Blend21,0DN
  CanadaChristina Lake Dilbit38,083,80
  CiadDoba Blend (producție timpurie)24,80,14
  CiadDoba Blend (producție ulterioară)20,80,17
  ChileChile MiscellaneousDNDN
  ChinaTaching (Daqing)330,1
  ChinaShengli24,21
  ChinaBeibuDNDN
  ChinaChengbei17DN
  ChinaLufeng34,4DN
  ChinaXijiang28DN
  ChinaWei Jingsheng, Zhou39,9DN
  ChinaLiu Hua21DN
  ChinaBoz Hong170,282
  ChinaPeng Lai21,80,29
  ChinaXi Xiang32,180,09
  ColumbiaOnto35,30,5
  ColumbiaPutamayo350,5
  ColumbiaRio Zulia40,40,3
  ColumbiaOrito34,90,5
  ColumbiaCano-Limon30,80,5
  ColumbiaLasmo30DN
  ColumbiaCano Duya-128DN
  ColumbiaCorocora-131,6DN
  ColumbiaSuria Sur-132DN
  ColumbiaTunane-129DN
  ColumbiaCasanare23DN
  ColumbiaCusiana44,40,2
  ColumbiaVasconia27,30,6
  ColumbiaCastilla Blend20,81,72
  ColumbiaCupiaga43,110,082
  ColumbiaSouth Blend28,60,72
  Congo (Brazaville)Emeraude23,60,5
  Congo (Brazaville)Djeno Blend26,90,3
  Congo (Brazaville)Viodo Marina-126,5DN
  Congo (Brazaville)Nkossa470,03
  Congo (Kinshasa)Muanda340,1
  Congo (Kinshasa)Congo/Zair31,70,1
  Congo (Kinshasa)Coco30,40,15
  Cote d’IvoireEspoir31,40,3
  Cote d’IvoireLion Cote41,10,101
  DanemarcaDan30,40,3
  DanemarcaGorm33,90,2
  DanemarcaDanish North Sea34,50,26
  DubaiDubai (Fateh)31,12
  DubaiMargham Light50,30
  EcuadorOriente29,21
  EcuadorQuito29,50,7
  EcuadorSanta Elena350,1
  EcuadorLimoncoha-128DN
  EcuadorFrontera-130,7DN
  EcuadorBogi-121,2DN
  EcuadorNapo192
  EcuadorNapo Light19,3DN
  EgiptBelayim27,52,2
  EgiptEl Morgan29,41,7
  EgiptRhas Gharib24,33,3
  EgiptGulf of Suez Mix31,91,5
  EgiptGeysum19,5DN
  EgiptEast Gharib (J-1)37,9DN
  EgiptMango-135,1DN
  EgiptRhas Budran25DN
  EgiptZeit Bay34,10,1
  EgiptEast Zeit Mix390,87
  FilipineNido26,5DN
  FilipinePhilippines MiscellaneousDNDN
  Guineea EcuatorialăZafiro30,3DN
  Guineea EcuatorialăAlba Condensate55DN
  Guineea EcuatorialăCeiba30,10,42
  GabonGamba31,80,1
  GabonMandji30,51,1
  GabonLucina Marine39,50,1
  GabonOguendjo35DN
  GabonRabi-Kouanga340,6
  GabonT’Catamba44,30,21
  GabonRabi33,40,06
  GabonRabi Blend34DN
  GabonRabi Light37,70,15
  GabonEtame Marin36DN
  GabonOlende17,61,54
  GabonGabonian MiscellaneousDNDN
  GeorgiaGeorgian MiscellaneousDNDN
  GhanaBonsu320,1
  GhanaSalt Pond37,40,1
  GuatemalaCoban27,7DN
  GuatemalaRubelsanto27DN
  IndiaBombay High39,40,2
  IndoneziaMinas (Sumatron Light)34,50,1
  IndoneziaArdjuna35,20,1
  IndoneziaAttaka42,30,1
  IndoneziaSuri18,40,2
  IndoneziaSanga Sanga25,70,2
  IndoneziaSepinggan37,90,9
  IndoneziaWalio34,10,7
  IndoneziaArimbi31,80,2
  IndoneziaPoleng43,20,2
  IndoneziaHandil32,80,1
  IndoneziaJatibarang290,1
  IndoneziaCinta33,40,1
  IndoneziaBekapai400,1
  IndoneziaKatapa520,1
  IndoneziaSalawati380,5
  IndoneziaDuri (Sumatran Heavy)21,10,2
  IndoneziaSembakung37,50,1
  IndoneziaBadak41,30,1
  IndoneziaArun Condensate54,5DN
  IndoneziaUdang380,1
  IndoneziaKlamono18,71
  IndoneziaBunya31,70,1
  IndoneziaPamusian18,10,2
  IndoneziaKerindigan21,60,3
  IndoneziaMelahin24,70,3
  IndoneziaBunyu31,70,1
  IndoneziaCamar36,3DN
  IndoneziaCinta Heavy27DN
  IndoneziaLalang40,4DN
  IndoneziaKakap46,6DN
  IndoneziaSisi-140DN
  IndoneziaGiti-133,6DN
  IndoneziaAyu-134,3DN
  IndoneziaBima22,5DN
  IndoneziaPadang Isle34,7DN
  IndoneziaIntan32,8DN
  IndoneziaSepinggan – Yakin Mixed31,70,1
  IndoneziaWiduri320,1
  IndoneziaBelida45,90
  IndoneziaSenipah51,90,03
  IranIranian Light33,81,4
  IranIranian Heavy311,7
  IranSoroosh (Cyrus)18,13,3
  IranDorrood (Darius)33,62,4
  IranRostam35,91,55
  IranSalmon (Sassan)33,91,9
  IranForoozan (Fereidoon)31,32,5
  IranAboozar (Ardeshir)26,92,5
  IranSirri30,92,3
  IranBahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)27,12,5
  IranBahr/Nowruz25,02,5
  IranIranian MiscellaneousDNDN
  IrakBasrah Light (Golful Persic)33,72
  IrakKirkuk (Golful Persic)35,11,9
  IrakMishrif (Golful Persic)28DN
  IrakBai Hasson (Golful Persic)34,12,4
  IrakBasrah Medium (Golful Persic)31,12,6
  IrakBasrah Heavy (Golful Persic)24,73,5
  IrakKirkuk Blend (Golful Persic)35,12
  IrakN. Rumalia (Golful Persic)34,32
  IrakRas el Behar33DN
  IrakBasrah Light (Marea Roșie)33,72
  IrakKirkuk (Marea Roșie)36,11,9
  IrakMishrif (Marea Roșie)28DN
  IrakBai Hasson (Marea Roșie)34,12,4
  IrakBasrah Medium (Marea Roșie)31,12,6
  IrakBasrah Heavy (Marea Roșie)24,73,5
  IrakBasrah Heavy (Marea Roșie)341,9
  IrakN. Rumalia (Marea Roșie)34,32
  IrakRatawi23,54,1
  IrakBasrah Light (Turcia)33,72
  IrakKirkuk (Turcia)36,11,9
  IrakMishrif (Turcia)28DN
  IrakBai Hasson (Turcia)34,12,4
  IrakBasrah Medium (Turcia)31,12,6
  IrakBasrah Heavy (Turcia)24,73,5
  IrakKirkuk Blend (Turcia)341,9
  IrakN. Rumalia (Turcia)34,32
  IrakFAO Blend27,73,6
  KazahstanKumkol42,50,07
  KazahstanCPC Blend44,20,54
  KuweitMina al Ahmadi (Kuwait Export)31,42,5
  KuweitMagwa (jurasicul timpuriu)38DN
  KuweitBurgan (Wafra)23,33,4
  LibiaBu Attifel43,60
  LibiaAmna (punct de curgere ridicat)36,10,2
  LibiaBrega40,40,2
  LibiaSirtica43,30,43
  LibiaZueitina41,30,3
  LibiaBunker Hunt37,60,2
  LibiaEl Hofra42,30,3
  LibiaDahra410,4
  LibiaSarir38,30,2
  LibiaZueitina Condensate650,1
  LibiaEl Sharara42,10,07
  MalaysiaMiri Light36,30,1
  MalaysiaTembungo37,5DN
  MalaysiaLabuan Blend33,20,1
  MalaysiaTapis44,30,1
  MalaysiaTembungo37,40
  MalaysiaBintulu26,50,1
  MalaysiaBekok49DN
  MalaysiaPulai42,6DN
  MalaysiaDulang390,037
  MauritaniaChinguetti28,20,51
  MexicIsthmus32,81,5
  MexicMaya223,3
  MexicOlmeca39DN
  MexicAltamira16DN
  MexicTopped Isthmus26,11,72
  NigeriaForcados Blend29,70,3
  NigeriaEscravos36,20,1
  NigeriaBrass River40,90,1
  NigeriaQua Iboe35,80,1
  NigeriaBonny Medium25,20,2
  NigeriaPennington36,60,1
  NigeriaBomu330,2
  NigeriaBonny Light36,70,1
  NigeriaBrass Blend40,90,1
  NigeriaGilli Gilli47,3DN
  NigeriaAdanga35,1DN
  NigeriaIyak-336DN
  NigeriaAntan35,2DN
  NigeriaOSO470,06
  NigeriaUkpokiti42,30,01
  NigeriaYoho39,6DN
  NigeriaOkwori36,9DN
  NigeriaBonga28,1DN
  NigeriaERHA31,70,21
  NigeriaAmenam Blend390,09
  NigeriaAkpo45,170,06
  NigeriaEA38DN
  NigeriaAgbami47,20,044
  NorvegiaEkofisk43,40,2
  NorvegiaTor420,1
  NorvegiaStatfjord38,40,3
  NorvegiaHeidrun29DN
  NorvegiaNorwegian Forties37,1DN
  NorvegiaGullfaks28,60,4
  NorvegiaOseberg32,50,2
  NorvegiaNorne33,10,19
  NorvegiaTroll28,30,31
  NorvegiaDraugen39,6DN
  NorvegiaSleipner Condensate620,02
  OmanOman Export36,30,8
  Orice țarăȘisturi bituminoaseDNDN
  Orice țarăȘisturi bituminoaseDNDN
  Orice țarăGaze naturale: furnizate de la sursăDNDN
  Orice țarăGaze naturale: furnizate din gaze naturale lichefiateDNDN
  Orice țarăȘisturi bituminoase: furnizate de la sursăDNDN
  Orice țarăCărbuneDNDN
  Papua-Noua GuineeKutubu440,04
  PeruLoreto340,3
  PeruTalara32,70,1
  PeruHigh Cold Test37,5DN
  PeruBayovar22,6DN
  PeruLow Cold Test34,3DN
  PeruCarmen Central-520,7DN
  PeruShiviyacu-2320,8DN
  PeruMayna25,7DN
  Platforma continentală exterioară americană (US Federal OCS)BetaDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăCarpinteriaDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăDos CuadrasDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăHondoDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăHuenemeDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăPescadoDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăPoint ArguelloDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăPoint PedernalesDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăSacateDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăSanta ClaraDNDN
  Platforma continentală exterioară americanăSockeyeDNDN
  QatarDukhan41,71,3
  QatarQatar Marine35,31,6
  QatarQatar Land41,4DN
  Ras Al KhaimahRak Condensate54,1DN
  Ras Al KhaimahRas Al Khaimah MiscellaneousDNDN
  RusiaUrals312
  RusiaRussian Export Blend32,51,4
  RusiaM10017,62,02
  RusiaM100 Heavy16,672,09
  RusiaSiberian Light37,80,4
  RusiaE4 (Gravenshon)19,841,95
  RusiaE4 Heavy182,35
  RusiaPurovsky Condensate64,10,01
  RusiaSokol39,70,18
  Regatul UnitAuk37,20,5
  Regatul UnitBeatrice38,70,05
  Regatul UnitBrae33,60,7
  Regatul UnitBuchan33,70,8
  Regatul UnitClaymore30,51,6
  Regatul UnitS.V. (Brent)36,70,3
  Regatul UnitTartan41,70,6
  Regatul UnitTern350,7
  Regatul UnitMagnus39,30,3
  Regatul UnitDunlin34,90,4
  Regatul UnitFulmar400,3
  Regatul UnitHutton30,50,7
  Regatul UnitN.W. Hutton36,20,3
  Regatul UnitMaureen35,50,6
  Regatul UnitMurchison38,80,3
  Regatul UnitNinian Blend35,60,4
  Regatul UnitMontrose40,10,2
  Regatul UnitBeryl36,50,4
  Regatul UnitPiper35,60,9
  Regatul UnitForties36,60,3
  Regatul UnitBrent Blend380,4
  Regatul UnitFlotta35,71,1
  Regatul UnitThistle370,3
  Regatul UnitS.V. (Ninian)380,3
  Regatul UnitArgyle38,60,2
  Regatul UnitHeather33,80,7
  Regatul UnitSouth Birch38,6DN
  Regatul UnitWytch Farm41,5DN
  Regatul UnitCormorant. North34,90,7
  Regatul UnitCormorant. South (Cormorant „A“)35,70,6
  Regatul UnitAlba19,2DN
  Regatul UnitFoinhaven26,30,38
  Regatul UnitSchiehallion25,8DN
  Regatul UnitCaptain19,10,7
  Regatul UnitHarding20,70,59
  SharjahMubarek. Sharjah370,6
  SharjahSharjah Condensate49,70,1
  SingaporeRantau50,50,1
  SpaniaAmposta Marina North37DN
  SpaniaCasablanca34DN
  SpaniaEl Dorado26,6DN
  SiriaSyrian Straight15DN
  SiriaThayyem35DN
  SiriaOmar Blend38DN
  SiriaOmar36,50,1
  SiriaSyrian Light360,6
  SiriaSouedie24,93,8
  S.U.A., AlaskaANSDNDN
  S.U.A., ColoradoNiobraraDNDN
  S.U.A., New MexicoFour CornersDNDN
  S.U.A., Dakota de NordBakkenDNDN
  S.U.A., Dakota de NordNorth Dakota SweetDNDN
  S.U.A., TexasWTIDNDN
  S.U.A., TexasEagle FordDNDN
  S.U.A., UtahCovenantDNDN
  ThailandaErawan Condensate54,1DN
  ThailandaSirikit41DN
  ThailandaNang Nuan30DN
  ThailandaBualuang27DN
  ThailandaBenchamas42,40,12
  Trinidad și TobagoGaleota Mix32,80,3
  Trinidad și TobagoTrintopec24,8DN
  Trinidad și TobagoLand/Trinmar23,41,2
  Trinidad și TobagoCalypso Miscellaneous30,840,59
  TunisiaZarzaitine41,90,1
  TunisiaAshtart291
  TunisiaEl borma43,30,1
  TunisiaEzzaouia-241,5DN
  TurciaTurkish MiscellaneousDNDN
  Țările de JosAlba19,59DN
  UcrainaUkraine MiscellaneousDNDN
  UzbekistanUzbekistan MiscellaneousDNDN
  VenezuelaJobo (Monagas)12,62
  VenezuelaLama Lamar36,71
  VenezuelaMariago271,5
  VenezuelaRuiz32,41,3
  VenezuelaTucipido360,3
  VenezuelaVenez Lot 1736,30,9
  VenezuelaMara 16/1816,53,5
  VenezuelaTia Juana Light32,11,1
  VenezuelaTia Juana Med 2624,81,6
  VenezuelaOfficina35,10,7
  VenezuelaBachaquero16,82,4
  VenezuelaCento Lago36,91,1
  VenezuelaLagunillas17,82,2
  VenezuelaLa Rosa Medium25,31,7
  VenezuelaSan Joaquin420,2
  VenezuelaLagotreco29,51,3
  VenezuelaLagocinco361,1
  VenezuelaBoscan10,15,5
  VenezuelaLeona24,11,5
  VenezuelaBarinas26,21,8
  VenezuelaSylvestre28,41
  VenezuelaMesa29,21,2
  VenezuelaCeuta31,81,2
  VenezuelaLago Medio31,51,2
  VenezuelaTigre24,5DN
  VenezuelaAnaco Wax41,50,2
  VenezuelaSanta Rosa490,1
  VenezuelaBombai19,61,6
  VenezuelaAguasay41,10,3
  VenezuelaAnaco43,40,1
  VenezuelaBCF-Bach/Lag1716,82,4
  VenezuelaBCF-Bach/Lag2120,42,1
  VenezuelaBCF-21.921,9DN
  VenezuelaBCF-2423,51,9
  VenezuelaBCF-31311,2
  VenezuelaBCF Blend341
  VenezuelaBolival Coast23,51,8
  VenezuelaCeuta/Bach 1818,52,3
  VenezuelaCorridor Block26,91,6
  VenezuelaCretaceous420,4
  VenezuelaGuanipa300,7
  VenezuelaLago Mix Med.23,41,9
  VenezuelaLarosa/Lagun23,81,8
  VenezuelaMenemoto19,32,2
  VenezuelaCabimas20,81,8
  VenezuelaBCF-23231,9
  VenezuelaOficina/Mesa32,20,9
  VenezuelaPilon13,82
  VenezuelaRecon (Venez)34DN
  Venezuela102 Tj (25)251,6
  VenezuelaTjl Cretaceous390,6
  VenezuelaTia Juana Pesado (Heavy)12,12,7
  VenezuelaMesa-Recon28,41,3
  VenezuelaOritupano192
  VenezuelaHombre Pintado29,70,3
  VenezuelaMerey17,42,2
  VenezuelaLago Light41,20,4
  VenezuelaLaguna11,20,3
  VenezuelaBach/Ceuta Mix241,2
  VenezuelaBachaquero 13132,7
  VenezuelaCeuta - 28281,6
  VenezuelaTemblador23,10,8
  VenezuelaLagomar321,2
  VenezuelaTaparito17DN
  VenezuelaBCF-Heavy16,7DN
  VenezuelaBCF-Medium22DN
  VenezuelaCaripito Blend17,8DN
  VenezuelaLaguna/Ceuta Mix18,1DN
  VenezuelaMorichal10,6DN
  VenezuelaPedenales20,1DN
  VenezuelaQuiriquire16,3DN
  VenezuelaTucupita17DN
  VenezuelaFurrial-2 (E. Venezuela)27DN
  VenezuelaCurazao Blend18DN
  VenezuelaSanta Barbara36,5DN
  VenezuelaCerro Negro15DN
  VenezuelaBCF2221,12,11
  VenezuelaHamaca261,55
  VenezuelaZuata 1015DN
  VenezuelaZuata 2025DN
  VenezuelaZuata 3035DN
  VenezuelaMonogas15,93,3
  VenezuelaCorocoro24DN
  VenezuelaPetrozuata19,52,69
  VenezuelaMorichal 1616DN
  VenezuelaGuafita28,60,73
  VietnamBach Ho (Tigrul Alb)38,60
  VietnamDai Hung (Marele Urs)36,90,1
  VietnamRang Dong37,70,5
  VietnamRuby35,60,08
  VietnamSu Tu Den (Leul Negru)36,80,05
  YemenNorth Yemeni Blend40,5DN
  YemenAlif40,40,1
  YemenMaarib Lt.490,2
  YemenMasila Blend30-310,6
  YemenShabwa Blend34,60,6
  Zonă neutrăEocene (Wafra)18,64,6
  Zonă neutrăHout32,81,9
  Zonă neutrăKhafji28,52,9
  Zonă neutrăBurgan (Wafra)23,33,4
  Zonă neutrăRatawi23,54,1
  Zonă neutrăNeutral Zone Mix23,1DN
  Zonă neutrăKhafji Blend23,43,8
   +  Anexa nr. 2
  Specificații de mediu aplicabile carburanților de pe piață
  destinați vehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin scânteie
  Tipul: benzină
  Parametrul^(1)UnitateaLimite^(2)
  MinimeMaxime
  Cifra octanică „research“95-
  Cifra octanică „motor“85-
  Presiunea vaporilor pe perioada de vară^(3)kPa-60,0^(4)
  Distilare:
  - procent evaporat la 100°C% v/v46,0-
  - procent evaporat la 150°C% v/v75,0-
  Analiza hidrocarburilor:
  - Olefine% v/v-18,0
  - Aromatice% v/v-35,0
  - Benzen% v/v-1,0
  Conținutul de oxigen% m/m3,7
  Compuși oxigenați:
  - Metanol% v/v3,0
  - Etanol (pot fi necesari agenți de stabilizare)% v/v10,0
  - Alcool izopropilic% v/v-12,0
  - Alcool butilic terțiar% v/v-15,0
  - Alcool izobutilic% v/v-15,0
  - Eteri care conțin cinci sau mai mulți atomi de carbon pe moleculă% v/v-22,0
  - Alți compuși oxigenați^(5)% v/v-15,0
  Conținutul de sulfmg/kg-10,0
  Conținutul de plumbg/l-0,005
  ^(1) Metodele de testare sunt cele specificate în standardul EN 228:2012. Se poate adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 228:2012, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie ca metoda analitică pe care o înlocuiește. ^(2) Valorile menționate în specificație sunt „valori reale“. La stabilirea valorilor lor limită s-au aplicat termenii EN ISO 4259:2006 „Produse petroliere - Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare“, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în EN ISO 4259:2006. ^ (3) Perioada de vară începe nu mai târziu de data de 1 mai și ia sfârșit nu înainte de 30 septembrie. ^(4) Presiunea vaporilor este de maximum 60 kPa, plus depășirea autorizată a presiunii vaporilor menționată în anexa nr. 8 la prezenta ordonanță de urgență. ^(5) Alți monoalcooli și eteri cu un punct final de fierbere care nu îl depășește pe cel menționat în EN 228:2012.
   +  Anexa nr. 3
  Specificații de mediu aplicabile carburanților de pe piață
  destinați vehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin compresie
  Tipul: motorină diesel
  Parametrul^(1) UnitateaLimite^(2)
  MinimeMaxime
  Cifra cetanică51,0-
  Densitate la 15°Ckg/m^(3)-845,0
  Distilare:
  - 95% v/v recuperat la:°C-360,0
  Hidrocarburi aromatice policiclice% m/m-8,0
  Conținutul de sulfmg/kg-10,0
  Conținut de EMAG - EN 14078% v/v-7,0^(3)(4)
  ^(1) Metodele de testare sunt cele specificate în standardul EN 590:2013. Se poate adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 590:2013, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie ca metoda analitică pe care o înlocuiește.^(2) Valorile menționate în specificație sunt „valori reale“. La stabilirea valorilor lor limită s-au aplicat termenii EN ISO 4259:2006 „Produse petroliere - Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare“, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în EN ISO 4259:2006.^(3) EMAG respectă cele menționate în EN 14214.^(4) Se permite introducerea pe piață a motorinei diesel cu un conținut de esteri metilici ai acizilor grași (EMAG) mai mare de 7%.
   +  Anexa nr. 4
  Model pentru raportarea informațiilor privind coerența datelor raportate
   +  Carburant - furnizori unici
  ArticolRaportare comună (DA/NU)ȚarăFurnizor^(1)Tip de carburant^(7)Cod NC carburant^(7)Cantitate^(2)Intensitatea medie a gazelor cu efect de serăReducerea emisiilor generate în amonte^(5)Reducerea față de media din 2010
  în litride energie
  1
  Cod NCIntensitatea gazelor cu efect de seră^(4)Materii primeCod NCIntensitatea gazelor cu efect de seră^(4)sustenabil (DA/NU)
  Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili“)Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți“)
  Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili“)Componenta B.m (Componenta „biocarburanți“)
  k
  Cod NC^(2)Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)Materii primeCod NC^(2)Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)sustenabil (DA/NU)
  Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili“)Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți“)
  Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili“)Componenta B.m (Componenta „biocarburanți“)
   +  Carburant - furnizori comuni
  ArticolRaportare comună (DA/NU)ȚarăFurnizor^(1)Tip de combustibil^(7)Cod NC combustibil^(7)Cantitate^(2)Intensitatea medie a gazelor cu efect de serăReducerea emisiilor generate în amonte^(5)Reducerea față de media din 2010
  în litride energie
  IDA
  DA
  Subtotal
  Cod NCIntensitatea gazelor cu efect de seră^(4)Materii primeCod NCIntensitatea gazelor cu efect de seră(4)sustenabil (DA/NU)
  Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili“)Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți“)
  Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili“)Componenta B.m (Componenta „biocarburanți“)
  xDA
  DA
  Subtotal
  Cod NC^(2)Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)Materii primeCod NC^(2)Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)sustenabil (DA/NU)
  Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili“)Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți“)
  Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili“)Componenta B.m (Componenta „biocarburanți“)
   +  Electricitate
  Raportare comună (DA/NU)ȚarăFurnizor^(1)Tip de energie^(7)Cantitate^(6)Intensitatea gazelor cu efect de serăReducerea față de media din 2010
  de energie
  NU
  Informații comune privind furnizorii
  ȚarăFurnizor^(1)Tip de energie^(7)Cantitate^(6)Intensitatea gazelor cu efect de serăReducerea față de media din 2010
  de energie
  DA
  DA
  Subtotal
   +  Origine - furnizori unici^(8)
  Articol 1componenta F.1Articol 1componenta F.nArticol kcomponenta F.1Articol kcomponenta F.n
  Denumirea comercială a materiilor primeGreutate API^(3)ToneDenumirea comercială a materiilor primeGreutate API^(3)ToneDenumirea comercială a materiilor primeGreutate API^(3)ToneDenumirea comercială a materiilor primeGreutate API^(3)Tone
  Articol 1componenta B.1Articol 1componenta B.mArticol kcomponenta B.1Articol kcomponenta B.m
  Filiera de producție a biocarburanțilorGreutate API^(3)ToneFiliera de producție a biocarburanțilorGreutate API^(3)ToneFiliera de producție a biocarburanțilorGreutate API^(3)ToneFiliera de producție a biocarburanțilorGreutate API^(3)Tone
   +  Origine - furnizori comuni^(8)
  Articol lcomponenta F.1Articol lcomponenta F.nArticol Xcomponenta F.1Articol Xcomponenta F.n
  Denumirea comercială a materiilor primeGreutate API^(3)ToneDenumirea comercială a materiilor primeGreutate API^(3)ToneDenumirea comercială a materiilor primeGreutate API^(3)ToneDenumirea comercială a materiilor primeGreutate API^(3)Tone
  Articol lcomponenta B.1Articol lcomponenta B.mArticol Xcomponenta B.1Articol Xcomponenta B.m
  Filiera de producție a biocarburanțilorGreutate API^(3)ToneFiliera de producție a biocarburanțilorGreutate API^(3)ToneFiliera de producție a biocarburanțilorGreutate API^(3)ToneFiliera de producție a biocarburanțilorGreutate API^(3)Tone
   +  Locul de achiziție^(9)
  Plasarea sub regim vamalComponentăDenumirea rafinăriei/ unității de prelucrareȚarăDenumirea rafinăriei/ unității de prelucrareȚarăDenumirea rafinăriei/ unității de prelucrareȚarăDenumirea rafinăriei/ unității de prelucrareȚarăDenumirea rafinăriei/ unității de prelucrareȚarăDenumirea rafinăriei/ unității de prelucrareȚară
  1F.1
  1F.n
  1B.1
  1B.m
  kF.1
  kF.n
  kB.1
  kB.m
  lF.1
  lF.n
  lB.1
  lB.m
  XF.1
  XF.n
  XB.1
  XB.m
   +  Energia totală raportată și reducerea realizată în România^(10)
  Volum (ca energie)Intensitatea gazelor cu efect de serăReducerea față de media din 2010
   +  Observații privind formatul notelor:a) Modelul de raport destinat furnizorilor este identic cu modelul de raport destinat statelor membre.b) Celulele hașurate nu trebuie completate.^(1) Identificarea furnizorului este definită în partea 1 pct. 3 lit. (a) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.^(2) Cantitatea de carburant este definită în partea 1 pct. 3 lit. (c) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.^(3) Greutatea API este definită în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287.^(4) Intensitatea gazelor cu efect de seră este definită în partea 1 pct. 3 lit. (e) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.^(5) UER este definită în partea 1 pct. 3 lit. (d) din anexa nr. 1; specificațiile de raportare sunt definite în partea 2 pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.^(6) Cantitatea de electricitate este definită în partea 2 pct. 6 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.^(7) Tipurile de carburant și codurile NC corespunzătoare sunt definite în partea 1 pct. 3 lit. (b) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.^(8) Originea este definită în partea 2 pct. 2 și 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.^(9) Locul de achiziție este definit în partea 2 pct. 3 și 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.^(10) Cantitatea totală de energie (carburant și electricitate) consumată.
   +  Anexa nr. 5
  Calcularea standardului de carburant pentru combustibilii fosili
  Metoda de calcul(a) Standardul de carburant se calculează în funcție de consumul mediu la nivelul Uniunii de combustibili fosili precum benzina, combustibilul diesel, motorina, GPL și GNC, după cum urmează:unde:"x" reprezintă diferiții carburanți și diferitele forme de energie care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență și care sunt definiți în tabelul de mai jos;"GHGi_x" reprezintă intensitatea pe unitate a gazelor cu efect de seră provenite din livrările anuale vândute pe piața carburanților „x“ sau vectorul energetic care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, exprimat în gCO2eq/MJ. Sunt utilizate valorile pentru combustibilii fosili prezentate la pct. 5 din partea 2 a anexei nr. 1."MJ_x" reprezintă cantitatea totală de energie furnizată și transformată din volumele de carburant „x“ comunicate, exprimate în megajouli.(b) Date privind consumulDatele privind consumul utilizate pentru calcularea valorii sunt după cum urmează:
  CarburantConsum de energie (MJ)Origine
  combustibil diesel7 894 969 x 10^6Raportul statelor membre către CCONUSC din 2010
  motorină fără destinație rutieră240 763 x 10^6
  benzină3 844 356 x 10^6
  GPL217 563 x 10^6
  GNC51 037 x 10^6
  Intensitatea gazelor cu efect de serăStandardul de carburant pentru 2010 este 94,1 gCO_2eq/MJ.
   +  Anexa nr. 6*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
  NORME PENTRU CALCULAREA IMPACTULUI BIOCOMBUSTIBILILOR, AL BIOLICHIDELOR
  ȘI AL OMOLOGILOR LOR COMBUSTIBILI FOSILI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE GAZELE CU EFECT DE SERĂ
  A. VALORI TIPICE Șl IMPLICITE PENTRU BIOCOMBUSTIBILII PRODUȘI FĂRĂ EMISII NETE DE CARBON REZULTATE ÎN URMA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI TERENULUI
  Filieră de producție a biocombustibililorReduceri de emisii de gaze cu efect de seră — valoare tipicăReduceri de emisii de gaze cu efect de seră - valoare implicită
  etanol din sfeclă de zahăr (fără biogaz din tancul de deversare, gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în cazane convenționale)67%59%
  etanol din sfeclă de zahăr (cu biogaz din tancul de deversare, gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în cazane convenționale)77%73%
  etanol din sfeclă de zahăr (fără biogaz din tancul de deversare, gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))73%68%
  etanol din sfeclă de zahăr (cu biogaz din tancul de deversare, gaz natura! utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))79%76%
  etanol din sfeclă de zahăr (fără biogaz din tancul de deversare, lignit utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))58%47%
  etanol din sfeclă de zahăr (cu biogaz din tancul de deversare, lignit utilizat drept71 %64%
  combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))
  etanol din porumb (gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în cazane convenționale)48%40%
  etanol din porumb (gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))55%48%
  etanol din porumb (lignit utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))40%28%
  etanol din porumb (reziduuri forestiere utilizate drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))69%68%
  etanol din alte cereale, cu excepția etanolului din porumb (gaz natura! utilizat drept combustibil de prelucrare în cazane convenționale)47%38%
  etanol din alte cereale cu excepția etanolului din porumb (gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))53%46%
  etanol din alte cereale cu excepția etanolului din porumb (lignit utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))37%24%
  etanol din alte cereale cu excepția etanolului din porumb (reziduuri forestiere utilizate drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare (*))67%67%
  etanol din trestie de zahăr70%70%
  partea de etil-terț-butil-eter (ETBE) din surse regenerabileegală cu cea din filiera utilizată pentru producția etanolului
  partea de terțiar-amil-etil-eter (TAEE) din surse regenerabileegală cu cea din filiera utilizată pentru producția etanolului
  biomotorină din semințe de rapiță52%47%
  biomotorină din floarea soarelui57%52%
  biomotorină din semințe de soia55%50%
  biomotorină din ulei de palmier (bazin de efluenți deschis)32%19%
  biomotorină din ulei de palmier (procedeu cu captură de metan la presa de ulei)51 %45%
  biomotorină din ulei de gătit uzat88%84%
  biomotorină din grăsime animală topită (**)84%78%
  ulei vegetal din semințe de rapiță, hidrotratat51 %47%
  ulei vegetal din floarea soarelui, hidrotratat58%54%
  ulei vegetal din semințe de soia, hidrotratat55%51 %
  ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (bazin de efluenți deschis)34%22%
  ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (procedeu cu captură de metan la presa de ulei)53%49%
  ulei din ulei de gătit uzat, hidrotratat87%83%
  ulei din grăsime animală topită, hidrotratat (**)83%77%
  ulei vegetal pur din semințe de rapiță59%57%
  ulei vegetal pur din floarea soarelui65%64%
  ulei vegetal pur din semințe de soia63%61 %
  ulei vegetal pur din ulei de palmier (bazin de efluenți deschis)40%30%
  ulei vegetal pur din ulei de palmier (procedeu cu captură de metan la presa de ulei)59%57%
  ulei pur din ulei de gătit uzat98%98%
  (*) Valorile implicite pentru procesele care utilizează cogenerare sunt valabile numai în cazul în care toată căldura de proces este furnizată de cogenerare.
  (**) Se aplică mimai biocombustibililor produși din subproduse de origine animală clasificate ca material de categoria 1 și 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (^1), în cazul cărora emisiile legate de igienizare ca parte a procesului de neutralizare nu sunt luate în considerare.
  B. ESTIMĂRI ALE VALORILOR TIPICE ȘI IMPLICITE AFERENTE VIITORILOR BIOCOMBUSTIBILI INEXISTENȚI SAU CARE SE AFLAU DOAR ÎN CANTITĂȚI NEGLIJABILE PE PIAȚĂ ÎN 2016, DACĂ ACEȘTIA SUNT PRODUȘI FĂRĂ EMISII NETE DE CARBON REZULTATE ÎN URMA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI TERENULUI
  Filieră de producție a biocombustibililorReduceri de emisii de gaze cu efect de seră - valoare tipicăReduceri de emisii de gaze cu efect de seră - valoare implicită
  etanol din paie de grâu85%83%
  motorină Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase, în instalație de sine stătătoare85%85%
  motorină Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase provenite din pădure cultivată, în instalație de sine stătătoare82%82%
  benzină Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase, în instalație de sine stătătoare85%85%
  benzină Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase provenite din pădure cultivată, în instalație de sine stătătoare82%82%
  dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase, în instalație de sine stătătoare86%86%
  dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase provenite din pădure cultivată, în instalație de sine stătătoare83%83%
  metanol din deșeuri lemnoase, în instalație de sine stătătoare86%86%
  metanol din deșeuri lemnoase provenite din pădure cultivată, în instalație de sine stătătoare83%83%
  motorină Fischer-Tropsch din gazificarea leșiei negre integrată în fabrici de celuloză89%89%
  benzină Fischer-Tropsch din gazificarea leșiei negre integrată în fabrici de celuloză89%89%
  dimetileter (DME) din gazificarea leșiei negre integrată în fabrici de celuloză89%89%
  metanol din gazificarea leșiei negre integrată în fabrici de celuloză89%89%
  partea de metil-terț-butil-eter (MTBE) din surse regenerabileegală cu cea din filiera utilizată pentru producția metanolului
  C. METODOLOGIE1. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea de combustibili pentru transporturi, biocombustibili și biolichide se calculează prin formula următoare:(a) emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea de biocombustibili se calculează prin formula următoare:E = e(ec) + el + ep +e(td) + e(u) – e(sca) – e(ccs) -e(ccr),unde
  E=emisiile totale provenite din utilizarea combustibilului;
  e(ec)=emisiile provenite din extracția sau cultivarea materiilor prime;
  el=emisiile anuale provenite din variația cantității de carbon provocată de schimbarea destinației terenului;
  ep=emisii provenite din prelucrare;
  e(td)=emisii provenite din transport și distribuție;
  e(u)=emisii provenite de la combustibilul utilizat;
  e(sca)=reduceri de emisii datorate acumulării carbonului în sol prin intermediul unui mai bun management agricol;
  e(ccs)=reduceri de emisii prin captarea și stocarea geologică a CO2; și
  e(ccr)=reduceri de emisii prin captarea și înlocuirea CO2.
  Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente nu se iau în considerare;
  (b) emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea de biolichide se calculează prin formula pentru biocombustibili (E), dar cu extensia necesară pentru a include conversia energiei în energie electrică și/sau încălzire și răcire produsă, după cum urmează:(i) pentru instalațiile energetice care produc numai energie termică:EC(h) = E/eta(h)(ii) pentru instalațiile energetice care produc numai energie electrică:EC(el) = E/eta(el)undeEC(h,el) = totalul emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din produsul energetic final.E = totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale biolichidului înainte de conversia finală.eta(el) = randamentul electric, definit ca rezultat al împărțirii producției anuale de energie electrică la contribuția anuală a biolichidului pe baza conținutului său energetic.eta(h) = randamentul termic, definit ca rezultat al împărțirii producției anuale de energie termică utilă la contribuția anuală a biolichidului pe baza conținutului său energetic.(iii) pentru energia electrică sau mecanică produsă de instalațiile energetice care produc energie termică utilă pe lângă energie electrică și/sau energie mecanică:(iv) pentru energia termică utilă produsă de instalațiile energetice care produc energie termică pe lângă energie electrică și/sau energie mecanică:unde:EC(h,el) = totalul emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din produsul energetic final.E = totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale biolichidului înainte de conversia finală.eta(el) = randamentul electric, definit ca rezultat al împărțirii producției anuale de energie electrică la intrarea anuală de combustibil pe baza conținutului său energetic.eta(h) = randamentul termic, definit ca rezultat a! împărțirii producției anuale de energie termică utilă la intrarea anuală de combustibil pe baza conținutului său energetic.C(el) = fracțiunea exergetică din energia electrică și/sau energia mecanică, stabilită la 100 % (C(el) = 1).C(h) = randamentul ciclului Carnot (fracțiunea exergetică din cadrul energiei termice utile).Randamentul ciclului Carnot, C(h) pentru energia termică utilă la diferite temperaturi, este definit după cum urmează:C(h) = (T(h) - T(0))/T(h)undeT(h) = temperatura, măsurată ca temperatură absolută (în grade Kelvin), a energiei termice utile la pct. de furnizare.T(0) = temperatura mediului ambiant, stabilită la 273,15 grade Kelvin (echivalent cu 0 °C)Alternativ, în cazul în care surplusul de căldură se exportă pentru încălzirea clădirilor, la o temperatură mai mică de 150°C (423,15 grade Kelvin), Ci, poate fi definit după cum urmează:C(h) = randamentul ciclului Carnot pentru energia termică la 150 °C (423,15 grade Kelvin), ceea ce înseamnă: 0,3546În scopul acestui calcul, se aplică următoarele definiții:(a) „cogenerare” înseamnă producerea simultană, prin același proces, a energiei termice și a energiei electrice și/sau a energiei mecanice;(b) „energie termică utilă" înseamnă energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificate din punct de vedere economic de energie termică pentru încălzire și răcire;(c) „cerere justificată din punct de vedere economic” înseamnă cererea care nu depășește necesarul de încălzire sau răcire și care altfel ar putea fi satisfăcută în condițiile pieței.
  2. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la biocombustibili și biolichide se exprimă după cum urmează:(a) emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la biocombustibili, E, se exprimă în grame de echivalent CO2 per MJ de combustibil, g CO2eq/MJ.(b) (emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la biolichide, EC, se exprimă în grame de echivalent CO2 per MJ de produs energetic final (energie termică sau electrică), g CO2eq/MJ.În cazul în care încălzirea și răcirea sunt cogenerate cu energie electrică, emisiile se alocă între energia electrică și cea termică [astfel cum este prevăzut la pct. 1 lit. (b)], indiferent dacă energia termică este utilizată pentru încălzire sau pentru răcire (^2).În cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră provenite din extracția sau cultivarea de materii prime e(ec) sunt exprimate în g CO2eq/tonă de substanță uscată de materii prime, conversia în grame de echivalent CO2 per MJ de combustibil, g CO2eq/MJ, se calculează după cum urmează (^3):undeEmisiile pe tonă de substanță uscată de materii prime se calculează după cum urmează:3. Reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră de la biocombustibili și biolichide se calculează prin formula următoare:(a) reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră datorată utilizării biocombustibililor:REDUCERE = (EF(t) - EB)/EF(t)unde
  EB=emisiile totale provenite de la biocombustibil; și
  EF(t)=emisiile totale provenite de la omologul combustibil fosil pentru transport
  (b) reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră datorate încălzirii, răcirii și energiei electrice produse din biolichide:REDUCERE = (ECF(h c,el) - ECB(h c,l))/ECF(h c,el),undeECB(h c,el) = emisiile totale rezultate din energia termică sau electrică; șiECF(h c,el) = emisiile totale provenite de la omologul combustibil fosil pentru energie termică utilă sau energie electrică.
  4. Gazele cu efect de seră luate în considerare în sensul pct. 1 sunt CO2, N2O și CH4. Pentru calcularea echivalenței în CO2, aceste gaze se evaluează după cum urmează:
  CO2: 1
  N2O: 298
  CH4:25
  5. Emisiile provenite din extracția sau cultivarea de materii prime, e(ec), includ emisii provenite din însuși procesul de extracție sau cultivare; din colectarea, uscarea și depozitarea de materii prime; din deșeuri și scurgeri; precum și din producerea de substanțe chimice sau produse utilizate în procesul de extracție sau de cultivare. Se exclude captarea de CO2 în cadrul cultivării de materii prime. Se pot obține estimări ale emisiilor rezultate din cultivarea biomasei agricole folosindu-se mediile regionale pentru emisiile provenite din cultivare incluse în rapoartele prevăzute la art. 31 alin. (4) sau din informații cu privire la valorile implicite detaliate privind emisiile provenite din cultivare incluse în prezenta anexă, ca alternativă la utilizarea valorilor efective. În absența unor informații relevante în rapoartele respective, este permis să se calculeze valori medii bazate pe practici agricole locale, de exemplu pe baza unor date provenite de la un grup de exploatații, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.6. Pentru scopurile calculului prevăzut la pct. 1 lit. (a), reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din îmbunătățirea gestionării în agricultură, cum ar fi trecerea la aratul de conservare sau la semănarea direct în miriște, îmbunătățirea sistemului de rotație, utilizarea culturilor de protecție, inclusiv gestionarea reziduurilor de culturi, precum și utilizarea unui ameliorator organic de soluri (de exemplu compost, digestat fermentat din gunoi de grajd), se ia în considerare doar în cazul în care sunt furnizate dovezi solide și verificabile cu privire la creșterea cantității de carbon din sol sau dacă se poate presupune în mod rezonabil că aceasta a crescut în perioada în care au fost cultivate materiile prime respective, ținând seama, în același timp, de emisiile existente acolo unde astfel de practici presupun utilizarea la scară crescută de îngrășăminte și erbicide (^4).7. Emisiile anuale rezultate din variațiile stocurilor de carbon provocate de schimbarea destinației terenurilor, ei, se calculează prin distribuirea în mod egal a emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. La calcularea emisiilor respective se aplică formula următoare:e(l) = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P -e(B) (^5)unde
  e(l)=emisiile anuale de gaze cu efect de seră rezultate din variația stocului de carbon provocată de schimbarea destinației terenurilor [măsurată ca masă (grame) de echivalent CO2 per unitate energetică produsă de biocombustibili sau de biolichide (megajouli)]. „Terenuri cultivate” (^6) și „terenuri cu cultură perenă” (^7) sunt considerate ca reprezentând o singură categorie de destinație a terenurilor;
  CSR=stocul de carbon per unitate de suprafață asociat destinației de referință a terenului [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. Destinația de referință a terenului reprezintă destinația terenului în ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de obținerea materiei prime, în funcție de care dată este mai recentă;
  CSA=stocul de carbon per unitate de suprafață asociat destinației efective a terenului [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în care stocul de carbon se acumulează pe 0 perioadă mai mare de un an, valoarea atribuită CSA este stocul estimat per unitate de suprafață după 20 de ani sau atunci când cultura ajunge la maturitate, în funcție de care dintre momente survine primul;
  P=productivitatea culturii (măsurată ca energie produsă de biocombustibili sau biolichide per unitate de suprafață per an); și
  e(B)=bonus de biolichid sau de biocombustibil de 29 g CO2eq/MJ, dacă biomasa este obținută din teren degradat reabilitat, în condițiile stabilite la pct. 8.
  8. Bonusul de 29 g CO2eq/MJ se atribuie dacă se furnizează dovezi care să ateste că terenul în chestiune:(a) nu era folosit pentru activități agricole sau de orice altă natură în ianuarie 2008; și(b) este teren sever degradat, inclusiv terenurile exploatate în trecut în scopuri agricole.Bonusul de 29 g CO2eq/MJ se aplică pentru o perioadă de până la 20 de ani, începând cu data transformării terenurilor în exploatații agricole, cu condiția asigurării unei creșteri regulate a stocului de carbon, precum și a unei reduceri semnificative a eroziunii, în cazul terenurilor din categoria (b).9. „Teren sever degradat” înseamnă un teren care, pe o perioadă importantă de timp, fie a fost salinizat într-o proporție importantă, fie a prezentat un conținut în materii organice deosebit de scăzut și a fost grav erodat.10. Decizia 2010/335/UE a Comisiei (^13), care prevede orientări pentru calcularea stocurilor de carbon din sol în legătură cu prezenta directivă, pe baza Orientărilor 1PCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră — volumul 4 și în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 525/2013 și (UE) 2018/841 servește drept bază de calcul pentru stocurile de carbon din sol.11. Emisiile rezultate în urma prelucrării, ep, includ emisii provenite din însuși procesul de prelucrare; din deșeuri și scurgeri; precum și din producerea de substanțe sau produse chimice utilizate în procesul de prelucrare, inclusiv emisiile de CO2 care corespund conținutului de carbon al materiilor prime fosile, indiferent dacă au fost sau nu arse efectiv în acest proces.La calculul consumului de energie electrică care nu se produce în instalația de producție a combustibilului, se consideră că intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră care caracterizează producerea și distribuția energiei electrice respective este egală cu intensitatea medie a emisiilor la producerea și distribuția de energie electrică într-o regiune definită. Prin derogare de ta această regulă, producătorii pot utiliza o valoare medie pentru a calcula energia electrică produsă de o instalație individuală de producere a energiei electrice, în cazul în care instalația nu este conectată la rețeaua electrică.Emisiile rezultate în urma prelucrării includ emisii provenite din uscarea produselor și materialelor intermediare, atunci când este relevant.12. Emisiile provenite din transport și distribuție, e(td), includ emisii rezultate din transportul de materii prime și materiale semifinite și din stocarea și distribuția de materiale finite. Emisiile provenite din transport și distribuție care sunt luate în considerare în temeiul pct. 5 nu sunt acoperite de prezentul punct.13. Emisiile combustibilului utilizat, e(u), se consideră ca având valoarea zero pentru biocombustibili și biolichide.Emisiile de alte gaze cu efect de seră decât CO2 (N2O și CH4) ale combustibilului utilizat se includ în factorul e(u) pentru biolichide.14. Reducerile emisiilor prin captarea și stocarea geologică a CO2, e(ccs), care nu au fost deja luate în calcul pentru ep, se limitează la emisiile evitate prin captarea și stocarea de CO2 emis în legătură directă cu extracția, transportul, prelucrarea și distribuția combustibilului din biomasă dacă este stocat în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, cu modificările și completările ulterioare.15. Reducerea emisiilor prin captarea și înlocuirea CO2, e(ccr), este direct legată de producția de biocombustibili sau de biolichide cărora li se datorează și se limitează la emisiile evitate prin captarea de CO2 al cărui carbon provine din biomasă și care se utilizează pentru înlocuirea CO2 de origine fosilă în producția de produse și servicii comerciale.16. În cazul în care o unitate de cogenerare - care furnizează energie termică și/sau energie electrică unui proces de producție a combustibililor pentru care se calculează emisiile - produce un surplus de energie electrică și/sau de energie termică utilă, emisiile de gaze cu efect de seră se împart între energia electrică și energia termică utilă conform temperaturii agentului termic (care reflectă utilitatea energiei termice). Partea utilă a energiei termice se calculează prin înmulțirea conținutului său energetic cu randamentul ciclului Carnot, C(h) calculat după cum urmează:C(h) = (T(h) - T(0))/T(h)undeT(h) = temperatura, măsurată ca temperatură absolută (în grade Kelvin), a energiei termice utile la pct. de furnizare.T(0) = temperatura mediului ambiant, stabilită la 273,15 grade Kelvin (echivalent cu 0°C)Alternativ, în cazul în care surplusul de căldură se exportă pentru încălzirea clădirilor, la o temperatură mai mică de 150 °C (423,15 grade Kelvin), C(h), poate fi definit după cum urmează:C(h) = randamentul ciclului Carnot pentru energia termică la 150 °C (423,15 grade Kelvin), ceea ce înseamnă: 0,3546În scopul acestui calcul, se utilizează randamentele efective, definite ca producția anuală de energie mecanică, energie electrică și energie termică, fiecare împărțită Ia intrarea anuală de energie.În scopul acestui calcul, se aplică următoarele definiții:(a) „cogenerare” înseamnă producerea simultană, prin același proces, a energiei termice și a energiei electrice și/sau a energiei mecanice;(b) „energie termică utilă” înseamnă energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificate din punct de vedere economic de energie termică, pentru încălzire sau răcire;(c) „cerere justificată din punct de vedere economic” înseamnă cererea care nu depășește necesarul de încălzire sau răcire și care altfel ar putea fi satisfăcută în condițiile pieței.17. În cazul în care, printr-un proces de producție a combustibilului, se obține, în combinație, combustibilul pentru care se calculează emisiile și unul sau mai multe alte produse (coproduse), emisiile de gaze cu efect de seră se împart între combustibil sau produsul său intermediar și coproduse, proporțional cu conținutul lor energetic (determinat de puterea de încălzire inferioară în cazul unor coproduse altele decât energia electrică și termică). Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de surplusul de energie electrică sau de energie termică utilă este aceeași cu intensitatea gazelor cu efect de seră generate de energia electrică sau termică livrată procesului de producție a combustibilului și se determină prin calcularea intensității gazelor cu efect de seră la toate intrările și emisiile, inclusiv emisiile provenite de la materiile prime și emisiile de CH4 și N2O, către și dinspre unitatea de cogenerare, cazane sau alte aparate care furnizează energie termică sau electrică pentru procesul de producție a combustibililor. În cazul cogenerării de energie electrică și termică, calculul se efectuează în conformitate cu pct. 16.18. Pentru calculul prevăzut la pct. 17, emisiile care trebuie împărțite sunt e(ec) + el + e(sca) + acele fracții ale ep, e(td), e(ccs) și e(ccr) care au loc până la faza în care se produce un coprodus, inclusiv faza respectivă. În cazul în care s-a alocat vreo valoare coproduselor într-o etapă de prelucrare anterioară din ciclul de viață, fracțiunea din emisiile atribuite produsului combustibil intermediar în ultima etapă a prelucrării respective se utilizează în acest scop în locul valorii totale a emisiilor.În cazul biocombustibUilor și al biolichidelor, toate coprodusele se iau în considerare în sensul acestui calcul. Nu se alocă emisii pentru deșeuri și reziduuri. În scopul calculului respectiv, se atribuie un conținut energetic egal cu zero coproduselor cu un conținut energetic negativ.Deșeurile și reziduurile, inclusiv coroanele și crengile arborilor, paiele, pielițele, știuleții, cojile de nuci, precum și reziduurile provenite din prelucrare, inclusiv glicerina brută (glicerină care nu este rafinată) și reziduuri rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr, au o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero în decursul ciclului lor de viață până în momentul procesului de colectare a acestora, indiferent dacă acestea sunt prelucrate în produse intermediare înainte de a fi transformate în produsul final.În cazul combustibililor produși în rafinării, altele decât combinațiile de instalații de prelucrare cu cazane sau unități de cogenerare care furnizează energie termică și/sau energie electrică instalației de prelucrare, unitatea de analiză în scopurile calculului prevăzut la pct. 16 este rafinăria.19. În cazul biocombustibililor, pentru calculul prevăzut la pct. 3, omologul combustibil fosil EF(t) este 94g CO2eq/MJ.În cazul biolichidelor utilizate în producerea de energie electrică, pentru calculul prevăzut la pct. 3, omologul combustibil fosil ECF(e) este 183 g COieq/MJ.În cazul biolichidelor utilizate în producerea de energie termică utilă, precum și pentru producerea de încălzire și/sau răcire, pentru calculul prevăzut la pct. 3, omologul combustibil fosil ECF(h c) este 80 g CO2eq/MJ.
  D. VALORI IMPLICITE DETALIATE PENTRU BIOCOMBUSTIBILI ȘI BIOLICHIDE  +  Valori implicite detaliate pentru cultivare: „e(ec)” conform definiției din partea C din prezenta anexă, inclusiv emisiile de N2O din sol
  Filiera de producție a biocombustibililor și a biolichidelorEmisii de gaze cu efect de seră - valoare tipică(g CO2eq/MJ)Emisii de gaze cu efect de seră - valoare implicită(g CO2eq/MJ)
  etanol din sfeclă de zahăr9,69,6
  etanol din porumb25,525,5
  etanol din alte cereale, exceptând etanolul din porumb27,027,0
  etanol din trestie de zahăr17,117,1
  partea de ETBE din surse regenerabileegală cu cea din filiera utilizată pentru producția etanolului
  partea de TAEE din surse regenerabile